Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato Trine Kjærgaard Birkemose Tel Side 1 Bo-Hedensted Bygmarken Hedensted Målgruppe Afdelinger Tlf.: Forstander: Karen Bro Bo-Hedensted har to målgrupper: - Voksne mennesker med autisme på Bækketoften - Voksne/ældre mennesker med væsentlig funktionsnedsættelse på Bygmarken Bækketoften Afdelingsleder: Afdeling Øst/Vest, 10 pladser Afdeling Syd, 9 pladser Lov om Social Service 108 Aktivitetstilbud Lov om Social Service 104 Bygmarken Bygmarken 19 og 21, 16 pladser Bygmarken 23, 8 pladser Lov om Social Service 105 Kim Madsen-Röschmann Pia Kjeldal Fælles med afdelingerne Afdelingsleder: Pia Graakjær Lise Degn Driftscenter Aktivitetstilbud Lov om Social Service 104 Center for Voksensocial Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg Fælles med afdelingerne

2 Tidligere tilsyn Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Bækketoften Afdeling Øst/Vest Bækketoften Bygmarken Bygmarken Bækketoften Afdeling Syd Aktuelt tilsyn Grundlag for tilsynet Uanmeldt tilsyn på Bækketoften, afdeling Øst/vest, den 27. april Tilsynsbesøget var forberedt ved læsning af tidligere tilsynsrapporter samt ved informationer på tilbuddets hjemmeside og i ESDH. Tilsynsrapporterne fra 2009 er ikke tilgængelige på tilbuddets hjemmeside. Seneste tilsyn var anmeldt på Bækketoften, og der var følgende opmærksomhedspunkter: Handleplaner: Handleplaner bør implementeres i Bosted System, så data sikres og der sker logning. Fysiske rammer: Hvordan kan boligerne gøres mere velegnede for målgruppen? Der er ikke modtaget handleplan for opmærksomhedspunkterne. Fokusområder for tilsynet Målgruppe Omorganisering, effekt for beboere og medarbejdere Individuelle planer, dokumentation og inddragelse Magtanvendelser Fysiske rammer Faglig udvikling Arbejdsmiljø Deltagere i tilsynet : Kim Madsen-Röschmann, afdelingsleder Helle Åbo Sørensen, pædagogisk assistent : Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet, og deltagerne var udvalgt SR er sikkerhedsrepræsentant, TR er tillidsrepræsentant. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten Brugere/beboere: Beboerne på Bækketoften kan ikke medvirke ved interview Pårørende: Der var ikke pårørende til stede under det uanmeldte tilsyn Program for tilsynet Tilsynet ankom kl på Bækketoften og blev henvist til Bygmarken, hvor ledelsen holdt møde. Der blev gennemført et interview med afdelingslederen og bagefter et interview på Bækketoften med en Side 2

3 medarbejder. Der var efterfølgende en telefonisk tilbagemelding til afdelingslederen. Tilsynskonsulen ter Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Trine K. Birkemose Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering Bækketoften har traditionel lav udskiftning af beboere. Der er aktuelt en ledig plads, og ledelsen ser en udfordring at rekruttere borgere. Arbejdet med individuelle planer er midt i en brydningstid, hvor Dansk Kvalitetsmodel på Socialområdet og Socialt Indikator Projekt skal implementeres. Beboerne inddrages individuelt efter deres formåen og med inddragelse af kommunikative hjælpemidler. Bækketoften er i færd med en større omorganisering af indsatsen med sammenlægning af bodel og Værkstederne. Formålet er at opnå større sammenhæng i den individuelle indsats for hver enkelt beboer, idet omorganiseringen vil betyde færre personaleskift på en dag. Samtidig har Værkstedets ydelser i tiltagende grad bevæget sig fra Værkstedsaktiviteter og småproduktion mod pædagogiske aktivitet og jobs. n gør sig tanker om yderligere understøttelse af den individuelle indsats gennem de fysiske rammer. På Værkstedet er indrettet individuelle arbejdspladser til alle brugerne, og ønskescenariet er en ombygning af de eksisterende fysiske rammer til 2 rums boliger med soveværelse, stue og tilstødende aktivitetsrum til hver beboer. Der forekommer få magtanvendelser, og alle episoder følges op med henblik på fælles læring og forebyggelse. Der er nyligt afholdt kursus i konflikthåndtering. Arbejdsmiljøet er naturligt præget af den forestående omlægning af indsatsen og de konsekvenser, det vil få for medarbejderne, som skal arbejde efter samme arbejdsplan. Der har været en længere proces med vægt på inddragelse og medindflydelse samt på, at alle perspektiver er italesat. n har herefter truffet den endelige beslutning. Der er tilfredsheds med at processen frem mod sammenlægningen nu træder i kraft. Afdeling Øst/Vest har arbejdet med den interne trivsel og samarbejde ved afholdelse af personalekursus. Det er ledelsens vurdering at arbejdsmiljøet er bedre og medarbejderen finder at såvel det kollegiale samarbejde som samarbejdet med ledelsen er velfungerende. Tilsynet anbefaler: At Bækketoften arbejder med profilering af tilbuddet, udvikling af hjemmesiden mv. med henblik på at understøtte den fremtidige rekruttering af beboere Opmærksomhedspunkter Tilsynet blev ikke præsenteret for forhold, der har givet anledning til at beskrive opmærksomhedspunkter. Side 3

4 Den generelle faglige indsats Målgruppe/rekruttering Omorganisering Indledningsvist fortæller afdelingslederen at der er flyttet to nye beboere ind på afdeling Øst/Vest i de seneste 2 år, men mange beboere har boet på tilbuddet længe. Der er aktuelt en tom plads, og der er ikke modtaget forespørgsler på pladsen. Bækketoften har derfor en udfordring i forhold til at profilere tilbuddet; evt. gennem arbejde med servicedeklaration, målgruppebeskrivelse, udbygning af hjemmeside mv. Bækketoften er midt i en omorganiseringsproces, hvis hovedbestanddel er sammenlægning af aktivitetstilbuddet, kaldet Værkstedet, med botilbuddene. Første skridt er taget ved at nedlægge værkstedslederstillingerne og Værkstederne under afdelingerne, og næste skridt er at nedlægge værkstederne og lægge dem under boafdelingerne og derefter tilbyde beboerne dagcenter lignende aktiviteter. Der er flere bevæggrunde for omlægningen. Først og fremmest er målet at skabe en bedre og mere sammenhængende dagligdag for beboerne. Der er samlet erfaringer fra enkeltmandstilbuddene, hvor beboerne oplever en mere sammenhængende indsats på grund af færre personaleskift. Værkstederne har også været under udvikling fra at være værkstedstilbud bemandet med værkstedsassistenter til i højere grad at blive et aktivitetstilbud, hvor medarbejderne er pædagoger. Beboernes individuelle planer udarbejdes aktuelt i et samarbejde mellem boafdeling og værksted med medarbejderne fra boafdelingerne som tovholdere. Et fælles personale forventes at understøtte videndeling yderligere med henblik på en yderligere sammenhængende indsats for beboerne. Dertil er nogle praktiske fordele ved sammenlægningen; koordinering af arbejdsplaner, møder, uddannelse og supervision. Beboerne på Bækketoften trives bedst med kendt personale og få skift i de daglige rutiner, fx er helligdage en forstyrrelse for dem. Medarbejderrepræsentanten vurderer derfor at omorganiseringen i høj grad vil bidrage til beboernes trivsel, da det vil medføre færre personaleskift og mere ro og sammenhæng i beboernes dagligdag. Derudover kan der arbejdes mere helhedsorienteret med projekter, zig-zag skemaer mv. Omorganiseringen vil kræve samarbejde mellem personalet i bodelen og Værkstedet i overgangsfasen, og der vil forventeligt komme reaktioner fra beboerne. Side 4

5 Den generelle faglige indsats Individuelle planer/dokumentation/brugerinddragelse Bækketoften er midt i en overgangsfase vedr. individuelle planer. Aktuelt er planerne udarbejdet på baggrund af Plan 98 med inddragelse af projekter mv. Fremadrettet skal SIP og Kvalitetsmodellen indarbejdes i de individuelle planer, således at dobbeltarbejde undgås. Det er ledelsens vurdering at bl.a. SIP, sammen med øget uddannelse af medarbejderne, vil medvirke til en mere målrettet dokumentation. Bosted System anvendes til den daglige dokumentation og skal på sigt også indeholde plan og målarbejdet. Brugerinddragelse udgør en særlig udfordring, da mange af beboerne ikke har et aktivt sprog og dermed er afhængig af medarbejdernes evne til at kommunikere på andre måder, herunder tolke beboernes signaler. Beboerne kan ikke overskue et langt tidsperspektiv, og derfor arbejdes med en time eller en dag ad gangen. Beboerne kan træffe valg, hvis medarbejderne sætter rammerne, fx valg mellem forskellige mad eller drikkevarer eller hvor køreturen skal gå hen. Beboerne i afdeling Øst/Vest er tilknyttet hhv. en Øst og en Vest gruppe. Der er kontaktpersonordning, som indebærer at kontaktpersonerne er ansvarlige for fx økonomi og indkøb, men i øvrigt er indsatsen i forhold til beboerne et fælles ansvar i gruppen. Alle pædagogiske strategier og tiltag er gennemdiskuterede og besluttet på gruppemøder før de sættes i værk. I Bosted System er oprettet dagbog for hver beboer, for hver gruppe samt et forum for hele Bækketoften. Der føres daglige, generelt beskrivende notater om hver beboer, som også understøtter vidensdelingen mellem bodel og værksted. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser Som udgangspunkt anvendes mindst mulig magt på Bækketoften, og det er ledelsens vurdering, at forebyggelsen af magtanvendelser lykkes godt. Alle medarbejdere har været på kursus i konflikthåndtering. Magtanvendelser indberettes efter reglerne. Medarbejderne udfylder indberetningen sammen, yder hinanden psykisk førstehjælp og afdelingslederen inddrages typisk næste dag eller kontaktes med det samme, hvis der er behov for omgående støtte. Derudover drøftes alle indberetninger på personalemøderne med henblik på at drage fælles læring. Forebyggende tiltag drøftes og bygges ind i fx zig-zag skemaerne. Jævnlige gruppe- og personalemøder, hvor der følges op på eventuelle magtanvendelser er vigtige i forebyggelsen. Episoderne granskes med henblik på at finde mønstre og sammenhænge, der kan give anledning til at ændre den pædagogiske tilgang. I nogle tilfælde kan beboernes Side 5

6 Den generelle faglige indsats Magtanvendelser udadreagerende adfærd ikke forklares, men opstå pludseligt. Beboerne er følsomme overfor ændringer i rutinerne, fx hvis medarbejdere bliver syge og dagens medarbejderstab derfor ændres på tavlerne. Konflikthåndteringskurset har bl.a. givet viden om brug af konkrete frigørelsesteknikker, som giver tryghed at kende, samt mulige måder at stoppe konflikter på, fx ved at give mere tid før der gribes ind overfor beboerne. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer De fysiske rammer på Bækketoften er, som beskrevet i tidligere tilsynsrapporter, ikke optimale i forhold til målgruppen først og fremmest fordi beboerne ikke magter at opholde sig i fællesrummene sammen med de andre beboere. og medarbejdere søger at kompensere for manglerne, hvilket er mest synligt på Værkstedet. De store rum er opdelte og der er indrettet individuelle arbejdspladser. I bodelen er medarbejderne opfindsomme i bestræbelserne for at imødegå beboernes behov. En lejlighed er indrettet med køkken osv., hvilket stort set har forhindret magtanvendelser. ns vision for de fysiske rammer er ombygning af hele Bækketoften, boafdelinger og Værksteder, til to rumsboliger med tilstødende aktivitetsrum, således at beboerne kunne råde over soveværelse, stue og aktivitetsrum. Beboernes badeværelser er ikke store, og der er knebent med plads, når beboerne skal hjælpes i badesituationer. Medarbejderne skal placere sig med omtanke for ikke at blive lukket inde. Beboerne udnytter ikke fællesarealerne og kan være utrygge ved hinandens adfærd; fx beboerne de råber. Derfor ville større lejligheder være ønskværdigt. og medarbejderforhold Faglig udvikling Den faglige udvikling på Bækketoften tager udgangspunkt i Plan 98 samt anerkendende tilgang på baggrund af kursus i Appreciative Inquiry. Medarbejderne er interesserede i at uddanne sig, og aktuelt samarbejdes med et kommunalt tilbud om undervisning i autisme. Internt har organisationen et kursuskatalog indeholdende introkurser til Side 6

7 og medarbejderforhold Faglig udvikling nyansatte, undervisning i forskellige faglige tilgange mv. Derudover arbejdes med mentorordninger for nye medarbejdere. Der arbejdes med både MUS Medarbejderudviklingssamtaler og GRUS Gruppeudviklingssamtaler. n vurderer at kursusudbuddet på Bækketoften næsten har været overvældende det seneste år. Der er bl.a. afholdt medarbejderkonference, introkurser og autismekursus, planlagt opfølgning på konflikthåndteringskurset og Bækketoften deltager i nationale konferencer på området. Der er jævnlig supervision. og medarbejderforhold Arbejdsmiljø Det samlede sygefravær på Bækketoften vurderer ledelsen ligger for højt, mens det er lavere i afdeling Øst/Vest. På den årlige medarbejderkonference var sygefraværet i fokus under overskriften tilstedeværelse og trivsel i stedet for fravær. Det gav anledning til mange spændende indgangsvinkler til at arbejde med tilstedeværelse og fravær, fx må man ikke være syg længere eller skal fremmøde præmieres. Det er hensigten at der skal arbejdes videre i regi af LMU, og der er endnu ikke taget konkrete skridt. Afdeling Øst/Vest har tillige arbejdet særskilt med konflikthåndtering, samarbejde og trivsel. Medarbejdergruppen var i sommerhus nogle dage, hvor der blev arbejdet med hvordan bliver jeg en god kollega. Det er afdelingslederens forhåbning at det vil afspejle sig i den kommende AKU. De forskellige medarbejdergrupper fungerer forskelligt, og det er ledelsens vurdering at Værkstedsmedarbejderne aktuelt er optaget af den kommende omorganisering og konsekvenserne for deres arbejde. Omorganisering: Den planlagte omorganisering med sammenlægning af bodel og Værkstedet skal drøftes endeligt på et kommende LMU møde, hvorefter processen med varsling af omlagt arbejde mv. træder i kraft. Det er hensigten at omorganiseringen er effektueret fra 1. december Der har været en længere proces, som bl.a. har indeholdt inddragelse af ekstern konsulent i forhold til medarbejdernes reaktioner i form af vrede og frustrationer. Der har været drøftet forskellige scenarier og lagt vægt på at få alle perspektiver repræsenteret, herunder har der også været drøftelser af medinddragelse og medindflydelse. n har truffet den endelige beslutning og også fremskyndet beslutningen i forhold til de oprindelige tanker, idet der opstod utryghed, tanker om skjulte dagsordener mv. Side 7

8 og medarbejderforhold Arbejdsmiljø Det er besluttet at alle medarbejdere på Bækketoften i princippet arbejder efter samme arbejdsplan, dvs. at dag, aften og weekendvagter fordeles ligeligt. For Værkstedsmedarbejderne betyder det aften og weekendarbejde, mens det for medarbejderne i bodelen betyder en fortynding af aften og weekendarbejdet. Omorganiseringen finder først og fremmest sted for at opnå en mere sammenhængende indsats i forhold til beboerne som tidligere beskrevet, og ledelsen ser nu frem til at sætte processen i gang. n vurderer at arbejdsmiljøet er godt i både bodel og på værkstedet. Folk er smilende, venlige og hjælpsomme, og man kan spørge til råds eller hjælpe hinanden, og der er altid opbakning til kolleger. Der er god relation til ledelsen og tillid til, at ledelsen varetager deres opgave som de skal. Omorganisering. Omorganiseringen giver særlige udfordringer for medarbejderne pga. af omlægning af arbejdstider nogle medarbejdere har søgt jobbet på grund af dagarbejde eller fordi de gerne vil arbejde aften og weekend. Perioden hvor omlægningsprocessen har løbet har været præget af frustrationer, men det er medarbejderens vurdering, at der er tiltagende positive forventninger og en vilje til at give det en chance. Det er i overvejende grad usikkerheden, der har været belastende. Side 8

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere