xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x. oktober 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 17. marts 2013 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxxx. Klageskrift af 17. marts 2013 var bilagt: 1. Samarbejdsaftale mellem klager og indklagede, dateret 10. oktober 2012, underskrevet af klager 21. november 2012, bilagt klagers fuldmagt til indklagede vedrørende ansøgning om byggetilladelse, underskrevet af klager 19. oktober Byggeandragende til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, udarbejdet af indklagede, dateret 30. januar Tegninger, udarbejdet af indklagede, omfattende: 3a Tegn.nr. 0004, udhus og, 1:50, carport for hjælpekøretøjer, dateret 3. januar 2013, revideret 28. januar 2013 [nedskaleret til A3] 3b Tegn.nr. 0003, tilbygning 14,4 + 1,7 m 2, 1:50, dateret 3. januar 2013, revideret 28. januar 2013 [nedskaleret til A3] 3c Tegn.nr. 0001, situationsplan med nyt udhus og havestue, 1:200, date- 28. januar 2013 [A3] 4. Svar af 5. februar 2013 vedrørende byggeandragende, fra xxxxxxxxxxxxxxxxxx/bygningsinspektoratet til indklagede 5. Prisoverslag samt byggebudget efter indhentning af prisoverslag, udarbejdet af indklagede, dateret 4. februar 2013 [2 sider A4] 6. Indklagedes faktura xxxxxxxxxx, a conto 1, dateret 5. november Indklagedes faktura xxxxxxxxxx, a conto 2, dateret 5. januar Indklagedes faktura xxxxxxxxxx, a conto 3, dateret 1. februar Indklagedes faktura xxxxxxxxxx, a conto 4, dateret 7. marts 2013 Side 1 af 12

2 Endvidere er til Rets- og Responsumudvalget fremsendt: Svarskrift udarbejdet af indklagede, dateret 24. april 2013 [følgebrev er dateret 25. april 2013] Replik udarbejdet af klager, dateret 20. maj 2013, incl bilag: 10. Tegning af orangeri - eksempel, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, 1:50, dateret maj 2012 [nedskaleret til A4] Duplik udarbejdet af indklagede, dateret 12. juni 2013, incl. bilag: A. Skitsemæssig beskrivelse af tækkeentreprisen - tækkemand og kvisttømrer [2 sider A4] og VVS-entreprisen [2 sider A4] B. Prisoverslag - oversigt over de laveste prisoverslag samt byggebudget efter indhentning af prisoverslag, udarbejdet af indklagede, dateret 4. februar 2013 [2 sider A4] C. Indklagedes faktura xxxxxxxxxx, dateret 12. juni 2013 D. Situationsplan, 1:200, udarbejdet af indklagede, dateret 7. januar 2013 [uden tegningsnummer, nedskaleret til A4] E. Tegn. nr. 0001, situationsplan med nyt udhus og havestue, 1:200, dateret 28. januar 2013, revideret 8. februar 2013 [nedskaleret til A4] F. Tegn. nr. 0003, tilbygning 14,4 + 1,7 = 16,1 m 2, 1:50, dateret 3. januar 2013, revideret 28. januar og 28. februar 2013 [nedskaleret til A4] G. Tegn. nr. 0004, udhus og carport for hjælpekøretøjer, 1:50, dateret 3. januar 2013, revideret 28. januar og 8. februar 2013 [nedskaleret til A4] ooo Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 21. august deltog: Klager - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxx Retsudvalget - 10 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager Tilbagebetaling af betalt arkitekthonorar i henhold til faktura nr. xxxxxxxxxx og faktura nr. xxxxxxxxxxxxx, i alt kr ,75 excl. moms, svarende til kr ,44 incl. moms. Kreditering af ikke betalt faktura nr. xxxxxxxxxxx, faktura nr. xxxxxxxxxxx, og faktura nr. xxxxxxxxxxx, i alt kr ,11 excl. moms, svarende til kr ,64 incl. moms. Side 2 af 12

3 Indklagede Fastholdelse af faktureret og betalt honorar for præsteret teknisk rådgivning og bistand, i alt kr ,75 excl. moms, svarende til kr ,44 incl. moms. Betaling for præsteret teknisk rådgivning og bistand i henhold til fremsendte faktura nr. xxxxxxxxxx, faktura nr. xxxxxxxxxxx og faktura nr. xxxxxxxxxxx, i alt kr ,11 excl. moms, svarende til ,64 incl. moms, tillagt renter i henhold til rentelovens bestemmelser ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Sagen omhandler teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med klagers påtænkte ombygning af og tilbygning til eksisterende enfamiliehus, beliggende xxxxxxxxxxxxxxxxx. Ejendommen har gennem en årrække - grundet klagers ophold i udlandet - været udlejet. Lejemålet ophører 1. februar 2013, således at om- og tilbygning kan gennemføres før klagers påtænkte indflytning ultimo Sagens parter afholder et indledende møde den 31. juli 2012, hvor klager fremlægger byggeprogram [ikke fremlagt i sagen]. Ifølge klager indeholder programmet følgende hovedpunkter: eksisterende skur i skel afløst af nyt udhus med carport-funktion for minicrosser og nihola-cykel; i øvrigt samme placering på grunden en 16 m 2 havestue/orangeri på husets østgavl en ny kvist i husets stråtag med relation til badeværelse generelt lysnet huset indvendigt nyt køkken; nyt klinkegulv i køkken, vindfang, entré, to badeværelser; nye vægklinker ét badeværelse udbedring af væg i værelse i stueetagen ny dobbelt havedør i stuen, ny brændeovn renovering af have/beskæring/fældning/beplantning rampe og havegang for opkørsel med handicapkøretøjer og etablering af gårdhaveanlæg på husets vestside Der er sagens parter imellem enighed om, at der på mødet ikke blev drøftet en budgetramme for projektets gennemførelse. Klager anfører på fremmødet, at indklagede ikke redegjorde for det kommende projektforløb og procedure i forbindelse hermed. Indklagede derimod oplyser at have orienteret klager om hovedtrækkene i en byggesag. Ifølge klager fremsendes oprindelige tegninger af huset til indklagede 16. august 2012, hvortil klager 27. august replicerer, at hvis I har flere tegninger må I meget gerne sende dem. Ellers henter jeg dem bare fra kommunens hjemmeside. Side 3 af 12

4 Endvidere oplyses af klager, at indklagede 5. september 2012 er tilsendt tegning af orangerie opført på Fyn til inspiration.. Måske det kan tjene som en af flere modeller for et orangerie på xxxxxxxxxxxxxx. Parterne mødes 1. oktober 2012 hos indklagede; i forbindelse med mødet besigtiges den i sagen omhandlede ejendom, og klager gentager ønsker til om- og tilbygningens indhold og omfang. Fra klagers side anføres, at lejerne har helt eksplicit d tilkendegivet, at [indklagede] har fri adgang til huset med henblik på opmåling, hvilket ville kunne sikre et hensigtsmæssigt projektforløb. Ifølge klager anmodes indklagede efterfølgende flere gange om at fremvise skitser med forslag til om- og tilbygningen samt at redegøre for de muligheder og eventuelle begrænsninger, der måtte være for realisering af klagers ønsker, men alle gange uden resultat. Klager betaler indklagedes faktura nr. xxxxxxxxx af 5. november 2012 (a conto nr. 1), i alt kr ,38 incl. moms. Beløbet dækker honorar efter medgået tid for udført arkitektarbejde i perioden juli til og med oktober Samarbejdsaftale dateret 10. oktober 2012, underskrives af klager 21. november I aftalen er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand/abr 89 gjort gældende. Det fremgår af samarbejdsaftalen, at: det aftalte byggeri baserer sig på bygherrernes 3-siders oplæg gennemgået under møde på Tegnestuen d og ved gennemgang på stedet d det aftalte byggeri visualiseres første gang gennem det aftalte skitseforslag som viser husets om- og tilbygning og den nye plan for haven herunder et nyt udhus med en terrasseoverdækning til transportmidler og en ny gårdhave det er aftalt at huset er fraflyttet for udførelse af det aftalte byggeri i perioden fra den 1. februar til den 1. oktober 2013 Der er sagens parter imellem enighed om, at der ikke er udarbejdet en overordnet tidsplan med angivelse af terminer for projektering og udførelse. Fra klager side anføres på fremmødet, at der var en forventning om at projektet ville være klart til udbud ved lejers fraflytning pr. 1. februar På fremmødet er der sagens parter imellem enighed om, at om- og tilbygningen skulle være afsluttet 1. oktober Jf. samarbejdsaftalen fremgår omfang af arkitektydelser - opdelt i fire hovedpunkter: udførelse af skitseforslag ansøgning om byggetilladelse projektering og indhentning af faste tilbud gennemførelse af byggeriet Jf. samarbejdsaftalen er arkitektydelser vedrørende skitsering præciseret til: der udføres et skitseforslag som efter aftale med bygherrerne sendes til to Side 4 af 12

5 hold håndværkere for indhentning af et prisoverslag som skal give parterne et foreløbigt overblik over økonomien i det ønskede projekt skitseforslaget dokumenteres i følgende materiale: planer, facader og snit i mål 1:100 snit i havestue i mål 1:50 situations- og haveplan i mål 1:200 kort beskrivelse Jf. samarbejdsaftalen er arkitektydelser vedrørende ansøgning om byggetillaladelse præciseret til: ansøgning, tegninger og beskrivelse der gør rede for byggeriets omfang, udformning, materiale- og farvevalg, afløbsforhold, brandforhold samt højde- og afstandsforhold ansøgningen vedlægges følgende materiale: planer, facader og snit i mål 1:100 snit i havestue 1:50 situationsplan i mål 1:200 fuldmagt fra bygherrerne Klagers fuldmagt - underskrevet 19. oktober til indklagede vedrørende ansøgning om byggetilladelse, er bilagt samarbejdsaftalen. I samarbejdsaftalen er præciseret, at: ingeniørberegninger, jordbundsundersøgelser og landmålerarbejde hører ikke med til arkitektarbejdet - men jeg anviser og rekvirerer gerne gode samarbejdspartnere inden for disse områder Jf. samarbejdsaftalen beregnes honorar for arkitektydelser i ovennævnte fire faser som 15 % af de samlede byggeudgifter - endeligt beregnet ved byggeriets afslutning. De samlede byggeudgifter kendes første gang når de faste tilbud fra håndværkere og eventuelt ingeniør, geotekniker og landmåler er indhentet. Sagens parter mødes den 5. december 2012, men der er parterne imellem ikke enighed om mødets indhold. Ifølge klager fremviser indklagede på mødet, skitse af en pergola og en terrasse i nordøstligste hjørne af grund - hvilket ikke er overensstemmende med klagers ønske - samt gennemgår en skitse af udhus/carport, vist med høj tagrejsning. Klager udtrykker bekymring for, om den viste taghældning kan godkendes af bygningsmyndigheden, men indklagede oplyser, at det ikke er et problem, da der findes fortilfælde i området. Ifølge indklagede forløb mødet fint og [klager] accepterede mine skitser på manifold og syntes godt om udformningen af både Havestue og Udhus m. samme taghælding som på det eks.hus. Klager oplyser på fremmødet, at de i af 9. december 2012 til indklagede udtrykker bekymring om, hvorvidt tidsplan kan overholdes. Indklagede udarbejder tegn. nr Tilbygning 14,4 + 1,7 = 16,1 m 2 og tegn. nr Udhus og carport for hjælpekøretøjer - begge i mål 1:5o og dateret 3. januar Sagens parter mødes 4. januar 2013, men der er parterne imellem ikke enighed om mødets indhold. Side 5 af 12

6 Ifølge klager er der begrænset fremskridt. Der foreligger ingen skitseforslag af hverken bygninger, haveanlæg eller gårdhave. Der foreligger ingen situationsplan. Der foreligger misvisende tegning af udhus og havestue. Der foreligger ingen tegning af kvist, ingen forberedelse til rampe/havegang. Ifølge indklagede blev optegning af Havestue og Udhus/Carport - begge dateret 3. januar fremlagt på mødet, og det var allerede aftalt, at vi skulle satse på at få sendt det, som Kommunen skulle sagsbehandle ind så hurtigt som muligt, og at vi skulle have et indtryk af økonomien i det samlede projekt. Klager betaler indklagedes faktura nr. xxxxxxxxxx af 5. januar 2013 (a conto nr. 2), i alt kr ,06 incl. moms. Beløbet dækker honorar efter medgået tid for udført arkitektarbejde i perioden november til og med december Medio januar 2013 henvender lejer af ejendommen sig til klager med anmodning om forlængelse af lejemålet med 1-2 uger efter 1. februar 2013, hvor lejemålet skulle være ophørt. Klager er opmærksom på, at dette er i modstrid med samarbejdsaftalen, men da projektet ikke er i en fase, hvor det er klar til implementering, anser vi det ikke som noget problem, at huset er beboet lidt endnu. Lejerne har hele tiden været meget venlige til at lade [indklagede] komme ind i huset. Vi forlænger lejemålet 1-2 uger og meddeler [indklagede] dette. [Indklagede] viser tydelig irritation over, at huset ikke er ledigt , da [indklagede] gerne ville have revet køkkenet ned. Vi bliver noget overraskede, da der på dette tidspunkt ikke eksisterer noget færdigt projekt og ikke er udarbejdet hverken skitser, myndighedstegninger eller budgetoverslag. Ifølge indklagede var forlængelse af lejeperioden ikke noget stort emne for mig, men det kunne have givet mig adgang til huset lidt før, så rummene kunne blive målt op, og vi kunne være kommet i gang med afdækning af gulve, nedrivning af køkken, montere loftlem for adgang til loftrum m.m. Som jeg havde nævnt for [klager] var det eksisterende tegningsmateriale begrænset og dårligt og der fandtes ikke en tegning, der kunne definere husets placering i forhold til skel. Alt skulle kontrolleres og opmåles. Klager oplyser at have rykket for budget, og efter således at have presset på for at blive orienteret om et overslag over byggeomkostningerne, modtog vi så et overslag d over tilbud fra 3 håndværkere på i alt kr ,50. Vi vidste ikke lige, hvad vi skulle bruge denne mellemregning til, da vi forventede, at byggeomkostningerne ville overstige et par millioner kr. Indklagede indsender myndighedsandragende til xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30. januar 2013, hvor der søges om byggetilladelse til følgende: kvist havestue (uopvarmet) udhus og overdækning/carport Det fremgår af myndighedsandragende, at af hensyn til helhedsindtrykket ønsker vi at Overdækning og Udhus samt Havestue skal have samme taghældning og bygningsprofil med spidsgavl som selve boligen. Flere garager i området ses at have samme udformning. Side 6 af 12

7 Ud over selve ansøgningen omfatter andragendet: fuldmagt fra ejerne tegning Ny havestue i mål 1:50 af tegning Nyt Udhus og Overdækning/Carport i mål 1:50 af Ifølge klager er myndighedsandragendet fremsendt uden deres vidende og godkendelse. Ifølge indklagede er det med klager aftalt, at myndighedsandragende indsendes sidst i januar, og fastholder på fremmødet at klager har godkendt myndighedsandragende forud for indsendelse. Indklagede fremsender til klager faktura nr. xxxxxxxxxxx af 1. februar 2013 (a conto nr. 3), i alt kr ,63 incl. moms. Beløbet dækker honorar efter medgået tid for udført arkitektarbejde i januar Faktura er ikke betalt. Sagens parter mødes 5. februar 2013, hvor indklagede gennemgår tegning nr og der var bilagt myndighedsandragende - samt tegning nr Situationsplan med nyt udhus og havestue, 1:200, dateret 28. januar Klager anfører på fremmødet, at disse på ovennævnte møde gennemgåede tegninger, er de første tegninger der modtages i kopi fra indklagede. Ifølge klager angiver tegninger forkerte dimensioner på udhus og havestue. Udhus ligger ikke som ønsket i skel, men ganske tæt på hovedbygning. Afstand fra udhus til skel er 1,80 m. Havestue er på 10,6 m 2 mod vort ønske på 16 m 2. Vi synes, at havestuen på tegningen har fået mere karakter af et drivhus end af en havestue... Der mangler tegning af kvist, havegang og rampe. Ifølge indklagede kan havestue incl. mellembygning ikke blive større end 16,1 m 2 brutto, da maksimal bebyggelsesprocent i henhold til lokalplan er 22. Indklagede oplyser at have anbefalet klager at lade en landinspektør fastsætte skel i forhold til beboelse, men uden resultat. Hertil replicerer klager, at indklagede intet har nævnt om landinspektør før den 13. februar På mødet 5. februar 2013 fremlægger indklagede et entrepriseopdelt prisoverslag dateret 4. februar 2013, lydende på i alt kr ,00 excl. moms, samt et byggebudget efter indhentning af prisoverslag af samme dato, lydende på i alt kr ,92 incl. moms. Ifølge indklagede er prisoverslag baseret på prisoverslag fra en række firmaer, som jeg har udfærdiget et skitsemæssigt materiale til og efterfølgende har mødtes med på stedet [dvs. tække-, glas/alu-, VVS- og gartnerentreprisen]. Herudover har jeg selv beregnet prisoverslagene vedrørende jord og beton, murer, tømrer, blikkenslager, elektriker og maler... Alt sammen for at spare tid og helt efter aftale. Ifølge klager, er der ikke modtaget kopi af ovennævnte skitsemæssige materiale. Indklagede har i prisoverslag med kursiv markeret dét, som ikke er medregnet i de enkelte entrepriser. Side 7 af 12

8 Eksempelvis omfatter murerentreprise Havestue, udhus, entre, gæstetoilet, køkken og badeværelse, men anslået udgift til Vindue i vestgavl, Plantekumme i Havestue, Revner i facade mangler, og gartnerentreprisen omfatter fælde og rodfræse, beskære og rydde op og plante nyt, men anslået udgift til Nye træer og øvrig beplantning, gårdhave, belægning og indgang v. vej mangler. Af byggebudget fremgår anslået udgift til ingeniørbistand, jordbundsundersøgelse og landinspektør. I byggebudget er arkitekthonorar anført til kr ,55 excl. moms (svarende til kr ,69 incl. moms), beregnet som 15 % af den samlede anslåede udgift til håndværkere samt udgift til ingeniør, jordbundsundersøgelser og landinspektør. I byggebudget er ikke medtaget beløb til uforudselige udgifter. I forlængelse af møde den 5. februar 2013 besigtiger parterne - ifølge indklagede - klagers ejendom og her udtrykte [klager], at de nu kunne se, at det var en god ide af placere Udhus/Carport, sådan som jeg havde vist på tegningen - i flugt med facaden på det eks. hus, så det kom til at ligge ca. 180 cm fra skellet, målt på tegningen! Endnu engang udtrykte jeg ønske om af få en Landinspektør til at fastlægge skellets nøjagtige placering. Indklagede reviderede 8. februar 2013 tegn. nr Situationsplan med nyt udhus og havestue og tegn. nr Udhus og carport for hjælpekøretøjer. Bygningsinspektoratet i xxxxxxxxxxxxxxxxxxx meddeler i brev af 5. februar 2013, at det fremsendte ansøgningsmateriale ikke er fyldestgørende for påbegyndelse af byggesagsbehandling. Blandt andet skal til inspektoratet supplerende fremsendes en situationsplan visende eksisterende og fremtidige forhold, tegninger til brug for beregning af bebyggelsesprocent, facadetegninger med eksisterende og fremtidigt terræn samt kloakprojekt for udvendig kloak. På fremmødet mener indklagede at have meddelt klager kommunens svar af 5. februar 2013, men erindrer ikke om klager er orienteret ved fremsendelse af kopi af svar, eller om klager er orienteret telefonisk. Ifølge klagers oplysning på fremmødet, er der ikke modtaget orientering overhovedet vedrørende bygningsinspektoratets tilbagemelding på fremsendt byggeandragende. Anmodning om at få udleveret kopi af ansøgningsskrivelse mv. om byggetilladelse har - ifølge klager - været uden resultat, hvorimod indklagede på fremmødet anfører, at dette materiale blev udleveret på mødet 5. februar Fra anden side bliver klager gjort opmærksom på, at de kan følge byggesagen på nettet. Vi konstaterer her, at [indklagede] har fremsendt et ufærdigt og fejlagtigt materiale til Rudersdal kommune. Ifølge klager nævner indklagede ikke på møde 5. februar 2013, at situationsplan ikke var vedlagt byggeandragende. Den manglende situationsplan i byggeandragende skyldes ifølge indklagede, at [firmanavn] glemte at scanne den ind, da jeg var henne og få sendt ansøgningen til xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Side 8 af 12

9 Med hensyn til det at bygningsmyndigheden efterspørger supplerende materiale oplyser indklagede at have valgt den strategi i forhold til Kommunen - blandt andet efter at have snakket med en af sagsbehandlerne - at sende projektet ind og få deres kommentarer til eventuelle mangler. Det er en helt almindelig strategi i sager med flere emner, der skal behandles. Den er tidsbesparende fordi man så kun skal bruge tid på det, som Kommunen ønsker at få oplyst. Ifølge indklagede kan det umuligt være kommet bag på [klager], at der skulle søges om dispensation til Udhus/Carport for det havde været oppe at vende på et af møderne. Normalt søger man om dispensation før man søger om byggetilladelse, men her ønskede jeg at høre Kommunens kommentarer først - var det overhovedet muligt at få en dispensation? Klager oplyser at det er en absolut forudsætning, at der kan etableres en rampe og havegang for opkørsel med handicapkøretøjer og at rampen skal erstatte 3 trappetrin ved opgang til grunden. Klager påpeger, at indklagede er ikke kommet med hverken forslag eller idéer til udformning af rampe, ej heller undersøgt om en rampe kræver tilladelse eller på anden måde involvering af kommunen. Dette til trods for, at vi gentagne gange har påpeget, at en tilfredsstillende udført rampe med korrekt hældning er essentiel for hele projektet. Vi har selv bidraget med en skitse med mål for den korrekte hældning og flere fotos af en ideel rampe som inspiration, i håb om at få igangsat [indklagede] med dette arbejde. [Indklagede] har ikke interesseret sig for udformning af havegang, der skal tjene som bindeled mellem rampe og udhus/hus. [Indklagedes] passivitet og åbenlyse manglende viden på området resulterede i, at vi tog kontakt til firmaet [firmanavn] og firmaet [firmanavn], som er specialister i henholdsvis haveanlæg og brolægningsarbejde. Vi så pludselig os selv i rollen som dem, der hjalp arkitekten og ikke omvendt. Det anføres af klager, at forhold vedr. etablering af en rampe ikke er inkluderet i den af [indklagede] fremsendte ansøgning om byggetilladelse. Klager har herefter ikke længere tillid til indklagedes arbejde, og klager sætter i af 10. februar 2013 til indklagede, projektet på stand-by. Indklagede bekræfter på fremmødet at have modtaget ovennævnte af 10. februar 2013, men erindrer ikke om en blev besvaret. Sagens parter er ikke enige om betydningen af stand-by. Ifølge klager betyder stand-by, at arbejdet skal standses og nye instrukser afventes. Ifølge indklagede betyder stand-by pause for senere genoptagelse, så for mig var det stadig en byggesag med liv i. Derfor var det også relevant at reagere på henvendelser fra involverede parter, modtage tilbud og i det hele taget foretage aktiviteter som holdt byggesagen i gang. For mit eget vedkommende anså jeg det som fejlagtigt at sætte processen på stand-by for der var jo nok at gøre... Jeg havde som i alle byggesager fået udleveret en nøgle til det tomme hus så jeg frit kunne komme og gå. Stand-by situationen ændrede ikke på dette og ændrede heller ikke på den realitet at der var masser af arbejde at udføre - blandt andet arbejdet med at opnå en byggetilladelse fra Kommunen. Side 9 af 12

10 Ifølge klager fremsender indklagede 13. februar 2013 sin anmodning om at få en landinspektør til at opmåle grunden med henblik på præcis fastlæggelse af skel, altså efter at arbejdet var sat på stand-by. Vi havde vor tvivl, om dette var nødvendigt. Vores nye arkitekt fandt med lethed skelpindene og har ikke haft brug for en landmåler. Klager er vidende om, at [indklagede] har været i huset for at foretage opmålinger minimum 2 gange efter Det er konstateret, at [indklagede] har opholdt sig i vort hus så sent som 28. februar, 18 dage efter at arbejdet er sat på stand-by og efter, at vi endnu en gang venligst bad [indklagede] om at respektere, at arbejdet er sat på stand-by.... Vi afbrød omgående samarbejdet, da vi havde konstateret, at [indklagede] benyttede sig af adgang til vort hus. Den 28. februar reviderer indklagede tegn. nr Tilbygning 14,4 + 1,7 = 16,1 m 2. Ifølge indklagede opsiger klager samarbejdet i af 1. marts Indklagede fremsender herefter faktura nr. xxxxxxxxxxx af 7. marts 2013 (a conto nr. 4), i alt kr ,25 incl. moms. Beløbet dækker honorar efter medgået tid, for udført arkitektarbejde i februar Faktura er ikke betalt. Indklagede fremsender endvidere slutopgørelse ved faktura nr. xxxxxxxxxx af 12. juni 2013, i alt kr ,76 incl. moms. Beløbet dækker honorar for udført arkitektarbejde efter medgået tid, i perioden august 2012 til og med februar 2013 samt udlæg til kopiering, scanning og forsendelse af tegninger. Faktura er ikke betalt. På fremmødet bekræfter indklagede, at der ikke på noget tidspunkt i forløbet er udarbejdet referat fra møder. Sagens parter er enige om, at det er klager som efter møder fremsender sammenfatning samt ønsker til kommende aktiviteter i forløbet. Klager oplyser ved fremmødet, at der ikke er gjort brug af indklagedes projektmateriale, idet der med anden rådgiver er startet helt forfra og med et nyt projekt ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: - at klager er forbruger - at Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) er gjort gældende - at indklagede ikke - i henhold til ABR 89 - indledningsvis afklarer den økonomiske ramme for opgaven løsning, og anfører dette grundlag i den skriftlige aftale Side 10 af 12

11 - at indklagede ikke - som den professionelle part - sikrer fornøden dokumentation vedrørende afholdte møder, fx. konsekutive referater af bygherremøder mv. - at det er indklagedes/rådgivers ansvar løbende at sikre, at klager/bygherre har et samlet overblik vedrørende projektets status, fremdrift og økonomi - at indklagede i øvrigt i byggebudget, lader udgift til ingeniør, jordbundsundersøgelser og landinspektør indgå i den honorarberettigede byggeudgift - at indklagede ikke - som den professionelle part - har formået at disponere den tekniske rådgivning og bistands tidsmæssige forløb, i overensstemmelse med klagers udmeldte forventning til indflytning - at indklagede ikke sikrer, at udarbejdede skitser er i overensstemmelse med klagers ønsker i det af klager udarbejdede byggeprogram - at indklagede ikke - i henhold til ABR 89 - sikrer korrekt afslutning af forslagsfase, med tilhørende formelle/skriftlige godkendelser fra bygherre, forud for igangsætning af projekteringsfase - at indklagede ikke på noget tidspunkt har skitseret en rampe og havegang for opkørsel med handicapkøretøjer, trods dette var en afgørende forudsætning for klager - at indklagede ikke - som den professionelle part og under hensyn til gældende byggelovgivning - formår at udarbejde et myndighedsprojekt, der tager højde for givne forudsætninger, eventuelt efter en præciseret indledende dialog med bygningsmyndigheden - at indklagede ikke - modsat sædvane og god arkitektskik - kvalitetssikrer myndighedsandragende forinden fremsendelse - at indklagede ikke løbende til bygherre afleverer kopi af udarbejdet projektmateriale (tegninger, beskrivelser, produktblade mv.), og således sikrer det nødvendige kvalitative grundlag for bygherrens beslutninger - at indklagede ikke udarbejder en tidsplan, hvor forslags-, projekterings- og udførelsesfase fremgår, og i overensstemmelse med bygherrens ønsker - at indklagede ikke har ydet den professionelle tekniske rådgivning og bistand, der skal præsteres ved gennemførelse af en byggesag som den i nærværende sag foreliggende - at indklagede ved manglende professionalisme, synes at have trukket sagen unødigt i langdrag - at indklagede - trods klagers skriftlige meddelelser om at stoppe - fortsætter den tekniske rådgivning og bistand - at klager ikke efterfølgende har gjort brug af indklagedes projektmateriale ooo Side 11 af 12

12 På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE Arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxxxx tilbagebetaler inden 4 uger fra brevdato modtaget honorar kr ,44 inkl. moms, til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxxx krediterer inden 4 uger fra brevdato udestående, omfattende: faktura nr. xxxxxxxxxxx af 1. februar 2013, stor kr ,63 incl. moms faktura nr. xxxxxxxxxxx af 7. marts 2013, stor kr ,25 incl. moms faktura nr. xxxxxxxxxxx af 12. juni 2013, stor kr ,76 incl. moms - svarende til en samlet kreditnota på i alt kr ,64 inkl. moms. Arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx betaler inden 4 uger fra brevdato kr ,00 med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte faktura nr. xxxxx. Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger fra brevdato, ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V. Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 12 af 12

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Honorar - udarbejdelse lokalplan - udvidelse konferencecenter - opførelse enfamiliehus xxxx xxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Honorar opførelse af nyt stuehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Byggesag xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx honorar xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Honorar ombygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. juli 2014 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. xxxxxx -/bkh Med brev af 26. februar 2014

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorar nybygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2010 Vejledende opgørelse over honorar for arkitektydelser i

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Helge Kamp og Jørn Dam Hvidovrevej 104 A 2650 Hvidovre Sagen omhandler spørgsmålet, om de indklagede som følge af de

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ideel anpart af en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ideel anpart af en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kenneth Thiemke og Claus Ernsø Taastrup Hovedgade 103 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 3. juni 2010. Klagen

Læs mere

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG 25.08.2017 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - 25.08.2017 1 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPVENLIGE

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Silkeborg ApS v/advokat Lars Kyhl Nielsen Frederiksgade 72 Postboks 5052 8100 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Kurt Hansen A/S Hundige Strandvej 197 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Kommentarer til Forvaltningens indstilling Holte, 2. december 2014

Kommentarer til Forvaltningens indstilling Holte, 2. december 2014 Kommentarer til Forvaltningens indstilling Holte, 2. december 2014 Baggrund og Indledning Vi (Pernille og Nikolaj Haaning) har i fredags via kommunens hjemmeside fået kendskab til forvaltningens indstilling

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere