ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT"

Transkript

1 BYGGESKADEFORSIKRINGSORDNINGEN ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT Afgivet af en arbejdsgruppe under Energistyrelsen med repræsentanter fra Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter Bygherreforeningen Dansk Byggeri Dansk Industri Danske Arkitektvirksomheder Ejendomsforeningen Danmark Forbrugerrådet Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forsikring og Pension Håndværksrådet K L Københavns Kommune September 2012 Side 1

2 1. Indledning Formål I efteråret 2011 besluttede klima-, energi- og bygningsministeren at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan tegningsprocenten for byggeskadeforsikring kan øges. Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at Arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger til klima-, energi-, og bygningsministeren om, hvordan tegningsprocenten kan øges. Arbejdsgruppen skal herunder særskilt vurdere konsekvenserne af eventuelt at udvide forsikringsordningen til også at omfatte selvbyggere. Arbejdsgruppen skal i sine anbefalinger redegøre for såvel de forventede positive som negative konsekvenser af forskellige løsningsforslag. Arbejdsgruppen afleverer sine anbefalinger til klima- energi og bygningsministeren inden den 1. september Arbejdsgruppen mødtes den 30. januar 2012 og den 19. juni 2012 og drøftede en række forslag til, hvordan tegningsprocenten for byggeskadeforsikringsordningen kan øges. Denne rapport indeholder arbejdsgruppens konkrete anbefalinger til, hvordan tegningsprocenten kan øges. Afsnit 2 beskriver baggrunden for og reglerne om byggeskadeforsikringsordningen. Afsnit 3 indeholder arbejdsgruppens anbefalinger, herunder arbejdsgruppens overvejelser i forhold til en eventuel udvidelse af ordningen. Det bemærkes, at arbejdsgruppen på møderne også har drøftet andre emner inden for forsikringsordningen. Drøftelserne er imidlertid ikke en del af nærværende anbefalinger, idet de ligger uden for arbejdsgruppens kommissorium. Energistyrelsen arbejder dog videre med de input, arbejdsgruppen ud over kommissoriet - er kommet med og vil efter behov indkalde arbejdsgruppen for at drøfte initiativer, der kan være med til at styrke byggeskadeforsikringsordningen. 2. Reglerne I sommeren 2007 vedtog et enigt Folketing reglerne om byggeskadeforsikring. Reglerne, der fremgår af byggelovens kapitel 4A, trådte i kraft den 1. april Formålet med den obligatoriske byggeskadeforsikring er for det første at øge forbrugerbeskyttelsen, for det andet at øge kvaliteten i byggeriet. Reglerne medfører, at det med visse undtagelser er obligatorisk at tegne en byggeskadeforsikring, når der bygges boligbyggeri til privat helårsbeboelse. Efter byggelovens 25 A, stk. 1, skal en professionel bygherre, der etablerer en ny boligenhed for en forbruger, således Side 2

3 forsikre bebyggelsen mod byggeskader, der hidrører fra opførelsen af boligen. Pligten gælder også ved ombygning fra erhverv til beboelse. Forbrugere, der selv bygger eller selv forestår byggeriet, er undtaget forsikringspligten. At forestå opførelsen af et byggeri vil sige, at man er ansvarlig for at styre byggeprocessen gennem den daglige ledelse, herunder at man varetager koordinationen mellem de enkelte udførende håndværkere, foretager løbende kvalitetssikring og varetager tilsynsforpligtelser. Forbrugeren har inden for ordningen mulighed for frivilligt at tegne en byggeskadeforsikring. Det blev i forbindelse med ordningens vedtagelse skønnet, at 85 pct. af alle nye boliger til forbrugere ville være omfattet af forsikringspligten, fordi de bliver opført af professionelle bygherrer. De resterende 15 pct. er såkaldt selvbyggeri/selvstyret byggeri (fagentrepriser), dvs. byggeri, som forbrugeren selv bygger eller selv forestår. Det skal bemærkes, at skønnet var og er behæftet med betydelig usikkerhed, fordi der ikke findes en systematisk, statistisk opgørelse af entrepriseformer i Danmark. Det blev under lovforslagets behandling i Folketinget forudsat, at en byggeskadeforsikring i gennemsnit ville koste omkring 1,5 % af anskaffelsessummen. Forsikring og Pension har ultimo september 2012 gennemført en undersøgelse af det gennemsnitlige præmieniveau blandt ordningens udbydere. Undersøgelsen peger på, at det gennemsnitlige præmieniveau nu ligger på 1,3 % af anskaffelsessummen. Forsikringen løber i 10 år og betales af den professionelle bygherre. Evalueringen af ordningen udviklingen i tegningsprocenten Byggeskadeforsikringsordningen blev evalueret i 2010 og evalueringen blev offentliggjort i januar Evalueringen viser, at huse med en byggeskadeforsikring har markant færre byggeskader end huse uden en forsikring, og at forbrugerne generelt er tilfredse med ordningen. Evalueringen viser dog også, at selvom tegningsprocenten for ordningen er stigende, bliver der ikke tegnet så mange forsikringer, som forudsat ved ordningens vedtagelse. Mens tegningsprocenten i 2009 var ca. 28 pct. og i 2010 ca. 47 pct., viser tallene for 2011 en tegningsprocent på ca. 58 pct. Det skal bemærkes, at tegningsprocenten i 4. kvartal 2011 var ca. 67 pct. Figur 1 viser udviklingen i tegningsprocenten Tegningsprocenten for 2. kvartal 2012 ligger på ca. 69 pct. Det skal dog understreges, at tallet er behæftet med betydelig usikkerhed, fordi antallet af færdiggjorte boliger først registreres i BBR med en vis forsinkelse. Side 3

4 Figur 1. Tegningsprocent 2009 til 4. kvt Kilde: Indberetninger fra forsikringsselskaber, udtræk fra BBR foretaget af Danmarks Statistik, egne beregninger. 3. Arbejdsgruppens anbefalinger til initiativer til at øge tegningsprocenten Øget informationsindsats Allerede i evalueringen af ordningen fra 2011 blev det besluttet at øge informationsindsatsen inden for tre områder: forbrugeroplysning, køberrådgivning om byggeskadeforsikring og realkreditbelåning og byggeskadeforsikring. Der ligger allerede information om ordningen på boligejer.dk, der har været artikler om byggeskadeforsikringen i både danske ejendomsmægleres medlemsblad og i Håndværksrådets og Dansk Byggeris medlemsblade, der er udarbejdet informationsmateriale til Realkreditrådet og Realkreditforeningen, som et realkreditinstitut kan udlevere i forbindelse med forbrugerens lånoptagning, og landets kommuner er informeret om reglerne. Ikke desto mindre er det arbejdsgruppens anbefaling, at informationsindsatsen øges - både over for forbrugere og professionelle. Arbejdsgruppen anbefaler konkret, at Markedsagenter identificerer en række add words til brug for søgninger på nettet om nye huse Formålet er at få identificeret relevante add words, som skal fange søgninger på nettet på fx nyt hus. Markedsagenter afdækker relevante platforme og peger på de steder, man som kommende ejer af en ny bolig søger information. På baggrund af markedsagenternes konklusioner laves en række add words, som fanger søgninger på fx nyt hus. Add words relaterer sig udelukkende til søgninger på internettet. Side 4

5 Energistyrelsen forventer, at initiativet vil kunne gennemføres uden væsentlige omkostninger. Initiativet iværksættes i samarbejde med Forbrugerrådet. Add words-kampagnen forventes at køre hen over efteråret 2012 og evt. i foråret Byggeskadeforsikringen indgår i en kommende kampagne om boligejer.dk Boligejer.dk har positioneret sig som den førende offentlige boligportal. Den brede dækning af stofområder og data på ejerboligområdet er attraktiv for forbrugerne og sikrer gennemslagskraft for de deltagende myndigheder. Boligejer.dk besøges månedligt af ca brugere, det være sig både private og professionelle. Boligejer.dk er efter ressortomlægningerne den 3. oktober 2011 forankret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), mens Boligejer.dk s indholdsområder vedr. byggeri, energi og indeklima ressortmæssigt henhører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Energistyrelsen. Energistyrelsen har en samarbejdsaftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvori indgår, at Energistyrelsen løbende kan lægge nyhedsinformation på forsiden af boligejer.dk. Information om byggeskadeforsikringen kommer på forsiden af boligejer.dk i sensommeren Informationskampagnen på boligejer.dk vil også have fokus på, at der frivilligt kan tegnes en byggeskadeforsikring, når der bygges i fagentrepriser, dvs. når der ikke er en professionel bygherre som hovedansvarlig for byggeriet. Branchen iværksætter en informationskampagne Nogle professionelle bygherrer forveksler byggeskadeforsikringsordningen med fx byggaranti-ordningen og er ikke klar over, hvad der dækkes under de forskellige ordninger/forsikringer på markedet. En øget informationsindsats mod forbrugersegmentet bør kombineres med øget information fra branchen til medlemmerne om byggeskadeforsikringsordningen, så det sikres, at entreprenører vejleder forbrugerne korrekt om den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning. Arbejdsgruppen stiller ikke krav til, hvordan informationsindsatsen gennemføres af branchen. Store dele af branchen har tilkendegivet at ville iværksætte en informationskampagne i efteråret Energistyrelsen deltager gerne i fx gå-hjem-møder om ordningen. Øget information ved lånoptagning Både Realkreditrådet og Realkreditforeningen har modtaget informationsmateriale om den obligatoriske byggeskadeforsikring, som kan udleveres i forbindelse med lånoptagning. Side 5

6 Arbejdsgruppen anbefaler, at det undersøges, om informationsmaterialet bruges, og om det i givet fald har den effekt, at der tegnes en byggeskadeforsikring. Energistyrelsen vil kontakte Realkreditrådet og Realkreditforeningen med henblik på at afdække, om informationsmaterialet har en effekt i forhold til, at der tegnes en byggeskadeforsikring. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil Energistyrelsen sammen med Realkreditrådet og Realkreditforeningen drøfte, hvordan forbrugerne bedst informeres om den obligatoriske byggeskadeforsikring i forbindelse med lånoptagning. Ny vejledning til kommunerne Siden reglerne om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft den 1. april 2008 er der udgivet en række vejledninger og udtalelser til kommunerne om fortolkning af reglerne. I august 2010 samledes disse fortolkningsbidrag til én vejledning. Med to lovændringer, der træder i kraft 1. juli 2012 (adgang til dispensation ved den professionelle bygherres konkurs samt forsikringskrav også ved ombygninger af erhverv til beboelse), er der imidlertid behov for, at vejledning om byggeskadeforsikring revideres. Energistyrelsen forventer, at den nye vejledning kan sendes til kommunerne i starten af efteråret En ny vejledning vil primært styrke informationen om ordningen over for kommunerne. Udvidelse af ordningen? Pligten til at tegne en byggeskadeforsikring gælder for professionelle bygherrer, der opfører nye boligenheder, der er bestemt til helårsbeboelse for en forbruger. Forsikringspligten gælder også ved ombygning af eksisterende bebyggelse fra erhverv til beboelse, hvis ombygningen er væsentlig Undtaget fra forsikringspligten er forbrugere, der selv bygger eller selv styrer byggeriet, såkaldt selvbyggeri. Arbejdsgruppen skulle, jf. kommissoriet, særskilt vurdere konsekvenserne af eventuelt at udvide forsikringsordningen til også at omfatte selvbyggere. På mødet den 30. januar 2012 blev arbejdsgruppen enig om, at en undersøgelse af, om det vil være hensigtsmæssigt at udvide ordningen, alene skulle omfatte fagentrepriser i selvbyggeri. Det rene selvbyggeri, hvor forbrugeren selv bygger egen bolig, skulle ifølge arbejdsgruppen fortsat være undtaget fra forsikringspligten. Formålet med en udvidelse skulle navnlig være at forhindre, at selvbyggerstatus bliver benyttet som et omgåelsesmiddel i forhold til at tegne byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor det reelt er en fagentreprenør, der styrer byggeriet. Det blev besluttet at undersøge erfaringerne med den svenske ordning for byggeskadeforsikring, som netop omfatter fagentrepriser i selvbyggeri, herunder at se på, hvordan forsikringspligten i praksis håndteres. Den svenske ordning omfatter fagentrepriser i selvbyggeri, og det er som hovedregel forbrugeren selv, der tegner én samlet byggeskadeforsikring. I praksis indtegnes de omfattede fagentreprenører på forsikringen, der således omfatter alle entrepriser og materialer i byggeriet, Side 6

7 men undtager forbrugerens eget arbejde og egne materialer. Det er vanskeligt at forestille sig en administrativt lettere model end den svenske, idet det næppe er en farbar vej at stille krav om, at samtlige fagentreprenører hver især tegner en byggeskadeforsikring for eget arbejde. Ulempen ved den svenske ordning har imidlertid vist sig at være, at forbrugeren ikke erstatningsretligt stilles bedre, fordi forbrugeren stadig skal bevise, at der er begået fejl af en konkret entreprenør, og at denne fejl har resulteret i en dækningsberettiget byggeskade. I den danske ordning gennemføres obligatoriske 1- og 5-års-eftersyn, hvor en byggesagkyndig konstaterer, om der er dækningsberettigede byggeskader ved huset. En dansk forbruger, der vil have en byggeskade udbedret, har via de obligatoriske eftersyn meget nemmere ved at bevise, at der er en dækningsberettiget byggeskade. Som udgangspunkt vil en dansk forbruger imidlertid som i den svenske ordning - skulle bevise, hvem af fagentreprenørerne, der er ansvarlig for den dækningsberettigede byggeskade. Det skyldes, at en forbruger, der selv styrer opførelsen af eget boligbyggeri, har en kontrakt med hver enkelt fagentreprenør, der således er ansvarlig for sin del af entreprisen. Der er således ikke én, der har det samlede ansvar for byggeriet. For at få reelt gavn af en byggeskadeforsikring, der i givet fald ville blive tegnet for de sideordnede fagentrepriser i selvbyggeri, skal forbrugeren således kunne påvise, hvem af de involverede fagentreprenører, der er årsag til byggeskaden. En måde at fritage forbrugeren fra at skulle løfte bevisbyrden kunne være at etablere et forsikringsprodukt, hvor forsikringsselskabet påtager sig at sikre, at en dækningsberettiget byggeskade udbedres/erstattes hurtigt, sådan at det er forsikringsselskabet, der efterfølgende har bevisbyrden i forhold til placere et ansvar hos en eller flere af de sideordnede fagentreprenører. Udfordringen ved en sådan model er, at forsikringsselskabet vil påtage sig en betydelig risiko, fordi bevisbyrden for, hvem af de sideordnede fagentreprenører, der bærer ansvaret for fejlen, i mange tilfælde vil være svær at løfte. Dermed vil det være vanskeligt for selskabet at gøre regres mod den ansvarlige fagentreprenør. Hertil kommer, at det kan være vanskeligt at vurdere risikoen ved at tegne forsikringen, fordi det vil kræve, at forsikringsselskabet går ind og vurderer hver enkelt entreprenørs økonomiske forhold og byggehistorik og sammenholder dette med entreprenørens individuelle andel i det konkrete byggeprojekt. Forsikringsbranchen har bekræftet, at en model, hvor fagentrepriser i selvbyggeri omfattes af forsikringspligten, og hvor forsikringsselskabet skal bevise, hvem der er ansvarlig for den dækningsberettigede byggeskade, vil medføre en meget høj forsikringspræmie. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at den danske ordning bibeholdes i sin nuværende form, dvs. at både egentlige selvbyggere og fagentrepriser i selvbyggeri fortsat er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Dette begrundes med, at forbrugeren ikke stilles bedre ved, at fagentrepriser i selvbyggeri omfattes, fordi forbrugeren - uagtet at der gennemføres obligatoriske eftersyn vil skulle bevise, hvem af fagentreprenørerne, der er årsag til den dæknings- Side 7

8 berettigede byggeskade, før forbrugeren kan gøre brug af byggeskadeforsikringen. Heller ikke en løsningsmodel, hvor forsikringsselskabet i selvbyggeri påtager sig bevisbyrden i forhold til fagentreprenørerne, vil være særlig attraktiv for forbrugeren, idet modellen vil indebære en meget høj forsikringspræmie, der skal betales af forbrugeren. Se nærmere om den svenske ordning i bilag 1. Undersøgelse af præmieniveau for byggeskadeforsikringer Byggeskadeforsikring er en obligatorisk ordning, og det er derfor vigtigt at sikre, at antallet af forsikringsselskaber, der udbyder forsikringsproduktet, er stort nok til, at det skabes en naturlig konkurrence i markedet. Dette bør sikre, at virksomhederne, og i sidste ende forbrugeren, kan erhverve en byggeskadeforsikring til den mest konkurrencedygtige pris. Energistyrelsen følger derfor løbende antallet af udbydere samt præmieniveauet på markedet for byggeskadeforsikring. Byggeskadeforsikring udbydes i øjeblikket af seks forsikringsselskaber. Da ordningen blev evalueret i 2010 var der reelt kun 3 udbydere, der havde byggeskadeforsikring som et fast produkt. Udviklingen viser således, at der er kommet et stigende antal udbydere af forsikringen siden ordningens begyndelse. Der er tale om følgende seks forsikringsselskaber: Codan, Danske Forsikring, Topdanmark, Frida Forsikring, Tryg og Caplloyd. Fælles for udbyderne er, at der ofte stilles krav om, at den professionelle bygherre stiller en bankgaranti. Ved Folketingets behandling af lovforslaget om obligatorisk byggeskadeforsikring i 2007 blev det forudsat, at præmieniveauet ville ligge på i gennemsnit ca. 1,5 procent af anskaffelsessummen. Forsikring og Pension har ultimo september 2012 gennemført en undersøgelse af det gennemsnitlige præmieniveau blandt ordningens udbydere. Undersøgelsen peger på, at det gennemsnitlige præmieniveau nu ligger på 1,3 procent af anskaffelsessummen. Hvilke præmiestørrelser dette gennemsnit spænder over, er hidtil ikke undersøgt. Præmieniveauet fastsættes ud fra en konkret individuel vurdering af byggevirksomheden, hvor der især lægges vægt på kreditværdighed og dokumentation for tidligere byggeri. Arbejdsgruppen anbefaler, at Energistyrelsen fortsætter med at følge udviklingen i markedet for at sikre, at præmiestørrelsen ikke forvrider konkurrencen på byggemarkedet. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at Energistyrelsen i samarbejde med relevante interessenter foretager en undersøgelse, der især fokuserer på spredningen i præmieniveauet, herunder på antal år i branchen, kreditværdighed og præmieniveauet for små og mellemstore virksomheder, der kan dokumentere godt og fejlfrit byggeri - og for nystartede virksomheder, der har bygget nyt og fejlfrit førstegangsbyggeri. Side 8

9 Offentliggørelsesordningen Det fremgår af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring 32, at Energistyrelsen på internettet offentliggør oplysninger om de virksomheder, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade. Den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse vurderede i evalueringen af byggeskadeforsikringsordningen fra januar 2011, at ordningen ville blive oprettet inden udgangen af Ordningen blev tilrettelagt inden udskrivelse af folketingsvalget i august 2011, men er på nuværende tidspunkt ikke etableret. Arbejdsgruppen anerkender, at ordningen ikke er etableret, fordi der ikke har været tilstrækkeligt med sager (forsikringer). Ikke desto mindre vurderer arbejdsgruppen, at selvom antallet af forsikringer fortsat afspejler lavkonjunkturen i det private boligbyggeri, så vil offentliggørelsesordningen være med til at skabe øget opmærksomhed om den obligatoriske byggeskadeforsikring. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at ordningen etableres inden udgangen af Offentliggørelsen vil omfatte firmanavn, adresse og cvr. nr. og vil som minimum indeholde en beskrivelse af den byggeskade, der er opstået på bebyggelsen. Offentliggørelsen vil vare i 2 år men vil blive udsat eller suspenderet, hvis der anlægges sag ved en domstol, indgives klageskrift ved voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller lign. Der vil herefter ikke ske offentliggørelse, hvis det senere dokumenteres, at der er truffet endelig afgørelse om, at den pågældende virksomhed ikke er ansvarlig for byggeskaden. Offentliggørelsen vil ikke finde sted, hvis en byggeskade opdages og udbedres inden 1-års eftersynet. Netop dette hensyn vurderer arbejdsgruppen som afgørende for, at offentliggørelsesordningen ikke vil have en afskrækkende virkning på byggevirksomheder, der står over for at skulle opføre nyt privat boligbyggeri. Mulighed for at oplyse om byggeskadeforsikring i tilstandsrapporten? Når man som forbruger handler hus, er der en lang række dokumenter at forholde sig til. Af BBR-meddelelsen på huset fremgår det, om der er tegnet en byggeskadeforsikring. Husets tilstandsrapport er imidlertid ofte et af de dokumenter, der har forbrugerens særlige interesse. Arbejdsgruppen anbefaler, at Energistyrelsen via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der er ressortansvarlig for huseftersynsordningen, undersøger, om der er mulighed for i tilstandsrapporten at oplyse, om der er tegnet en byggeskadeforsikring på huset, og i fald dette ikke er tilfældet, at det begrundes hvorfor. En byggeskadeforsikring hænger tæt sammen med fx ejerskifteforsikringen, og det vil således være en væsentlige oplysning for forbrugeren i en Side 9

10 hushandel at vide, om der er tegnet en byggeskadeforsikring. Uanset at oplysningen fremgår af BBR-meddelelsen, bør den efter arbejdsgruppens vurdering også fremgå af tilstandsrapporten. Dispensation fra reglerne i konkurstilfælde Den 30. januar 2012 blev arbejdsgruppen præsenteret for et forslag om at indføre en snæver dispensationsadgang fra kravet om byggeskadeforsikring i tilfælde af den professionelle bygherres konkurs. en for forslaget var en række konkrete sager, hvor den professionelle bygherre gik konkurs efter byggeriet var færdigt, men inden byggeskadeforsikringen var trådt i kraft. I de konkrete sager kom forbrugere i klemme, fordi byggeloven stiller krav om, at det samtidig med færdigmelding af byggeriet over for kommunen skal dokumenteres, at præmien på byggeskadeforsikringen er betalt. Denne dokumentation var i de konkrete sager umulig at fremskaffe, fordi der ikke kunne findes en ny, professionel bygherre, der ville overtage risikoen for byggeriet og tegne byggeskadeforsikringen. For at forbrugerne kunne bo lovligt blev de konkrete sager håndteret ved, at byggeriet blev registreret som selvbyg uagtet, at det var opført af en professionel bygherre. Dermed blev andelen af selvbyggere kunstigt øget, hvilket dels afspejles i tegningsprocenten for ordningen, dels stiller forbrugeren ringere i en salgssituation, fordi det af BBR-meddelelsen fremgår, at der er tale om selvbyggeri, der ikke er dækket af en byggeskadeforsikring. Arbejdsgruppen tilkendegav, at forslaget ville kunne håndtere et aktuelt og praktisk problem, og bakkede op om forslaget. Klima-, energi- og bygningsministeren fremsatte den 8. februar 2012 lovforslag om, at det i tilfælde af den professionelle bygherres konkurs skal være muligt at dispensere fra pligten til at tegne en byggeskadeforsikring. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af Folketinget den 10. april. Lovforslaget trådte i kraft den 1. juli Konkret betyder forslaget, at kommunerne på baggrund af en kopi af konkursdekretet kan registrere i BBR, at der er givet dispensation fra kravet om byggeskadeforsikring. Derved kommer sagerne ikke til at fremgå som selvbyggersager længere, og selvom der ikke er en byggeskadeforsikring, stilles forbrugeren bedre i en salgssituation, fordi køber ved, at huset er bygget af en professionel. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at forbrugeren erstatningsretligt hverken stilles bedre eller ringere end før lovændringen. De seneste tal fra Danmarks statistik viser, at antallet af konkurser i bygge- og anlægsvirksomheder er faldende. Sammenholdt med den kommende dispensationsadgang er det forventningen, at konkurser ikke fremadrettet vil have en negativ afsmittende effekt på ordningens tegningsprocent. Side 10

11 Oversigt over arbejdsgruppens anbefalinger til initiativer til at øge tegningsprocenten Den svenske ordning omfatter fagentrepriser. Det er som hovedregel forbrugeren selv, der tegner én samlet forsikring, der omfatter alle entrepriser og materialer i byggeriet, men undtager forbrugerens 1. Øget informationsindsats eget arbejde og egne materialer. om ordningen Det er bygherren, der skal sikre, at forsikringerne er tegnet. Fordelen herved er, at alt arbejde, der ikke udføres af forbrugeren selv er omfattet af en forsikring. Markedsagenter definerer add words Information på Boligejer.dk Ulempen ved den svenske ordning har imidlertid vist sig at være, at forbrugeren ikke erstatningsretligt stilles bedre fordi forbrugeren stadig skal bevise, at der er begået en fejl, som har resulteret i en byggeskade Store dele og af branchen hvem, der har iværksætter forårsaget byggeskaden. informationskampagne I den danske ordning er ansvarsforholdet forbrugeren uvedkommende, idet det er forsikringsselskabet, der sørger for Øget information ved lånoptagning udbedring af byggeskaden hurtigt - enten ved at få den professionelle bygherre til at udbedre skaden eller ved at udbetal erstatning. Ny vejledning til kommunerne 2. Undersøgelse af præmieniveau for byggeskadeforsikring På baggrund af erfaringerne med den svenske ordning er det arbejdsgruppens anbefaling, at den danske ordning bibeholdes i sin nuværende form, dvs. at både egentlige selvbyggere og fagentrepriser 3. Etablering fortsat er af undtaget offentliggørelsesordningen fra kravet om byggeskadeforsikring. 4. Oplysning om byggeskadeforsikring i tilstandsrapporten? 5. Dispensationsadgang i konkurstilfælde Side 11

12 Bilag 1 - udvidelse af ordningen og svenske erfaringer Selvbyggere er efter byggeloven undtaget fra kravet om at tegne byggeskadeforsikring. Hvis selvbyggeren står for at koordinere byggeriet gælder undtagelsen også for de fagentreprenører, som selvbyggeren indgår aftale med. Arbejdsgruppen skulle jf. kommissoriet særskilt vurdere konsekvenserne af eventuelt at udvide forsikringsordningen til også at omfatte selvbyggere. På arbejdsgruppens møde den 30. januar 2012 blev dette defineret til at indeholde en undersøgelse af, om det vil være hensigtsmæssigt at udvide ordningen til at omfatte fagentreprenører i selvbyggerprojekter. Der var i arbejdsgruppen enighed om, at forbrugere, der selv bygger egen bolig, fortsat skal være undtaget fra forsikringspligt. Formålet med en udvidelse med entreprenørkredsen skulle navnlig være at forhindre, at selvbyggerstatus bliver benyttet som et omgåelsesmiddel i forhold til at tegne byggeskadeforsikring. Det blev besluttet at undersøge erfaringerne med den svenske ordning for byggeskadeforsikring, som netop omfatter fagentrepriser. Den svenske ordning Sverige har siden 1993 haft en byggeskadeforsikring, der i store træk svarer til den danske model. Ordningen blev i sin tid indført for hurtigt at kunne udbedre skader forårsaget af skimmelsvamp, selvom der ikke kunne findes nogen ansvarlig for skadens opståen. Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri og mere omfattende ombygninger af etagebyggeri (flerbostadshus) og enfamiliehuse (småhuse) til permanent brug. Forsikringen dækker rimelige udgifter for at afhjælpe fejl i bygningens konstruktion, materialer som er anvendt i bygningsarbejdet eller i udførelsen af arbejdet, og rimelige udgifter til at afhjælpe skader på byggeriet, som er forårsaget af fejl. Undtaget fra loven er byggeri, som efter plan- og byggeloven ikke kræver byggetilladelse eller - siden en lovændring i byggeri, som udføres af bygherren i dennes egenskab af forbruger, populært kaldet selvbygger. Svenske selvbyggere ( konsumenter ) Når der er tale om selvbyggeri i Sverige, skal der ligge en samlet byggeskadeforsikring, som skal omfatte de arbejder, der udføres af fagentreprenører, samt anvendte materialer, mens selvbyggerens eget arbejds- og materialebidrag er undtaget fra forsikringspligten. Bygherren har efter loven ansvaret for at sikre, at forsikringen bliver tegnet, og skal ved ansøgning om byggetilladelse, dokumentere eksistensen af en forsikring overfor kommunen. Den svenske lovgivning siger derimod ikke noget om, hvem der skal tegne forsikringen. I praksis tegner og betaler forbrugeren den samlede byggeskadeforsikring, der dækker samtlige entreprenørers arbejde og materialer, men som nævnt undtages forbrugerens eget bidrag til byggeriet. Byggeskadeforsikringen følger huset. Det svenske selvbyggerbegreb fortolkes således noget strengere end i den danske model. I Sverige er det kun byggeri udført af selvbyggeren selv (forbrugeren) eller hans egne ansatte (bogstavelig talt), der er undtaget fra kravet om en byggeskadeforsikring. Den del af byggeriet, der udføres af en eller flere entreprenører, og indgår som led i opførelse af selvbyggeriet, er efter de svenske regler derimod omfattet af kravet om byggeskadeforsikring. Hvis der således foreligger et almindeligt aftaleforhold med en entreprenør, om en bestemt ydelse, vil dette Side 12

13 udløse krav om byggeskadeforsikring, som skal omfatte entreprenørernes arbejde, samt materialer anvendt i byggeriet. Færdiggørelsesgaranti I Sverige stilles der efter reglerne om byggeskadeforsikring endvidere krav om, at der skal udstedes en færdiggørelsesgaranti (färdigställandeskydd) for hver entreprenøraftale, der indgås, for at byggetilladelse kan gives af kommunen. Garantien udgør mindst 10 % af kontraktsummen og anvendes som økonomisk beskyttelse for forbrugeren i tilfælde af, at entreprenøren ikke formår at gøre arbejdet færdigt, f.eks. pga. konkurs. Färdigställandeskydd kan bestå af en forsikring eller en bankgaranti, og den følger entreprenøren. Det er bygherrens (selvbyggerens) ansvar at sikre, at de obligatoriske forsikringer/garantier foreligger inden byggeriet påbegyndes. Kommunen kontrollerer kun, som det er tilfældet i den danske model, at forsikringerne er tegnet. Svenske kommuner har ikke ført statistik på udviklingen i antallet af selvbyggere siden undtagelsen blev indført i 2005, men det er den almindelige opfattelse, at antallet af forbrugere der betegner sig selv som rene selvbyggere er steget siden det er blevet synliggjort, hvad forsikringen koster. I Sverige gennemføres én slutbesigtigelse af det færdigbyggede byggeri, men kun hvis forbrugeren kræver det. Forbrugeren afholder omkostninger til slutbesigtigelsen Præmieniveauet svinger i Sverige mellem 0,2 % af byggesummen for den billigste forsikring og op til 3,5 % af byggesummen for den dyreste. Tallene stammer fra en opgørelse fra perioden og prissvingningerne hænger muligvis sammen med, om forsikringen indeholder selvrisiko eller ej. Efter de svenske regler må selvrisikoen højst udgøre ½ prisbasisbeløb for hver fejl eller skade og det samlede selvrisikobeløb for flere fejl eller skader må ikke overstige 1½ prisbasisbeløb. Hos det svenske selskab Bostadsgaranti, der har ca. 50 % af markedet, ligger de gennemsnitlige byggeskadeforsikringer på ca. 1 % af produktionsomkostningerne. Udredning af ansvaret for byggeskader Som i Danmark, er det den entreprenør, der har forårsaget byggeskaden, som primært har pligt til at udbedre skaden efterfølgende. Efter de svenske regler er det forbrugeren, der har bevisbyrden for, at der foreligger en byggeskade, og hvem der har forvoldt skaden. Dette giver store problemer i de tilfælde, hvor huset har været handlet, og den nye køber ikke har det præcise billede af, hvem der har stået for hvad i byggeriet og særligt af den grund, at den nye køber ikke er i direkte kontraktlinje med den entreprenør, der har udført arbejdet. Den svenske praksis har således vist sig at være meget uhensigtsmæssig i forhold til rent faktisk at få udbedret byggeskader hurtigt og i det hele taget fordi det kan være vanskeligt for forbrugeren at få placeret ansvaret hos en bestemt entreprenør. Side 13

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden

Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden 1. Baggrund og formål 2. Kommunernes rolle ved - Ansøgning om byggetilladelse - Færdigmelding af byggeriet 3. Evaluering og kommende initiativer Hvorfor en byggeskadeforsikring?

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFORSIKRING CENTER FOR BYGGERI BYGGESKADEFORSIKRING BYGGELOVSDAG 2016 Oplæg v. fuldmægtig/advisor, Dorthe Christophersen, dch@tbst.dk Trafik- og Byggestyrelsen, Center for Byggeri November 2016 PROGRAM 1. Intro til

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

VEJLEDNING OM BYGGESKADEFORSIKRING

VEJLEDNING OM BYGGESKADEFORSIKRING Juni 2016 VEJLEDNING OM BYGGESKADEFORSIKRING - Revideret juni 2016 Få mere information om byggeskadeforsikring: - Boligejer.dk - TBST.dk - Bygningsreglementet.dk - Retsinformation.dk Vejledningen består

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 83 Offentligt. Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 83 Offentligt. Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 83 Offentligt Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen 22. november 2017 Indhold A. Baggrund 3 A1. Byggeskadeforsikringsordningen

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri, som ligger:

I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri, som ligger: BN HUSE APS Mikkels Banke 15 A 4736 Karrebæksminde Dato: 11.09.2015 Tilbudsnummer: 102-100379 Tilbud på Byggeskadeforsikring I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri,

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING

VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING Byggeri Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2016 Ejerdokumentation for byggeriets opførelse Afgives i forbindelse med

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Aktuelle emner fra Energistyrelsen Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Dagen i dag: 1. Lovliggørelse 2. Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 3. Frokost 4. Midlertidige

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven, lov

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om byggeskadeforsikring Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 7 Offentligt 3. oktober 2007 Sag 07/05004 anl / lsf Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om byggeskadeforsikring 1. Resumé Mange af høringssvarene er generelt positive

Læs mere

Trin 9: Få styr på forsikringerne

Trin 9: Få styr på forsikringerne 50 Vi bygger hus Trin 9: Få styr på forsikringerne Trin 9: Få styr på forsikringerne Byggeprocessen er en kompleks størrelse, hvor mange ting skal koordineres og falde rigtigt ud. Undervejs kan der ske

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0004 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0004 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmæglere MDE John Oppermann Wentzlau og Steen Grosen Fisketorvet 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 12. januar 2012. Klagen

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2009 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Indledning... 4 2 Resumé... 4 3 Indikator for omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri...

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 2010

Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 2010 3. november 2010 /rbh Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 2010 I forlængelse af Erhvervs- og Byggestyrelsens oplæg på Byggelovsdagene 2010 følger nedenfor en besvarelse af de spørgsmål,

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 37 alm. del stillet af Boligudvalget den 4. februar

Besvarelse af spørgsmål 37 alm. del stillet af Boligudvalget den 4. februar ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 3. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 37 alm. del stillet af Boligudvalget den 4. februar 2008. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 Nr. 3.02 Sept. 1998 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 x Godt 256.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1998. Det er en tilbagegang på godt 24.000 m 2 eller 9 pct.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering. (Byggeskadeforsikring, m.v.

Forslag til Lov om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering. (Byggeskadeforsikring, m.v. Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 58 Offentligt 21. december 2006 /lj/lsf UDKAST Forslag til Lov om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering (Byggeskadeforsikring,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 Nr. 3.02 August 1997 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 x Knap 281.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1997. Det er en fremgang på godt 57.000 m 2 eller 26 pct.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Danske Boligadvokater 21. April 2009

Danske Boligadvokater 21. April 2009 1 19. marts 2009 Danske Boligadvokater 21. April 2009 Indhold 2 19. marts 2009 Præsentation Baggrund for lov om byggeskadeforsikring Formål med lovgivningen Hvilke regelsæt Forsikringspligten Hvem Hvad

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Justitsministeriet. Sendt pr. til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen

Justitsministeriet. Sendt pr.  til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen Justitsministeriet Sendt pr. e-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen 02.02.2017 er blevet anmodet om at komme med bemærkninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Forsikringer i byggeprocessen

Forsikringer i byggeprocessen Forsikringer i byggeprocessen 1 Forsikringer i byggeprocessen Program: Hvilke forsikringer er relevante i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter? Hvem tegner hvilke forsikringer? Gode råd/bønner fra

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra EBST Energistrategi og bygningsreglementet Forslag til ændring af byggeloven Sagsbehandlingstider og gebyrer Strategi for reduktion

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt NOTAT 4. juli 2016 Statistik over rekvisition af tilstandsrapporter i perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 Indledning Der

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER?

FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER? FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER? - Erfaringer fra Odense Kommunes arbejde med de nye muligheder for forsikring af frivillige H. Marie H. Iuul, Juridisk konsulent, Odense Kommune Dialogmøde 13. juni

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune Regulativ for parkeringspladser i Thisted kommune dok. 732048 Regulativ for anlæg af parkeringspladser i Thisted kommune. 1 Regulativets anvendelse. 1.1 Regulativet er gældende for det i kortbilaget angivne

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere