Prioriteringsmodel for lokalisering af vidensvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsmodel for lokalisering af vidensvirksomheder"

Transkript

1 Prioriteringsmodel for lokalisering af vidensvirksomheder 14. marts 2008

2 Prioriteringsmodel for lokalisering af vidensvirksomheder 14. marts 2008 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Lokalisering af vidensvirksomheder 1 2. Beskrivelse af de geografiske lokaliseringsfaktorer Vej-infrastruktur Kollektiv trafik Afstand til lufthavn 2.4 Adgang til især højtuddannet arbejdskraft Nærhed til kunder og marked Nærhed til forsknings- og udviklingsinstitutioner Teknologisk infrastruktur 2.8 Kvalitet af nærmiljø og herlighedsværdi Relationer til lokale myndigheder Forsyningsudgifter og dækningsafgift Boligudbud Børnepasningsmuligheder Kultur og fritidstilbud Image af erhvervsområdet og af området i øvrigt Prioriteringstabel for lokalisering af vidensvirksomheder 23 I

4 1. Lokalisering af vidensvirksomheder Dette notat beskriver en model for vurdering af alternative lokaliseringers attraktivitet for vidensvirksomheder. Modellen er udarbejdet med henblik på anvendelse i forhold til forskellige lokaliseringer i det østjyske område omkring Århus- Skanderborg-Ry. Den er baseret på erfaringer fra ind- og udland mht. vidensvirksomheders adfærd og prioriteringer ved valg af lokalisering. Vidensvirksomheder er naturligvis ligesom andre virksomheder forskellige og tager ikke nødvendigvis de samme hensyn ved valg af lokalisering, men modellen er søgt opbygget, så den reflekterer gennemsnittet eller hovedparten af moderne servicevirksomheder, der især beskæftiger vidensmedarbejdere. Vidensvirksomheder er generelt meget mobile. Dette kan hænge sammen med, at de generelt har høje vækstrater og dermed relativt ofte står i en situation, hvor de må udvide eller finde nye lokaler. En tidligere undersøgelse udført af Rambøll Management i 2003 viser, at en femtedel af vidensvirksomhederne i Københavnsområdet er flyttet inden for en to års periode, og at en tredjedel på daværende tidspunkt tænkte på at flytte inden for de kommende to år. Der var dog generelt tale om flytninger inden for hovedstadsområdet. Af undersøgelsen fra 2003 fremgår det, at vidensvirksomheder i Københavnsområdet især tiltrækkes af en god infrastruktur og kollektiv trafik og af adgangen til fagligt og højt uddannet arbejdskraft. Den høje økonomiske aktivitet gør det tiltagende vanskeligt at skaffe den nødvendige arbejdskraft og herunder især højt uddannet eller specialiseret arbejdskraft, og infrastrukturforhold har også fået tiltagende betydning som følge af de tiltagende flaskehalsproblemer i og omkring de større byer. Det samme er tilfældet i resten af landet, men alligevel må det af mange grunde antages, at lokaliseringsfaktorerne kan være lidt anderledes uden for Københavnsområdet. Der foreligger dog ikke nogen undersøgelse heraf. På basis af vore erfaringer og tidligere studier er det vores opfattelse, at nedennævnte faktorer generelt er vigtige. Der skelnes her mellem overordnede, geografiske lokaliseringsfaktorer og specifikke forhold ved det konkrete område eller den konkrete bygning. De overordnede, geografiske lokaliseringsfaktorer er primært: Vej-infrastruktur og adgang til motorvej Adgang til kollektiv trafik Afstand til lufthavn Adgang til især højtuddannet arbejdskraft Nærhed til kunder og marked Nærhed til forsknings- og uddannelsesinstitutioner Teknologisk infrastruktur Kvalitet af nærmiljø og herlighedsværdi Relationer til lokale myndigheder Forsyningsudgifter og dækningsafgift Boligudbud Børnepasningsmuligheder Kultur- og fritidstilbud Image og attraktivitet af erhvervsområdet og af området i øvrigt Lokalisering af vidensvirksomheder 1/24

5 Hertil kommer de mere specifikke forhold, som ikke har så meget med den geografiske lokalisering at gøre, og som derfor ikke skal indarbejdes i en generel model. Det drejer sig om: Bygningens funktionalitet Bygningens indretningsmæssige fleksibilitet Mulighed for vækst Bygningsarkitektur og herlighedsværdi Ofte har virksomheder, der går i flyttetanker, desuden et ønske om at placere sig hensigtsmæssigt i forhold til de eksisterende medarbejderes faktiske bosætningsmønster for derved at holde på medarbejderne. I nedenstående fokuseres på de overordnede, geografiske lokaliseringsfaktorer. De er nærmere beskrevet i det følgende afsnit, hvor der for hver parameter er opstillet konkrete kriterier og indikatorer, og hvor et forslag til pointberegning på en 1-5 skala er foreslået. Der er i forbindelse hermed lavet en vurdering og en pointberegning til 3 konkrete lokaliseringer, nemlig: Kildebjerg Ry Beringvej, Hasselager Niels Bohrsvej, Skanderborg Det er tanken at alle modellens parametre skal kunne værdisættes med point fra ét til fem og at en samlet score herefter beregnes med anvendelse af en vægtning, der afspejler vidensvirksomheders typiske lokaliseringsadfærd. Modellen er således baseret på en konkret afgrænsning af parametre og på en forudsætning om, at disse vil kunne sammenvægtes til én samlet score. For nogle virksomheder har enkelte parametre muligvis en større vægt og i andre tilfælde, kan det være vigtigt for en virksomhed, at en parameter i det mindste er tilfredsstillet på et givet niveau. I sådanne tilfælde, kan modellens vægtning og fortolkning tilpasses individuelt. Modellen kan naturligvis også anvendes med anvendelse af alternative vægtninger og således vise resultatets følsomhed overfor ændringer heri. Lokalisering af vidensvirksomheder 2/24

6 2. Beskrivelse af de geografiske lokaliseringsfaktorer I det følgende gennemgås lokaliseringsmodellens parametre, og den foreslåede brug af indikatorer og mål er beskrevet. Efterfølgende er der for hver parameter tilskrevet point til brug for en sammenligning af tre alternative lokaliseringer Kildebjerg Ry Beringvej, Hasselager Niels Bohrsvej, Skanderborg i Ry, Hasselager og Skanderborg. Ved pointberegningen gives 5 point for den ideelle lokalisering i forhold til en konkret parameter og 1 point til den dårligste placering. 2.1 Vej-infrastruktur Vejinfrastrukturen måles her i forhold til motorvejsnærhed og køretid til udvalgte destinationer i regionen. Vejinfrastrukturen er især vigtig for virksomheder, der har mange pendlende medarbejdere, eller som har behov for omfattende transport af personer eller varer i forbindelse med virksomhedens drift. Der er flere aspekter af vejinfrastrukturen, som må medtages i en vurdering af denne parameter. Det drejer sig primært om: Afstand fra virksomheden til nærmeste motorvejstil- eller frakørsel Køretid til udvalgte pendlingsdestinationer fra virksomhedens adresse Parkeringsproblemer Trafikproblemer Desuden nævnes ofte synlighed fra motorvejen som en vigtig parameter. Da værdien heraf ikke nødvendigvis samvarierer med værdien af motorvejsnærhed som sådan, behandles dette aspekt ikke som en del af infrastrukturparameteren, men i stedet som en del af lokaliseringernes image og attraktivitet. Konkret vurderes værdien af vejinfrastrukturen her som en vægtning af normalkøretiden fra virksomhed til nærmeste motorvejstilkørsel (50%) og køretiden til fire destinationer med vægte, der afspejler deres forudsatte betydning. Datagrundlaget er her Århus Nord (15%) Horsens (15%) Silkeborg (10%) Skanderborg (10%) Lokalisering af vidensvirksomheder 3/24

7 Ved de laveste værdier tildeles 5 point og ved de højeste værdier tildeles 1 point. Point Nøgle Køretid til nærmeste motorvej: Køretid til de fire punkter: 0-5 min: 5p < 20 min: 5p 5-10 min: 4p min: 4p min: 3p min: 3p min: 2p min: 2p > 20 min: 1p >60 min: 1p Der kan her foretages en justering gennem en opskrivning af køretiden gennem en fremkommelighedsfaktor for at tage højde for eventuelle myldretidsproblemer i trafikken eller parkeringsproblemer. Fremkommelighedsfaktoren kan variere mellem 1,0 og 1,5, afhængigt af parkerings- og flaskehalsproblemerne i et område. En lav fremkommelighed tildeles en høj faktor, der dermed bevirker en lavere pointtildeling. Da alle lokaliteter befinder sig uden for bymidten, kan det forudsættes at der ved ingen af lokaliteterne vil opleves parkeringsproblemer. Derimod må man især ved lokaliteten i Hasselager, men også omkring de øvrige lokaliseringer påregne en vis myldretidstrafik pga. den tætte placering ved Århus. Kildebjerg Ry vil her drage fordel af adgangen til to alternative motorveje, og her regnes derfor med en fremkommelighedsfaktor på 1,0 mod 1,2 i Hasselager og 1,1 i Skanderborg. I den følgende tabel er pointudregningen beskrevet. Køretiden er beregnet ud fra Pointene er givet ud fra pointnøglen, hvorefter de enkelte destinationer er blevet vægtet. Vej-infrastruktur Køretid i alt: Fremkommelighedsfaktor 1 1,2 1,15 Motorvejstilkørsel: 6 2,4 2,3 Århus N: 22 15,6 20,7 Horsens: 26 31,2 26,45 Silkeborg: 20 38,4 39,1 Skanderborg 10 13,2 8,05 Point: Motorvejstilkørsel: Århus N: Horsens: Silkeborg: Skanderborg Lokalisering af vidensvirksomheder 4/24

8 Vægtede point: Vægtning Motorvejstilkørsel: 0,5 2 2,5 2,5 Århus N: 0,15 0,6 0,75 0,6 Horsens: 0,15 0,6 0,45 0,6 Silkeborg: 0,1 0,4 0,3 0,3 Skanderborg 0,1 0,5 0,5 0,5 Point, i alt 4,1 4,5 4,5 2.2 Kollektiv trafik Kvaliteten af den kollektive trafik (tog, rutebiler og bus) er især vigtig for virksomheder med mange pendlende medarbejdere i og omkring de større byer. De vigtigste aspekter til beskrivelse af kvaliteten af den kollektive trafik er: Samlet transporttid mellem hjem og arbejdsplads i morgen- og eftermiddagsmyldretiden Hyppigheden af forbindelser i myldretiderne (7-9 og 15-17) Antallet af nødvendige skift Et samlet mål for kvaliteten af den kollektive trafik fås ved at tage udgangspunkt i transporttiden mellem hjem og den konkrete lokalisering med ankomst mellem kl. 8 og 9, justeret nedad i det omfang, der er høj hyppighed af afgange (0,5 ved over 4 alternative forbindelser) og opad i det omfang, der gennemsnitligt kræves mange skift (1,5 ved to skift). Beregningerne foretages for fem alternative hjem-adresser (Århus C: 40%, Horsens: 15%, Silkeborg: 15% Skanderborg: 0,15% Randers: 15%). Datagrundlaget er her Point Nøgle Køretid fra hjem til lokalitet: 0-10 min: 5p min: 4p min: 3p min: 2p > 60 min: 1p Det er forudsat, at der etableres 2 afgange i timen fra Skanderborg til Ry med en rejsetid som de nuværende afgange, Denne rute planlægges pt. etableret som følge af udviklingen i Kildebjerg erhvervsområde. Der forudsættes desuden som planlagt etableret en busforbindelse fra Ry st. til Erhvervsområdet. Rejsetiden fra Ry st. til Kildebjerg inkl. skiftetid ved Ry er sat til ni minutter. Forudsætninger: Afgange der tager over 100% ekstra tid i forhold til gennemsnittet er ikke medtaget. Alle rejsetider og skift er beregnet som gennemsnit af afgangene mellem 8 og 9 på hverdage. Lokalisering af vidensvirksomheder 5/24

9 Nedenstående tabel viser rejsetid, afgange og skift mellem de enkelte lokaliteter, pointtilskrivning efter pointnøglen og de vægtede point efter en pointberegning og vægtning som beskrevet ovenfor. Kollektiv trafik Århus C Antal afgange morgen Antal skift morgen 1 0,4 0,5 Rejsetid 40,5 29,6 54,4 Reduktion for mange forbindelser: 0,5 0,5 Vægtet rejsetid 40,5 14,8 27,2 Point Horsens: Antal afgange morgen Antal skift morgen Rejsetid 39, Vægt, mange skift: 1,5 Vægtet 59, Point Silkeborg: Antal afgange morgen Antal skift morgen Rejsetid Vægtet Point Randers: Antal afgange morgen Antal skift morgen Rejsetid 105,5 78,5 97,5 Vægt, mange skift: 1,5 Vægtet 158,25 78,5 97,5 Point Skanderborg: Antal afgange morgen Antal skift morgen Rejsetid 19,5 27,6 31 Vægt, mange skift: 0,5 0,5 Vægtet 19,5 13,8 15,5 Point Lokalisering af vidensvirksomheder 6/24

10 Point: Århus C: Horsens: Silkeborg Randers Skanderborg Vægtede Point: Vægtning: Århus C: 0,4 0,8 1,6 1,2 Horsens: 0,15 0,3 0,3 0,3 Silkeborg 0,15 0,45 0,15 0,15 Randers 0,15 0,15 0,15 0,15 Skanderborg 0,15 0,6 0,6 0,6 Point, i alt 2,3 2,8 2,4 2.3 Afstand til lufthavn Adgangen til lufthavne er vigtig for virksomheder med en høj grad af indenrigs- og udenrigsrejseaktivitet. Her måles afstanden fra virksomheden til hhv. København, London og Bruxelles. De vigtigste aspekter til beskrivelse af adgangen til lufthavne er: Afstand målt i km eller køretider Antallet af afgange fra lufthavnen Destinationer, det er muligt at nå fra lufthavnen, og tilhørende rejsetider. Konkret vurderes rejsetiden fra virksomheden til hhv. København (50 %), London (25 %) og Bruxelles (25 %). I det omfang der udbydes mange daglige afgange til disse destinationer, justeres den samlede rejsetid nedad (ned til 0,75% for over tre daglige afgange). For hver lokalisering indgår gennemsnittet af alle rejsetider herefter i pointtilskrivningen. Datagrundlaget er her er: og og Forudsætninger: Der er ikke regnet med ventetid mellem kørsel og afgang. Dette er uproblematisk da ventetiden i givet fald ville påvirke alle rejsetider med samme minuttal. Tabellen viser først køretid fra lokalitet til lufthavn, herefter antal afgange og flyvetid fra de enkelte lufthavn til udvalgte destinationer. Pointtilskrivning følger nedenstående pointnøgle. Lokalisering af vidensvirksomheder 7/24

11 Point Nøgle Rejsetid: min: min: min: min: > 200 min: 5p 4p 3p 2p 1p Rejsetid til lufthavn og udvalgte destinationer Køretid fra lokalitet til lufthavn: Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Billund Tirstrup Karup Antal hverdagsafgange: Gennemsnitlig flyvetid: KBH Antal afgange København Flyvetid København Billund 7 45 Tirstrup 7 35 Karup 8 50 LONDON Antal afgange London Flyvetid London Billund 4 35 Tirstrup Karup 0 0 BRUXELLES Antal afgange Bruxelles Flyvetid Bruxelles Billund 3 95 Tirstrup 0 0 Karup 0 0 Lokalisering af vidensvirksomheder 8/24

12 KBH Rejsetid i alt Rejsetid i alt, vægtet for afgange Reduktionsfaktor på 0,75 for over 4 daglige afgange Billund ,75 Tirstrup ,75 56,25 59,25 Karup ,25 85,5 Gennemsnit: 73,25 72,5 73,5 LONDON Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Billund ,5 70,5 68,25 Tirstrup Karup Gennemsnit: 110,3 105,3 106,1 BRUXELLES Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Billund Tirstrup Karup Gennemsnit: Samlet rejsetid: Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg København 73,25 72,5 73,5 London 110,25 105,25 106,13 Bruxelles Vægtning Justeret rejsetid: Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg København 0,5 36,63 36,25 36,75 London 0,25 27,56 26,31 26,53 Bruxelles 0,25 38,5 38,5 37,75 I alt 102, , ,03125 Point Lokalisering af vidensvirksomheder 9/24

13 2.4 Adgang til især højtuddannet arbejdskraft Det er vigtigt for virksomheder, at der er let adgang til relevant arbejdskraft. Adgangen til højtuddannet arbejdskraft inden for normal pendlingsafstand er især vigtig for vidensvirksomheder. Denne parameter kan udtrykkes i én enkel størrelse, nemlig: Antallet af personer med længerevarende videregående uddannelse inden for pendlingsafstand. Med pendlingsafstand regnes her med en køretid i bil på mindre end en halv time. Konkret vurderes antallet af højtuddannet arbejdskraft i hele kommuner (fra før kommunalreformen), vægtet i forhold til køreafstanden, der opgøres for hver af de tidligere kommuner. Vægtene er som følgende 0-10 minutter = 1, minutter = 0, minutter = 0,7 Datagrundlaget er her og der anvendes tal fra Forudsætning: Pendlingsafstand er beregnet som afstanden fra den potentielle lokalisering til hovedbyen i den enkelte kommune. Point Nøgle Antal højtuddanne: > p p p p < p Lokalisering af vidensvirksomheder 10/24

14 Nedenstående tabel viser antal højtuddannede der kan nå den enkelte lokalitet inden for en halv time. Herefter er point givet på baggrund af pointnøglen. Højtuddannet arbejdskraft Kildebjerg Ry Personer: Køretid: Vægt: Vægtet antal: Galten ,9 295 Gjern ,9 146 Hammel ,9 261 Hinnerup ,7 427 Hørning ,9 243 Ry Silkeborg , Skanderborg Them ,9 156 Århus , Brædstrup ,9 164 Gedved ,9 196 Horsens ,7 823 I alt Skanderborg Nord Personer: Køretid: Vægt: Vægtede personer: Galten ,9 295 Gjern ,7 114 Hammel ,7 203 Hinnerup ,7 427 Hørning Odder ,9 614 Ry ,9 535 Skanderborg Århus , Brædstrup ,7 128 Gedved ,9 196 Horsens ,7 824 Hedensted ,7 150 Hadsten ,7 277 I alt Lokalisering af vidensvirksomheder 11/24

15 Hasselager Personer: Køretid: Vægt: Vægtede personer: Galten ,9 295 Gjern ,7 114 Hammel ,7 204 Hinnerup ,9 549 Hørning Odder ,9 614 Ry ,9 534 Skanderborg ,9 909 Århus , Gedved ,7 153 Horsens ,7 824 Hadsten ,7 277 I alt Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Vægtede Personer , , Point i alt Nærhed til kunder og marked Vigtigheden af nærheden til kunder og markeder afhænger meget af den enkelte virksomhed, men det forudsættes her, at den typiske virksomhed især har forretningsrelationer sydpå i forhold til Århus og Skanderborg. Vigtige aspekter til vurdering af nærheden til kunder og marked er: Køretid mod især syd, men også mod nord og vest ad motorvej/hovedvej. Rejsetid til internationale destinationer med fly. Disse to afstandsvariable indgår her som allerede forklaret ovenfor, men med en lidt anderledes vægtning. Med tilsvarende beregninger kan point gives på samme måde som under infrastruktur og afstand til lufthavn. Begge vægtes med 50 %. Vægtningen af de enkelte destinationer kan evt. justeres i forhold til den geografiske fordeling af den enkelte virksomheds relationer. Datagrundlaget vil derfor være hhv. og De anvendte vægte for køretid er: Århus N (10 %), Silkeborg (10 %) og Horsens (80 %). Yderligere beregninger ses i foregående afsnit, omhandlende infrastruktur og afstand til lufthavn, hvor følgende pointnøgler også er hentet. Lokalisering af vidensvirksomheder 12/24

16 Point Nøgle Point Nøgle Køretid til de fire punkter: Rejsetid, flydestinationer: < 20 min: 5p min: 5p min: 4p min: 4p min: 3p min: 3p min: 2p min: 2p >60 min: 1p > 200 min: 1p Nærhed til kunder og markeder Køretid Århus N: Horsens: Silkeborg: Point Århus N: Horsens: Silkeborg: Vægtede Point Vægt: Århus N: 0,1 0,4 0,5 0,5 Horsens: 0,8 3,2 3,2 3,2 Silkeborg: 0,1 0,4 0,3 0, Flyvetid København 36,625 36,25 36,75 London 27,56 26,31 26,53 Bruxelles 38,5 38,5 37,75 i alt Vægt: Køretid 0, Flyvetid 0, Point i alt Lokalisering af vidensvirksomheder 13/24

17 2.6 Nærhed til forsknings- og udviklingsinstitutioner For mange vidensvirksomheder er kontakten til forsknings og udviklingsinstitutioner af stor værdi. Der er naturligvis forskel på, hvilke institutioner der er relevante, men værdien af nærheden til relevante forsknings- og udviklingsinstitutioner ligger i den større mulighed for at indgå i udviklingssamarbejder og tiltrække medarbejdere til virksomheden. Vigtige aspekter i forhold til nærheden til forsknings- og udviklingsinstitutioner er: Kapaciteten, evt. målt i antal mandeår i forsknings- og uddannelsesinstitutioner generelt, beliggende i en radius af 50 km fra en given lokalisering. Eksistensen af en konkret type af forsknings- og udviklingsinstitutioner med fokus på et område af høj relevans for virksomheden Konkret foreslås pointtilskrivningen på dette felt at ske efter kapaciteten af F&U generelt, inden for en 50 km. afstand, justeret opad (op til en fordobling) i tilfælde af, at en F&U institution af særlig relevans for den pågældende virksomhed ligger i samme område. Datagrundlaget er generel research på Internettet, og data fra Center for Forskningsanalyse. Den generelt lave pointtildeling skyldes at forskning og udvikling i høj grad centrerer sig omkring hovedstadsområdet. (Kilde: Center for Forskningsanalyse). Der er kun er meget få forskning og udviklingsinstitutioner uden for de tre lokaliteters fællesmængde. Enkelte institutioner som f.eks. Foulum og Animationsskolen i Viborg kan have relevans for nogle virksomheder, og Kildebjerg Ry kan derfor tildeles et ekstra point. Hasselager kan tilsvarende tildeles ekstra point på grund af den nærmere placering på institutionerne i Århus. Forskning og udviklingsinstitutioner Hovedbyer indenfor 50 km radius: Randers Randers Randers Århus Århus Århus Horsens Horsens Horsens Silkeborg Silkeborg Silkeborg Vejle Vejle Herning Viborg Point 3 2, Teknologisk infrastruktur Den teknologiske infrastruktur, der her måles som kapacitet og hurtighed i bredbåndsforbindelsen til området, er af stor betydning for alle virksomheder. Især er den teknologiske infrastruktur vigtig for it- og vidensvirksomheder, som normalt vil kræve det maksimalt mulige på dette område. Kravet til forbindelsen afhænger dog også af virksomhedens størrelse og dens ønske om fremtidssikring. To vigtige aspekter er: Hastighed vedr. up- og downloading. Lokalisering af vidensvirksomheder 14/24

18 Mulighed for hurtigt at hente virksomhedens filer fra hjemmearbejdspladser. En samlet vurdering af den teknologiske infrastruktur fås ved at vurdere kvaliteten på disse to aspekter. Pointberegningen vil afhænge af den enkelte virksomhed og dens behov, men som hovedregel må der gives 5 point, hvis alle nuværende behov og den ønskede fremtidssikring er dækket. 1 point gives i de tilfælde, hvor virksomhedens aktuelle behov ikke kan imødekommes. Imellem disse yderpunkter må pointberegningen varieres efter i hvilket omfang fremtidssikringen vurderes at være dækket. For at sikre optimal infrastruktur, er muligheden for minimum 30/30 linje fiberkabel undersøgt. Dette vurderes at være en optimal fremtidssikring for virksomheden. Datagrundlag: IT eksperter hos Rambøll Management og oplysninger indhentet fra TDC. Teknologisk infrastruktur Fibernet (30/30) Ja Ja Ja Point Kvalitet af nærmiljø og herlighedsværdi Kvaliteten af nærmiljøet og områdets herlighedsværdi har en stor og stigende betydning for moderne virksomheder og herunder især vidensvirksomheder. Der er mange såvel positive som negative aspekter af et områdes nærmiljø og herlighedsværdi, men det drejer sig primært om: Positive aspekter: Naturskønne naturomgivelser, skov, sø, havudsigt, natur. Adgang og tilgængelighed af den omgivende natur (stianlæg mv.) Bymiljø med nærhed til centerfaciliteter og cafemiljø mv. Negative aspekter: Nærhed til motorvej eller jernbane med deraf følgende støj og luftforurening Nærhed til støjende virksomheder Disse er naturligvis meget subjektive størrelser og vanskelige at måle. Det foreslås, at virksomheden især for denne parameter selv vurderer og korrigerer den foreslåede pointberegning. Der gives op til 5 point for det, der betragter som et ideelt nærmiljø. De tilskrevne point reduceres med op til 50% for forekomst af alvorlige negative aspekter. Point Nøgle Nærmiljø og Herlighedsværdi Ideelt nærmiljø Godt nærmiljø Hverken godt eller dårligt nærmiljø: Mindre godt nærmiljø Dårligt nærmiljø 5p 4p 3p 2p 1p Lokalisering af vidensvirksomheder 15/24

19 Nærmiljø og Herlighedsværdi Positive aspekter: Negative aspekter: Point: Kildebjerg Ry Hasselager 3-33% 2 Skanderborg 3-33% Relationer til lokale myndigheder Forholdet til de lokale myndigheder kan potentielt have stor betydning for en virksomhed. Serviceniveauet og forholdet til myndighederne vurderes typisk med udgangspunkt i sagsbehandlingstiden i forbindelse med byggetilladelser, men også nærheden og kontakten til den kommunale administration og de kommunale beslutningstagere kan være af stor betydning. Vurderingen heraf kan dog variere meget mellem virksomheder, hvor nogen vil foretrække en høj lokal synlighed og anerkendelse af virksomhedens værdi for lokalområdet, mens andre foretrækker at leve i anonymitet. Vigtige aspekter i forhold til de lokale myndigheder er: Sagsbehandlingstiden, der kan opgøres som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved en ordinær byggesag i et erhvervsområde. Kommunens størrelse, hvor det som udgangspunkt forudsættes, at virksomheden værdsætter synlighed og nærhed til beslutningstagere, og derfor lokalisering i en lille kommune frem for en stor. Pointberegningen foreslås baseret på oplysninger om sagsbehandlingstiden, justeret med kommunestørrelsen, ned til 0,8 for en stor kommune eller op til 1,2 for en lille, afhængigt af den pågældende virksomheds prioritering. (Kilde, Rambølls byggeafdeling). Aktuelle vurderinger af sagsbehandlingstider i de involverede kommuner er her gjort af erfarne bygningsingeniører hos Rambøll. Point Nøgle Relation til lokale myndigheder 0-4 uger 5p 4-8 uger 4p 8-12 uger 3p uger 2p > 16 uger 1p Relation til myndigheder Sagsbehandlingstid 9 uger 6 uger 9 uger Point Kommunestørrelse Justering 1,0 0,8 1,0 Point 3,0 3,2 3,0 Lokalisering af vidensvirksomheder 16/24

20 2.10 Forsyningsudgifter og dækningsafgift Udgifterne til offentlig forsyning, el, vand og varme samt dækningsafgift kan variere en del mellem kommuner og er potentielt af stor betydning i en lokaliseringsbeslutning. Konkret beregnes udgifterne for en typisk forbrugskurv for en helt konkret kontorvirksomhed og dennes forbrug. Data er tilvejebragt fra de respektive forsyningsvirksomheder og ejendomsbeskatningskontorerne hos de involverede kommuner. Forbrugskurven er beregnet efter en standard kontorbygning med et samlet kontorareal på 3000 m2. De samlede omkostninger opgøres ikke som pointtal, men indgår som et tillæg til den årlige husleje i vurderingerne af de alternative lokaliseringer. Forudsætninger: Der er set bort fra tilslutningsafgifter og andre ikke forbrugsrelaterede afgifter. Nøgletal er beregnet ud fra standardværdier 2001, hvorefter disse er reduceret for at kompensere for de seneste års strengere energikrav Dækningsafgiften er beregnet som afgiftspromillen multipliceret med den del af differencen mellem ejendomsværdien og grundværdien der ligger over Forsyningsvirsomhedernes listepriser (www.hasselagerkoltvand.dk, er gengivet nedenfor, bemærk at udregningen er sket med udgangspunkt i en kontorbygning på 3000 m2, og at der gælder differentierede listepriser på El. Forsyningsomkostninger og dækningsafgift Estimeret forbrug: Elforbrug kwh/m2 34 Fjernvarme kwh/m2 91,5 Vandforbrug l/m2 100 Vand: Std. forbrug (l/m2) Gulvareal Forbrug (m3) Pris(m3) Kr. i alt Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry Lokalisering af vidensvirksomheder 17/24

21 Varme: Std. forbrug (kwh/m2) Gulvareal Forbrug (MWh) Pris (MWh) Forbrug i kr. Arealbidrag (m2) Arealbidrag i kr Kr. i alt Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry El: Std. forbrug (kwh/m2) Gulvareal Forbrug (kwh) Pris kr Kr. i alt Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry Afgiftssats ( ) Afgift i alt Hasselager Skanderborg Kildebjerg Ry Forsyningsomkostninger: Kildebjerg Ry Dækningsafgift: Forskelsværdi Hasselager Skanderborg Vand Varme El I alt Dækningsafgift Forsyningsudgifter pr. år, kr Boligudbud Det er værdifuldt for virksomheder, at der i deres nærområde er et stort og gerne varieret udbud af attraktive boliger. Det letter tiltrækningen af arbejdskraft og medarbejdere, der bosætter sig i nærområdet, vil være mere stabile. De vigtigste aspekter af boligudbuddet som lokaliseringsparameter er: Størrelsen af boligudbuddet i lokalområdet (inden for gang og cykelafstand) Kvalitet og variation i boligudbuddet i samme område Lokalisering af vidensvirksomheder 18/24

22 Antal boliger inden for en radius af ca. 5 km foreslås som udgangspunkt for en kvantificering af boligudbuddet. Denne størrelse kan justeres for særlig attraktivitet eller en positivt vurderet variation i udbuddet med tillæg af mellem 0 og 50%. Alle tre lokaliteter er kendetegnet ved at have et parcelhuskvarter med en samlet befolkning på inden for en radius af 5 kilometer. Kvalitet og variation af boligudbuddet skønnes at være på samme niveau i de tre lokaliteter. Her er antallet af indbyggere i det tilhørende sogn brugt som indikator for boligkapaciteten (2004 tal). Point Nøgle Boligudbud, indbyggere > p p p p > p Boligudbud Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Ry Sogn Kolt sogn Stilling Sogn Indbyggere Point Børnepasningsmuligheder Det er vigtigt for alle virksomheder, at deres medarbejdere kan få deres børn passet, men da det er bosætningskommunen, der står for børneinstitutioner er det ikke kun et spørgsmål om pasningsgaranti i virksomhedens hjemkommune. På den anden side har det en særlig værdi, at der er en god børnepasning i virksomhedens hjemkommune, da dette vil kunne medvirke til at tiltrække medarbejdere til samme lokalområde. De relevante aspekter af denne lokaliseringsparameter er derfor: Børnepasningsgaranti og dækningsgrad med børneinstitutioner i lokaliseringskommunen Børnepasningsgaranti og dækningsgrad med børneinstitutioner i de kommuner, der især virker som arbejdskraftopland. Eksistensen af institutioner med fleksible åbningstider i hjemkommunen og i de kommuner, der især virker som arbejdskraftopland. Børnepasningsgaranti og dækningsgrader i hjemkommune hhv i nabokommunerne foreslås at tælle hver 2 ud af 5 point. Er der børnepasningsgaranti i hjemkommunen bør dette aspekt tælle med de fulde 2 point, men er der mindre end fuld dækning af børneinstitutioner reduceres pointtallet med 0,1% for hver procentpoint forskel mellem dækningsgraden og fuld dækning. Den samme model anvendes for dækningsgraden i de væsentligste arbejdskraftoplandskommuner, (omfattende mindst 80% af det samlede arbejdskraftopland). Lokalisering af vidensvirksomheder 19/24

23 Eksistensen af børneinstitutioner med fleksible åbningstider i hjem og nabokommune tæller med 1 point, når det tilbydes i et mærkbart omfang i hjemkommunen og i væsentlige arbejdskraftoplandskommuner. Da kun Århus og Horsens kommuner tilbyder udvidet åbningstid, og da det kun sker i én institution blandt 343 i Århus og 51 i Horsens, tilskrives ikke point på denne parameter. Forudsætning: Udvidet åbningstid er defineret som før 6 eller efter 18 Tabellen viser data, der er indgået i vurderingen, samt resultatet i form af pointtilskrivningen, der er baseret på de nævnte vægte. Børnepasning Skanderborg Århus Horsens Silkeborg Favrskov Børnepasningsgaranti Ja Ja Ja Ja Ja Start 5 Start 3 Hvor lang tid Start 3 klasse klasse klasse Skolestart Skolestart Antal institutioner Heraf med udvidet åbningstid Pointberegning Kildebjerg Ry Hasselager Skanderborg Pasningsgaranti, Hjemkommune Pasningsgaranti, Nabokommune Udvidet åbningstid Point 4,0 4,0 4, Kultur og fritidstilbud Et stort, bredt og tidssvarende udbud af kultur og fritidstilbud har stor værdi for mange moderne virksomheder, der lægger vægt på lokalområdets tiltrækningskraft på især højt uddannede. De aspekter, der indgår i denne parameter er altså tre: Størrelsen, bredden og kvaliteten af kulturudbuddet i lokalområdet Størrelsen, bredden og kvaliteten af kulturudbuddet i oplandet indenfor en radius af 50 km. Størrelsen, bredden og kvaliteten af fritidstilbud i lokalområdet. Størrelsen, bredden og kvaliteten af fritidstilbud i oplandet indenfor en radius af 50 km. Disse er naturligvis meget vanskeligt målbare, og det foreslås derfor, at der foretages en subjektiv vurdering af hvert af disse fire aspekter, der hver kan bidrage med 1,25 point. Eksistensen af en golfbane tæt på Kildebjerg kan evt. begrunde en yderligere pointtilskrivning på denne parameter. Lokalisering af vidensvirksomheder 20/24

24 Kultur og fritidsudbud Kultur, lokalt 0,5 0,75 0,75 Kultur, 50 km Fritidstilbud, lokalt Fritidstilbud, 50 km 1,25 1,25 1,25 3,75 4,0 4, Image af erhvervsområdet og af området i øvrigt Udover de ovennævnte parametre, spiller det også en rolle for en virksomhed, hvilket image, der knytter sig til et erhvervsområde. Et image kan afspejle et erhvervsområdes generelle attraktivitet, som kan reflektere andre parametre, som f.eks. stoltheden af arbejdsstedsadressen blandt ledelse og medarbejdere eller som kan skyldes en kendt virksomheds placering i området. Det kan også være opbygget på grundlag af en målrettet markedsføring eller repræsentere den markedsføringsværdi, der kan skabes af placeringens synlighed udefra, som f.eks. fra en nærliggende motorvej. Endelig kan et image også hænge sammen med de typer af virksomheder, der i forvejen ligger i området. Er der flere kendte internationale vidensvirksomheder i et område, er det attraktivt for andre virksomheder, der måske er knapt så kendte, men er der i et område en del traditionel fremstillings- eller transportvirksomheder, vil en vidensvirksomhed ikke føle sig tiltrukket. De aspekter, der indgår i vurderingen af denne parameter er følgende: Følt stolthed og lyst til at skilte med adressen Naboskab med virksomheder, der betragtes som attraktive Synlighed fra motorvej el.l. Erhvervssammensætning, der matcher virksomheden Disse kan ikke kvantificeres og måles generelt og objektivt. Der er opstillet forslag til pointberegning i tabellen, men den enkelte virksomhed må vurdere, hvordan de nævnte aspekter passer på den, og vurdere om den foreslåede pointtilskrivning er tilfredsstillende. Fem point gives hvis alle fire betingelser er opfyldt uden negative aspekter, der skal reducere pointtallet, ét point hvis ingen er fuldt opfyldt, og point tilskrivningen i situationer mellem disse yderpunkter må gøres efter en konkret, subjektiv vurdering. En reduktion af pointtallet indregnes, når erhvervssammensætningen på erhvervsarealet virker begrænsende for image-værdien. Point Nøgle Image af erhvervsområde Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt 5p 4p 3p 2p 1p Lokalisering af vidensvirksomheder 21/24

25 Image af nærområde Vurdering af Positive aspekter: Negative aspekter: Point: Kildebjerg Ry 3,5 3,5 Hasselager 2 0,8 1,6 Skanderborg 3 3,0 Lokalisering af vidensvirksomheder 22/24

26 3. Prioriteringstabel for lokalisering af vidensvirksomheder I nedenstående præsenteres den resulterende pointberegning for de tre alternative lokaliseringer i tabel og grafisk. Parameter Relativ betydning Meget høj: 3 Høj: 2 Medium: 1 Indikatorer Kildebjerg - Ry Århus syd/hasselager Skanderborg N Vej-infrastruktur Meget høj Vægtning af køretiden til nærmeste motorvejstilkørsel, og køretiden til hhv. Århus N, Skanderborg, Silkeborg og Horsens. Kollektiv trafik Meget høj Transporttid mellem virksomheden og udvalgte hjem-adresser, justeret i forhold til hyppigheden af afgange i myldretiden og antallet af nødvendige skift. Afstand til lufthavn Meget høj Vægtning af transporttiden mellem virksomheden og København, London og Bruxelles justeret i forhold til hyppigheden af daglige afgange. Adgang til især højtuddannet arbejdskraft Nærhed til kunder og marked Nærhed til forskningsog udviklingsinstitutioner Teknologisk infrastruktur Kvaliteten af nærmiljø og herlighedsværdi Relationer til lokale myndigheder Meget høj Medium Antallet af højt uddannede, bosiddende indenfor normal pendlingsafstand (halv times kørsel). En kombination af køretid til de udvalgte tre destinationer langs det overordnede vejnet og tre luftfartsdestinationer. Medium Kapaciteten af F&U indenfor 50 km afstand, justeret for nærhed og evt. eksistens af særligt relevant F&U. Høj Høj Medium Kapacitet og hurtighed i bredbåndsforbindelse i forhold til virksomhedens behov og ønsker til fremtidssikring. Natur og tilgængelighed eller bymiljø med fradrag for gener. Sagsbehandlingstid og kommunestørrelse. Forsyningsudgifter Medium Omkostninger for vand, varme, el og dækningsafgift, beregnet for en konkret virksomhed. 12,3 13,5 13,5 6,9 8,4 7, , ,2 3 1) 1) 1) Lokalisering af vidensvirksomheder 23/24

27 Boligudbud Høj Antal boliger i nærområdet samt kvalitet og bredde i udbuddet. Børnepasningsmuligheder og fritidstilbud Høj Børnepasningsgaranti og fleksibel åbning I kommunen og i de omliggende kommuner (arbejdskraftoplandet). Kultur- og fritidstilbud Høj Størrelse og bredde i udbuddet af hhv kultur og fritidsaktiviteter i lokalområdet og inden for en 50 km. afstand. Image af erhvervsområdet og af området i øvrigt Høj Subjektiv vurdering af stolthed over lokalisering her, synlighed fra motorvej attraktive naboskaber og match med øvrige virksomheder , ,5 4,8 9 Sum 114,0 107,4 109,7 1) De årlige udgifter til forsyningsvirksomheder og dækningsafgift er opgjort til kr for Kildebjerg, kr for lokaliseringen i Hasselager, og kr for Skanderborg. Disse udgifter kan indregnes i den forventede årlige husleje. Vurdering af tre alternative østjyske lokaliseringer for vidensvirksomheder Vej-infrastruktur Kollektiv trafik Afstand til lufthavn Adgang til især højtuddannet arbejdskraft Nærhed til kunder og marked Nærhed til forsknings- og udviklingsinstitutioner Teknologisk infrastruktur Kvaliteten af nærmiljø og herlighedsværdi Relationer til lokale myndigheder Boligudbud Børnepasningsmuligheder og fritidstilbud Kultur- og fritidstilbud Image af erhvervsområdet og af området i øvrigt Kildebjerg - Ry Århus syd/hasselager Skanderborg N Maksimum point Lokalisering af vidensvirksomheder 24/24

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Erhvervsakademier uddanner til regionalt arbejdsmarked

Erhvervsakademier uddanner til regionalt arbejdsmarked Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Analyse af dimittenders mobilitet efter endt uddannelse Erhvervsakademierne

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Pendlermønstre Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Notat Pendlermønstre Favrskov Kommune er i høj grad en pendlerkommune. 6 ud af 10 beskæftigede bevæger sig hver dag til arbejde uden for kommunen. Samtidig

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Pendling fra omegnskommunerne

Pendling fra omegnskommunerne Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato 11.01 2008 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne

Læs mere

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne ud i oplandet D en 26. juni 2014 Mens det for en del yder- og landkommuner kan være en udfordring at tiltrække nye borgere generelt, kan det være en særlig

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere