Teamleder Lene Gamrath

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teamleder Lene Gamrath"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den 18. januar 2013 Dato Camilla Rebekka Rask Tel Side 1 Hald Ege Videbechs Allé Viborg Tlf.: Afdelingsleder: Annette Lesner Afdelinger: Asgård Midgård Hald Ege er en miljøterapeutisk behandlingsinstitution med 15 pladser fordelt i to afdelinger. Målgruppen er normalt begavede børn, der har relationsforstyrrelser på grund af massivt fysisk og psykisk omsorgssvigt. Børnene har et langvarigt døgnbehandlingsbehov og til tider generelle indlæringsvanskeligheder. Tilbuddet drives i henhold til Lov om Social Service 67, og børnene visiteres efter Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 8 eller 58. Teamleder Lene Gamrath Specialområde Hald Ege indgår i Specialområdet Socialpsykiatri Børn og Unge. Områdeleder: Agnete Thomsen Tilsyn og historik Tilsynene udføres efter Lov om Social Service 148a og i henhold til Vejledning til tilsyn på det sociale område, som er godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på Listen omfatter tilsyn fra 2010 og frem. Alle tilsynsrapporter kan ses på Ved seneste tilsyn blev tilsynet ikke præsenteret for forhold, som har givet anledning til opmærksomhedspunkter

2 Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Erstattet af ekstern evaluering under Dansk Kvalitetsmodel efterår Tilsynets fokusområder Dette tilsyn havde fokus på: Den generelle faglige indsats: Tilbuddets ydelsesbeskrivelse: o sammenhæng med Tilbudsportal og o sammenhæng med tilbuddets praksis magtanvendelse: o tilbuddets praksis o implementering af regional retningslinje, herunder lokal tilføjelse i relation til standarden i Dansk Kvalitetsmodel, DKM Fysiske og sundhedsmæssige rammer medicinhåndtering: o tilbuddets praksis o implementering af regional retningslinje, herunder lokal tilføjelse i relation til standarden i Dansk Kvalitetsmodel, DKM utilsigtede hændelser: o organisering af arbejdet med UTH og tilbuddets praksis o implementering af regional retningslinje, herunder lokal tilføjelse i relation til standarden i Dansk Kvalitetsmodel, DKM Organisatoriske forhold: aktuelle udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø Tilsynets metode Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet forberedt sig ud fra tidligere tilsynsrapporter, informationer i ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på tilbuddets hjemmeside, herunder - To magtindberetninger fra og Tilbuddets beskrivelse på Tilbudsportalen - Tilbuddets ydelsesbeskrivelser på hjemmesiden Under tilsynsbesøget fik tilsynet udleveret følgende dokumenter: - Kopi af Arbejdstilsynets besøgsrapport den samt brev om resultat af tilsyn den Medicinhåndtering retningslinjer (til de ansvarlige) - Medicinhåndtering retningslinjer (til alle) - Eksempel på Miljøterapeutisk behandlingsplan september 2012 Ved tilsynsbesøget blev følgende interviewet: Annette Lesner, afdelingsleder Lene Gamrath, teamleder Det var ikke muligt at tale med pædagogiske medarbejderrepræsentanter på tidspunktet for besøget. Der er pt. ikke noget pædagogiske personale på arbejde i formiddagstimerne pga. besparelser. Side 2

3 Tilsynet hilste på et barn i forbindelse med gennemgang af medicinhåndteringen på Midgård. Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl Tilsynet blev planlagt sammen med afdelingslederen og teamlederen, som afslutningsvist fik en tilbagemelding af tilsynet. Tilsynet er udført af Ellen Brunebjerg Tilsynskonsulent Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering I forhold til Hald Eges ydelsesbeskrivelse er det tilsynets vurdering: - at der er uoverensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelsen og oplysningerne på Tilbudsportalen i relation til juridisk grundlag, takster og fagsammensætning. - at der er overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelsen og tilbuddets praksis, herunder at målgruppebeskrivelsen er dækkende samt at indsatsen, som beskrevet i de individuelle planer, svarer til ydelsesbeskrivelsen - at Hald Ege med fordel kan anvende samme skabelon for ydelsesbeskrivelse som de øvrige børn- og ungetilbud indenfor specialområdet, så der åbnes mulighed for en sammenligning på tværs indenfor de samme parametre. I forhold til magtanvendelser er det tilsynets vurdering: - at magt kun anvendes, når det er i overensstemmelse med regler i magtbekendtgørelsen samt at alle tilfælde af magtanvendelse indberettes efter reglerne. - at beskrivelsen af selve indgrebet med fordel kunne være mere detaljeret i nogle indberetninger, således at det tydeligt fremgår at principperne for proportionalitet, mindsteindgreb og individualitet iagttages. - at der på Hald Ege er en konfliktnedtrappende og forebyggende tilgang til magtanvendelser. - at Hald Ege i forhold til implementering af standarden og den regionale retningslinje for magtanvendelse skal udarbejde lokale tilføjelse/procedurer. - at Hald Ege har foretaget risikovurderinger af fire børn med udadrettet adfærd. I forhold til medicinhåndtering, er det tilsynets vurdering: - at Hald Ege har en sikker medicinhåndtering - at Hald Eges skal udarbejde lokale tilføjelse/procedurer, herunder en revideret medicininstruks. I forhold til Utilsigtede Hændelser, UTH, er det tilsynets vurdering: - at Hald Ege har en UTH-organisering, der efterlever kravene i standarden og den regionale retningslinje, og at denne organisering har medvirket til en væsentlig reduktion i de utilsigtede hændelser - at utilsigtede hændelser indberettes til DPSD.dk - at ledelsen har relevant fokus på utilsigtede hændelser i forbindelse med sektorovergange - at Hald Ege skal udforme lokal tilføjelse jf. kravene i den regionale retningslinje Side 3

4 Tilsynet blev ikke præsenteret for forhold i arbejdsmiljøet, som havde negativ indflydelse på opgaveløsningen, hvorfor yderligere undersøgelser ikke blev foretaget ved dette tilsynsbesøg. Anbefalinger Opmærksomhedspunkter Det er tilsynets anbefaling: at der sikres overensstemmelse mellem ydelsesbeskrivelsen og oplysningerne på Tilbudsportalen i relation til juridisk grundlag, takster og fagsammensætning. at anvende samme skabelon for ydelsesbeskrivelse som de øvrige børn- og ungetilbud indenfor specialområdet, så der åbnes mulighed for en sammenligning på tværs af tilbuddene indenfor de samme parametre. at Hald Ege udarbejder lokale tilføjelser og procedurer for de tre standarder Magtanvendelse, Medicinhåndtering og Utilsigtede hændelser, herunder reviderer aktuelle retningsgivende dokumenter for medicinhåndtering (medicininstruks). Tilsynet blev ikke præsenteret for forhold som gav anledning til opmærksomhedspunkter. Nedenstående er tilsynets bearbejdning af datagrundlaget, som er tilvejebragt ved interview, observationer under tilsynsbesøget eller ved dokumentgennemgang. Hvor ikke andet fremgår, er der sammenflad i oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Aktuelt Hald Ege har 13 børn boende, heriblandt to unge i efterværn. Ledelsen har løbende sikret at medarbejdernormeringen er blevet afstemt efter det gældende og forventede børnetal, og beskriver derfor en sikker driftssituation, trods et mindre fald i børnetilgangen. Der er sket ledelsesmæssige forandringer på Hald Ege i forbindelse med overgang til specialområdet. Den tidligere konstituerede forstander og afdelingsleder er nu afdelingsleder på hele Hald Ege og den anden afdelingsleder er blevet teamleder for Asgård og Midgård. Hald Ege er ved tilsynsbesøget ikke startet på at implementere de regionale retningslinjer for de tre standarder Magtanvendelse, Medicinhåndtering og Utilsigtede Hændelser under Dansk Kvalitetsmodel på Socialområdet, og har derfor heller ikke udarbejdet lokale tilføjelser. Der er udpeget en koordinator i specialområdet, og en ny kvalitetsorganisation er under dannelse, hvilket blandt andet skal understøtte arbejdet med de lokale tilføjelser. Hald Ege blev eksternt evalueret, som en del af Dansk Kvalitetsmodel i efteråret 2012 og er indstillet til opfyldelse på samtlige 6 standarder. Ydelsesbeskrivelser Tilbudsportal: Tilsynet konstaterer ved gennemgang af Hald Eges hjemmeside, ydelsesbeskrivelser og oplysninger på Tilbudsportalen, at der ikke er fuld overens- Side 4

5 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold stemmelse mellem oplysningerne, fx er der udsving i døgntaksten, og lovgrundlaget er ikke enslydende. Desuden fremgår det at der ydes terapi ved egen psykolog. Den ydelse er bortfaldet, da tilbuddet ikke længere har ansat egen psykolog. Tilsynet konstaterer endvidere at tilbuddet anvender en anden skabelon for deres ydelsesbeskrivelse end den standardopsætning, som gør sig gældende for de øvrige Børn- og ungetilbud i Region Midtjylland. Målgruppe: Der er ledelsens vurdering at de nuværende indskrevne børn og unge svarer til målgruppebeskrivelsen, og ledelsen understreger at Hald Ege er et tilbud til normaltbegavede børn, som er i stand til at reflektere over egen udviklingsproces. Ledelsen beskriver tillige at stadig flere af børnene har svære udviklingsforstyrrelser eller psykiatriske diagnoser, fx kan det dreje sig om børn med autismespektrumforstyrrelser eller spiseforstyrrelser. Børn, som er udviklingshæmmede, kan ifølge ledelsen ikke profitere af et miljøterapeutisk tilbud. Ydelser vedr. borgeren: Den behandlingsmæssige indsats er funderet på en miljøterapeutisk indfaldsvinkel. Ledelsen fortæller at de fortsat modtager supervision og undervisning ved ekstern psykolog/konsulent med særlige viden indenfor det miljøterapeutiske område. Tilbuddet er tillige optaget af at udvikle kompetencer indenfor neuroaffektiv psykoterapi, som har vist sig effektiv i forhold til børn, som har været udsat for omsorgssvigt. Gennemgang af det udleverede eksempel på en behandlingsplan viser at barnet er beskrevet i forhold til en række overskrifter, fx ressourcer, vanskeligheder, problemadfærd, mål og delmål i behandlingen. Temaerne i behandlingsplanen relaterer sig udelukkende til den gældende kommunale handleplan, som beskriver de overordnede handlemål. Ledelsen oplyser at kommunerne afholder de lovpligtige børnesamtaler og deltager i statusmøde, hvor der følges op på den kommunale handleplan. Normering: Der er tilknyttet 6 fuldtidsansatte pædagoger til Midgård og 5 til Asgård. I hverdagen er der 2 pædagoger på arbejde i begge huse i det tidsrum, hvor børnene er på institutionen dvs. fra Pædagogerne er kun i forbindelse på mødevirksomhed eller i forbindelse med særlige ansvarsområder på arbejde i formiddagstimerne, hvor børnene er i skole. I weekends og ferie, hvor børneantallet evt. er mindre kan der være en pædagog på arbejde. Dette vurderes fra gang til gang med hensyntagen til børnegruppens sammensætning. Ydelser vedr. familie og netværk: Hald Ege inddrager børnenes forældre i statusmøder, og der afholdes familiemøder uden deltagelse af kommunen. Der er faste besøgsaftaler om onsdagen og derudover kontaktes og involveres forældrene efter individuelt behov og evne, fx hvis børnene/de unge tilbydes i livhistoriefortællinger, som en del af behandlingsforløbet. Side 5

6 Den generelle faglige indsats Magtanvendelser og risikovurdering Konkrete magtindberetninger Risikovurdering Der har været 12 magtanvendelser i 2012 i forhold til tre børn. Alle magtanvendelser har omhandlet fastholdelse og føring, og der foreligger beskrivelser af omstændighederne før, under og efter magtanvendelserne. Beskrivelserne indeholder dog ikke altid en detaljeret beskrivelse af selve indgrebet i selvbestemmelsesretten, fx hvor mange medarbejdere der var til stede i rummet, og hvordan/på hvilken måde barnet blev lagt ned på gulvet, og hvordan barnet blev fastholdt. Sidstnævnte er en forudsætning for at vurdere, om indgrebet overholder principperne om mindsteindgreb, individualitet og proportionalitet. Ledelsen tilkendegiver at magtanvendelser altid analyseres og drøftes efterfølgende med henblik på fremadrettet forebyggelse, - herunder at udvikle den mindst indgribende og mest konfliktforebyggende tilgang til det enkelte barn. Børn og ungetilbuddene er blevet pålagt at risikovurdere børn med udadrettet adfærd. Hald Ege har foretaget en risikovurdering af fire børn. Risikovurderingen er indskrevet børnenes behandlingsplan. Fysiske og sundhedsmæssige rammer Medicinhåndtering Tilsynet så den praktiske medicinhåndtering på Midgård på tilsynsdagen. Medicinskabet, som er aflåst, står i forlængelse af medarbejderkontoret, som ligeledes er aflåst. Børnenes medicin er mærket med navn og cpr. Tilsynet modtog to retningsgivende dokumenter for tilbuddets medicinhåndtering, som henholdsvis retter sig mod alle medarbejdere og de medarbejdere, som har et særligt ansvar i forbindelse med medicinhåndteringen. Den retningslinje, som retter sig mod samtlige medarbejdere, var tilgængelig i umiddelbar nærhed af de aflåste medicinskabe på Midgård. Retningslinjen til samtlige medarbejdere, som er dateret september 2009, indeholder en beskrivelse af medicinhåndteringen fra modtagelse til udlevering, anvendelse af håndkøbsmedicin, alternativ behandling, fejlmedicinering og beskrivelse af ansvarsområder. Retningslinjen, som retter sig mod de medicinansvarlige, som er teamlederen og en medicinansvarlig medarbejder, beskriver samme områder, men indeholder tillige detaljerede beskrivelser af de pågældende medarbejderes ansvarsområder samt procedure ved sektorovergange. Ledelsen oplyser at den medicinansvarlige medarbejder, som har haft ansvaret for dette område gennem flere år, ikke længere er ansat på tilbuddet, hvorfor det indtil videre er teamlederen, der har det fulde ansvar. Der er udpeges en ny medicinansvarlig medarbejder, og medicinretningslinjerne forventes revideret i forbindelse med udformning af en lokal retningslinje for implementeringen af standarden medicinhåndtering. Al dokumentation i forhold til medicinhåndteringen forventes at blive ført i Bosted System med virkning fra februar Side 6

7 Fysiske og sundhedsmæssige rammer Utilsigtede Hændelser UTH UTH-organisationen består af teamlederen og den medicinansvarlige medarbejder. Samtlige utilsigtede hændelser indrapporteres til DPSD.dk (Dansk Patient SikkerhedsDatabase). I begyndelsen omhandlede en række utilsigtede hændelse forglemmelser i forbindelse med medicingivning. Sidstnævnte gav anledning til en omorganisering, så det nu er faste medarbejdere, der er involveret i medicinhåndteringen, hvilket har nedbragt antallet af utilsigtede hændelser betydeligt. Utilsigtede hændelser i forbindelse med uheld og infektioner er ikke forekommet. Der er formuleret en procedureskrivelse i forbindelse med sektorovergange for at forebygge fejl. Organisatoriske forhold Arbejdsmiljø Den 16. januar 2012 aflagde arbejdstilsynet Hald Ege et besøg og vurderede i den forbindelse at arbejdsmiljøet var i orden. Generelt er arbejdsmiljøet udfordret af børn og unge med selvskadende og udadrettet adfærd, hvilket kan medføre at medarbejderne udsættes for spyt, spark og ukvemsord. Som følge af en arbejdsrelateret sygemelding aflagde Arbejdstilsynet tilbuddet et besøg i februar og igen den og konstaterede, at der ikke var forhold som gav anledning til at foretage sig yderligere. Afdelingslederen og teamlederen nævner samstemmende at medarbejderne aktuelt ser muligheder i at dele en teamleder på tværs af husene, hvilket kan understøtte tilbuddets sammenhængskraft. Der afholdes blandt andet fælles personalemøder, hvor faglige temaer og den mest virksomme organisering drøftes. Der er fortsat en høj anciennitet i medarbejdergruppen, og medarbejderne har mulighed for at øve indflydelse på vagtplanlægningen. Side 7

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

også Vi gjorde noget ved volden!

også Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 også Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra ni arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere