Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden"

Transkript

1 Justitsministeriet Sltshlmsgade København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den 12. juni 2009 udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden med anmdning m bemærkninger senest den 3. juli Sektren har følgende bemærkninger: Det bemærkes indledningsvis, at vi af hensyn til den meget tekniske karakter af prjektet etinglysning samt det stre antal af bemærkninger, der er mdtaget fra vres medlemmer, har bygget besvarelsen p i punktfrm under de enkelte paragraffer. Ved ngle punkter sker der en sædvanlig kmmentering i frm af frslag til ændringer af frmuleringer m.v., mens kmmentarerne under andre punkter har mere karakter af spørgsmål eller plæg til en vervejelse af mere principielle prblemstillinger. Indledning Der bør i den indledende lvhenvisning gså henvises til lv nr. 504 af 12. juni Kapitel Bør Underskriftsmappen, Bilagsbanken, Underskriftsdatabasen g Fuldmagtsbgen ikke nævnes? Bliver de afviste dkumenter ikke lagret? Sektren har tidligere fået indtryk af, at alt mdtaget materiale bliver lagret i revisinsspret. Frudsættes det ved rdet "persn", at der er tale m både fysiske g juridiske persner? 2. juli 2009 Finansrådets Hus Amaliegade København K Telefn Fax Kntakt Tine Brynjulfssn Direkte Jurnalnr. 722/22 Dk. nr v2 Kapitel 2 4 Der er ikke tale m et terminalsystem. Den krrekte betegnelse er enten en system-til-system-løsning eller en system-til-system-pkbling. I et terminalsystem kbles en ekstern pc (terminal) direkte p md den anden parts edb-

2 Stk. 3 system, med brug af den anden parts systems brugergrænseflade. I en system-til-system-pkbling udveksler de t systemer data efter en given prtkl, men brugergrænsefladen hs den eksterne bruger er defineret i den eksterne brugers system g ikke i Tinglysningsrettens system. ikke har et persnnummer bør ændres til ikke kan få et persnnummer. Der er her en prblemstilling med frvaltningsafdelingen g bligfreningernes afdelinger med hensyn til id.nr. Og kan vi verhvedet bruge papirløsningen her, da de nævnte vel ikke kan betegnes sm selvstændige juridiske persner? Side 2 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 3: Generelt Der mangler en beskrivelse af implicitte fuldmagter. 5. Det er Dmstlsstyrelsens pfattelse, at fuldmagtshaver ikke samtidig kan være kreditr. Det giver praktiske udfrdringer. Dmstlsstyrelsen har anmdet sektren m at tage spørgsmålet p med Justitsministeriet. Sektren er enig i, at det vil udgøre et betydeligt prblem. Blandt andet fr lån ver 50 mi. kr. Af sætningen: " kan ved brug af sin egen digitale signatur på vegne af fuldmagtsgiver dispnere ver de af fuldmagten mfattede rettigheder." bemærkes det, at det ikke her fremgår, at der er ngle begrænsninger fr, hvad fuldmagten kan anvendes til g hvem, der kan være fuldmagtshaver. Vi har fået afvist anmeldelser, hvr fx Realkredit Danmark er kreditr g eksplicit fuldmagtshaver. Svaret er, at fuldmagtshaver ikke må dispnere til frdel fr sig selv. Hvis dette hlder, så kan autriseret anmelderrdning heller ikke anvendes, da det j ligeledes er en fuldmagtsrdning, hvr man dispnerer til frdel fr sig selv. Hvis Dmstlsstyrelsen hlder fast i denne påstand, skal bekendtgørelsen g fuldmagtsblanketterne have en klar beskrivelse af, i hvilke situatiner fuldmagtshaver må handle i egen interesse, g hvrnår han ikke må handle i egen interesse. Da det j er et system, der skal håndtere det, må reglerne være beskrevet. 1. Vi kan se, at fuldmagtshaver ikke må være kreditr. 2. Må fuldmagtshaver fx være Danske Bank, hvis en kreditr giver s tilladelse til at rykke med et ejerpantebrev g ejerpantebrevet skal rykke fr et Danske Bank-pantebrev? Her handler Danske Bank j gså til frdel fr sig selv? sv. 3. Betyder det, at vi ikke må anvende en implicit fuldmagt, hvis et ejerpantebrev skal rykke fr en Danske Bank- /Realkredit Danmark-priritering? Det lyses i dag uden prblemer. Der kan sikkert beskrives mange andre scenarier.

3 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Det er vigtigt fr finanssektren med klare linjer herm. Det bliver en str udfrdring, hvis sektren ikke må anvende eksplicit fuldmagt. Er det tilstrækkelig præcist frmuleret i frhld til, at vi gerne vil kunne bruge både MOCES g VOCES? Er det nu gså blevet en papirløsning? Hvr er underskriftsdatabasen (underskriftscirkulæret i etl) blevet af? Jf. 13 mener sektren, at det er muligt fr den administratr, sm virksmheden har givet fuldmagt til at kunne administrere virksmhedens registreringer i underskriftsdatabasen, at kunne gøre dette rent digitalt. Hvrfr lave en papirverbygning på en fuldt elektrnisk løsning? Man bliver mere g mere i tvivl m, vi er på vej ver på elektrnisk tinglysning eller på papirbåret elektrnisk tinglysning. Kan man tilføje: " eller jf. bestemmelserne i 13 digitalt registrere, hvilke medarbejdere sm kan ptræde på virksmhedens vegne med bindende virkning fr virksmheden"? Hvilken erklæring er der tale m i følgende sætning? "... skal virksmheden afgive en erklæring til Tinglysningsretten m, at de pågældende medarbejdere kan dispnere med bindende virkning fr virksmheden"? Skal denne erklæring afgives hver gang, de pågældende medarbejdere skal kunne dispnere i henhld til en fuldmagt, eller kan virksmheden nøjes med en erklæring, sm dækker dispnering i henhld til fuldmagter generelt? Sektren ønsker at kunne underskrive med virksmhedssignatur, hvis fuldmagt er udstedt til virksmheden. Er det vennævnte erklæring, der tales m? Der har før været t erklæringer til dette, nu er der kun en, hvrdan skal det angives, at fuldmagten er indsendt? Tænkes der her på den markering m fuldmagtsgiver g fuldmagtshaver, sm skal anføres i XML-strukturen eller erklæringen m, at der dispneres ved fuldmagt. Det frmdes at være det sidste, men fr at være sikker bør det tydeliggøres. Det er glædeligt at se, at sætningen "Retten kan efter anmdning frlænge fristen" er indsat. Hvrdan skal anmdningen fremsættes? Der er ikke mange dage at løbe på. Hvad sker der, hvis tinglysning g fuldmagt krydser hinanden fuldmagten er frsinket i psten? Bliver fuldmagten så returneret? Ordene "eller det følgebrev, sm fuldmagten fremsendes sammen med" bør indsættes efter "jf. stk. 4, skal fuldmagten..". Side 3 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

4 Kravet m en entydig identifikatin af det tinglyste dkument kan ikke pfyldes af generalfuldmagter prettet før e-tl. Her bør der være hjemmel til, at det kan stå et andet sted, fx i fremsendelsesbrevet. " entydig identifikatin": Menes der hermed UUID eller dat/dagbgsnr.? Hvis ja, bør der stå det. I bilag 1 fremgår det blt, at der skal skrives et nummer. Stk. 6 Betyder tidligere tinglyst det samme sm allerede tinglyst? Ordet tidligere kan frvirre, da det indikerer, at det tidligere lyste dkument nu er aflyst. Sætningen: " når fuldmagten er registreret af Tinglysningsretten inden anmeldelse til tinglysning af påtegningen, jf. tinglysningslvens 49 b, stk. 4, 4. pkt." Hvrdan hænger det sammen med, at det kun er fuldmagtsblanketten, der kan frhåndsregistreres hs Tinglysningsretten g dermed prcesses autmatisk? Hvis dette krav prethldes, skal det gså være muligt at få registreret fuldmagter afgivet på andet end fuldmagtsblanketten i Fuldmagtsbgen, inden et dkument anmeldes til tinglysning. Ellers vil fx generalfuldmagter ikke kunne anvendes til tinglysning af påtegninger. 6 Generelt Hvrfr er denne paragraf frmuleret frskelligt fra 7, stk. 1? Materielt er der str frskel på indhldet. Det skal tydeliggøres, at 6, stk. 1 g 7, stk. 1 regulerer nget frskelligt. 6, stk. 1 stemmer med 19 b, stk. 2. I 7, stk. 1 angives derimd, at der altid skal være vitterlighedsvidner, ikke kun ved udstedelse g anmeldelse af skøder g pantebreve. Efter rdet "Tinglysningsretten." bør indsættes sætningen "g sm ikke er prettet på den i bilag 1 ptrykte blanket." fr at præcisere, at der her tales m andre papirfuldmagter end den fficielle. Det bør fremgå af fuldmagtsblanketten, at det alene er ved skøder g pantebreve, at vitterlighedsvidner skal underskrive. Hvrfr fremhæves vidnernes persnnumre, når de ikke er fremhævet fr fuldmagtsgiver g -tager? Jf. tinglysningslvens 49 b, stk. 2, pkt. bemærkes, at der bør tages højde fr, at fuldmagten kan være prettet før e-tl, g derfr ikke er frsynet med CPR-nr. Hvad gør man i den situatin? Der kan være situatiner, hvr det ikke er muligt at lave en ny fuldmagt. Denne fuldmagt er i mdsætning til 7 ikke en fuldmagt efter tinglysningslvens kapitel 7A betyder det, at vi kan anvende virksmhedssignatur, hvis vi laver en fuldmagt sm fuldmagtshaver, hvis vi ikke anvender fuldmagtsblanketten? Side 4 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

5 Stk. 3 7 Hvad er egentlig den administrative frskel på de t slags fuldmagter, ud ver at blanketten kan medføre autmatisk tinglysning? Jf. 10, stk. 2 bør der ikke stå skal. Af 10 følger, at denne plysning kan mangle i andre fuldmagter end den, der er prettet på den fficielle fuldmagtsblanket. Omfatter enhver meddelelse gså tilbagetrækning af fuldmagten? " herunder plysning m, at fuldmagten er registreret." Hvrdan kan fuldmagten angive dette allerede ved dens udfrmning? "Den persn, sm retten ifølge fuldmagten kan sende meddelelser vedrørende fuldmagten til, skal kunne mdtage meddelelser på indsenderens vegne." Bør mfrmuleres, så det gså gælder fr juridiske persner/virksmheder. Er det fuldmagtsgiver, der anses sm indsender? Til sætningen: "Blanketterne kan udfyldes g udskrives på Tinglysningsrettens internetprtal", bemærkes: Den skal gså kunne lægges i terminalbrugernes systemer. Hvis den kun kmmer til at ligge på skal det sikres, at man kan udfylde g udskrive fuldmagterne uden at være lgget på, da bankens rådgivere ellers ikke selv kan udfylde en fuldmagt. Sætningen: "Angår fuldmagten udstedelse g anmeldelse af skøder eller pantebreve, skal vidnernes persnnumre angives. Bestemmelsen i 6, stk. 1, 4. pkt., finder anvendelse." bør fremgå af fuldmagtsblanketten. Det vil være hensigtsmæssigt at skrive ind i 7 samt i blanketten, at det er muligt, at fuldmagtshaver kan dispnere i frhld til sig selv hvis det angives særskilt af fuldmagtsgiver. I mdsat fald vil finanssektren ikke kunne anvende fuldmagter efter 7. Side 5 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Dette stykke bør fremgå af fuldmagtsblanketten. " nærmere anvisning " Hvr ses denne anvisning? Stk. 3 Det må betyde, at fuldmagter, sm er begrundet i, at fuldmagtsgiver ikke har CPR- eller CVR-nr., skal indgives efter 6. Det skal være muligt fr en persn/virksmhed uden CPR eller CVR at prette en fuldmagt til en part, sm kan signere digitalt. Det er ikke alt, sm kan håndteres via den autriserede anmelderrdning. Stk. 4. I frhld til "tinglysningsbjektet" bør det være muligt at henvise til et UUID-nr.

6 "Fuldmagten skal i verensstemmelse med bilag 1-4 tydeligt angive, hvilket frmueaktiv m.v. (tinglysningsbjektet) fuldmagten vedrører." Kan "hvilket" ændres til "hvilke", g der dermed må angives flere aktiver på én fuldmagt? Fx hvis 100 biler pantsættes på én gang. Så det ikke kræver 100 fuldmagter. 8 I frhld til frmuleringen "En fuldmagt mfattet af 7 brtfalder, når der er frløbet 1 år ": Det må betyde, at en fuldmagt etableret efter 6 kan have en længere levetid i frhld til etl, fx en generalfuldmagt til en virksmheds advkat etc. Idet 6 ikke nævnes, går sektren ud fra, at en fuldmagt efter 6 kan løbe tidsubegrænset. 9 Hvilken identifikatin er der tale m? Får fuldmagten sit eget nummer, så det er det, der skal angives? "Elektrniske tilbagekaldelser kan efter rettens nærmere anvisning ske på rettens internetprtal." Hvr er disse anvisninger tilgængelige? Der bør indsættes et nyt stk.,hvrefter Tinglysningsretten giver fuldmagtshaver en meddelelse, hvis fuldmagten tilbagekaldes. Dette fr at undgå, at fuldmægtigen dispnerer på grundlag af en ikke-eksisterende fuldmagt. Side 6 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 4 12 Generelt Der savnes en tydelig definitin af den nye rlle sm anmelder. "..egen digitale signatur ": Er det fx VOCES?. Der mangler stadig fuldmagtsgiver g -haver, kautinist g udtrædende meddelelseshaver, fr at vi kan anvende Anmelderrdningen fuldt ud. Persn under værgemål kan gså ptræde sm kreditr på pantebreve fx ejerpantebreve. Dette er ikke en debitrrettighed men en kreditrrettighed, hvrfr det kun bør anføres under stk. 3, så sætningen "I frhld til ejerpantebreve kan anmelder endvidere anmelde dkumenter, hvrved ejerpantebrevet underpantsættes." er unødvendig. Hvad med rllen fuldmagtsgiver sm bruges ved prettelse af implicitte fuldmagter. Kan autriseret anmelder signere fr fuldmagtsgiver?

7 Stk. 3. I frbindelse med ejerpantebreve skal det gså være muligt at udstede pantebrevet på både debitr g kreditrs vegne. Udstedelsen er ikke med her, men kun under debitrrettighederne i stk. 2. Sektren er bekendt med, at retspræsidenten fr Tinglysningsretten Søren Sørup Hansen har udtalt sig i favør af, at debitr kan udøve både debitr- g kreditrrettighederne på et ejerpantebrev, men det vil være hensigtsmæssigt, at det gså fremgår direkte af bekendtgørelsen. Afsnittet m, at autriseret anmelder på vegne af en kreditr, der er under værgemålslvens regler, kan tiltræde dkumenter på vegne af en værge, er slettet. Det pfattes af sektren sm kritisk i frhld til frvaltningsafdelinger. Derfr freslås det, at frvaltningsafdelingen altid kan anvende autriseret anmelderrdning fr deres kunder, herunder hvis kunden er under værgemål. Hvilke påtegninger vedrørende hæftelser kan ikke lyses via anmelderrdningen? Sektren har hørt, at anmelderrdningen ikke kan anvendes ved rllen kautinist. Bør der være en psitiv g negativ liste? Stk. 4 Bør der ikke stå "adkmsthaver" i stedet fr "debitr"? Hvis en søn pantsætter sin mrs ejendm, er det ikke sønnens kne men mderens mand (faderen?), der skal tiltræde pantsætningen. "...private parter.." Er det tilstrækkeligt præcist defineret? Betyder det alle, der ikke er ffentlige myndigheder? "..adkmsthaverens " Hvad med på pantsætters vegne? Hvad er frskellen på tiltrædende adkmsthaver g pantsætter, når vi kan bruge autriseret anmelderrdning på adkmsthaver g ikke på pantsætter? 13 " ": Bør der ikke stå 14-22, da 14 beskriver indhldet af ansøgning? " g efter tinglysningsafgifslvens 17 kan afregne tinglysningsafgift månedligt." Vi gør pmærksm på, at der i frhld til tinglysningsafgiftslvens 17, ikke er et krav m, at autriserede anmeldere skal være strkunder g dermed registreres sm sådan hs SKAT. Hvrfr gøres denne mulighed ikke generel, så den ikke kun kan anvendes i frhld til den autriserede anmelderrdning? Det vil være hensigtsmæssigt, at underskriftsdatabasen gså kan bruges på linje med det nuværende underskriftscirkulære altså til generelle medarbejderfuldmagter Side 7 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

8 gså hs registrerede virksmheder, sm ikke er autriserede anmeldere. Det bør gså være muligt at registrere en virksmhedssignatur, sm kan dispnere på virksmhedens vegne, uden at der er tilknyttet en bestemt fysisk persn. Dette er frudsat i sektrens systemer. Nr. 2: Frudsættes ikke at gælde den finansielle sektr. "Er anmelder en virksmhed gælder kravet i 1. pkt. tillige administratr g de persner hs anmelder, der skal kunne fretage anmeldelser af dkumenter." Kravet m at være uddannet til at kunne tinglyse i tingbgen bør ikke gælde administratr, når det følger af 13, stk. 2, at administratr ikke selv kan ptræde sm anmelder. Vil kravene fremgå af vennævnte blanket? Dette betyder frmentlig ikke, at der i ansøgningen skal redegøres fr hver enkelt medarbejders uddannelseskvalifikatiner/erhvervserfaring? " 12, stk. 2-4, anførte art vedrørende pantebreve mv. med en tinglyst hvedstl på ikke ver 50 mi. kr." Idet Dmstlsstyrelsen har spærret fr, at sektren kan benytte fuldmagtsrdningen til sager ver 50 mi.kr., er denne grænse blevet kritisk. Derfr skal det bekræftes, at fuldmagtsrdningen kan bruges gså på pantebreve, hvr fuldmagtshaver er kreditr, eller gså bør beløbsgrænsen frhøjes væsentligt. " fastsat sælgerkurs." Hvrdan dkumenteres denne kurs fr at undgå, at pantebrevet udtages til manuel behandling? Hvrfr skal sektrens autrisatin frnyes, så længe der ikke sker nget i relatin til sektrens tilladelse til at drive pengeinstitut eller realkreditinstitut? Det bør være en rdning, sm man selv kan melde sig ind i g dermed gså ud af. Hvis ikke man kan styre sine aktiviteter i etl, så må Dmstlsstyrelsen/Tinglysningsretten ekskludere vedkmmende institut, jf. stk. 4. T-års-fristen vil blive rent administrativ. Hvis det hænger 1:1 sammen med signaturen (sm p.t. skal frnyes hvert andet år), bør det være muligt at frny signaturen uden at skulle frny selve aftalen sm autriseret anmelder. Det vil i mdsat fald give ngle uheldige vergangsprblemstillinger. Side 8 Jurnalnr.722/22 Dk. nr

9 Side 9 24 meddelelse til hvem m hvad? 25 Teksten bør præciseres, så der ikke kan være i tvivl m, at gså adkmsthaver altid får stikbrev fra Tinglysningsretten. Tidligere har der været tale m et mindre beløb senest 15 kr. Sektren har ikke haft mulighed fr at tage højde fr denne prisstigning. Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 5 27 " straks på det pågældende frmueaktivs blad i tinglysningssystemet, når et papirdkument er anmeldt til tinglysning." Betyder det, at Tinglysningsretten straks ved mdtagelsen af et papirdkument samtidig sætter dette i kø i frhld til den digitale tinglysning? Det bør stå tydeligere, hvad det egentlig er, der sker. Der bør stå nget m, at dette gælder, hvis en af de berettigede ikke kan få en digital signatur. Skal CPR/CVR på øvrige berettigede (der har et CPR/CVR) fremgå af papirdkumentet? 28 Generelt: Af 28 fremgår de frmelle krav til papirdkumenter, der Stk. 4 anmeldes til tinglysning i de tilfælde, hvr der ikke kan ske elektrnisk anmeldelse. Da der i øjeblikket fretages stre systemtilretninger med henblik på at kunne tilgå e-tl, er det uhensigtsmæssigt, hvis der herudver skal til at fretages systemændringer, således at vi kan danne papirpantebreve, der præcist pfylder bestemmelserne i 28 g samtidig i sit indhld vil være identisk med et elektrnisk pantebrev. Det vil derimd være hensigtsmæssigt, m Tinglysningsretten kan acceptere, at det renderede pantebrev, der "versættes" fra XML-anmeldelsen, kan anvendes sm tinglysningsdkument i frbindelse med en papirbaseret anmeldelse, hvrved det sikres, at sektren kan anvende identiske pantebreve, uanset m anmeldelsen sker elektrnisk eller på papir. Vi skal derfr pfrdre til, at det i e-tl sikres, at det renderede dkument kan anvendes ufrandret sm papirbaseret pantebrev i verensstemmelse med reglerne i kapitel 5. Efter " samme skriftstørrelse i hele teksten." bør følgende sætning: "Teksten kan være teksten fra en brugerfrmular gdkendt til digital tinglysning eller være individuelt frmu-

10 Stk. 5 Stk leret i frhld til det aktuelle frmål." indsættes fr at præcisere, at vi skal kunne bruge print af de digitale pantebreve, sm vi danner ud fra standardbrugerfrmularer, gså til tinglysning på papir. Eller skal vi alle prethlde t selvstændige pantebrevssystemer et til digital tinglysning (etl) g et til manuelle pantebreve. " m kreditrs, sælgers eller en eventuel transprthavers " Hvad med de øvrige rller? Hvrfr må/skal de ikke angives på den måde? Hvis der er et CPR-nr. på en eller flere af rllerne, er det så tilstrækkeligt at angive dette + navn i dkumentet - eller skal vi gså angive adresse g telefnnummer på rllerne? " kan dg angives med en anden skriftstørrelse.": Det vil være hensigtsmæssigt, hvis vi gså kan få lv til at sætte sidenummereringen g afgiftsberegningen med en anden skrifttype. Muligheden fr at anvende en anden skrift g skriftstørrelse bør gså gælde fr stempelkassen ligesm i dag. Det er uheldigt, hvis sektrens medarbejdere eller andre er mere eller mindre tvunget til at plyse CPR-nr., der således bliver synlige fr kunderne eller andre vitterlighedsvidner. Er dette i verensstemmelse med lv m persnplysninger? Der mangler nget i bekendtgørelsen m, hvrdan man får svar på anmeldelse af en papiranmeldelse. Hvrfr skal anmelders myndighed bekræftes? Hvis banken er anmelder, skal der så findes vitterlighedsvidner? Det bør præciseres, m dette betyder, at der kan anvendes en printversin af en digital brugerfrmular i stedet fr de pantebrevsfrmularer, sm kendes i dag. Hvrdan kan man frtløbende nummerere et digitalt dkument? Side 10 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 6 31 Stk " at dkumentet vil blive slettet ved fristens udløb, " Dmstlsstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at de vil udsende en advarsel. Dette bør fremgå af bekendtgørelsen. Fristen skal angives med et klkkeslæt dat er ikke nk. Hvilken tid på døgnet springer fristen?

11 34 " slettes dkumentet af den relevante bg." Dmstlsstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at de vil kmme med en advarsel. Dette bør fremgå af bekendtgørelsen. Hvem er " den tingbgsberettigede "? Er det adkmsthaver eller tinglysningsmyndighederne? Det skal tydeliggøres. Frmdentlig er det den iflg. Tingbgen berettigede, altså adkmsthaver. Der bør stå "Tinglysningsretten" i stedet fr "der". Side 11 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Kapitel 7 35 Stk. 4 Der har gså været talt m samlede datatræk til statistikbrug. Skal det ikke hjemles i bekendtgørelsen? I den nuværende løsning kaldes det masseudtræk. Vi har i sektren talt m, at e-nettet fr fællesskabet kan administrere sådanne samlede dataudtræk. Vil det sige, at der skal bevises retlig interesse, hvis man skal se et aflyst pantebrev? Kapitel 8 37 Mangler der ikke en beskrivelse af Bilagsbgen samt Underskriftsdatabasen? I øvrigt generelt: Det er vigtigt, at den finansielle sektr må indhente g behandle CPR-nr. fr alle rller, sm skal fremgå af anmeldelsen, jf. PDL 11. Det bør derfr sikres, at lvgivningen kmmer til at indehlde en bestemmelse, der angiver, at private (virksmheder) er berettiget til at indhente, anvende g videregive persnnumre i frbindelse med tinglysningsdispsitiner, altså at navn g CPR-nr. skal anføres ved registrering af rettigheder mv. i tinglysningsregisteret med henblik på at pnå en entydig identifikatin. Bilag 1 Generelle bemærkninger: Der skal være mulighed fr, at flere persner kan underskrive sm fuldmagtsgivere. Fx en andelsbligfrening, hvr den samlede bestyrelse skal give fuldmagten. Der skal være mulighed fr flere fuldmagtshavere. Der skal være mulighed fr at angive flere ejendmme på den enkelte fuldmagtsblanket. En ejendm kan bestå af p til 250 matr. nr.

12 Der skal være en rubrik, hvr der kan gives fuldmagt til at underskrive på vegne af en kautinist. "Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres"" bør slettes. Muligheden fr, at en persn eller en virksmhed uden CPR/CVR kan give fuldmagt til en, sm kan ptræde på persnens/virksmhedens vegne med en digital signatur, skal sikres. Det skal fasthldes sm en del af løsningen. Ngle steder står der "fuldmægtig", andre steder fuldmagtshaver. Man bør hlde sig til den ene eller anden betegnelse. (Det samme gør sig gældende fr de øvrige fuldmagtsblanketter). Nr. 4 "Underskrive g anmelde underpantsætning af pantebreve tinglyst på ejendmmen." Bør gså mfatte aflysning. Nr. 8 "Fretage andre påtegninger end de under pkt. 2-5 nævnte på tidligere tinglyste dkumenter." Hvad ligger der præcist i denne frmulering at dkumentet nu er aflyst? Kan der ikke stå allerede? Gælder fr alle bilag 1-4. Nr. 10 "Tinglysningsrettens meddelelser vedrørende denne fuldmagt kan med frigørende virkning sendes til:" Gælder dette gså tilbagekaldelse? "Vitterlighedspåtegning (skal altid udfyldes g underskrives):" Det fremgår af bekendtgørelsen, at vitterlighedsvidners CPR-nr. alene skal plyses ved skøder g pantebreve. Det bør gså fremgå her. Gælder alle bilag 1-4. Side 12 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Bilag 2 Se generelle bemærkninger under bilag 1. Nr. 1 Frhøjelser er særskilt nævnt under fast ejendm, hvrfr ikke i de andre fuldmagter? Nr. 2 Hvrfr er pantebreve g skadesløsbreve pdelt her g ikke under fuldmagt vedrørende fast ejendm? Gælder gså bilag 3 g 4. Bilag 3 Se generelle bemærkninger under bilag 1. Lidt tungt rdvalg at skrive "befuldmægtiges". I fuldmagtsblanketten fr fast ejendm g Bilbgen står det på en nget lettere måde. (Denne kmmentar gør sig gså gældende fr fuldmagtsblanketten fr Persnbgen). Nr. 1 Frhøjelser er særskilt nævnt under fast ejendm, hvrfr ikke i de andre fuldmagter? Nr. 2 Gælder gså skadesløsbreve

13 Bilag 4 Se generelle bemærkninger under bilag 1 g 3. Nr. 1 Frhøjelser er særskilt nævnt under fast ejendm, hvrfr ikke i de andre fuldmagter? Nr. 2 Dette gælder gså skadesløsbreve. Side 13 Jurnalnr.722/22 Dk. nr Sektren står naturligvis til rådighed, såfremt høringssvaret giver anledning til spørgsmål. Med venlig hilsen Tine Brynjulfssn Direkte

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden BEK nr 670 af 11/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7010-0075 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 010 version 1.5 Inden du starter (1/3) Hvornår skal en tinglysningsfuldmagt benyttes? I de tilfælde, hvor en person ikke

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne 0 GEO PARTNER BORNHOLMS SPILEVAN NS Industrivej 1 3700 Rønne Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. Geopartner Landinspektører AiS Egensevej 15 I samarbejde med Bornholms Forsyning NS er Geopartner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Vejledning til klubregister Indhld Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Grupper g ekstra felter... 3 Opret grupper... 3 Hvad er en gruppe... 3 Opret ekstrafelter... 4 Hvad er standartfelter...

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil:

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Man skal have en medarbejdersignatur, så der kan underskrives digitalt. Man skal tillige være oprettet i tinglysningsretten som anmelder- og underskriftsberettiget.

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktinssekretariatet Att.: Peter Kyhl TV-Byen 2860 Søbrg København den 3. juli 2007 Afgørelse vedrørende klage ver DRs pfyldelse af krav m klassisk musik på den fjerde radikanal

Læs mere