Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx"

Transkript

1 Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7. juni 2011 fra advokat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx er Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening anmodet om, at besvare to spørgetemaer i ovennævnte sag. Anmodningen var bilagt: Spørgetema udarbejdet af advokat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dateret 25. marts 2011 Udkast til sagsøgers spørgetema udarbejdet af xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, udateret [jf. advokat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx brev af 7. juni 2011, dateret 31. marts 2011] Stævning udarbejdet af advokat xxxx xxxxxx, dateret 28. april 2010, incl. bilag: 1. Faktura nr af 18. januar 2010 fra sagsøger til sagsøgte 2. Skrivelse af 18. januar 2010 fra sagsøger til sagsøgte 3. Rykkerskrivelse af 10. februar 201o fra sagsøger til sagsøgte 4. Skrivelse af 11. februar 2010 fra advokat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx til sagsøger Svarskrift udarbejdet af advokat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dateret 9. juni 2010, incl. bilag: A. Ordrebekræftelse udarbejdet af sagsøger dateret 4. marts 2008, vedrørende ombygning af xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx (dispositionsforslag) Ordrebekræftelse udarbejdet af sagsøger dateret 9. oktober 2008, vedrørende om- og tilbygning af xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, incl. sagsøgtes tiltrædelse af 23. oktober 2008 (totalrådgivning, fagtilsyn og byggeledelse) B. Skrivelse af 18. februar 2010 fra sagsøgers advokat til sagsøgtes advokat C. Skrivelse af 8. april 2010 fra sagsøgtes advokat til sagsøgers advokat

2 Replik udarbejdet af advokat xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, dateret 27. juli 2010 Duplik udarbejdet af advokat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dateret 2. september 2010 Sagsøgers processkrift 1 udarbejdet af advokat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dateret 12. oktober 2010, incl. bilag: 5. Projektforslag og dispositionsforslag, dateret 23. oktober 2009 [af indhold fremgår alene "projektforslag"] 6. Sagsøgers timelister/registrering, dateret 6. oktober 2010 Sagsøgtes processkrift I udarbejdet af advokat xxxx xxxxx xxxxxxxxx, dateret 1. december 2010, incl. bilag: D. xxxxxxxx xxxxxxxxs udbudsmateriale vedrørende historiske bygninger til salg, udarbejdet af xxxxxxx xxxxxxx Sagsøgers processkrift 2 udarbejdet af advokat xxxx xxxxxx, dateret 9. december 2010, incl. bilag: 7. Underbilag til bilag 5 - projektforslag og dispositionsforslag, indeholdende bilag: 7A. Arbejdsgrundlag vedrørende xxxxxxxx xx 7B. Arbejdsgrundlag vedrørende xxxxxxxx xxxxxxxxx 7C. Arbejdsgrundlag vedrørende xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 7D. Arbejdsgrundlag, generelt - salgsudbudsprospekt fra xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 7E. Udarbejdet og af sagsøgte godkendt projektforslag til xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx-grunden 7F. Avisartikler fra august måned 2010 refererende til det af xxxxxxxx xxxxxxxx udbudte jf. bilag 7A 7G. Memorandum udarbejdet af arkitekt MAA xxxx xxxxxxx xxxxxxx 8. Notat udarbejdet af statsaut. ejendomsmægler xxxxx xxxxxx vedrørende ejendomskompleks Sagsøgtes processkrift II udarbejdet af advokat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dateret 20. januar 2011, incl. bilag: E. Sagsøgtes kommentar til sagsøgers memorandum i bilag 7G Sagsøgtes afsluttende processkrift udarbejdet af advokat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dateret 1. marts 2011 Sagsøgers afsluttende processkrift udarbejdet af advokat xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dateret 2. marts 2011 Sagsøgtes påstandsdokument udarbejdet af advokat xxxx xxxxx xxxxxxxxx, dateret 8. marts Sagen er herefter optaget til behandling og som det er kutyme, sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvor udvalget efter bedste evne og overbevisning vedtog følgende besvarelse af de stillede spørgsmål: Side 2 af 5

3 Spørgsmål 1 Et rimeligt timeforbrug med angivelse af en rimelig timeløn ønskes oplyst for følgende arbejdsydelse: Forberedelse til møde med kommunal myndighed med henblik på at kunne bistå en kunde i indledende drøftelser vedrørende et påtænkt projekt med eventuelt opkøb af tre ejendomme eller dele af disse. Svar ad 1 På det foreliggende grundlag er det Rets- og Responsumudvalgets vurdering, at et rimeligt timeforbrug for forberedelse til møde med kommunal myndighed om opkøb af tre ejendomme, med gennemgang af lokalplan og salgsmateriale med bilag samt besigtigelse af ejendommene andrager timer. Endvidere er det Rets- og Responsumudvalgets vurdering, at en rimelig timeløn for pågældende type arbejde, på tidspunkt for den udførte rådgiverydelse, udgør kr. 750,00-800,00 excl. moms. Spørgsmål 2 Et rimeligt tidsforbrug med angivelse af en rimelig timeløn ønskes oplyst for udarbejdelse af projektforslag, således som dette fremgår af sagens bilag 5 (forslag dateret den 23. oktober 2009). Timelønnen skal angives for a. Bygningskonstruktør, ansat på et arkitektkontor i xxxxxxxx b. Arkitekt MAA uddannet i år 2000, ansat på et arkitektkontor i xxxxxxxx c. Arkitekt MAA uddannet i 1977, ansat på et arkitektkontor i xxxxxxxx d. Arkitekt MAA uddannet i 1975, ansat på et arkitektkontor i xxxxxxxx Det bemærkes, at projektforslag er udført for en erhvervskunde i perioden september, oktober og november Svar ad 2 Det for Rets- og Responsumudvalget forelagte projektforslag (bilag 5) skønnes at andrage et tidsforbrug på timer. Udvalget bekendt blev i 2009 faktureret med følgende timesatser excl. moms i xxxxxxxx: a. Bygningskonstruktør kr. 650,00-700,00 b. Arkitekt MAA uddannet i år 2000 kr. 650,00-700,00 c. Arkitekt MAA uddannet i 1977 kr. 750,00-800,00 d. Arkitekt MAA uddannet i 1975 kr. 750,00-800,00 Spørgsmål A Er det i bilag 1 omtalte arbejde udført? Der henvises navnlig til sagens bilag 5 og 7 herunder projektforslag til 10 stk. lejligheder (xxxxxxxxxx x) og et dispositionsforslag til bebyggelse (xxxx xxxxxxx xxxx) samt arbejdsgrundlaget for det udførte arbejde. Side 3 af 5

4 Svar ad A Det i bilag 1 anførte projektforslag vedrørende xxxxxxxxxx x og dispositionsforslag vedrørende xxxx xxxxxxx- grunden, vurderes på baggrund af det for Rets- og Responsumudvalget fremlagte materiale at være mangelfuldt udført, set i forhold til det materiale der jf. rådgiverorganisationernes ydelsesbeskrivelser normalt indgår i pågældende rådgivningsfaser. Jf. Danske Arkitektvirksomheder/Danske Ark og Foreningen af Rådgivende Ingeniører/FRIs Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, april 2006, er projektforslaget en bearbejdelse af et godkendt dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Projektforslaget er det grundlag, hvorpå klienten træffer beslutninger om opgavens æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, drifts- og vedligeholdsprincipper samt finansiering. Jf. ydelsesbeskrivelsen udarbejdes i projektforslagsfasen normalt følgende projektmateriale af arkitekt: - beskrivelse, herunder beskrivelse af den samlede arkitektoniske holdning, motiveret valg af konstruktioner og materialer - situationsplan i mål 1:200/1:500 - planer, snit og facader i mål 1:100/1:200, samt eventuelt udsnit i større mål - principielle møbleringsplaner - redegørelse for etageareal og beregning af bebyggelsesprocent Det konstateres, at det for udvalget fremlagte materiale vedrørende xxxxxxxxxxxx, omfattende facader i mål 1:100, principielle møbleringsplaner i mål 1:100, redegørelse for etageplaner og beregning af bruttoareal, ikke udgør et fuldt gennemarbejdet projektforslag. Jf. Danske Ark og FRIs Ydelsesbeskrivelser er dispositionsforslaget et motiveret forslag til opgavens løsning, på grundlag af et godkendt byggeprogram. Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, miljø og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper, samt overvejelser om drift og vedligehold. I dispositionsforslagsfasen udarbejdes normalt følgende projektmateriale af arkitekt: - beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, miljø, herunder arkitektoniske overvejelser om konstruktions- og installationsprincipper - forslag til overordnet materialevalg - beliggenhedsplan/bebyggelsesplan visende bygningernes indbyrdes placering og anvisning på eventuelle friarealers udnyttelse, mål 1:500/1:1000 Side 4 af 5

5 - plan- og facadetegninger i mål 1:200/1:500 - redegørelse for etageareal og bebyggelsesprocent Det konstateres, at det for udvalget fremlagte materiale vedrørende xxxx xxxx xx xxxx ikke indeholder ovenstående projektmateriale, og således ikke kan betegnes som et dispositionsforslag. Spørgsmål B Skønnes de i bilag 1 nævnte færdiggørelsesgrader på 30 % (xxxxxxxxx x) og 5 % (xxxx xxxxxxx xxxx) at være korrekte? Svar ad B De i bilag 1 nævnte færdiggørelsesgrader skønnes ikke at være korrekte. På grundlag af det for Rets- og Responsumudvalget fremlagte materiale, skønnes færdiggørelsesgraden vedrørende xxxxxxxxx x at være 8-12 % og vedrørende xxxx xxxxxxx xxxx 0 %. Spørgsmål C Skønnes det i bilag 6 oplyste timeforbrug rimeligt? Svar ad C Det i bilag 6 oplyste timeforbrug skønnes ikke at være rimeligt. På grundlag af det for Rets- og Responsumudvalget fremlagte materiale, skønnes et rimeligt timeforbrug at andrage timer I salær for sagens behandling skal udvalget - med henvisning til sin vedtægts 10 - udbede sig kr ,00 med tillæg af moms, jf. faktura nr. xxxxx fremsendt skønsrekvirent. P.U.V. Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 5 af 5

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING

PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING LARS KJELDSEN Advokat (H) PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING I GRUPPESØGSMÅL anlagt 15. september 2010) (Korrigeret d. 16.12.2011) Som advokat for Foreningen "Watzerath Parken" c/o Flemming Johnsen Vestparken

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere