Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed"

Transkript

1 Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus indd :57:33

2 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen DAV 2009 December Hovedsygehus indd :57:33

3 Analyse af tilgængelighed Indhold Baggrund... 4 Indledning...4 Læsevejledning...5 Et hovedsygehus... 6 Den eksisterende sygehusstruktur i Region Sjælland...6 Et fremtidigt hovedsygehus...8 Tilgængelighed for patienter og pårørende Udrykningstider Tilgængelighed for personale Optimal placering i forhold til tilgængelighed Befolkningsunderlag for hovedsygehusets akutfunktion Fremtidige investeringer i infrastruktur i regionen Holbæk Roskilde Køge Ringsted Slagelse Næstved Indhold 3 Hovedsygehus indd :57:34

4 Hovedsygehus Baggrund Indledning Regionsrådet for Region Sjælland har besluttet, at der skal arbejdes for en samling af regionsfunktionerne på ét sygehus. Til brug for en konkret udmøntning af denne beslutning har Regionsrådet ligeledes vedtaget, at der skal udarbejdes en analyse, der skal danne grundlag for en beslutning om størrelse, funktioner og placering af hovedsygehuset. På baggrund heraf har Region Sjælland bedt COWI om at gennemføre en analyse af tilgængeligheden til 6 alternative placeringer af et fremtidigt hovedsygehus. Analysen skal både omfatte patienter, pårørende og ansatte. Følgende placeringer af hovedsygehuset skal analyseres: Holbæk Ringsted Roskilde Køge Næstved Slagelse. Tilgængelighed til 6 mulige placeringer af ét hovedsygehus i Region Sjælland sammenlignes. Undersøgelsen omfatter tilgængelighed for alle borgere i Region Sjælland både med bil og med kollektiv trafik. Undersøgelsen omfatter også tilgængelighed for de nuværende ansatte til de 6 lokaliteter både med bil og med kollektiv trafik. En optimal placering uafhængig af eksisterende sygehuslokaliseringer er kortlagt både for borgere og personale. Udstrækning af opland til hovedsygehusets akutfunktion med indbyggere er kortlagt i forhold til den optimale placering Det er også undersøgt om fremtidige investeringer i infrastrukturprojekter i regionen vil påvirke resultaterne. 4 Baggrund Hovedsygehus indd :57:37

5 Analyse af tilgængelighed Herudover skal det, uafhængigt af eksisterende sygehuslokaliteter, kortlægges hvor tilgængeligheden er størst. Det er forudsat, at hovedsygehuset vil indeholde de samme sygehusfunktioner uanset hvilken lokalitet, der undersøges. I analyserne tages der således ikke hensyn til hvilke eksisterende funktioner, der er på de undersøgte lokaliteter. Optageområdet for hovedsygehusets regionsfunktioner vil være hele Region Sjælland. Et fremtidigt hovedsygehus skal også fungere som akutsygehus med et befolkningsunderlag på ca indbyggere. Region Sjælland har i den forbindelse bedt COWI om at anskueliggøre befolkningsunderlaget for hovedsygehusets akutfunktion for de placeringer som er kortlagt med den største tilgængelighed uafhængigt af eksisterende sygehuslokaliteter. Tilgængelighedsanalyserne for individuel transport er foretaget på baggrund af oplysninger i en vejnetsdatabase, som indeholder oplysninger om samtlige veje i Danmark med hensyn til vejklasse, adresser og hastighedsniveau. Vejnetsdatabasen er koblet sammen med befolkningsdata fra Danmarks Statistik samt data for det nuværende fastansatte personales bopæl. Tilgængelighed med kollektiv trafik er analyseret på baggrund af udtræk fra "rejseplanen". Disse udtræk kobles sammen med befolkningsdata fra Danmarks Statistik og data for det eksisterende fastansatte personale. Læsevejledning Rapporten indledes med et afsnit, som indeholder en statusbeskrivelse af det eksisterende sygehusvæsen i regionen samt oplysninger om, hvor det nuværende personale bor i forhold til deres nuværende arbejdsplads. Tilgængelighedsanalyserne indledes med en sammenligning af tilgængeligheden til de 6 lokaliteter for patienter/ pårørende, for udrykningskøretøjer samt for det nuværende personale. Herefter beskrives hvor hovedsygehuset bør placeres, hvis den samlede transporttid og -afstand skal minimeres mest muligt. Her er det tillige beskrevet et akut-opland til disse placeringer. Der er ligeledes gennemført en analyse af hvor følsomme resultaterne er overfor ændringer i vejnet og i den kollektive trafikbetjening. Endelig er der en mere detaljeret gennemgang af analysen af de enkelte lokaliteter. For mere detaljerede beregninger og metodebeskrivelser henvises til særskilt bilagsrapport. Baggrund 5 Hovedsygehus indd :57:38

6 Hovedsygehus Et hovedsygehus Den eksisterende sygehusstruktur i Region Sjælland Den eksisterende specialefordeling på regionens somatiske sygehuse er delt i 2 samarbejdende områder: Et nordligt, hvor Roskilde Sygehus er specialsygehus, som er omkranset af 2 akutsygehuse Holbæk og Køge med hver sit mindre sygehus tilknyttet (Kalundborg og Fakse) Et sydligt, hvor Næstved Sygehus er specialsygehus, som er omkranset af 2 akutsygehuse Slagelse og Nykøbing med Ringsted og Nakskov tilknyttet. 0,05 % eller mere 0,04 % - 0,05 % 0,03 % - 0,04 % 0,02 % - 0,03 % 0,01 % - 0,02 % 0 % - 0,01 % Ingen ansatte De 2 områder har hvert et befolkningsgrundlag på ca indbyggere. Inden for sygehusområdet i Region Sjælland er der pr. 1. september 2009 ca fastansatte læger, ca fastansatte sygeplejersker og radiografer, ca fastansatte SOSU-personaler og ca fastansatte inden for andre erhvervskategorier i alt ca personer. Region Sjælland har foretaget en analyse af hvor det fastansatte personale bor. Resultatet af analysen fremgår af figur 1, hvor andelen af ansatte pr. km 2 inden for hvert postnummerområde er illustreret. Det fremgår af figuren at det nuværende personale bor spredt i hele regionen, dog med en koncentration omkring de større byer. Figur 1 Alle ansattes bopæl procentvis fordelt pr. km 2 inden for hvert postnummerområde. Af figurerne 2, 3, 4 og 5 fremgår hvordan det fastansatte personale fordeler sig geografisk inden for de 4 personale grupper. Figurerne viser andelen af ansatte pr. km 2 inden for hvert postnummerområde i de 4 kategorier af personale. 6 Et hovedsygehus Hovedsygehus indd :57:40

7 Analyse af tilgængelighed 0,05 % eller mere 0,05 % eller mere 0,04 % - 0,05 % 0,04 % - 0,05 % 0,03 % - 0,04 % 0,03 % - 0,04 % 0,02 % - 0,03 % 0,02 % - 0,03 % 0,01 % - 0,02 % 0,01 % - 0,02 % 0 % - 0,01 % 0 % - 0,01 % Ingen ansatte Ingen ansatte Figur 2 Lægers bopæl procentvis fordelt pr. km2 inden for hvert postnummerområde. Figur 3 Sygeplejerskers og radiografers bopæl procentvis fordelt pr. km2 inden for hvert postnummerområde. 0,05 % eller mere 0,05 % eller mere 0,04 % - 0,05 % 0,04 % - 0,05 % 0,03 % - 0,04 % 0,03 % - 0,04 % 0,02 % - 0,03 % 0,02 % - 0,03 % 0,01 % - 0,02 % 0,01 % - 0,02 % 0 % - 0,01 % 0 % - 0,01 % Ingen ansatte Ingen ansatte Figur 4 SOSU-personales bopæl procentvis fordelt pr. km2 inden for hvert postnummerområde. Figur 5 Øvrigt personales bopæl procentvis fordelt pr. km2 inden for hvert postnummerområde. Som det fremgår af kortene er der en omkring Næstved og Nykøbing Falster stor andel af de fastansatte læger der er der en relativ høj andel af læger bor i hovedstadsområdet og i den nord- bosat. østlige del af Region Sjælland. Også Et hovedsygehus Hovedsygehus indd :57:48

8 Hovedsygehus Region Antal ansatte fordelt efter bopælsregion Alle Læger Sygep. SOSU Øvrige Region Sjælland 88 % 48 % 94 % 98 % 89 % Region Hovedstaden 11 % 49 % 3 % 2 % 9 % Region Syddanmark 1 % 2 % % I alt ansatte Tabel 1 Antal ansatte fordelt efter bopælsregion. For sygeplejersker og radiografer er der i modsætning til læger ikke en høj andel, der bor i Københavnsområdet. De største koncentrationer af denne faggruppe findes i nærheden af de store eksisterende sygehuse i regionen Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster. Det samme gør sig gældende for SOSUpersonalet. For de øvrige personalegrupper er der udover koncentrationer omkring de store eksisterende sygehuse i regionen også koncentrationer i den centrale del af København og i Odense. Analysen af hvor de ansatte bor, viser at 88 % af det fastansatte personale bor i Region Sjælland. 11 % af de ansatte bor i Region Hovedstaden og 1 % bor i Region Syddanmark. I forhold til de fastansatte læger viser analysen at 48 % af denne personalegruppe bor i Region Sjælland, mens 49 % bor i Region Hovedstaden. I de øvrige personalegrupper er der en meget høj andel af ansatte der bor i Region Sjælland. For sygeplejersker og radiografer udgør denne andel 94 %, for SOSU-personale udgør den 98 %, mens de øvrige personalegruppers andel er 89 %. I tabellen er fordelingen på Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark opgjort. Et fremtidigt hovedsygehus Et hovedsygehus for Region Sjælland vil også fungere som universitetssygehus. Det skal dels varetage al den specialiserede behandling i regionen (herunder forskning), og dels fungere som akutsygehus i et større lokalområde af regionen med en fælles akutmodtagelse. Den specialiserede behandling er konkret defineret af Sundhedsstyrelsen gennem de specialeudmeldinger, som Sundhedsstyrelsen udsender hvert 3. år. Specialerne opdeles i henholdsvis: hovedfunktion, regionsfunktion højt specialiseret funktion. 8 Et hovedsygehus Hovedsygehus indd :57:49

9 Analyse af tilgængelighed Hovedfunktionerne udgør langt størsteparten af sygehusvæsenets opgaver skønsmæssigt ca. 90 % i langt de fleste specialer. Disse funktioner kan varetages uden ansøgning. Regionsfunktionerne og de højt specialiserede funktioner kan kun varetages på bestemte sygehuse efter tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. På baggrund af data fra Danmarks Statistik er der også foretaget en analyse af befolkningskoncentrationen i regionen. Befolkningskoncentration pr. km 2 fremgår af figur 6. Som det fremgår af figur 6 er de største befolkningskoncentrationer i de største bysamfund og i den nordøstlige del af regionen. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal hovedsygehuset ikke kun udføre de specialiserede funktioner, men skal også varetage hovedfunktioner i de pågældende specialer. Det betyder, at de små/mindre specialer, som nu kun findes ét sted i Region Sjælland, alle skal flyttes til hovedsygehuset. Hovedsygehuset skal også fungere som akutsygehus i sit naturlige optageområde i medicin, ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi/obstetrik og pædiatri. Det nødvendige befolkningsgrundlag skal i henhold til udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen være på indbyggere indbyggere i oplandet for akutsygehusdelen af et hovedsygehus i Region Sjælland vil i følge regionen være optimalt. Placering af regionsfunktionerne og de højt specialiserede funktioner indebærer, at hovedsygehusets optageområde vil være hele regionen det vil sige i alt ca personer Figur 6 Befolkningskoncentration pr. km 2 i Region Sjælland. Et hovedsygehus 9 Hovedsygehus indd :57:50

10 Hovedsygehus Tilgængelighed for patienter og pårørende Uanset hvilke funktioner hovedsygehuset vil få, og uanset hvor stort hovedsygehuset vil blive, vil hovedsygehusets optageområde være hele regionen. I analysen af tilgængelighed til de 6 lokaliteter for patienter og pårørende er der derfor taget udgangspunkt i befolkningen i hele Region Sjælland. Tilgængelighed er i analysen her defineret som rejsetid og rejselængde for befolkningen i regionen til de valgte lokaliteter. I tabel 2 er der en sammenligning af de 6 lokaliteter med hensyn til gennemsnitligt tidsforbrug og rejseafstand. Gennemsnittet er beregnet ud fra det samlede tidsforbrug og den samlede rejseafstand til hver enkelt lokalitet for hele regionens befolkning. Tidsforbrug er beregnet for både transport med bil og med den eksisterende kollektive trafikbetjening i regionen. Den gennemsnitlige afstand er beregnet for transport med bil. Som det fremgår af tabel 2 skal en borger i Region Sjælland i gennemsnit bruge 50 minutter i bil for at komme frem til et hovedsygehus, hvis det placeres i Holbæk. Hvis det placeres i Ringsted eller Køge skal en borger i Region Sjælland i gennemsnit bruge 39 minutter i bil. En borger i regionen skal i gennemsnit køre 64 km for at nå frem til lokaliteten i Slagelse, mens den gennemsnitslige køreafstand til lokaliteten i Ringsted er 50 km. Lokalitet Transport med bil Transport med kollektiv trafik Tid Afstand Tid Holbæk 50 min. 63 km 1 time og 41 min. Roskilde 43 min. 55 km 1 time og 16 min. Køge 39 min. 52 km 1 time og 28 min. Ringsted 39 min. 50 km 1 time og 21 min. Slagelse 48 min. 64 km 1 time og 37 min. Næstved 46 min. 51 km 1 time og 25 min. Tabel 2 Gennemsnitlig rejsetid og rejseafstand for hele regionens befolkning. Lokalitet Rejsetid med bil 15 min. 30 min. 45 min. 60 min 75 min. 90 min. Holbæk 6 % 22 % 53 % 69 % 84 % 87 % Roskilde 10 % 35 % 53 % 81 % 89 % 95 % Køge 12 % 36 % 69 % 84 % 95 % 98 % Ringsted 6 % 40 % 71 % 83 % 93 % 97 % Slagelse 7 % 20 % 55 % 77 % 85 % 92 % Næstved 8 % 20 % 50 % 76 % 92 % 99 % Tabel 3 Tilgængelighed med bil fordelt på forskellige tidsrum. Med den nuværende kollektive trafikbetjening vil en borger i regionen skulle bruge 1 time og 41 minutter til en placering i Holbæk og 1 time og 16 minutter til en placering i Roskilde. Af tabel 3 fremgår hvor mange borgere i regionen der i bil kan nå frem til de enkelte lokaliteter inden for forskellige tidsrum. Inden for 15 minutter kan 6 % af borgerne kan nå frem til et hovedsygehus i Holbæk og Ringsted, og 12 % kan nå frem til et hovedsygehus, hvis det ligger i Køge. Inden for 30 minutter kan 20 % af borgerne nå frem til hovedsygehuset, hvis det ligger i Slagelse og Næstved, mens 40 % kan nå frem, hvis det ligger i Ringsted. 10 Et hovedsygehus Hovedsygehus indd :57:51

11 Analyse af tilgængelighed Inden for 45 minutter kan 50 % af borgerne nå frem til en placering i Næstved, og 71 % kan nå lokaliteten i Ringsted. Inden for 60 minutter kan 69 % nå frem, hvis det ligger i Holbæk, mens 84 % kan nå frem, hvis det ligger i Køge. Inden for 75 minutter kan 84 % nå frem til hovedsygehuset, hvis det ligger i Holbæk, mens 95 % af borgerne kan nå frem til hovedsygehuset, hvis det placeres i Køge. 13 % af borgerene i Region Sjælland skal bruge mere end 90 minutter, hvis hovedsygehuset ligger i Holbæk mens 1 % skal bruge mere end 90 minutter, hvis det ligger i Næstved. Tabel 4 viser andelen af borgere der med kollektiv trafik kan nå frem inden for 60 minutter med kollektiv trafik. 15 % af regionens borgere svarende til ca personer vil kunne nå frem inden for 60 minutter til et hovedsygehus placeret i Slagelse, mens denne andel er størst 42 % (ca borgere) ved en placering ved Roskilde. Udrykningstider Der er foretaget en analyse af hvor mange personer i hovedsygehusets optageområde, der med udrykning kan nå frem til hver enkelt lokalitet inden for 15 minutter, 30 minutter, 45 minutter og 60 minutter. Resultatet fremgår af tabel 5. Det er her forudsat at et udrykningskøretøj kan køre med 20 % højere hastighed end den almindelige biltrafik. Der vil være flest borgere i regionen, der kan nå frem inden for 15 minutter, Lokalitet hvis hovedsygehuset placeres i Køge (16 % svarende til ca borgere). Færrest borgere kan nå frem til lokaliteten i Holbæk (8 % svarende til ca borgere). Over halvdelen af befolkningen i hovedsygehusets optageområde kan nå frem med et udrykningskøretøj inden for 30 minutter til en placering ved Ringsted. (57 % svarende til ca borgere). En placering i Slagelse vil medføre at 26 % svarende til ca borgere kan nå frem inden for 30 minutter med udrykning. Med udrykning 15 min. 30 min. 45 min. 60 min. Holbæk 8 % 30 % 64 % 82 % Roskilde 14 % 41 % 69 % 87 % Køge 16 % 49 % 77 % 93 % Ringsted 9 % 57 % 79 % 91 % Slagelse 10 % 26 % 72 % 84 % Næstved 9 % 30 % 68 % 89 % Tabel 5 Andel personer, der kan nå frem til den enkelte lokalitet inden for forskellige tidsrum. Lokalitet Andel borgere Holbæk 20 % Roskilde 42 % Køge 27 % Ringsted 34 % Slagelse 15 % Næstved 21 % Tabel 4 Andel personer, der kan nå frem inden for 60 min. med kollektiv trafik. Et hovedsygehus 11 Hovedsygehus indd :57:51

12 Hovedsygehus Tilgængelighed for personale For at sammenligne tilgængelighed til de 6 lokaliteter for personalet er der taget udgangspunkt i hvor det nuværende personale bor. Det er i den forbindelse ikke vurderet hvor stor en personalegruppe, der skal arbejde på det fremtidige hovedsygehus. Region Sjælland har udleveret data om de nuværende ansattes hjemadresse fordelt på postnummerniveau. Herefter er der for hvert postnummer fundet et geografisk midtpunkt, hvorfra der er foretaget beregninger af rejsetid og afstand til de enkelte lokaliteter. Den samlede rejsetid for alle regionens ansatte er herefter delt med antallet af ansatte for at finde den gennemsnitlige rejsetid. På samme måde er den gennemsnitlige rejseafstand beregnet. Tabel 6 viser resultatet af analysen opdelt på tidsforbrug med bil, antal kørte km med bil og tidsforbrug, hvis det nuværende fastansatte personale Antallet af kørte km til en placering i Slagelse vil være 63 km, mens en placering i Ringsted vil give en gennemsnitlig rejseafstand på 49 km for det nuværende transporterer sig med kollektiv trafik. personale. Hvis personalet anvender kollektiv trafik, vil transporttiden I forhold til det samlede nuværende personale vil et hovedsygehus placeret i Holbæk medføre en rejsetid i bil på 49 minutter, mens en placering i enten Køge eller Ringsted vil medføre en gennemsnitlig rejsetid i bil på 38 minutter. til en placering i Holbæk medføre en rejsetid på 1 time og 36 minutter med den nuværende kollektive trafikbetjening. En placering i Roskilde vil med den nuværende kollektive trafikbetjening tage 1 time og 11 minutter i gennemsnit. Lokalitet Transport i bil Tidsforbrug med kollektiv transport Tid Afstand Holbæk 49 min. 62 km 1 time og 36 min. Roskilde 42 min. 54 km 1 time og 11 min. Køge 38 min. 51 km 1 time og 25 min. Ringsted 38 min. 49 km 1 time og 16 min. Slagelse 47 min. 63 km 1 time og 33 min. Næstved 44 min. 51 km 1 time og 20 min. Tabel 6 Rejseafstand og tidsforbrug for alle fastansatte inden for sygehusområdet. 12 Et hovedsygehus Hovedsygehus indd :57:52

13 Analyse af tilgængelighed Der er tillige gennemført en analyse af det gennemsnitlige antal kørte km, tidsforbrug i bil og med kollektiv trafik for forskellige personalekategorier. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af tabel 7. Her er de nuværende ansatte i regionen opdelt på de største personalekategorier: læger, sygeplejersker/radiografer, SOSU-personale og øvrige personalekategorier. For de andre personalekategorier vil en placering i Holbæk give den længste gennemsnitlige rejsetid med bil ca minutter, mens den korteste rejsetid for sygeplejersker/radiografer vil være til Ringsted ca. 37 minutter. For SOSU-personalet vil den korteste rejsetid være til Ringsted ca. 39 minutter. For de øvrige personalekategorier vil det være til en placering i Køge ca. 38 minutter. For de nuværende ansatte læger på regionens sygehuse vil den samlede gennemsnitlige transporttid til et hovedsygehus placeret i Slagelse være størst ca. 52 minutter. Den samlede rejsetid for lægerne vil være mindst, hvis hovedsygehuset placeres i enten Roskilde eller i Køge ca. 34 minutter.. Afstandsmæssigt vil en placering i Slagelse give den længste gennemsnitlige rejse for lægerne ca. 77 km, mens afstanden er kortest for lægerne, hvis hovedsygehuset ligger i Roskilde ca. 44 km. Afstandsmæssigt vil en placering i Holbæk medføre den længste rejse for alle ansatte bortset fra læger, mens en placering i Ringsted vil være mest central. Hvis den nuværende kollektive trafik betjening anvendes, vil rejsetiden til en placering ved Slagelse være størst for lægegruppen, mens rejsetiden med kollektiv trafik for de andre personalegrupper vil være størst, hvis hovedsygehuset placeres i Holbæk. For alle personalegrupper vil en placering i Roskilde give kortest rejsetid med den nuværende kollektive trafikbetjening. Lokalitet Transport i bil Tidsforbrug med kollektiv transport (min) Tidsforbrug (min) Kørte km Læger Sygep. SOSU Øvrige Læger Sygep. SOSU Øvrige Læger Sygep. SOSU Øvrige Holbæk Roskilde Køge Ringsted Slagelse Næstved Tabel 7 Rejseafstand og tidsforbrug opdelt på de forskellige personalekategorier. Et hovedsygehus 13 Hovedsygehus indd :57:53

14 Hovedsygehus Optimal placering afstand Optimal placering rejsetid Optimal placering i forhold til tilgængelighed Undersøgelsen af hvor tilgængeligheden er størst uafhængigt af eksisterende sygehuslokalitet, er fastlagt under hensyntagen til henholdsvis rejsetid og afstand ved kørsel i bil for alle borgere og de nuværende ansatte inden for sygehusområdet i Region Sjælland. Analysen af den optimale placering er foretaget på baggrund af et trådnet for hver to kilometer inden for hele Region Sjællands geografiske område. Der er således tale om en optimal geografisk placering, hvor der ikke er taget hensyn til, om det rent praktisk vil være muligt at placere et sygehus der. For borgere er der taget udgangspunkt i oplysninger om samtlige borgeres adresse. Herefter er rejsetid og rejseafstand til hver punkt i trådnettet for samtlige borgere i Region Sjælland beregnet. Figur 7 Optimal placering hvor afstand og rejsetid for regionens befolkning er mindst. Figur 7 viser de 5 placeringer, hvor den samlede rejsetid for samtlige borgere i Region Sjælland er mindst. Der er også angivet 5 placeringer, hvor den samlede rejseafstand er mindst. 14 Et hovedsygehus Hovedsygehus indd :57:55

15 Analyse af tilgængelighed Analysen af den optimale placering for de nuværende ansatte er foretaget på baggrund af det samme trådnet som for borgerne, samt af oplysninger om de ansattes hjemadresse fordelt på postnumre. Optimal placering for den samlede personalegruppe afstand Optimal placering for den samlede personalegruppe rejsetid Optimal placering for læger afstand Optimal placering for læger rejsetid Som i analysen af tilgængeligheden til de 6 lokaliteter er der taget udgangspunkt i oplysninger om fordeling af personalet efter hjemadressens postnummer. Ud fra oplysninger om, hvor mange ansatte, der bor i hvert postnummer, er der foretaget beregninger af rejsetid og rejseafstand til hvert punkt i trådnettet fra hvert enkelt postnummerområdes geografiske tyngdepunkt. Undersøgelsen har vist, at for det samlede nuværende personale er de 5 mest optimale placeringer stort set de samme som for hele befolkningen i Region Sjælland. Opdeles analysen på de 4 personalekategorier er der tale om de samme optimale placeringer for sygeplejersker/ radiografer, SOSU-personale og øvrige personalegrupper, mens de optimale placeringer for lægegruppen vil være længere mod nordøst. Figur 8 Optimal placering hvor afstand og rejsetid for henholdsvis den samlede personalegruppe og for lægerne er mindst. De 5 mest optimale placeringer i forhold til tid og afstand for det samlede personale og for lægerne fremgår af figur 8. Et hovedsygehus 15 Hovedsygehus indd :57:56

16 Hovedsygehus Befolkningsunderlag for hovedsygehusets akutfunktion Udover den specialiserede behandling skal et fremtidigt hovedsygehus også varetage de akutte funktioner for hovedsygehusets nærområde. Dette indebærer ifølge Sundhedsstyrelsen, at hovedsygehuset skal kunne modtage akutte patienter fra sit naturlige optageområde inden for medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik og pædiatri. Optageområdet skal ifølge Sundhedsstyrelsen være på mellem indbyggere. Der er med udgangspunkt heri foretaget en analyse af, hvordan den teoretiske geografiske udstrækning af et sådant akutoptageområde med indbyggere kan være, hvis rejsetiden skal være mindst mulig inden for optageområdet til et hovedsygehus. Det er desuden undersøgt, hvor stor indflydelse det teoretiske akut-opland vil få for de administrativt fordelte oplande i den nuværende akutsygehusstruktur, som er vedtaget af Regionsrådet i Sygehusplan Undersøgelse af alternative udstrækninger af de eksisterende akutoplande har ikke indgået i analysen. Figur 9 viser udstrækningen af de administrativt fordelte oplande til de eksisterende akutsygehuse. Figur 10 viser geografisk udstrækning af et optageområde med indbyggere til et hovedsygehus placeret ved Køge, hvor den samlede tilgængelighed for alle i akut-området er størst i forhold til rejsetid. Da hovedsygehuset også skal dimensioneres til at kunne understøtte de specialiserede funktioner, skal have traumefunktion og skal være et universitetssygehus med stor uddannelses- og forskningsaktivitet m.v., bør befolknings underlaget for hovedsygehusets akutfunktion i følge Region Sjælland være på minimum indbyggere. Analysen er foretaget for de 2 lokaliteter, som fremgår af det foregående afsnit. På disse 2 lokaliteter er til gængeligheden størst for alle borgere i Region Sjælland. Ved Køge er der størst tilgængelighed med hensyn til rejsetid, mens der er størst tilgængelighed med hensyn til rejseafstand til lokaliteten ved Ringsted. Figur 11 viser geografisk udstrækning af et akut-optageområde med indbyggere til et hovedsygehus placeret ved Ringsted, hvor den samlede tilgængelighed for alle i akut-området er størst i forhold til rejsetid. Figur 9 Akut-optageområdernes fordeling ved nuværende akut-struktur. Figur 10 Optimalt akut-optageområde for lokalitet ved Køge. Figur 11 Optimalt akut-optageområde for lokalitet ved Ringsted. 16 Et hovedsygehus Hovedsygehus indd :57:58

17 Analyse af tilgængelighed Tabel 8 viser hvor meget akutfunktionen til et hovedsygehus placeret ved henholdsvis Ringsted og Køge vil reducere indbyggerantallet i oplandene til de eksisterende akutsygehus. I forhold til lokaliteten i Køge vil et akutoptageområde til et hovedsygehus på indbyggere medføre mindre indgreb i de eksisterende akut oplande til akutfunktionerne i Holbæk og i Slagelse, og ingen påvirkning af akut-optageområdet for Nykøbing F. Sygehus. Som det fremgår af figur 10 har det optimale akut-optageområde på indbyggere ved Køge ikke samme geografiske udstrækning som det nuværende optageområde for akutfunktionen på Køge Sygehus. Det optimale akut-optageområde til et hovedsygehus ved Køge er dannet af ca indbyggere fra det eksisterende optageområde til Køge, ca indbyggere fra det eksisterende optageområde til Slagelse og ca indbyggere fra det eksisterende optageområde til Holbæk. Der er ikke i denne analyse taget stilling til, hvilket akut-optageområde de resterende indbyggere i det ekssiterende akutoptageområde til Køge i givet fald vil være en del af, da det ligger uden for denne analyse at lave en konkret planlægning af sygehusenes akut-optageområder. Den gennemsnitlige rejsetid for alle borgere i akutoptageområdet til et hovedsygehus placeret ved Køge er ca. 18 minutter. 36 % af borgerne i dette akutområde kan i bil nå frem til lokaliteten inde for 15 minutter, og samtlige borgere i optageområdet kan i bil nå frem inde for 30 minutter. Nuværende akut-oplande Holbæk Køge Slagelse Nykøbing F antal indb. antal indb. antal indb. antal indb. Vedtaget struktur Hovedsygehus ved Køge ( indb.) Hovedsygehus ved Ringsted ( indb.) Tabel 8 Resterende antal indbyggere i de eksisterende akut-optageområder ved et hovedsygehus ved Ringsted eller ved Køge. I forhold til lokaliteten ved Ringsted vil et akutoptageområde til et hovedsygehus på indbyggere medføre store reduktioner i de eksisterende akutoptageområder til sygehusene i Køge og Slagelse. Som det fremgår af figur 11 vil den optimale geografiske udstrækning af akut-optageområde gribe meget ind i de eksisterende akut-optageområde til Slagelse Sygehus og til Køge Sygehus. Det optimale akut-optageområde til et hovedsygehus ved Ringsted er dannet af ca indbyggere fra det eksisterende optageområde til Holbæk Sygehus, ca indbyggere fra det eksisterende optageområde til Køge og ca indbyggere fra det eksisterende optageområde ved Slagelse. Den gennemsnitlige rejsetid for alle borgere i akut-optageområdet til et hovedsygehus placeret ved Ringsted er ca. 20 minutter. 18 % af borgerne i dette akut-optageområde kan i bil nå frem til lokaliteten inden for 15 minutter, og samtlige borgere i akut-optageområdet kan i bil nå frem inden for 30 minutter. Et hovedsygehus 17 Hovedsygehus indd :57:59

18 Hovedsygehus Fremtidige investeringer i infrastruktur i regionen Der er indgået en aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om "En grøn transportpolitik" i I transportpolitikken er der angivet en række projekter, hvor der er fundet finansiel dækning til at gennemføre over en årrække. Baneudbygning København-Ringsted Vejudbygning Figur 12 viser placering af de konkrete projekter, som er indeholdt i aftalen. For at vurdere, hvorvidt resultaterne af tilgængelighedsanalysen vil blive påvirket af fremtidige ændringer af infrastrukturen, er der foretaget en følsomhedsvurdering af resultaterne. Både vejprojekter og baneprojekter er vurderet. For hvert projekt og for hver sygehuslokalitet er effekten vurderet i forhold til den nuværende trafikale tilgængelighed. Figur 12 Fremtidige infrastruktur projekter i Region Sjælland. 18 Et hovedsygehus Hovedsygehus indd :58:01

19 Analyse af tilgængelighed Vurderingerne er foretaget på baggrund af hvor mange, der vil få glæde af ændringerne og hvor store tidsgevinster der vil kunne opnås som følge af projekterne. Resultatet af vurderingerne fremgår af tabel 9. Det vurderes, at kun en ny bane fra København via Køge til Ringsted vil påvirke resultaterne af tilgængelighedsanalysen nævneværdigt. Den nye bane vil gøre det hurtigere at rejse med den kollektive trafik til lokaliteterne ved Køge og ved Ringsted. Fra vest vil befolkningen i store dele af Vestsjælland få hurtigere adgang til Køge. Fra øst vil befolkningen langs Køge Bugt få hurtigere afgang til Ringsted. Den nye bane vil kunne give tidsgevinst er op mod 30 minutter internt i regionen. Resten af projekterne inden for opgradering af banenettet vil kun påvirke rejsetiden marginalt internt i regionen og vil ligge inden for usikkerheden på beregningerne. Undersøgelsen viser at vejprojekterne generelt ikke har indflydelse på undersøgelsens resultater. Biltrafik Vejprojekt Holbæk Roskilde Køge Ringsted Slagelse Næstved Femern Bælt forbindelse Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Omfartsvej Nykøbing Falster Meget lav Meget lav Meget lav Meget lav Meget lav Meget lav Omfartsvej Slagelse Meget lav Meget lav Meget lav Lav Middel Lav Forbedring af Skovvejen Middel Middel Middel Lav Meget lav Meget lav Motortrafikvej Rute 21 Lav Lav Lav Lav Lav Lav Udbygning Holbækmotorvejen Lav Middel Meget lav Lav Meget lav Meget lav Udbygning Køge Bugt Motorvejen Meget lav Meget lav Middel Lav Lav Lav Omfartsvej Næstved Meget lav Meget lav Meget lav Meget lav Lav Middel Kollektiv trafik Baneprojekt Holbæk Roskilde Køge Ringsted Slagelse Næstved Femern Bælt forbindelse Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Opgradering af bane Ringsted-Rødbyhavn Lav Lav Lav Middel Lav Middel Opgradering af bane timemodel Lav Lav Lav Middel Middel Lav København-Ringsted banen via Køge Lav Lav Stor Stor Middel Middel Udbygning til dobbeltspor Middel Lav Lav Lav Meget lav Meget lav Tabel 9 Vurdering af effekten af fremtidige infrastrukturprojekter i Region Sjælland. Ingen: Ingen rejser eller ingen tidsbesparelse Meget lav: Meget få rejser eller meget lav tidsgevinst Lav: Få rejser eller lav tidsgevinst Middel: Moderat antal rejser og tidsgevinst Stor: En del rejser og stor tidsgevinst Meget stor: Mange rejser og meget stor tidsgevinst Et hovedsygehus 19 Hovedsygehus indd :58:01

20 Hovedsygehus Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter Holbæk Patienter/pårørende <= 30 min. <= 1 time <= 1 time 30 min. <= 2 timer <= 2 timer 30 min. Hovedtal for patienter/pårørende Gennemsnitligt kørte km i bil: 63 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 50 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med udrykning: 42 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 41 min I bil kan 22 % af regionens befolkning nå frem inden for 30 minutter, 69 % kan nå frem inden for 1 time. 13 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter. Med den nuværende kollektive trafikbetjening kan 4 % af regionens befolkning nå frem inden for 30 minutter, 20 % inden for 1 time, mens 55 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter. Muligt at nå frem til lokaliteten i bil inden for forskellige tidsbånd. <= 1 time <= 2 timer <= 3 timer <= 4 timer <= 5 timer Hovedtal for ansatte Gennemsnitligt kørte km i bil: 62 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 49 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 36 min. I forhold til de nuværende ansatte læger på regionens sygehuse vil 17 % af lægerne kunne nå frem inden for 30 minutter mens 79 % af regionens læger kan nå frem inden for 1 time. 26 % af de nuværende ansatte sygeplejersker kan nå frem inden for 30 minutter, mens 66 % kan nå frem inden for 1 time. Andelen af det nuværende SOSU-personale der kan nå frem inden for 30 minutter er 25 %, mens 64 % kan nå frem inden for 1 time. For de øvrige personalekategorier vil 23 % kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 65 % af de øvrige personalekategorier kan nå frem inden for 1 time. Muligt at nå frem til lokaliteten med kollektiv trafik inden for forskellige tidsbånd. 20 Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter Hovedsygehus indd :58:05

21 Analyse af tilgængelighed Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter Roskilde Patienter/pårørende <= 30 min. <= 1 time <= 1 time 30 min. <= 2 timer <= 2 timer 30 min. Hovedtal for patienter/pårørende Gennemsnitlig kørte km i bil: 55 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 43 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med udrykning: 36 min. Gennemsnitlig tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 16 min I bil kan 35 % af regionens befolkning kan nå frem inden for 30 minutter til en placering i Roskilde, 81 % kan nå frem i bil inden for 1 time. 5 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter. Med den nuværende kollektive trafikbetjening kan 8 % af regionens befolkning nå frem inden for 30 minutter, 42 % inden for 1 time, mens 30 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter. Muligt at nå frem til lokaliteten i bil inden for forskellige tidsbånd. <= 1 time <= 2 timer <= 3 timer <= 4 timer <= 5 timer Hovedtal for ansatte Gennemsnitligt kørte km i bil: 54 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 41 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 11 min. I forhold til de nuværende ansatte læger på regionens sygehuse vil 64 % af lægerne kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 91 % af regionens læger kan nå frem inden for 1 time. 38 % af de nuværende ansatte sygeplejersker kan nå frem inden for 30 minutter, mens 82 % kan nå frem inden for 1 time. Andelen af det nuværende SOSU-personale kan nå frem inden for 30 minutter er 34 %, mens 82 % kan nå frem inden for 1 time. For de øvrige personalekategorier vil 41 % kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 82 % af de øvrige personalekategorier kan nå frem inden for 1 time. Muligt at nå frem til lokaliteten med kollektiv trafik inden for forskellige tidsbånd. Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter 21 Hovedsygehus indd :58:09

22 Hovedsygehus Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter Køge Patienter/pårørende <= 30 min. <= 1 time <= 1 time 30 min. <= 2 timer <= 2 timer 30 min. Hovedtal for patienter/pårørende Gennemsnitligt kørte km i bil: 52 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 39 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med udrykning: 32 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 28 min I bil kan 36 % af regionens befolkning nå frem inden for 30 minutter til en placering i Holbæk, 84 % kan nå frem i bil inden for 1 time. 2 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter i bil Med den nuværende kollektive trafikbetjening kan 5 % af regionens befolkning nå frem inden for 30 minutter, 27 % inden for 1 time, mens 39 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter. Muligt at nå frem til lokaliteten i bil inden for forskellige tidsbånd. <= 1 time <= 2 timer <= 3 timer <= 4 timer <= 5 timer Hovedtal for ansatte Gennemsnitligt kørte km i bil: 51 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 38 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 25 min. I forhold til de nuværende ansatte læger på regionens sygehuse vil 41 % af lægerne kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 90 % af regionens læger kan nå frem inden for 1 time. 34 % af de nuværende ansatte sygeplejersker kan nå frem inden for 30 minutter, mens 84 % kan nå frem inden for 1 time. Andelen af det nuværende SOSU-personale kan nå frem inden for 30 minutter er 30 %, mens 82 % kan nå frem inden for 1 time. For de øvrige personalekategorier vil 35 % kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 83 % af de øvrige personalekategorier kan nå frem inden for 1 time. Muligt at nå frem til lokaliteten med kollektiv trafik inden for forskellige tidsbånd. 22 Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter Hovedsygehus indd :58:14

23 Analyse af tilgængelighed Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter Ringsted Patienter/pårørende <= 30 min. <= 1 time <= 1 time 30 min. <= 2 timer <= 2 timer 30 min. Hovedtal for patienter/pårørende Gennemsnitligt kørte km i bil: 50 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 39 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med udrykning: 33 min. Gennemsnitlig tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 21 min I bil kan 40 % af regionens befolkning kan nå frem inden for 30 minutter, 83 % kan nå frem i bil inden for 1 time. 3 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter. Med den nuværende kollektive trafikbetjening kan 4 % af regionens befolkning nå frem inden for 30 minutter, 34 % inden for 1 time, mens 32 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter. Muligt at nå frem til lokaliteten i bil inden for forskellige tidsbånd. <= 1 time <= 2 timer <= 3 timer <= 4 timer <= 5 timer Hovedtal for ansatte Gennemsnitligt kørte km i bil: 49 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 38 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 16 min. I forhold til de nuværende ansatte læger på regionens sygehuse vil 16 % af lægerne kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 90 % af regionens læger kan nå frem inden for 1 time. 33 % af de nuværende ansatte sygeplejersker kan nå frem til en lokalitet ved Ringsted inden for 30 minutter, mens 85 % kan nå frem inden for 1 time. Andelen af det nuværende SOSU-personale kan nå frem inden for 30 minutter er 30 %, mens 83 % kan nå frem inden for 1 time. For de øvrige personalekategorier vil 29 % kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 84 % af de øvrige personalekategorier kan nå frem inden for 1 time. Muligt at nå frem til lokaliteten med kollektiv trafik inden for forskellige tidsbånd. Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter 23 Hovedsygehus indd :58:18

24 Hovedsygehus Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter Slagelse Patienter/pårørende <= 30 min. <= 1 time <= 1 time 30 min. <= 2 timer <= 2 timer 30 min. Hovedtal for patienter/pårørende Gennemsnitligt kørte km i bil: 64 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 48 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med udrykning: 40 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 37 min I bil kan 20 % af regionens befolkning kan nå frem inden for 30 minutter, 77 % kan nå frem i bil inden for 1 time. 8 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter. Med den nuværende kollektive trafikbetjening kan 5 % af regionens befolkning nå frem inden for 30 minutter, 16 % inden for 1 time, mens 58 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter. Muligt at nå frem til lokaliteten i bil inden for forskellige tidsbånd. <= 1 time <= 2 timer <= 3 timer <= 4 timer <= 5 timer Hovedtal for ansatte Gennemsnitlig kørte km i bil: 63 km. Gennemsnitlig tidsforbrug i bil: 47 min. Gennemsnitlig tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 33 min. I forhold til de nuværende ansatte læger på regionens sygehuse vil 9 % af lægerne kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 74 % af regionens læger kan nå frem inden for 1 time. 23 % af de nuværende ansatte sygeplejersker kan nå frem inden for 30 minutter, mens 81 % kan nå frem inden for 1 time. Andelen af det nuværende SOSU-personale kan nå frem inden for 30 minutter er 21 %, mens 77 % kan nå frem inden for 1 time. For de øvrige personalekategorier vil 18 % kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 79 % af de øvrige personalekategorier kan nå frem inden for 1 time. Muligt at nå frem til lokaliteten med kollektiv trafik inden for forskellige tidsbånd. 24 Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter Hovedsygehus indd :58:23

25 Analyse af tilgængelighed Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter Næstved Patienter/pårørende <= 30 min. <= 1 time <= 1 time 30 min. <= 2 timer <= 2 timer 30 min. Hovedtal for patienter/pårørende Gennemsnitligt kørte km i bil: 51 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 46 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med udrykning: 38 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 25 min I bil kan 20 % af regionens befolkning kan nå frem inden for 30 minutter, 76 % kan nå frem i bil inden for 1 time. 1 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter i bil. Med den nuværende kollektive trafikbetjening kan 8 % af regionens befolkning nå frem inden for 30 minutter, 21 % inden for 1 time, mens 40 % skal bruge mere end 1 time og 30 minutter med kollektiv trafik. Muligt at nå frem til lokaliteten i bil inden for forskellige tidsbånd. <= 1 time <= 2 timer <= 3 timer <= 4 timer <= 5 timer Hovedtal for ansatte Gennemsnitligt kørte km i bil: 51 km. Gennemsnitligt tidsforbrug i bil: 44 min. Gennemsnitligt tidsforbrug med kollektiv trafik: 1 time og 20 min. I forhold til de nuværende ansatte læger på regionens sygehuse vil 15 % af lægerne kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 67 % af regionens læger kan nå frem inden for 1 time. 26 % af de nuværende ansatte sygeplejersker kan nå frem inden for 30 minutter, mens 80 % kan nå frem inden for 1 time. Andelen af det nuværende SOSU-personale kan nå frem inden for 30 minutter er 25 %, mens 77 % kan nå frem inden for 1 time. For de øvrige personalekategorier vil 24 % kunne nå frem inden for 30 minutter, mens 78 % af de øvrige personalekategorier kan nå frem inden for 1 time Muligt at nå frem til lokaliteten med kollektiv trafik inden for forskellige tidsbånd. Tilgængelighed til de enkelte lokaliteter 25 Hovedsygehus indd :58:27

26 Hovedsygehus indd :58:27

27 Hovedsygehus indd :58:27

28 Hovedsygehus indd :58:27

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND INDHOLDS- OG BILAGSFORTEGNELSE 3 Indledning 5 Hvad omfatter et hovedsygehus? 7 Tilgængelighed for patienter, pårørende og personale til hovedsygehus 10 Hovedsygehusets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resultater sygehuspersonale. Resultater sygehuspersonale

Indholdsfortegnelse. Resultater sygehuspersonale. Resultater sygehuspersonale Region Sjælland Sygehuslokalisering i Region Sjælland trafikal tilgængelighed Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Scenarier for ny sygehusstruktur i Region Sjælland

Scenarier for ny sygehusstruktur i Region Sjælland Scenarier for ny sygehusstruktur i Region Sjælland 6 hovedscenarier med placering af hovedsygehus i: Holbæk, Roskilde, Køge, Ringsted, Slagelse og Næstved I tilslutning hertil 11 delscenarier 18. januar

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. dermato-venerologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Lokaliseringsundersøgelser

Lokaliseringsundersøgelser Vejforum 2010 Lokaliseringsundersøgelser Artikel Forfatter: Simon Bojer Sørensen, sibo@cowidk, tlf 99 36 77 81 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Pendling fra omegnskommunerne

Pendling fra omegnskommunerne Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato 11.01 2008 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 Miljøcenter Odense Att. Frans Hejgaard post@ode.mim.dk og Langeland Kommune post@langelandkommune.dk

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F.

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Januar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Danmarks Apotekerforening Analyse 14. januar 2015 Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Over 200.000 danskere i mindre byer og landdistrikter risikerer

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020. Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007

Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020. Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007 Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020 Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007 Formålet med planen er: at sikre, at infrastrukturen til enhver tid opfylder samtidens

Læs mere

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Pendlermønstre Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Notat Pendlermønstre Favrskov Kommune er i høj grad en pendlerkommune. 6 ud af 10 beskæftigede bevæger sig hver dag til arbejde uden for kommunen. Samtidig

Læs mere

N OTAT. Hovedresultater: De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden

N OTAT. Hovedresultater: De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden N OTAT De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden Den 26. november 2014 Sags ID: SAG-2013-06868 Dok.ID: 1940895 Hovedresultater: JNC@kl.dk Direkte 3370 3802 Mobil 3131 1749 2 ud af 3 børn i alderen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 28. februar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Sjælland. Danmarkskortet 2008. - et regionalt overblik januar 2009. - dokumentation til landsplanlægningen

Sjælland. Danmarkskortet 2008. - et regionalt overblik januar 2009. - dokumentation til landsplanlægningen Danmarkskortet 2008 - dokumentation til landsplanlægningen - Et regionalt overblik januar 2009 udgivet af By- og Landskabsstyrelsen januar 2009 Publikationen kan citeres med kildeangivelse Indledning

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Morten Dam Jespersen, DAMVAD & Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Vores opdrag - Bygge videre på eksisterende

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

En grøn transportpolitik 2009

En grøn transportpolitik 2009 En grøn transportpolitik 2009 Bred trafikpolitisk aftale mellem V,K, S, SF, R, DF og LA af 29. januar 2009. Grøn transportvision, der både skal sikre høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland

Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland Nyt fra Socialdemokraterne i Region Sjælland nr. 2012/1 21/11 2012 Redaktionen post@s-nyt.dk Næste deadline 10. januar 2013 Indhold 1 Velkommen til nyhedsbrevet om Region Sjælland 2 Hjemtagning af behandling

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere