EVALUERING AF KOMPETENCEBEVISER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF KOMPETENCEBEVISER"

Transkript

1 Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2014 EVALUERING AF KOMPETENCEBEVISER

2 EVALUERING AF KOMPETENCEBEVISER Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Resumé Konklusioner 1 2. Introduktion Kompetencebeviset dokumentation og anerkendelse af kompetencer Formålet med evalueringen Metode og datagrundlag Målopfyldelses- og virkningsevaluering Dataindsamling Læsevejledning 7 3. Kompetencebeviset som virkemiddel i produktionsskolernes hverdag Kompetencebeviset formelle krav, konkret eksempel og generelle træk Formelle krav til kompetencebevisets indhold Generelle observationer i forhold til den indholdsmæssige implementering Produktionsskoleforeningens ny skabelon til kompetencebeviset Tilbyder skolerne alle deltagere et kompetencebevis og hvor stor en andel fravælger beviset? Implementering og administration af kompetencebeviser på skolerne Kompetencebevisets relevans og anvendelighed fra et skoleog deltagerperspektiv Leder- og medarbejderperspektivet på relevans og anvendelighed Relevans og anvendelighed fra et deltagerperspektiv Delkonklusion implementering, relevans og anvendelighed Kvaliteten af skoleforløbet Drøftelsen af indholdet i kompetencebeviset Skærpede forløbsplaner og styrket kvalitet af produktionsskoleforløbet Delkonklusioner kompetencebeviset som pædagogisk redskab Kompetencebevisets Umiddelbare resultater for de unge Faglig selvtillid Skoleledere og medarbejderes vurdering af effekt på deltagernes faglige selvtillid De unges oplevelser af kompetencebevisets effekt på deres faglige selvtillid Sammenfatning Motivation for uddannelse 35

4 5.2.1 Skoleledernes og medarbejdernes vurdering af effekt på deltagernes motivation De unges oplevelse af kompetencebevisets effekt på deres motivation for videre uddannelse Sammenfatning Delkonklusion - umiddelbare effekter for de unge Kompetencebevisets betydning for aftagerne Dokumentation af de unges kompetencer Anerkendelse af de unges kompetencer Aftagernes perspektiv på kompetencebevisets anvendelighed Uddannelsesinstitutioners perspektiv på kompetencebevisets anvendelighed Delkonklusioner - et aftagerperspektiv Muligheder for Uddannelse og beskæftigelse Uddannelse og beskæftigelse første måned efter endt forløb på produktionsskole Uddannelse og beskæftigelse tre måneder efter endt forløb på produktionsskole Delkonklusion Konklusioner og opmærksomhedspunkter Konklusioner på evalueringens undersøgelsesspørgsmål Tværgående konklusioner og opmærksomhedspunkter 54 BILAG Bilag 1. Uddannelses- og beskæftigelsesadfærd for deltagere, der har afsluttet produktionsskoleforløb - signifikanstest

5 1 1. RESUMÉ Siden 1. august 2012 har unge, der har gennemført og afsluttet et produktionsskoleforløb, haft krav på at få et udstedt et kompetencebevis, der dokumenterer forløbets varighed, indhold og resultat. Kompetencebeviset blev indført med en ændring af produktionsskoleloven i maj 2012 og er en udmøntning af den politiske aftale "En styrket indsats overfor unge ledige" fra juli Målet er at forbedre de unges chancer for at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse. Undervisningsministeriet har bedt Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) om at gennemføre en evaluering af ordningen med kompetencebeviser. Evalueringen skal tilvejebringe et solidt vidensgrundlag, der kan indgå i de aftalte politiske drøftelser om kompetencebeviset. Formålet med evalueringen er for det første at evaluere de umiddelbare erfaringer med kompetencebeviset. Der er i rapportens første del fokus på skolernes indholdsmæssige og administrative implementering af ordningen samt skolernes og deltagernes oplevelse af kompetencebevisernes relevans og anvendelighed. For det andet er formålet at foretage en overordnet vurdering af, om ordningen virker efter hensigten. Der er i rapportens anden del fokus på at afdække, om kompetencebeviserne medvirker til at styrke anerkendelse og dokumentation af de unges kompetencer blandt aftagerne, samt hvorvidt flere unge kommer i job og uddannelse efter ordningen med kompetencebeviser er indført. 1.1 Konklusioner Rambøll har i perioden fra september 2012 fra december 2013 gennemført nærværende følgeevaluering. Evalueringens konklusioner er baseret på spørgeskema- og interviewdata, der er indsamlet løbende blandt ledere og merarbejdere på produktionsskolerne, blandt tidligere deltagere på produktionsskoler samt aftagere fra virksomheder og uddannelsessteder. Der er tillige anvendt udtræk af data fra Indberetningsportalen og Ungedatabasen. Det er evaluators samlede vurdering, at den indholdsmæssige implementering 15 måneder efter ordningens ikrafttrædelse er ved at være på plads på alle skoler. Samtlige produktionsskoler udsteder kompetencebeviser, der lever op til lovgivningens indholdsmæssige krav, når det gælder beskrivelsen af deltagernes faglige kompetencer. Der er blandt ledere og medarbejdere forskellige opfattelser af, hvor stor vægt, der bør lægges på beskrivelsen af deltagernes personlige og sociale kompetencer. En mindre andel af skolerne udarbejder i forbindelse med kompetencebeviset separate beskrivelser af deltagernes personlige og sociale kompetencer, hvilket ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne om ordningen. Evalueringen viser, at omtrent 75 procent af alle deltagere, der siden indførelsen af ordningen har gennemført produktionsskoleforløb af en varighed på mere end tre måneder, har modtaget et kompetencebevis. Når cirka en fjerdedel af deltagerne på de lange produktionsskoleforløb ikke får udstedt et kompetencebevis, skyldes det blandt andet, at en del deltagere afbryder skoleforløbet, før det er afsluttet. I forhold til de korte forløb af en varighed på mindre end tre måneder er det relativt få, der fravælger kompetencebeviset. Der er dog indikationer på, at skolerne ikke konsekvent får informeret alle deltagere om, at de har krav på at få udstedt et kompetencebevis. Evalueringen viser, at den administrative implementering er forløbet relativt gnidningsfrit, og der er i løbet af det første halve år etableret et organisatorisk set-up, der sikrer en enkel administration af ordningen. Ud fra en ressourcemæssig betragtning er konklusionen, at størstedelen af skolerne vurderer, at ordningen ikke har medført et øget ressourceforbrug. Omtrent en tredjedel af skolerne vurderer dog, at ordningen med kompetencebeviser har øget ressourceforbruget og peger på, at den er mere tidskrævende at administrere end den lokale praksis, der blev anvendt før indførelsen af ordningen. Skolerne er samlet set positive i deres vurdering af kompetencebevisets relevans og anvendelighed. Dette billede bekræftes af deltagerne. Det er således ganske få, der aktivt

6 2 takker nej til beviset. Der er imidlertid stadig en meget stor andel - 9 ud af 10 deltagere - der ikke er bevidste om, hvad de kan bruge beviset til. Kun få tidligere deltagere har konkrete erfaringer med at anvende kompetencebeviset, efter de har afsluttet produktionsskoleforløbet. Evalueringen viser, at skolernes oplever, at indførelsen af kompetencebeviser desuden har bidraget til at skærpe arbejdet med forløbsplanerne. Hovedparten af de interviewede ledere og medarbejdere vurderer, at skærpelsen af arbejdet med forløbsplanerne har bidraget til at styrke kvaliteten, fordi forløbet i højere grad målrettes den enkeltes behov, samt hvordan læring og progression bliver tydelig. Der kan på baggrund af evalueringen kun drages forsigtige konklusioner om kompetencebevisets betydning for de unges selvtillid og motivation til videre uddannelser. Evalueringer viser, at kompetencebeviset, når det bringes i spil og får en integreret plads i skolernes arbejde med kompetencetavler og forløbsplaner, kan bidrage til at bringe de unges læring og faglige progression endnu mere i fokus end tidligere. Skolerne vurderer, at dette til en vis grad har en effekt på primært deltagernes faglige selvtillid og sekundært deres motivation for at tage en ungdomsuddannelse. Med afsæt i evalueringen kan det konkluderes, at kompetencebeviserne i overensstemmelse med hensigten bidrager til at styrke en mere systematisk dokumentation. Evalueringen viser imidlertid, at kompetencebeviset endnu kun i enkeltstående tilfælde har haft effekter, der rækker udover produktionsskolen og dermed har påvirket aftagerne. Der er blandt uddannelsesinstitutioner såvel som virksomheder et meget begrænset kendskab til ordningen med kompetencebeviser, og det er derfor endnu for tidligt at vurdere, om kompetencebeviset har potentiale til at styrke aftagernes anerkendelse af kompetencer opnået på produktionsskoler. Samlet set viser evalueringen, at der både blandt skoler og aftagere peges på, at det er uhensigtsmæssigt, hvis arbejdet med kompetencebeviset overvejende fokuserer på deltagernes faglige kompetencer på bekostning af et fokus på deltagernes personlige og sociale kompetencer. Aftagerne udtrykker entydigt, at de efterspørger et kompetencebevis, der vægter beskrivelsen af deltagernes personlige og sociale kompetencer højt. Der er i forbindelse med evalueringen foretaget en analyse af uddannelses- og beskæftigelsesadfærden for tidligere deltagere ved produktionsskoler. Denne del af evalueringen viser, at beskæftigelses- og uddannelsesadfærden for deltagere, der har taget produktionsskoleforløb, er ændret i flere henseender, når vi sammenligner adfærden før og efter, at ordningen med kompetencebeviser er indført. Der er imidlertid ikke noget entydigt mønster i udviklingen. Analysen af beskæftigelsesadfærden viser, at der efter indførelsen af kompetencebeviser er sket et mindre, men dog signifikant fald i andelen af produktionsskoledeltagere, der inden for en tre måneders periode overgår til beskæftigelse. I relation til uddannelsesadfærden er udviklingen gået flere veje. En mindre andel af de unge, der har gået på produktionsskole, går videre på en erhvervsuddannelse, mens andelen af unge, der påbegynder grundskoler, forberedende uddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse, er øget efter indførelsen af ordningen. Endelig er andel af unge, der efter et skoleforløb på en produktionsskole, overgår til offentlig forsørgelse mindsket, efter at ordningen med kompetencebeviser er blevet indført. Det er ikke på baggrund af evalueringen muligt at afgøre, om der er nogen sammenhæng mellem indførelsen af kompetencebeviser og de ændringer, der sker i de unges beskæftigelses- og uddannelsesadfærd. Viden herom vil forudsætte, at der gennemføres en egentlig effektevaluering.

7 3 2. INTRODUKTION 2.1 Kompetencebeviset dokumentation og anerkendelse af kompetencer Siden 1. august 2012 har unge, der har gennemført og afsluttet et produktionsskoleforløb, haft krav på at få et udstedt et kompetencebevis, der dokumenterer forløbets varighed, indhold og resultat. Kompetencebeviset blev indført med en ændring af produktionsskoleloven i maj 2012, der udmøntede den politiske aftale "En styrket indsats overfor unge ledige" fra juli Målet er at forbedre de unges chancer for at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse. Udstedelse af kompetencebeviser er et nyt virkemiddel, der skal sikre dokumentation og anerkendelse af de kompetencer, som deltagerne opnår ved at tage et forløb på en produktionsskole. Det er obligatorisk for skolerne at udstede kompetencebeviser for deltagere. En deltager kan fravælge at modtage beviset, hvis forløbet har været kortere end tre måneder. For at styrke indholdet og kvaliteten af kompetencebeviset er undervisningsministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler herom. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 758 af 2. juli 2012 og angiver, hvilke oplysninger kompetencebeviset skal indeholde. Kompetencebeviset skal beskrive de specifikt faglige kompetencer, deltageren har opnået i skoleforløbet, herunder de eventuelt tilknyttede personlige og sociale kompetencer. Skolen skal udstede kompetencebeviset på baggrund af de kompetencemål, der er fastsat i forløbsplanen. 2.2 Formålet med evalueringen Undervisningsministeriet har bedt Rambøll Management Consulting om at gennemføre en evaluering af ordningen med kompetencebeviser. Evalueringen skal tilvejebringe et solidt vidensgrundlag for de politiske drøftelser om kompetencebeviset, der er aftalt som led i lovændringen om ordningen. 1 Formålet med undersøgelsen er dobbelt. For det første er formålet at foretage en overordnet vurdering af, om ordningen virker efter hensigten. Denne del af evalueringen vil have fokus på følgende undersøgelsesspørgsmål: I hvilket omfang vurderes brugen af kompetencebeviser at styrke anerkendelsen af de unges kompetencer opnået på produktionsskoler (oplevet effekt)? I hvilket omfang vurderes brugen af kompetencebeviser at styrke dokumentationen af de unges kompetencer opnået på produktionsskoler (oplevet effekt)? Medfører brugen af kompetencebeviser, at flere unge kommer i job eller uddannelse? Da der ikke er gennemført en egentlig effektevaluering, jf. metodeafsnittet nedenfor, vil denne evaluering ikke forsøge at besvare, om der er en systematisk sammenhæng mellem brugen af kompetencebeviser og en eventuelt ændret beskæftigelses- og uddannelsesadfærd for de unge, der har deltaget i et produktionsskoleforløb efter ordningen med kompetencebeviser er trådt i kraft. Nærværende evaluering giver en indikation af de udfordringer, der er i forhold til at få de unge, der er målgruppen for produktionsskolernes tilbud videre og kan bidrage til at perspektivere det videre arbejde med kompetencebeviset. For det andet er formålet at afdække en række specifikke spørgsmål, der knytter sig til de umiddelbare erfaringer med ordningen. Denne del af evalueringen vil have fokus på følgende temaer: De umiddelbare erfaringer med kompetencebeviset som virkemiddel Den administrative implementering af ordningen Ordningens relevans for forskellige målgrupper (de unge, skolerne og aftagerne) Anvendelighed for den unge. 1 LBK nr. 456 af 23. maj Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler.

8 4 2.3 Metode og datagrundlag Målopfyldelses- og virkningsevaluering Der er anvendt et evalueringsdesign, der kombinerer en målopfyldelsesevaluering og en virkningsevaluering, da kombinationen af disse to tilgange både kan give svar på evalueringens centrale undersøgelsesspørgsmål og give et solidt vidensgrundlag for de politiske drøftelser om kompetencebeviset. Formålet med målopfyldelsesevalueringen er for det første at vurdere målopnåelsen og for det andet at vurdere, i hvilken udstrækning eventuelle resultater kan tilskrives indsatsen. Konkret har vi undersøgt, i hvilken grad målsætningerne bag indførelsen af kompetencebeviser om at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse er indfriet, samt i hvilken udstrækning der er sket en ændring i uddannelses- og beskæftigelsesadfærden blandt de unge. Virkningsevaluering giver mulighed for at forstå sammenhænge mellem indsats og resultater. Med dette evalueringsmetodiske fokus er der opnået viden om, hvorfor de opnåede effekter er nået, hvordan det er sket, og hvilke faktorer der har været drivkræfter eller barrierer for disse effekter. Et centralt element i arbejdet med virkningsevalueringen har været at udarbejde en forandringsteori, der tydeliggør de antagelser og hypoteser, der ligger bag lovændringen. Arbejdet med forandringsteorien har også bidraget til at synliggøre andre mulige og ikke direkte intenderede effekter af lovændringen. For eksempel er der arbejdet med en hypotese om, at de samtaler, der afholdes mellem produktionsskoledeltagere og lærere som led i udarbejdelsen af kompetencebeviser, kan bidrage til at styrke kvaliteten af produktionsskoleforløbet og dermed øge den unges chance for efterfølgende beskæftigelse og uddannelse. Den udarbejdede forandringsteori har udgjort en strukturerende ramme for såvel dataindsamling som analyse og er gengivet i figur 1. De fuldt optrukne linjer viser de intenderede sammenhængen og virkninger af lovændringen, mens de stiplede linjer viser andre mulige og ikke direkte intenderede sammenhænge og effekter af indførelsen af kompetencebeviser. Figur 2.1. Forandringsteorien om indførelse af kompetencebeviset Boks 2.1 opsummerer de centrale hypoteser, der vil blive undersøgt i forbindelse med evalueringen. Læsevejledningen i afsnit 2.4 nedenfor indeholder en uddybende beskrivelse af, hvordan der i de enkelte afsnit er arbejdet med de hypoteser, der er indeholdt i forandringsteorien.

9 5 Boks 2.1. Oversigt over centrale virkningsmekanismer og hypoteser Følgende er centrale virkemekanismer eller grundlæggende hypoteser bag indførelsen af kompetencebeviser, som vil blive undersøgt som led i evalueringen: 1. Dokumentation: Hvis der indføres kompetencebeviser på produktionsskolerne, styrkes dokumentationen af deltagernes kompetencer, idet de får papir på opnåede kompetencer som led i produktionsskoleforløbet. 2. Anvendelse: Hvis der indføres kompetencebeviser på produktionsskolerne, styrkes anerkendelsen af de unges kompetencer blandt aftagerne, fordi virksomheder og uddannelsesinstitutioner anvender kompetencebeviset i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler og optagelse på videre uddannelse. 3. Faglig selvtillid og motivation: Hvis en deltager på produktionsskolerne får udstedt et kompetencebevis, styrkes deres faglige selvtillid, fordi de bliver opmærksomme på, hvad de har lært som led i produktionsskoleforløbet. Dette understøtter motivationen for videre uddannelse. 4. Kvalitet af forløbsplaner og produktionsskoleforløbet: Hvis der indføres kompetencebeviser, så skærpes arbejdet med forløbsplaner, fordi disse skal pege hen mod et konkret produkt, nemlig et kompetencebevis, hvor der foretages en opsamling på indholdet af forløbsplanerne. Dette styrker samtidig kvaliteten af produktionsskoleforløbet, idet forløbet i højere grad målrettes den enkelte elevs behov Dataindsamling Som led i evalueringen har Rambøll indsamlet kvantitative såvel som kvalitative data. Nedenstående figur viser, hvilken type data, der er indsamlet, hvornår data er indsamlet samt hvilke og hvor mange respondenter, der har deltaget i undersøgelsen. Figur 2.2. Oversigt over indsamlet data Kvantitative data Runde 1. runde, september 2013 Produktionsskoler Survey med 70 skoleledere, Deltagere Aftagere Kvalitative data 2. runde, oktober runde, december januar runde, september oktober 2013 (undtagen deltagerne) 3. runde, juni august 2013 Survey med 26 viceskoleledere, 121 værkstedslærere, 39 vejledere samt 9 administrative medarbejdere Interview med 7 forstandere, 2 viceforstandere, 13 værkstedslærere og 4 vejledere fordelt på 10 produktionsskoler Interview med 8 forstandere, 2 viceforstander, 11 værkstedslærere og 9 vejledere på 10 produktionsskoler Interview med 25 tidligere produktionsskoledel tagere Interview med 33 tidligere produktionsskoledel tagere (februar maj 2013) Interview med 45 tidligere produktionsskoledel tagere Interview med 12 uddannelsesinstitutio ner Interview med 1 virksomhed Interview med 14 uddannelsesinstitutio ner Interview med 6 virksomheder

10 6 Validitet og reliabilitet Det forhold, at evalueringen i meget høj grad bygger på primære data, indebærer, at vi har designet spørgeskemaer og spørgeguides med afsæt i de centrale hypoteser og undersøgelsesspørgsmål. Høj datakvalitet er desuden sikret gennem triangulering af metoder (survey, registerdata samt interview) og datakilder (ledere og medarbejdere ved produktionsskoler, deltagere og aftagere). Kvalitet i behandlingen er sikret gennem systematik og transparens. Behandlingen af de kvantitative data er foretaget med i et tæt samarbejde med Rambøll Survey, der blandt andet har forestået pilottest og efterfølgende validering af spørgerammen. I relation til registerdata er der foretaget grundig stikprøvekontrol for at validere data. Centralt for behandlingen af de kvalitative data er den systematiske kodning af interviewreferater i forhold til de opstillede hypoteser og spørgsmål. Specifikke vurderinger og overvejelser i relation til validiteten af såvel kvantitative og kvalitative data fremgår af de enkelte afsnit nedenfor samt i de kapitler, hvor data indgår. Kvalitative interviews I de tre interviewrunder med tidligere produktionsskoledeltagere er der i alt gennemført 103 interviews med unge fra ti udvalgte produktionsskoler, heraf 90 med unge, som har modtaget et kompetencebevis. De unge, som har deltaget i interviewrunderne, er mellem 16 og 25 år. 17 tidligere deltagere er under 18 år,55 er i alderen år, og 24 er i alderen år. Varigheden af de unges forløb på produktionsskolerne spænder fra en måned til halvandet år. Størstedelen af de interviewede deltagere (57) har gået på skolen i 2 måneder. I 1. og 2. interviewrunde med skoleledere og medarbejdere på produktionsskolerne såvel som med aftagere deltager nogle informanter i begge runder. Samtlige interviews er gennemført som telefoninterviews. Det er en effektiv måde at få indsamlet kvalitative data fra et stort antal informanter. En metodisk udfordring kan være, at ikke alle informanter er fortrolige med den form og de rammer, der gør sig gældende i et telefoninterview. Denne udfordring har vi mødt i forbindelse med interviewrunderne med de tidligere deltagere, hvor det for eksempel for nogle unge er uvant at blive bedt om at sætte ord på oplevelser i forbindelse med et skoleforløb, der ligger nogle måneder tilbage. I læsningen af de dele af evalueringen, der baserer sig på det kvalitative datagrundlag, er det vigtigt at have in mente, at kvalitative data ikke er generaliserbare. Når vi i rapporten skriver, at fx hovedparten af de interviewede skoleledere giver udtryk for en holdning, skal det derfor ikke forstås sådan, at denne holdning er udbredt blandt alle skoleledere på produktionsskoler. Dog sammenligner vi, når det er meningsfuldt, det kvalitative data med surveydata (se nedenfor), hvorved den kvalitative analyse gives mere tyngde. Surveydata I september og oktober 2013 har Rambøll gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 82 produktionsskoler. Der er tale om en totalundersøgelse, som har genereret bred viden om implementering og administration af ordningen samt skolernes erfaringer med og holdninger til ordningen. Surveyen er gennemført i to runder. Første runde med deltagelse af skoleledere genererede kontaktoplysninger til anden runde med viceskoleledere, værkstedslærere, vejledere og andre relevante medarbejdere (herunder administrativt personale). 79 produktionsskoler besvarede spørgeskemaet i første runde, hvilket giver en svarprocent på 95. Dette vidner om en stor interesse for ordningen med kompetencebeviser fra skolernes side. I få tilfælde er invitationen til spørgeskemaundersøgelsen sendt til produktionsskolens generelle adresse, hvorfor en anden end skolelederen i ni tilfælde har besvaret spørgeskemaet. I alt har 70

11 7 skoleledere, fem viceskoleledere, to administrative medarbejdere og to vejledere deltaget i surveyens første runde. I anden runde besvarede 26 viceskoleledere, 121 værkstedslærere, 39 vejledere samt 9 administrative medarbejdere spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 68, eftersom spørgeskemaet blev sendt ud til 297 medarbejdere på produktionsskolerne. Indberetningsportalen I forbindelse med lovændringen er det blevet bestemt, at produktionsskolerne skal indberette årsagen til Undervisningsministeriet, hvis en deltager afstår fra at modtage et kompetencebevis. Indberetningsportalen er sat op i Rambøll Results, hvorfor Rambøll har adgang til alle indberetninger om årsager til fravalg af kompetencebevis. Imidlertid bør det understreges, at Rambøll ikke er i stand til at vurdere validiteten af data fra indberetningsportalen. Når kontrollen over dataindsamlingen overlades til institutionerne selv, er der lige så mange mulige fejlkilder, som der er institutioner. Resultater baseret på data fra indberetningsportalen skal læses med dette for øje. Registerdata (Ungedatabasen) Med henblik på at undersøge, om ordningen med kompetencebeviser medvirker til, at flere unge kommer i uddannelse eller job, har Rambøll indhentet statistik baseret på Ungedatabasen 2 (UNI C), som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus ved afslutningen af hver måned fra januar 2011 og til nu. Ungedatabasen er baseret på fortløbende udtræk fra en række administrative systemer i kommuner, uddannelsesinstitutioner, UU-centre, e-indkomstregisteret 3 m.fl. UU-centrene er kildesystem til Ungedatabasen med hensyn til uddannelsesoplysninger vedrørende produktionsskoler, forberedende aktiviteter, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse samt grundskole og efterskole. Data fra Ungedatabasen er behæftet med større usikkerhed end de øvrige statistikker, som indsamles af UNI C, da det ikke gennemgår samme omfattende kvalitetssikring. Til gengæld er data fra Ungedatabasen mere aktuelt 4. Datagrundlaget for den kvantitative analyse i kapitel 8 er baseret på et udtræk fra Ungedatabasen, som dækker perioden til og med Selvom kun data for årige er offentligt tilgængeligt, har Ungedatabasen venligst stillet data for årige til rådighed for Rambølls evaluering. Data for årige har gennemgået en vis kvalitetssikring, mens data for årige endnu ikke er kvalitetssikret. Dette har betydning for validiteten af data. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Gribskov Kommune har ikke indberettet data siden juni 2012, hvorfor der ikke findes oplysninger om individer med bopæl i kommunen, som har afsluttet er forløb på produktionsskole efter indførelsen af kompetencebeviser. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Københavns Kommune har ikke indberettet data siden december Samtlige individer med bopæl i en af de to kommuner er slettet fra datasættet, da det ellers ville give et skævt billede af uddannelses- og beskæftigelsesadfærd efter endt produktionsskoleforløb blandt unge i de to kommuner. På trods af, at der er tale om registerdata, er der altså ikke tale om en totalundersøgelse. 2.4 Læsevejledning Rapporten indeholder foruden resumé og nærværende indledning fem analysekapitler og et konkluderende kapitel. 2 At statistikken er baseret på Ungedatabasen vil sige, at data ikke er trukket direkte fra Ungedatabasen, men fra en bearbejdet version af Ungedatabasen, hvorfra en månedlig 'i gang'-status kan trækkes. 3 E-indkomstregisteret er et samlet digitalt register, som indeholder oplysninger om alle borgeres indkomstforhold. Alle, der udbetaler løn, dagpenge, kontanthjælp, pension, barsel, SU o. lign. skal indberette til e-indkomstregisteret månedligt. 4 Grunden til, at Rambøll ikke har anvendt UNI C's statistik for produktionsskoler er, at nyeste data er for 2012.

12 Kapitel 3 indledes med en beskrivelse af de umiddelbare erfaringer med kompetencebeviset som virkemiddel. Vi afdækker den administrative implementering, idet forholdene i relation til den administrative implementering kan have betydning for, hvor stor en andel af deltagerne, der faktisk har fået udstedt et kompetencebevis (jf. forandringsteorien). For det andet undersøger vi den oplevede relevans og anvendelighed af kompetencebeviset blandt såvel deltagere som ledere og medarbejdere, idet det vurderes, om disse faktorer kan have betydning for, hvor stor en andel af deltagerne, der forlader produktionsskolen med et kompetencebevis. 8 I kapitel 4 undersøger vi, om og på hvilken måde arbejdet med kompetencebeviset anvendes som et pædagogisk redskab i produktionsskoleforløbet. Omdrejningspunktet for kapitlet er en hypotese om, at arbejdet med kompetencebeviser og særligt det løbende arbejde med kompetencemål, der indgår i både forløbsplanen og kompetencebeviset - styrker kvaliteten af produktionsskoleforløbet. Kapitel 5 afdækker, hvorvidt og hvordan indførelsen af kompetencebeviser har en effekt for unge, som i en kortere eller længere periode går på produktionsskole. Der vil i dette kapitel være fokus på at afprøve forandringsteoriens hypotese om, at udstedelsen af et kompetencebevis, styrker de unges faglige selvtillid, fordi de bliver opmærksomme på, hvad de har lært som led i produktionsskoleforløbet. Dette understøtter motivationen for videre uddannelse. I kapitel 6 undersøger vi tre sammenhængende antagelser i forandringsteorien om dokumentation, anerkendelse og anvendelighed. Vi undersøger for det første, om ordningen med kompetencebeviser har medvirket til at forbedre dokumentation af de faglige kompetencer, unge opnår som led i produktionsskoleforløbet. Dernæst undersøger vi, om kompetencebeviset fremmer aftagernes anerkendelse af den unges kompetencer. Endelig undersøger vi i dette kapitel, hvorvidt aftagerne finder kompetencebeviset anvendeligt, og hvilke justeringer af kompetencebeviset, de vurderer, kan bidrage til at øge relevansen. I kapitel 7 undersøger vi, om der i perioden før og efter indførelsen af ordningen med kompetencebeviser er sket en ændring i uddannelses- og beskæftigelsesadfærden for de unge, der har deltaget i et produktionsskoleforløb. Denne del af undersøgelsen giver en indsigt i udviklingen i den undersøgte periode, der kan bidrage til at perspektivere det videre arbejde med kompetencebeviserne. Kapitel 8 indeholder rapportens hovedkonklusioner samt en række opmærksomhedspunkter, der er fremkommet i forbindelse med evalueringen.

13 9 3. KOMPETENCEBEVISET SOM VIRKEMIDDEL I PRODUKTIONSSKOLERNES HVERDAG I dette kapitel undersøger evaluator, hvordan bestemmelserne om kompetencebeviser er blevet udmøntet i skolernes hverdag, og hvordan ledere, administrativt personale, værkstedslærere, vejledere og ikke mindst deltagerne har taget imod den ny ordning. Med afsæt i et konkret eksempel på et kompetencebevis beskriver vi i afsnit 3.1. de indholdsmæssige karakteristika ved det kompetencebevis, deltagerne får i hånden ved et afsluttet produktionsskoleforløb. Desuden gør vi rede for, hvor mange unge, der har afstået fra at modtage kompetencebeviset. I afsnit 3.2. undersøger vi den administrative implementering og udviklingen af denne i den undersøgte periode. Med afsæt i forandringsteorien undersøger vi, om der er skabt en enkel administration af ordningen, der muliggør udstedelse af kompetencebeviser for alle deltagere. Vi afdækker de implementeringsudfordringer, skolerne er stødt på undervejs, idet vi undersøger, om eventuelle implementeringsudfordringer kan have betydning for, hvor stor en andel af deltagerne, der faktisk har fået udstedt et kompetencebevis. Endelig undersøger vi i afsnit 3.3., hvorvidt ledere og medarbejdere samt produktionsskoledeltagere oplever kompetencebeviset som relevant og anvendeligt. Begge disse faktorer kan udgøre såvel en drivkraft som en barriere for, hvor stor en andel af deltagerne, der forlader produktionsskolen med et kompetencebevis. Der tages udgangspunkt i kvantitative data fra spørgeskemaundersøgelsen med lederne på produktionsskolerne samt kvalitative data indsamlet gennem interviews med skoleledere, værkstedslærere, vejledere og deltagerne. Endelig inddrages interviews med aftagere samt data fra indberetningsportalen. 3.1 Kompetencebeviset formelle krav, konkret eksempel og generelle træk I dette afsnit redegør vi for de formelle krav til kompetencebeviset. De formelle krav sammenlignes med et konkret eksempel, hvorefter vi gør rede for en række generelle træk ved de kompetencebeviser, der aktuelt udmøntes på produktionsskolerne landet over. Datagrundlaget for indeværende afsnit er interview med skoleledere og medarbejdere på produktionsskoler, et mindre antal indsamlede eksempler på skabeloner for kompetencebeviset samt interview med repræsentant fra Produktionsskoleforeningen Formelle krav til kompetencebevisets indhold Det fremgår af produktionsskoleloven, at undervisningsministeren er bemyndiget til at fremsætte nærmere regler om kompetencebeviset. Reglerne fremgår af 11 a, stk. 2. i bekendtgørelse nr. 758 af 2. juli 2012, hvoraf det fremgår, at kompetencebeviset skal indeholde deltagerens navn og CPR-nr., perioden for produktionsskoleforløbet, hvilke undervisningstilbud mv. deltageren har deltaget i, deltagerens opnåede kompetencer, og hvilken produktionsskole, der har udstedt beviset, samt at kompetencebeviset skal udformes i overensstemmelse med nedenstående skabelon, der er indeholdt i bekendtgørelsens bilag 1. Skabelonen er gengivet i boks 3.1. nedenfor.

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato December 2013 KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT 1 INDHOLD 1. Resumé

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN Til Familiestyrelsen Dokumenttype Slutevaluering Dato Oktober 2010 EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN SLUTEVALUERING INDHOLD 1.

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING - inden for beskæftigelsesområdet SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Forord og introduktion til håndbogen Denne håndbog i virkningsevaluering inden for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere