Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden"

Transkript

1 Justitsministeriet Sltshlmsgade København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den 12. juni 2009 udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden med anmdning m bemærkninger senest den 3. juli Sektren har følgende bemærkninger: Det bemærkes indledningsvis, at vi af hensyn til den meget tekniske karakter af prjektet etinglysning samt det stre antal af bemærkninger, der er mdtaget fra vres medlemmer, har bygget besvarelsen p i punktfrm under de enkelte paragraffer. Ved ngle punkter sker der en sædvanlig kmmentering i frm af frslag til ændringer af frmuleringer m.v., mens kmmentarerne under andre punkter har mere karakter af spørgsmål eller plæg til en vervejelse af mere principielle prblemstillinger. Indledning Der bør i den indledende lvhenvisning gså henvises til lv nr. 504 af 12. juni Kapitel Bør Underskriftsmappen, Bilagsbanken, Underskriftsdatabasen g Fuldmagtsbgen ikke nævnes? Bliver de afviste dkumenter ikke lagret? Sektren har tidligere fået indtryk af, at alt mdtaget materiale bliver lagret i revisinsspret. Frudsættes det ved rdet "persn", at der er tale m både fysiske g juridiske persner? 2. juli 2009 Finansrådets Hus Amaliegade København K Telefn Fax Kntakt Tine Brynjulfssn Direkte Jurnalnr. 722/22 Dk. nr v2 Kapitel 2 4 Der er ikke tale m et terminalsystem. Den krrekte betegnelse er enten en system-til-system-løsning eller en system-til-system-pkbling. I et terminalsystem kbles en ekstern pc (terminal) direkte p md den anden parts edb-

2 Stk. 3 system, med brug af den anden parts systems brugergrænseflade. I en system-til-system-pkbling udveksler de t systemer data efter en given prtkl, men brugergrænsefladen hs den eksterne bruger er defineret i den eksterne brugers system g ikke i Tinglysningsrettens system. ikke har et persnnummer bør ændres til ikke kan få et persnnummer. Der er her en prblemstilling med frvaltningsafdelingen g bligfreningernes afdelinger med hensyn til id.nr. Og kan vi verhvedet bruge papirløsningen her, da de nævnte vel ikke kan betegnes sm selvstændige juridiske persner? Side 2 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 3: Generelt Der mangler en beskrivelse af implicitte fuldmagter. 5. Det er Dmstlsstyrelsens pfattelse, at fuldmagtshaver ikke samtidig kan være kreditr. Det giver praktiske udfrdringer. Dmstlsstyrelsen har anmdet sektren m at tage spørgsmålet p med Justitsministeriet. Sektren er enig i, at det vil udgøre et betydeligt prblem. Blandt andet fr lån ver 50 mi. kr. Af sætningen: " kan ved brug af sin egen digitale signatur på vegne af fuldmagtsgiver dispnere ver de af fuldmagten mfattede rettigheder." bemærkes det, at det ikke her fremgår, at der er ngle begrænsninger fr, hvad fuldmagten kan anvendes til g hvem, der kan være fuldmagtshaver. Vi har fået afvist anmeldelser, hvr fx Realkredit Danmark er kreditr g eksplicit fuldmagtshaver. Svaret er, at fuldmagtshaver ikke må dispnere til frdel fr sig selv. Hvis dette hlder, så kan autriseret anmelderrdning heller ikke anvendes, da det j ligeledes er en fuldmagtsrdning, hvr man dispnerer til frdel fr sig selv. Hvis Dmstlsstyrelsen hlder fast i denne påstand, skal bekendtgørelsen g fuldmagtsblanketterne have en klar beskrivelse af, i hvilke situatiner fuldmagtshaver må handle i egen interesse, g hvrnår han ikke må handle i egen interesse. Da det j er et system, der skal håndtere det, må reglerne være beskrevet. 1. Vi kan se, at fuldmagtshaver ikke må være kreditr. 2. Må fuldmagtshaver fx være Danske Bank, hvis en kreditr giver s tilladelse til at rykke med et ejerpantebrev g ejerpantebrevet skal rykke fr et Danske Bank-pantebrev? Her handler Danske Bank j gså til frdel fr sig selv? sv. 3. Betyder det, at vi ikke må anvende en implicit fuldmagt, hvis et ejerpantebrev skal rykke fr en Danske Bank- /Realkredit Danmark-priritering? Det lyses i dag uden prblemer. Der kan sikkert beskrives mange andre scenarier.

3 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Det er vigtigt fr finanssektren med klare linjer herm. Det bliver en str udfrdring, hvis sektren ikke må anvende eksplicit fuldmagt. Er det tilstrækkelig præcist frmuleret i frhld til, at vi gerne vil kunne bruge både MOCES g VOCES? Er det nu gså blevet en papirløsning? Hvr er underskriftsdatabasen (underskriftscirkulæret i etl) blevet af? Jf. 13 mener sektren, at det er muligt fr den administratr, sm virksmheden har givet fuldmagt til at kunne administrere virksmhedens registreringer i underskriftsdatabasen, at kunne gøre dette rent digitalt. Hvrfr lave en papirverbygning på en fuldt elektrnisk løsning? Man bliver mere g mere i tvivl m, vi er på vej ver på elektrnisk tinglysning eller på papirbåret elektrnisk tinglysning. Kan man tilføje: " eller jf. bestemmelserne i 13 digitalt registrere, hvilke medarbejdere sm kan ptræde på virksmhedens vegne med bindende virkning fr virksmheden"? Hvilken erklæring er der tale m i følgende sætning? "... skal virksmheden afgive en erklæring til Tinglysningsretten m, at de pågældende medarbejdere kan dispnere med bindende virkning fr virksmheden"? Skal denne erklæring afgives hver gang, de pågældende medarbejdere skal kunne dispnere i henhld til en fuldmagt, eller kan virksmheden nøjes med en erklæring, sm dækker dispnering i henhld til fuldmagter generelt? Sektren ønsker at kunne underskrive med virksmhedssignatur, hvis fuldmagt er udstedt til virksmheden. Er det vennævnte erklæring, der tales m? Der har før været t erklæringer til dette, nu er der kun en, hvrdan skal det angives, at fuldmagten er indsendt? Tænkes der her på den markering m fuldmagtsgiver g fuldmagtshaver, sm skal anføres i XML-strukturen eller erklæringen m, at der dispneres ved fuldmagt. Det frmdes at være det sidste, men fr at være sikker bør det tydeliggøres. Det er glædeligt at se, at sætningen "Retten kan efter anmdning frlænge fristen" er indsat. Hvrdan skal anmdningen fremsættes? Der er ikke mange dage at løbe på. Hvad sker der, hvis tinglysning g fuldmagt krydser hinanden fuldmagten er frsinket i psten? Bliver fuldmagten så returneret? Ordene "eller det følgebrev, sm fuldmagten fremsendes sammen med" bør indsættes efter "jf. stk. 4, skal fuldmagten..". Side 3 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

4 Kravet m en entydig identifikatin af det tinglyste dkument kan ikke pfyldes af generalfuldmagter prettet før e-tl. Her bør der være hjemmel til, at det kan stå et andet sted, fx i fremsendelsesbrevet. " entydig identifikatin": Menes der hermed UUID eller dat/dagbgsnr.? Hvis ja, bør der stå det. I bilag 1 fremgår det blt, at der skal skrives et nummer. Stk. 6 Betyder tidligere tinglyst det samme sm allerede tinglyst? Ordet tidligere kan frvirre, da det indikerer, at det tidligere lyste dkument nu er aflyst. Sætningen: " når fuldmagten er registreret af Tinglysningsretten inden anmeldelse til tinglysning af påtegningen, jf. tinglysningslvens 49 b, stk. 4, 4. pkt." Hvrdan hænger det sammen med, at det kun er fuldmagtsblanketten, der kan frhåndsregistreres hs Tinglysningsretten g dermed prcesses autmatisk? Hvis dette krav prethldes, skal det gså være muligt at få registreret fuldmagter afgivet på andet end fuldmagtsblanketten i Fuldmagtsbgen, inden et dkument anmeldes til tinglysning. Ellers vil fx generalfuldmagter ikke kunne anvendes til tinglysning af påtegninger. 6 Generelt Hvrfr er denne paragraf frmuleret frskelligt fra 7, stk. 1? Materielt er der str frskel på indhldet. Det skal tydeliggøres, at 6, stk. 1 g 7, stk. 1 regulerer nget frskelligt. 6, stk. 1 stemmer med 19 b, stk. 2. I 7, stk. 1 angives derimd, at der altid skal være vitterlighedsvidner, ikke kun ved udstedelse g anmeldelse af skøder g pantebreve. Efter rdet "Tinglysningsretten." bør indsættes sætningen "g sm ikke er prettet på den i bilag 1 ptrykte blanket." fr at præcisere, at der her tales m andre papirfuldmagter end den fficielle. Det bør fremgå af fuldmagtsblanketten, at det alene er ved skøder g pantebreve, at vitterlighedsvidner skal underskrive. Hvrfr fremhæves vidnernes persnnumre, når de ikke er fremhævet fr fuldmagtsgiver g -tager? Jf. tinglysningslvens 49 b, stk. 2, pkt. bemærkes, at der bør tages højde fr, at fuldmagten kan være prettet før e-tl, g derfr ikke er frsynet med CPR-nr. Hvad gør man i den situatin? Der kan være situatiner, hvr det ikke er muligt at lave en ny fuldmagt. Denne fuldmagt er i mdsætning til 7 ikke en fuldmagt efter tinglysningslvens kapitel 7A betyder det, at vi kan anvende virksmhedssignatur, hvis vi laver en fuldmagt sm fuldmagtshaver, hvis vi ikke anvender fuldmagtsblanketten? Side 4 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

5 Stk. 3 7 Hvad er egentlig den administrative frskel på de t slags fuldmagter, ud ver at blanketten kan medføre autmatisk tinglysning? Jf. 10, stk. 2 bør der ikke stå skal. Af 10 følger, at denne plysning kan mangle i andre fuldmagter end den, der er prettet på den fficielle fuldmagtsblanket. Omfatter enhver meddelelse gså tilbagetrækning af fuldmagten? " herunder plysning m, at fuldmagten er registreret." Hvrdan kan fuldmagten angive dette allerede ved dens udfrmning? "Den persn, sm retten ifølge fuldmagten kan sende meddelelser vedrørende fuldmagten til, skal kunne mdtage meddelelser på indsenderens vegne." Bør mfrmuleres, så det gså gælder fr juridiske persner/virksmheder. Er det fuldmagtsgiver, der anses sm indsender? Til sætningen: "Blanketterne kan udfyldes g udskrives på Tinglysningsrettens internetprtal", bemærkes: Den skal gså kunne lægges i terminalbrugernes systemer. Hvis den kun kmmer til at ligge på skal det sikres, at man kan udfylde g udskrive fuldmagterne uden at være lgget på, da bankens rådgivere ellers ikke selv kan udfylde en fuldmagt. Sætningen: "Angår fuldmagten udstedelse g anmeldelse af skøder eller pantebreve, skal vidnernes persnnumre angives. Bestemmelsen i 6, stk. 1, 4. pkt., finder anvendelse." bør fremgå af fuldmagtsblanketten. Det vil være hensigtsmæssigt at skrive ind i 7 samt i blanketten, at det er muligt, at fuldmagtshaver kan dispnere i frhld til sig selv hvis det angives særskilt af fuldmagtsgiver. I mdsat fald vil finanssektren ikke kunne anvende fuldmagter efter 7. Side 5 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Dette stykke bør fremgå af fuldmagtsblanketten. " nærmere anvisning " Hvr ses denne anvisning? Stk. 3 Det må betyde, at fuldmagter, sm er begrundet i, at fuldmagtsgiver ikke har CPR- eller CVR-nr., skal indgives efter 6. Det skal være muligt fr en persn/virksmhed uden CPR eller CVR at prette en fuldmagt til en part, sm kan signere digitalt. Det er ikke alt, sm kan håndteres via den autriserede anmelderrdning. Stk. 4. I frhld til "tinglysningsbjektet" bør det være muligt at henvise til et UUID-nr.

6 "Fuldmagten skal i verensstemmelse med bilag 1-4 tydeligt angive, hvilket frmueaktiv m.v. (tinglysningsbjektet) fuldmagten vedrører." Kan "hvilket" ændres til "hvilke", g der dermed må angives flere aktiver på én fuldmagt? Fx hvis 100 biler pantsættes på én gang. Så det ikke kræver 100 fuldmagter. 8 I frhld til frmuleringen "En fuldmagt mfattet af 7 brtfalder, når der er frløbet 1 år ": Det må betyde, at en fuldmagt etableret efter 6 kan have en længere levetid i frhld til etl, fx en generalfuldmagt til en virksmheds advkat etc. Idet 6 ikke nævnes, går sektren ud fra, at en fuldmagt efter 6 kan løbe tidsubegrænset. 9 Hvilken identifikatin er der tale m? Får fuldmagten sit eget nummer, så det er det, der skal angives? "Elektrniske tilbagekaldelser kan efter rettens nærmere anvisning ske på rettens internetprtal." Hvr er disse anvisninger tilgængelige? Der bør indsættes et nyt stk.,hvrefter Tinglysningsretten giver fuldmagtshaver en meddelelse, hvis fuldmagten tilbagekaldes. Dette fr at undgå, at fuldmægtigen dispnerer på grundlag af en ikke-eksisterende fuldmagt. Side 6 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 4 12 Generelt Der savnes en tydelig definitin af den nye rlle sm anmelder. "..egen digitale signatur ": Er det fx VOCES?. Der mangler stadig fuldmagtsgiver g -haver, kautinist g udtrædende meddelelseshaver, fr at vi kan anvende Anmelderrdningen fuldt ud. Persn under værgemål kan gså ptræde sm kreditr på pantebreve fx ejerpantebreve. Dette er ikke en debitrrettighed men en kreditrrettighed, hvrfr det kun bør anføres under stk. 3, så sætningen "I frhld til ejerpantebreve kan anmelder endvidere anmelde dkumenter, hvrved ejerpantebrevet underpantsættes." er unødvendig. Hvad med rllen fuldmagtsgiver sm bruges ved prettelse af implicitte fuldmagter. Kan autriseret anmelder signere fr fuldmagtsgiver?

7 Stk. 3. I frbindelse med ejerpantebreve skal det gså være muligt at udstede pantebrevet på både debitr g kreditrs vegne. Udstedelsen er ikke med her, men kun under debitrrettighederne i stk. 2. Sektren er bekendt med, at retspræsidenten fr Tinglysningsretten Søren Sørup Hansen har udtalt sig i favør af, at debitr kan udøve både debitr- g kreditrrettighederne på et ejerpantebrev, men det vil være hensigtsmæssigt, at det gså fremgår direkte af bekendtgørelsen. Afsnittet m, at autriseret anmelder på vegne af en kreditr, der er under værgemålslvens regler, kan tiltræde dkumenter på vegne af en værge, er slettet. Det pfattes af sektren sm kritisk i frhld til frvaltningsafdelinger. Derfr freslås det, at frvaltningsafdelingen altid kan anvende autriseret anmelderrdning fr deres kunder, herunder hvis kunden er under værgemål. Hvilke påtegninger vedrørende hæftelser kan ikke lyses via anmelderrdningen? Sektren har hørt, at anmelderrdningen ikke kan anvendes ved rllen kautinist. Bør der være en psitiv g negativ liste? Stk. 4 Bør der ikke stå "adkmsthaver" i stedet fr "debitr"? Hvis en søn pantsætter sin mrs ejendm, er det ikke sønnens kne men mderens mand (faderen?), der skal tiltræde pantsætningen. "...private parter.." Er det tilstrækkeligt præcist defineret? Betyder det alle, der ikke er ffentlige myndigheder? "..adkmsthaverens " Hvad med på pantsætters vegne? Hvad er frskellen på tiltrædende adkmsthaver g pantsætter, når vi kan bruge autriseret anmelderrdning på adkmsthaver g ikke på pantsætter? 13 " ": Bør der ikke stå 14-22, da 14 beskriver indhldet af ansøgning? " g efter tinglysningsafgifslvens 17 kan afregne tinglysningsafgift månedligt." Vi gør pmærksm på, at der i frhld til tinglysningsafgiftslvens 17, ikke er et krav m, at autriserede anmeldere skal være strkunder g dermed registreres sm sådan hs SKAT. Hvrfr gøres denne mulighed ikke generel, så den ikke kun kan anvendes i frhld til den autriserede anmelderrdning? Det vil være hensigtsmæssigt, at underskriftsdatabasen gså kan bruges på linje med det nuværende underskriftscirkulære altså til generelle medarbejderfuldmagter Side 7 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

8 gså hs registrerede virksmheder, sm ikke er autriserede anmeldere. Det bør gså være muligt at registrere en virksmhedssignatur, sm kan dispnere på virksmhedens vegne, uden at der er tilknyttet en bestemt fysisk persn. Dette er frudsat i sektrens systemer. Nr. 2: Frudsættes ikke at gælde den finansielle sektr. "Er anmelder en virksmhed gælder kravet i 1. pkt. tillige administratr g de persner hs anmelder, der skal kunne fretage anmeldelser af dkumenter." Kravet m at være uddannet til at kunne tinglyse i tingbgen bør ikke gælde administratr, når det følger af 13, stk. 2, at administratr ikke selv kan ptræde sm anmelder. Vil kravene fremgå af vennævnte blanket? Dette betyder frmentlig ikke, at der i ansøgningen skal redegøres fr hver enkelt medarbejders uddannelseskvalifikatiner/erhvervserfaring? " 12, stk. 2-4, anførte art vedrørende pantebreve mv. med en tinglyst hvedstl på ikke ver 50 mi. kr." Idet Dmstlsstyrelsen har spærret fr, at sektren kan benytte fuldmagtsrdningen til sager ver 50 mi.kr., er denne grænse blevet kritisk. Derfr skal det bekræftes, at fuldmagtsrdningen kan bruges gså på pantebreve, hvr fuldmagtshaver er kreditr, eller gså bør beløbsgrænsen frhøjes væsentligt. " fastsat sælgerkurs." Hvrdan dkumenteres denne kurs fr at undgå, at pantebrevet udtages til manuel behandling? Hvrfr skal sektrens autrisatin frnyes, så længe der ikke sker nget i relatin til sektrens tilladelse til at drive pengeinstitut eller realkreditinstitut? Det bør være en rdning, sm man selv kan melde sig ind i g dermed gså ud af. Hvis ikke man kan styre sine aktiviteter i etl, så må Dmstlsstyrelsen/Tinglysningsretten ekskludere vedkmmende institut, jf. stk. 4. T-års-fristen vil blive rent administrativ. Hvis det hænger 1:1 sammen med signaturen (sm p.t. skal frnyes hvert andet år), bør det være muligt at frny signaturen uden at skulle frny selve aftalen sm autriseret anmelder. Det vil i mdsat fald give ngle uheldige vergangsprblemstillinger. Side 8 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

9 Side 9 24 meddelelse til hvem m hvad? 25 Teksten bør præciseres, så der ikke kan være i tvivl m, at gså adkmsthaver altid får stikbrev fra Tinglysningsretten. Tidligere har der været tale m et mindre beløb senest 15 kr. Sektren har ikke haft mulighed fr at tage højde fr denne prisstigning. Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 5 27 " straks på det pågældende frmueaktivs blad i tinglysningssystemet, når et papirdkument er anmeldt til tinglysning." Betyder det, at Tinglysningsretten straks ved mdtagelsen af et papirdkument samtidig sætter dette i kø i frhld til den digitale tinglysning? Det bør stå tydeligere, hvad det egentlig er, der sker. Der bør stå nget m, at dette gælder, hvis en af de berettigede ikke kan få en digital signatur. Skal CPR/CVR på øvrige berettigede (der har et CPR/CVR) fremgå af papirdkumentet? 28 Generelt: Af 28 fremgår de frmelle krav til papirdkumenter, der Stk. 4 anmeldes til tinglysning i de tilfælde, hvr der ikke kan ske elektrnisk anmeldelse. Da der i øjeblikket fretages stre systemtilretninger med henblik på at kunne tilgå e-tl, er det uhensigtsmæssigt, hvis der herudver skal til at fretages systemændringer, således at vi kan danne papirpantebreve, der præcist pfylder bestemmelserne i 28 g samtidig i sit indhld vil være identisk med et elektrnisk pantebrev. Det vil derimd være hensigtsmæssigt, m Tinglysningsretten kan acceptere, at det renderede pantebrev, der "versættes" fra XML-anmeldelsen, kan anvendes sm tinglysningsdkument i frbindelse med en papirbaseret anmeldelse, hvrved det sikres, at sektren kan anvende identiske pantebreve, uanset m anmeldelsen sker elektrnisk eller på papir. Vi skal derfr pfrdre til, at det i e-tl sikres, at det renderede dkument kan anvendes ufrandret sm papirbaseret pantebrev i verensstemmelse med reglerne i kapitel 5. Efter " samme skriftstørrelse i hele teksten." bør følgende sætning: "Teksten kan være teksten fra en brugerfrmular gdkendt til digital tinglysning eller være individuelt frmu-

10 Stk. 5 Stk leret i frhld til det aktuelle frmål." indsættes fr at præcisere, at vi skal kunne bruge print af de digitale pantebreve, sm vi danner ud fra standardbrugerfrmularer, gså til tinglysning på papir. Eller skal vi alle prethlde t selvstændige pantebrevssystemer et til digital tinglysning (etl) g et til manuelle pantebreve. " m kreditrs, sælgers eller en eventuel transprthavers " Hvad med de øvrige rller? Hvrfr må/skal de ikke angives på den måde? Hvis der er et CPR-nr. på en eller flere af rllerne, er det så tilstrækkeligt at angive dette + navn i dkumentet - eller skal vi gså angive adresse g telefnnummer på rllerne? " kan dg angives med en anden skriftstørrelse.": Det vil være hensigtsmæssigt, hvis vi gså kan få lv til at sætte sidenummereringen g afgiftsberegningen med en anden skrifttype. Muligheden fr at anvende en anden skrift g skriftstørrelse bør gså gælde fr stempelkassen ligesm i dag. Det er uheldigt, hvis sektrens medarbejdere eller andre er mere eller mindre tvunget til at plyse CPR-nr., der således bliver synlige fr kunderne eller andre vitterlighedsvidner. Er dette i verensstemmelse med lv m persnplysninger? Der mangler nget i bekendtgørelsen m, hvrdan man får svar på anmeldelse af en papiranmeldelse. Hvrfr skal anmelders myndighed bekræftes? Hvis banken er anmelder, skal der så findes vitterlighedsvidner? Det bør præciseres, m dette betyder, at der kan anvendes en printversin af en digital brugerfrmular i stedet fr de pantebrevsfrmularer, sm kendes i dag. Hvrdan kan man frtløbende nummerere et digitalt dkument? Side 10 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 6 31 Stk " at dkumentet vil blive slettet ved fristens udløb, " Dmstlsstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at de vil udsende en advarsel. Dette bør fremgå af bekendtgørelsen. Fristen skal angives med et klkkeslæt dat er ikke nk. Hvilken tid på døgnet springer fristen?

11 34 " slettes dkumentet af den relevante bg." Dmstlsstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at de vil kmme med en advarsel. Dette bør fremgå af bekendtgørelsen. Hvem er " den tingbgsberettigede "? Er det adkmsthaver eller tinglysningsmyndighederne? Det skal tydeliggøres. Frmdentlig er det den iflg. Tingbgen berettigede, altså adkmsthaver. Der bør stå "Tinglysningsretten" i stedet fr "der". Side 11 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 7 35 Stk. 4 Der har gså været talt m samlede datatræk til statistikbrug. Skal det ikke hjemles i bekendtgørelsen? I den nuværende løsning kaldes det masseudtræk. Vi har i sektren talt m, at e-nettet fr fællesskabet kan administrere sådanne samlede dataudtræk. Vil det sige, at der skal bevises retlig interesse, hvis man skal se et aflyst pantebrev? Kapitel 8 37 Mangler der ikke en beskrivelse af Bilagsbgen samt Underskriftsdatabasen? I øvrigt generelt: Det er vigtigt, at den finansielle sektr må indhente g behandle CPR-nr. fr alle rller, sm skal fremgå af anmeldelsen, jf. PDL 11. Det bør derfr sikres, at lvgivningen kmmer til at indehlde en bestemmelse, der angiver, at private (virksmheder) er berettiget til at indhente, anvende g videregive persnnumre i frbindelse med tinglysningsdispsitiner, altså at navn g CPR-nr. skal anføres ved registrering af rettigheder mv. i tinglysningsregisteret med henblik på at pnå en entydig identifikatin. Bilag 1 Generelle bemærkninger: Der skal være mulighed fr, at flere persner kan underskrive sm fuldmagtsgivere. Fx en andelsbligfrening, hvr den samlede bestyrelse skal give fuldmagten. Der skal være mulighed fr flere fuldmagtshavere. Der skal være mulighed fr at angive flere ejendmme på den enkelte fuldmagtsblanket. En ejendm kan bestå af p til 250 matr. nr.

12 Der skal være en rubrik, hvr der kan gives fuldmagt til at underskrive på vegne af en kautinist. "Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres"" bør slettes. Muligheden fr, at en persn eller en virksmhed uden CPR/CVR kan give fuldmagt til en, sm kan ptræde på persnens/virksmhedens vegne med en digital signatur, skal sikres. Det skal fasthldes sm en del af løsningen. Ngle steder står der "fuldmægtig", andre steder fuldmagtshaver. Man bør hlde sig til den ene eller anden betegnelse. (Det samme gør sig gældende fr de øvrige fuldmagtsblanketter). Nr. 4 "Underskrive g anmelde underpantsætning af pantebreve tinglyst på ejendmmen." Bør gså mfatte aflysning. Nr. 8 "Fretage andre påtegninger end de under pkt. 2-5 nævnte på tidligere tinglyste dkumenter." Hvad ligger der præcist i denne frmulering at dkumentet nu er aflyst? Kan der ikke stå allerede? Gælder fr alle bilag 1-4. Nr. 10 "Tinglysningsrettens meddelelser vedrørende denne fuldmagt kan med frigørende virkning sendes til:" Gælder dette gså tilbagekaldelse? "Vitterlighedspåtegning (skal altid udfyldes g underskrives):" Det fremgår af bekendtgørelsen, at vitterlighedsvidners CPR-nr. alene skal plyses ved skøder g pantebreve. Det bør gså fremgå her. Gælder alle bilag 1-4. Side 12 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Bilag 2 Se generelle bemærkninger under bilag 1. Nr. 1 Frhøjelser er særskilt nævnt under fast ejendm, hvrfr ikke i de andre fuldmagter? Nr. 2 Hvrfr er pantebreve g skadesløsbreve pdelt her g ikke under fuldmagt vedrørende fast ejendm? Gælder gså bilag 3 g 4. Bilag 3 Se generelle bemærkninger under bilag 1. Lidt tungt rdvalg at skrive "befuldmægtiges". I fuldmagtsblanketten fr fast ejendm g Bilbgen står det på en nget lettere måde. (Denne kmmentar gør sig gså gældende fr fuldmagtsblanketten fr Persnbgen). Nr. 1 Frhøjelser er særskilt nævnt under fast ejendm, hvrfr ikke i de andre fuldmagter? Nr. 2 Gælder gså skadesløsbreve

13 Bilag 4 Se generelle bemærkninger under bilag 1 g 3. Nr. 1 Frhøjelser er særskilt nævnt under fast ejendm, hvrfr ikke i de andre fuldmagter? Nr. 2 Dette gælder gså skadesløsbreve. Side 13 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Sektren står naturligvis til rådighed, såfremt høringssvaret giver anledning til spørgsmål. Med venlig hilsen Tine Brynjulfssn Direkte

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 010 version 1.5 Inden du starter (1/3) Hvornår skal en tinglysningsfuldmagt benyttes? I de tilfælde, hvor en person ikke

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af 22 14. marts 2014 1 Frmål g baggrund... 4 2 Definitiner..... 4 3 Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse...... 7 4.1 Tpknten.... 7 4.1.1 Interne

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0 Ord g begreber KMD Opus Øknmi Versin 1.0 1.1 SAP mdulbetegnelser FI: Finansregnskab Finansregnskabet indehlder anlægskarttek, debitrer, kreditrer,

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet fr Sundhed g Frebyggelse Att.: Chefknsulent Susanne Beck Petersen Hlbergsgade 6 1057 København K Statsfrvaltningen har den 11. juli 2014 mdtaget Min i- steriet fr Sundhed g Frebyggelses høringsbrev

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere