Prioriteringsmodel for lokalisering af vidensvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsmodel for lokalisering af vidensvirksomheder"

Transkript

1 Prioriteringsmodel for lokalisering af vidensvirksomheder 14. marts 2008

2 Prioriteringsmodel for lokalisering af vidensvirksomheder 14. marts 2008 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Lokalisering af vidensvirksomheder 1 2. Beskrivelse af de geografiske lokaliseringsfaktorer Vej-infrastruktur Kollektiv trafik Afstand til lufthavn 2.4 Adgang til især højtuddannet arbejdskraft Nærhed til kunder og marked Nærhed til forsknings- og udviklingsinstitutioner Teknologisk infrastruktur 2.8 Kvalitet af nærmiljø og herlighedsværdi Relationer til lokale myndigheder Forsyningsudgifter og dækningsafgift Boligudbud Børnepasningsmuligheder Kultur og fritidstilbud Image af erhvervsområdet og af området i øvrigt Prioriteringstabel for lokalisering af vidensvirksomheder 23 I

4 1. Lokalisering af vidensvirksomheder Dette notat beskriver en model for vurdering af alternative lokaliseringers attraktivitet for vidensvirksomheder. Modellen er udarbejdet med henblik på anvendelse i forhold til forskellige lokaliseringer i det østjyske område omkring Århus- Skanderborg-Ry. Den er baseret på erfaringer fra ind- og udland mht. vidensvirksomheders adfærd og prioriteringer ved valg af lokalisering. Vidensvirksomheder er naturligvis ligesom andre virksomheder forskellige og tager ikke nødvendigvis de samme hensyn ved valg af lokalisering, men modellen er søgt opbygget, så den reflekterer gennemsnittet eller hovedparten af moderne servicevirksomheder, der især beskæftiger vidensmedarbejdere. Vidensvirksomheder er generelt meget mobile. Dette kan hænge sammen med, at de generelt har høje vækstrater og dermed relativt ofte står i en situation, hvor de må udvide eller finde nye lokaler. En tidligere undersøgelse udført af Rambøll Management i 2003 viser, at en femtedel af vidensvirksomhederne i Københavnsområdet er flyttet inden for en to års periode, og at en tredjedel på daværende tidspunkt tænkte på at flytte inden for de kommende to år. Der var dog generelt tale om flytninger inden for hovedstadsområdet. Af undersøgelsen fra 2003 fremgår det, at vidensvirksomheder i Københavnsområdet især tiltrækkes af en god infrastruktur og kollektiv trafik og af adgangen til fagligt og højt uddannet arbejdskraft. Den høje økonomiske aktivitet gør det tiltagende vanskeligt at skaffe den nødvendige arbejdskraft og herunder især højt uddannet eller specialiseret arbejdskraft, og infrastrukturforhold har også fået tiltagende betydning som følge af de tiltagende flaskehalsproblemer i og omkring de større byer. Det samme er tilfældet i resten af landet, men alligevel må det af mange grunde antages, at lokaliseringsfaktorerne kan være lidt anderledes uden for Københavnsområdet. Der foreligger dog ikke nogen undersøgelse heraf. På basis af vore erfaringer og tidligere studier er det vores opfattelse, at nedennævnte faktorer generelt er vigtige. Der skelnes her mellem overordnede, geografiske lokaliseringsfaktorer og specifikke forhold ved det konkrete område eller den konkrete bygning. De overordnede, geografiske lokaliseringsfaktorer er primært: Vej-infrastruktur og adgang til motorvej Adgang til kollektiv trafik Afstand til lufthavn Adgang til især højtuddannet arbejdskraft Nærhed til kunder og marked Nærhed til forsknings- og uddannelsesinstitutioner Teknologisk infrastruktur Kvalitet af nærmiljø og herlighedsværdi Relationer til lokale myndigheder Forsyningsudgifter og dækningsafgift Boligudbud Børnepasningsmuligheder Kultur- og fritidstilbud Image og attraktivitet af erhvervsområdet og af området i øvrigt Lokalisering af vidensvirksomheder 1/24

5 Hertil kommer de mere specifikke forhold, som ikke har så meget med den geografiske lokalisering at gøre, og som derfor ikke skal indarbejdes i en generel model. Det drejer sig om: Bygningens funktionalitet Bygningens indretningsmæssige fleksibilitet Mulighed for vækst Bygningsarkitektur og herlighedsværdi Ofte har virksomheder, der går i flyttetanker, desuden et ønske om at placere sig hensigtsmæssigt i forhold til de eksisterende medarbejderes faktiske bosætningsmønster for derved at holde på medarbejderne. I nedenstående fokuseres på de overordnede, geografiske lokaliseringsfaktorer. De er nærmere beskrevet i det følgende afsnit, hvor der for hver parameter er opstillet konkrete kriterier og indikatorer, og hvor et forslag til pointberegning på en 1-5 skala er foreslået. Der er i forbindelse hermed lavet en vurdering og en pointberegning til 3 konkrete lokaliseringer, nemlig: Kildebjerg Ry Beringvej, Hasselager Niels Bohrsvej, Skanderborg Det er tanken at alle modellens parametre skal kunne værdisættes med point fra ét til fem og at en samlet score herefter beregnes med anvendelse af en vægtning, der afspejler vidensvirksomheders typiske lokaliseringsadfærd. Modellen er således baseret på en konkret afgrænsning af parametre og på en forudsætning om, at disse vil kunne sammenvægtes til én samlet score. For nogle virksomheder har enkelte parametre muligvis en større vægt og i andre tilfælde, kan det være vigtigt for en virksomhed, at en parameter i det mindste er tilfredsstillet på et givet niveau. I sådanne tilfælde, kan modellens vægtning og fortolkning tilpasses individuelt. Modellen kan naturligvis også anvendes med anvendelse af alternative vægtninger og således vise resultatets følsomhed overfor ændringer heri. Lokalisering af vidensvirksomheder 2/24

6 2. Beskrivelse af de geografiske lokaliseringsfaktorer I det følgende gennemgås lokaliseringsmodellens parametre, og den foreslåede brug af indikatorer og mål er beskrevet. Efterfølgende er der for hver parameter tilskrevet point til brug for en sammenligning af tre alternative lokaliseringer Kildebjerg Ry Beringvej, Hasselager Niels Bohrsvej, Skanderborg i Ry, Hasselager og Skanderborg. Ved pointberegningen gives 5 point for den ideelle lokalisering i forhold til en konkret parameter og 1 point til den dårligste placering. 2.1 Vej-infrastruktur Vejinfrastrukturen måles her i forhold til motorvejsnærhed og køretid til udvalgte destinationer i regionen. Vejinfrastrukturen er især vigtig for virksomheder, der har mange pendlende medarbejdere, eller som har behov for omfattende transport af personer eller varer i forbindelse med virksomhedens drift. Der er flere aspekter af vejinfrastrukturen, som må medtages i en vurdering af denne parameter. Det drejer sig primært om: Afstand fra virksomheden til nærmeste motorvejstil- eller frakørsel Køretid til udvalgte pendlingsdestinationer fra virksomhedens adresse Parkeringsproblemer Trafikproblemer Desuden nævnes ofte synlighed fra motorvejen som en vigtig parameter. Da værdien heraf ikke nødvendigvis samvarierer med værdien af motorvejsnærhed som sådan, behandles dette aspekt ikke som en del af infrastrukturparameteren, men i stedet som en del af lokaliseringernes image og attraktivitet. Konkret vurderes værdien af vejinfrastrukturen her som en vægtning af normalkøretiden fra virksomhed til nærmeste motorvejstilkørsel (50%) og køretiden til fire destinationer med vægte, der afspejler deres forudsatte betydning. Datagrundlaget er her Århus Nord (15%) Horsens (15%) Silkeborg (10%) Skanderborg (10%) Lokalisering af vidensvirksomheder 3/24

7 Ved de laveste værdier tildeles 5 point og ved de højeste værdier tildeles 1 point. Point Nøgle Køretid til nærmeste motorvej: Køretid til de fire punkter: 0-5 min: 5p < 20 min: 5p 5-10 min: 4p min: 4p min: 3p min: 3p min: 2p min: 2p > 20 min: 1p >60 min: 1p Der kan her foretages en justering gennem en opskrivning af køretiden gennem en fremkommelighedsfaktor for at tage højde for eventuelle myldretidsproblemer i trafikken eller parkeringsproblemer. Fremkommelighedsfaktoren kan variere mellem 1,0 og 1,5, afhængigt af parkerings- og flaskehalsproblemerne i et område. En lav fremkommelighed tildeles en høj faktor, der dermed bevirker en lavere pointtildeling. Da alle lokaliteter befinder sig uden for bymidten, kan det forudsættes at der ved ingen af lokaliteterne vil opleves parkeringsproblemer. Derimod må man især ved lokaliteten i Hasselager, men også omkring de øvrige lokaliseringer påregne en vis myldretidstrafik pga. den tætte placering ved Århus. Kildebjerg Ry vil her drage fordel af adgangen til to alternative motorveje, og her regnes derfor med en fremkommelighedsfaktor på 1,0 mod 1,2 i Hasselager og 1,1 i Skanderborg. I den følgende tabel er pointudregningen beskrevet. Køretiden er beregnet ud fra Pointene er givet ud fra pointnøglen, hvorefter de enkelte destinationer er blevet vægtet. Vej-infrastruktur Køretid i alt: Fremkommelighedsfaktor 1 1,2 1,15 Motorvejstilkørsel: 6 2,4 2,3 Århus N: 22 15,6 20,7 Horsens: 26 31,2 26,45 Silkeborg: 20 38,4 39,1 Skanderborg 10 13,2 8,05 Point: Motorvejstilkørsel: Århus N: Horsens: Silkeborg: Skanderborg Lokalisering af vidensvirksomheder 4/24

8 Vægtede point: Vægtning Motorvejstilkørsel: 0,5 2 2,5 2,5 Århus N: 0,15 0,6 0,75 0,6 Horsens: 0,15 0,6 0,45 0,6 Silkeborg: 0,1 0,4 0,3 0,3 Skanderborg 0,1 0,5 0,5 0,5 Point, i alt 4,1 4,5 4,5 2.2 Kollektiv trafik Kvaliteten af den kollektive trafik (tog, rutebiler og bus) er især vigtig for virksomheder med mange pendlende medarbejdere i og omkring de større byer. De vigtigste aspekter til beskrivelse af kvaliteten af den kollektive trafik er: Samlet transporttid mellem hjem og arbejdsplads i morgen- og eftermiddagsmyldretiden Hyppigheden af forbindelser i myldretiderne (7-9 og 15-17) Antallet af nødvendige skift Et samlet mål for kvaliteten af den kollektive trafik fås ved at tage udgangspunkt i transporttiden mellem hjem og den konkrete lokalisering med ankomst mellem kl. 8 og 9, justeret nedad i det omfang, der er høj hyppighed af afgange (0,5 ved over 4 alternative forbindelser) og opad i det omfang, der gennemsnitligt kræves mange skift (1,5 ved to skift). Beregningerne foretages for fem alternative hjem-adresser (Århus C: 40%, Horsens: 15%, Silkeborg: 15% Skanderborg: 0,15% Randers: 15%). Datagrundlaget er her Point Nøgle Køretid fra hjem til lokalitet: 0-10 min: 5p min: 4p min: 3p min: 2p > 60 min: 1p Det er forudsat, at der etableres 2 afgange i timen fra Skanderborg til Ry med en rejsetid som de nuværende afgange, Denne rute planlægges pt. etableret som følge af udviklingen i Kildebjerg erhvervsområde. Der forudsættes desuden som planlagt etableret en busforbindelse fra Ry st. til Erhvervsområdet. Rejsetiden fra Ry st. til Kildebjerg inkl. skiftetid ved Ry er sat til ni minutter. Forudsætninger: Afgange der tager over 100% ekstra tid i forhold til gennemsnittet er ikke medtaget. Alle rejsetider og skift er beregnet som gennemsnit af afgangene mellem 8 og 9 på hverdage. Lokalisering af vidensvirksomheder 5/24

9 Nedenstående tabel viser rejsetid, afgange og skift mellem de enkelte lokaliteter, pointtilskrivning efter pointnøglen og de vægtede point efter en pointberegning og vægtning som beskrevet ovenfor. Kollektiv trafik Århus C Antal afgange morgen Antal skift morgen 1 0,4 0,5 Rejsetid 40,5 29,6 54,4 Reduktion for mange forbindelser: 0,5 0,5 Vægtet rejsetid 40,5 14,8 27,2 Point Horsens: Antal afgange morgen Antal skift morgen Rejsetid 39, Vægt, mange skift: 1,5 Vægtet 59, Point Silkeborg: Antal afgange morgen Antal skift morgen Rejsetid Vægtet Point Randers: Antal afgange morgen Antal skift morgen Rejsetid 105,5 78,5 97,5 Vægt, mange skift: 1,5 Vægtet 158,25 78,5 97,5 Point Skanderborg: Antal afgange morgen Antal skift morgen Rejsetid 19,5 27,6 31 Vægt, mange skift: 0,5 0,5 Vægtet 19,5 13,8 15,5 Point Lokalisering af vidensvirksomheder 6/24

10 Point: Århus C: Horsens: Silkeborg Randers Skanderborg Vægtede Point: Vægtning: Århus C: 0,4 0,8 1,6 1,2 Horsens: 0,15 0,3 0,3 0,3 Silkeborg 0,15 0,45 0,15 0,15 Randers 0,15 0,15 0,15 0,15 Skanderborg 0,15 0,6 0,6 0,6 Point, i alt 2,3 2,8 2,4 2.3 Afstand til lufthavn Adgangen til lufthavne er vigtig for virksomheder med en høj grad af indenrigs- og udenrigsrejseaktivitet. Her måles afstanden fra virksomheden til hhv. København, London og Bruxelles. De vigtigste aspekter til beskrivelse af adgangen til lufthavne er: Afstand målt i km eller køretider Antallet af afgange fra lufthavnen Destinationer, det er muligt at nå fra lufthavnen, og tilhørende rejsetider. Konkret vurderes rejsetiden fra virksomheden til hhv. København (50 %), London (25 %) og Bruxelles (25 %). I det omfang der udbydes mange daglige afgange til disse destinationer, justeres den samlede rejsetid nedad (ned til 0,75% for over tre daglige afgange). For hver lokalisering indgår gennemsnittet af alle rejsetider herefter i pointtilskrivningen. Datagrundlaget er her er: og og Forudsætninger: Der er ikke regnet med ventetid mellem kørsel og afgang. Dette er uproblematisk da ventetiden i givet fald ville påvirke alle rejsetider med samme minuttal. Tabellen viser først køretid fra lokalitet til lufthavn, herefter antal afgange og flyvetid fra de enkelte lufthavn til udvalgte destinationer. Pointtilskrivning følger nedenstående pointnøgle. Lokalisering af vidensvirksomheder 7/24

11 Point Nøgle Rejsetid: min: min: min: min: > 200 min: 5p 4p 3p 2p 1p Rejsetid til lufthavn og udvalgte destinationer Køretid fra lokalitet til lufthavn: Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Billund Tirstrup Karup Antal hverdagsafgange: Gennemsnitlig flyvetid: KBH Antal afgange København Flyvetid København Billund 7 45 Tirstrup 7 35 Karup 8 50 LONDON Antal afgange London Flyvetid London Billund 4 35 Tirstrup Karup 0 0 BRUXELLES Antal afgange Bruxelles Flyvetid Bruxelles Billund 3 95 Tirstrup 0 0 Karup 0 0 Lokalisering af vidensvirksomheder 8/24

12 KBH Rejsetid i alt Rejsetid i alt, vægtet for afgange Reduktionsfaktor på 0,75 for over 4 daglige afgange Billund ,75 Tirstrup ,75 56,25 59,25 Karup ,25 85,5 Gennemsnit: 73,25 72,5 73,5 LONDON Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Billund ,5 70,5 68,25 Tirstrup Karup Gennemsnit: 110,3 105,3 106,1 BRUXELLES Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Billund Tirstrup Karup Gennemsnit: Samlet rejsetid: Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg København 73,25 72,5 73,5 London 110,25 105,25 106,13 Bruxelles Vægtning Justeret rejsetid: Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg København 0,5 36,63 36,25 36,75 London 0,25 27,56 26,31 26,53 Bruxelles 0,25 38,5 38,5 37,75 I alt 102, , ,03125 Point Lokalisering af vidensvirksomheder 9/24

13 2.4 Adgang til især højtuddannet arbejdskraft Det er vigtigt for virksomheder, at der er let adgang til relevant arbejdskraft. Adgangen til højtuddannet arbejdskraft inden for normal pendlingsafstand er især vigtig for vidensvirksomheder. Denne parameter kan udtrykkes i én enkel størrelse, nemlig: Antallet af personer med længerevarende videregående uddannelse inden for pendlingsafstand. Med pendlingsafstand regnes her med en køretid i bil på mindre end en halv time. Konkret vurderes antallet af højtuddannet arbejdskraft i hele kommuner (fra før kommunalreformen), vægtet i forhold til køreafstanden, der opgøres for hver af de tidligere kommuner. Vægtene er som følgende 0-10 minutter = 1, minutter = 0, minutter = 0,7 Datagrundlaget er her og der anvendes tal fra Forudsætning: Pendlingsafstand er beregnet som afstanden fra den potentielle lokalisering til hovedbyen i den enkelte kommune. Point Nøgle Antal højtuddanne: > p p p p < p Lokalisering af vidensvirksomheder 10/24

14 Nedenstående tabel viser antal højtuddannede der kan nå den enkelte lokalitet inden for en halv time. Herefter er point givet på baggrund af pointnøglen. Højtuddannet arbejdskraft Kildebjerg Ry Personer: Køretid: Vægt: Vægtet antal: Galten ,9 295 Gjern ,9 146 Hammel ,9 261 Hinnerup ,7 427 Hørning ,9 243 Ry Silkeborg , Skanderborg Them ,9 156 Århus , Brædstrup ,9 164 Gedved ,9 196 Horsens ,7 823 I alt Skanderborg Nord Personer: Køretid: Vægt: Vægtede personer: Galten ,9 295 Gjern ,7 114 Hammel ,7 203 Hinnerup ,7 427 Hørning Odder ,9 614 Ry ,9 535 Skanderborg Århus , Brædstrup ,7 128 Gedved ,9 196 Horsens ,7 824 Hedensted ,7 150 Hadsten ,7 277 I alt Lokalisering af vidensvirksomheder 11/24

15 Hasselager Personer: Køretid: Vægt: Vægtede personer: Galten ,9 295 Gjern ,7 114 Hammel ,7 204 Hinnerup ,9 549 Hørning Odder ,9 614 Ry ,9 534 Skanderborg ,9 909 Århus , Gedved ,7 153 Horsens ,7 824 Hadsten ,7 277 I alt Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Vægtede Personer , , Point i alt Nærhed til kunder og marked Vigtigheden af nærheden til kunder og markeder afhænger meget af den enkelte virksomhed, men det forudsættes her, at den typiske virksomhed især har forretningsrelationer sydpå i forhold til Århus og Skanderborg. Vigtige aspekter til vurdering af nærheden til kunder og marked er: Køretid mod især syd, men også mod nord og vest ad motorvej/hovedvej. Rejsetid til internationale destinationer med fly. Disse to afstandsvariable indgår her som allerede forklaret ovenfor, men med en lidt anderledes vægtning. Med tilsvarende beregninger kan point gives på samme måde som under infrastruktur og afstand til lufthavn. Begge vægtes med 50 %. Vægtningen af de enkelte destinationer kan evt. justeres i forhold til den geografiske fordeling af den enkelte virksomheds relationer. Datagrundlaget vil derfor være hhv. og De anvendte vægte for køretid er: Århus N (10 %), Silkeborg (10 %) og Horsens (80 %). Yderligere beregninger ses i foregående afsnit, omhandlende infrastruktur og afstand til lufthavn, hvor følgende pointnøgler også er hentet. Lokalisering af vidensvirksomheder 12/24

16 Point Nøgle Point Nøgle Køretid til de fire punkter: Rejsetid, flydestinationer: < 20 min: 5p min: 5p min: 4p min: 4p min: 3p min: 3p min: 2p min: 2p >60 min: 1p > 200 min: 1p Nærhed til kunder og markeder Køretid Århus N: Horsens: Silkeborg: Point Århus N: Horsens: Silkeborg: Vægtede Point Vægt: Århus N: 0,1 0,4 0,5 0,5 Horsens: 0,8 3,2 3,2 3,2 Silkeborg: 0,1 0,4 0,3 0, Flyvetid København 36,625 36,25 36,75 London 27,56 26,31 26,53 Bruxelles 38,5 38,5 37,75 i alt Vægt: Køretid 0, Flyvetid 0, Point i alt Lokalisering af vidensvirksomheder 13/24

17 2.6 Nærhed til forsknings- og udviklingsinstitutioner For mange vidensvirksomheder er kontakten til forsknings og udviklingsinstitutioner af stor værdi. Der er naturligvis forskel på, hvilke institutioner der er relevante, men værdien af nærheden til relevante forsknings- og udviklingsinstitutioner ligger i den større mulighed for at indgå i udviklingssamarbejder og tiltrække medarbejdere til virksomheden. Vigtige aspekter i forhold til nærheden til forsknings- og udviklingsinstitutioner er: Kapaciteten, evt. målt i antal mandeår i forsknings- og uddannelsesinstitutioner generelt, beliggende i en radius af 50 km fra en given lokalisering. Eksistensen af en konkret type af forsknings- og udviklingsinstitutioner med fokus på et område af høj relevans for virksomheden Konkret foreslås pointtilskrivningen på dette felt at ske efter kapaciteten af F&U generelt, inden for en 50 km. afstand, justeret opad (op til en fordobling) i tilfælde af, at en F&U institution af særlig relevans for den pågældende virksomhed ligger i samme område. Datagrundlaget er generel research på Internettet, og data fra Center for Forskningsanalyse. Den generelt lave pointtildeling skyldes at forskning og udvikling i høj grad centrerer sig omkring hovedstadsområdet. (Kilde: Center for Forskningsanalyse). Der er kun er meget få forskning og udviklingsinstitutioner uden for de tre lokaliteters fællesmængde. Enkelte institutioner som f.eks. Foulum og Animationsskolen i Viborg kan have relevans for nogle virksomheder, og Kildebjerg Ry kan derfor tildeles et ekstra point. Hasselager kan tilsvarende tildeles ekstra point på grund af den nærmere placering på institutionerne i Århus. Forskning og udviklingsinstitutioner Hovedbyer indenfor 50 km radius: Randers Randers Randers Århus Århus Århus Horsens Horsens Horsens Silkeborg Silkeborg Silkeborg Vejle Vejle Herning Viborg Point 3 2, Teknologisk infrastruktur Den teknologiske infrastruktur, der her måles som kapacitet og hurtighed i bredbåndsforbindelsen til området, er af stor betydning for alle virksomheder. Især er den teknologiske infrastruktur vigtig for it- og vidensvirksomheder, som normalt vil kræve det maksimalt mulige på dette område. Kravet til forbindelsen afhænger dog også af virksomhedens størrelse og dens ønske om fremtidssikring. To vigtige aspekter er: Hastighed vedr. up- og downloading. Lokalisering af vidensvirksomheder 14/24

18 Mulighed for hurtigt at hente virksomhedens filer fra hjemmearbejdspladser. En samlet vurdering af den teknologiske infrastruktur fås ved at vurdere kvaliteten på disse to aspekter. Pointberegningen vil afhænge af den enkelte virksomhed og dens behov, men som hovedregel må der gives 5 point, hvis alle nuværende behov og den ønskede fremtidssikring er dækket. 1 point gives i de tilfælde, hvor virksomhedens aktuelle behov ikke kan imødekommes. Imellem disse yderpunkter må pointberegningen varieres efter i hvilket omfang fremtidssikringen vurderes at være dækket. For at sikre optimal infrastruktur, er muligheden for minimum 30/30 linje fiberkabel undersøgt. Dette vurderes at være en optimal fremtidssikring for virksomheden. Datagrundlag: IT eksperter hos Rambøll Management og oplysninger indhentet fra TDC. Teknologisk infrastruktur Fibernet (30/30) Ja Ja Ja Point Kvalitet af nærmiljø og herlighedsværdi Kvaliteten af nærmiljøet og områdets herlighedsværdi har en stor og stigende betydning for moderne virksomheder og herunder især vidensvirksomheder. Der er mange såvel positive som negative aspekter af et områdes nærmiljø og herlighedsværdi, men det drejer sig primært om: Positive aspekter: Naturskønne naturomgivelser, skov, sø, havudsigt, natur. Adgang og tilgængelighed af den omgivende natur (stianlæg mv.) Bymiljø med nærhed til centerfaciliteter og cafemiljø mv. Negative aspekter: Nærhed til motorvej eller jernbane med deraf følgende støj og luftforurening Nærhed til støjende virksomheder Disse er naturligvis meget subjektive størrelser og vanskelige at måle. Det foreslås, at virksomheden især for denne parameter selv vurderer og korrigerer den foreslåede pointberegning. Der gives op til 5 point for det, der betragter som et ideelt nærmiljø. De tilskrevne point reduceres med op til 50% for forekomst af alvorlige negative aspekter. Point Nøgle Nærmiljø og Herlighedsværdi Ideelt nærmiljø Godt nærmiljø Hverken godt eller dårligt nærmiljø: Mindre godt nærmiljø Dårligt nærmiljø 5p 4p 3p 2p 1p Lokalisering af vidensvirksomheder 15/24

19 Nærmiljø og Herlighedsværdi Positive aspekter: Negative aspekter: Point: Kildebjerg Ry Hasselager 3-33% 2 Skanderborg 3-33% Relationer til lokale myndigheder Forholdet til de lokale myndigheder kan potentielt have stor betydning for en virksomhed. Serviceniveauet og forholdet til myndighederne vurderes typisk med udgangspunkt i sagsbehandlingstiden i forbindelse med byggetilladelser, men også nærheden og kontakten til den kommunale administration og de kommunale beslutningstagere kan være af stor betydning. Vurderingen heraf kan dog variere meget mellem virksomheder, hvor nogen vil foretrække en høj lokal synlighed og anerkendelse af virksomhedens værdi for lokalområdet, mens andre foretrækker at leve i anonymitet. Vigtige aspekter i forhold til de lokale myndigheder er: Sagsbehandlingstiden, der kan opgøres som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved en ordinær byggesag i et erhvervsområde. Kommunens størrelse, hvor det som udgangspunkt forudsættes, at virksomheden værdsætter synlighed og nærhed til beslutningstagere, og derfor lokalisering i en lille kommune frem for en stor. Pointberegningen foreslås baseret på oplysninger om sagsbehandlingstiden, justeret med kommunestørrelsen, ned til 0,8 for en stor kommune eller op til 1,2 for en lille, afhængigt af den pågældende virksomheds prioritering. (Kilde, Rambølls byggeafdeling). Aktuelle vurderinger af sagsbehandlingstider i de involverede kommuner er her gjort af erfarne bygningsingeniører hos Rambøll. Point Nøgle Relation til lokale myndigheder 0-4 uger 5p 4-8 uger 4p 8-12 uger 3p uger 2p > 16 uger 1p Relation til myndigheder Sagsbehandlingstid 9 uger 6 uger 9 uger Point Kommunestørrelse Justering 1,0 0,8 1,0 Point 3,0 3,2 3,0 Lokalisering af vidensvirksomheder 16/24

20 2.10 Forsyningsudgifter og dækningsafgift Udgifterne til offentlig forsyning, el, vand og varme samt dækningsafgift kan variere en del mellem kommuner og er potentielt af stor betydning i en lokaliseringsbeslutning. Konkret beregnes udgifterne for en typisk forbrugskurv for en helt konkret kontorvirksomhed og dennes forbrug. Data er tilvejebragt fra de respektive forsyningsvirksomheder og ejendomsbeskatningskontorerne hos de involverede kommuner. Forbrugskurven er beregnet efter en standard kontorbygning med et samlet kontorareal på 3000 m2. De samlede omkostninger opgøres ikke som pointtal, men indgår som et tillæg til den årlige husleje i vurderingerne af de alternative lokaliseringer. Forudsætninger: Der er set bort fra tilslutningsafgifter og andre ikke forbrugsrelaterede afgifter. Nøgletal er beregnet ud fra standardværdier 2001, hvorefter disse er reduceret for at kompensere for de seneste års strengere energikrav Dækningsafgiften er beregnet som afgiftspromillen multipliceret med den del af differencen mellem ejendomsværdien og grundværdien der ligger over Forsyningsvirsomhedernes listepriser (www.hasselagerkoltvand.dk, er gengivet nedenfor, bemærk at udregningen er sket med udgangspunkt i en kontorbygning på 3000 m2, og at der gælder differentierede listepriser på El. Forsyningsomkostninger og dækningsafgift Estimeret forbrug: Elforbrug kwh/m2 34 Fjernvarme kwh/m2 91,5 Vandforbrug l/m2 100 Vand: Std. forbrug (l/m2) Gulvareal Forbrug (m3) Pris(m3) Kr. i alt Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry Lokalisering af vidensvirksomheder 17/24

21 Varme: Std. forbrug (kwh/m2) Gulvareal Forbrug (MWh) Pris (MWh) Forbrug i kr. Arealbidrag (m2) Arealbidrag i kr Kr. i alt Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry El: Std. forbrug (kwh/m2) Gulvareal Forbrug (kwh) Pris kr Kr. i alt Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry Afgiftssats ( ) Afgift i alt Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry Forsyningsomkostninger: Kildebjerg Ry Dækningsafgift: Forskelsværdi Hasselager Skanderborg Vand Varme El I alt Dækningsafgift Forsyningsudgifter pr. år, kr Boligudbud Det er værdifuldt for virksomheder, at der i deres nærområde er et stort og gerne varieret udbud af attraktive boliger. Det letter tiltrækningen af arbejdskraft og medarbejdere, der bosætter sig i nærområdet, vil være mere stabile. De vigtigste aspekter af boligudbuddet som lokaliseringsparameter er: Størrelsen af boligudbuddet i lokalområdet (inden for gang og cykelafstand) Kvalitet og variation i boligudbuddet i samme område Lokalisering af vidensvirksomheder 18/24

22 Antal boliger inden for en radius af ca. 5 km foreslås som udgangspunkt for en kvantificering af boligudbuddet. Denne størrelse kan justeres for særlig attraktivitet eller en positivt vurderet variation i udbuddet med tillæg af mellem 0 og 50%. Alle tre lokaliteter er kendetegnet ved at have et parcelhuskvarter med en samlet befolkning på inden for en radius af 5 kilometer. Kvalitet og variation af boligudbuddet skønnes at være på samme niveau i de tre lokaliteter. Her er antallet af indbyggere i det tilhørende sogn brugt som indikator for boligkapaciteten (2004 tal). Point Nøgle Boligudbud, indbyggere > p p p p > p Boligudbud Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Ry Sogn Kolt sogn Stilling Sogn Indbyggere Point Børnepasningsmuligheder Det er vigtigt for alle virksomheder, at deres medarbejdere kan få deres børn passet, men da det er bosætningskommunen, der står for børneinstitutioner er det ikke kun et spørgsmål om pasningsgaranti i virksomhedens hjemkommune. På den anden side har det en særlig værdi, at der er en god børnepasning i virksomhedens hjemkommune, da dette vil kunne medvirke til at tiltrække medarbejdere til samme lokalområde. De relevante aspekter af denne lokaliseringsparameter er derfor: Børnepasningsgaranti og dækningsgrad med børneinstitutioner i lokaliseringskommunen Børnepasningsgaranti og dækningsgrad med børneinstitutioner i de kommuner, der især virker som arbejdskraftopland. Eksistensen af institutioner med fleksible åbningstider i hjemkommunen og i de kommuner, der især virker som arbejdskraftopland. Børnepasningsgaranti og dækningsgrader i hjemkommune hhv i nabokommunerne foreslås at tælle hver 2 ud af 5 point. Er der børnepasningsgaranti i hjemkommunen bør dette aspekt tælle med de fulde 2 point, men er der mindre end fuld dækning af børneinstitutioner reduceres pointtallet med 0,1% for hver procentpoint forskel mellem dækningsgraden og fuld dækning. Den samme model anvendes for dækningsgraden i de væsentligste arbejdskraftoplandskommuner, (omfattende mindst 80% af det samlede arbejdskraftopland). Lokalisering af vidensvirksomheder 19/24

23 Eksistensen af børneinstitutioner med fleksible åbningstider i hjem og nabokommune tæller med 1 point, når det tilbydes i et mærkbart omfang i hjemkommunen og i væsentlige arbejdskraftoplandskommuner. Da kun Århus og Horsens kommuner tilbyder udvidet åbningstid, og da det kun sker i én institution blandt 343 i Århus og 51 i Horsens, tilskrives ikke point på denne parameter. Forudsætning: Udvidet åbningstid er defineret som før 6 eller efter 18 Tabellen viser data, der er indgået i vurderingen, samt resultatet i form af pointtilskrivningen, der er baseret på de nævnte vægte. Børnepasning Skanderborg Århus Horsens Silkeborg Favrskov Børnepasningsgaranti Ja Ja Ja Ja Ja Start 5 Start 3 Hvor lang tid Start 3 klasse klasse klasse Skolestart Skolestart Antal institutioner Heraf med udvidet åbningstid Pointberegning Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Pasningsgaranti, Hjemkommune Pasningsgaranti, Nabokommune Udvidet åbningstid Point 4,0 4,0 4, Kultur og fritidstilbud Et stort, bredt og tidssvarende udbud af kultur og fritidstilbud har stor værdi for mange moderne virksomheder, der lægger vægt på lokalområdets tiltrækningskraft på især højt uddannede. De aspekter, der indgår i denne parameter er altså tre: Størrelsen, bredden og kvaliteten af kulturudbuddet i lokalområdet Størrelsen, bredden og kvaliteten af kulturudbuddet i oplandet indenfor en radius af 50 km. Størrelsen, bredden og kvaliteten af fritidstilbud i lokalområdet. Størrelsen, bredden og kvaliteten af fritidstilbud i oplandet indenfor en radius af 50 km. Disse er naturligvis meget vanskeligt målbare, og det foreslås derfor, at der foretages en subjektiv vurdering af hvert af disse fire aspekter, der hver kan bidrage med 1,25 point. Eksistensen af en golfbane tæt på Kildebjerg kan evt. begrunde en yderligere pointtilskrivning på denne parameter. Lokalisering af vidensvirksomheder 20/24

24 Kultur og fritidsudbud Kultur, lokalt 0,5 0,75 0,75 Kultur, 50 km Fritidstilbud, lokalt Fritidstilbud, 50 km 1,25 1,25 1,25 3,75 4,0 4, Image af erhvervsområdet og af området i øvrigt Udover de ovennævnte parametre, spiller det også en rolle for en virksomhed, hvilket image, der knytter sig til et erhvervsområde. Et image kan afspejle et erhvervsområdes generelle attraktivitet, som kan reflektere andre parametre, som f.eks. stoltheden af arbejdsstedsadressen blandt ledelse og medarbejdere eller som kan skyldes en kendt virksomheds placering i området. Det kan også være opbygget på grundlag af en målrettet markedsføring eller repræsentere den markedsføringsværdi, der kan skabes af placeringens synlighed udefra, som f.eks. fra en nærliggende motorvej. Endelig kan et image også hænge sammen med de typer af virksomheder, der i forvejen ligger i området. Er der flere kendte internationale vidensvirksomheder i et område, er det attraktivt for andre virksomheder, der måske er knapt så kendte, men er der i et område en del traditionel fremstillings- eller transportvirksomheder, vil en vidensvirksomhed ikke føle sig tiltrukket. De aspekter, der indgår i vurderingen af denne parameter er følgende: Følt stolthed og lyst til at skilte med adressen Naboskab med virksomheder, der betragtes som attraktive Synlighed fra motorvej el.l. Erhvervssammensætning, der matcher virksomheden Disse kan ikke kvantificeres og måles generelt og objektivt. Der er opstillet forslag til pointberegning i tabellen, men den enkelte virksomhed må vurdere, hvordan de nævnte aspekter passer på den, og vurdere om den foreslåede pointtilskrivning er tilfredsstillende. Fem point gives hvis alle fire betingelser er opfyldt uden negative aspekter, der skal reducere pointtallet, ét point hvis ingen er fuldt opfyldt, og point tilskrivningen i situationer mellem disse yderpunkter må gøres efter en konkret, subjektiv vurdering. En reduktion af pointtallet indregnes, når erhvervssammensætningen på erhvervsarealet virker begrænsende for image-værdien. Point Nøgle Image af erhvervsområde Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt 5p 4p 3p 2p 1p Lokalisering af vidensvirksomheder 21/24

25 Image af nærområde Vurdering af Positive aspekter: Negative aspekter: Point: Kildebjerg Ry 3,5 3,5 Hasselager 2 0,8 1,6 Skanderborg 3 3,0 Lokalisering af vidensvirksomheder 22/24

26 3. Prioriteringstabel for lokalisering af vidensvirksomheder I nedenstående præsenteres den resulterende pointberegning for de tre alternative lokaliseringer i tabel og grafisk. Parameter Relativ betydning Meget høj: 3 Høj: 2 Medium: 1 Indikatorer Kildebjerg - Ry Århus syd/hasselager Skanderborg N Vej-infrastruktur Meget høj Vægtning af køretiden til nærmeste motorvejstilkørsel, og køretiden til hhv. Århus N, Skanderborg, Silkeborg og Horsens. Kollektiv trafik Meget høj Transporttid mellem virksomheden og udvalgte hjem-adresser, justeret i forhold til hyppigheden af afgange i myldretiden og antallet af nødvendige skift. Afstand til lufthavn Meget høj Vægtning af transporttiden mellem virksomheden og København, London og Bruxelles justeret i forhold til hyppigheden af daglige afgange. Adgang til især højtuddannet arbejdskraft Nærhed til kunder og marked Nærhed til forskningsog udviklingsinstitutioner Teknologisk infrastruktur Kvaliteten af nærmiljø og herlighedsværdi Relationer til lokale myndigheder Meget høj Medium Antallet af højt uddannede, bosiddende indenfor normal pendlingsafstand (halv times kørsel). En kombination af køretid til de udvalgte tre destinationer langs det overordnede vejnet og tre luftfartsdestinationer. Medium Kapaciteten af F&U indenfor 50 km afstand, justeret for nærhed og evt. eksistens af særligt relevant F&U. Høj Høj Medium Kapacitet og hurtighed i bredbåndsforbindelse i forhold til virksomhedens behov og ønsker til fremtidssikring. Natur og tilgængelighed eller bymiljø med fradrag for gener. Sagsbehandlingstid og kommunestørrelse. Forsyningsudgifter Medium Omkostninger for vand, varme, el og dækningsafgift, beregnet for en konkret virksomhed. 12,3 13,5 13,5 6,9 8,4 7, , ,2 3 1) 1) 1) Lokalisering af vidensvirksomheder 23/24

27 Boligudbud Høj Antal boliger i nærområdet samt kvalitet og bredde i udbuddet. Børnepasningsmuligheder og fritidstilbud Høj Børnepasningsgaranti og fleksibel åbning I kommunen og i de omliggende kommuner (arbejdskraftoplandet). Kultur- og fritidstilbud Høj Størrelse og bredde i udbuddet af hhv kultur og fritidsaktiviteter i lokalområdet og inden for en 50 km. afstand. Image af erhvervsområdet og af området i øvrigt Høj Subjektiv vurdering af stolthed over lokalisering her, synlighed fra motorvej attraktive naboskaber og match med øvrige virksomheder , ,5 4,8 9 Sum 114,0 107,4 109,7 1) De årlige udgifter til forsyningsvirksomheder og dækningsafgift er opgjort til kr for Kildebjerg, kr for lokaliseringen i Hasselager, og kr for Skanderborg. Disse udgifter kan indregnes i den forventede årlige husleje. Vurdering af tre alternative østjyske lokaliseringer for vidensvirksomheder Vej-infrastruktur Kollektiv trafik Afstand til lufthavn Adgang til især højtuddannet arbejdskraft Nærhed til kunder og marked Nærhed til forsknings- og udviklingsinstitutioner Teknologisk infrastruktur Kvaliteten af nærmiljø og herlighedsværdi Relationer til lokale myndigheder Boligudbud Børnepasningsmuligheder og fritidstilbud Kultur- og fritidstilbud Image af erhvervsområdet og af området i øvrigt Kildebjerg - Ry Århus syd/hasselager Skanderborg N Maksimum point Lokalisering af vidensvirksomheder 24/24

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tredje udvalgsmøde om bosætning i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Torsdag den 9. oktober 2014 Indhold 1. Grundværdier

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen.

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen. 1 Virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens branche gerne kode Kort beskrivelse af virksomheden (fx nuværende beliggenhed, alder, primære arbejdsområde, kendskab til kommunen) Virksomhedens egne ønsker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 VARDE KOMMUNE HAR FIRE SPECIALAFDELINGER Lykkesgårdskolen i Varde - elever med generelle indlæringsvanskeligheder Tistrup Skole elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK DAGSORDEN Kort gennemgang af opgaverne i Fjernvarmeanalyse Østjylland Projektteamet Vores tilgang til opgaven Opgaverne lidt tættere på! Overblik

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere