ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT"

Transkript

1 BYGGESKADEFORSIKRINGSORDNINGEN ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT Afgivet af en arbejdsgruppe under Energistyrelsen med repræsentanter fra Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter Bygherreforeningen Dansk Byggeri Dansk Industri Danske Arkitektvirksomheder Ejendomsforeningen Danmark Forbrugerrådet Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forsikring og Pension Håndværksrådet K L Københavns Kommune September 2012 Side 1

2 1. Indledning Formål I efteråret 2011 besluttede klima-, energi- og bygningsministeren at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan tegningsprocenten for byggeskadeforsikring kan øges. Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at Arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger til klima-, energi-, og bygningsministeren om, hvordan tegningsprocenten kan øges. Arbejdsgruppen skal herunder særskilt vurdere konsekvenserne af eventuelt at udvide forsikringsordningen til også at omfatte selvbyggere. Arbejdsgruppen skal i sine anbefalinger redegøre for såvel de forventede positive som negative konsekvenser af forskellige løsningsforslag. Arbejdsgruppen afleverer sine anbefalinger til klima- energi og bygningsministeren inden den 1. september Arbejdsgruppen mødtes den 30. januar 2012 og den 19. juni 2012 og drøftede en række forslag til, hvordan tegningsprocenten for byggeskadeforsikringsordningen kan øges. Denne rapport indeholder arbejdsgruppens konkrete anbefalinger til, hvordan tegningsprocenten kan øges. Afsnit 2 beskriver baggrunden for og reglerne om byggeskadeforsikringsordningen. Afsnit 3 indeholder arbejdsgruppens anbefalinger, herunder arbejdsgruppens overvejelser i forhold til en eventuel udvidelse af ordningen. Det bemærkes, at arbejdsgruppen på møderne også har drøftet andre emner inden for forsikringsordningen. Drøftelserne er imidlertid ikke en del af nærværende anbefalinger, idet de ligger uden for arbejdsgruppens kommissorium. Energistyrelsen arbejder dog videre med de input, arbejdsgruppen ud over kommissoriet - er kommet med og vil efter behov indkalde arbejdsgruppen for at drøfte initiativer, der kan være med til at styrke byggeskadeforsikringsordningen. 2. Reglerne I sommeren 2007 vedtog et enigt Folketing reglerne om byggeskadeforsikring. Reglerne, der fremgår af byggelovens kapitel 4A, trådte i kraft den 1. april Formålet med den obligatoriske byggeskadeforsikring er for det første at øge forbrugerbeskyttelsen, for det andet at øge kvaliteten i byggeriet. Reglerne medfører, at det med visse undtagelser er obligatorisk at tegne en byggeskadeforsikring, når der bygges boligbyggeri til privat helårsbeboelse. Efter byggelovens 25 A, stk. 1, skal en professionel bygherre, der etablerer en ny boligenhed for en forbruger, således Side 2

3 forsikre bebyggelsen mod byggeskader, der hidrører fra opførelsen af boligen. Pligten gælder også ved ombygning fra erhverv til beboelse. Forbrugere, der selv bygger eller selv forestår byggeriet, er undtaget forsikringspligten. At forestå opførelsen af et byggeri vil sige, at man er ansvarlig for at styre byggeprocessen gennem den daglige ledelse, herunder at man varetager koordinationen mellem de enkelte udførende håndværkere, foretager løbende kvalitetssikring og varetager tilsynsforpligtelser. Forbrugeren har inden for ordningen mulighed for frivilligt at tegne en byggeskadeforsikring. Det blev i forbindelse med ordningens vedtagelse skønnet, at 85 pct. af alle nye boliger til forbrugere ville være omfattet af forsikringspligten, fordi de bliver opført af professionelle bygherrer. De resterende 15 pct. er såkaldt selvbyggeri/selvstyret byggeri (fagentrepriser), dvs. byggeri, som forbrugeren selv bygger eller selv forestår. Det skal bemærkes, at skønnet var og er behæftet med betydelig usikkerhed, fordi der ikke findes en systematisk, statistisk opgørelse af entrepriseformer i Danmark. Det blev under lovforslagets behandling i Folketinget forudsat, at en byggeskadeforsikring i gennemsnit ville koste omkring 1,5 % af anskaffelsessummen. Forsikring og Pension har ultimo september 2012 gennemført en undersøgelse af det gennemsnitlige præmieniveau blandt ordningens udbydere. Undersøgelsen peger på, at det gennemsnitlige præmieniveau nu ligger på 1,3 % af anskaffelsessummen. Forsikringen løber i 10 år og betales af den professionelle bygherre. Evalueringen af ordningen udviklingen i tegningsprocenten Byggeskadeforsikringsordningen blev evalueret i 2010 og evalueringen blev offentliggjort i januar Evalueringen viser, at huse med en byggeskadeforsikring har markant færre byggeskader end huse uden en forsikring, og at forbrugerne generelt er tilfredse med ordningen. Evalueringen viser dog også, at selvom tegningsprocenten for ordningen er stigende, bliver der ikke tegnet så mange forsikringer, som forudsat ved ordningens vedtagelse. Mens tegningsprocenten i 2009 var ca. 28 pct. og i 2010 ca. 47 pct., viser tallene for 2011 en tegningsprocent på ca. 58 pct. Det skal bemærkes, at tegningsprocenten i 4. kvartal 2011 var ca. 67 pct. Figur 1 viser udviklingen i tegningsprocenten Tegningsprocenten for 2. kvartal 2012 ligger på ca. 69 pct. Det skal dog understreges, at tallet er behæftet med betydelig usikkerhed, fordi antallet af færdiggjorte boliger først registreres i BBR med en vis forsinkelse. Side 3

4 Figur 1. Tegningsprocent 2009 til 4. kvt Kilde: Indberetninger fra forsikringsselskaber, udtræk fra BBR foretaget af Danmarks Statistik, egne beregninger. 3. Arbejdsgruppens anbefalinger til initiativer til at øge tegningsprocenten Øget informationsindsats Allerede i evalueringen af ordningen fra 2011 blev det besluttet at øge informationsindsatsen inden for tre områder: forbrugeroplysning, køberrådgivning om byggeskadeforsikring og realkreditbelåning og byggeskadeforsikring. Der ligger allerede information om ordningen på boligejer.dk, der har været artikler om byggeskadeforsikringen i både danske ejendomsmægleres medlemsblad og i Håndværksrådets og Dansk Byggeris medlemsblade, der er udarbejdet informationsmateriale til Realkreditrådet og Realkreditforeningen, som et realkreditinstitut kan udlevere i forbindelse med forbrugerens lånoptagning, og landets kommuner er informeret om reglerne. Ikke desto mindre er det arbejdsgruppens anbefaling, at informationsindsatsen øges - både over for forbrugere og professionelle. Arbejdsgruppen anbefaler konkret, at Markedsagenter identificerer en række add words til brug for søgninger på nettet om nye huse Formålet er at få identificeret relevante add words, som skal fange søgninger på nettet på fx nyt hus. Markedsagenter afdækker relevante platforme og peger på de steder, man som kommende ejer af en ny bolig søger information. På baggrund af markedsagenternes konklusioner laves en række add words, som fanger søgninger på fx nyt hus. Add words relaterer sig udelukkende til søgninger på internettet. Side 4

5 Energistyrelsen forventer, at initiativet vil kunne gennemføres uden væsentlige omkostninger. Initiativet iværksættes i samarbejde med Forbrugerrådet. Add words-kampagnen forventes at køre hen over efteråret 2012 og evt. i foråret Byggeskadeforsikringen indgår i en kommende kampagne om boligejer.dk Boligejer.dk har positioneret sig som den førende offentlige boligportal. Den brede dækning af stofområder og data på ejerboligområdet er attraktiv for forbrugerne og sikrer gennemslagskraft for de deltagende myndigheder. Boligejer.dk besøges månedligt af ca brugere, det være sig både private og professionelle. Boligejer.dk er efter ressortomlægningerne den 3. oktober 2011 forankret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), mens Boligejer.dk s indholdsområder vedr. byggeri, energi og indeklima ressortmæssigt henhører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Energistyrelsen. Energistyrelsen har en samarbejdsaftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvori indgår, at Energistyrelsen løbende kan lægge nyhedsinformation på forsiden af boligejer.dk. Information om byggeskadeforsikringen kommer på forsiden af boligejer.dk i sensommeren Informationskampagnen på boligejer.dk vil også have fokus på, at der frivilligt kan tegnes en byggeskadeforsikring, når der bygges i fagentrepriser, dvs. når der ikke er en professionel bygherre som hovedansvarlig for byggeriet. Branchen iværksætter en informationskampagne Nogle professionelle bygherrer forveksler byggeskadeforsikringsordningen med fx byggaranti-ordningen og er ikke klar over, hvad der dækkes under de forskellige ordninger/forsikringer på markedet. En øget informationsindsats mod forbrugersegmentet bør kombineres med øget information fra branchen til medlemmerne om byggeskadeforsikringsordningen, så det sikres, at entreprenører vejleder forbrugerne korrekt om den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning. Arbejdsgruppen stiller ikke krav til, hvordan informationsindsatsen gennemføres af branchen. Store dele af branchen har tilkendegivet at ville iværksætte en informationskampagne i efteråret Energistyrelsen deltager gerne i fx gå-hjem-møder om ordningen. Øget information ved lånoptagning Både Realkreditrådet og Realkreditforeningen har modtaget informationsmateriale om den obligatoriske byggeskadeforsikring, som kan udleveres i forbindelse med lånoptagning. Side 5

6 Arbejdsgruppen anbefaler, at det undersøges, om informationsmaterialet bruges, og om det i givet fald har den effekt, at der tegnes en byggeskadeforsikring. Energistyrelsen vil kontakte Realkreditrådet og Realkreditforeningen med henblik på at afdække, om informationsmaterialet har en effekt i forhold til, at der tegnes en byggeskadeforsikring. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil Energistyrelsen sammen med Realkreditrådet og Realkreditforeningen drøfte, hvordan forbrugerne bedst informeres om den obligatoriske byggeskadeforsikring i forbindelse med lånoptagning. Ny vejledning til kommunerne Siden reglerne om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft den 1. april 2008 er der udgivet en række vejledninger og udtalelser til kommunerne om fortolkning af reglerne. I august 2010 samledes disse fortolkningsbidrag til én vejledning. Med to lovændringer, der træder i kraft 1. juli 2012 (adgang til dispensation ved den professionelle bygherres konkurs samt forsikringskrav også ved ombygninger af erhverv til beboelse), er der imidlertid behov for, at vejledning om byggeskadeforsikring revideres. Energistyrelsen forventer, at den nye vejledning kan sendes til kommunerne i starten af efteråret En ny vejledning vil primært styrke informationen om ordningen over for kommunerne. Udvidelse af ordningen? Pligten til at tegne en byggeskadeforsikring gælder for professionelle bygherrer, der opfører nye boligenheder, der er bestemt til helårsbeboelse for en forbruger. Forsikringspligten gælder også ved ombygning af eksisterende bebyggelse fra erhverv til beboelse, hvis ombygningen er væsentlig Undtaget fra forsikringspligten er forbrugere, der selv bygger eller selv styrer byggeriet, såkaldt selvbyggeri. Arbejdsgruppen skulle, jf. kommissoriet, særskilt vurdere konsekvenserne af eventuelt at udvide forsikringsordningen til også at omfatte selvbyggere. På mødet den 30. januar 2012 blev arbejdsgruppen enig om, at en undersøgelse af, om det vil være hensigtsmæssigt at udvide ordningen, alene skulle omfatte fagentrepriser i selvbyggeri. Det rene selvbyggeri, hvor forbrugeren selv bygger egen bolig, skulle ifølge arbejdsgruppen fortsat være undtaget fra forsikringspligten. Formålet med en udvidelse skulle navnlig være at forhindre, at selvbyggerstatus bliver benyttet som et omgåelsesmiddel i forhold til at tegne byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor det reelt er en fagentreprenør, der styrer byggeriet. Det blev besluttet at undersøge erfaringerne med den svenske ordning for byggeskadeforsikring, som netop omfatter fagentrepriser i selvbyggeri, herunder at se på, hvordan forsikringspligten i praksis håndteres. Den svenske ordning omfatter fagentrepriser i selvbyggeri, og det er som hovedregel forbrugeren selv, der tegner én samlet byggeskadeforsikring. I praksis indtegnes de omfattede fagentreprenører på forsikringen, der således omfatter alle entrepriser og materialer i byggeriet, Side 6

7 men undtager forbrugerens eget arbejde og egne materialer. Det er vanskeligt at forestille sig en administrativt lettere model end den svenske, idet det næppe er en farbar vej at stille krav om, at samtlige fagentreprenører hver især tegner en byggeskadeforsikring for eget arbejde. Ulempen ved den svenske ordning har imidlertid vist sig at være, at forbrugeren ikke erstatningsretligt stilles bedre, fordi forbrugeren stadig skal bevise, at der er begået fejl af en konkret entreprenør, og at denne fejl har resulteret i en dækningsberettiget byggeskade. I den danske ordning gennemføres obligatoriske 1- og 5-års-eftersyn, hvor en byggesagkyndig konstaterer, om der er dækningsberettigede byggeskader ved huset. En dansk forbruger, der vil have en byggeskade udbedret, har via de obligatoriske eftersyn meget nemmere ved at bevise, at der er en dækningsberettiget byggeskade. Som udgangspunkt vil en dansk forbruger imidlertid som i den svenske ordning - skulle bevise, hvem af fagentreprenørerne, der er ansvarlig for den dækningsberettigede byggeskade. Det skyldes, at en forbruger, der selv styrer opførelsen af eget boligbyggeri, har en kontrakt med hver enkelt fagentreprenør, der således er ansvarlig for sin del af entreprisen. Der er således ikke én, der har det samlede ansvar for byggeriet. For at få reelt gavn af en byggeskadeforsikring, der i givet fald ville blive tegnet for de sideordnede fagentrepriser i selvbyggeri, skal forbrugeren således kunne påvise, hvem af de involverede fagentreprenører, der er årsag til byggeskaden. En måde at fritage forbrugeren fra at skulle løfte bevisbyrden kunne være at etablere et forsikringsprodukt, hvor forsikringsselskabet påtager sig at sikre, at en dækningsberettiget byggeskade udbedres/erstattes hurtigt, sådan at det er forsikringsselskabet, der efterfølgende har bevisbyrden i forhold til placere et ansvar hos en eller flere af de sideordnede fagentreprenører. Udfordringen ved en sådan model er, at forsikringsselskabet vil påtage sig en betydelig risiko, fordi bevisbyrden for, hvem af de sideordnede fagentreprenører, der bærer ansvaret for fejlen, i mange tilfælde vil være svær at løfte. Dermed vil det være vanskeligt for selskabet at gøre regres mod den ansvarlige fagentreprenør. Hertil kommer, at det kan være vanskeligt at vurdere risikoen ved at tegne forsikringen, fordi det vil kræve, at forsikringsselskabet går ind og vurderer hver enkelt entreprenørs økonomiske forhold og byggehistorik og sammenholder dette med entreprenørens individuelle andel i det konkrete byggeprojekt. Forsikringsbranchen har bekræftet, at en model, hvor fagentrepriser i selvbyggeri omfattes af forsikringspligten, og hvor forsikringsselskabet skal bevise, hvem der er ansvarlig for den dækningsberettigede byggeskade, vil medføre en meget høj forsikringspræmie. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at den danske ordning bibeholdes i sin nuværende form, dvs. at både egentlige selvbyggere og fagentrepriser i selvbyggeri fortsat er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Dette begrundes med, at forbrugeren ikke stilles bedre ved, at fagentrepriser i selvbyggeri omfattes, fordi forbrugeren - uagtet at der gennemføres obligatoriske eftersyn vil skulle bevise, hvem af fagentreprenørerne, der er årsag til den dæknings- Side 7

8 berettigede byggeskade, før forbrugeren kan gøre brug af byggeskadeforsikringen. Heller ikke en løsningsmodel, hvor forsikringsselskabet i selvbyggeri påtager sig bevisbyrden i forhold til fagentreprenørerne, vil være særlig attraktiv for forbrugeren, idet modellen vil indebære en meget høj forsikringspræmie, der skal betales af forbrugeren. Se nærmere om den svenske ordning i bilag 1. Undersøgelse af præmieniveau for byggeskadeforsikringer Byggeskadeforsikring er en obligatorisk ordning, og det er derfor vigtigt at sikre, at antallet af forsikringsselskaber, der udbyder forsikringsproduktet, er stort nok til, at det skabes en naturlig konkurrence i markedet. Dette bør sikre, at virksomhederne, og i sidste ende forbrugeren, kan erhverve en byggeskadeforsikring til den mest konkurrencedygtige pris. Energistyrelsen følger derfor løbende antallet af udbydere samt præmieniveauet på markedet for byggeskadeforsikring. Byggeskadeforsikring udbydes i øjeblikket af seks forsikringsselskaber. Da ordningen blev evalueret i 2010 var der reelt kun 3 udbydere, der havde byggeskadeforsikring som et fast produkt. Udviklingen viser således, at der er kommet et stigende antal udbydere af forsikringen siden ordningens begyndelse. Der er tale om følgende seks forsikringsselskaber: Codan, Danske Forsikring, Topdanmark, Frida Forsikring, Tryg og Caplloyd. Fælles for udbyderne er, at der ofte stilles krav om, at den professionelle bygherre stiller en bankgaranti. Ved Folketingets behandling af lovforslaget om obligatorisk byggeskadeforsikring i 2007 blev det forudsat, at præmieniveauet ville ligge på i gennemsnit ca. 1,5 procent af anskaffelsessummen. Forsikring og Pension har ultimo september 2012 gennemført en undersøgelse af det gennemsnitlige præmieniveau blandt ordningens udbydere. Undersøgelsen peger på, at det gennemsnitlige præmieniveau nu ligger på 1,3 procent af anskaffelsessummen. Hvilke præmiestørrelser dette gennemsnit spænder over, er hidtil ikke undersøgt. Præmieniveauet fastsættes ud fra en konkret individuel vurdering af byggevirksomheden, hvor der især lægges vægt på kreditværdighed og dokumentation for tidligere byggeri. Arbejdsgruppen anbefaler, at Energistyrelsen fortsætter med at følge udviklingen i markedet for at sikre, at præmiestørrelsen ikke forvrider konkurrencen på byggemarkedet. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at Energistyrelsen i samarbejde med relevante interessenter foretager en undersøgelse, der især fokuserer på spredningen i præmieniveauet, herunder på antal år i branchen, kreditværdighed og præmieniveauet for små og mellemstore virksomheder, der kan dokumentere godt og fejlfrit byggeri - og for nystartede virksomheder, der har bygget nyt og fejlfrit førstegangsbyggeri. Side 8

9 Offentliggørelsesordningen Det fremgår af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring 32, at Energistyrelsen på internettet offentliggør oplysninger om de virksomheder, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade. Den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse vurderede i evalueringen af byggeskadeforsikringsordningen fra januar 2011, at ordningen ville blive oprettet inden udgangen af Ordningen blev tilrettelagt inden udskrivelse af folketingsvalget i august 2011, men er på nuværende tidspunkt ikke etableret. Arbejdsgruppen anerkender, at ordningen ikke er etableret, fordi der ikke har været tilstrækkeligt med sager (forsikringer). Ikke desto mindre vurderer arbejdsgruppen, at selvom antallet af forsikringer fortsat afspejler lavkonjunkturen i det private boligbyggeri, så vil offentliggørelsesordningen være med til at skabe øget opmærksomhed om den obligatoriske byggeskadeforsikring. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at ordningen etableres inden udgangen af Offentliggørelsen vil omfatte firmanavn, adresse og cvr. nr. og vil som minimum indeholde en beskrivelse af den byggeskade, der er opstået på bebyggelsen. Offentliggørelsen vil vare i 2 år men vil blive udsat eller suspenderet, hvis der anlægges sag ved en domstol, indgives klageskrift ved voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller lign. Der vil herefter ikke ske offentliggørelse, hvis det senere dokumenteres, at der er truffet endelig afgørelse om, at den pågældende virksomhed ikke er ansvarlig for byggeskaden. Offentliggørelsen vil ikke finde sted, hvis en byggeskade opdages og udbedres inden 1-års eftersynet. Netop dette hensyn vurderer arbejdsgruppen som afgørende for, at offentliggørelsesordningen ikke vil have en afskrækkende virkning på byggevirksomheder, der står over for at skulle opføre nyt privat boligbyggeri. Mulighed for at oplyse om byggeskadeforsikring i tilstandsrapporten? Når man som forbruger handler hus, er der en lang række dokumenter at forholde sig til. Af BBR-meddelelsen på huset fremgår det, om der er tegnet en byggeskadeforsikring. Husets tilstandsrapport er imidlertid ofte et af de dokumenter, der har forbrugerens særlige interesse. Arbejdsgruppen anbefaler, at Energistyrelsen via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der er ressortansvarlig for huseftersynsordningen, undersøger, om der er mulighed for i tilstandsrapporten at oplyse, om der er tegnet en byggeskadeforsikring på huset, og i fald dette ikke er tilfældet, at det begrundes hvorfor. En byggeskadeforsikring hænger tæt sammen med fx ejerskifteforsikringen, og det vil således være en væsentlige oplysning for forbrugeren i en Side 9

10 hushandel at vide, om der er tegnet en byggeskadeforsikring. Uanset at oplysningen fremgår af BBR-meddelelsen, bør den efter arbejdsgruppens vurdering også fremgå af tilstandsrapporten. Dispensation fra reglerne i konkurstilfælde Den 30. januar 2012 blev arbejdsgruppen præsenteret for et forslag om at indføre en snæver dispensationsadgang fra kravet om byggeskadeforsikring i tilfælde af den professionelle bygherres konkurs. en for forslaget var en række konkrete sager, hvor den professionelle bygherre gik konkurs efter byggeriet var færdigt, men inden byggeskadeforsikringen var trådt i kraft. I de konkrete sager kom forbrugere i klemme, fordi byggeloven stiller krav om, at det samtidig med færdigmelding af byggeriet over for kommunen skal dokumenteres, at præmien på byggeskadeforsikringen er betalt. Denne dokumentation var i de konkrete sager umulig at fremskaffe, fordi der ikke kunne findes en ny, professionel bygherre, der ville overtage risikoen for byggeriet og tegne byggeskadeforsikringen. For at forbrugerne kunne bo lovligt blev de konkrete sager håndteret ved, at byggeriet blev registreret som selvbyg uagtet, at det var opført af en professionel bygherre. Dermed blev andelen af selvbyggere kunstigt øget, hvilket dels afspejles i tegningsprocenten for ordningen, dels stiller forbrugeren ringere i en salgssituation, fordi det af BBR-meddelelsen fremgår, at der er tale om selvbyggeri, der ikke er dækket af en byggeskadeforsikring. Arbejdsgruppen tilkendegav, at forslaget ville kunne håndtere et aktuelt og praktisk problem, og bakkede op om forslaget. Klima-, energi- og bygningsministeren fremsatte den 8. februar 2012 lovforslag om, at det i tilfælde af den professionelle bygherres konkurs skal være muligt at dispensere fra pligten til at tegne en byggeskadeforsikring. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af Folketinget den 10. april. Lovforslaget trådte i kraft den 1. juli Konkret betyder forslaget, at kommunerne på baggrund af en kopi af konkursdekretet kan registrere i BBR, at der er givet dispensation fra kravet om byggeskadeforsikring. Derved kommer sagerne ikke til at fremgå som selvbyggersager længere, og selvom der ikke er en byggeskadeforsikring, stilles forbrugeren bedre i en salgssituation, fordi køber ved, at huset er bygget af en professionel. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at forbrugeren erstatningsretligt hverken stilles bedre eller ringere end før lovændringen. De seneste tal fra Danmarks statistik viser, at antallet af konkurser i bygge- og anlægsvirksomheder er faldende. Sammenholdt med den kommende dispensationsadgang er det forventningen, at konkurser ikke fremadrettet vil have en negativ afsmittende effekt på ordningens tegningsprocent. Side 10

11 Oversigt over arbejdsgruppens anbefalinger til initiativer til at øge tegningsprocenten Den svenske ordning omfatter fagentrepriser. Det er som hovedregel forbrugeren selv, der tegner én samlet forsikring, der omfatter alle entrepriser og materialer i byggeriet, men undtager forbrugerens 1. Øget informationsindsats eget arbejde og egne materialer. om ordningen Det er bygherren, der skal sikre, at forsikringerne er tegnet. Fordelen herved er, at alt arbejde, der ikke udføres af forbrugeren selv er omfattet af en forsikring. Markedsagenter definerer add words Information på Boligejer.dk Ulempen ved den svenske ordning har imidlertid vist sig at være, at forbrugeren ikke erstatningsretligt stilles bedre fordi forbrugeren stadig skal bevise, at der er begået en fejl, som har resulteret i en byggeskade Store dele og af branchen hvem, der har iværksætter forårsaget byggeskaden. informationskampagne I den danske ordning er ansvarsforholdet forbrugeren uvedkommende, idet det er forsikringsselskabet, der sørger for Øget information ved lånoptagning udbedring af byggeskaden hurtigt - enten ved at få den professionelle bygherre til at udbedre skaden eller ved at udbetal erstatning. Ny vejledning til kommunerne 2. Undersøgelse af præmieniveau for byggeskadeforsikring På baggrund af erfaringerne med den svenske ordning er det arbejdsgruppens anbefaling, at den danske ordning bibeholdes i sin nuværende form, dvs. at både egentlige selvbyggere og fagentrepriser 3. Etablering fortsat er af undtaget offentliggørelsesordningen fra kravet om byggeskadeforsikring. 4. Oplysning om byggeskadeforsikring i tilstandsrapporten? 5. Dispensationsadgang i konkurstilfælde Side 11

12 Bilag 1 - udvidelse af ordningen og svenske erfaringer Selvbyggere er efter byggeloven undtaget fra kravet om at tegne byggeskadeforsikring. Hvis selvbyggeren står for at koordinere byggeriet gælder undtagelsen også for de fagentreprenører, som selvbyggeren indgår aftale med. Arbejdsgruppen skulle jf. kommissoriet særskilt vurdere konsekvenserne af eventuelt at udvide forsikringsordningen til også at omfatte selvbyggere. På arbejdsgruppens møde den 30. januar 2012 blev dette defineret til at indeholde en undersøgelse af, om det vil være hensigtsmæssigt at udvide ordningen til at omfatte fagentreprenører i selvbyggerprojekter. Der var i arbejdsgruppen enighed om, at forbrugere, der selv bygger egen bolig, fortsat skal være undtaget fra forsikringspligt. Formålet med en udvidelse med entreprenørkredsen skulle navnlig være at forhindre, at selvbyggerstatus bliver benyttet som et omgåelsesmiddel i forhold til at tegne byggeskadeforsikring. Det blev besluttet at undersøge erfaringerne med den svenske ordning for byggeskadeforsikring, som netop omfatter fagentrepriser. Den svenske ordning Sverige har siden 1993 haft en byggeskadeforsikring, der i store træk svarer til den danske model. Ordningen blev i sin tid indført for hurtigt at kunne udbedre skader forårsaget af skimmelsvamp, selvom der ikke kunne findes nogen ansvarlig for skadens opståen. Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri og mere omfattende ombygninger af etagebyggeri (flerbostadshus) og enfamiliehuse (småhuse) til permanent brug. Forsikringen dækker rimelige udgifter for at afhjælpe fejl i bygningens konstruktion, materialer som er anvendt i bygningsarbejdet eller i udførelsen af arbejdet, og rimelige udgifter til at afhjælpe skader på byggeriet, som er forårsaget af fejl. Undtaget fra loven er byggeri, som efter plan- og byggeloven ikke kræver byggetilladelse eller - siden en lovændring i byggeri, som udføres af bygherren i dennes egenskab af forbruger, populært kaldet selvbygger. Svenske selvbyggere ( konsumenter ) Når der er tale om selvbyggeri i Sverige, skal der ligge en samlet byggeskadeforsikring, som skal omfatte de arbejder, der udføres af fagentreprenører, samt anvendte materialer, mens selvbyggerens eget arbejds- og materialebidrag er undtaget fra forsikringspligten. Bygherren har efter loven ansvaret for at sikre, at forsikringen bliver tegnet, og skal ved ansøgning om byggetilladelse, dokumentere eksistensen af en forsikring overfor kommunen. Den svenske lovgivning siger derimod ikke noget om, hvem der skal tegne forsikringen. I praksis tegner og betaler forbrugeren den samlede byggeskadeforsikring, der dækker samtlige entreprenørers arbejde og materialer, men som nævnt undtages forbrugerens eget bidrag til byggeriet. Byggeskadeforsikringen følger huset. Det svenske selvbyggerbegreb fortolkes således noget strengere end i den danske model. I Sverige er det kun byggeri udført af selvbyggeren selv (forbrugeren) eller hans egne ansatte (bogstavelig talt), der er undtaget fra kravet om en byggeskadeforsikring. Den del af byggeriet, der udføres af en eller flere entreprenører, og indgår som led i opførelse af selvbyggeriet, er efter de svenske regler derimod omfattet af kravet om byggeskadeforsikring. Hvis der således foreligger et almindeligt aftaleforhold med en entreprenør, om en bestemt ydelse, vil dette Side 12

13 udløse krav om byggeskadeforsikring, som skal omfatte entreprenørernes arbejde, samt materialer anvendt i byggeriet. Færdiggørelsesgaranti I Sverige stilles der efter reglerne om byggeskadeforsikring endvidere krav om, at der skal udstedes en færdiggørelsesgaranti (färdigställandeskydd) for hver entreprenøraftale, der indgås, for at byggetilladelse kan gives af kommunen. Garantien udgør mindst 10 % af kontraktsummen og anvendes som økonomisk beskyttelse for forbrugeren i tilfælde af, at entreprenøren ikke formår at gøre arbejdet færdigt, f.eks. pga. konkurs. Färdigställandeskydd kan bestå af en forsikring eller en bankgaranti, og den følger entreprenøren. Det er bygherrens (selvbyggerens) ansvar at sikre, at de obligatoriske forsikringer/garantier foreligger inden byggeriet påbegyndes. Kommunen kontrollerer kun, som det er tilfældet i den danske model, at forsikringerne er tegnet. Svenske kommuner har ikke ført statistik på udviklingen i antallet af selvbyggere siden undtagelsen blev indført i 2005, men det er den almindelige opfattelse, at antallet af forbrugere der betegner sig selv som rene selvbyggere er steget siden det er blevet synliggjort, hvad forsikringen koster. I Sverige gennemføres én slutbesigtigelse af det færdigbyggede byggeri, men kun hvis forbrugeren kræver det. Forbrugeren afholder omkostninger til slutbesigtigelsen Præmieniveauet svinger i Sverige mellem 0,2 % af byggesummen for den billigste forsikring og op til 3,5 % af byggesummen for den dyreste. Tallene stammer fra en opgørelse fra perioden og prissvingningerne hænger muligvis sammen med, om forsikringen indeholder selvrisiko eller ej. Efter de svenske regler må selvrisikoen højst udgøre ½ prisbasisbeløb for hver fejl eller skade og det samlede selvrisikobeløb for flere fejl eller skader må ikke overstige 1½ prisbasisbeløb. Hos det svenske selskab Bostadsgaranti, der har ca. 50 % af markedet, ligger de gennemsnitlige byggeskadeforsikringer på ca. 1 % af produktionsomkostningerne. Udredning af ansvaret for byggeskader Som i Danmark, er det den entreprenør, der har forårsaget byggeskaden, som primært har pligt til at udbedre skaden efterfølgende. Efter de svenske regler er det forbrugeren, der har bevisbyrden for, at der foreligger en byggeskade, og hvem der har forvoldt skaden. Dette giver store problemer i de tilfælde, hvor huset har været handlet, og den nye køber ikke har det præcise billede af, hvem der har stået for hvad i byggeriet og særligt af den grund, at den nye køber ikke er i direkte kontraktlinje med den entreprenør, der har udført arbejdet. Den svenske praksis har således vist sig at være meget uhensigtsmæssig i forhold til rent faktisk at få udbedret byggeskader hurtigt og i det hele taget fordi det kan være vanskeligt for forbrugeren at få placeret ansvaret hos en bestemt entreprenør. Side 13

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven, lov

Læs mere

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Aktuelle emner fra Energistyrelsen Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Dagen i dag: 1. Lovliggørelse 2. Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 3. Frokost 4. Midlertidige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring

Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009. Byggeskadeforsikring Opsamling fra workshop i EBST den 26. november 2009 Byggeskadeforsikring Udfordringer ved ikke at have en erklæring Detektivarbejde Kan forsikringsfirma løbe fra forsikring i processen fra tilbud til færdiggørelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt NOTAT 3. maj 2013 Opfølgning på Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 19. december 2012 om opfølgning på beretning om bestilling af

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Orienteringsmøder 2008

Orienteringsmøder 2008 Orienteringsmøder 2008 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Totaløkonomi v/henrik Funch, Morten Hjorslev Hansen og Dorte

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere