xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt MAA xxxxxxxx Ved mail af 13. marts 2011 fremsender xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxx en klage over arkitekt MAA xxxxxxxx. 28. juni 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med klagen fulgte følgende bilag: 001 Honoraraftale omfattende skitseforslag, dateret 13. november Overslag af 22. november Honoraraftale omfattende arkitektrådgivning vedrørende om- og tiltilbygning, dateret 29. november Fuldmagt af 29. november Fællesbetingelse og entreprisebeskrivelse omfattende tømrer-, murer-, VVS-, el- og malerarbejde, dateret 1. december Tegning 20, planudsnit stuen, dateret 1. december Tegning 21, planudsnit 1. sal, dateret 1. december Oversigt tilbud, dateret 7. januar Oversigt: Forskel mellem overslag og tilbud incl. diverse forklaring på prisændring, dateret 8. januar Nyt overslag, dateret 8. januar Faktura vedrørende myndighedsprojekt, dateret 11. januar Faktura konstruktions- og detailtegninger, dateret 1. februar Brev af 21. februar 2011 fra indklagedes advokat til klager 014 Skitseforslag dateret 22. november 2010, 4 stk. tegninger (nedfotograferet) omfattende: - stueplan - fremtidige forhold - 1. sal - fremtidige forhold - facade mod nord og øst - fremtidige forhold - facade mod vest og syd - fremtidige forhold 015 Overslag rådgiver sammenholdt med billigste tilbud efter udbud, udateret Side 1 af 7

2 016 Registrering eksisterende forhold, 2 stk. tegninger omfattende etageplaner (stue + 1. sal), dateret 21. juni 2002 [tidligere rådgiver] Efterfølgende har Rets- og Responsumudvalget modtaget: - svarskrift udarbejdet af indklagede, dateret 17. marts 2011 incl. bilag: honoraraftale af 29. november replik udarbejdet af klager, dateret 20. marts duplik udarbejdet af indklagede, dateret 24. marts 2011 Sagen er herefter optaget til behandling, og - som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 18. maj deltog: Klager - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxxxxx Rets- og Responsumudvalget - 6 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager Klager ønsker ikke at betale faktura nr. xxxx/xx stor kr ,00 excl. moms, fremlagt som bilag 011 samt faktura nr. xxxx/xx stor kr ,00 excl. moms, fremlagt som bilag 012, i alt kr ,00 excl. moms. Indklagede Indklagede kræver betaling i henhold fremsendte fakturaer nr. xxxx/xx og xxxx/xx, i alt kr ,00 excl. moms ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Opgaven vedrører udarbejdelse af projekt for om- og tilbygning samt renovering af eksisterende énfamiliehus, beliggende xxxxxxxxxx, xxxxxx. Et væsentligt ønske fra klagers side omfattede en isoleringsteknisk opgradering, for at nedbringe energibehovet til opvarmning. Klager tager kontakt til indklagede, idet denne har forestået teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ombygning af nabohuset, xxxxxxx xx, xxxxxx. Med de to huse fra samme periode og i samme stand, forudsætter klager umiddelbart at indklagede havde et godt kendskab til pågældende hustype. Klager har ikke været inde i nabohuset efter renovering. Ifølge indklagede omfattede teknisk rådgivning og bistand vedrørende nabohuset udarbejdelse af myndighedsprojekt. Side 2 af 7

3 Bygherre forestod selv gennemførelsen af projektet, bl.a. ved hjælp af familie med håndværksmæssig baggrund. Ifølge indklagede endte pris for ombygning/renovering af nabohuset med en pris på ca. 2 mio. kr., men bygherren gjorde "rigtig meget selv". Af det fremlagte materiale og det ved fremmødet oplyste fremgår, at klager mundligt har udmeldt og præciseret en økonomisk ramme for byggesagens gennemførelse på 1, 5 til 2,0 mio. kr. incl. alle omkostninger. Årsag hertil var, at ved en pris på mere end 2,0 mio. kr., ville klager i stedet nedrive eksisterende ejendom og bygge nyt, hvilket blev drøftet ved parternes første møde. Indklagede bekræfter ved fremmødet, at en økonomisk ramme på i alt ca. 2 mio. kr. for byggesagens gennemførelse blev udmeldt af klager. På møde 13. november 2010 underskrives aftale om udarbejdelse af skitseforslag, for hvilket honoraret udgjorde i alt kr excl. moms. Indeholdt i aftale er møder med bygherre efter behov samt udarbejdelse af digitale tegninger. Aftalen anfører ikke den af klager udmeldte økonomiske ramme på 1,5 til 2,0 mio. kr. incl. alle omkostninger, som det økonomiske grundlag for opgavens løsning. Aftalegrundlaget er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand/abr 89 samt Praktiserende Arkitekters Råd/PAR's Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning, september 1996, Idéoplæg pkt. 1.1 Indklagedes overslag af 22. november 2010 udgør kr excl. moms, i alt anført til kr incl. moms. I overslaget er alene medtaget entrepriseudgifter, men ikke omkostninger - herunder 9 % rådgiverhonorar - samt afsat beløb til uforudselige udgifter, budgetmæssigt sædvanligvis 10 % ved om- og tilbygning. Klager bemærker, at overslag indeholder en regnefejl, idet overslag incl. moms rettelig udgør kr Der er således en difference på kr vedrørende skønnet samlet entrepriseudgift, i det for klager præsenterede grundlag for beslutning om fortsættelse af byggesagen. Klager anfører i klageskrift, at en af entreprenørerne i forbindelse med besigtigelse af ejendommen efter modtaget udbudsmateriale oplyser, at han har hjulpet klager med udarbejdelse af overslag. Honoraraftale af 29. november underskrevet af bygherre - omfatter arkitektrådgivning til om- og tilbygning, udskiftning af taget på ejendommen xxxxxxxx xx, med isolering, undertag, falstagsten, ombygning af stue- og tagetagen med ny trappe, badeværelser og køkken samt nyt udhus, som vist på tegning 11, 12, 16 og 17 af samt forestå hovedentreprisen i følgende faser: 1. Afholde bygherremøder efter behov. 2. Udarbejde digitale tegninger og myndighedsprojekt. 3. Udarbejde udbudsprojekt, med konstruktionstegninger, men ekskl. statiske beregninger, energikonsulent, geotekniker og landinspektør. Side 3 af 7

4 4. Afholde licitation og kontraktforhandlinger. 5. Tilsyn med byggeriet i byggeperioden og byggemøde ca. 1 gang om ugen. 6. Afleveringsforretning og udarbejde afleveringsprotokol. Honoraret udgør 9 % af entreprisesummen, som udbetales i 6 rater ekskl. moms: - Skitseforslag kr Myndighedsprojekt kr Konstruktions- og detailtegninger kr Udbudsprojekt kr Tilsyn og rejsegilde kr Aflevering kr. restbeløbet Aftalegrundlaget er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand/abr 89. I aftalegrundlaget er ikke anført FRI/Foreningen af Rådgivende Ingeniører, PLR/Praktiserende Landskabsarkitekters Råd og DanskeArk/Danske Arkitektvirksomheders [gældende] Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning fra december Der er udstedt byggetilladelse, dog således at sekundære bygninger ikke er oplyst anvendt til beboelse samt at isolering af disse ikke overholder gældende krav til isolering af boliger. Indhentede tilbud fra to hovedentreprenører viser i indklagedes opstilling et resultat for hovedentreprisen på henholdsvis kr og kr excl. moms, svarende til kr ,25 og kr incl. moms. I opstillingen er anført alternative tilbud vedrørende henholdsvis VVS- og el-entreprisen. Af en af indklagede udarbejdet opstilling med oprindeligt overslag og priser taget fra tilbud fremgår kr og kr , henholdsvis kr og incl. moms. Den mellem overslag og tilbud foreliggende merpris på kr excl. moms, svarende til kr incl. moms forklarer indklagede bl.a. med: Nyt isoleret tegltag på hovedhuset inkl. zinktagrender kr inkl. tagrender og zink Nye udvendige døre og vinduer kr jeg havde regnet med at bevare nogle vinduer Afrensning af de murede facader og ny filtsning kr ændret til udvendig facadeisolering Nye fyrretræsgulve i stueetagen og 200 mm isolering kr isolering og støbning af dæk er blevet forbedret Nedtagning af Cellotex-plader og pudsreperation på vægge og lofter i stueetagen kr. - - standard og antal på vægge og døre er forbedret Udvidelse af værelser på 1. sal kr standard og antal på vægge og døre er forbedret Side 4 af 7

5 Nyt udhus med tømmerkonstruktion med paptag kr udhuset er udvidet og standarden er forhøjet Nyt gasfyr kr ? Nye el-installationer kr jeg havde regnet med at bevare ca. 50 % Maling af træværk og vægge kr jeg havde regnet med en billigere behandling Skorsten og brændeovn kr jeg havde ikke regnet med ny brændeovn Af nyt overslag udarbejdet af indklagede på kr excl. moms, svarende til kr ,50 incl. moms fremgår, at den reducerede pris i væsentligt omfang er baseret på forventede besparelser ved forhandling med entreprenør samt at diverse arbejder - herunder facadeisolering - udgår og at omfang i malerbehandlinger og el-installationer reduceres ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: at indklagede i honoraraftale af 13. november 2010 anfører PAR's Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning fra september 1996, hvor det vedrørende idéoplæg alene fremgår: - idéoplægget er første bearbejdning af klientens tanker og idéer - klientens idé bearbejdes i notatform med diverse analyse, og der gives en konkluderende vurdering af idéens realisering - klientens beslutter efter vurdering af notatet og dets konklusioner, om der er grundlag for iværksættelse af videregående planlægning og studier vedrørende grundlaget for idéens realisering at indklagede i honoraraftale af 13. november 2010 ikke anfører FRI, PLR og DanskeArk's gældende Ydelsesbeskrivelser Byggeri og planlægning fra december 2009, hvor det vedrørende idéoplæg bl.a. fremgår: - idéoplægget er første bearbejdning af klientens tanker og idéer - indhold: klientens idé bearbejdes i rapportform, med analyse af idéens muligheder og en vurdering af, hvorvidt og hvordan idéen kan realiseres - projekt: ved ombygningsopgaver kan idéoplægget indeholde en registrering, bygningernes materialesammensætning og en tilstandsvurdering - økonomi: i idéoplægget kan medtages forslag til budgetramme i forbindelse med opgavens realisering, herunder skøn over de samlede byggeudgifter, omkostninger mm. - myndigheder: i idéoplægget kan medtages et særligt afsnit om myndighedsspørgsmål og forslag til videre behandling af myndighedsforhold - kvalitetssikring: rådgiveren foretager en granskning af idéoplægget og dets grundlag - klienten: beslutter efter vurdering af materialet og dets konklusioner om der er behov for en yderligere supplering af grundlaget, eller om det kan danne baggrund for udarbejdelse af et byggeprogram Side 5 af 7

6 at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik - ikke i aftaleudkast under økonomisk grundlag for opgavens løsning, anfører den af klager udmeldte økonomiske ramme for byggesagens gennemførelse på 1,5-2,0 mio. kr. at indklagede som den professionelle part, ikke allerede efter udarbejdelse af skitseforslag med tilhørende overslag rådgiver klager om at opgive projektet, hvorved kunne undgås yderligere teknisk rådgivning og bistand vedrørende et projektindhold, som ikke med nogen sandsynlighed synes at kunne gennemføres inden for den af klager oplyste økonomiske ramme at indklagede i honoraraftale af 29. november 2010 ikke som aftalegrundlag anfører de af rådgiverorganisationerne udarbejdede ydelsesbeskrivelser, med heri anførte forslags- og projekteringsfaser at indklagede i honoraraftale af 29. november jf. sædvane og god arkitektskik - ikke anfører udarbejdelse af projektforslag, der med tilhørende budget er styrende for rådgiveren og udgør bygherrens afgørende, økonomiske beslutningsgrundlag at indklagede som den professionelle part, ikke - under hensyn til gældende byggelovgivning og lokalplan - umiddelbart fraråder klager en ombygning af eksisterende hus med ønsket omfang og indhold at indklagede ikke kvalitetssikrer sit materiale, således at en - set i forhold til den af klager udmeldte økonomiske ramme for byggeopgavens gennemførelse ikke ubetydelig regnefejl - ikke konstateres, før materialets fremsendelse til klager at indklagede ikke umiddelbart på baggrund af erfaringspriser, prisbøger mv. formår at udarbejde et kvalificeret overslag for klagers beslutning om igangsætning af byggesagen ooo På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet af parterne oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE Indklagede, arkitekt MAA xxxxxxxx, krediterer klager faktura nr. xxxx/xx stor kr excl. moms, svarende til kr incl. moms, samt faktura nr. xxxx/xx stor kr excl. moms, svarende til kr incl. moms. Arkitekt MAA xxxxxxxx betaler inden 4 uger fra dato kr excl. moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling i henhold til vedlagte nota nr. xxxxx. Side 6 af 7

7 Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 7 af 7

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 17. april 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 K E N D E L S E KPC Byg A/S (advokat Miichael Nørregaard, Svendborg) mod Odense Tekniske Skole

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere