xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x. oktober 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 17. marts 2013 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxxx. Klageskrift af 17. marts 2013 var bilagt: 1. Samarbejdsaftale mellem klager og indklagede, dateret 10. oktober 2012, underskrevet af klager 21. november 2012, bilagt klagers fuldmagt til indklagede vedrørende ansøgning om byggetilladelse, underskrevet af klager 19. oktober Byggeandragende til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, udarbejdet af indklagede, dateret 30. januar Tegninger, udarbejdet af indklagede, omfattende: 3a Tegn.nr. 0004, udhus og, 1:50, carport for hjælpekøretøjer, dateret 3. januar 2013, revideret 28. januar 2013 [nedskaleret til A3] 3b Tegn.nr. 0003, tilbygning 14,4 + 1,7 m 2, 1:50, dateret 3. januar 2013, revideret 28. januar 2013 [nedskaleret til A3] 3c Tegn.nr. 0001, situationsplan med nyt udhus og havestue, 1:200, date- 28. januar 2013 [A3] 4. Svar af 5. februar 2013 vedrørende byggeandragende, fra xxxxxxxxxxxxxxxxxx/bygningsinspektoratet til indklagede 5. Prisoverslag samt byggebudget efter indhentning af prisoverslag, udarbejdet af indklagede, dateret 4. februar 2013 [2 sider A4] 6. Indklagedes faktura xxxxxxxxxx, a conto 1, dateret 5. november Indklagedes faktura xxxxxxxxxx, a conto 2, dateret 5. januar Indklagedes faktura xxxxxxxxxx, a conto 3, dateret 1. februar Indklagedes faktura xxxxxxxxxx, a conto 4, dateret 7. marts 2013 Side 1 af 12

2 Endvidere er til Rets- og Responsumudvalget fremsendt: Svarskrift udarbejdet af indklagede, dateret 24. april 2013 [følgebrev er dateret 25. april 2013] Replik udarbejdet af klager, dateret 20. maj 2013, incl bilag: 10. Tegning af orangeri - eksempel, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, 1:50, dateret maj 2012 [nedskaleret til A4] Duplik udarbejdet af indklagede, dateret 12. juni 2013, incl. bilag: A. Skitsemæssig beskrivelse af tækkeentreprisen - tækkemand og kvisttømrer [2 sider A4] og VVS-entreprisen [2 sider A4] B. Prisoverslag - oversigt over de laveste prisoverslag samt byggebudget efter indhentning af prisoverslag, udarbejdet af indklagede, dateret 4. februar 2013 [2 sider A4] C. Indklagedes faktura xxxxxxxxxx, dateret 12. juni 2013 D. Situationsplan, 1:200, udarbejdet af indklagede, dateret 7. januar 2013 [uden tegningsnummer, nedskaleret til A4] E. Tegn. nr. 0001, situationsplan med nyt udhus og havestue, 1:200, dateret 28. januar 2013, revideret 8. februar 2013 [nedskaleret til A4] F. Tegn. nr. 0003, tilbygning 14,4 + 1,7 = 16,1 m 2, 1:50, dateret 3. januar 2013, revideret 28. januar og 28. februar 2013 [nedskaleret til A4] G. Tegn. nr. 0004, udhus og carport for hjælpekøretøjer, 1:50, dateret 3. januar 2013, revideret 28. januar og 8. februar 2013 [nedskaleret til A4] ooo Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 21. august deltog: Klager - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxx Retsudvalget - 10 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager Tilbagebetaling af betalt arkitekthonorar i henhold til faktura nr. xxxxxxxxxx og faktura nr. xxxxxxxxxxxxx, i alt kr ,75 excl. moms, svarende til kr ,44 incl. moms. Kreditering af ikke betalt faktura nr. xxxxxxxxxxx, faktura nr. xxxxxxxxxxx, og faktura nr. xxxxxxxxxxx, i alt kr ,11 excl. moms, svarende til kr ,64 incl. moms. Side 2 af 12

3 Indklagede Fastholdelse af faktureret og betalt honorar for præsteret teknisk rådgivning og bistand, i alt kr ,75 excl. moms, svarende til kr ,44 incl. moms. Betaling for præsteret teknisk rådgivning og bistand i henhold til fremsendte faktura nr. xxxxxxxxxx, faktura nr. xxxxxxxxxxx og faktura nr. xxxxxxxxxxx, i alt kr ,11 excl. moms, svarende til ,64 incl. moms, tillagt renter i henhold til rentelovens bestemmelser ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Sagen omhandler teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med klagers påtænkte ombygning af og tilbygning til eksisterende enfamiliehus, beliggende xxxxxxxxxxxxxxxxx. Ejendommen har gennem en årrække - grundet klagers ophold i udlandet - været udlejet. Lejemålet ophører 1. februar 2013, således at om- og tilbygning kan gennemføres før klagers påtænkte indflytning ultimo Sagens parter afholder et indledende møde den 31. juli 2012, hvor klager fremlægger byggeprogram [ikke fremlagt i sagen]. Ifølge klager indeholder programmet følgende hovedpunkter: eksisterende skur i skel afløst af nyt udhus med carport-funktion for minicrosser og nihola-cykel; i øvrigt samme placering på grunden en 16 m 2 havestue/orangeri på husets østgavl en ny kvist i husets stråtag med relation til badeværelse generelt lysnet huset indvendigt nyt køkken; nyt klinkegulv i køkken, vindfang, entré, to badeværelser; nye vægklinker ét badeværelse udbedring af væg i værelse i stueetagen ny dobbelt havedør i stuen, ny brændeovn renovering af have/beskæring/fældning/beplantning rampe og havegang for opkørsel med handicapkøretøjer og etablering af gårdhaveanlæg på husets vestside Der er sagens parter imellem enighed om, at der på mødet ikke blev drøftet en budgetramme for projektets gennemførelse. Klager anfører på fremmødet, at indklagede ikke redegjorde for det kommende projektforløb og procedure i forbindelse hermed. Indklagede derimod oplyser at have orienteret klager om hovedtrækkene i en byggesag. Ifølge klager fremsendes oprindelige tegninger af huset til indklagede 16. august 2012, hvortil klager 27. august replicerer, at hvis I har flere tegninger må I meget gerne sende dem. Ellers henter jeg dem bare fra kommunens hjemmeside. Side 3 af 12

4 Endvidere oplyses af klager, at indklagede 5. september 2012 er tilsendt tegning af orangerie opført på Fyn til inspiration.. Måske det kan tjene som en af flere modeller for et orangerie på xxxxxxxxxxxxxx. Parterne mødes 1. oktober 2012 hos indklagede; i forbindelse med mødet besigtiges den i sagen omhandlede ejendom, og klager gentager ønsker til om- og tilbygningens indhold og omfang. Fra klagers side anføres, at lejerne har helt eksplicit d tilkendegivet, at [indklagede] har fri adgang til huset med henblik på opmåling, hvilket ville kunne sikre et hensigtsmæssigt projektforløb. Ifølge klager anmodes indklagede efterfølgende flere gange om at fremvise skitser med forslag til om- og tilbygningen samt at redegøre for de muligheder og eventuelle begrænsninger, der måtte være for realisering af klagers ønsker, men alle gange uden resultat. Klager betaler indklagedes faktura nr. xxxxxxxxx af 5. november 2012 (a conto nr. 1), i alt kr ,38 incl. moms. Beløbet dækker honorar efter medgået tid for udført arkitektarbejde i perioden juli til og med oktober Samarbejdsaftale dateret 10. oktober 2012, underskrives af klager 21. november I aftalen er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand/abr 89 gjort gældende. Det fremgår af samarbejdsaftalen, at: det aftalte byggeri baserer sig på bygherrernes 3-siders oplæg gennemgået under møde på Tegnestuen d og ved gennemgang på stedet d det aftalte byggeri visualiseres første gang gennem det aftalte skitseforslag som viser husets om- og tilbygning og den nye plan for haven herunder et nyt udhus med en terrasseoverdækning til transportmidler og en ny gårdhave det er aftalt at huset er fraflyttet for udførelse af det aftalte byggeri i perioden fra den 1. februar til den 1. oktober 2013 Der er sagens parter imellem enighed om, at der ikke er udarbejdet en overordnet tidsplan med angivelse af terminer for projektering og udførelse. Fra klager side anføres på fremmødet, at der var en forventning om at projektet ville være klart til udbud ved lejers fraflytning pr. 1. februar På fremmødet er der sagens parter imellem enighed om, at om- og tilbygningen skulle være afsluttet 1. oktober Jf. samarbejdsaftalen fremgår omfang af arkitektydelser - opdelt i fire hovedpunkter: udførelse af skitseforslag ansøgning om byggetilladelse projektering og indhentning af faste tilbud gennemførelse af byggeriet Jf. samarbejdsaftalen er arkitektydelser vedrørende skitsering præciseret til: der udføres et skitseforslag som efter aftale med bygherrerne sendes til to Side 4 af 12

5 hold håndværkere for indhentning af et prisoverslag som skal give parterne et foreløbigt overblik over økonomien i det ønskede projekt skitseforslaget dokumenteres i følgende materiale: planer, facader og snit i mål 1:100 snit i havestue i mål 1:50 situations- og haveplan i mål 1:200 kort beskrivelse Jf. samarbejdsaftalen er arkitektydelser vedrørende ansøgning om byggetillaladelse præciseret til: ansøgning, tegninger og beskrivelse der gør rede for byggeriets omfang, udformning, materiale- og farvevalg, afløbsforhold, brandforhold samt højde- og afstandsforhold ansøgningen vedlægges følgende materiale: planer, facader og snit i mål 1:100 snit i havestue 1:50 situationsplan i mål 1:200 fuldmagt fra bygherrerne Klagers fuldmagt - underskrevet 19. oktober til indklagede vedrørende ansøgning om byggetilladelse, er bilagt samarbejdsaftalen. I samarbejdsaftalen er præciseret, at: ingeniørberegninger, jordbundsundersøgelser og landmålerarbejde hører ikke med til arkitektarbejdet - men jeg anviser og rekvirerer gerne gode samarbejdspartnere inden for disse områder Jf. samarbejdsaftalen beregnes honorar for arkitektydelser i ovennævnte fire faser som 15 % af de samlede byggeudgifter - endeligt beregnet ved byggeriets afslutning. De samlede byggeudgifter kendes første gang når de faste tilbud fra håndværkere og eventuelt ingeniør, geotekniker og landmåler er indhentet. Sagens parter mødes den 5. december 2012, men der er parterne imellem ikke enighed om mødets indhold. Ifølge klager fremviser indklagede på mødet, skitse af en pergola og en terrasse i nordøstligste hjørne af grund - hvilket ikke er overensstemmende med klagers ønske - samt gennemgår en skitse af udhus/carport, vist med høj tagrejsning. Klager udtrykker bekymring for, om den viste taghældning kan godkendes af bygningsmyndigheden, men indklagede oplyser, at det ikke er et problem, da der findes fortilfælde i området. Ifølge indklagede forløb mødet fint og [klager] accepterede mine skitser på manifold og syntes godt om udformningen af både Havestue og Udhus m. samme taghælding som på det eks.hus. Klager oplyser på fremmødet, at de i af 9. december 2012 til indklagede udtrykker bekymring om, hvorvidt tidsplan kan overholdes. Indklagede udarbejder tegn. nr Tilbygning 14,4 + 1,7 = 16,1 m 2 og tegn. nr Udhus og carport for hjælpekøretøjer - begge i mål 1:5o og dateret 3. januar Sagens parter mødes 4. januar 2013, men der er parterne imellem ikke enighed om mødets indhold. Side 5 af 12

6 Ifølge klager er der begrænset fremskridt. Der foreligger ingen skitseforslag af hverken bygninger, haveanlæg eller gårdhave. Der foreligger ingen situationsplan. Der foreligger misvisende tegning af udhus og havestue. Der foreligger ingen tegning af kvist, ingen forberedelse til rampe/havegang. Ifølge indklagede blev optegning af Havestue og Udhus/Carport - begge dateret 3. januar fremlagt på mødet, og det var allerede aftalt, at vi skulle satse på at få sendt det, som Kommunen skulle sagsbehandle ind så hurtigt som muligt, og at vi skulle have et indtryk af økonomien i det samlede projekt. Klager betaler indklagedes faktura nr. xxxxxxxxxx af 5. januar 2013 (a conto nr. 2), i alt kr ,06 incl. moms. Beløbet dækker honorar efter medgået tid for udført arkitektarbejde i perioden november til og med december Medio januar 2013 henvender lejer af ejendommen sig til klager med anmodning om forlængelse af lejemålet med 1-2 uger efter 1. februar 2013, hvor lejemålet skulle være ophørt. Klager er opmærksom på, at dette er i modstrid med samarbejdsaftalen, men da projektet ikke er i en fase, hvor det er klar til implementering, anser vi det ikke som noget problem, at huset er beboet lidt endnu. Lejerne har hele tiden været meget venlige til at lade [indklagede] komme ind i huset. Vi forlænger lejemålet 1-2 uger og meddeler [indklagede] dette. [Indklagede] viser tydelig irritation over, at huset ikke er ledigt , da [indklagede] gerne ville have revet køkkenet ned. Vi bliver noget overraskede, da der på dette tidspunkt ikke eksisterer noget færdigt projekt og ikke er udarbejdet hverken skitser, myndighedstegninger eller budgetoverslag. Ifølge indklagede var forlængelse af lejeperioden ikke noget stort emne for mig, men det kunne have givet mig adgang til huset lidt før, så rummene kunne blive målt op, og vi kunne være kommet i gang med afdækning af gulve, nedrivning af køkken, montere loftlem for adgang til loftrum m.m. Som jeg havde nævnt for [klager] var det eksisterende tegningsmateriale begrænset og dårligt og der fandtes ikke en tegning, der kunne definere husets placering i forhold til skel. Alt skulle kontrolleres og opmåles. Klager oplyser at have rykket for budget, og efter således at have presset på for at blive orienteret om et overslag over byggeomkostningerne, modtog vi så et overslag d over tilbud fra 3 håndværkere på i alt kr ,50. Vi vidste ikke lige, hvad vi skulle bruge denne mellemregning til, da vi forventede, at byggeomkostningerne ville overstige et par millioner kr. Indklagede indsender myndighedsandragende til xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30. januar 2013, hvor der søges om byggetilladelse til følgende: kvist havestue (uopvarmet) udhus og overdækning/carport Det fremgår af myndighedsandragende, at af hensyn til helhedsindtrykket ønsker vi at Overdækning og Udhus samt Havestue skal have samme taghældning og bygningsprofil med spidsgavl som selve boligen. Flere garager i området ses at have samme udformning. Side 6 af 12

7 Ud over selve ansøgningen omfatter andragendet: fuldmagt fra ejerne tegning Ny havestue i mål 1:50 af tegning Nyt Udhus og Overdækning/Carport i mål 1:50 af Ifølge klager er myndighedsandragendet fremsendt uden deres vidende og godkendelse. Ifølge indklagede er det med klager aftalt, at myndighedsandragende indsendes sidst i januar, og fastholder på fremmødet at klager har godkendt myndighedsandragende forud for indsendelse. Indklagede fremsender til klager faktura nr. xxxxxxxxxxx af 1. februar 2013 (a conto nr. 3), i alt kr ,63 incl. moms. Beløbet dækker honorar efter medgået tid for udført arkitektarbejde i januar Faktura er ikke betalt. Sagens parter mødes 5. februar 2013, hvor indklagede gennemgår tegning nr og der var bilagt myndighedsandragende - samt tegning nr Situationsplan med nyt udhus og havestue, 1:200, dateret 28. januar Klager anfører på fremmødet, at disse på ovennævnte møde gennemgåede tegninger, er de første tegninger der modtages i kopi fra indklagede. Ifølge klager angiver tegninger forkerte dimensioner på udhus og havestue. Udhus ligger ikke som ønsket i skel, men ganske tæt på hovedbygning. Afstand fra udhus til skel er 1,80 m. Havestue er på 10,6 m 2 mod vort ønske på 16 m 2. Vi synes, at havestuen på tegningen har fået mere karakter af et drivhus end af en havestue... Der mangler tegning af kvist, havegang og rampe. Ifølge indklagede kan havestue incl. mellembygning ikke blive større end 16,1 m 2 brutto, da maksimal bebyggelsesprocent i henhold til lokalplan er 22. Indklagede oplyser at have anbefalet klager at lade en landinspektør fastsætte skel i forhold til beboelse, men uden resultat. Hertil replicerer klager, at indklagede intet har nævnt om landinspektør før den 13. februar På mødet 5. februar 2013 fremlægger indklagede et entrepriseopdelt prisoverslag dateret 4. februar 2013, lydende på i alt kr ,00 excl. moms, samt et byggebudget efter indhentning af prisoverslag af samme dato, lydende på i alt kr ,92 incl. moms. Ifølge indklagede er prisoverslag baseret på prisoverslag fra en række firmaer, som jeg har udfærdiget et skitsemæssigt materiale til og efterfølgende har mødtes med på stedet [dvs. tække-, glas/alu-, VVS- og gartnerentreprisen]. Herudover har jeg selv beregnet prisoverslagene vedrørende jord og beton, murer, tømrer, blikkenslager, elektriker og maler... Alt sammen for at spare tid og helt efter aftale. Ifølge klager, er der ikke modtaget kopi af ovennævnte skitsemæssige materiale. Indklagede har i prisoverslag med kursiv markeret dét, som ikke er medregnet i de enkelte entrepriser. Side 7 af 12

8 Eksempelvis omfatter murerentreprise Havestue, udhus, entre, gæstetoilet, køkken og badeværelse, men anslået udgift til Vindue i vestgavl, Plantekumme i Havestue, Revner i facade mangler, og gartnerentreprisen omfatter fælde og rodfræse, beskære og rydde op og plante nyt, men anslået udgift til Nye træer og øvrig beplantning, gårdhave, belægning og indgang v. vej mangler. Af byggebudget fremgår anslået udgift til ingeniørbistand, jordbundsundersøgelse og landinspektør. I byggebudget er arkitekthonorar anført til kr ,55 excl. moms (svarende til kr ,69 incl. moms), beregnet som 15 % af den samlede anslåede udgift til håndværkere samt udgift til ingeniør, jordbundsundersøgelser og landinspektør. I byggebudget er ikke medtaget beløb til uforudselige udgifter. I forlængelse af møde den 5. februar 2013 besigtiger parterne - ifølge indklagede - klagers ejendom og her udtrykte [klager], at de nu kunne se, at det var en god ide af placere Udhus/Carport, sådan som jeg havde vist på tegningen - i flugt med facaden på det eks. hus, så det kom til at ligge ca. 180 cm fra skellet, målt på tegningen! Endnu engang udtrykte jeg ønske om af få en Landinspektør til at fastlægge skellets nøjagtige placering. Indklagede reviderede 8. februar 2013 tegn. nr Situationsplan med nyt udhus og havestue og tegn. nr Udhus og carport for hjælpekøretøjer. Bygningsinspektoratet i xxxxxxxxxxxxxxxxxxx meddeler i brev af 5. februar 2013, at det fremsendte ansøgningsmateriale ikke er fyldestgørende for påbegyndelse af byggesagsbehandling. Blandt andet skal til inspektoratet supplerende fremsendes en situationsplan visende eksisterende og fremtidige forhold, tegninger til brug for beregning af bebyggelsesprocent, facadetegninger med eksisterende og fremtidigt terræn samt kloakprojekt for udvendig kloak. På fremmødet mener indklagede at have meddelt klager kommunens svar af 5. februar 2013, men erindrer ikke om klager er orienteret ved fremsendelse af kopi af svar, eller om klager er orienteret telefonisk. Ifølge klagers oplysning på fremmødet, er der ikke modtaget orientering overhovedet vedrørende bygningsinspektoratets tilbagemelding på fremsendt byggeandragende. Anmodning om at få udleveret kopi af ansøgningsskrivelse mv. om byggetilladelse har - ifølge klager - været uden resultat, hvorimod indklagede på fremmødet anfører, at dette materiale blev udleveret på mødet 5. februar Fra anden side bliver klager gjort opmærksom på, at de kan følge byggesagen på nettet. Vi konstaterer her, at [indklagede] har fremsendt et ufærdigt og fejlagtigt materiale til Rudersdal kommune. Ifølge klager nævner indklagede ikke på møde 5. februar 2013, at situationsplan ikke var vedlagt byggeandragende. Den manglende situationsplan i byggeandragende skyldes ifølge indklagede, at [firmanavn] glemte at scanne den ind, da jeg var henne og få sendt ansøgningen til xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Side 8 af 12

9 Med hensyn til det at bygningsmyndigheden efterspørger supplerende materiale oplyser indklagede at have valgt den strategi i forhold til Kommunen - blandt andet efter at have snakket med en af sagsbehandlerne - at sende projektet ind og få deres kommentarer til eventuelle mangler. Det er en helt almindelig strategi i sager med flere emner, der skal behandles. Den er tidsbesparende fordi man så kun skal bruge tid på det, som Kommunen ønsker at få oplyst. Ifølge indklagede kan det umuligt være kommet bag på [klager], at der skulle søges om dispensation til Udhus/Carport for det havde været oppe at vende på et af møderne. Normalt søger man om dispensation før man søger om byggetilladelse, men her ønskede jeg at høre Kommunens kommentarer først - var det overhovedet muligt at få en dispensation? Klager oplyser at det er en absolut forudsætning, at der kan etableres en rampe og havegang for opkørsel med handicapkøretøjer og at rampen skal erstatte 3 trappetrin ved opgang til grunden. Klager påpeger, at indklagede er ikke kommet med hverken forslag eller idéer til udformning af rampe, ej heller undersøgt om en rampe kræver tilladelse eller på anden måde involvering af kommunen. Dette til trods for, at vi gentagne gange har påpeget, at en tilfredsstillende udført rampe med korrekt hældning er essentiel for hele projektet. Vi har selv bidraget med en skitse med mål for den korrekte hældning og flere fotos af en ideel rampe som inspiration, i håb om at få igangsat [indklagede] med dette arbejde. [Indklagede] har ikke interesseret sig for udformning af havegang, der skal tjene som bindeled mellem rampe og udhus/hus. [Indklagedes] passivitet og åbenlyse manglende viden på området resulterede i, at vi tog kontakt til firmaet [firmanavn] og firmaet [firmanavn], som er specialister i henholdsvis haveanlæg og brolægningsarbejde. Vi så pludselig os selv i rollen som dem, der hjalp arkitekten og ikke omvendt. Det anføres af klager, at forhold vedr. etablering af en rampe ikke er inkluderet i den af [indklagede] fremsendte ansøgning om byggetilladelse. Klager har herefter ikke længere tillid til indklagedes arbejde, og klager sætter i af 10. februar 2013 til indklagede, projektet på stand-by. Indklagede bekræfter på fremmødet at have modtaget ovennævnte af 10. februar 2013, men erindrer ikke om en blev besvaret. Sagens parter er ikke enige om betydningen af stand-by. Ifølge klager betyder stand-by, at arbejdet skal standses og nye instrukser afventes. Ifølge indklagede betyder stand-by pause for senere genoptagelse, så for mig var det stadig en byggesag med liv i. Derfor var det også relevant at reagere på henvendelser fra involverede parter, modtage tilbud og i det hele taget foretage aktiviteter som holdt byggesagen i gang. For mit eget vedkommende anså jeg det som fejlagtigt at sætte processen på stand-by for der var jo nok at gøre... Jeg havde som i alle byggesager fået udleveret en nøgle til det tomme hus så jeg frit kunne komme og gå. Stand-by situationen ændrede ikke på dette og ændrede heller ikke på den realitet at der var masser af arbejde at udføre - blandt andet arbejdet med at opnå en byggetilladelse fra Kommunen. Side 9 af 12

10 Ifølge klager fremsender indklagede 13. februar 2013 sin anmodning om at få en landinspektør til at opmåle grunden med henblik på præcis fastlæggelse af skel, altså efter at arbejdet var sat på stand-by. Vi havde vor tvivl, om dette var nødvendigt. Vores nye arkitekt fandt med lethed skelpindene og har ikke haft brug for en landmåler. Klager er vidende om, at [indklagede] har været i huset for at foretage opmålinger minimum 2 gange efter Det er konstateret, at [indklagede] har opholdt sig i vort hus så sent som 28. februar, 18 dage efter at arbejdet er sat på stand-by og efter, at vi endnu en gang venligst bad [indklagede] om at respektere, at arbejdet er sat på stand-by.... Vi afbrød omgående samarbejdet, da vi havde konstateret, at [indklagede] benyttede sig af adgang til vort hus. Den 28. februar reviderer indklagede tegn. nr Tilbygning 14,4 + 1,7 = 16,1 m 2. Ifølge indklagede opsiger klager samarbejdet i af 1. marts Indklagede fremsender herefter faktura nr. xxxxxxxxxxx af 7. marts 2013 (a conto nr. 4), i alt kr ,25 incl. moms. Beløbet dækker honorar efter medgået tid, for udført arkitektarbejde i februar Faktura er ikke betalt. Indklagede fremsender endvidere slutopgørelse ved faktura nr. xxxxxxxxxx af 12. juni 2013, i alt kr ,76 incl. moms. Beløbet dækker honorar for udført arkitektarbejde efter medgået tid, i perioden august 2012 til og med februar 2013 samt udlæg til kopiering, scanning og forsendelse af tegninger. Faktura er ikke betalt. På fremmødet bekræfter indklagede, at der ikke på noget tidspunkt i forløbet er udarbejdet referat fra møder. Sagens parter er enige om, at det er klager som efter møder fremsender sammenfatning samt ønsker til kommende aktiviteter i forløbet. Klager oplyser ved fremmødet, at der ikke er gjort brug af indklagedes projektmateriale, idet der med anden rådgiver er startet helt forfra og med et nyt projekt ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: - at klager er forbruger - at Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) er gjort gældende - at indklagede ikke - i henhold til ABR 89 - indledningsvis afklarer den økonomiske ramme for opgaven løsning, og anfører dette grundlag i den skriftlige aftale Side 10 af 12

11 - at indklagede ikke - som den professionelle part - sikrer fornøden dokumentation vedrørende afholdte møder, fx. konsekutive referater af bygherremøder mv. - at det er indklagedes/rådgivers ansvar løbende at sikre, at klager/bygherre har et samlet overblik vedrørende projektets status, fremdrift og økonomi - at indklagede i øvrigt i byggebudget, lader udgift til ingeniør, jordbundsundersøgelser og landinspektør indgå i den honorarberettigede byggeudgift - at indklagede ikke - som den professionelle part - har formået at disponere den tekniske rådgivning og bistands tidsmæssige forløb, i overensstemmelse med klagers udmeldte forventning til indflytning - at indklagede ikke sikrer, at udarbejdede skitser er i overensstemmelse med klagers ønsker i det af klager udarbejdede byggeprogram - at indklagede ikke - i henhold til ABR 89 - sikrer korrekt afslutning af forslagsfase, med tilhørende formelle/skriftlige godkendelser fra bygherre, forud for igangsætning af projekteringsfase - at indklagede ikke på noget tidspunkt har skitseret en rampe og havegang for opkørsel med handicapkøretøjer, trods dette var en afgørende forudsætning for klager - at indklagede ikke - som den professionelle part og under hensyn til gældende byggelovgivning - formår at udarbejde et myndighedsprojekt, der tager højde for givne forudsætninger, eventuelt efter en præciseret indledende dialog med bygningsmyndigheden - at indklagede ikke - modsat sædvane og god arkitektskik - kvalitetssikrer myndighedsandragende forinden fremsendelse - at indklagede ikke løbende til bygherre afleverer kopi af udarbejdet projektmateriale (tegninger, beskrivelser, produktblade mv.), og således sikrer det nødvendige kvalitative grundlag for bygherrens beslutninger - at indklagede ikke udarbejder en tidsplan, hvor forslags-, projekterings- og udførelsesfase fremgår, og i overensstemmelse med bygherrens ønsker - at indklagede ikke har ydet den professionelle tekniske rådgivning og bistand, der skal præsteres ved gennemførelse af en byggesag som den i nærværende sag foreliggende - at indklagede ved manglende professionalisme, synes at have trukket sagen unødigt i langdrag - at indklagede - trods klagers skriftlige meddelelser om at stoppe - fortsætter den tekniske rådgivning og bistand - at klager ikke efterfølgende har gjort brug af indklagedes projektmateriale ooo Side 11 af 12

12 På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE Arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxxxx tilbagebetaler inden 4 uger fra brevdato modtaget honorar kr ,44 inkl. moms, til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxxx krediterer inden 4 uger fra brevdato udestående, omfattende: faktura nr. xxxxxxxxxxx af 1. februar 2013, stor kr ,63 incl. moms faktura nr. xxxxxxxxxxx af 7. marts 2013, stor kr ,25 incl. moms faktura nr. xxxxxxxxxxx af 12. juni 2013, stor kr ,76 incl. moms - svarende til en samlet kreditnota på i alt kr ,64 inkl. moms. Arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx betaler inden 4 uger fra brevdato kr ,00 med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte faktura nr. xxxxx. Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger fra brevdato, ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V. Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 12 af 12

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere