STRUER KOMMUNE DECEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUER KOMMUNE DECEMBER"

Transkript

1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007

2 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i kommunen. Planen er også et vigtigt værktøj, når der skal foretages en prioritering af indsatsen i forhold til de trygheds- og sikkerhedsproblemer, der findes på vejnettet. Hæftets indhold danner baggrund for forslaget til en prioriteret projektliste. Oplevelsen af hvor sikkert det er at færdes forskellige steder på vejnettet, hænger langt fra altid sammen med, hvor der rent faktisk er sket uheld. Oftest vil det være sådan, at der kan sker få uheld dér, hvor utrygheden er stor. Føler man sig for sikker i trafikken, slækkes opmærksomheden lidt, og derved kan uheldene opstå. Utryghed er imidlertid ikke et særligt godt redskab til at forbedre trafiksikkerheden. Forældre som føler, at skolevejen er utryg, har større tendens til at køre deres børn i skole, og bidrager dermed til at gøre det mere utrygt for andre børn. Så selvom trafiksikkerhed og utryghed i trafikken ikke nødvendigvis handler om det samme, er begge relevante problemstillinger at håndtere. Struer Kommune har derfor også valgt, at der i forbindelse med udarbejdelsen af denne trafiksikkerhedsplan skal være fokus på både trafiksikkerheden og utrygheden på vejnettet i kommunen. Dette hæfte sammenfatter resultaterne af arbejdet med trafiksikkerhedsplanen og vil udgøre grundlaget for Struer Kommunes fremtidige arbejde med trafiksikkerheden. Første del af hæftet redegør for status på den kommunale indsats på trafiksikkerhedsområdet i perioden efter udgivelsen af den forrige trafiksikkerhedsplan fra Dette består af en status på dels målsætningerne fra trafiksikkerhedsplanen og dels de opstillede projektforslag i trafiksikkerhedsplanen. Første del af hæftet består desuden af en analyse af de politiregistrerede uheld på vejnettet i Struer Kommune i perioden Første del afsluttes med en opsamling på de tidligere målsætninger samt en fremhævelse af nye fokusområder. Denne del af hæftet vil kunne anvendes til en årlig revision af målsætningerne for trafiksikkerheden. Anden del af hæftet er en registrering af utrygheden blandt borgere og skolerepræsentanter, hvilket er opgjort på baggrund af en skolevejsundersøgelse og borgerhenvendelser. Tredje del af hæftet beskriver de vigtigste indsatsområder for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde med forslag til konkrete projekter, kampagner og driftstiltag. Fjerde del af hæftet består af en prioriteret projektliste til realisering af de tiltag, der beskrives under de forskellige indsatsområder. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Struer Kommune 2

3 1 STATUS Struer Kommune udarbejdede i 2000 en trafiksikkerhedsplan som led i en målrettet indsats for at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. I denne plan blev der opstillet mål for udviklingen i trafiksikkerheden frem til 2010, som har været udgangspunktet for det efterfølgende trafiksikkerhedsarbejde i Struer Kommune. 1.1 Mål fra trafiksikkerhedsplan 2000 Herunder følger de væsentligste mål fra forrige trafiksikkerhedsplan. Den overordnede målsætning på trafiksikkerhedsområdet er: "Med udgangspunkt i uheldstallet for 1999 at reducere antallet af personskader med 40 % på alle veje i Struer Kommune inden 2010." For at opnå denne målsætning blev der udpeget fire indsatsområder, hvor der ligeledes blev opstillet målbare delmål, der skulle bidrage til at opfylde den overordnede målsætning. De fire indsatsområder er: Ulykker med høj hastighed. Ulykker i kryds, hvor kommunen er vejbestyrelse. Ulykker med spiritus. Ulykker med unge (mandlige) bilister. De konkrete delmål for disse indsatsområder er: "Reducere antallet af personskader i krydsuheld, hvor kommunen er vejbestyrelse, med 40 % i perioden , således at antallet falder fra gennemsnittet 9 personskader til 4 i 2010". "Reducere antallet af personskader i ulykker med spiritus indblandet med 40 % i perioden , således at antallet falder fra ca. 6 personskader pr. år (31 personskader fra ) til 2 personskader i 2010". "Reducere antallet af personskader med unge trafikanter med 40 % i perioden De unge trafikanter var i perioden impliceret i 51 af total 101 personskader. I 1999 var andelen 9 personskader ud af 20. I 2010 skal andelen være reduceret til 4". "Inden 2010 bør hastigheden på alle trafikveje i Struer Kommune nedsættes til den skiltede hastighed, således at mindst 85 % af bilisterne overholder hastighedsgrænserne". 1.2 Status for de opstillede mål De næste afsnit belyser de politiregistrerede uheld på vejnettet i Struer Kommune i perioden Der gøres status for målsætningerne fra 2000, og der vises øvrige væsentlige tendenser i uheldsudviklingen de seneste fem år. Siden den seneste trafiksikkerhedsplan er der sket en ændring i vejbestyrelsesforholdet, således at kommunevejnettet 3

4 er steget fra ca. 288 km i den tidligere Struer Kommune til ca. 435 km vejnet i Ny Struer Kommune. Dertil er der ca. 35 km statsvejnet i Ny Struer Kommune. Målsætningerne sammenlignes primært med uheldsudviklingen på det tidligere kommune- og amtsvejnet. Øvrige forhold belyses for vejnettet i Ny Struer Kommune Uheldsudvikling I perioden er der i alt sket 283 uheld på vejnettet i Ny Struer Kommune. 89 af disse uheld er sket på statsvejnettet, mens de øvrige 194 uheld er sket på kommunevejnettet. Figur 1 viser udviklingen i antallet af uheld på vejnettet i Ny Struer Kommune fordelt på person- og materielskadeuheld. Set over hele perioden er antallet af årlige uheld faldet fra 61 uheld til 49 uheld, hvilket svarer til et fald på 20 %. Uheldsantallet har dog ikke været faldende over hele perioden. Af de 283 uheld var der 139 personskadeuheld og 144 materielskadeuheld. Antallet af årlige personskadeuheld i denne periode har været faldende på både kommunevejnettet og statsvejnettet. Set over hele perioden er antallet af personskadeuheld faldet fra 39 uheld til 25 uheld, hvilket svarer til et fald på 36 %. Samme udvikling er ikke gældende for materielskadeuheldene, som dog har været faldende fra Antal uheld på vejnettet i Ny Struer Kommune Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 1. Antallet af uheld på vejnettet i Ny Struer Kommune i perioden fordelt på person- og materielskadeuheld Personskader I perioden har der i alt været 186 personskader på vejnettet i Ny Struer Kommune og heraf 9 dræbte (6 på statsvejnettet og 3 på kommunevejnettet). I denne periode er antallet af personskader faldet fra 54 i 2002 til 33 i 2006, hvilket svarer til et fald på 39 %. Det største fald er sket på statsvejnettet. Figur 2 viser antallet af personskader på det tidligere kommune- og amtsvejnet i perioden I denne periode var der i alt 170 personskader som følge af uheld på dette vejnet. Desuden er målsætningen om reduktionen i antallet af personskader på 40 % vist. Udgangspunktet for målet er antallet af personskader i Set over hele perioden har antallet af personskader været faldende, og i 2006 lå antallet af personskader på det tidligere kommunevejnet på niveau med målsætningen og antallet af personskader på det tidligere amtsvejnet under målsætningen. 4

5 Personskader Tidligere amtsveje Tidligere kommuneveje Målsætning tidl. amtsveje Målsætning tidl. kommuneveje Figur 2. Antallet af personskader i perioden fordelt på det tidligere kommune- og amtsvejnet i Struer Kommune samt målsætningen om at reducere antallet af personskader på det tidligere kommune- og amtsvejnet med 40 % inden Krydsuheld Figur 3 viser antallet af personskader, der er sket i krydsuheld på det tidligere kommunevejnet og på kommunevejnettet i Ny Struer Kommune i perioden Desuden er målsætningen om reduktion i antallet af personskader i krydsuheld på det tidligere kommunevejnet med 40 % vist. Udgangspunktet for målet er antallet af personskader i krydsuheld i Antal uheld Tidligere kommunevejnet Nuværende kommunevejnet Målsætning tidligere kommunevejnet Figur 3. Antallet af årlige personskader i krydsuheld på det tidligere kommunevejnet og kommunevejnettet i Ny Struer Kommune samt målsætningen om at reducere antallet af krydsuheld på kommunevejnettet med 40 % inden Udviklingen i antallet af krydsuheld har været faldende indtil 2006, hvor der er sket en kraftig stigning. Stigningen er både sket på det tidligere kommunevejnet og det nuværende kommunevejnet. Der er derfor grund til en ekstra indsats mod at få nedbragt antallet af krydsuheld i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. 5

6 1.2.4 Spiritusuheld Figur 4 viser antallet af personskader som følge af de spiritusuheld, der er sket på det tidligere kommune- og amtsvejnet i Struer Kommune i perioden Desuden er målsætningen om en reduktion af disse uheld med 40 % fra udgangspunktet på 6 uheld pr. år i 1999 vist. 29 af de 170 personskader i perioden havde spiritus indblandet. Selvom antallet af personskader har ligget over målsætningen, er udviklingen i personskader som følge af spiritusuheld faldende, og i 2005 og 2006 har der kun været henholdsvis 2 og 4 personskader som følge af spiritusuheld. Udviklingen i antallet af personskader i spiritusuheld er således gået i den rigtige retning som følge af den hidtidige indsats. 12 Personskader med spiritus indblandet 10 Personskader Målsætning tidligere vejnet Figur 4. Udviklingen i antallet af årlige personskader som følge af spiritusuheld på det tidligere kommune- og amtsvejnet i Struer Kommune i perioden samt målsætningen om at reducere antallet af personskader som følge af spiritusuheld med 40 % inden Alle personskader som følge af spiritusuheld i Ny Struer Kommune er sket på det tidligere kommune- og amtsvejnet. Det er dog stadig primært de yngre aldersgrupper, der har været involveret i de 43 spiritusuheld, der er sket i perioden Førere i aldersgruppen år har været indblandet i ca. 20 % af spiritusuheldene, mens aldersgruppen år har været indblandet i ca. 35 % af spiritusuheldene. Førerne har primært været mandlige bilister Uheld med unge trafikanter Figur 5 viser andelen af personskader i uheld med unge trafikanter i aldersgruppen år på det tidligere kommune- og amtsvejnet i Struer Kommune i perioden Desuden er målsætningen om at reducere andelen af personskader i uheld med unge trafikanter med 40 % inden 2010 vist. Denne andel var i 1999 på 45 % (9 ud af 20 personskader). I 2002 var aldersgruppen år indblandet i lidt over 40 % af personskaderne. Siden 2002 har andelen højst været 25 % og ligget et godt stykke under målsætningen. De unge trafikanters andel i antallet af personskader ligger tilsvarende lavt på det nuværende stats- og kommunevejnet. Udviklingen i antallet af personskader i uheld med unge trafikanter er således gået i den rigtige retning som følge af den hidtidige indsats. Det er dog stadig primært de unge trafikanter, der har den største andel i alle trafikuheld i perioden samt i fart- og spiritusuheldene i samme periode. Af de 454 førere, der har været impliceret i alle trafikuheld i perioden , er 23 % af førerne mellem 16 og 25 år. Det er især trafikanter i aldersgruppen år, der er involveret i 6

7 uheld (15 %). Førere i aldersgruppen år har været indblandet i ca. 30 % af de 26 fartuheld og ca. 20 % af de 43 spiritusuheld, der er sket i perioden , mens aldersgruppen år har været indblandet i ca. 35 % af spiritusuheldene. Førerne er primært mandlige bilister. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel af samlet antal personskader år Målsætning tidligere vejnet Figur 5. Andelen af det årlige antal personskader, som er sket i uheld med unge trafikanter i aldersgruppen år på det tidligere kommune- og amtsvejnet samt målsætningen om at reducere denne andel med 40 % inden Øvrige forhold Figur 6 viser person- og materielskadeuheldene på vejnettet i Ny Struer Kommune fordelt på biluheld og uheld med svage trafikanter. Biluheld er uheld, hvor et køretøj udgør begge parter i uheldet. Uheld med svage trafikanter er uheld, hvor en cyklist eller fodgænger udgør mindst én part i uheldet. Antal uheld på vejnettet i Ny Struer Kommune 250 Materielskadeuheld 200 Personskadeuheld Biluheld Uheld med svage trafikanter Figur 6. Antallet af biluheld og uheld med svage trafikanter fordelt på personskadeuheld og materielskadeuheld på vejnettet i Ny Struer Kommune. Figuren viser, at en stor del af uheldene med svage trafikanter er personskadeuheld. 70 % af alle uheld i perioden med svage trafikanter indblandet har været med personskade, og hovedparten af disse uheld har været med cyklister. I virkeligheden sker der langt flere uheld med svage trafikanter, da det kun er ca. hvert 15. cyklistuheld, 7

8 der i praksis bliver politiregistreret. Der er derfor grund til at styrke indsatsen mod at reducere antallet af cyklistuheld. Figur 7 viser person- og materielskadeuheldene på vejnettet i Ny Struer Kommune fordelt på uheldenes hovedsituation. En forklaring af de ni hovedsituationer kan findes i figurteksten. Figuren viser, at ca. hvert fjerde personskadeuheld er solouheld. Disse uheld sker hovedsageligt uden for byzone og skyldes for det meste kørsel med for høj hastighed, spirituskørsel, dårlig vejudformning eller uopmærksomhed Antal uheld på vejnettet i Ny Struer Kommune Materielskadeuheld Personskadeuheld Figur 7. Personskadeuheld og materielskadeuheld fordelt på hovedsituation på vejnettet i Ny Struer Kommune. 0=solouheld, 1=ligeudkørende samme retning, 2=ligeudkørende modsat retning, 3=samme retning med svingning, 4=modsat retning med svingning, 5=krydsende køretøjer uden svingning, 6=krydsende køretøjer med svingning, 7=parkeret køretøj, 8=fodgængere, 9=faste genstande. 1.3 Projekter fra trafiksikkerhedsplan 2000 For at nå de opstillede målsætninger fra 2000 blev der bl.a. udarbejdet en prioriteret projektliste med 32 projekter for det kommunale vejnet, der har indgået i den fremtidige kommunale planlægning, prioritering og budgetlægning. I 2007 er 21 af disse projektforslag blevet realiseret, mens de sidste 11 projektforslag endnu mangler at blive realiseret. Der er udover de realiserede projekter fra projektlisten gennemført yderligere 16 trafiksikkerhedsprojekter i perioden Mange af disse projekter er på de mindre veje i åbent land og på vejnettet i de mindre byer i kommunen Projekternes effekt Efter gennemførelsen af projekterne er antallet af årlige uheld reduceret på nær én lokalitet. Der er stadig sket uheld på 7 af de 21 lokaliteter, hvor der siden 2001 er gennemført trafiksikkerhedsprojekter. Tabel 1 viser effekten af de otte gennemførte projekter, hvor der er sket den største effekt i både positiv og negativ forstand. På de tre lokaliteter, hvor der er sket den største positive effekt, har virkemidlerne været etablering af en 40 km/t zone med hævet flade, etablering af cykelfelter og spærreflader i kryds samt opsætning af undertavler med anbefalet hastighed. Der har således været brugt både begrænsede og mere omfattende midler. Det ses, at antallet af årlige uheld er steget på Fjordvejen efter ændringen af hastighedsgrænsen på strækningen. 5 af de 7 uheld, der er sket på Fjordvejen, er dog krydsuheld. 8

9 Selvom faldet i antallet af årlige uheld ikke har været så stor på Bredgade, har gennemførelsen af projektet betydet, at antallet af uheld i krydset mellem Bredgade og Gimsinghovedvej er faldet fra 4 uheld i perioden til 1 uheld i perioden Dette kryds var tidligere det mest uheldsbelastede kryds på strækningen. Projekt Virkemiddel Uheld pr. år før Uheld pr. år efter Søndergade 40 km/t zone, hævet flade mv. 1,0 0,4 Vestre Ringgade/Fabriksvej Cykelfelter og spærreflader 0,5 0 Hjermvej Anbefalet hastighed, baggrundsafmærkning 1,3 1,0 Kongsgårdsvej Mindre vejudvidelse i kurve 0,3 0 Voldgade Etablering af chikaner og afstribning 0,3 0 Vestre Ringgade/Stadion Allé Forlængelse af fartbegrænsning på 60 km/t forbi krydset 0,4 0,2 Bredgade (Holstebrovej-Ringgade) Spærreflader og venstresvingsbaner 1,7 1,6 Fjordvejen Ændret hastighedsgrænse ved skiltning 1,1 1,4 Tabel 1. Eksempler på effekten af de gennemførte projektforslag til forbedring af trafiksikkerheden på vejnettet i Struer Kommune. 1.4 Hvor sker uheldene på vejnettet? Ud af de 283 uheld, der er sket på det nuværende vejnet i Struer Kommune i perioden , er 101 af uheldene sket i kryds, mens 182 uheld er strækningsuheld. Antallet af strækningsuheld har været faldende siden 2004, mens antallet af krydsuheld har været lidt stigende på især kommunevejnettet siden Karakteristisk for krydsuheldene er, at ca. 60 % af disse uheld sker inden for byzone, og ca. 60 % af disse uheld er personskadeuheld. Derudover er ca. 60 % af uheldene med cyklister indblandet krydsuheld. Karakteristik for strækningsuheldene er, at ca. 40 % af disse uheld er solouheld, samt at hovedparten af bil- og fodgængeruheldene er strækningsuheld. Der er sket flest uheld i perioden i følgende kryds i Struer Kommune: Holstebrovej/Bredgade (statsvej) Hovedvejen/Vesterfjordvej (statsvej) Smedegade/Bredgade Vester Ringgade/Park Allé Holstebrovej/Drøwten (statsvej) Oddesundvej/Østerbrogade (statsvej) Smedegade/Anlægsvej 5 uheld 5 uheld 3 uheld 3 uheld 3 uheld 3 uheld 3 uheld Hovedparten af uheldene i krydsene i Struer by (Holstebrovej/Bredgade, Smedegade/Bredgade, Vester Ringgade/Park Allé og Smedegade/Anlægsvej) er sket ved, at den ene part ikke overholder sin vigepligt ved svingning, kører over for rødt, eller ved at der sker bagendekollision. 9

10 To af de fem uheld i krydset Holstebrovej/Bredgade er personskadeuheld. Uheldene i krydset er sket ved, at bilisterne ikke har overholdt vigepligten eller har påkørt en bilist bagfra. Dette kunne tyde på, at det er vanskeligt at erkende krydset. To af de tre uheld i krydsene Smedegade/Bredgade, Vester Ringgade/Park Allé samt Smedegade/Anlægsvej er personskadeuheld. Begge personskadeuheld i krydset Smedegade/Anlægsvej er cykeluheld. To ud af de tre uheld i krydset Vester Ringgade/Park Allé er ligeledes cykeluheld. I rundkørslen mellem Holstebrovej og Drøwten er to af de tre uheld solouheld. I krydset Hovedvejen/Vesterfjordvej skyldes uheldene en kombination af dårlig oversigt og høj hastighed. Tre af de fem uheld er personskadeuheld. Uheldsbilledet tyder på, at det er vanskeligt at erkende krydset, eller at der er dårlige oversigtsforhold, idet de flest uheld er mellem venstresvingende og overhalende køretøjer på Hovedvejen. I krydset Oddesundvej/Østerbrogade er alle tre uheld sket mellem svingende køretøjer fra Oddesundvej og ligeudkørende køretøjer på Oddesundvej. Et af uheldene er personskadeuheld. Uheldsbilledet tyder således på, at det er vanskeligt at foretage svingning fra Østerbrogade ud på Oddesundvej. Ud fra en betragtning af uheldenes geografiske placering, vurderes der at være sket mange uheld på følgende strækninger i Struer Kommune i perioden : Bredgade (Holstebrovej-Ringgade) Hovedvejen v. Flovlev (statsvej) Ringgade (Holstebrovej-Søndergade) Oddesundvej ml. Humlum og Oddesund (statsvej) Oddesundvej v. Bremdal (statsvej) Hjermvej (syd for Drøwten) Holstebrovej nf. Villemoesvej (statsvej) Smedegade (Anlægsvej-Bredgade) Oddesundvej syd for Humlum (statsvej) Ølbyvej Vinderupvej ved viadukten 9 uheld (3 i kryds) 8 uheld (2 i kryds) 8 uheld (5 i kryds) 8 uheld (1 i kryds) 7 uheld 5 uheld 5 uheld 5 uheld (2 i kryds) 4 uheld 4 uheld (1 i kryds) 3 uheld Fire af de 11 udpegede strækninger ligger i Struer by. Seks af de øvrige syv strækninger er på statsvejene Hovedvejen, Oddesundvej, Holstebrovej samt på Vinderupvej. De fleste uheld på disse strækninger er solouheld og uheld mellem modkørende. Årsagerne til sådanne uheld er typisk for høj hastighed og dårlig oversigt. På Hovedvejen ved Flovlev er der sket otte uheld, hvor to af uheldene er sket i krydset mellem Hovedvejen og Flovlevvej. De resterende uheld er primært solouheld og uheld med modkørende trafikanter. Fire af de otte uheld er personskadeuheld. På Oddesundvej ved Bremdal er fem af de syv uheld personskadeuheld. Der er desuden sket to uheld med cyklister og to uheld med fodgængere. Ligeledes er fire ud af de seks uheld på Oddesundvej ml. Oddesundbroen og Humlum personskadeuheld. På Hjermvej er alle fem uheld solouheld, hvor føreren af køretøjet er kørt af vejen på en lige strækning eller i et sving. Tre af disse uheld er personskadeuheld. 10

11 På Oddesundvej syd for Humlum ligger de fire uheld på en meget kort strækning, og tre af disse uheld er personskadeuheld. Tre af de fem uheld på Holstebrovej nord for Villemoesvej er personskadeuheld. På de fire strækninger i Struer by er uheldsbilledet mere varieret. På Bredgade er der sket seks uheld på strækningen mellem Holstebrovej og Ringgade. Der er desuden sket tre krydsuheld i mindre kryds på denne strækning. Fem af de seks uheld er personskadeuheld, og svage trafikanter er impliceret i en stor del af uheldene. To af uheldene har været bagendekollisioner. På Ringgade er der sket otte uheld på strækningen mellem Holstebrovej og Søndergade. Fem af disse uheld er krydsuheld, som er sket i fire forskellige kryds på strækningen. Uheldene er alle af forskellig karakter og er sket på forskellige lokaliteter. På Smedegade er der både sket et solouheld, et uheld med et parkeret køretøj og et uheld med en fodgænger. To af de tre strækningsuheld er personskadeuheld. Smedegade og Ringgade har generelt en jævn uheldsfordeling på hele strækningen. På Ølbyvej er der sket et solouheld, et uheld med en fast genstand samt et uheld med svingning foran medkørende. Dette uheld var med personskade, og der var en knallert impliceret. 1.5 Sammenfatning I perioden er der samlet set sket et lille fald i det årlige antal uheld på vejnettet. Siden 2005 har antallet af personskadeuheld været stigende, mens antallet af materielskadeuheld har været faldende siden Udviklingen i det samlede antal af personskader på det tidligere vejnet i Struer Kommune følger målsætningen fra 2000 om en reduktion på 40 % inden Der var dog en stigning i antallet af personskader på det tidligere kommunevejnet i Antallet af personskader på det nuværende kommunevejnet ligger over målsætningen. Antallet af personskader i krydsuheld på det tidligere kommunevejnet fulgte målsætningen om en reduktion på 40 % inden 2010 indtil 2006, hvor der skete en væsentlig stigning i antallet af personskader. Antallet af personskader på det nuværende kommunevejnet er endnu højere. Det anbefales at gøre en indsats for at reducere antallet af krydsuheld. Antallet af personskader i spiritusuheld lå i 2005 og 2006 under målsætningen om en reduktion på 40 % inden Udviklingen i andelen af personskader i uheld med unge trafikanter har i perioden fulgt målsætningen om en reduktion på 40 % inden 2010 og har siden 2003 ligget under denne målsætning. De unge trafikanter har dog stadig en stor andel i det samlede antal uheld, fartuheld og spiritusuheld. Der bør gøres en indsats for at reducere antallet af uheld blandt de yngre aldersgrupper. Krydsuheldene på vejnettet har siden 2005 været stigende, mens strækningsuheldene har været faldende. Mange af krydsuheldene involverer cyklister, og 70 % af alle uheld i perioden med svage trafikanter har været personskadeuheld. Det er derfor nødvendigt at gøre en indsats for at reducere krydsuheld og uheld med svage trafikanter i byen. 11

12 Hvert fjerde uheld er solouheld, og de fleste af disse uheld sker uden for byerne. Solouheld sker typisk som følge af høj hastighed, dårlig oversigt eller dårlig vejudformning. Det anbefales at foretage en målrettet indsats mod at reducere antallet af solouheld, da dette kan reducere det samlede antal uheld betydeligt Nye målsætninger I Færdselssikkerhedskommissionens seneste nationale handlingsplan fra maj 2007 er der udarbejdet nye overordnede mål for trafiksikkerheden. Det anbefales, at Struer Kommune følger kommissionens overordnede målsætning, som lyder: At reducere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne med 40 % inden 2012 med udgangspunkt i tallene fra Det anbefales, at Struer Kommune tager udgangspunkt i målsætningerne fra forrige trafiksikkerhedsplan i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. Alle målsætninger bør gælde for kommunevejnettet i Ny Struer Kommune. Udgangspunktet for målsætninger bør være et gennemsnit af uheldstallene i perioden frem for tallene fra Det anbefales, at målsætninger om en reduktion i krydsuheld, cyklistuheld og uheld med unge trafikanter tager udgangspunkt i en reduktion i antallet af personskader. Det anbefales at målsætningen om spiritusuheld tager udgangspunkt i en reduktion på 40 % af alle spiritusuheld, idet der stadig sker en del uheld som følge af spirituskørsel. Derudover anbefales det at opstille en målsætning om at reducere antallet af personskader som følge af cyklistuheld med 40 % inden Tabel 2 viser et overblik over forslaget til nye målsætninger for trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Målsætning Udgangspunkt gns Delmål 2007 Delmål 2008 Delmål 2009 Delmål 2012 Reduktion i antallet af personskader på kommunevejnettet med 40 %. Reduktion i antallet af personskader som følge af krydsuheld på kommunevejnettet med 40 %. Reduktion i antallet af personskader som følge af cyklistuheld på kommunevejnettet med 40 %. Reduktion i antallet af spiritusuheld på kommunevejnettet med 40 %. Reduktion i andelen af personskader som følge af uheld med unge trafikanter (16-25 år) på kommunevejnettet med 40 % % 27 % 25 % 23 % 18 % Inden 2012 bør hastigheden på alle trafikveje i Struer Kommune nedsættes til den skiltede hastighed, således at mindst 85 % af bilisterne overholder hastighedsgrænsen. Tabel 2. Forslag til nye målsætninger for trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. 12

13 2 UTRYGHED Der er i forbindelse med revisionen af trafiksikkerhedsplanen fra 2000 gennemført en kortlægning af borgernes utryghed på vejnettet i Struer Kommune. Utrygheden er kortlagt ved gennemførelse af en skolevejsundersøgelse for de ni kommunale skoler i Struer Kommune samt ved etablering af en åben brevkasse, hvor borgere kunne henvende sig med bidrag til trafikfarlige/utrygge lokaliteter på vejnettet i kommunen. 2.1 Borgernes mening I september 2007 er der blevet gennemført en undersøgelse om trafiksikkerheden blandt borgerne i Struer Kommune. Der har været en brevkasse på kommunens hjemmeside, hvor borgerne har haft muligheden for at udpege utrygge eller farlige lokaliteter. I alt 73 indlæg (nogle med flere lokaliteter) er registreret, som primært omhandler problemer med høj hastighed, dårlig oversigt i kryds samt dårlige forhold for cyklister og fodgængere. Derudover er der foretaget en besigtigelse af lokalområderne for de ni folkeskoler i Struer Kommune sammen med repræsentanter fra skolerne. I forbindelse med disse besigtigelser er der udpeget 27 problemlokaliteter, som altovervejende omhandlede forholdene for cyklister og fodgængere Hvor er borgerne utrygge? Figur 8 viser en oversigt over de lokaliteter, hvor borgere og skolerepræsentanter har udpeget utrygge steder på vejnettet i Struer Kommune. Tabel 3 viser de kryds og strækninger, som er hyppigst udpeget. Kryds Antal indlæg Problem Uheld Vinderupvej/Sommerstedvej 3 Vejudformning/hastighed 1 Hjermvej/Drøwten 2 Dårlige forhold for cyklister/fodgængere 1 Danmarksgade/Jyllandsgade 2 Dårlig oversigt 1 Bredgade Vest/Park Allé 2 Dårlig oversigt 2 Oddesundvej/Trehøjevej (statsvej) 2 Vejudformning/dårlig oversigt/hastighed 1 Strækning Antal indlæg Problem Uheld Smedegade 5 Dårlige forhold for cyklister/dårlig oversigt v. højhuset 18 (12 i kryds) Hjermvej (by og land) 5 Dårlige forhold for cyklister/hastighed 8 (2 i kryds) Holstebrovej i Struer by (statsvej) 5 Dårlige forhold for cyklister/fodgængere 14 (11 i kryds) Drøwten 4 Trafikmængden/hastighed/dårlig oversigt 2 Park Allé 4 Hastighed 3 (2 i kryds) Oddesundvej ml. Humlum og Oddesund (statsvej) 3 Dårlige forhold for cyklister 8 (1 i kryds) Tabel 3. De hyppigst udpegede kryds og strækninger, hvor borgerne i Struer Kommune føler sig utrygge. De udpegede lokaliteter ligger spredt rundt i kommunen, mens de hyppigst udpegede lokaliteter primært befinder sig i Struer by og på de største veje uden for bymæssig bebyggelse i kommunen. 13

14 Figur 8. Oversigt over de lokaliteter, hvor borgere og skolerepræsentanter har udpeget utrygge steder på vejnettet i Struer Kommune. Lokaliteterne er kategoriseret inden for fire overordnede problemfelter; cyklister, hastighed, kryds (primært oversigtsforhold) og øvrige. Skoledistrikterne i Struer Kommune er markeret med lilla farve på kortet. 14

15 I det følgende foretages en kort beskrivelse af nogle af de udpegede lokaliteter fordelt på skoledistrikterne i Struer by og de øvrige skoledistrikter i kommunen Struer Utrygheden i Struer opleves mest på de større veje i byen som f.eks. Holstebrovej, Smedegade, Drøwten, og Park Allé. På sådanne veje er det trafikmængden, bilernes hastighed og dårlige forhold for de svage trafikanter, der er de største problemer. På Holstebrovej er der flere borgere, der er utrygge ved at færdes på vejen i dag som cyklist, da der er meget trafik. Der sker desuden flere uheld i de større kryds på Holstebrovej. I krydset mellem Holstebrovej og Bredgade er der sket 5 uheld i perioden , der alle er sket som følge af, at den ene part ikke har overholdt sin vigepligt eller ved bagendekollision. I krydset mellem Holstebrovej og Ringgade oplever enkelte borgere problemer med trafikafviklingen. Derudover er der en del indlæg fra beboere i boligområderne i byen ved f.eks. Stentofterne og området nord for Drøwten. I boligområderne er indlæggene rettet mod bilernes hastighed på vejene og børnenes sikkerhed. Derudover er der en række kryds i Struer, hvor problemerne for borgerne primært er dårlig oversigt. Der er sket flere uheld på Smedegade, og der er noget utryghed i dag ved at færdes på strækningen som cyklist. På Fabriksvej er der dårlig oversigt ved Bystiens krydsning af vejen, hvilket giver anledning til utryghed, når cyklisterne skal krydse Fabriksvej. I krydset mellem Bredgade og Ringgade har man som cyklist svært ved at placere sig i krydsets vestlige side, når man kommer fra Bredgade nord og skal videre mod Ringgade øst. Dette gør, at man som cyklist føler sig utryg i krydset. I krydset mellem Park Allé og Vester Ringgade skal cyklister og knallertførere krydse rabatten på Vester Ringgade, hvis de skal dreje til venstre fra Vester Ringgade mod Park Allé. Dette kan betyde, at disse trafikanter vælger at anvende kørebanen i stedet for. Der er registeret et uheld i krydset, hvor en knallertfører er væltet på kørebanen Bremdal Utrygheden i Bremdal samler sig omkring Fjordvejen og Drosselvej, som er en skolevej. Derudover er der udpeget utrygge steder på Oddesundvej, som er statsvej. Der har desuden været flere indlæg om for høj hastighed på Strandbjerggårdvej. På Fjordvejen er det primært bilisternes hastighed, der giver utryghed blandt borgerne. På Drosselvej i Bremdal er der i dag en smal dobbeltrettet fællessti på den nordlige side af vejen, der fører cyklister og fodgængere fra krydset med Fjordvejen hen til Bremdal Skole. Den smalle dobbeltrettede sti medfører ofte konflikter mellem gående og cyklister. Der er meget dårlige oversigtsforhold ved fællesstiens krydsning med Løvsangervej, hvilket skaber farlige situationer. Det er utrygt at færdes som cyklist på Oddesundvej i kurven ved Bremdal. Her er forholdene for cyklister ikke gode, da de skal køre sammen med bilisterne, som tit kører ret stærkt. Der er desuden sket flere uheld i kurven. En del af uheldene på denne strækning har involveret svage trafikanter. 15

16 Krydset mellem Oddesundvej og Trehøjevej er farligt, idet krydset ligger i en kurve, hvor bilister har høj hastighed. Der er ingen venstresvingsbane på Oddesundvej ved krydset. Der er desuden flere indkørsler til Oddesundvej, hvor oversigten er meget dårlig Humlum/Toftum Der er desuden flere indlæg, der går på forbedring af forholdene for cyklister på Oddesundvej. Her er problemet i dag meget tung trafik og høje hastigheder samt manglen på faciliteter til cyklister. Hovedparten af de øvrige indlæg samler sig omkring hovedgaden i Humlum og Humlum Skole og består af ønsker om forbedring af forholdene for især cyklister. På Chr. Gades Vej er der en cykelsti på den vestlige/sydlige side af vejen, der forløber fra Humlum Skole til Østerbrogade. I krydset mellem Østerbrogade og Chr. Gades Vej i Humlum er der ingen foranstaltninger, der sikrer, at skolebørnene sikkert krydser Østerbrogade, og derfor opleves det som utrygt at krydse vejen. Krydset mellem Oddesundvej og Østerbrogade nævnes også som vanskeligt at passere for bilister. På Vesterbrogade i den vestlige ende af Humlum er der en dobbeltrettet cykel- og gangsti på den nordlige side af vejen, som ophører ved et helleanlæg på vejen. Helleanlægget skal sikre, at cyklister fra vest kan krydse vejen og fortsætte mod øst gennem Humlum. Udformningen af strækningen omkring helleanlægget er forvirrende og giver ikke en entydig signal til cyklisterne om hvor og hvordan krydsningen af vejen bør foregå Thyholm Hovedparten af indlæggene omhandler strækninger med for høj hastighed og ønsker om bedre forhold for cyklister. Der er desuden peget på flere kryds med Oddesundvej, hvor dårlig oversigt og høje hastigheder gør krydset farligt. Udformningen af krydset mellem Jestrupvej, Fjordlystvej og Mellemvej giver nogle farlige situationer, idet vejgrenene på Jestrupvej i dag er forsatte i forhold til hinanden Hjerm Hovedparten af indlæggene retter sig mod Hjermvej og Vinderupvej. Hastigheden på Hjermvej gør det utrygt at færdes på vejen som cyklist, og der er desuden ingen faciliteter til cyklister på vejen. På Vinderupvej er det primært krydset ved Sommerstedvej, der skaber utryghed blandt borgerne. I dette kryds er der ingen venstresvingsbane på Vinderupvej, og da der bliver kørt stærkt på Vinderupvej, kan det være svært for bilisterne at erkende i tide, at bilen foran skal dreje til venstre. En anden utryg lokalitet på Vinderupvej er ved viadukten, der beskrives som en barriere for de svage trafikanter Langhøj Indlæggene er primært lokaliseret omkring Langhøjskolen, hvor der er flere lokaliteter, der skaber utryghed for cyklister og fodgængere. Enkelte indlæg omhandler dårlig oversigt i kryds ved bl.a. krydset mellem Hedevej og Klosterhedevej. Enkelte indlæg omhandler desuden hastighedsproblemer på hovedvejen gennem Ølby, Fousing og Fousing Kirkeby. 16

17 3 INDSATSOMRÅDER I de følgende afsnit redegøres for de væsentligste indsatsområder i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i Struer Kommune, herunder hvilke redskaber og konkrete projekter, der er vigtige at arbejde med i det fremtidige arbejde. 3.1 De væsentligste indsatsområder Med udgangspunkt i de resultater, som er fremkommet ved analyserne af uheldsbilledet på vejnettet i Struer Kommune, synes især cyklistuheld og krydsuheld relevante for Struer Kommunes indsats. Derudover er fart- og spiritusuheld også et væsentligt indsatsområde over for unge trafikanter. Med udgangspunkt i borgernes indlæg i Struer Kommune synes hastighed, forbedring af forhold for cyklister samt oversigt i kryds som relevante indsatsområder. I det følgende beskrives hvilke generelle redskaber, der kan tages i anvendelse for at mindske uheldsrisikoen inden for de forskellige indsatsområder, samt forslag til konkrete trafiksikkerhedsprojekter, der kan indarbejdes i Struer Kommunes fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. De generelle redskaber kan bestå af egentlige fysiske ændringer eller adfærdsregulerende kampagner. Redskaberne kan tit anvendes inden for flere indsatsområder. De indsatsområder, der behandles i de følgende afsnit er: Cyklistuheld Krydsuheld Fartuheld Spiritusuheld De to sidstnævnte indsatsområder er især over for unge trafikanter. 3.2 Cykeltrafik som indsatsområde i Struer Kommune Cyklistuheldene i Struer Kommune er koncentreret omkring Struer by og specielt på de større veje i byen som eksempelvis Holstebrovej, Vester Ringgade, Ringgade, Bredgade og Smedegade. Flere undersøgelser har dog vist, at cyklistuheld langt fra er repræsenteret i fuldt omfang i politiets statistikker. Derfor bør indsatsen mod cyklistuheld ikke alene rettes mod de uheldsbelastede lokaliteter, men også mere generelt om at sikre gode og sikre forhold for cykeltrafikken. Gennem utryghedsundersøgelserne er der peget på mange lokaliteter, hvor borgere og skolebørn føler sig utrygge og derfor ønsker bedre forhold for cyklister. Dette gør sig især gældende omkring de kommunale folkeskoler i Struer Generelle virkemidler Der er forskellige strategier til at forbedre sikkerheden/trygheden for cyklister: Etablering af cykelstier eller kantbaner, der adskiller cyklister fra den øvrige trafik Forbedring af krydsningspunkter for cyklister 17

18 Hastighedsreduktioner der medvirker til at øge trygheden ved at cykle på vejen sammen med den øvrige trafik Informationsindsats Forbedring af skolens nærområde Vedligeholdelse af rabatter Nogle af mulighederne er således fysiske forbedringer, mens andre kan være adfærdspåvirkning gennem kampagner eller bedre vedligeholdelse af det eksisterende vejareal Prioritering af Struer Kommunes indsats Planlagte stier I dag er der cykelstier langs en del af vejene både inden for og uden for byområderne i Struer Kommune. Som eksempler kan nævnes: Fjordvejen Vinderupvej Oddesundvej mellem krydset ved Lemvigvej og Humlum. Vejdirektoratet skitserer etableringen af en dobbeltrettet cykelsti på Oddesundvej mellem Humlum og Oddesund, hvilket vil kunne afhjælpe de eksisterende tryghedsproblemer på strækningen. Cykelstiprojektet indgår i Vejdirektoratets stiprioritering. Vejdirektoratet planlægger desuden at omdanne Holstebrovej gennem Struer til en miljøprioriteret gennemfart. Denne vej har flere udpeget som værende utryg at færdes på som cyklist. Struer Kommune har igangsat projektering af cykelstier på Hjermvej, som vil kunne medvirke til at afhjælpe mange af tryghedsproblemerne på vejen. Det er desuden en del af helhedsplanen for omdannelsen af Smedegade, at Smedegade skal omdannes på strækningen mellem Anlægsvej og Bredgade. Cyklisternes forhold på strækningen indgår som en del af trafiksikkerhedsrevision af projektet. Driftstiltag på vejnettet Uden for de bymæssige områder opleves utryghed ved at cykle på kommunevejnettet. Eksempler på dette er Meldgårdsvej og Ålkærvej. På sådanne veje kan tiltag inden for driftsområdet afhjælpe tryghedsproblemerne. En god vedligeholdelse af rabatterne på veje som Meldgårdsvej og Ålkærvej er en god metode til at forbedre forholdene for cyklister på de mindre veje. Hvis rabatterne er nedkørte, vil der være stor utryghed, når man skal køre ud over en høj kant for at lade trafikken passere. Godt vedligeholdte rabatter vil også mindske risikoen for, at en mindre afkørsel udvikler sig til et alvorligt uheld. Struer Kommune ofrer allerede i dag en del ressourcer på vedligeholdelse af rabatter, og der er god grund til at fortsætte denne indsats. Det anbefales, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan, hvor rabatterne systematisk bliver gennemgået med jævne mellemrum, og hvor indsatsen bliver prioriteret i forhold 18

19 til hvor problemerne med uheld og utryghed er størst. På steder, som hyppigt må repareres, kan der blive tale om at investere i en egentlig kørebaneudvidelse eller en forstærkning af rabatten ved hjælp af en række rabatsten. Dette vil på sigt kunne spare nogle driftsomkostninger. Forbedring af krydsningspunker for cyklister Mange af uheldene med cyklister i Struer Kommune sker i kryds og ved krydsningspunkter. Mange af tryghedsproblemerne relaterer sig også til krydsene i Struer by. Etablering af krydsningspunkter for cyklister mellem vej- og stinet eller forbedring af de eksisterende krydsningspunkter vil kunne øge tryghedsfornemmelsen og gøre det mere sikkert for cyklisterne, når de skal krydse en vej. Ligeledes vil en bedre synliggørelse af cyklisterne i kryds kunne medvirke til at øge trygheden og gøre de øvrige trafikanter mere opmærksomme på cyklisterne. Dette kunne eksempelvis gøres ved at etablere blå cykelfelter eller afkorte vejbanen i forhold til cykelstien. Nogle forslag til løsning af konkrete problemer, der omhandler forholdene for cyklister på vejnettet, fremgår af de følgende afsnit. Fabriksvej På Fabriksvej er der dårlige oversigtsforhold for stitrafikanter ved Bystiens krydsning bl.a. på grund af parkerede køretøjer. Figur 9. Der kan opstå farlige situationer på Fabriksvej ved bystien, når cyklister skal kryds vejen, idet oversigtsforholdene er dårlige. Det anbefales at etablere sideheller på Fabriksvej, så krydsende cyklister kan få bedre oversigt. Det anbefales, at der etableres sideheller på Fabriksvej, så cyklisterne kan få bedre oversigt, inden de krydser vejen. Et forslag til løsning fremgår af skitsen neden for. 19

20 Figur 10. Etablering af to sideheller på Fabriksvej ved Bystien med beplantning og lys. Drosselvej På Drosselvej i Bremdal bør forholdene for cyklister forbedres, så der er færre krydsningspunkter med den øvrige trafik mellem Fjordvejen og Bremdal Skole. Der er desuden dårlige oversigtsforhold i krydset mellem Drosselvej og Løvsangervej. Figur 11. De eksisterende forhold på Drosselvej gør, at der opstår konflikter mellem de mange cyklister og fodgængere. Hvor stien krydser Løvsangervej, er oversigtsforholdene er meget dårlige. Det anbefales at løse problemerne ved at etablere en cykelbane på den sydlige side af Drosselvej og ændre den dobbeltrettede fællessti på den nordlige side af vejen til en enkeltrettet fællessti. Dette gøres ved at bruge noget af det eksisterende kørebaneareal, som derved bliver indskrænket. Krydsning af Drosselvej kan ske ved den eksisterende 20

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Borgeranalyse Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 7.07.07 Version: Projekt nr.: 0060-00 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN

TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN Struer Kommune - December 2000 INDHOLD FORORD 3 Trafiksikkerhedsplan INDLEDNING 4 RESUMÉ - HOVEDPROBLEMER 5 MÅL OG MIDLER 6 PROJEKTER OG HANDLINGSPLAN 10 Forudsætninger TRAFIKSTRUKTUR

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere