IT-Strategimodel. Hvordan vil vi udvikle IT-ydelser og leveringsevne? Hvordan vil vi sikre beslutninger og adfærd? Hvordan vil vi opnå succes?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Strategimodel. Hvordan vil vi udvikle IT-ydelser og leveringsevne? Hvordan vil vi sikre beslutninger og adfærd? Hvordan vil vi opnå succes?"

Transkript

1 IT-Strategimodel Executive summary Demand Control Supply Business context IT principles Enterprise architecture Business success IT-governance IT-services Business capabilities IT financial mgmt. People IT contribution Metrics Sourcing Risks and issues Detailed appendicies Hvordan vil vi opnå succes? Hvordan vil vi sikre beslutninger og adfærd? Hvordan vil vi udvikle IT-ydelser og leveringsevne? 1

2 IT-strategi som dynamisk værktøj Tilsigtet strategi Urealiseret strategi Strategisk beslutning Urealiseret strategi Realiseret strategi Tekn. filter Org. filter Ideer Flerårige handlingsplaner holder sjældent. Vi skal arbejde med kort tidshorisont og hyppige justeringer / evalueringer 2

3 Behovssøjlen Business context Business success Business capabilities IT contribution 3

4 Aktuel kontekst Aarhus Universitet er en organisation i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi med en vision om at tilhøre eliten blandt universiteter Udviklingen skal ske på et solidt etisk grundlag, baseret på de europæiske universiteters magna charta om frihed og uafhængighed Universitetet er en selvejende statslig institution og er som sådan underlagt en række nationale myndighedskrav. Universitetets aktiviteter er i stigende grad baseret på internationale projekter med tilhørende krav om detailrapportering og styring. 4

5 Forretningsmæssigt fokus for IT Afsæt i Universitetsstrategien. IT skal bidrage med understøttelse af kerneaktiviteter Fremragende forskning Talentudvikling Rådgivning og videndeling Uddannelser i verdensklasse IT skal desuden bidrage med understøttelse af Effektiv støtte og service Fysisk infrastruktur af høj kvalitet Fra brugerstyret IT-udvikling til forretningsdrevet IT-udvikling Med forretningsdrevet menes baseret på ledelsesmæssige prioriteringer af, hvad der tjener AU s kerneaktiviteter bedst. Ikke i ordets kommercielle betydning Ikke drevet af teknologiske muligheder Ikke drevet af slutbrugernes ønsker om nice to have (men udviklet i dialog med dem) 5

6 Organisatorisk modenhed i forhold til at anvende IT til forretningsudvikling IT på Universitetet kommer fra et klassisk IT-teknisk fokus og en stærkt decentral beslutningskultur. Organisationen har haft meget svært ved at prioritere tværgående projekter på IT området. Der har traditionelt ikke eksisteret nogen klar rollefordeling mellem forretningsorganisationen og IT-afdelingen. Udvikling har være brugerstyret frem for forretningsdrevet. Der er iværksat en række tiltag til at gøre IT på AU forretningsstyret. Der er principiel enighed, men organisationen skal se resultater for at have tillid til principperne De administrative forretningsgange er - malet med den brede pensel ganske manuelt baseret og præget af dobbeltarbejde. Der er potentiale for øget digitalisering, men begrænset tradition for at høste rationaliseringseffekterne af digitalisering gennem omlægning af gamle arbejdsprocesser 6

7 Organisatorisk modenhed i forhold til at anvende IT til forretningsudvikling (fortsat) Fælles IT-infrastruktur er under etablering, men den nødvendige harmonisering af den fælles IT-platform til de tværgående administrative processer (budget- og økonomi, studieadministration, HR og bygningsadministration) er ikke gennemført forventes afsluttet igennem perioden fra medio 2010 til ultimo Drift og service vinduet svarer til normal kontortid. Der er et stigende ønske fra forretningssiden om udvidet drift og support af visse services (mail, web, remoteadgang og en række tekniske overvågninger), men ingen tradition for at afsætte ressourcer til vagtordninger og lignende tiltag, der peger i retning af 24:7- drift 7

8 IT-teknisk og systemmæssig modenhed IT-teknisk infrastruktur (netværk, identitets og rettighedsstyring m.v.). Forandringsprojektets IT-spor igangsatte radikale ændringer, bl.a. transparent produktionsnet Langvarig proces for hovedområderne at tilkoble deres netværk til nyt fælles fysisk net System til identitetsstyring leveres februar 2010 Langvarig proces for hovedområderne at tilkoble deres brugerstyringsprocesser til ny fælles løsning Drift af økonomibærende administrative applikationer relativt umoden Funktionsadskillelse mellem drift og udvikling igangsat Anvendelse af såkaldte Change Management-procedurer for alle ændringer i produktionsmiljøer igangsat Dokumentation af produktionsløsninger igangsat Lavt niveau for IT-sikkerhed Uhensigtsmæssig IT-arkitektur Monolitisk model frem for modulær model Delfi, PØS, selvbetjening, bygningsregister, enhedsregister og gammelt økonomisystem sammenfiltret i stort edderkoppespind. Dekomponering og nedlukning af uaktuelle systemer en meget stor opgave Implementering af integrationsplatform nødvendig og stor opgave 8

9 Figur 1: Systemlandskabet Systemplatform, administrativ IT på AU Ledelsesinfo Biblioteks systemer Bygningsregister lokalestyring Fællesdrev E-learning CPR-register SU KOT DK stat Targit Datamart BI værktøjer AU-EDW Fælles AU Statsbib. DPU ASB Fælles Exchange Exchange DJF FirstClass Oracle Hum NAT/SAM Exchange Exchange DMU DPU Exchange SUN Exchange ASB Studentmail post.audk Syllabus Bygnings ASB m.fl. register filer Decentrale systemer Fil servere AULA 8000c CampusNet ASB Blackboard DPU m.fl. FirstClass Hum Identity Management Økonomi HR Integrationsplatform Studie administration Forsknings registrering Dokument styring Intranet CMS IDM hovedsystem Lokal brugerstyring System Management Navision 3.60 Fælles Navision 3.60 DJF Navision 4.00 DMU ARS DJF ARS DMU Tids registrering SLS - løn PØS 8000c DMU System DJF System UPS ASB UPS DPU Stads ASB FUA Delfi 8000c+DPU Stads HIH UVA CC Pure 8000c Pure ASB Pure DJF Pure DPU Pure HIH Scanjour 8000c Captia DMU Scanjour ASB Captia DPU Captia DJF 8000c intranet ASB intra DPU intra Sharepoint-services AU Hovedsite Søgemaskine Decentrale sites AU - NET PC/OS udrulning Asset management Foto Tlf PDA Citrix Brugere Word Excel Powerpoint Outlook m.fl. Print & kopi WiFi Aarhus Universitet Rev / FB 9

10 Figur 2: Modenhed, 1 trin af gangen Modenhedstrappe for IT-driftsområdet, status primo 2010 = Realiseret = Planlagt / muligt indenfor 1 år = Ikke realiserbart pt Fælles drift videndelingssystemer Fælles drift studieunderstøttende systemer IT-understøttelse af alle administrative processer Fælles IT-indkøb Fælles teknologiplatforme Udvikling styret af forretningen Proaktiv drift af infrastruktur Procesdrevne forretningsgange (ITIL) Service Level Agreements IT-arkitektur strategi Single Point of Contact support 1 Fælles drift af infrastruktur Fælles brugeradministration Fælles drift af økonomibærende applikationer Ensartet drift af faglige applikationer Ø-drift netværk / infrastruktur Ø-drift, brugeradministration Ø-drift, applikationer Overholdelse af DS484 Fælles services på tværs Cost effektiv drift Fælles standarder 10 Fragmenteret Harmoniseret Standardiseret Best practice

11 IT s bidrag, 5 fokusområder Levere basal IT-drift som vand ud af hanen. Kosteffektiv platform, der evner at opfange og supportere medarbejdernes behov, f.eks. i forhold til eksternt samarbejde og mobilitet også internationalt Facilitere tilrettelæggelse af undervisningen Fx. ved at tilbyde velfungerende studenterportaler, selvbetjeningsløsninger, e-læringsværktøjer m.v. Tilbyde at afløfte VIP ernes daglige administrative opgaver Værktøjer, der forenkler og automatiserer administration indenfor forskning og formidling. Fx videomøder fra PC en eller forenklet udførelse af censur og bedømmelse eller mere brugervenlig PURE Løfte kvaliteten i sagsbehandling / myndighedsopgaver generelt Understøtte en sammenhængende og effektiv administration med digitaliserede og sikre workflows, Fokus på datakvalitet og sikkerhed, herunder persondatalovgivning Understøtte AU s branding og image, herunder styrke fusionsidentiteten Møde kunderne, der hvor de er - på hjemmesiden. Transparens og videndeling på intranet 11

12 Styringssøjlen IT principles IT-governance IT financial mgmt. Metrics 12

13 IT-principper IT skal skabe værdi for forretningens primære processer ved at digitalisere standardiserbare end-to-end forretningsprocesser Model for screening og vurdering af nye projektforslag tages i anvendelse Digitalisering af processer forudsætter, at processerne er harmoniserede / ensartede Værdiskabelsen øges, hvis processer tænkes fra start til slut uanset, hvor i organisationen de løses Digitalisering med færrest mulige systemer Præference for standardsystemer. Hvis der ikke findes standardsystemer foretrække universitetsfælles løsninger. Hvis dette ikke findes, kan der laves egenudvikling se evt. bilag om kendetegn ved standardsystemer Systemplatform med 4-5 administrative hovedsystemer fra et begrænset antal hovedleverandører og AU-intern integrationsplatform Vælges efter best of breed (bedst til aktuelle opgave) ikke nogen ambition om best of suite (samlet løsning til alle opgaver, fx som i systemet SAP) Hovedopgaven for intern udviklingsafdeling er integration mellem standardkomponenter Forretningsdreven transformation Behov for skarp prioritering mellem nice to have og need to have som primært en ledelsesopgave. Ikke primært en brugeropgave. Harmonisering af heterogene systemer vil i en overgangsfase medføre reduceret service for enkelte brugere /områder. Ibrugtagning kan ske asynkront. 13

14 IT-principper (fortsat) IT skal bidrage til at effektivisere og rationalisere samt skabe serviceforbedringer i AU s administrative støtteprocesser Standardisering, harmonisering, business cases, projektstyring Effektiv drift og support er ikke rocket science. Lær af, hvordan andre organisationer har skabt resultater. Teknologivalg v. standardsystemer. Sondring mellem producent og implementeringspartner Producent: Krav om stor markedsandel indenfor sektoren og langtidsholdbarhed Implementeringspartner: Skal kunne udskiftes. Krav om overholdelse af standarder og dokumentation. Kommercielt produkt eller open source-produkt. Vælges pr. projekt Fokus på Total Cost of Ownership (TCO), Hvad koster det at anskaffe og holde løsning i stabil og sikker drift over hele levetiden Service level agreements og ydelseskataloger til styring og forventningsafstemning indenfor drift og support. Oppetid, fejlretningstid, åbningstid i support m.v. 14

15 Bilag: Kendetegn ved standardsystemer Med et standardsystem køber organisationen en langtidsholdsbar understøttelse af forretningskritiske processer og begrænser valgfriheden i forhold til at tilrettelægge arbejdsgangene og afprøve nye strukturer. Et standardsystem er bl.a. kendetegnet ved, at det er: Udviklet af ekstern leverandør med solidt domænekendskab Normalt fra en større, markedsledende leverandør med god likviditet Leverandøren er forpligtet til at modernisere systemet løbende (nye myndighedskrav + ny teknologi) Der findes et solidt marked, hvor mange kunder til sammen sikrer ressourcer til videreudvikling Kunden kan vælge forskellige varianter af arbejdsprocesser gennem konfigurering, men ikke udvikle egne varianter eller ændre datamodeller Systemet er forberedt til integration med andre systemer gennem åbne standarder Specialudvikling til systemet skal normalt begrænses, så man ikke falder af leverandørens road map 15

16 IT-styring og -governance IT-principper Infrastruktur Arkitektur Forretningens applikations behov Investering og prioritering Input rettigheder Input rettigheder Input rettigheder Input rettigheder Input rettigheder Beslutningskompetence Beslutningskompetence Beslutningskompetence Beslutningskompetence Beslutningskompetence Rektorat Fælles IT Institutledere / H.O. ledere Admin. chefer + FALK-kreds IT-forum (nyt) Brugere IT-forum foreslås etableret med indstillingsret til rektorat. Universitetsdirektør som formand, 5-6 medlemmer med indsigt i såvel IT som forretningsledelse og som har et tværgående fokus. Gerne 1-2 VIP er. Studerende repræsenteret indirekte via fx fokusgrupper 16

17 Styring og allokering af IT-budgetter Større tværgående systemanskaffelser sker igennem fælles IT-projekter med eget budget, forslag til beløbsgrænse: > kr Mindre, lokale systemanskaffelser finansieres decentralt. AU-IT inddrages i teknologivurdering For alle væsentlige applikationer udnævnes systemejer / dataejer. Budget til licensvedligeholdelse, service og support hos systemejer Budget til drift kan ligge lokalt eller i AU- IT Budget til drift af fælles infrastruktur hos AU-IT. Undervejs i harmoniseringsprocesserne kan der forekomme undtagelser! 17

18 Kort om systemejerbegreb Systemejer s opgaver: Sikre finansiering af anskaffelse og vedligeholdelse af system og licenser Godkende og prioritere versionsopgraderinger og systeminterne udviklingsopgaver Sikre indholdsmæssige support (superbrugere) Varetage opgaver i årshjul for IT-sikkerhed (dataklassifikation, risikoanalyse, beredskabsplan) Nedenstående skema illustrerer foreslået detaljeringsgrad 18

19 Projekt- og programstyring Principperne for styring og gennemførelse af AU s fælles IT-projekter hviler på erfaringerne fra Det Administrative Forandringsprojekt. I praksis er projektmodellen en reduceret udgave af Prince2-modellen, Beslutningsgrundlag baseret på business cases Projektinitieringsdokumenter som startgrundlag Organisering med projektejer, styregruppe og projektgruppe(r) Projekt- og aktivitetsplaner, der synliggør faste milepæle / deadlines Implementering gennem risiko- og afvigelsesstyring 19

20 Figur 3: Porteføljestyring af IT-opgaver 20

21 Figur 4: AU-IT projektmodel Definer overordnede mål for (harmoniserede) to-be processer Beslut Formuler overordnede krav til IT-støtte Undersøg markedet Opstil business case Drift og Vedl. Implementering Integrations projekt Anskaffelsesforretning Standard Egenudvikling Vælg AU udviklingsprojekt Projektetablering Projektledelse og risikostyring 21

22 Figur 5: Rollefordeling i typisk IT-projekt 22

23 Effektmålinger på udvalgte områder Forretningsdrevet IT betyder løbende dialog om ydelsernes kvalitet og effektivitet Ydelseskataloger, der beskriver de services og ydelser, der leveres Service Level Agreements, der beskriver den kvalitet, ydelserne leveres i. Organisationen er uerfaren med effektmålinger. To indikatorer anvendes i starten Brugertilfredshedsmålinger. Fx af tilfredsheden med AU-IT s brugersupport Service Level rapportering (oppetid m.v.). Månedlige eller kvartalsvise statistikker, der fortæller om oppetid og fejlretningstider for de store IT-systemer 23

24 Leverancesøjlen Enterprise architecture IT-services People Sourcing 24

25 Mål-arkitektur: SOA SOA = Service Orienteret Arkitektur En heterogen samling af løst koblede systemer Standardsystemer når der findes egnede på markedet Egenudviklede til specifikke strategiske AU-behov Både centrale fællessystemer og specifikke systemer på hovedområderne Systemer kobles via en integrationsplatform Giver overblik over integrationer (i dag er der fx 84 punkt til punkt integrationer med Delfi som den ene part). Støtter driftsovervågning Integrationsplatformen skal gennem anvendelse af en fælles koncern datamodel bygge bro mellem de forskellige systemers begreber Mål-arkitekturen realiseres trinvist og forretningsdrevet 25

26 Mål for Infrastruktur Når vi ønsker (og er forpligtet til): Basal IT-drift som vand ud af hanen Maksimal automatisering og effektivisering af grundlæggende IT-drift Overholde kravene indenfor IT-sikkerhedsområdet At kunne stille efterspurgte services til rådighed for forskning og undervisning At imødekomme forventning af en grøn profil, herunder energibesparelser Kræver det en infrastruktur, der er Skalerbar og fleksibel Har høj oppetid og kan serviceres hurtigt Anvender standardiserede grænseflader og protokoller Kan håndtere stærkt stigende datamængder I stand til at adskille produktionsmiljøer og eksperimentelle / forskningsbaserede miljøer på samme fysiske infrastruktur 26

27 Mål for Infrastruktur (fortsat).. og som anskaffes og implementeres efter en række principper: Anvendelse af markedsledende og velafprøvede teknologier til produktionsmiljøer Udbredt anvendelse af virtualiseringsteknologier indenfor serverdrift Modulært baseret hardware til bl.a. netværk, storage og backup Valg af et mindre antal strategiske hardwareleverandører men mere end én Beskyttelse af allerede afholdte investeringer 27

28 IT driftsydelser Administrativ IT er mere end Navision, Delfi og PØS og netværk. Snitflade mellem administrativ og faglig IT lægges på det smalleste sted Fælles IT I spil Faglig IT Infrastruktur - Netværk & telefoni - Identitetsstyring - Integrationsplatform - Licensaftaler Økonomibærende syst. - Navision, HR, Stads m.fl. Fælles CMS Kontorløsning (HUM, ADM) - Standard PC m. Office - Mail og kalendersystem - Fil & print Fælles fysiske datacentre Kontorløsning øvrige H.O Fælles admin. applikationer - Intranet - ESDH - Learning Management AU standard PC Fælles backup & arkivering Indkøb Forskningsnær IT IT I laboratorier Projekter med IT-indhold Faglig IT for HUM 28

29 Fra flere decentrale løsninger til fælles løsning Der vil findes både valgfrie og obligatoriske systemer. Valgfrie løsninger fx drift i fysiske datacentre AU s fælles IT-afdeling opbygger skalerbare løsninger, der kan varetage fælles driftsopgaver Hovedområderne kan, hvor det er økonomisk eller kompetencemæssigt fordelagtigt vælge at flytte ind. Obligatoriske systemer, fx administrative hovedsystemer. Projektforløb omkring fx nyt HR-system eller STADS-studieadministrativt system sikre, at alle væsentlige og blivende krav fra forretningen er implementeret i løsningen Implementering sker typisk gradvist, fx med ét hovedområde ad gangen. I migreringsfasen opretholdes sikker drift af de eksisterende systemer. 29

30 IT supportydelser Single Point of Contact som pejlemærke for teknisk hjælp Fælles telefonnummer, fælles sagsstyringssystem Spredt geografi, fysisk nærhed er væsentlig Fælles ledelse og retningslinier Systemejer har ansvar for indholdsmæssig / faglig support. 30

31 Organisering og kompetencer Gradvis etablering af koncernfælles IT-afdeling, efterhånden som systemharmonisering skrider fremad Ansvar for løsning af driftsopgaver placeres entydigt, udførelse kan distribueres internt og/eller eksternt Robust organisationsmodel med geografisk tolerance Medarbejdere i fælles IT-organisation på flere lokationer. Kompetenceniveau Support: Højt serviceniveau, allround faglighed Drift: Højt fagligt niveau, spidskomptence tilkøbes efter behov. Udvikling: Højt fagligt niveau, spidskompetencer tilkøbes efter behov Projektledelse / konsulenter: Højt fagligt niveau, Spidsbelastningskapacitet tilkøbes Skift i IT-organisationens kultur Fra forskningsinspireret, eksperimentel driftskultur med quickfixes til kultur præget af standardiserede processer og planlagte. gennemtestede ændringer, Fra firefighters til piloter 31

32 Sourcing af IT-drift Præference for egen drift af systemer med bred brugerkreds og hvor kendskabet til forskningskulturen har betydning. Behov for datacenterkonsolidering som værksted for egen drift drevet af sikkerhedshensyn, økonomi og grøn it AU-IT har kontraktmæssigt ansvar for drift af fælles administrative systemer Interne kompetencecentre kan varetage drift af dele af platformen for hele AU, fx CMS hos Naurvidenskab eller ESDH hos Jordbrugsvidenskab Partiel outsourcing / midlertidig outsourcing Systemer uden kompliceret integration kan med fordel driftes eksternt Systemer, hvor AU ikke har tilstrækkelig kompetence kan driftes eksternt i interimperiode- 32

33 Principbeslutninger i Universitetsledelsen IT området er forretningsstyret. Ikke brugerdrevet eller teknologidrevet Standardsystemer foretrækkes, processerne de understøttes tænkes end-to-end, uanset organisatoriske enheder Styringsmodel med IT-forum, der prioriterer større tværgående projekter Systemlandskabet skal forenkles. Harmoniseres og standardiseres Respekt for, at ting tager tid. 33

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

IT-sporet. Om IT-området

IT-sporet. Om IT-området IT-sporet Om IT-området o IT-infrastruktur: Ikke sammenhængende mellem de 9 hovedområder. Ingen mulighed for at dele systemer og ressourcer på en smidig måde. Ingen fælles bruger / identitetsstyring o

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

IT-STRATEGI. Kort fortalt

IT-STRATEGI. Kort fortalt IT-STRATEGI Kort fortalt Indhold Side 3 Side 5 Side 6 Side 9 Velkommen til en ambitiøs it-strategi Introduktion It-strategien Sundheds-it Side 12 Administrativ-it Side 15 It-infrastruktur Side 17 It-principper

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Indhold Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø... 1 1. Rigspolitiets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Kortnavn: CMS-2009 ARBEJDSGRUNDLAG I FASE 1. Formål og baggrund. Anskaffelse af nyt CMS-system og videreudvikling. Universitets hjemmeside.

Kortnavn: CMS-2009 ARBEJDSGRUNDLAG I FASE 1. Formål og baggrund. Anskaffelse af nyt CMS-system og videreudvikling. Universitets hjemmeside. Anskaffelse af nyt CMS-system og videreudvikling af indhold på Aarhus Universitets hjemmeside. Kortnavn: CMS-2009 ARBEJDSGRUNDLAG I FASE 1 Forfatter: Jens Hørlück, Forretningskonsulent ved IT staben Version:

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

IT strategi for ITU 2006-2008

IT strategi for ITU 2006-2008 IT strategi for ITU 2006-2008 Godkendt/revideret d.: XX/XX-YYYY Udarbejdet af Henrik Ejby Bidstrup IT strategi for ITU 2006-2008 Side 2 af 14 Forord...3 Hvorledes er IT strategien blevet til...3 Udstrækning

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET CMS 2009 JENS HØRLÜCK FORRETNINGSKONSULENT. 23. november 2009

AARHUS UNIVERSITET CMS 2009 JENS HØRLÜCK FORRETNINGSKONSULENT. 23. november 2009 1 CMS projektet Hvorfor nyt CMS? Udvælgelse fra 16 til 3 til Typo3 og Linkfactory Uddannelse, konvertering og kontrol/tilretning præsen TATION Hvorfor et nyt CMS på AU? Site In A Box blev anskaffet i 2003

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser Tom Kjærsgaard Larsen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler på it-konsulentområdet 02.15, 02.16, 02.17, 02.18, 02.25 Sortiment

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand På tur med Alm. Brand Alm. Brand IT Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand Alm. Brand koncernen Alm. Brand tilbyder finansielle løsninger (forsikring, pension og bank) til privatpersoner, landbrug

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere