TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09"

Transkript

1 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

2 1 Forord Du skal kunne færdes sikkert på vejene i Skanderborg Kommune, uanset om du går, cykler eller kører i bil. Det er målet for Skanderborg Kommune. Vi har derfor udarbejdet en plan for, hvordan vi kan øge sikkerheden i trafikken på kommunens veje. Først og fremmest vil vi gøre trafikken mere sikker på skoleveje og for cyklister og fodgængere i midtbyerne. Samtidig skal stier sikre, at du nemt kan gå fra dit hjem til skole, arbejde, fritidsanlæg, naturen, bus eller tog. Du kan her læse mere om vores forslag til forbedringer i trafikken, det vil sige: fysiske forbedringer på veje og stier kampagner og undervisning, der skal gøre forskellige grupper af trafikanter mere bevidste om, hvordan de skal færdes i trafikken Vi sender Trafiksikkerhedsplan 09 i offentlig høring i perioden 17. august 9. oktober Din mening Vi håber, du har lyst til at give os din mening om vores forslag til, hvordan vi øger sikkerheden i trafikken. Send os dine kommentarer eller dit forslag på mail til eller post et brev til Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34, 8680 Ry. Vi skal have dine kommentarer senest den 9. oktober Du kan også være med i borgermødet den 24. august 2009 kl. 19 i Kulturhuset i Skanderborg. Hent Trafiksikkerhedsplan 09 på eller i borgerservicebutikkerne og bibliotekerne. God læselyst Carsten Jakobsen Formand for Forsynings- og Miljøudvalget 2

3 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Indholdsfortegnelse Derfor skal Skanderborg Kommune arbejde med trafiksikkerhed Menneskelige omkostninger Færre uheld = besparelser Målsætning for sikkerhed i trafikken Katalog over indsatser Trafiksikker infrastruktur Trafiksikkerhed i planlægningen - Trafiksikkerhedsrevision Veje gennem byer Sorte pletter Veje i åbent land Faste genstande Cyklister og knallertkørere, knallert 45 og motorcykler Kampagner og undervisning (information) Fart Spiritus og stoffer Unge Skoleveje Analyse af uheld Udviklingen i antal uheld på stats- og kommuneveje Udviklingen i antal uheld på kommuneveje Antal uheld i Skanderborg Kommune i forhold til nationale målsætninger Detaljeret uheldsanalyse Antal uheld og graden af skade Uheld i henholdsvis byzone og landzone Situation for uheld Transportform og parter i uheldet Hyppige kombinationer af parter i uheld i byzone Aldersfordeling Årstid Spiritusuheld Uheld pr. by Uheld registreret på Århus Sygehus Udpegning af sorte pletter i Skanderborg Kommune Udpegning af sorte pletter Bilag Vurderinger prioriteringer af projektforslag

4 3 Derfor skal Skanderborg Kommune arbejde med trafiksikkerhed 3.1 Menneskelige omkostninger Et trafikuheld har store menneskelige omkostninger. Ca. 2/3 af uheldene i Skanderborg Kommune sker på de kommunale veje, og kommunen har derfor et stort ansvar for trafiksikkerheden i kommunen. 3.2 Færre uheld = besparelser Ud over de store menneskelige omkostninger, er der også store økonomiske omkostninger ved trafikuheld. Hvis vi i Skanderborg Kommune når målsætningen om 40 procent færre uheld, vil den kommunale besparelse være ca. 15 mio. kr. pr. år (2008-priser). Samfundet som helhed vil spare et langt større beløb ca. 110 mio. kr. (2008-priser). De nævnte beløb er grove overslag, hvor der er taget udgangspunkt i de tal, som er angivet i faktaboksen nedenfor. I overslaget er også indregnet, at trafikken vil stige frem til Øget trafik vil alt andet lige betyde flere uheld. Så meget koster personskader kommunen I 1999 beregnede Vejdirektoratet, at en personskade kostede kommunerne kr. 1). Som følge af den generelle prisudvikling og den nye opgavefordeling efter kommunalreformen er dette tal skønsmæssigt steget til godt kr. 2) Så meget koster personskader samfundet som helhed Dræbt: 12,17 mio. kr. Alvorligt tilskadekommen: 1,27 mio. kr. Lettere tilskadekommen: 0,34 mio. kr. Udgifterne er angivet i 2008-priser og omfatter de personrelaterede omkostninger til produktionstab, behandling og dele af omkostningerne til politi-/redningsindsats samt velfærdstab. Produktionstab dækker de samfundsøkonomiske omkostninger, der opstår som følge af ressourcetab i form af tabt produktion ved død, invaliditet og fravær fra arbejdsmarkedet. Velfærdstab udtrykker ideelt samfundets villighed til at betale for at reducere risikoen for lidelse og afsavn som følge af trafikuheld. 3) 1) Kilde: Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed starter med dig Færdselssikkerhedskommissionen ) Kilde: Kommunale udgifter ved personskader i trafikken Dansk Vejtidsskrift juni/juli ) Kilde: 4

5 4 Målsætning for sikkerhed i trafikken Det skal være sikkert for alle trafikanter at færdes på vejene i Skanderborg Kommune. I forslag til Kommuneplan 09 udtrykker Byrådet, at det langsigtede mål er at øge sikkerheden i trafikken på især skoleveje og for cyklister og fodgængere i midtbyerne. Samtidig skal der være nem adgang fra boliger til skole, fritidsanlæg, natur, kollektiv transport og arbejde. En trafiksikker infrastruktur omfatter hele vejnettet, der skal indrettes, så alle kan komme sikkert og trygt frem. Målsætningen er, at: reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 procent inden udgangen af 2012 set i forhold til 2005 (gennemsnit for ) alle trafikanter skal kunne færdes sikkert og trygt i trafikken hastighedsgrænserne overholdes Skanderborg Kommune er godt på vej mod måltallet. Det bliver dog en udfordring at leve op til målet for 2012, idet trafikken i perioden forventes at stige. Målet kan ikke nås uden en særlig indsats for at øge trafiksikkerheden Lokale tiltag til fremme af trafiksikkerheden skal medvirke til mindst halvdelen af reduktionen i antal dræbte og tilskadekomne. Generelle landsdækkende tiltag skal medvirke til den anden halvdel af reduktionen. Det kan være regulering af lovgivning, ny teknologi og køretøjs-tekniske løsninger, undervisning osv. Trafiksikkerhedsplanen er ikke et statisk materiale. Skanderborg Kommune udarbejder hvert år en uheldsanalyse, og tiltag til fremme af trafiksikkerheden skal revurderes hvert år ud fra de nye tal. Nationale målsætninger De nationale målsætninger fremgår af afsnit 6.3. Uheldsanalyse Det er vigtigt at følge udviklingen i antal uheld for at følge, om Skanderborg Kommune lever op til målsætningen og for at kunne fastholde det målrettede arbejde med trafiksikkerheden. Der er derfor gennemført en analyse af uheld, registreret af politiet, på kommuneveje. Uheldsanalysen er udarbejdet af et konsulentfirma. Analysen fremgår af afsnit

6 5 Katalog over indsatser 5.1 Trafiksikker infrastruktur En trafiksikker infrastruktur omfatter hele vejmiljøet, som skal indrettes, så alle kan komme sikkert og trygt frem. Det er menneskeligt at fejle. Trafikanter begår fejl, og derfor skal der arbejdes for, at vejene og de nære omgivelser indrettes sådan, at konsekvenserne når ulykken sker bliver så begrænset som overhovedet muligt. Vejens indretning er et afgørende indsatsområde i forhold til at forbedre trafiksikkerheden og spiller en meget væsentlig rolle i den overordnede og lokale fysiske planlægning. Ændring af vejens udformning er et af de forhold, hvor Skanderborg Kommune kan påvirke udviklingen i antal uheld og skadens omfang - i positiv retning. Vejens udformning og omgivelser kan være den direkte eller indirekte årsag til uheld. Vejtekniske indsatser skal sikre, at f.eks. tung trafik i videst mulig omfang afskilles fra bløde trafikanter, og at sorte pletter på vejnettet fjernes. Eksempel på ombygget signalreguleret kryds Indsats Skanderborg Kommune vil løbende forbedre det eksisterende vejnet gennem vejtekniske foranstaltninger som fx vejbump, rundkørsler, afmærkninger mv. 6

7 5.2 Trafiksikkerhed i planlægningen - Trafiksikkerhedsrevision Trafiksikkerhed er naturlig del af planlægningen af veje, cykelstier og lignende. Trafiksikkerhedsrevision er en procedure til at opnå størst mulig forbedring af trafiksikkerheden. Formål Formålet med trafiksikkerhedsrevision er at gøre nye og ombyggede veje så trafiksikre som mulige, inden anlægsarbejdet går i gang, og inden ulykkerne sker. Et betydeligt antal ulykker og personskader kan undgås ved konsekvent at anvende trafiksikkerhedsrevision for at mindske risici ved nye vej- og trafikanlæg. Det er bedre at forebygge end at helbrede - derfor bør især større projekter gennemgå denne procedure. Effekt: Indsatsen vurderes at kunne give en stor forbedring af trafiksikkerheden. Trafiksikkerhedsrevision er en foranalyse af mulige problemstillinger. En besigtigelse bør i idealsituationen gennemføres i såvel dagslys som mørke. Vejrligets indflydelse på sikkerheden vurderes. Vejanlægget bør gennemkøres i alle retninger og vurderes ud fra alle relevante trafikantgruppers synsvinkler. Særlig fokus bør normalt være på: Færdselstavler Afmærkning af kørebane Faste genstande Vej- og stiadgange Oversigtsforhold Busstoppesteder / -lommer Holdepladser Vejbelysning Det vil ofte være relevant at prøve anlægget som både bilist, cyklist og fodgænger I den forbindelse tages hensyn til forhold for tunge køretøjer, kollektiv trafik, ældre og børn. 7

8 5.3 Veje gennem byer Sanering/hastighedsdæmpning af strækninger i byer med gennemkørende trafik, f.eks. ved etablering af fartdæmpende tiltag og krydsningsheller for fodgængere. Formål: Erfaringer viser, at bilernes hastighed har stor indflydelse på antallet af uheld og deres alvorlighed. Høj hastighed har samtidig en negativ virkning på de svage trafikanters tryghed og på bymiljøet, der belastes af støj og luftforurening. Fra lokal side er der ofte stor interesse for at få foranstaltninger, der kan dæmpe hastigheden på biler. Med henblik på at: forbedre trafiksikkerheden sikre, at hastighedsgrænserne overholdes forøge den oplevede tryghed mindske den oplevede barriereeffekt - bør der foretages en sanering af de mest belastede strækninger med meget gennemkørende trafik. Effekt: Saneringer af veje gennem byer vurderes at kunne give en middelstor forbedring af trafiksikkerheden. Gevinsten afhænger i høj grad af faldet i biltrafikkens gennemsnitsfart. Fordi: 60 procent af uheldene sker i byerne. I 21 procent af uheldene er involveret en fodgænger, cyklist eller knallertkører. Utryghed og barriereeffekt er høj. Indsats Skanderborg Kommune vil i løbet af de næste 2 3 år udføre trafiksikkerhedsrevision i alle mindre byer og på udvalgte strækninger i de større byer. Skanderborg Kommune vil i forbindelse med større gravearbejder tage stilling til eventuelle tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Opsætning af stærekasser (fastmonterede kameraer) kunne være et nyt tiltag for at sænke hastigheden gennem byerne uden gennemfartssanering - når/hvis dette lovliggøres. 8

9 5.4 Sorte pletter Med en regelmæssig og systematisk overvågning af vejenes sikkerhedstilstand kan man udpege de steder ( sorte pletter ), som er mest belastede af uheld. Formål: Systematisk udpegning og udbedring, herunder f.eks. ombygning af kryds og etablering af rundkørsler. Effekt: Bekæmpelsen af sorte pletter er almindelig anerkendt som et af de mest effektive og rentable tiltag til forbedring af sikkerheden. Fordi: 32 procent af alle uheld sker i kryds. Indsats: Der henvises til afsnit 7.1. Eksempel på sort plet: Petersmindevej/Århusvej, Hørning Sorte pletter: Her forstås en lokalitet på vejnettet, hvor der er indenfor en periode på 5 år er sket 5 ulykker eller mere fordelt på kryds eller strækninger (inden for 400 m.) 9

10 5.5 Veje i åbent land Gennemgang og ombygning af strækninger i åbent land, f.eks. etablering af rumleriller i vejmidten, midterautoværn på særligt belastede strækninger. Formål: Udviklingen i antal uheld er mest markant for byerne, men konsekvenserne af uheldene er langt alvorligere i det åbne land - grundet den højere hastighed. I det åbne land sker der forholdsvis mange uheld med tilskadekomne i kurver og ved mødeuheld. Længere sammenhængende vejstrækninger i det åbne land med flere ulykker end normalt, f.eks. strækninger med mange mødeuheld eller uheld i kurver, bør undergå en gråstrækningsanalyse. Effekt: En række tiltag og foranstaltninger i det åbne land vurderes at kunne give middel til stor forbedring af trafiksikkerheden. Fordi: 64 procent af alle uheld sker på lige vej eller i kurve, typisk ved eneuheld. Indsats: Skanderborg Kommune vil udføre forsøg med rumleriller og med fartviser. Gråstrækningsanalyse: Ved strækninger anvendes en beregningsmodel, der glider hen over en strækning på ca. 400 m. og screener for uheld. Overstiger antallet af uheld indenfor glideren et på forhånd fastsat antal uheld - f.eks. 4 eller 5 - er der tale om en potentiel sort plet. 10

11 5.6 Faste genstande Sanering af påkørselsfarlige genstande på vejen og i vejsiden på udvalgte strækninger. Formål: Skanderborg Kommune vil sikre, at veje med faste genstande har et lige så lavt risikoniveau som tilstødende veje uden faste genstande. Faste genstande er f.eks. lysmaster, vejskilte, vejtræer og autoværn. Sikringen kan i mange tilfælde klares ved at bruge standere, der giver efter, eller ved at flytte faste genstande. Effekt: Arbejdet med faste genstande vurderes at kunne give middel forbedring af trafiksikkerheden.. Fordi: 25 procent af alle uheld er med faste genstande Indsats: Skanderborg Kommune vil vurdere anvendelsen af faste genstande kan f.eks. et skilt undværes, kan det flyttes eller kan andet materiale anvendes. Eksempel på faste genstande 11

12 5.7 Cyklister og knallertkørere, knallert 45 og motorcykler Der skal gøres en særlig indsats for at forbedre trafiksikkerheden for cyklister, knallert-, knallert 45 kørere samt motorcyklister. Formål: Forbedring af sikkerheden for cyklister og knallertkørere og motorcyklister, særligt i kryds og i kurver. Effekt: Afhængig af valgt foranstaltning vurderes indsatsen overfor cyklister, knallert-, knallert 45 kørere samt motorcyklister at kunne give en middel forbedring af trafiksikkerheden. Fordi: 42 procent af de tilskadekomne i uheld er cyklister og knallertkørere 9 procent af de tilskadekomne i uheld er knallert 45 kørere og motorcyklister Indsats: Skanderborg Kommune vil: arbejde for anlæg af flere cykelstier hvor det er muligt, etablere tilbagetrukket stoplinie for bilister i kryds gennemføre kampagner for god cykel/knallert opførsel tilbyde alle 5. klasser cyklist-kurser arbejde for bedre knallert-undervisning anvende belægninger og lignende der ikke er eller bliver glatte (eks i vådt føre) i forbindelse med planlægning og udførelse af nye vejanlæg sikre at dæksler ikke placeres uhensigtsmæssigt for de tohjulede trafikanter 12

13 5.8 Kampagner og undervisning (information) Formål: Øget viden og bevidsthed om risici og adfærd i trafikken skal hjælpe den enkelte til at tage ansvar for både sig selv og sine medtrafikanter. Derfor er uddannelse og kampagner en væsentlig del af arbejdet med trafiksikkerhed. Effekt: Kampagner, og især gentagelser, vurderes i de fleste tilfælde at give en middel forbedring af sikkerheden i trafikken. Enkelte kampagner har vist sig at have stor effekt. Fordi: Glemsomhed og uopmærksomhed er skyld i en stor del af uheld i trafikken. Mere end 9 ud af 10 ulykker i trafikken kunne undgås, hvis trafikanterne opførte sig ideelt. Indsats: Skanderborg Kommune har nedsat et Færdselssikkerhedsudvalg. Det er administrativt udvalg med repræsentanter fra: Sydøstjyllands Politi Fagsekretariatet Handicap og Socialpsykiatri Fagsekretariatet Børn og unge Fagsekretariatet Teknik og Miljø Færdselssikkerhedsudvalget skal blandt andet: arbejde for at forbedre sikkerheden i trafikken i Skanderborg Kommune deltage i udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen informere, motivere og rådgive lokale organisationer, som arbejder med trafiksikkerhed medvirke i bearbejdning af holdninger og adfærd Herudover deltager Skanderborg Kommune i det Det Regionale Færdselssikkerhedsudvalg i Vejcenter Østjylland og samarbejder med Rådet for større Færdselssikkerhed. Kampagnestrategi Skanderborg Kommune vil slutte op om de nationale og regionale kampagner og søge at gennemføre disse aktiviteter med stor udstrækning af lokal forankring. De lokale kampagneindsatser skal koordineres med de nationale og regionale aktiviteter, og så vidt muligt følges op af politikontrol Fart Kampagner i forhold til overskridelser af fartgrænser. Formål: Der bør sættes vedvarende fokus på farten for at ændre viden, holdning og adfærd Effekt: Hastighedskampagner vurderes at kunne give stor forbedring af trafiksikkerheden. 13

14 Fordi: Risikoen for at en fodgænger bliver dræbt, ændres voldsomt ved hastigheder over 30 km. /t. Hvis hastigheden falder med 10 procent, falder antallet af dræbte med 40 procent. Indsats Skanderborg Kommune vil gennemføre lokale aktiviteter i relation til landsdækkende fartkampagner. Det rigtige budskab: Medierne omtaler ofte trafikulykker. En typisk fremlægning: en bilist mistede herredømmet på grund af glat føre. Ulykken skete imidlertid ikke på grund af glat føre, men fordi bilisten kørte med for høj hastighed. Skanderborg Kommune vil igennem dialog med politiet medvirke til udpegning af ATK (automatisk trafik kontrol - fotobil) strækninger Spiritus og stoffer Kampagner mod spirituskørsel og narkopåvirket kørsel. Formål: Der er stadigt stort behov for at have fokus på kørsel i påvirket tilstand. Det er vigtigt at: understøtte den udbredte holdning, at det ikke er ok at køre påvirket sikre, at der sættes ind over for, at trafikanter kører påvirket Effekt: Spirituskampagner vurderes at kunne give stor forbedring af trafiksikkerheden. Fordi: knap 20 procent af alle uheld sker under påvirkning af spiritus ved 50 procent af disse uheld sker der personskade ca. 30 procent er unge mellem år Indsats: Der vil blive udført lokale aktiviteter i relation til landsdækkende nationale kampagner mod spirituskørsel. 14

15 5.8.3 Unge Indsats i forhold til unge bilister, især unge mænd (f.eks. respekt for fart). Formål: at unge får mere fokus på forståelse af risiko og konsekvenser ved høj fart at unges adfærd i trafikken ændres Effekt: En målrettet indsats over for de unges adfærd i trafikken vurderes at kunne give middelstor forbedring af trafiksikkerheden. Fordi: Unge er overrepræsenteret i ulykker i trafikken. 20 procent af alle tilskadekomne er unge mellem år. Ulykkerne skyldes primært for høj fart, spirituskørsel og/eller manglende erfaring og rutine. Ofte fører manglende brug af sikkerhedssele til en forværring af skadernes omfang. Især har mange unge mænd en stærk tro på egne evner som bilist. Det betyder, at de tager chancer og kører risikobetonet. Antallet af unge trafikanter vil stige markant i de kommende år. Dette kræver, at man fastholder og optimerer indsatsen over for de unge trafikanter. Indsats: Skanderborg Kommune vil: yde tilskud til deltagelse i kurset Respekt for fart arbejde for en bedre opfølgning på samme kursus i samarbejde med de unge, arbejde med indsatser på uddannelsesinstitutioner Respekt for fart : er et avanceret kørekursus, som udbydes til årige og foregår på den gamle Vandel Flyvestation. Kurset har til formål at forbedre de unges køreegenskaber og deres risikoforståelse ved høje hastigheder. Derudover får deltagerne mulighed for at spare på deres bilforsikring, hvis de består kurset. 15

16 5.8.4 Skoleveje Aktiviteter ved skolestart, herunder skolevejsfoldere og udvidet samarbejde med skolebestyrelser og færdselskontaktlærere. Formål: Skanderborg Kommune er forpligtet til at sikre børnenes skoleveje, ligesom det skal sikres, at børnene opnår rutine som aktive trafikanter. Effekt: Aktiviteter ved skolestart vurderes at kunne give en forholdsvis lille forbedring af trafiksikkerheden, mens et udvidet samarbejde med skolebestyrelser og færdselskontaktlærere vurderes at kunne give en større forbedring af trafiksikkerheden. Fordi: Det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på skolebørn og sikre skoleveje. Omfattende bilkørsel til og fra skole hindrer børnene i at få den helt afgørende rutine som aktive trafikanter. For at forbedre sundheden og for at få træning i trafikkultur opfordres skolebørn til selv at gå eller cykle til skole i det omfang det er muligt. Indsats: Skanderborg Kommune vil: deltage i landsdækkende skolestartskampagner, som Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler udført med lokal forankring arbejde på en forældre-kampagne med overskriften: lad dit barn gå/cykle i skole det dig som forælder, der er med til at skabe usikkerheden 16

17 6 Analyse af uheld Uheldsanalysen er baseret på de uheld, der er sket på de kommunale veje i perioden , og som er registreret af politiet. Der sker mange trafikuheld på vejnettet, som politiet ikke får kendskab til, og som derfor ikke indgår i analysearbejdet. I de seneste år har flere sygehuse registreret skader via skadestuen. Registreringer fra Århus Sygehus er medtaget særskilt her i uheldsanalysen i afsnit 6.4.9, da uheldene ikke er registreret på samme måde som de uheld, som er registreret hos politiet. Uheldsanalysen omfatter ikke ekstrauheld, da disse ikke er registreret kontinuerligt og kan være behæftet med stor usikkerhed. 6.1 Udviklingen i antal uheld på stats- og kommuneveje Udviklingen i antal uheld i Skanderborg Kommune fra fremgår af figur 1, fordelt på stats- og kommunevej. Statsveje er de veje, som staten er ansvarlig for efter kommunesammenlægning 1. januar Kommuneveje er de veje, som Skanderborg Kommune er ansvarlig for efter kommunesammenlægning 1. januar Antal uheld Statsvej År Kommunevej Figur 1: Uheld registreret af politiet i Skanderborg Kommune fordelt på kommune og statsvej i perioden Antallet af uheld i Skanderborg Kommune har varieret mellem ca. 115 og 180 uheld pr. år. Størstedelen af uheldene er sket på kommunevejene. Der ses et stigende antal uheld fra 2001 til 2003 og herefter en kraftigt fald til Fra 2005 er der et faldende antal uheld på kommunevejene. I alt er der registreret 889 uheld på kommunevejene i den 8-årige periode. Antallet af uheld på statsvejene er mellem 32 og 51 uheld pr. år. Færrest i 2003, flest i I alt er der registreret 310 uheld på statsvejene i Skanderborg Kommune i den 8-årige periode. Ændringer i antallet af uheld kan generelt forklares med: 17

18 tilfældige variationer i forekomsten af uheld varierende uheldsregistreringer fra politiets side resultat af trafikale ændringer, der har indflydelse på trafiksikkerheden kampagner til fremme af sikkerheden i trafikken Generelt er der en tendens til et faldende antal uheld i Skanderborg Kommune. 6.2 Udviklingen i antal uheld på kommuneveje Der er sket et markant fald de seneste 3 år i antal uheld på kommunale veje, se Figur Antal tilskadekomne på kommunevejene År Dræbte Alvorligt tilskadekomne Korr. Lettere tilskadekomne Korr. Figur 2: Udvikling i antallet af tilskadekomne på kommuneveje i Skanderborg Kommune fordelt på skadens omfang Udviklingen i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne er faldet fra 45 i 2002 til 26 i 2008, dog med laveste antal, 20 i 2004, hvor ingen blev dræbt på kommunevejene. Antallet af lettere tilskadekomne har været stabilt de første år med flest, 40 lettere tilskadekomne, i 2006 og et meget stort fald frem til 2008, hvor kun 13 kom lettere til skade. 18

19 Begreber i uheldsanalysen Politiregistrerede uheld: Alle trafikuheld som politiet indberetter. Det er langt fra alle trafikuheld, som politiet får kendskab til. Politiet tilkaldes sjældent ved eneuheld, uheld med mindre materiel skade samt mindre personskadeuheld, og uheld hvor lette trafikanter er involveret. Erfaringer fra bl.a. skadestuen i Odense viser, at politiet registrerer: 100 % af de dræbte Ca. 50 % af de alvorligt tilskadekomne Ca. 20 % af de lettere tilskadekomne Ca. 5 % af uheld med materiel skade Ca. 5 % af uheld med cyklister Personskader: Antallet af personer, der er kommet til skade. Antallet af personskader dækker også dræbte. Der kan være flere personskader i ét uheld med personskade. Uheld med personskade: Trafikuheld, hvor der er sket personskade på én eller flere personer. Uheld med materiel skade: Trafikuheld, hvor der udelukkende er sket materiel skade. Ekstrauheld: Uheld med materiel skade, som politiet ikke optager rapport på, men alligevel indberetter til Danmarks Statistik. 19

20 6.3 Antal uheld i Skanderborg Kommune i forhold til nationale målsætninger Nationale mål Færdselssikkerhedskommissionen har til opgave at komme med forslag til initiativer, der kan være med til at nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen har siden 1988 udarbejdet tre nationale handlingsplaner og en strategiplan, som hidtil har været med til at sætte dagsordenen for arbejdet med trafiksikkerhed på såvel nationalt og kommunalt plan. Forslag til målsætning fra maj 2007 I maj 2007 udgav Færdselssikkerhedskommissionen et forslag til revision af strategier og indsatser med titlen Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. Det er en revision af den nationale målsætning fra Baggrunden for revisionen var, at den tidligere målsætning stort set var opfyldt ved udgangen af 2006, og på denne baggrund ønskede færdselssikkerhedskommissionen at sætte nye overordnede mål. Målsætning fra maj 2007 lyder: Antallet af både dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 procent frem til Udgangspunktet er tal for uheld i I Skanderborg Kommune har Byrådet besluttet at følge denne målsætning, dog således at udgangspunktet for reduktion af uheld er gennemsnittet for årene I revisionen har Færdselssikkerhedskommissionen udpeget fem udfordringer, som tilsammen tegner sig for mere end 80 procent af alle alvorlige trafikulykker. De fem udfordringer er: for høj fart spirituskørsel manglende selebrug ulykker med cyklister ulykker med unge trafikanter Færdselskommissionen har tillige udpeget 100 indsatsområder, som kan være med til at forbedre færdselssikkerheden. Disse er fordelt under følgende emner: 1. lovgivning og sanktioner 2. politikontrol 3. vejteknik og vejens indretning 4. kampagner og undervisning 5. køretøjer teknologiske og køretekniske løsninger 6. vidensgrundlag og forskning Det 3. og 4. emne vil være områder, hvor Skanderborg Kommune direkte kan bidrage med løsninger, som har indflydelse på antal uheld og dermed være med til opfylde af både den nationale målsætning og målsætningen i Skanderborg Kommune. Et væsentligt element for opfyldelsen af målet er, at der oprettes lokale færdselssikkerhedsråd i kommunerne. I Skanderborg Kommune er der oprettet et lokalt færdselssikkerhedsråd. Hvis vi sammenligner udviklingen i antal dræbte og tilskadekomne på kommunevejene i Skanderborg Kommune i perioden med målsætningen i denne plan for trafiksikkerheden i 2012, ser billedet således ud: 20

21 Målsætningen er ikke opfyldt for dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden fra 2004 til 2007 I 2008 er målsætningen nået for lettere tilskadekomne 45 Tilskadekomne på kommuneveje i Skanderborg Kommune År Dræbte Alvorligt Lettere Målsætning dræbte Målsætning alvorligt Målsætning lettere Figur 3: Udvikling i antal dræbte og tilskadekomne på kommunevejene i Skanderborg Kommune sammenlignet Skanderborg Kommunes nye målsætning Antallet af både dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne skal reduceres med i alt 40 procent frem til Udgangspunktet er et gennemsnit af tal for uheld fra 2004 til For at målsætningen i denne trafikplan kan overholdes, skal antallet af dræbte og tilskadekomne i Skanderborg Kommune være under 36 i 2012, fordelt på: mindre end 2 dræbte mindre end 15 alvorligt tilskadekomne mindre end 20 lettere tilskadekomne 6.4 Detaljeret uheldsanalyse Formålet med analysearbejdet har været at udpege særlige typer af uheld eller bestemte grupper af trafikanter, hvor en indsats for trafiksikkerheden har størst virkning. De fundne indsatsområder kan Skanderborg Kommune bruge til en prioritering af de penge, der er til rådighed at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i kommunen. Analysen af uheld på kommuneveje er opdelt i land- og byzone i forhold til: Antal uheld og graden af skade I perioden har politiet registreret 889 uheld på kommunevejene, heraf er 540 uheld sket i byerne og landsbyerne. Der er sket personskade i 42 procent af alle uheldene, jf. tabel 1. I 52 procent af uheldene i landzone er der sket personskade, mens det er 35 procent i byzone. 49 procent af personskaderne i Skanderborg Kommune er sket i landområde. 21

22 Byzone Landzone I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Personskadeuheld % % % Materielskadeuheld % % % I alt % % % Tabel 1: Uheld fordelt på by- og landzone samt art af uheld i Skanderborg Kommune I personskadeuheldene er der registreret 30 dræbte, 210 alvorligt tilskadekomne og 241 lettere tilskadekomne, jf. Tabel 2. Typisk sker de fleste uheld i byområder, mens uheldene i landområder er de mest alvorlige. Dette er også tilfældet i Skanderborg Kommune, hvor 24 ud af 30, svarende til 80 procent, er blevet dræbt i landområde. Byzone Landzone I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Dræbte 6 3 % 24 9 % 30 6 % Alv. tilskadekomne % % % Let. tilskadekomne % % % I alt % % % Tabel 2: Tilskadekomne fordelt på by- og landzone samt grad af skade i Skanderborg Kommune Uheld i henholdsvis byzone og landzone Problemer med trafiksikkerhed i byområder er normalt koncentreret til vejkryds, hvor der er mange konflikter mellem de forskellige grupper af trafikanter at forholde sig til. I et almindeligt 4-benet vigepligtsreguleret kryds skal en trafikant eksempelvis forholde sig til 32 konflikter med andre trafikanter. Den store koncentration af uheld er også i Skanderborg Kommune i krydsområder, idet næsten halvdelen af alle uheld i byzone er registreret her. Der er dog også en stor del af uheldene, der er strækningsrelaterede : 31 procent af alle uheld er sket på lige vej og 7 procent i kurver, se figur 4. Vejudformning - byområde Vejudformning - landområde 7% 15% 16% 5% 14% 18% 31% 4% 2% 25% 41% 23% Kryds, 4 ben Kryds, 3 ben Rundkørsel Ud-/ indkørsel Vej, lige Kurve Andet Kryds, 4 ben Kryds, 3 ben Kurve Vej, lige Andet Figur 4: Uheld på kommuneveje i byområder og landområder - fordelt efter vejudformning 22

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan

Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Uheldsrapport 13-17 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 776 Hurup Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2018 Sags nr. EMN-2018-00019_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, der er lavet i handlingsplanen

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Gl. Skolevej 1 A+B Tlf. 98 35 54 62 www.sebberskole.dk 9240 Nibe sebberskole@aalborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Kontrolleret af: Magnus Duus Hedengran Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 14.8.217 Version: 2 Projekt nr.: 1633-1 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik

Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik Trafiksikkerhedsstrategi 2017-2020 Veje og Trafik En aktiv Trafiksikkerhedsstrategi De menneskelige omkostninger ved en trafikulykke er ubeskrivelige for de involverede og deres pårørende, og dertil er

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde A6

Fredensborg Kommune. Borgermøde A6 Fredensborg Kommune Borgermøde A6 Program 17.00 Velkomst v/ Freja Brabæk Kristensen, formand for Udvalget for Infrastruktur og Teknik 17.10 Præsentation af analysen v/ Jakob Høj fra MOE Tetraplan 17.50

Læs mere

UDKAST. Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik

UDKAST. Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik UDKAST Trafiksikkerhedsstrategi 2017-2020 Veje og Trafik En aktiv Trafiksikkerhedsstrategi De menneskelige omkostninger ved en trafikulykke er ubeskrivelige for de involverede og deres pårørende, og dertil

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby

Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 102 Offentligt Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby Gladsaxe Kommune blev sammen med Herning Kommune udnævnt som de to første trafiksikkerhedsbyer

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH).

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). TRAFIKSIKKERHED I ODENSE STATUS 217 Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). I modsætning til de

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

Trafikulykker for året 2018

Trafikulykker for året 2018 Trafikulykker for året 2018 Titel Trafikulykker for året 2018 Dato: Maj 2019 ISBN (NET): 978-87-93674-64-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere