Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Uanmeldt tilsyn den Dato Camilla Rebekka Rask Tel Side 1 Ulriksdal Hamarvej Viborg Målgruppe Afdelinger Driftscenter Tlf.: Forstander: Tove Nedergård Ulriksdal er et døgntilbud for børn med varige og vidtgående psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Nøddehuset har 6 døgnpladser og 2 aflastningspladser for børn med svære fysiske handicap i kombination med psykisk udviklingshæmning. Koglehuset har 7 døgnpladser for børn, som er fysisk mobile i kombination med udviklingshæmning. En del af disse børn har autistiske træk og udadreagerende adfærd. Nøddehuset Lov om Social Service 67 stk 2 Koglehuset Lov om Social Service 67 stk 2 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15, 3. sal 8800 Viborg Afdelingsleder: Helle L. Jensen Afdelingsleder: Hannah Jensen Tidligere tilsyn Listen omfatter tilsyn fra 2010 og frem. Alle tilsynsrapporter kan ses på Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Nøddehuset

2 Aktuelt tilsyn Uanmeldt tilsyn den på Ulriksdal Grundlag for tilsynet Tilsynet udføres efter Vejledning for tilsyn på det sociale område, som er godkendt i Regionsrådet i Region Midtjylland. Vejledningen kan ses på Tilsynsbesøget var uanmeldt. Forud for tilsynsbesøget havde tilsynsteamet søgt informationer i ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på hjemmesiden. Under tilsynsbesøget gennemførte tilsynet en dokumentgennemgang i Bosted System, som er et socialfagligt it-system. Seneste tilsynsrapport ligger på tilbuddets hjemmeside. Der var ingen opmærksomhedspunkter. Fokusområder for tilsynet Deltagere i tilsynet Belægning og driftsmæssige udfordringer Dansk Kvalitetsmodel- de ydelsesspecifikke standarder Pædagogiske metoder Magtanvendelser (individualitets - proportionalitets og mindsteindgrebsprincippet) Medicin: samarbejde med sundhedsområdet/psykiatrien. Ledelse Hannah Jensen, Koglehuset Medarbejdere Pædagog, Tillidsrepræsentant, medlem af HMU, CMU. Program for tilsynet Tilsynet er udført af Tilsynets samlede vurdering ICF er en international klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelser og helbred, og et struktureret screeningsinstrument, som systematisk beskriver udviklings-muligheder og begrænsninger for det enkelte barn. Tilsynet ankom kl og forlod Ulriksdal kl Ved tilsynets ankomst blev forstanderen, som ikke var til stede på dagen, orienteret telefonisk om, at tilsynet var kommet. Trine K. Birkemose Tilsynskonsulent Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Tlf: Tlf.: Der er ingen ledige pladser på Ulriksdal, men der er mulighed for at lave en til to pladser i overbelægning. To børn over 18 år forventes at overgå til kommunalt tilbud, som er under opførelse. Potentielle nye børn er aktuelt under udredning med henblik på eventuel senere indflytning. Generelt beskrives målgruppen som mere kompleks, med flere interagerende lidelser og differentierede støttebehov, hvilket kalder på en grundig udredning af børnenes støttebehov forud for indflytning samt etablering af særteams omkring nogle børn. Ulriksdal har udformet lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer, som relaterer sig til de nationale standarder individuel plan, brugerinddragelse og kommunikation. Intern audit forventes gennemført i ugerne 8 og 9 og vil ligeledes omfatte de organisatoriske standarder. Der foreligger individuelle planer for samtlige børn. For børn under 18 Side 2

3 år er den individuelle plan udformet på baggrund af ICF. Ikke alle individuelle planer er tilgængelige i Bosted System, men opbevares på tilbuddets fællesdrev. I tilbuddets mål og strategiplan fremgår det at al dokumentation i forhold til beboerne skal være tilgængeligt i Bosted System med udgangen i Det er tilsynets vurdering, at opbevaring af dokumenter som fx ICFplaner på fællesdrev er i konflikt med Persondatalovens regler om sikker opbevaring af personfølsomme oplysninger samt med kravene til logning. Det anbefales at alle dokumenter med personfølsomme oplysninger opbevares i Bosted System eller alternativt udskrives og slettes hurtigst muligt. Der dokumenteres systematisk i forhold til ICF-mål og indsatsen i øvrigt, og planerne revideres som minimum en gang årligt i forbindelse med afholdelse af statusmøder med kommunerne. Inddragelse af barnet tilpasses det individuelle funktionsniveau. På det organisatoriske niveau træder forældrene i børnenes sted. Forældrene har læseadgang til barnets elektroniske journal i Bosted System. Det er ikke tydeligt for tilsynet, hvor eksplicit tilbuddet beskriver børnenes forudsætninger for inddragelse og ønsker hertil, herunder om tilbuddet anvender det skema for brugerinddragelse, som den lokale tilføjelse indeholder. TEACHH = Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) PECS=Picture Exchange Communication System Marte Meo = en metode med brug af videooptagelser, der retter sig mod en udviklingsunderstøttende samspilsform) VICOM= et Video og kommunikationsredskab Barnets kommunikative ressourcer og barrierer beskrives i et særskilt domæne i ICF-planen, blandt med udgangspunkt i resultaterne fra en Kuno Beller test. Praksis for vurdering af børnenes kommunikative ressourcer og barrierer varierer mellem Koglehuset og Nøddehuset. Det er tilsynet vurdering, at tilbuddet med fordel kan beskrive lokale tilføjelser til henholdsvis Koglehuset og Nøddehuset med henblik på at forankre arbejdet med Dansk Kvalitetsmodel under hensyntagen til afdelingernes forskellige målgrupper og metodiske tilgange. Ulriksdal trækker på en række metodiske teknikker og metoder, fx TEACCH, PECS, tegn til tale, Marte Meo og neuropædagogik med henblik på at understøtte en individualiseret tilgang til barnet kendetegnet af en synlig struktur for det enkelte barn og smidige organiseringsformer. Tilsynet vurderer at tilbuddet yder en kvalificeret indsats præget af kontinuitet, omsorg og støtte til gavn for det enkeltes barns udvikling Der har været 19 magtanvendelser i 2011 og 5 magtanvendelser i 2012 indtil datoen for tilsynet. Magtanvendelserne omhandler fastholdelse eller føring af barnet. Der arbejdes systematisk med forebyggelse af magtanvendelser, via detaljerede tilgangsbeskrivelser og kontinuerlige pædagogiske drøftelser, som, ifølge tilsynets vurdering, tilgodeser principperne om proportionalitet, individualitet og mindste indgreb, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsen af den 21.september Gældende regler for registrering følges. Ulriksdal har et tilfredsstillende samarbejde med en pædiatrisk konsulent og Center for Oligofrenipsykiatri. Tilsynet har ingen kommentarer hertil. Medicinhåndteringen blev ikke berørt ved dette tilsyn. Ulriksdal har en fyldestgørende medicininstruks, der opfylder kravene i Sundhedsstyrel- Side 3

4 sens vejledning af , og der er opmærksomhed på at alle lægemidler skal være lægeordinerede, og der er en præcis procedure ved fejl og andre utilsigtede hændelser, ligesom der er udpeget en medicinansvarlig medarbejder i hver afdeling. Medicinhåndteringen har ikke givet anledning til opmærksomhedspunkter ved det seneste tilsyn den 1.september Opmærksomhedspunkter Tilsynet blev ikke præsenteret for forhold, som gav anledning til opmærksomhedspunkter Kvalitetsarbejdet Målgruppe Udviklingstendenser Der er aktuelt ingen ledige pladser på Ulriksdal. I Koglehuset bor der syv børn, og to børn, som er i aflastning, deler en plads. I Nøddehuset bor der seks børn og to børn er i aflastning. To børn, som begge er over atten år, forventes at flytte til det kommunale tilbud Katrinehaven i Viborg. Tilbuddet er under opførsel. To børn er aktuelt under afklaring i forhold til en kommende visitation til tilbuddet. Tilbuddet har mulighed for at lave en til to pladser i overbelægning. Generelt beskrives målgruppen som mere kompleks, med flere interagerende lidelser og differentierede støttebehov, hvilket kalder på en grundig udredning af børnenes støttebehov forud for indflytning samt etablering af særteams omkring nogle børn. Det er under overvejelse, i forbindelse med en planlagt udbygning, at indrette lokaler med henblik på at imødekomme det stigende behov for løsning af særopgaver. Ulriksdal overgår i 2013, som følge af en omorganisering af driftsområderne i Region Midtjylland, til et forretningsområde med lignende børnog unge tilbud under Region Midtjylland. Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Organisering af kvalitetsarbejdet Lokale tilføjelser Individuel plan/ dokumentation Der er etableret en lokal kvalitetsorganisation, som består af en medarbejderrepræsentant og afdelingslederen fra Nøddehuset. Intern audit på de seks standarder forventes gennemført i uge 8 og 9. Der er udpeget en medarbejder til at gennemføre auditten sammen med repræsentanterne fra kvalitetsorganisationen på det ydelsesspecifikke område og en medarbejder til det organisatoriske område. Tilbuddet har udformet lokale tilføjelser til de ydelsesspecifikke regionale retningslinjer. De lokale tilføjelser omfatter både Nøddehuset og Koglehuset. Der foreligger individuelle planer for samtlige børn. For børn under 18 år er den individuelle plan udformet på baggrund af ICF. Ikke alle individuelle planer er tilgængelige i Bosted System, men opbevares på tilbuddets Side 4

5 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold fællesdrev. Sagsmateriale fra andre instanser, fx kommunale handleplaner opbevares i barnets papirjournal. Der opstilles to til tre ICF-mål pr. barn. Målene er synlige i den individuelle plan og i afdelingens flip-flap mappe. Der afholdes statusmøder, som minimum en gang årligt, med deltagelse af forældre og kommunal sagsbehandler. Under tilsynets dokumentgennemgang ses at dokumentation for indsatsen føres i Bosted System under forskellige temaer som fx ICF-mål, selvskadende adfærd, aktivitet, daglige observationer, magtanvendelser, social interaktion. Forældrene har læseadgang til barnets elektroniske journal. ICF-målene er ikke synlige på barnets elektroniske forside. Brugerinddragelse Kommunikation Metodisk/ pædagogisk tilgang Brugerinddragelsen på individuelt niveau tilpasses barnets funktionsniveau. Mange børn har en vælgemappe, som giver barnet mulighed for at vælge mellem konkrete ting (fx mad, drikke og beklædning) eller aktiviteter. Forældrene træder ofte i barnets sted, blandt andet til belysning af barnets forudsætninger for hvordan og i hvilket omfang barnet kan inddrages. På det organisatoriske niveau er der et forældreråd, som fungerer som børnenes talerør. Under henvisning til seneste uanmeldte tilsyn, som blev gennemført den 1.september 2011, beskrives barnets forudsætninger for og ønsker til brugerinddragelse både på individuelt og organisatorisk niveau ikke eksplicit. Tilbuddet har i forbindelse med deres lokale tilføjelse, udformet et skema til udredning af brugerinddragelse. Skemaet udfyldes i samarbejde med forældrene ved kommende ICF-møder. Ledelsen oplyser at udfyldelse af skemaerne er en udfordring for tilbuddets svageste børn. Ofte er det en nødvendighed at have et indgående kendskab til børnene for at kunne aflæse deres ønsker og udfylde skemaet, så oplysningerne er retvisende. I lighed med brugerinddragelse tilpasses kommunikationen børnenes funktionsniveau. Barnets kommunikative ressourcer og begrænsninger afdækkes ifølge afdelingslederen fx gennem neuropædagogiske screeninger og Kuno Beller tests, som er en udviklingsbeskrivelse. Konklusioner fra testen indgår i ICF-planen. Der anvendes ikke såkaldte kommunikationspas i Koglehuset, som angivet for Nøddehuset. Ifølge seneste tilsyn har Ulriksdal forholdt sig til og beskrevet domænet kommunikation i den individuelle plan for samtlige børn. Tilbuddet er optaget af at anvende og sammensætte den mest virksomme pædagogik, som understøtter de individualiserede støttebehov hos børnene og som åbner mulighed for at læse og forstå det enkelte barns signaler. Der arbejdes med udgangspunkt i teknikker fra metoderne: TEACCH, tegn til tale, Marte Meo, VICOM og neuropædagogik. Omdrejningspunktet for den mest virksomme indsats for børnene er ifølge ledelsen en synlig struktur og detaljerede tilgangsbeskrivelser, som understøtter en ensartet men individualiseret tilgang til det enkelte barn, smidige organiseringsformer i form af teams om det enkelte barn, samt kontinuerlige refleksioner og drøftelser over indsatsen i dagligdagen og forbindelse med team- og gruppemøder. Side 5

6 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Den generelle faglige indsats Magtanvendelser Der har været 19 magtanvendelser i 2011 og 5 magtanvendelser i 2012 indtil datoen for tilsynet. Magtanvendelserne omhandler fastholdelse eller føring af barnet. Magtanvendelserne i 2011 berører fire børn og i 2012 et barn. Der arbejdes systematisk med forebyggelse af magtanvendelserne via detaljerede tilgangsbeskrivelser, hvori det står beskrevet, hvordan medarbejdere skal håndtere det pågældende barn i situationer, som kan udløse en magtanvendelse. Det er ledelsens og medarbejderens erfaring at antallet af magtanvendelser har sammenhæng med, om medarbejderne kan læse det enkelte barns signaler og kan tilpasse sin tilgang til barnet med henblik på at forebygge eller minimere anvendelsen af magt. Et indgående kendskab til børnene understøttes af det forhold, at mange medarbejdere har høj anciennitet og har været ansat på Ulriksdal gennem en årrække. Sidstnævnte gælder også for en del af børnene, som ligeledes har taget ophold på tilbuddet gennem en årrække. Der er dog situationer, som ikke altid kan forudses, trods stort kendskab og viden om det enkelte barn, fx i forbindelse med pludselig udadreagerende adfærd, hvor barnet vurderes til fare for sig selv eller de øvrige børn. Medarbejderen gav konkrete eksempler herpå på tilsynsdagen. Sådanne episoder drøftes efterfølgende, og den nye viden om, hvad der kan aktivere barnets udadreagerende adfærd beskrives i tilgangsbeskrivelserne og i barnets elektroniske journal i Bosted System. Der kan ifølge medarbejderen og afdelingslederen også ses en sammenhæng mellem det forhold, at barnet ikke er korrekt medicineret og nødvendigheden af at anvende magt overfor barnet. Der er en klar procedure for registrering og indberetning af magtanvendelser. Alle magtanvendelser indberettes i henhold til bekendtgørelse nr. 1093, 2010 om magtanvendelse overfor børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. Sundhedsfaglige forhold Psykiatrisk tilsyn/ Samarbejdsrelationer Der er en fast børnelæge tilknyttet tilbuddet, som kommer på Ulriksdal seks gang om året. Samtlige børn tilses som minimum engang årligt af børnelægen. Flere børn tilses almindeligvis flere gange årligt. Henvisninger til andre specialer, fx børne- og ungdomspsykiatrien forestås af børnelægen eller barnets praktiserende læge. Tilbuddet har et samarbejde med Center for Oligofrenipsykiatri. Tilbuddet har tidligere haft tilknyttet en børne-og ungdomspsykiater, men qua ressourcemangel i psykiatrien, er denne mulighed bortfaldet. Side 6

7 Sundhedsfaglige forhold Medicinadministration Medicinhåndtering er ikke berørt ved dette tilsyn. Ulriksdal har en fyldestgørende medicininstruks, der opfylder kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning af , og der er opmærksomhed på at alle lægemidler skal være lægeordinerede, og der er en præcis procedure ved fejl og andre utilsigtede hændelser, ligesom der er udpeget en medicinansvarlig medarbejder i hver afdeling. Medicinhåndteringen har ikke givet anledning til opmærksomhedspunkter ved det seneste tilsyn den 1.september Side 7

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn

Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn Regionshuset Viborg MultifunC Midtjylland Damagervej 26 A 8260 Viby J Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk

Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Holmstrupgård Udført den 22. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 01-06-2011

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere