Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Dato Trine Kjærgaard Birkemose Tel Side 1 Oustruplund Oustrupvej Kjellerup Oustruplund er et socialpædagogisk dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne, der har svære psykosociale problemstillinger. Tlf.: Forstander: Agnete Thomsen Souschef: Søren Foged Afdelinger Lindehuset Lov om Social Service 67 stk. 1, normeret til 5 pladser + 3 pladser i Lindehuset Light Skovhusene Lov om Social Service 67 stk. 1, normeret til 7 pladser Støtteboligerne Lov om Social Service 107, normeret til 13 pladser Afdelingsledere Hans Jørgen Vognsen Projektafdelingen Projektfamilier og Særlige projekter Projekter Akut og afgiftning Projekter Dag Værkstederne Lov om Social Service 103 Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen Hans Henrik Brandt

2 og Lov om Aktiv beskæftigelse 22 stk. 2 Skolen Lov om Specialundervisning for voksne 1 stk.1 og Lov om folkeskolen Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15, 3. sal, 8800 Viborg Tidligere tilsyn Listen omfatter tilsyn fra 2010 og frem. Alle tilsynsrapporter kan ses på Tilsynene udføres i henhold til Vejledning til tilsyn på det sociale område, som er godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Projektafdeling Oustruplund Skovhusene Projektafdelingen Karuphus (Ekstern Evaluering) Lindehuset Seneste tilsynsrapport ligger på tilbuddets hjemmeside. Der var ingen opmærksomhedspunkter Tilsynets fokusområder Dette tilsyn havde fokus på: Målgruppe og belægning Organisering og medarbejdere Den pædagogiske og behandlingsmæssige tilgang og metode Pædagogiske tiltag som understøtter og udvikler børnene/de unges: Sundhed og trivsel skolegang, fritid og netværk kontakt, stabile relationer til voksne og kontinuitet forberedelse til et selvstændigt voksenliv hvilket er forhold, som er nævnt i Servicelovens formålsparagraf ( 46) og i tilsynets formålsparagraf ( 148a). Magtanvendelse Medicinhåndtering Psykisk arbejdsmiljø Tilsynets metode Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet forberedt sig ud fra tidligere tilsynsrapporter, informationer i ESDH(elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på tilbuddets hjemmeside. Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet: Koordinator Jens Ole Ladefoged, Medarbejderrepræsentant Tilsynet talte kort med en beboer samt hilste på den anden beboer under rundvisningen. Side 2

3 Medarbejderrepræsentanten var udvalgt af koordinatoren og var den eneste medarbejder tilstede under tilsynsbesøget. Beboerne blev spurgt af koordinatoren, om de ville tale med tilsynet. Medarbejderens og beboernes navne er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Tilsynet fik en rundvisning på afdelingen i Trustrup. Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl Tilsynet blev planlagt sammen med koordinatoren. Afslutningsvist fik koordinatoren en tilbagemelding af tilsynet. Tilsynet er udført af Trine K. Birkemose Tilsynskonsulent Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering Unge, som indgår i enkelt-mandsprojekter i Trustrup, tilbydes bolig og aktiviteter i og i forbindelse med koordinatorens ejendom, således, at koordinatoren og hans familie bor i en del af huset og de unge i en anden del. De unge i projektet er omfattet af Oustruplunds generelle målgruppe og har derudover behov for et mere skærmet tilbud på afstand af deres tidligere miljø. De to projektpladser afvikles med udgangen af Den pædagogiske tilgang tager afsæt dels i tilknytning til et hverdagsliv i form af koordinatorens familie og dels i en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Ved indskrivning af nye unge er medarbejderne undersøgende i forhold til hvad, der kan engagere og interessere de unge og fungere som et anker i fremtiden. De unge har behov for høj grad af tålmodighed, overbærenhed og vedholdenhed fra medarbejdernes side. Indsatsen er langvarig, ofte over flere år, og succeser måles i reduktion af de unges selvdestruktive adfærd med misbrug og vold og udvikling af en mere udadvendt og social adfærd. Det er tilsynets vurdering, at i forhold til understøttelse af sundhed og trivsel; skolegang, fritid og netværk; beskyttelse, kontakt, stabile relationer til voksne og kontinuitet samt forberedelse til et selvstændigt voksenliv, tager de konkrete pædagogiske tiltag udgangspunkt i en individualiseret og målrettet indsats. Der er forekommet få magtanvendelser indenfor de senere år. Medarbejderne arbejder bevidst konfliktnedtrappende ved bl.a. at trække sig og være observerende frem for at være konfronterende. Tilsynet hilste på og talte kort med de to unge, som begge er tilfredse med at være på tilbuddet. De fremhæver især at de bliver støttet og bakket op i deres interesser. Projektet har til huse i koordinatorens private ejendom. En planlagt flytning til en nybygning er ikke aktuel pga. projektets afvikling. Projektets særlige organisering i tilknytning til koordinatorens familie stiller krav til opmærksomhed på de unges, medarbejdernes og familiens trivsel. Koordinatoren fungerer som kulturbærer for den gode trivsel, og angiver at Side 3

4 sygefraværet er meget lavt. Medarbejderrepræsentanten vurderer, at alenearbejdet med de udfordrende unge, indebærer en øget risiko for nedslidning af medarbejderne. Nedslidningen modvirkes gennem sparring på overlap, de jævnlige personalemøder og supervision samt ved ikke at arbejde i for mange sammenhængende vagter. Opmærk- somheds- Punkter Tilsynet blev ikke præsenteret for forhold, der giver anledning til opmærksomhedspunkter Nedenstående er tilsynets bearbejdning af datagrundlaget, som er tilvejebragt ved interview, observationer under tilsynsbesøget eller ved dokumentgennemgang. Hvor ikke andet fremgår, er der sammenflad i oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Status: målgruppe, belægning og organisatoriske udfordringer Målgruppe De unge på Projektafdelingens projekter i Trustrup er omfattet af Oustruplunds generelle målgruppe, men har behov for fx at komme på afstand af tidligere omgangskreds eller i et skærmet miljø. Tilbuddet i Trustrup afvikles ved udgangen af De to unge tilbydes formentlig fortsat ophold i Oustruplunds regi, og koordinatoren ser det som sin opgave at overlevere viden og erfaringer vedr. de unge til kommende tilbud. Organisering Koordinatoren vurderer at opgaven fordrer medarbejdere med stærke personlige kompetencer i forhold til at rumme de unge, se bag om deres beskyttende skal og danne relation til dem. Koordinatoren beskriver det som smukt, når det lykkes for en medarbejder at komme under huden på de unge og gøre en forskel. Koordinatoren ser det som sin opgave at skabe rammer, der muliggør denne relation, men kan ikke forudsige hvem der kan skabe kontakten til den unge. Uddannelsesbaggrund er mindre vigtig, og derfor er medarbejderne ikke generelt uddannede pædagoger. Pædagogisk uddannede medarbejdere kan især bidrage med perspektivering af indsatsen samt i den skriftlige dokumentation. Der er aktuelt 4 faste medarbejdere, som har andre faglige uddannelser i kombination med erfaringer fra fx familiepleje eller misbrugsbehandling. En medarbejder er ved at uddanne sig til pædagog og en fast tilknyttet vikar er uddannet pædagog. Medarbejderne arbejder i døgnvagter med overnatning og ofte med flere døgnvagter i træk. Koordinatoren vurderer at dette tilgodeser både opgaveløsningen og medarbejdertrivslen. Medarbejdernormeringen er svingende afhængig af hvilke unge, der bor på tilbuddet. Pt. er der en medarbejder til to unge, men der kan også være to eller tre medarbejdere til to unge. Der er 5 faste medarbejdere plus nogle løst tilknyttede. På Trustrup holdes personalemøder og behandlingsmøder med deltagelse af afdelingslederen, som har base på Oustruplund. Side 4

5 Den generelle faglige indsats Pædagogisk og behandlingsmæssig tilgang og metoder Pædagogisk tilgang Koordinatoren vurderer at konceptet for Trustrup, hvor de anbragte unge bor tæt på en almindelig familie, bidrager til at de unge får viden og erfaringer om et almindeligt familieliv. De unge tilbydes en individuelt tilpasset indsats. Ved indskrivning er medarbejderne undersøgende i forhold til den unge, først og fremmest med henblik på at finde dét, der kan tænde lyset i øjnene på de unge og være det fremadrettede og livgivende anker i horisonten. Konkret kan det være vidt forskellige aktiviteter, der kan fange de unges interesse, fx værkstedet med motorer eller et praktikforløb i zoo. Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Den vigtigste indsats er at være tålmodig, overbærende og vedholdende i at tilbyde kontakt til de unge også når de unge gang på gang falder tilbage i gamle mønstre. Koordinatoren fremhæver at det er vigtigt ikke at være udskældende og bebrejdende eller at arbejde konsekvenspædagogisk i forhold til de unge. Hvis medarbejderne bliver udskældende eller går i magtkamp med de unge, må de trække sig, træde tilbage og finde sporet igen. Indsatsen er langvarig og kan ofte ikke måles efter ½ år, men måske efter flere år. Succes i indsatsen måles bl.a. på at de unge giver slip på selvdestruktiv adfærd, misbrug og vold og i stedet engagerer sig i udadvendte projekter og sociale sammenhænge samt generelt udviser livsenergi og mod på fremtiden. Konkrete pædagogiske tiltag i relation til: Sundhed og trivsel Skolegang, fritid og netværk Medarbejderrepræsentanten tilføjer at indsatsen fokuserer på at opbygge de unges tillid til de voksne, og at der dannes relationer. Tilliden opbygges gennem samtaler, at aftaler overholdes og generelt gennem inddragelse af de unge i alle forhold vedr. deres ophold. Det er vigtigt at være lydhør overfor de unges ønsker og give dem mulighed for at tage ansvar for deres handlinger. For flertallet af de unge kommer indsatsen i forhold til sund kost og motion lidt i anden række. Nogle unge er svært selvdestruktive ved indflytningen og skal genvinde livslysten, før der kan fokuseres på kosten. Koordinatoren har erfaring for, at motivationen til et sundere liv derefter kan komme af sig selv. Medarbejderrepræsentanten tilføjer at medarbejderne ofte laver mad til beboerne samt giver feed back på de unges livsstil altid uden løftede pegefingre men gerne med en humoristisk tilgang. For øjeblikket er en af de unge stærkt interesseret i fodbold; han træner derfor meget og følger en kostplan udarbejder af DBU. Medarbejderne taler med de unge om deres ønsker til skolegang eller aktiviteter og drøfter på personalemøder hvilke aktiviteter, der skal tilbydes de enkelte unge. Ofte skal terrænet sonderes, dvs. der skal afsøges mulige praktikpladser i lokalområdet, hvor en række offentlige og private arbejdsgivere kan tilbyde de unge praktikophold. Side 5

6 Den generelle faglige indsats Pædagogisk og behandlingsmæssig tilgang og metoder Nogle unge har fået undervisningstilbud stillet til rådighed af Norddjurs Kommune, fx i form af eneundervisning eller specialskoletilbud. Målgruppen omfatter unge uledsagede flygtninge, som ikke kan rummes på asylcentrene, og det har vist sig, at de ikke kan få et skoletilbud, da de ikke har CPR-nr. Det er en udfordring for de unge at opbygge et netværk med andre unge. Det er erfaringen at de unges lejligheder nemt bliver samlingssted for unge med fx kriminalitets- eller misbrugsproblemer. De unge har ofte ikke meget kontakt med deres familienetværk, og medarbejderne forsøger at gøre opholdet i Trustrup så familiemæssigt som muligt. I nogle tilfælde har medarbejdere inviteret unge hjem privat i julen. Kontakt, stabile relationer til voksne og kontinuitet Forberedelse til et selvstændigt voksenliv Medarbejderne udgør i høj grad de unges stabile relationer. Medarbejderne kan repræsentere forskellige relationer for de unge, fx være en far figur, kammerat eller autoriteten. Tilbuddets størrelse og normering med en medarbejder til en eller to unge, giver gode muligheder for at danne relationer til de unge samt at afsøge og finde relevante aktiviteter for de unge med henblik på en meningsfuld hverdag. Det overordnede formål med indsatsen er at forberede de unge til at bo selv med støtte, evt. i et mindre indgribende tilbud. Indsatsen har bl.a. fokus på at træne de unge i at tage ansvar og overholde aftaler. De unge har brug for at erfare de naturlige konsekvenser af deres handlinger som ovenfor nævnt vil påtvungne konsekvenser skabe ufrugtbare magtkampe og mistillid. Medarbejderrepræsentanten vurderer at de to nuværende unge på tilbuddet modtager et individualiseret tilbud, som opfylder deres behov for hjælp og støtte. Dog kunne den unge uledsagede flygtning profitere af et undervisningstilbud. Magtanvendelse Der har kun været enkelte indberetninger af magtanvendelse i Trustrup indenfor flere år dette til trods for at flere af de unge, der har boet på tilbuddet, har en forhistorie med mange magtanvendelser på de tidligere anbringelsessteder. Det er medarbejderrepræsentantens overbevisning, at magtanvendelse skal forebygges og undgås, da det kun vil forværre de unges vrede og mistillid til voksne. Medarbejderne har været på kursus i konflikthåndtering, og arbejder med fx at trække sig og være observerende i forhold til de unge; også når det kan gå ud over inventar el.lign. Det er koordinatorens vurdering, at såfremt en situation skulle opstå, hvor der skal anvendes magt fx i forhold til en ung der er til fare for sig selv eller andre, så ved medarbejderne hvordan de skal reagere i situationen, og de vil kontakte koordinatoren i forbindelse med registrering og indberetning. Brugevurdering Tilsynet hilste på den ene beboer under rundvisningen. Beboeren var i færd med at arbejde på en motor i værkstedet, hvilket er hans store interesse. Beboeren er tilfreds med at bo på stedet. Side 6

7 Den generelle faglige indsats Pædagogisk og behandlingsmæssig tilgang og metoder Tilsynet talte kort med den anden beboer. Han er tilfreds med at blive støtte i sin store interesse for fodbold, som han har mulighed for at dyrke på højt plan i Grenaa. Han er glad for samarbejdet med medarbejderne og for at bo på stedet. Fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og ude-arealer Projektafdelingens projekter i Trustrup lejer lokaler hos koordinatoren, som har privatbolig på stedet. Det er et nedlagt landbrug, hvor koordinatoren bor med sin familie i stuehusets stueplan. Tilbuddet har egen indgang, hvor der i stueplan er badeværelse samt vaske rum. På første sal er der fælles stue og køkken, to værelser samt et personalerum/mødelokale og soverum til medarbejderne. Der er indrettet værksted i laden. Koordinatoren har opført en ny bygning med henblik på at de unge fremadrettet skulle bo der adskilt fra privatboligen. I den nye bygning er der køkken, værelser, baderum mv. samt et større aktivitets og møderum. Medicinhåndtering De to nuværende unge får ikke fast ordineret medicin. Den ene har dog lægeordineret smertestillende håndkøbsmedicin som pn-medicin. Medicinen opbevares i et aflåst medicinskab i medarbejdernes soverum. Nøglen opbevares i pengeskabet. Organisatoriske forhold Arbejdsmiljø Ledelse Det at de unge, medarbejderne og koordinatorens familie er tæt sammen nødvendiggør at alle trives. Koordinatoren betegner sig som kulturbærer for den gode trivsel og ved fx som regel, hvordan alle andre har det. Det er koordinatorens vurdering, at døgnvagterne tilgodeser medarbejdernes arbejdsmiljø bl.a. fordi det giver frihed til at planlægge sin tid. Der holdes regelmæssige behandlingsmøder, personalemøder og supervision med deltagelse af afdelingslederen fra Projektafdelingen. Sygefraværet er lavt; faktisk på 0 procent fraset nogle tilfælde af sygemeldinger efter opsigelser. Medarbejderrepræsentanten fortæller at alene-arbejdet med en udfordrende målgruppe kan være slidsomt. Det kollegiale samspil og sparring giver energi og modvirker nedslidning. Derfor giver det af faglige og arbejdsmiljømæssige årsager god mening at samle flere unge i et tilbud hvilket på den anden side kan være vanskeligt, netop pga. målgruppens udfordringer. Medarbejderne videndeler gennem dagbogsnotaterne og ved overlap og Side 7

8 Organisatoriske forhold Arbejdsmiljø kontakter derudover hinanden telefonisk, også udenfor arbejdstiden. Medarbejderrepræsentanten sørger også for ikke at tage for mange døgnvagter i træk. Den forestående afvikling af tilbuddet håndteres hensigtsmæssigt og påvirker ikke indsatsen til de unge, efter medarbejderrepræsentantens vurdering. Side 8

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt 1 Indhold Indledning... 4 1.0 Baggrund... 5 2.0 Formål... 5 3.0 Målgruppen... 6 4.0 Metode... 6 5.0 Organiseringen af Enkeltmandprojekterne - et

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere