Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden"

Transkript

1 Justitsministeriet Sltshlmsgade København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den 12. juni 2009 udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden med anmdning m bemærkninger senest den 3. juli Sektren har følgende bemærkninger: Det bemærkes indledningsvis, at vi af hensyn til den meget tekniske karakter af prjektet etinglysning samt det stre antal af bemærkninger, der er mdtaget fra vres medlemmer, har bygget besvarelsen p i punktfrm under de enkelte paragraffer. Ved ngle punkter sker der en sædvanlig kmmentering i frm af frslag til ændringer af frmuleringer m.v., mens kmmentarerne under andre punkter har mere karakter af spørgsmål eller plæg til en vervejelse af mere principielle prblemstillinger. Indledning Der bør i den indledende lvhenvisning gså henvises til lv nr. 504 af 12. juni Kapitel Bør Underskriftsmappen, Bilagsbanken, Underskriftsdatabasen g Fuldmagtsbgen ikke nævnes? Bliver de afviste dkumenter ikke lagret? Sektren har tidligere fået indtryk af, at alt mdtaget materiale bliver lagret i revisinsspret. Frudsættes det ved rdet "persn", at der er tale m både fysiske g juridiske persner? 2. juli 2009 Finansrådets Hus Amaliegade København K Telefn Fax Kntakt Tine Brynjulfssn Direkte Jurnalnr. 722/22 Dk. nr v2 Kapitel 2 4 Der er ikke tale m et terminalsystem. Den krrekte betegnelse er enten en system-til-system-løsning eller en system-til-system-pkbling. I et terminalsystem kbles en ekstern pc (terminal) direkte p md den anden parts edb-

2 Stk. 3 system, med brug af den anden parts systems brugergrænseflade. I en system-til-system-pkbling udveksler de t systemer data efter en given prtkl, men brugergrænsefladen hs den eksterne bruger er defineret i den eksterne brugers system g ikke i Tinglysningsrettens system. ikke har et persnnummer bør ændres til ikke kan få et persnnummer. Der er her en prblemstilling med frvaltningsafdelingen g bligfreningernes afdelinger med hensyn til id.nr. Og kan vi verhvedet bruge papirløsningen her, da de nævnte vel ikke kan betegnes sm selvstændige juridiske persner? Side 2 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 3: Generelt Der mangler en beskrivelse af implicitte fuldmagter. 5. Det er Dmstlsstyrelsens pfattelse, at fuldmagtshaver ikke samtidig kan være kreditr. Det giver praktiske udfrdringer. Dmstlsstyrelsen har anmdet sektren m at tage spørgsmålet p med Justitsministeriet. Sektren er enig i, at det vil udgøre et betydeligt prblem. Blandt andet fr lån ver 50 mi. kr. Af sætningen: " kan ved brug af sin egen digitale signatur på vegne af fuldmagtsgiver dispnere ver de af fuldmagten mfattede rettigheder." bemærkes det, at det ikke her fremgår, at der er ngle begrænsninger fr, hvad fuldmagten kan anvendes til g hvem, der kan være fuldmagtshaver. Vi har fået afvist anmeldelser, hvr fx Realkredit Danmark er kreditr g eksplicit fuldmagtshaver. Svaret er, at fuldmagtshaver ikke må dispnere til frdel fr sig selv. Hvis dette hlder, så kan autriseret anmelderrdning heller ikke anvendes, da det j ligeledes er en fuldmagtsrdning, hvr man dispnerer til frdel fr sig selv. Hvis Dmstlsstyrelsen hlder fast i denne påstand, skal bekendtgørelsen g fuldmagtsblanketterne have en klar beskrivelse af, i hvilke situatiner fuldmagtshaver må handle i egen interesse, g hvrnår han ikke må handle i egen interesse. Da det j er et system, der skal håndtere det, må reglerne være beskrevet. 1. Vi kan se, at fuldmagtshaver ikke må være kreditr. 2. Må fuldmagtshaver fx være Danske Bank, hvis en kreditr giver s tilladelse til at rykke med et ejerpantebrev g ejerpantebrevet skal rykke fr et Danske Bank-pantebrev? Her handler Danske Bank j gså til frdel fr sig selv? sv. 3. Betyder det, at vi ikke må anvende en implicit fuldmagt, hvis et ejerpantebrev skal rykke fr en Danske Bank- /Realkredit Danmark-priritering? Det lyses i dag uden prblemer. Der kan sikkert beskrives mange andre scenarier.

3 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Det er vigtigt fr finanssektren med klare linjer herm. Det bliver en str udfrdring, hvis sektren ikke må anvende eksplicit fuldmagt. Er det tilstrækkelig præcist frmuleret i frhld til, at vi gerne vil kunne bruge både MOCES g VOCES? Er det nu gså blevet en papirløsning? Hvr er underskriftsdatabasen (underskriftscirkulæret i etl) blevet af? Jf. 13 mener sektren, at det er muligt fr den administratr, sm virksmheden har givet fuldmagt til at kunne administrere virksmhedens registreringer i underskriftsdatabasen, at kunne gøre dette rent digitalt. Hvrfr lave en papirverbygning på en fuldt elektrnisk løsning? Man bliver mere g mere i tvivl m, vi er på vej ver på elektrnisk tinglysning eller på papirbåret elektrnisk tinglysning. Kan man tilføje: " eller jf. bestemmelserne i 13 digitalt registrere, hvilke medarbejdere sm kan ptræde på virksmhedens vegne med bindende virkning fr virksmheden"? Hvilken erklæring er der tale m i følgende sætning? "... skal virksmheden afgive en erklæring til Tinglysningsretten m, at de pågældende medarbejdere kan dispnere med bindende virkning fr virksmheden"? Skal denne erklæring afgives hver gang, de pågældende medarbejdere skal kunne dispnere i henhld til en fuldmagt, eller kan virksmheden nøjes med en erklæring, sm dækker dispnering i henhld til fuldmagter generelt? Sektren ønsker at kunne underskrive med virksmhedssignatur, hvis fuldmagt er udstedt til virksmheden. Er det vennævnte erklæring, der tales m? Der har før været t erklæringer til dette, nu er der kun en, hvrdan skal det angives, at fuldmagten er indsendt? Tænkes der her på den markering m fuldmagtsgiver g fuldmagtshaver, sm skal anføres i XML-strukturen eller erklæringen m, at der dispneres ved fuldmagt. Det frmdes at være det sidste, men fr at være sikker bør det tydeliggøres. Det er glædeligt at se, at sætningen "Retten kan efter anmdning frlænge fristen" er indsat. Hvrdan skal anmdningen fremsættes? Der er ikke mange dage at løbe på. Hvad sker der, hvis tinglysning g fuldmagt krydser hinanden fuldmagten er frsinket i psten? Bliver fuldmagten så returneret? Ordene "eller det følgebrev, sm fuldmagten fremsendes sammen med" bør indsættes efter "jf. stk. 4, skal fuldmagten..". Side 3 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

4 Kravet m en entydig identifikatin af det tinglyste dkument kan ikke pfyldes af generalfuldmagter prettet før e-tl. Her bør der være hjemmel til, at det kan stå et andet sted, fx i fremsendelsesbrevet. " entydig identifikatin": Menes der hermed UUID eller dat/dagbgsnr.? Hvis ja, bør der stå det. I bilag 1 fremgår det blt, at der skal skrives et nummer. Stk. 6 Betyder tidligere tinglyst det samme sm allerede tinglyst? Ordet tidligere kan frvirre, da det indikerer, at det tidligere lyste dkument nu er aflyst. Sætningen: " når fuldmagten er registreret af Tinglysningsretten inden anmeldelse til tinglysning af påtegningen, jf. tinglysningslvens 49 b, stk. 4, 4. pkt." Hvrdan hænger det sammen med, at det kun er fuldmagtsblanketten, der kan frhåndsregistreres hs Tinglysningsretten g dermed prcesses autmatisk? Hvis dette krav prethldes, skal det gså være muligt at få registreret fuldmagter afgivet på andet end fuldmagtsblanketten i Fuldmagtsbgen, inden et dkument anmeldes til tinglysning. Ellers vil fx generalfuldmagter ikke kunne anvendes til tinglysning af påtegninger. 6 Generelt Hvrfr er denne paragraf frmuleret frskelligt fra 7, stk. 1? Materielt er der str frskel på indhldet. Det skal tydeliggøres, at 6, stk. 1 g 7, stk. 1 regulerer nget frskelligt. 6, stk. 1 stemmer med 19 b, stk. 2. I 7, stk. 1 angives derimd, at der altid skal være vitterlighedsvidner, ikke kun ved udstedelse g anmeldelse af skøder g pantebreve. Efter rdet "Tinglysningsretten." bør indsættes sætningen "g sm ikke er prettet på den i bilag 1 ptrykte blanket." fr at præcisere, at der her tales m andre papirfuldmagter end den fficielle. Det bør fremgå af fuldmagtsblanketten, at det alene er ved skøder g pantebreve, at vitterlighedsvidner skal underskrive. Hvrfr fremhæves vidnernes persnnumre, når de ikke er fremhævet fr fuldmagtsgiver g -tager? Jf. tinglysningslvens 49 b, stk. 2, pkt. bemærkes, at der bør tages højde fr, at fuldmagten kan være prettet før e-tl, g derfr ikke er frsynet med CPR-nr. Hvad gør man i den situatin? Der kan være situatiner, hvr det ikke er muligt at lave en ny fuldmagt. Denne fuldmagt er i mdsætning til 7 ikke en fuldmagt efter tinglysningslvens kapitel 7A betyder det, at vi kan anvende virksmhedssignatur, hvis vi laver en fuldmagt sm fuldmagtshaver, hvis vi ikke anvender fuldmagtsblanketten? Side 4 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

5 Stk. 3 7 Hvad er egentlig den administrative frskel på de t slags fuldmagter, ud ver at blanketten kan medføre autmatisk tinglysning? Jf. 10, stk. 2 bør der ikke stå skal. Af 10 følger, at denne plysning kan mangle i andre fuldmagter end den, der er prettet på den fficielle fuldmagtsblanket. Omfatter enhver meddelelse gså tilbagetrækning af fuldmagten? " herunder plysning m, at fuldmagten er registreret." Hvrdan kan fuldmagten angive dette allerede ved dens udfrmning? "Den persn, sm retten ifølge fuldmagten kan sende meddelelser vedrørende fuldmagten til, skal kunne mdtage meddelelser på indsenderens vegne." Bør mfrmuleres, så det gså gælder fr juridiske persner/virksmheder. Er det fuldmagtsgiver, der anses sm indsender? Til sætningen: "Blanketterne kan udfyldes g udskrives på Tinglysningsrettens internetprtal", bemærkes: Den skal gså kunne lægges i terminalbrugernes systemer. Hvis den kun kmmer til at ligge på skal det sikres, at man kan udfylde g udskrive fuldmagterne uden at være lgget på, da bankens rådgivere ellers ikke selv kan udfylde en fuldmagt. Sætningen: "Angår fuldmagten udstedelse g anmeldelse af skøder eller pantebreve, skal vidnernes persnnumre angives. Bestemmelsen i 6, stk. 1, 4. pkt., finder anvendelse." bør fremgå af fuldmagtsblanketten. Det vil være hensigtsmæssigt at skrive ind i 7 samt i blanketten, at det er muligt, at fuldmagtshaver kan dispnere i frhld til sig selv hvis det angives særskilt af fuldmagtsgiver. I mdsat fald vil finanssektren ikke kunne anvende fuldmagter efter 7. Side 5 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Dette stykke bør fremgå af fuldmagtsblanketten. " nærmere anvisning " Hvr ses denne anvisning? Stk. 3 Det må betyde, at fuldmagter, sm er begrundet i, at fuldmagtsgiver ikke har CPR- eller CVR-nr., skal indgives efter 6. Det skal være muligt fr en persn/virksmhed uden CPR eller CVR at prette en fuldmagt til en part, sm kan signere digitalt. Det er ikke alt, sm kan håndteres via den autriserede anmelderrdning. Stk. 4. I frhld til "tinglysningsbjektet" bør det være muligt at henvise til et UUID-nr.

6 "Fuldmagten skal i verensstemmelse med bilag 1-4 tydeligt angive, hvilket frmueaktiv m.v. (tinglysningsbjektet) fuldmagten vedrører." Kan "hvilket" ændres til "hvilke", g der dermed må angives flere aktiver på én fuldmagt? Fx hvis 100 biler pantsættes på én gang. Så det ikke kræver 100 fuldmagter. 8 I frhld til frmuleringen "En fuldmagt mfattet af 7 brtfalder, når der er frløbet 1 år ": Det må betyde, at en fuldmagt etableret efter 6 kan have en længere levetid i frhld til etl, fx en generalfuldmagt til en virksmheds advkat etc. Idet 6 ikke nævnes, går sektren ud fra, at en fuldmagt efter 6 kan løbe tidsubegrænset. 9 Hvilken identifikatin er der tale m? Får fuldmagten sit eget nummer, så det er det, der skal angives? "Elektrniske tilbagekaldelser kan efter rettens nærmere anvisning ske på rettens internetprtal." Hvr er disse anvisninger tilgængelige? Der bør indsættes et nyt stk.,hvrefter Tinglysningsretten giver fuldmagtshaver en meddelelse, hvis fuldmagten tilbagekaldes. Dette fr at undgå, at fuldmægtigen dispnerer på grundlag af en ikke-eksisterende fuldmagt. Side 6 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 4 12 Generelt Der savnes en tydelig definitin af den nye rlle sm anmelder. "..egen digitale signatur ": Er det fx VOCES?. Der mangler stadig fuldmagtsgiver g -haver, kautinist g udtrædende meddelelseshaver, fr at vi kan anvende Anmelderrdningen fuldt ud. Persn under værgemål kan gså ptræde sm kreditr på pantebreve fx ejerpantebreve. Dette er ikke en debitrrettighed men en kreditrrettighed, hvrfr det kun bør anføres under stk. 3, så sætningen "I frhld til ejerpantebreve kan anmelder endvidere anmelde dkumenter, hvrved ejerpantebrevet underpantsættes." er unødvendig. Hvad med rllen fuldmagtsgiver sm bruges ved prettelse af implicitte fuldmagter. Kan autriseret anmelder signere fr fuldmagtsgiver?

7 Stk. 3. I frbindelse med ejerpantebreve skal det gså være muligt at udstede pantebrevet på både debitr g kreditrs vegne. Udstedelsen er ikke med her, men kun under debitrrettighederne i stk. 2. Sektren er bekendt med, at retspræsidenten fr Tinglysningsretten Søren Sørup Hansen har udtalt sig i favør af, at debitr kan udøve både debitr- g kreditrrettighederne på et ejerpantebrev, men det vil være hensigtsmæssigt, at det gså fremgår direkte af bekendtgørelsen. Afsnittet m, at autriseret anmelder på vegne af en kreditr, der er under værgemålslvens regler, kan tiltræde dkumenter på vegne af en værge, er slettet. Det pfattes af sektren sm kritisk i frhld til frvaltningsafdelinger. Derfr freslås det, at frvaltningsafdelingen altid kan anvende autriseret anmelderrdning fr deres kunder, herunder hvis kunden er under værgemål. Hvilke påtegninger vedrørende hæftelser kan ikke lyses via anmelderrdningen? Sektren har hørt, at anmelderrdningen ikke kan anvendes ved rllen kautinist. Bør der være en psitiv g negativ liste? Stk. 4 Bør der ikke stå "adkmsthaver" i stedet fr "debitr"? Hvis en søn pantsætter sin mrs ejendm, er det ikke sønnens kne men mderens mand (faderen?), der skal tiltræde pantsætningen. "...private parter.." Er det tilstrækkeligt præcist defineret? Betyder det alle, der ikke er ffentlige myndigheder? "..adkmsthaverens " Hvad med på pantsætters vegne? Hvad er frskellen på tiltrædende adkmsthaver g pantsætter, når vi kan bruge autriseret anmelderrdning på adkmsthaver g ikke på pantsætter? 13 " ": Bør der ikke stå 14-22, da 14 beskriver indhldet af ansøgning? " g efter tinglysningsafgifslvens 17 kan afregne tinglysningsafgift månedligt." Vi gør pmærksm på, at der i frhld til tinglysningsafgiftslvens 17, ikke er et krav m, at autriserede anmeldere skal være strkunder g dermed registreres sm sådan hs SKAT. Hvrfr gøres denne mulighed ikke generel, så den ikke kun kan anvendes i frhld til den autriserede anmelderrdning? Det vil være hensigtsmæssigt, at underskriftsdatabasen gså kan bruges på linje med det nuværende underskriftscirkulære altså til generelle medarbejderfuldmagter Side 7 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

8 gså hs registrerede virksmheder, sm ikke er autriserede anmeldere. Det bør gså være muligt at registrere en virksmhedssignatur, sm kan dispnere på virksmhedens vegne, uden at der er tilknyttet en bestemt fysisk persn. Dette er frudsat i sektrens systemer. Nr. 2: Frudsættes ikke at gælde den finansielle sektr. "Er anmelder en virksmhed gælder kravet i 1. pkt. tillige administratr g de persner hs anmelder, der skal kunne fretage anmeldelser af dkumenter." Kravet m at være uddannet til at kunne tinglyse i tingbgen bør ikke gælde administratr, når det følger af 13, stk. 2, at administratr ikke selv kan ptræde sm anmelder. Vil kravene fremgå af vennævnte blanket? Dette betyder frmentlig ikke, at der i ansøgningen skal redegøres fr hver enkelt medarbejders uddannelseskvalifikatiner/erhvervserfaring? " 12, stk. 2-4, anførte art vedrørende pantebreve mv. med en tinglyst hvedstl på ikke ver 50 mi. kr." Idet Dmstlsstyrelsen har spærret fr, at sektren kan benytte fuldmagtsrdningen til sager ver 50 mi.kr., er denne grænse blevet kritisk. Derfr skal det bekræftes, at fuldmagtsrdningen kan bruges gså på pantebreve, hvr fuldmagtshaver er kreditr, eller gså bør beløbsgrænsen frhøjes væsentligt. " fastsat sælgerkurs." Hvrdan dkumenteres denne kurs fr at undgå, at pantebrevet udtages til manuel behandling? Hvrfr skal sektrens autrisatin frnyes, så længe der ikke sker nget i relatin til sektrens tilladelse til at drive pengeinstitut eller realkreditinstitut? Det bør være en rdning, sm man selv kan melde sig ind i g dermed gså ud af. Hvis ikke man kan styre sine aktiviteter i etl, så må Dmstlsstyrelsen/Tinglysningsretten ekskludere vedkmmende institut, jf. stk. 4. T-års-fristen vil blive rent administrativ. Hvis det hænger 1:1 sammen med signaturen (sm p.t. skal frnyes hvert andet år), bør det være muligt at frny signaturen uden at skulle frny selve aftalen sm autriseret anmelder. Det vil i mdsat fald give ngle uheldige vergangsprblemstillinger. Side 8 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

9 Side 9 24 meddelelse til hvem m hvad? 25 Teksten bør præciseres, så der ikke kan være i tvivl m, at gså adkmsthaver altid får stikbrev fra Tinglysningsretten. Tidligere har der været tale m et mindre beløb senest 15 kr. Sektren har ikke haft mulighed fr at tage højde fr denne prisstigning. Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 5 27 " straks på det pågældende frmueaktivs blad i tinglysningssystemet, når et papirdkument er anmeldt til tinglysning." Betyder det, at Tinglysningsretten straks ved mdtagelsen af et papirdkument samtidig sætter dette i kø i frhld til den digitale tinglysning? Det bør stå tydeligere, hvad det egentlig er, der sker. Der bør stå nget m, at dette gælder, hvis en af de berettigede ikke kan få en digital signatur. Skal CPR/CVR på øvrige berettigede (der har et CPR/CVR) fremgå af papirdkumentet? 28 Generelt: Af 28 fremgår de frmelle krav til papirdkumenter, der Stk. 4 anmeldes til tinglysning i de tilfælde, hvr der ikke kan ske elektrnisk anmeldelse. Da der i øjeblikket fretages stre systemtilretninger med henblik på at kunne tilgå e-tl, er det uhensigtsmæssigt, hvis der herudver skal til at fretages systemændringer, således at vi kan danne papirpantebreve, der præcist pfylder bestemmelserne i 28 g samtidig i sit indhld vil være identisk med et elektrnisk pantebrev. Det vil derimd være hensigtsmæssigt, m Tinglysningsretten kan acceptere, at det renderede pantebrev, der "versættes" fra XML-anmeldelsen, kan anvendes sm tinglysningsdkument i frbindelse med en papirbaseret anmeldelse, hvrved det sikres, at sektren kan anvende identiske pantebreve, uanset m anmeldelsen sker elektrnisk eller på papir. Vi skal derfr pfrdre til, at det i e-tl sikres, at det renderede dkument kan anvendes ufrandret sm papirbaseret pantebrev i verensstemmelse med reglerne i kapitel 5. Efter " samme skriftstørrelse i hele teksten." bør følgende sætning: "Teksten kan være teksten fra en brugerfrmular gdkendt til digital tinglysning eller være individuelt frmu-

10 Stk. 5 Stk leret i frhld til det aktuelle frmål." indsættes fr at præcisere, at vi skal kunne bruge print af de digitale pantebreve, sm vi danner ud fra standardbrugerfrmularer, gså til tinglysning på papir. Eller skal vi alle prethlde t selvstændige pantebrevssystemer et til digital tinglysning (etl) g et til manuelle pantebreve. " m kreditrs, sælgers eller en eventuel transprthavers " Hvad med de øvrige rller? Hvrfr må/skal de ikke angives på den måde? Hvis der er et CPR-nr. på en eller flere af rllerne, er det så tilstrækkeligt at angive dette + navn i dkumentet - eller skal vi gså angive adresse g telefnnummer på rllerne? " kan dg angives med en anden skriftstørrelse.": Det vil være hensigtsmæssigt, hvis vi gså kan få lv til at sætte sidenummereringen g afgiftsberegningen med en anden skrifttype. Muligheden fr at anvende en anden skrift g skriftstørrelse bør gså gælde fr stempelkassen ligesm i dag. Det er uheldigt, hvis sektrens medarbejdere eller andre er mere eller mindre tvunget til at plyse CPR-nr., der således bliver synlige fr kunderne eller andre vitterlighedsvidner. Er dette i verensstemmelse med lv m persnplysninger? Der mangler nget i bekendtgørelsen m, hvrdan man får svar på anmeldelse af en papiranmeldelse. Hvrfr skal anmelders myndighed bekræftes? Hvis banken er anmelder, skal der så findes vitterlighedsvidner? Det bør præciseres, m dette betyder, at der kan anvendes en printversin af en digital brugerfrmular i stedet fr de pantebrevsfrmularer, sm kendes i dag. Hvrdan kan man frtløbende nummerere et digitalt dkument? Side 10 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 6 31 Stk " at dkumentet vil blive slettet ved fristens udløb, " Dmstlsstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at de vil udsende en advarsel. Dette bør fremgå af bekendtgørelsen. Fristen skal angives med et klkkeslæt dat er ikke nk. Hvilken tid på døgnet springer fristen?

11 34 " slettes dkumentet af den relevante bg." Dmstlsstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at de vil kmme med en advarsel. Dette bør fremgå af bekendtgørelsen. Hvem er " den tingbgsberettigede "? Er det adkmsthaver eller tinglysningsmyndighederne? Det skal tydeliggøres. Frmdentlig er det den iflg. Tingbgen berettigede, altså adkmsthaver. Der bør stå "Tinglysningsretten" i stedet fr "der". Side 11 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 7 35 Stk. 4 Der har gså været talt m samlede datatræk til statistikbrug. Skal det ikke hjemles i bekendtgørelsen? I den nuværende løsning kaldes det masseudtræk. Vi har i sektren talt m, at e-nettet fr fællesskabet kan administrere sådanne samlede dataudtræk. Vil det sige, at der skal bevises retlig interesse, hvis man skal se et aflyst pantebrev? Kapitel 8 37 Mangler der ikke en beskrivelse af Bilagsbgen samt Underskriftsdatabasen? I øvrigt generelt: Det er vigtigt, at den finansielle sektr må indhente g behandle CPR-nr. fr alle rller, sm skal fremgå af anmeldelsen, jf. PDL 11. Det bør derfr sikres, at lvgivningen kmmer til at indehlde en bestemmelse, der angiver, at private (virksmheder) er berettiget til at indhente, anvende g videregive persnnumre i frbindelse med tinglysningsdispsitiner, altså at navn g CPR-nr. skal anføres ved registrering af rettigheder mv. i tinglysningsregisteret med henblik på at pnå en entydig identifikatin. Bilag 1 Generelle bemærkninger: Der skal være mulighed fr, at flere persner kan underskrive sm fuldmagtsgivere. Fx en andelsbligfrening, hvr den samlede bestyrelse skal give fuldmagten. Der skal være mulighed fr flere fuldmagtshavere. Der skal være mulighed fr at angive flere ejendmme på den enkelte fuldmagtsblanket. En ejendm kan bestå af p til 250 matr. nr.

12 Der skal være en rubrik, hvr der kan gives fuldmagt til at underskrive på vegne af en kautinist. "Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres"" bør slettes. Muligheden fr, at en persn eller en virksmhed uden CPR/CVR kan give fuldmagt til en, sm kan ptræde på persnens/virksmhedens vegne med en digital signatur, skal sikres. Det skal fasthldes sm en del af løsningen. Ngle steder står der "fuldmægtig", andre steder fuldmagtshaver. Man bør hlde sig til den ene eller anden betegnelse. (Det samme gør sig gældende fr de øvrige fuldmagtsblanketter). Nr. 4 "Underskrive g anmelde underpantsætning af pantebreve tinglyst på ejendmmen." Bør gså mfatte aflysning. Nr. 8 "Fretage andre påtegninger end de under pkt. 2-5 nævnte på tidligere tinglyste dkumenter." Hvad ligger der præcist i denne frmulering at dkumentet nu er aflyst? Kan der ikke stå allerede? Gælder fr alle bilag 1-4. Nr. 10 "Tinglysningsrettens meddelelser vedrørende denne fuldmagt kan med frigørende virkning sendes til:" Gælder dette gså tilbagekaldelse? "Vitterlighedspåtegning (skal altid udfyldes g underskrives):" Det fremgår af bekendtgørelsen, at vitterlighedsvidners CPR-nr. alene skal plyses ved skøder g pantebreve. Det bør gså fremgå her. Gælder alle bilag 1-4. Side 12 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Bilag 2 Se generelle bemærkninger under bilag 1. Nr. 1 Frhøjelser er særskilt nævnt under fast ejendm, hvrfr ikke i de andre fuldmagter? Nr. 2 Hvrfr er pantebreve g skadesløsbreve pdelt her g ikke under fuldmagt vedrørende fast ejendm? Gælder gså bilag 3 g 4. Bilag 3 Se generelle bemærkninger under bilag 1. Lidt tungt rdvalg at skrive "befuldmægtiges". I fuldmagtsblanketten fr fast ejendm g Bilbgen står det på en nget lettere måde. (Denne kmmentar gør sig gså gældende fr fuldmagtsblanketten fr Persnbgen). Nr. 1 Frhøjelser er særskilt nævnt under fast ejendm, hvrfr ikke i de andre fuldmagter? Nr. 2 Gælder gså skadesløsbreve

13 Bilag 4 Se generelle bemærkninger under bilag 1 g 3. Nr. 1 Frhøjelser er særskilt nævnt under fast ejendm, hvrfr ikke i de andre fuldmagter? Nr. 2 Dette gælder gså skadesløsbreve. Side 13 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Sektren står naturligvis til rådighed, såfremt høringssvaret giver anledning til spørgsmål. Med venlig hilsen Tine Brynjulfssn Direkte

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af 22 14. marts 2014 1 Frmål g baggrund... 4 2 Definitiner..... 4 3 Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse...... 7 4.1 Tpknten.... 7 4.1.1 Interne

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet fr Sundhed g Frebyggelse Att.: Chefknsulent Susanne Beck Petersen Hlbergsgade 6 1057 København K Statsfrvaltningen har den 11. juli 2014 mdtaget Min i- steriet fr Sundhed g Frebyggelses høringsbrev

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Patienttilfredshed. på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers. et pilotprojekt. Pernille Avlastenok & Nanna Kragelund

Patienttilfredshed. på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers. et pilotprojekt. Pernille Avlastenok & Nanna Kragelund Patienttilfredshed på Dagkirurgisk Afsnit, Reginshspitalet Randers et piltprjekt Pernille Avlastenk & Nanna Kragelund hld S07 Vejleder Sine Herhldt, Cand.pæd. i generel pædaggik Antal tegn. 59.908 VIA

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere