Spar på Farten. - et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle. Harry Lahrmann Niels Agerholm Nerius Tradisauskas Jens Juhl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar på Farten. - et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle. Harry Lahrmann Niels Agerholm Nerius Tradisauskas Jens Juhl"

Transkript

1 TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN Harry Lahrmann Niels Agerholm Nerius Tradisauskas Jens Juhl Spar på Farten - et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle ISP skriftserie nr

2 Maleriet på forsiden er malet af Mogens Nielsen og blev foræret til firmaet Jansson El A/S ved forsøgets afslutning som præmie for bedste kørsel. UDGIVER Trafikforskningsgruppen Institut for Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Øst TITEL Spar på Farten, - et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle FORFATTERE Harry Lahrmann Niels Agerholm Nerius Tradisauskas Jens Juhl ILLUSTRATIONER Bine Lehmann LAYOUT Kristian Kjærgaard ISP S SKRIFTSERIE Nr ISBN ISSN

3 INDHOLD Forord... 4 Sammenfatning...5 Summary Introduktion Baggrund Projektets organisering og finansiering Forsøgsdesign Rekruttering af firmaer og installation af udstyr Udstyr Et digitalt hastighedskort Forsøgets tilrettelæggelse Forskningsdesign og data Logdata Spørgeskemaer Resultater Hastighedsadfærd belyst gennem logdata Datamængde Dataanalyse Relativ risiko Free flow speed Firmaresultater Tidsforbrug Diskussion og sammenfatning Holdninger til hastighed mv. resultater fra to spørgeskemaer Holdning til hastigheder og risiko Holdninger til forskellige årsager til at køre for hurtigt Holdninger til udstyr til Intelligent Farttilpasning Diskussion og sammenfatning Holdninger og hastighedsadfærd Valg af respondentdata Demografiske forskelle Holdning til hastigheder og risiko Forskellige årsager til at køre for hurtigt Holdninger til Intelligent Farttilpasning Diskussion og sammenfatning Interview med firmaerne Konklusion og perspektivering Referencer Bilag

4 /4 SPAR PÅ FARTEN FORORD Aalborg Universitet har sammen med firmaerne M- tec og Webhouse udviklet IT-udstyr til biler, som kan hjælpe bilister med at overholde hastighedsgrænserne. Udstyret kaldes Intelligent Farttilpas ning. Denne rapport afrapporterer et samarbejdsprojekt mellem Vejle Kommune og Aalborg Universitet, hvor udstyret er afprøvet blandt er hvervschauffører. Projektet er et søsterprojekt til projekt Spar på Farten i Nordjylland, hvor udstyret blev brugt til at knytte overholdelse af hastighedsgrænserne til forsikringspræmiens størrelse. Forfatterne vil benytte lejligheden til at takke Vejle kommune for deltagelsen. Forarbejdet til projektet startede før kommunesammenlægningen i Børkop Kommune, hvor borgmester Leif Skov og teknisk chef Henrik Børsting Aagaard gav projektet deres fulde støtte tak for det. Efter kommunesammenlægningen blev projektet overtaget af den nye Vejle storkommune og her skal rettes en tak til afdelingsleder Karen Maris Lei og en særlig tak til teknisk assistent Helle Fredriksen, som igennem hele projektet sikrede den praktiske implementering i Vejle. Men også en tak til de deltagende firmaer: Jansson El A/S, Jørgen Pedersen & Co., Vejle Postkontor, TRE-FOR, Vejle kommunes materie lgård og Søndergård El i Børkop. Tak fordi I var med til på denne måde at bidrage til en bedre trafiksikkerhed. Og tak til de 51 deltagende chauffører. Selv om alle nok ikke deltog helt frivilligt :) er det vigtigt at understrege, at de negative chauffører set fra et forskningsperspektiv er lige så vigtige som de positive chauffører. Projektet er muliggjort igennem et økonomisk tilskud fra Transportministeriet efter en bevilling i finansudvalget. En bevilling som blev administre ret af Færdselsstyrelsen, og her en særlig tak til civilingeniør Martin Hellung Larsen for et godt samarbejde omkring projektet. Også en tak til M-tec og Webhouse for samarbejdet omkring udvikling af udstyret. Udvikling af IT udstyr på lavbudget kan være en udfordring, når kravspecifikationer og realistiske forventninger til det færdige produkt skal afstemmes. En særlig tak til Poul Heide og Jørgen Raguse fra M-tec og Vujadin Vidovic fra Webhouse, vi nåede i mål ikke mindst takket være jeres indsats. Aalborg juni 2011 Forfatterne

5 SPAR PÅ FARTEN /5 SAMMENFATNING Denne rapport beskriver et forsøg med udstyr til Intelligent Farttilpasning i firmabiler i Vejle. Udstyret viste løbende den aktuelle hastighedsgrænse i et display, advarede hvis hastigheden var over hastighedsgrænsen plus 5 km/t og loggede alle overskridelse med en varighed på over 12 sekunder. Forsøget omfattede 26 biler fordelt på 6 firmaer og kørt af 51 forskellige chauffører. Fra starten var målet 30 biler, men det lykkedes kun at finde firmaer med i alt 26 biler til forsøget. Forsøget løb over 14 måneder, hvoraf de første 2 måneder var en baseline periode. Udstyret loggede hastighed og hastighedsgrænse hvert sekund og i de 14 måneder blev der i alt logget 65 mio. sæt af observationer, og deltagerne kørte i perioden km. Alle loggede overtrædelser blev vist på en hjemmeside. Denne side havde deltagere, kollegaer og chefer på forskellig detaljeringsniveau adgang til, idet hensigten var, at resultaterne skulle bruges til at få overholdelse af hastighedsgrænserne højt på firmaernes dagsorden. Erfaringen viste imidlertid, at firmaerne ikke benyttede denne mulighed, overholdelse af hastighedsgrænserne betragtes som en privatsag. Opbakningen til projektet blandt de deltagende chauffører var begrænset. Kun 44 % af de kørte km blev kørt efter, at chaufførerne havde identificeret sig overfor systemet ved turens start. De 44 % dækker over, at procentdelen faldt fra 62 % ved forsøgets start til 25 % ved afslutningen. Endvidere var der kun 16 chauffører ud af de 51 deltagende, der kørte mange km efter at have identificeret sig. Til gengæld var systemets effekt overbevisende, når chaufføren havde identificeret sig blev kun 4 % af de kørte km kørt over hastighedsgrænsen + 5 km/t, medens procenten lå på 20, når chaufføren ikke havde identificeret sig. I baselineperioden, hvor udstyret ikke advarede eller loggede, lå andel kørte km over hastighedsgrænsen + 5 km/t også omkring 20 %. Hvis risikoen for at blive involveret i en trafikulykke med alvorligt kvæstede sættes til 1, når hastighedsgrænsen overholdes, faldt den relative risiko fra 1,14 i baseline perioden til 1,02, når chaufføren havde identificeret sig, og steg til 1,19, når dette ikke skete. Gennemsnitshastigheden på veje med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t faldt fra 80 til 76 km/t, når deltagerne identificerede sig, medens hastigheden for deltager, der ikke identificerede sig, var let stigende igennem projektperioden. Der var ikke systematiske forskelle i den gennemsnitlige målte tid for at køre 100 km i baselineperioden og i projektperioden mellem gruppen, der identificerede sig, og gruppen, der ikke identificerede sig. To spørgeskemaundersøgelser blandt chaufførerne hhv. før og efter kørsel med Intelligent Farttilpasning viser, at kun få holdninger er ændret igennem deltagelse i projektet. Deltagerne er dog generelt blevet lidt mere risikobevidste og lidt mere opmærksomme på fart igennem projektet, ligesom de bedømmer egen kørestil som værende lidt mere tolerant efter at have deltaget i projektet. Opdeles spørgeskemasvarene på de chauffører, der igennem adfærdsundersøgelse har vist, at de overholder hastighedsgrænserne de grønne og resten de røde, viser svarene, at der er betydelig forskel på de to gruppers sammensætning og holdning. De røde, er i gennemsnit 11 år yngre end de grønne, og de røde har markant mere fartglade holdninger end de grønne. Endelig er de røde mere negative over for Intelligent Farttilpasning og specielt Spar på Farten systemet end de grønne. Projektet giver ingen grund til at tro, at Intelligent Farttilpasning i firmabiler er en teknologi, som firmaer vil stå i kø for at indføre, ligesom der ikke er nogen grund til at tro, at chauffører i firmabiler frivilligt vil bruge et installeret system. Potentialerne for færre dræbte og kvæstede i trafikken ved anvendelse af Intelligent Farttilpasning er store, men problemet er, at de, der ønsker Intelligent Farttilpasning, behøver det ikke, og de, der behøver det, ønsker det ikke. Så skal potentialet indfries, må politikerne hjælpe med til at skubbe på.

6 /6 SPAR PÅ FARTEN SUMMARY This report describes an experiment with equipment for Intelligent Speed Adaptation (ISA) in company cars in the Danish town Vejle. The equipment showed continuous current speed limit in a display, warned if the speed exceeds the speed limit plus 5 km/h and logged all the excess with a duration longer than 12 seconds. The experiment included 26 vehicles spread across 6 companies and run by 51 different drivers. The original plan was based on 30 cars, but we managed only to find companies with a total of 26 cars in the study. The experiment ran over 14 months, where the first 2 months was used as a baseline period. When the participating cars were driving, the equipment logged speed and speed limit every second and in the 14 months 65 million set of observations were collected where the participants drove 370,000 km. All logged violations were uploaded to a website. This page had participants, colleagues and managers at different level of detail accessed, since the intention was that the results were used to gain compliance with speed limits on companies agenda. Experience showed that the companies did not use this option, as compliance with speed limits was considered a private matter. Endorsement for the project among the participating drivers was limited. Only 44% of the miles driven were driven after the drivers had identified themselves to the system when the trip was started. The 44% reflects the percentage decreased from 62% at the baseline period to 25% at the end. Furthermore, there were only 16 drivers out of the 51 participants who drove many miles after identifying themself. In turn, the system s effect was convincing when the drivers had identified themselves. In this situation only 4% of the mileage was driven over the speed limit + 5 km/h, while the rate was 20, when the driver had not identified himself. In the baseline period when the equipment did not warn or logged the share of kilometers over the speed limit + 5 km/h, were also around 20%. If the risk of being involved in an accident with serious injuries is set to 1 when speed limits are observed, the relative risk declined from 1.14 in the baseline period to 1.02 when the driver had identified himself, and rose to 1.19 when this did not happen. Average speeds on roads with a speed limit of 80 km/h decreased from 80 to 76 km/h when the participants identified themselves, while the speed of the participant who did not identify themselves, were rising slightly over the project period. There were no systematic differences in the average measured time to drive 100 km in the baseline period and in the period with ISA between the group who identified themselves, and the group not identified themselves. Two surveys among drivers, respectively, before and after running with ISA show that only a few attitudes have changed through participation in the project. Participants, however, generally become a little more risk-conscious and more aware of speed through the project, and they judge their own driving style as being a bit more tolerant after participating in the project. Results of a breakdown questionnaire response of the green and red drivers show that there are significant differences between the two groups, and their attitude. The red group is on average 11 years younger than the green one and the red group have more Need for Speed attitudes compare the green one. Finally, the red category was more negative towards ISA and especially the system tested in this project than the green one. The project provides no reason to believe that Intelligent Speed Adaptation in company cars is a technology that companies will stand in line to introduce, since there is no reason to believe that drivers of company cars will voluntarily use an installed system. The potential for fewer fatalities and injuries in traffic by using ISA is great, but the problem is that those who want ISA, do not need it and those who need it, do not want it. So the potential is settled, the politicians must help to push on.

7 SPAR PÅ FARTEN /7 1. INTRODUKTION 1.1 BAGGRUND Gennem de sidste 25 år har vi her i landet oplevet et næsten konstant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne ved trafikulykker. Men der dræbes stadig ca. 300 i trafikken hvert år, over kommer alvorligt til skade og behandles på skadestuerne efter trafikulykker(danmarks Statistik 2011). Meget tyder på, at skal ulykkestallet væsentligt længere ned, må der tages nye metoder i anvendelse. Her er ny IT teknologi vel egnet.»intelligent farttilpasning«er en generel betegnelse for et IKT system, som søger at sikre, at hastighedsgrænserne overholdes (Carsten 2002). Det første projekt med Intelligent Farttilpasning i Danmark, INFATI, gennemførtes på Aalborg Universitet i perioden fra juli 1998 til juli Projektet var et mindre projekt med kun 24 bilister, som kørte med udstyr til Intelligent Farttilpasning i 6 uger. I dette forsøg blev føreren informere om den aktuelle hastighedsgrænse, og systemet reagerede med en venlig kvindestemme, når der blev kørt for hurtigt. Resultaterne fra INFATI projektet var yderst lovende: Projektet resulterede i en generel hastighedsnedsættelse på omkring 5 6 km/t, hvilket kan omregnes til et fald i risikoen for trafikulykker på ca. 25 %. I projektet registreredes bilens position ved hjælp af en GPS-modtager, og den aktuelle hastighed blev koblet med informationer om gældende hastighedsgrænser fra et digitalt hastighedskort. Ud fra position og hastighed blev der reageret over for føreren, hvis hastighedsgrænsen for den pågældende strækning blev overskredet med mere end 5 km/t. (Lahrmann, Madsen & Boroch 2001). Projektet beskrevet i denne rapport er et af to projekter, som bygger videre på INFATI projektets erfaringer. I dette projekt er målgruppen firmabiler og i særlig grad store varebiler mellem 2 og 3,5 tons, i det andet projekt er målgruppen privatbilister og i særlig grad unge bilister se for en nærmere beskrivelse af det andet projekt. Fartdisplay i INFATI-projektet Projektlogo

8 /8 SPAR PÅ FARTEN Baggrunden for dette projekts fokus på firmabiler er, at især de store varebiler biler optræder i en forholdsvis stor andel af trafikulykkerne på de danske veje. Politiet registrerede således i 2002 ikke mindre end 582 personskadeulykker med store varebiler, hvor 51 blev dræbt og 725 kom til skade. Sættes antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i forhold til antallet af kørte kilo meter, er dette tal tre gange højere for store varebiler sammenlignet med personbiler (Danmarks Statistik 2011). Det har også vist sig, at selebrugen blandt chauffører i varebiler kun er på 62 % mod 84 % blandt førere af personbiler (Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 2005). Endelig har mange firmaer i disse år øget fokus på, at deres firmabiler kører pænt, fordi de igennem firmabiler, der som regel bærer store firmareklamer, kan signalere et ansvarligt og seriøst firma. Formålet med dette projekt er derfor at belyse, hvordan udstyr til Intelligent Farttilpasning installeret i firmabiler påvirker chaufførernes hastighedsadfærd. 1.2 PROJEKTETS ORGANISERING OG FINANSIERING Projektet blev startet som et samarbejde mellem den daværende Børkop Kommune og Aalborg Universitet i 2002, men det blev først muligt at realisere projektet, da Transportministeriet ved Færdselsstyrelsen i 2005 gav en bevilling på 1 mio. kr. til medfinansiering af projektet, samtidig med, at der var mulighed for at bruge en modificeret udgave af det udstyr til Intelligent Farttilpasning, der var udviklet i det føromtalte søsterprojekt rettet mod unge privatbilister. Søsterprojektet blev kaldt Spar på Farten og blev afviklet i Nordjylland. Udstyret til begge projekter er udviklet af firma erne M-tec og Webhouse. Efter kommunalreformen blev Børkop Kommune en del af Vejle Kommune, som overtog projektet.

9 SPAR PÅ FARTEN /9 2. FORSØGSDESIGN Forsøgets formål har været at undersøge, hvordan udstyr til Intelligent Farttilpasning påvirker hastighedsadfærden blandt chauffører af firmabiler, når udstyret både informerer om hastighedsgrænsen, advarer hvis der køres for hurtigt og tildeler strafpoint, hvis hastigheden stadigt ikke reduceres. 2.1 REKRUTTERING AF FIRMAER OG INSTALLA- TION AF UDSTYR Målet for rekrutteringen var 30 firmabiler fordelt på 5 6 firmaer. Vejle Kommune havde ansvaret for rekrutteringen. Rekrutteringen gik ikke helt let, men efter noget besvær fandt Vejle kommune 6 firmaer, der erklærede sig villige til at deltage. De seks firmaer var: Jansson El A/S, Vejle TRE-FOR Vand, Vejle Jørgen Pedersen & Co., Vejle Vejle Postkontor, Vejle Søndergård El, Børkop GT-Energy, Børkop Et enkelt af de oprindelige 6 firmaer GT-Energy lykkedes det aldrig at få en kontrakt i stand med. På tidspunktet for kontraktforhandlingerne med de øvrige firmaer var GT-Energy i gang med at udskifte bilparken, og det blev aftalt, at GT-Energy skulle tage kontakt til Universitet, når firmaet var klar til af få monteret. Men de vendte ikke tilbage. Et andet firma - Søndergaard El - kunne kun stille med én bil til forsøget. Derved nåede antallet af deltagende biler kun op på 21, og på den baggrund blev det besluttet at inddrage 5 af Vejle Kommunes egne biler fra Teknisk Forvaltning i forsøget, hvorved antallet af biler i forsøget endte på 26. De fleste anlæg blev installeret sidst i marts 2007, dog blev anlæggene hos Vejle Kommune og Søndergård El først installeret i juni De fleste anlæg blev afmonteret i oktober I alt 51 chauffører deltog i forsøget, men det var alene hos Vejle Kommune og Vejle postkontor, at der var flere chauffører end biler. Hos Vejle Kommune var der 7 chauffører til 5 biler, og hos Vejle Postkontor var der 28 chauffører til 5 biler. I nogle af firmaerne blev beslutningen om deltagelse taget efter samråd med chaufførerne og i andre var det alene en ledelsesbeslutning. Efter rekrutteringen tog Aalborg Universitet kontakt med firmaerne, og en kontrakt med det enkelte firma om deltagelse blev aftalt og underskrevet. Endvidere blev der udformet en brugsvejledning tilpasset hvert enkelt firma til udlevering til chaufførerne - se bilag UDSTYR IT-udstyret i projektet var en modificeret udgave af det udstyr, som var udviklet i forbindelse med projekt Spar på Farten. Figur 1 viser et systemdiagram for IT-udstyret til projektet og figur 2 viser udstyret kaldet On Board Unit (OBU) placeret i en bil. Korrektion af strafpoint, ny software, opdatering af hastighedsgrænser GPS Bil Webserver Deltager GPRS HTTP Log over hastighedsovertrædelser og errorlogs (fx forsøg på snyd) Figur 1: Systemdiagram for IT-udstyret til Intelligent Farttilpasning

10 /10 SPAR PÅ FARTEN Figur 2: On Board Unit til Intelligent Farttilpasning OBU en består af tre dele: 1. En GPS/GPRS-enhed 1 som er gemt under instrumentbrættet. Denne enhed indeholder et hukommelseskort, hvor et digitalt kort med hastighedsgrænser er placeret (Agerholm et al. 2007). 2. Et display og en højttaler placeret i friskluftdysen. Displayet viser hastighedsgrænsen, strafpoint for den aktuelle tur og det totale antal strafpoint. Endvidere har displayet på siden et kontaktpunkt for en personlig nøgle-id 3. En GPS- antenne placeret bag bakspejlet. Systemet fungerer på følgende måde: Ved starten af hver tur siger en kvindestemme Vis Nøgle-ID, og når chaufføren har sat sin personlige nøgle-id på kontaktpunktet, knyttes alle oplysninger om den aktuelle tur til denne nøgle-id. Undlader chaufføren at vise sin nøgle-id gentages beskeden 6 gange med 10 sekunders mellemrum. Vises der ikke nogen nøgle-id indenfor dette tidsrum, stopper stemmen, og oplysninger om turen registreres alene for bilen. Hvert sekund modtager OBU en en position fra GPS en. Herudfra beregner OBU en positionen på det digitale kort, den såkaldte mapmatching (Tradisauskas et al. 2009), og viser den aktuelle hastighedsgrænse fra det digitale kort i displayet. OBU en sammenligner også hastighedsgrænsen med bilens aktuelle hastighed, og hvis bilen overskrider hastighedsgrænsen med mere end 5 km/t advarer en kvindestemme om hastighedsgrænsen. Denne auditive advarsel bliver repeteret hvert 6. sekund, indtil hastigheden igen er under hastighedsgrænsen + 5 km. Efter den anden advarsel vil kvindestemmen foruden hastighedsgrænsen sige sætningen du kører for hurtigt, samtidig gives strafpoint hvert 6 sekund, indtil hastigheden igen er under hastighedsgrænsen + 5 km. Antallet af strafpoint pr. advarsel afhænger af størrelsen på hastighedsoverskridelsen og stiger på nogenlunde samme måde, som størrelsen af hastighedsbøder stiger med stigende hastighed. Stigningen er således progressiv, således af en lille hastighedsoverskridelse straffes relativt mindre end en stor hastighedsoverskridelse. Antal strafpoint for den aktuelle tur vises i displayets nederste højre hjørne, og det totale antal point for den aktuelle nøgle-id og periode vises i det nederste venstre hjørne af displayet. Når en tur sluttes, adderes pointene for den aktuelle tur til summen i venstre hjørne se figur 2. For hver mapmatchet position beregner OBU en på baggrund af GPS positionens sikkerhed og hastighedskortets informationer om hastighedsgrænser på den pågældende position også et kvalitetsmål for mapmatchingen. Hvis dette mål er lavt, vil det bedste gæt på hastighedsgrænsen vises i displayet, men i en parentes, og systemet vil ikke giver advarsler eller beregne strafpoint. I forbindelse med projektet blev der udviklet en ny mapmatching-algoritme med en meget høj performance. Hvis der på turen har været hastighedsovertrædelser, der har udløst strafpoint, uploader OBU en efter turen en logfil til en webserver. Hver nat uploader OBU en endvidere en error log, hvor bl.a. forsøg på snyd bliver registreret. OBU en uploader også en såkaldt et sekund log, som alene er til 1 En GPRS enhed er en mobiltelefon til datakommunikation

11 SPAR PÅ FARTEN /11 brug i projektets følgeforskning og indeholder alle informationer logget af OBU en hvert sekund. Med denne natlige kontakt mellem webserver og OBU, kan webserveren også uploade softwareopdateringer og -korrektioner i det antal strafpoint, der vises i OBU ens display. Det sidste kan være nødvendigt, hvis der har været fejl i pointtildelingen. Endelig har OBU en en trackingfunktion: Hvis bilen bliver stjålet, sendes blot en SMS til OBU ens mobiltelefon, som beder OBU en returnere OBU ens position baseret på seneste GPS position. Hver chauffør havde sin egen personlige hjemmeside og efter en tur kunne deltagerne via Internettet logge ind på denne side og se, hvor og hvorfor han/ hun eventuelt har fået strafpoint. Figur 3 viser således et skærmdump fra en deltagers personlige hjemmeside. Deltageren har kørt i østlig retning på Ilbæk Strandvej den 2. april 2008 kl , da han fik strafpoint. Positionen for strafpointene er de sorte pile. Deltageren kan her se, at hastighedsgrænsen på systemets digitale kort ved de to første point er 50. Den første gang fik han tre point, fordi hans hastighed var 68, anden gang fik han to point, fordi hans hastighed var 62 (som tidligere nævnt afhænger antal point af, hvor meget hastighedsgrænsen overskrides). Herefter skifter hastighedsgrænsen til 80, og der går 23 sekunder, før han også overskrider denne grænse med mere end 5 km/t. Første gang får han to point for at have kørt 96 og de efterfølgende overskridelser er mindre og giver kun et point. Figur 3: Skærmdump fra en deltagers personlig hjemmeside. Der vises detaljer omkring overtrædelser af hastighedsgrænserne på en tur fra vest mod øst Ilbæk Strandvej under Vejlefjordbroen

12 /12 SPAR PÅ FARTEN Formålet med denne webside var at give deltagerne mulighed for at kontrollere systemet. Hvis en deltager mente, at han var tildelt fejlagtige strafpoint, måske fordi det digitale hastighedskort indeholder fejl, eller fordi OBU en har mapmatchet til en forkert vej, kunne han på denne måde kontrollere sys temet, og deltageren kunne ringe til projektets hotline og indgive en klage. Havde deltageren ret, havde hotline mulighed for at trække strafpointene fra igen igennem den natlige kontakt mellem webserver og OBU. 2.3 ET DIGITALT HASTIGHEDSKORT Det digitale hastighedskort var baseret på registrering af alle hastighedsskilte i de gamle Børkop og Vejle kommuner. Skiltene blev registreret ved hjælp af en GPS-logger og et specialdesignet tastatur (figur 4). På baggrund af hastighedsskiltene blev der lagt hastighedsattributter på vejmidtetemaet fra Kort og Matrikelstyrelsens kort TOP 10 DK. Et udsnit af det digitale hastighedskort er vist i figur 5. Figur 4: Specialdesignet keyboard til registrering af has tighedsskilte til brug for det digitale hastighedsgrænsekort Figur 5: Digitalt hastighedskort for de gamle Vejle og Børkop kommuner (TOP10DK med hastighedsattributter vist som et overlay på Google Map)

13 SPAR PÅ FARTEN /13 Figur 6: Digitalt hastighedskort for alle veje i Danmark med en hastighedsgrænse på 90 eller derover (90+ vejene) (TOP- 10DK med hastighedsattributter vist som et overlay på Google Map) Det digitale hastighedskort var kun komplet for de gamle Vejle og Børkop kommuner og det gamle Nordjyllands Amt 2. For resten af Danmark indeholdt kortet hastighedsgrænserne på alle veje med en has tighedsgrænse på 90 eller derover (90+ veje), se figur 6. Det er kun på disse veje, der må køres mere end 80, og alle andre steder i Danmark reagerede OBU en, hvis der blev kørt mere end 80. På denne måde blev deltagerne også kontrolleret på de fleste veje uden for Vejle, men det var ikke muligt at kontrollere på veje med en hastighedsgrænse under 80. Hvis de deltagende biler var uden for Danmarks grænser, kendtes hastighedsgrænserne ikke og displayet var derfor blankt, og systemet reagerede ikke på hastighedsovertrædelser. Det digitale hastighedskort blev lavet i 2006 og blev ikke opdateret siden. Da der løbende sker ændringer af hastighedsgrænserne både i Vejle og på det overordnede vejnet, har deltagerne af og til oplevet, at systemet viste forkerte hastighedsgrænser og tildelte forkerte strafpoint. Deltagerne har så haft mulighed for at få slettet forkerte point via projektets hotline. Ud fra antallet af henvendelser til hotline, vurderes det, at forkerte point ikke har påvirket projektets resultater i nævneværdig grad. 2.4 FORSØGETS TILRETTELÆGGELSE Som det tidligere er beskrevet, er formålet at undersøge, hvordan det udviklede udstyr til Intelligent Farttilpasning i firmabiler påvirker firmabilers hastighedsadfærd. Udstyret er informerende, fordi det altid viser den aktuelle hastighedsgrænse i displayet Udstyret er advarende, fordi det med en kvindestemme advarer, når hastighedsgrænsen plus 5 km overtrædes Udstyret er registrerende, fordi det tildeler strafpoint ved hastighedsovertrædelser og registrerer dem. 2 Som tidligere beskrevet, er der sideløbende med projektet i Veje gennemført et forsøg med intelligent farttilpasning i Nordjylland, hvor der også blev udarbejdet et digitalt hastighedskort.

14 /14 SPAR PÅ FARTEN Det var i forsøget ikke muligt at slå udstyret fra, men man kunne som tidligere beskrevet undlade at vise sin nøgleid. Forsøgsperioden strakte sig over 14 måneder, hvor de første to måneder var en førperiode, også kaldet en baselineperiode. I denne periode var udstyret til Intelligent Farttilpasning (IFT) installeret og loggede hastigheden, men displayet var ikke tændt, og der ikke blev tildelt strafpoint. Forsøget løb herefter i 12 måneder med displayet tændt. I hele perioden havde deltagerne adgang til forsøgets hjemmeside på hvor forsøget var beskrevet og resultater løbende blev offentliggjort. Deltagerne blev motiveret til at undgå strafpoint på følgende måder: 1. Når deltagerne viste deres nøgleid blev summen af indeværende måneds strafpoint vist i displayet. 2. Efter hver måned blev strafpointene nulstillet, og der blev tildelt en mindre præmie til chaufføren med færrest strafpoint pr. km blandt alle projektets chauffører. 3. Samtidig blev der på projektets hjemmeside vist en oversigt over de deltagende firmaers strafpoint. Ønsket var at motivere til en konkurrence mellem firmaerne om at blive bedste firma. Figur 7 viser resultatet for maj Figur 7: Skærmdump fra projektets hjemmeside visende firmaresultatet for maj måned 2008

15 SPAR PÅ FARTEN /15 4. Hvert enkelt firma havde en hjemmeside, som kun firmaets chauffører og deres chef havde adgang til. På denne hjemmeside var det muligt at se, hvordan firmaets strafpoint var fordelt på firmaets chauffører, ligesom det var muligt at se, hvor firmaets chauffører var placeret i forhold til øvrige chauffører i projektet. Det var dog kun muligt at se navnene på chaufførerne fra eget firma. Formålet med denne hjemmeside var: a. at motivere til en snak over frokostbordet om, hvem der optjener firmaets strafpoint b. at give ledelsen mulighed for at kontrollere antallet af strafpoint blandt egne chauffører. 5. Endelig blev der udlovet en større præmie ved forsøgets afslutning til de totalt set tre bedste chauffører Samlet set blev der således brugt både økonomiske incitamenter samt mulighed for både social kontrol og arbejdsgiverkontrol.

16 /16 SPAR PÅ FARTEN 3. FORSKNINGSDESIGN OG DATA Formålet med forsøget var at undersøge om et udstyr til Intelligent Farttilpasning kan påvirke chauffører af firmabiler til at sænke hastigheden. For at undersøge dette blev der indsamlet detaljerede oplysninger om chaufførernes hastighedsadfærd både før og i perioden, hvor udstyret var aktivt. Endvidere blev chaufførernes holdninger til hastighed og trafiksikkerhed belyst igennem to webbaserede spørgeskemaer, som deltagerne udfyldte hhv. før udstyret blev tændt, og umiddelbart før forsøget sluttede. Spørgeskemabesvarelserne er brugt til at belyse, i hvor høj grad den enkelte chaufførs hastighedsadfærd stemmer overens med chaufførens holdninger, samtidig med at det belyses, om et års kørsel med Intelligent Farttilpasning ændrer chaufførernes holdninger til hastighed og trafiksikkerhed. 3.1 LOGDATA Som tidligere nævnt var forsøget opdelt i en baseline-periode på 2 måneder og en effektperiode på 12 måneder. Effektperioden opdeles i 6 perioder af 2 måneder med henblik på at se, om der sker en udvikling af effekten over tid. I disse 14 måneder er der logget detaljerede oplysninger om bilernes hastighedsadfærd. Hvert sekund er logget en række oplysninger, hvoraf de vigtigste er: 1. Bil 2. Chauffør 3. Tid og dato 4. Position 5. Hastighedsgrænse 6. Bilens hastighed 3.2 SPØRGESKEMAER Det samme webbaserede spørgeskema blev udfyldt to gange og indeholdt følgende grupper af spørgsmål: 1. Demografiske spørgsmål (kun udfyldt i forbindelse med det første spørgeskema). 2. Spørgsmål om hvor ofte og mange km deltageren normalt kører i bil (egen/firma). 3. Spørgsmål og holdninger til hastighed og hastighedsgrænser og spørgsmål om egen overholdelse af hastighedsgrænser. 4. Spørgsmål om holdninger til farligheden af forskellige eksempler på forkert adfærd. 5. Spørgsmål om vurdering af egen kørestil 6. Spørgsmål om eventuel påtale/bøde/klip for overtrædelser af færdselsloven de sidste tre år 7. Spørgsmål om eventuel spirituskørsel 8. Spørgsmål om trafikuheld de seneste 3 år 9. Spørgsmål om holdning til forskellige former for Intelligent Farttilpasning Mange af spørgsmålene skulle besvares ved at en markør med musen skulle placeres på et punkt på skalaen, der svarer til respondentens holdning til spørgsmålet. Ved nogle af spørgsmålene var markøren fra starten placeret helt til venstre og ved andre i midten. Respondenten kunne ikke se værdier på skalaen, men skjult for respondenten havde skalaen værdierne for spørgsmål, hvor markøren fra starten var placeret til venstre og fra -200 til 200 for de spørgsmål, hvor markøren fra starten var placeret midt på skalaen. Når respondenten trykker på næste, bliver svaret registreret ud fra markørens aktuelle stilling på den skjulte værdiskala. Figur 8 er et skærmdump fra websiden, der forklarede respondenterne, hvordan disse spørgsmål skulle besvares. Figur 9 viser et eksempel på et af spørgsmålene, hvor markørens udgangspunkt er midt på skalaen.

Spar på Farten -et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på Pay As You Drive principper

Spar på Farten -et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på Pay As You Drive principper Spar på Farten -et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på Pay As You Drive principper Forfattere Harry Lahrmann 1, email: lahrmann@plan.aau.dk Niels Agerholm 1 ; email: agerholm@plan.aau.dk Nerius

Læs mere

Spar på farten Lahrmann, Harry Spaabæk; Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Juhl, Jens; Harms, Lisbeth

Spar på farten Lahrmann, Harry Spaabæk; Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Juhl, Jens; Harms, Lisbeth Aalborg Universitet Spar på farten Lahrmann, Harry Spaabæk; Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Juhl, Jens; Harms, Lisbeth Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

"SPAR PÅ FARTEN" Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Klarborg, Brith; Harms, Lisbeth; Lahrmann, Harry Spaabæk

SPAR PÅ FARTEN Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Klarborg, Brith; Harms, Lisbeth; Lahrmann, Harry Spaabæk Aalborg Universitet "SPAR PÅ FARTEN" Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Klarborg, Brith; Harms, Lisbeth; Lahrmann, Harry Spaabæk Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. Af Inge Behrensdorff

Læs mere

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Center for Trafik og Transport Afleveringsdato: 24. oktober 2005 Eksamensprojekt udført af Rikke Hougaard Sørensen Studienummer: s035101

Læs mere

Published in: Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University

Published in: Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University Aalborg Universitet Udviklingen af algoritmer til at beskrive sikker kørsel på basis af data fra kørende biler Agerholm, Niels; Rasmussen, Niels Kaare Hjaltelin; Hansen, René Ramskov Lund; Lahrmann, Harry

Læs mere

Udviklingen af algoritmer til at beskrive sikker kørsel på basis af data fra kørende biler

Udviklingen af algoritmer til at beskrive sikker kørsel på basis af data fra kørende biler Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger

Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger Før-efter uheldsevaluering af 123 signalregulerede kryds. Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen December 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Respekt for fart - En undersøgelse af deltagernes trafiksikkerhedsmæssige udbytte

Respekt for fart - En undersøgelse af deltagernes trafiksikkerhedsmæssige udbytte Respekt for fart - En undersøgelse af deltagernes trafiksikkerhedsmæssige udbytte Af Mette Møller, Forsker, Danmarks TransportForskning, mm@dtf.dk Bedre uddannelse af bilister anses for at være et af midlerne

Læs mere

Bettina Jensen. Vejleder: René Franz Henschel. Kandidatafhandling. Titel: Anvendelse af sort boks set ud fra et juridisk/økonomisk aspekt.

Bettina Jensen. Vejleder: René Franz Henschel. Kandidatafhandling. Titel: Anvendelse af sort boks set ud fra et juridisk/økonomisk aspekt. 1. september 2009 Cand. Merc. Jur Forfatter: Bettina Jensen Vejleder: René Franz Henschel Kandidatafhandling Titel: Anvendelse af sort boks set ud fra et juridisk/økonomisk aspekt. Herunder unges bilforsikring

Læs mere

Fordi min hund bedre kan li lædersæder

Fordi min hund bedre kan li lædersæder Fordi min hund bedre kan li lædersæder Et miljøprojekt om bilkøberes prioriteringer ved bilkøb Et speciale af Rasmus Ehlers, Søren Jacobsen og Jakob Møldrup Petersen Vejledere: Lise Drewes Nielsen og Per

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport

Læs mere

Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S

Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S Eksamensprojekt af Benjamin Andersen Under vejledning af Jens Dahl-Pedersen Juni 2007 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Det grønne pesticidregnskab

Det grønne pesticidregnskab Det grønne pesticidregnskab Udvikling og analyse af et enkelt værktøj til vurdering af individuelle bedrifters pesticidforbrug i forhold til det gennemsnitlige forbrug på landsplan og måltallene for behandlingsindeks

Læs mere

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN talknuser Oversigt over forløbet Forløbet kan variere alt efter, om du vælger, at eleverne skal arbejde med et eller to emner, og om du vælger innovations-delen til eller fra. Nedenfor skitseres et forløb

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Grove hastighedsovertrædelser

Grove hastighedsovertrædelser H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Grove hastighedsovertrædelser Rapport nr. 8, 2011 H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Grove

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet Det Humanistiske Fakultet Institut for kommunikation Titel: Automatiseret tilgængelighedskontrol - en mulighed? Synopsis Projektperiode: Efteråret 2006 Rapport indeholder redegørelse af det systemudviklingsfelt

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN

NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN Nyet i deriæl dr epl ej en bet y dni ngenafi ndf l y del s epåegnear bej ds t i der Bes k r i v el s eafi nt er v ent i onerogk ons ek v ens erf orar bej ds t i ds pl anl ægni ngen Ki r st ennabeni el

Læs mere