såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter"

Transkript

1 såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1

2 Indhold Overblik/ Budgetopfølgning Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter... 4 Serviceudgifter indenfor servicerammen... 5 Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen... 6 Overholdelse af servicerammen... 6 Anlæg... 8 Låneoptagelse Den politiske budgetaftales 7 særlige fokusområder for budget : Bemærkninger - driften Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget serviceudgifter Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Børneudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalg Overblik Plan- og Teknikudvalg Overblik Stevns Brandvæsen Renovation Anlæg Renter Afdrag på lån Finansiering

3 Overblik/ Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 30. september viser nedenstående overblik: Forventet regnskab bop3 Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forventet regnskab Tillægs bev. bop3 Tillægsbev. overf. til 2015 bop2 Finansiering i alt Serviceudgifter -rammen udenfor rammen Overførselsudgifter Netto renter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg Resultat brugerf. omr Balanceforskydninger Låneoptagelse Likvide aktiver I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 3 en afvigelse på i alt -70,3 mio. kr. på følgende: Finansiering: Merindtægt på -2,6 mio. kr. vedr. skatter og tilskud pga. midtvejsregulering Serviceudgifter/rammen: Børneudvalget merudgift 2,2 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgift 1,7 mio.kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget mindreudgift på -0,3 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget mindreudgift -0,1 mio.kr. Udgiftsprespulje -4,3 mio.kr. Økonomiudvalget øvrig drift mindreudgift -4,2 mio.kr. Serviceudg. udenfor rammen Børneudgifter merindtægt -0,8 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgifter 0,2 mio. kr. Plan- og teknikudvalget merudgift 0,5 mio.kr. Overførselsudgifter Økonomiudvalget merudgift 0,9 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget mindreudgift -2,7 mio.kr. Børneudvalget merudgift 2,2 mio. kr. Renter Merindtægt -2,0 mio. kr. Afdrag på lån Merudgift 0,1 mio. kr. Anlæg Mindreudgift -70,4 mio.kr. 75,9 mio.kr. forventes rullet til 2015 Låneoptagelse Mindreindtægt 9,9 mio.kr. vurderet på baggrund af forventet udgifter til anlæg Strukturel balance Overskud på -65,9 mio.kr. Serviceudgifterne/rammen: Budgetopfølgningen viser et merforbrug på servicerammen i forhold til oprindeligt budget på 7,719 mio. kr. rne fordeler sig på følgende måde: Forbrug af overførte bevillinger fra ,841 mio. kr. Udgiftsprespuljen til sanktion - mindreudgift -4,284 mio. kr. ØU mindreudgift -0,596 mio. kr. BU merudgift 0,349 mio. kr. SSU merudgift 2,757 mio. kr. PTU merudgifter merudgift 0,163 mio. kr. NFK mindreudgift -0,027 mio. kr. Beredskabet merudgift 0,022 mio. kr. Flyttet fra drift til anlæg (BU) -0,500 mio. kr. 3

4 1000 kr. Den Økonomisk politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Gule lamper udpeges til særlig politisk observans. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. Overførselsudgifter overførselsudgifter i forhold til korr. budget + = merforbrug / - = mindreudgift bop1 bop2 bop3 Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmar kedsforanst altninger Flygtninge Tilbud til flygtninge Førtidspensi oner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltudg. Børn - tabt arbejdsfortj eneste, hjemmetræ ning Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter Rullet overskud fra 2013 i henhold til rammeaftaler/aftale om lønsumsstyring 359 Omplacering af uddannelsesmidler fra serviceudgifter 6 Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter Af ovenstående fremgår det, at det samlede oprindelige budget til overførselsudgifter i budget udgør 287,8 mio.kr. og det korrigerede 288,2 mio. kr. Bop3 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 288,6 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et merforbrug på 0,9 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Vedr. kontante ydelser er der merudgifter til kontanthjælp på 1,5 mio.kr. samt merudgifter til sygedagpenge på 0,9 mio.kr. Til revalidering forventes et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. der i al væsentlighed skyldes mindreudgift til revalidering primært pga. færre personer i løntilskud, mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til flexjob og ledighedsydelse, idet der er hurtigere afløb på gammel fleksjobordning og færre i ny flexløntilskud. Vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes der en mindreudgift på -2,8 mio.kr. Der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. flygtninge idet kvoten bliver opfyldt i indeværende regnskabsår og der forventes en del familiesammenføringer. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -2,7 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Merudgifter til flygtninge 0,6 mio.kr., mindreudgifter til førtidspensioner på -3,7 mio. kr. og merudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. personlige tillæg. Merudgifter til boligydelse på 0,4 mio.kr., merudgifter til boligsikring på 0,1 mio.kr. samt mindre udgifter til enkeltudgifter på -0,1 mio. kr. BU forventer en merudgift på 2,2 mio.kr. på tabt arbejdsfortjeneste ved nye sager med fuldtidskompensation. 4

5 1000 kr. Serviceudgifter indenfor servicerammen forventet overf. serviceudgifter - bop3 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug ØU Udgifts pres pulje SSU BU NFK PTU Beredskab Afv. øvrig drift Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter Overført fra tidligere års budget til TUBA og Handicaprådets sundhedsmesse 561 Rullet overskud fra 2013 i henhold til rammeaftaler/aftale om lønsumsstyring Omplacering af uddannelsesmidler fra serviceudgifter -6 Omplaceret til anlæg Børneudvalget -500 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne Af ovenstående fremgår det, at det samlede oprindelige budget til serviceudgifter i budget udgør 811,1 mio. kr. Der er overført yderligere bevilling fra 2013 til TUBA og Handicaprådets sundhedsmesse på i alt 0,561 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen blev der bevilget rullet 12,6 mio. kr. fra 2013 til vedr. serviceudgifterne. Der er omplaceret budgetmidler for 0,5 mio. kr. til anlæg samt omplaceret uddannelsesmidler til overførselsområdet. Samlet set giver det et korrigeret budget på 823,8 mio.kr. Bop3 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 818,9 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på i alt 5,0 mio. kr. i forhold til korr.budget budget og et merforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. r i forhold til korrigeret budget Vedr. overskud/underskud på områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler/ lønsumsstyring eller andre områder med overførselsadgang blev der rullet 13,2 mio. kr. fra 2013 til vedr. serviceudgifter. Til budgetopfølgning 3 skønnes der at skal rulles et overskud på 3,4 mio. kr. til 2015, hvilket betyder at der forventes brugt 9,8 mio. kr. af det rullede overskud. ØU forventer samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio.kr. Mindreforbruget består af en mindreudgift på -1,2, mio.kr. vedr, puljen til sygdom og barsler, mindreudg.til forsikringer og risikostyring -1,0 mio. kr., mindreudgift på -0,8 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner samt merudgift til administration vedr. det brugerfinansierede område på 0,2 mio. kr. samt mindreudgift vedr. rengøringskorpset på -0,5 mio. kr. Vedr. folkevalgte forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. På administrationen forventes en mindreudgift på 1,6 mio. kr. Derudover forventes der mindreudgifter til produktionsskoler på -0,2 mio.kr. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -4,3 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. SSU forventer samlet set et merforbrug på 1,8 mio.kr. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio.kr. vedr. tandplejen, der forventes et mindreforbrug til voksne med særlige behov på -1,6 mio. kr., mindreudgifter til genoptræning og sundhedsfremme og forebyggelse på -0,3 mio. kr. Til ældre og handicappede forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Vedr. midlertidig boligplacering af pga. stigende antal flygtninge forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. BU forventer samlet set en merudgift på 2,2 mio.kr. Mindreforbrug -3,0 mio.kr. fællesudgifter er modgående besparelser der blev besluttet efter budgetopfølgning 1 for at nedbringe det forventede merforbrug. Derudover ligger de væsentligste afvigelser på tilbud til børn og unge med særlige behov med en merudgift på 2,4 mio.kr. Derudover er der mindreudgifter på børnepasningsområde på -0,3 mio.kr. Merudgifter på skoleområdet på 2,7 mio.kr., merudgifter på ungdomsskolen på 0,4 mio.kr. NFK mindreudgift på -0,327 mio. kr. hvoraf -0,3 mio. kr. vedr. overskud vedr. rammeaftaler. PTU forventer en mindreudgift på -0,1 mio.kr. Mindreforbrug vedr. rammeaftaler på -0,250 mio. kr. og merudgifter til vedligeholdelse af Algade, befordring af elever samt kommunale udlejningsejendomme. Mindreudgifter til drift, idet der er nedrevet og solgt ejendomme og til konsulent vedr. byfornyelsessager. 5

6 1000 kr. Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen serviceudgifter udenfor servicerammen- bop = merforbrug/ - = mindreforbrug Afv. bop1 Afv. bop2 Afv. bop3 SSU - Sundhedsudg. SSU - Centrale refusionordning BU - Centrale refusionsordning PTU - Ældreboliger På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der en mindreudgift på -0,1 mio. kr. Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2013, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Servicerammen i bop3: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne Forventet regnskab Merforbrug overskridelse af servicerammen Budgetopfølgningen viser et merforbrug på servicerammen i forhold til oprindeligt budget på 7,719 mio. kr. rne fordeler sig på følgende måde: Forbrug af overførte bevillinger fra 2013 (i alt 9,841 mio. kr.):. - ØU - forbrug 1,948 mio. kr. - SSU forbrug 0,372 mio. kr. - BU forbrug 6,899 mio. kr. - NFK forbrug 0,098 mio. kr. - PTU forbrug 0,524 mio. kr. Mindreforbrug øvrig drift (-1,616 mio. kr.): - Udgiftsprespuljen til sanktion mindreudgift -4,284 mio. kr. - ØU mindreudgift -0,596 mio. kr. - BU merudgift 0,349 mio. kr. - SSU merudgift 2,757 mio. kr. - PTU merudgifter merudgift 0,163 mio. kr. - NFK mindreudgift -0,027 mio. kr. - Beredskabet merudgift 0,022 mio. kr. Flyttet fra drift til anlæg (BU) -0,500 mio. kr. Ompl. uddannelsesmidler til overførselsområdet -0,006 mio. kr. Overskridelse servicerammen 7,719mio. kr. 6

7 r serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og servicerammen fordeler sig på udvalgsniveau på flg. måde: =mindreforbrug/+=merforbrug ØU SSU BU NFK PTU Beredskab Forbrug af rullet budget fra Flyttet fra drift til anlæg Omplaceret uddannelsesmidler til brugerf ØU bufferpulje ØU - puljer langtidssygdom og barsler ØU tjenestemandspensioner ØU - adm.udgifter det brugerf ØU indkøb ØU folkevalgte ØU fællesomkostninger ØU arbejdsmarked ØU - teknik og miljø, BBR ØU - diverse, abonnement til KL, venskabsbysamarbejdet, produktionsskoler SSU sundhedsudgifter SSU - tilbud til voksne med særlige behov SSU - ældre og handicappede SSU voksne SSU - tilbud til udlændinge BU omprioriteringspulje BU pasningsordninger Børn BU - skoler BU ungdomsskolen BU Magnoliegården BU - tilbud til børn og unge m. særlige behov NFK - kulturel virksomhed og kulturområder NFK folkeoplysning PTU - faste ejd.og fritidsomr PTU - kollektiv trafik PTU vejvæsen PTU materielgården Beredskabet - Stevns brandvæsen Overskridelse af servicerammen SUM 7

8 1000 kr. Anlæg Opr. Budget Korr. budget BOP3 ØU SSU BU NFK PTU I alt Oprindeligt budget Overført fra 2013 til i forbindelse med bop KB Overført fra 2013 til i forbindelse med regnskabsafslutningen KB Skolereform overført fra 2013 til KB 10. dec. KB Overført fra drift til anlæg Børneudvalget 500 Overført fra rullebeløb fra drift til anlæg udvikling af Stevns.dk 155 Salg af Højerupvej 21a 359 Salg af Ved banen Salg af Skolemarken Garantiforpligtigelse Algade Salg af Maglehøjvej 38a-b - salgsomkostninger 65 Salg af Maglehøjvej 38a-b salgsindtægt -625 Salg af Stevnsvej Rådhusbyggeri Sundhedscenter Skolereform Korrigeret budget Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 177,864 mio.kr. Der forventes et forbrug på 107,5 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -70,4 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 75,9 mio.kr. fra til Nedenfor er vist anlæg med afvigelser den fulde anlægsoversigt ses på side 131: Anlægsoversigt bop3/ afvigelser og overf. til hele kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 ØU - i alt ØU - anlægsudgifter i alt U ØU - anlægsindtæger i alt I Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I Salg af Skolemarken 17 I Salg af Bjælkerupvej 34 U 10 Salg af grund på Kystvejen U Salg af grund på Kystvejen I Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U 900 Salg af Acacievej 54, Strøby Egede U 35 Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole U Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole I Salg af Skørpinge Mark 7, Rødvig U 50 Salg af Druelundsvej 13, Store Heddinge U 50 Tilbygning Rådhus U Tilbygning Rådhus, etape II U Nedrivning af pavillioner - Hårlev U 101 Godt sprog i Stevns Kommune U Projektansættelser U

9 Anlægsoversigt bop3/ afvigelser og overf. til hele kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 God Ledelseskommunikation U Frivillighedscenter U Digital udvikling U Projekt udvikling U -291 Arkiv - fusion U 48 Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U -76 ESDH - Acadre U -100 Kick-off - Tinghuset U Tinghuset - Investeringer U Sikringstiltag forsikringsområdet U -548 SSU - i alt SSU - anlægsudgifter i alt SSU - anlægsindtæger i alt Tilskud til servi.arealer Bro-/Pl I -16 Udskiftning af nøglebokse U Velfærdsteknologi U Hjælpemidler/Boligindretning 2009 U BU - i alt BU - anlægsudgifter i alt BU - anlægsindtæger i alt 0 0 Hotherskolen Ombygning/renovering U 337 Autismeklassen Istandsættelse U 10 Skolestruktur - Trådløst netværk U 4 Skolereform - U Strøbyskolen - Skoletoiletter U 50 Madordninger på institutioner U Ny institution i Rødvig U Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U Omr. Stevns-Klippinge Børencenter - Hegn U 41 Tryggevælde Bh akustik og belysning U 11 NFK - i alt NFK - anlægsudgifter i alt U NFK - anlægsindtæger i alt I Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U Strøby Fælled U 76 0 Natur og miljø i landsbyer U Etablering af P-pladser mv.gl. svømmehal U 366 Kommunal medfinansiering - Multihus U Tælleapparat til svømmehal U 1 Infoskærm - Svømmehal U 1 Kunststofbane I -33 Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport U Tilbygning til Hårlevhallen U Tilbygning til Hårlevhallen I Hellestedhallen - Akut udbedring affugtp U 114 Klimatilpasningsplaner U Kystsikring U Vandløb NFK beslutning U Udarbejdelse af handleplaner U 31 Tryggevælde å/renovering sluseport U Bibliotekssystem U Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. U Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. I Maskiner til området ved Stevns Fyr U Pulje til landsbyer, forsamlingshus U Unesco U Profilering og målrettet turistindsats U Energilandsbyer på Stevns U Fiskeri LAG U -8 9

10 Anlægsoversigt bop3/ afvigelser og overf. til hele kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 PTU - i alt PTU - anlægsudgifter i alt U PTU - anlægsindtæger i alt I 0 0 Rottebekæmpelse U Energibesparende foranstaltninger pulje U Egestræde 14 - Renovering af indgang U Nedrivningspulje U Nedrivningspulje fra 2011 U Renovering af Rødvig Station U Munkegårdsparken U Udvikling - Lokalområder U Hundelufterareal ved Klippinge U Genopretning af diverse boldbaner U Hårlev Hallen - Renovering af kloak U Energitiltag - Beredskab og Materielgård U Ombygning - Administration/Materielgårde U Brorapport U Trafiksikkerhedsplan U Trafiksanering Kystvejen/Strandve U Tilgængelighed U Renovering af Algade, Store heddinge U Omfartsvej - Strøby Egede U Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig U 550 Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U Energitiltag - Store-Heddinge Skole U Energitiltag - Hotherskolen U Energitiltag - Strøbyskolen U Træpillefyr - Hotherskolen U 180 Ny brugsvandsinst. - Store Heddinge Skol U -160 Installering af solcellehybrid på St. He U St.-Heddinge skole - Ventilationsanlæg U 325 Energitiltag - SFO Hopstar U Energitiltag - Hårlev Bibliotek U Energitiltag - Rødtjørnen U Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U Energitiltag - Humlebien U Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U Magnoliegården - Udskiftning af vinduer U Magnoliegården - energieffektivis U 300 Magnoliegården - Renovering rens U -53 Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U Birkehøj - Udstiftning af tag, Revu U -5 Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U Bymidteplan U Brutto anlægsudgifter i alt Brutto anlægsindtægter i alt

11 Låneoptagelse Oprindeligt budget 0 Overført fra 2013 til -cykelsti Hellested-Hårlev omfartsvej Strøby Egede låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger Korrigeret budget Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 2013, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor vil der skulle hjemtages lån for 7,8 mio.kr. hvor anlægsudgifter har belastet regnskabsår 2012 og for 4,4 mio. kr. hvor udgiften har belastet regnskabsår Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Det forventes, at der vil være anlægsudgifter der kan lånefinansieres i for -28,244 mio.kr. Samlet set forventes der låneoptagelse for i for: Anlægsinvesteringer der kan lånefinansieres fra regnskab 2012 Anlægsinvesteringer der kan lånefinansieres fra regnskab 2013 Anlægsinvesteringer der kan lånefinansires fra regnskab Låneoptagelse i alt -7,824 mio.kr -4,401 mio.kr -16,019 mio. kr. -28,244 mio.kr Låneoptagelse Opr. Budget Overført fra 2013 til Korr. budget Kan hjemtages vedr. R12 Kan hjemtages vedr. R13 Kan hjemt. i R14 jf. anlæg bop3 Forv. regnskab Afv. Ønskes overf. til 2015 Lånedispensation forprojektering omfartsvej (lånedisp.- 12,7 mio.) cykelsti Hårlev/Hellsted (lånedisp. -7,0 mio.) Energieffektiviseringer auto. låneadgang Låneoptagelse i alt

12 Overblik budgetopfølgning 30. september Hele kr. Opr. budget Korr. budget Forventet regnskab Afv. Tillægs bev. bop3 Tillægsbev overf til 2015 bop2 Finansiering Skatter Generelle tilskud Drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Tværgående udgiftsprespulje m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Social- og sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og pers. tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudg. udenfor rammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Børneudvalget Overførselsudgifter Børn Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Ungdomsskolen m.v Tilbud t.børn og unge m.særl.behov Takstfinansierede institutioner Serviceudg. udenfor rammen Tilbud t.børn og unge m.særl.behov Natur, Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Turisme Kulturel virksomhed Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan og teknikudvalget Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Materielgården Serviceudg. udenfor rammen Faste ejendomme og fritidsområder Stevns Brandvæsen Fællesudgifter Drift i alt Renter Ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Brugerfinansierede omr.drift Låneoptagelse Forskydninger på likvide aktiver

13 Opgørelse likviditetsbudget Budget / likviditet - hele kr Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Budgetteret opsparing budget, Drift: TUBA -400 Handicaprådets sundhedsmesse -159 Rulning af budget fra 2013 til i h.t. rammeaftaler og aftale om lønsumsstyring Rulning af budget fra 2013 til øvrig drift Rulning af budget fra 2013 til - tilretning bibl. og konsulentbist. -93 Rulning af budget fra 2013 til drift overf. til anlæg 155 Overført fra drift til anlæg Børneudvalget 500 Anlæg: Rullet anlæg KB 28. nov Skolereform overføres til KB 19.december Opsamling anlæg - rulles fra B2013 til B KB 27. februar Rulning af budget fra 2013 til drift overf. til anlæg -155 Overført fra drift til anlæg Børneudvalget -500 Salg af Højerupvej 21a -359 Salg af Ved Banen Salg af skolemarken Garantiforpligtigelse - Algade Skolereform Sundhedscenter Salg af Stevnsvej 26 dele af 202 Salg af Maglehøjvej 560 Rådhus Låneoptagelse: Rullet låneoptagelse KB 28. nov opsamling KB 27. febr Afdrag på lån: Indfrielse af lån Højerupvej 21a -675 Indfrielse af lån Ved banen Usikkerheder: Bop Bop3 - rullet anlæg Skøn over uforbrugt driftsbudget overføres først til R Forbrug af likvide aktiver Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser: Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget Overførte bevillinger fra 2013 til drift Overførte bevillinger fra 2013 til anlæg Overførte bevillinger fra 2013 til låneoptagelse Tillægsbevillinger Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver Forventet mindreforbrug af likvide aktiver /bop Likviditetsbudget /forbrug af likvide aktiver

14 Forventet over-/underskud Serviceudgifter I alt PTU NFK BU SSU ØU Forbrug + Opsparing - Fra til 2015 Fra 2013 til ØU SSU BU NFK PTU I alt Overførsel af over-/underskud rammeaftaler, lønsumsstyring samt øvrige Overstående graf viser, hvor meget der skønnes at skulle overføres vedr. serviceudgifterne, I alt skønnes der i alt at skulle overføres et overskud på -3,334 mio. kr. fra til På områder udenfor mål- og rammeaftalerne er der rullet et overskud på 8,876 mio. kr. og på øvrige blev der rullet et overskud på 4,299 mio. kr., så i alt er der rullet 13,175 mio.kr. af uforbrugte bevillinger fra budget 2013 til budget vedr. serviceudgifter. Dvs. at der i har været et forbrug på i alt 9,841 mio. kr. af de overførte rullebeløb. Derudover overføres der 0,085 mio. kr. vedr. overførselsudgifter disse er ikke indeholdt i ovenstående diagram. 14

15 Den politiske budgetaftales 7 særlige fokusområder for budget : 1. Nye øjne på Stevns - Visionsprojekt 2020 Kommunalbestyrelsen har på sit møde i juni måned 2013 vedtaget skitsen til et visionsprojekt, som skal sikre kommunen en bæredygtig og attraktiv profil, som sætter retning, kant og fokus på Stevns og de ydelser, som vi leverer til kommunens borgere. Ønsket om en mere klar profil skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer, som alle kommuner er udsat for - nu og i de kommende år. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke kan det hele, men skal prioritere. Denne nødvendighed giver mulighed for at se på Stevns Kommune med nye øjne. Sammen med lokale interessenter skal vi sætte en mere tydelig retning på den overordnede udvikling i de kommende år. Status: Visionsprojektet forløber ad flere spor, Et politisk spor for Kommunalbestyrelsens medlemmer, Et ydre borger inddragende spor, et indre spor for den administrative organisation samt kommunens institutioner. Direktionen har sammen med borgmesteren set nærmere på igangsættelsen af visionsprojektet "Stevns 2020". I den forbindelse er der taget kontakt til et eksternt konsulentfirma (Thorups kontor). Økonomiudvalget godkendte den 15. april konceptet for visionsprojektet og skitseforslaget fra Thorups kontor. Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17. juni en kick off eftermiddag om visionsprojektet med arbejdstitlen STEVNS Projektet knytter an til tiltrædelsen af den nye Kommunalbestyrelse i januar, og ligger i forlængelse af udviklingsforløbet Bæredygtigt Stevns, gennemført i Som optakt til kick off gennemførte Thorups kontor individuelle interview med de 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Den 19. november holdes Visionsseminar på Klinten i Rødvig. Formålet med Visionsarbejdet er at geare og profilere Stevns Kommune til offensivt og innovativt at kunne håndtere fremtidens udfordringer, bl.a. ved at udnytte kommunens muligheder og potentialer. 2. Udvikling af folkeskoleområdet På skoleområdet har vi i 2013 gennemført en indholdsdebat, som indtil videre er resulteret i en politisk vedtaget vision for området. I skal en nærmere skolepolitik udarbejdes og udstikke retningen for de kommende års udvikling. Udviklingen af en politik for folkeskolerne skal ske i åben dialog og involvere alle parter omkring folkeskolerne og Ungdomsskolen. Den kommende skolereform skal være på plads senest august. Den bliver en af de store udfordringer for de kommende år. Skolereformen stiller krav om udvikling af nye undervisningsformer og til skolernes fysiske indretning. Der afsættes derfor en pulje til anlæg i 2013 på 3,4 mio. kr., som kan understøtte reformens gennemførelse i de kommende år. Status: Skolepolitikken er vedtaget i marts. Skolereformen er startet med begyndelsen af det nye skoleår Der er renoveret lokaler og etableret arbejdspladser til underviserne på alle skolerne i foråret. Udeståender og ændringer vedrørende arbejdspladserne i forhold til skærme og arbejdsstationer gennemføres løbende. 3. Tilpasning og udvikling af dagtilbud I de senere år er det samlede antal fødsler faldet, og det vil i de kommende år reducere det samlede behov for dagtilbud. Den politiske vedtagelse af Daginstitutionsplanen har sat gang i en kapacitetstilpasning af området. I den østlige del af Hårlev og i Store Heddinge er daginstitutionerne ikke tidssvarende. Samtidig ønsker flere forældre tilbud i integrerede institutioner til deres børn. Derfor afsættes 1 mio. kr. i 2015 til projektering, samt 18 mio. kr. i både 2016 og 2017 til renovering/nybyggeri. Status: Det forsatte meget lave fødselstal, har bevirket at der i perioden august 2013 til april er lukket tre institutioner. Medio lukkes 21 vuggestuepladser. Der planlægges ikke med projektering i En ny sundhedsaftale med Region Sjælland I skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Status: Udkast til sundhedsaftale har været til høring i alle kommuner. Stevns Kommune forholdt sig positivt til forslaget med få bemærkninger. Administrationen har været inddraget i store dele af arbejdet med den nye sundhedsaftale, som ønsket. 15

16 5. En styrket frivilligindsats Frivilligindsatsen omfatter både det frivillige sociale arbejde samt kultur- og fritidstilbud. I Stevns ønsker vi flere frivillige. Og de frivillige skal også sikres bedre mulighed for at kunne indgå i den samlede opgaveløsning på velfærdsområderne. I skal vi derfor i ligeværdighed og gensidig respekt udvikle samarbejdet med borgere, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder. Vi skal se efter nye samarbejdsmodeller og teknologier. Ikke som en spareøvelse, men for at få aktiveret de mange resurser, der er i vore lokale samfund, og for at understøtte Visionsprojekt Status: Den politiske styregruppe har begyndt sit arbejde. Endvidere er der afholdt et arrangement mellem styregruppen og de frivillige foreninger. Arrangementet førte til udarbejdelsen af en række forslag, der nu indgår i arbejdet med en konkret handle- og tidsplan, jf. kommissoriet, som er politisk vedtaget. 6. Beskæftigelse/Jobcenter Regeringen forventes inden udgangen af 2013 at fremlægge forslag til en omfattende beskæftigelsesreform. Ved reformens vedtagelse i Folketinget sættes fokus på Arbejdsmarked og de muligheder, reformen medfører. Status: Lovforslaget er i høring og forventes vedtaget i sin nuværende form eventuelt med mindre ændringer. ØU har påbegyndt arbejdet med reformen med at se på området for erhvervsservice, som reformen lægger op til at styrke. Udvalgsarbejdet vil fortsætte forventeligt vinteren over. 7. Infrastruktur Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastruktur. Det gælder både i Stevns internt og i opkoblingen til verden omkring. Arbejdet med at styrke infrastruktur i Stevns vil indgå i Visionsprojekt Konkret vil arbejdet i omfatte følgende områder: - Vejføring ud af kommunen i form af en statsvej - Interne vejforbindelser - Offentlig transport, herunder et kommende udbud af buskørsel Udlægning af fibernet og mobil teledækning i Stevns. Status: Samarbejde med Køge Kommune vedr. vejføring ud af Stevns Kommune er etableret og Folketingets Transportudvalg er kontaktet. Interne vejforbindelser afventer bl.a. undersøgelse af forekomsten af rigkær i Tryggevælde Ådal. Undersøgelsen forventes afsluttet ultimo. Offentlig transport, herunder udbud af buskørsel har været drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen og Plan- og Teknikudvalget arbejder p.t. videre med mere konkrete tiltag. Resultatet af det kommende udbud af kørslen forventes implementeret med virkning fra 1. august Udlægning af fibernet og mobil teledækning er i undersøgelsesfasen. 16

17 Bemærkninger - driften 17

18 Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Korrigeret budget Forventet regnskab pr pr Forven-tet overførsel til 2015 Afvig-else øvrig drift pr pr I kr. Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Daghøjskoler Tværgående driftsudgifter - aktivering Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Sygedagpenge Der forventes lidt flere sygedagpengemodtagere, end budgetteret. Ved budgetopfølgning 2 forventedes samme antal, som budgetteret. Der er taget højde for effekter af sygedagpengereformen, idet budgetopfølgningen er baseret på faktisk forbrug frem til Stigningen i antallet findes primært på personer, der er sygemeldt i mere end 52 uger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget/regnskab 2009 til Budget Figur 1 Antal modtagere af sygedagpenge Budget Regnskab /Fv 18

19 Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Kontanthjælp aktiv og passiv Der forventes merudgifter til kontanthjælp, idet antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Det forventes, at antallet når op på 463 helårspersoner mod budgetteret 389 helårspersoner. Til gengæld er taksten på den nye uddannelseshjælp ofte lavere end de hidtidige forsørgelsesydelser. Årsagen til merudgiften på området skal desuden findes i øgede udgifter til løntilskudsordninger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget/regnskab 2009 til Budget Figur 2 Antal modtagere af kontanthjælp Budget Regnskab /Fv 0 Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes stort set uændrede udgifter til medfinansiering af A-dagpenge. Ved budgetopfølgning 2, pr var antallet af helårspersoner ikke faldet, som forventet, men efterfølgende er antallet faldet til et niveau stort set svarende til det budgetterede. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af medfinansierede A-daggpenge-modtagere - fra budget/regnskab 2010 til Budget Figur 3 Antal modtagere af A-dagpenge Budget Regnskab /Fv Revalideringsydelse m.v. Der forventes stort set uændrede udgifter til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at svare til det budgetterede. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget/regnskab 2009 til Budget Figur 4 Antal modtagere af revalideringsydelse Budget Regnskab /Fv 19

20 Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Fleksjob Der forventes mindreudgifter til fleksjob. Efter Fleksob-reformen ansættes ikke flere personer i fleksjob efter gamle regler, men de personer, som allerede er i fleksjob, fortsætter i ordningen, så længe de er ansat i det konkrete job. Afløbet efter gammel ordning sker tilsyneladende hurtigere end forventet, samtidig med at tilgangen til den nye ordning indtil videre ikke er så stor, som forventet. Desuden er der taget højde for, at en del arbejdsgiverrefusioner ikke når at blive udbetalt i på grund af fremrykket regnskabsafslutning. 400 Figur 6 Antal personer i fleksjob Budget Regnskab /Fv Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at ligge væsentligt over det budgetterede, hvilket medfører en merudgift. Stigningen findes primært på personer, som modtager ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget/regnskab 2009 til Budget Figur 7 Antal personer på ledighedsydelse Budget Regnskab /Fv Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen følger også de nye ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Ordningen er kommet langsomt i gang, og det forventes nu, at antallet kun svarer til ca. 24 helårspersoner, i stedet for de 38 helårspersoner, der er budgetteret med. Sygedagpengereformen medfører, at en række personer siden 1.7. har fået ret til et jobafklaringsforløb. Baseret på perioden til forventes 3 helårspersoner i ordningen. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af deltagere i ressourceforløb / jobafklaring fra regnskab 2013 til Budget Figur 8 Antal personer i ressourceforløb eller jobafklaring Budget Regnskab /Fv 20

21 Tusind kr. Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Arbejdsmarkedsforanstaltninger De foregående politikområder indeholder primært udgifter til borgernes forsørgelse. Alle udgifter, som er forbundet med borgernes aktiveringstilbud er samlet under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Overordnet set forventes en mindreudgift på hele politikområdet. Anvendelsen af tilbuddene ændrer sig hele tiden og der vil derfor ofte være forskydninger mellem de enkelte del-politikområder. De væsentligste afvigelser i forhold til forudsætningerne nævnes her: Seniorjob: Der forventes færre i seniorjob, idet de forsikrede ledige nu skal have opbrugt mulighederne for særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden de kan ansættes i seniorjob. Ungeenhed i Køge: Der er ikke budgetteret med drift af ungeenheden i Køge. Det drejer sig primært om udgifter til projektleder, ½ års sagsbehandler samt husleje. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Der forventes færre personer i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. To af personerne er dog overgået til STU i Social- og sundhedsudvalgets regi, idet de har fået tilkendt førtidspension. Løntilskud vedrørende forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige i løntilskudsjob er faldet drastisk og tendensen fortsætter i. Det skyldes blandt andet, at løntilskudsjob kun kan ydes for 6 måneder og der er ikke mulighed for forlængelse. Til gengæld er der en stigning i antallet af løntilskudsjob hos private arbejdsgivere. Løntilskudstaksten til private arbejdsgivere er lavere end til offentlige. Generelt: Udgifterne er omfattet af refusionsloftet, som i Stevns Kommune er overskredet, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke kan hjemtages fuld statsrefusion af udgifterne. Ydermere er refusionsloftet fra opdelt i to refusionslofter. Denne opsplitning i sig selv medfører at refusionsindtægten bliver mindre end forventet. Nedenstående figur viser udviklingen i de samlede udgifter til aktivering i perioden Regnskab 2011 til Budget Figur 9 Udvikling i udgifter til aktivering Kommunale udgifter til aktivering - Stevns (-pl) R2011 R2012 R2013 FvR B2015 Flygtninge Det forventes, at kvoten for på 34 personer bliver opfyldt i indeværende regnskabsår, og desuden forventes en del familiesammenføringer. Der er ved budgetopfølgningen modtaget ca. 30 flygtninge + familiesammenførte. Udgifterne til forskellige former for danskundervisning forventes at blive væsentligt større end budgetteret, idet flere personer gennemfører modulerne hurtigere. Samlet set forventes en betydelig merudgift på politikområdet. 21

22 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse til forsikrede ledige. Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 211 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 32 helårspersoner x kr uger, passive/aktiverede med lav refusion: 128 helårspersoner x kr uger, aktive/høj refusion: 4 helårspersoner x kr uger, delvis raskmeldte: 29 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 18 helårspersoner x kr. Sygemeldte i alt: 219 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26 helårspersoner x kr uger, passive/aktiverede med lav refusion: 120 helårspersoner x kr uger, aktive/høj refusion: 5 helårspersoner x kr uger, delvis raskmeldte: 37 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 31 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr., primært på grund af væsentligt flere personer på ydelse over 52 uger. Delpolitikområde: Kontanthjælp 420 helårspersoner fordelt på: 31 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Offentlige arbejdsgivere: 11 helårspersoner x kr. 20 helårspersoner x kr. 389 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 219 helårspersoner x kr. Ej forsørgere: 87 helårspersoner x kr. Unge udeboende: 61 helårspersoner x kr. Unge hjemmeboende: 22 helårspersoner x kr. Aktiveringsprocent: 47%, heraf ca. 18% i tilbud, som udløser høj refusionssats. 490 helårspersoner fordelt på: 27 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: 10 helårspersoner x kr. Offentl. arbejdsgivere - gl.ordn. 10 helårspersoner x kr. Offentl. arbejdsgivere - ny ord. 7 helårspersoner x kr. 463 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 148 helårspersoner x kr. Ej forsørgere: 122 helårspersoner x kr. Unge udeboende: 9 helårspersoner x kr. Unge hjemmeboende: 9 helårspersoner x kr. Unge på uddannelseshjælp: 175 helårspersoner x kr. 22

23 Kontante ydelser Der forventes en merudgift på kr. Merudgiften skyldes dels flere personer i løntilskud og til en højere takst, og dels flere kontanthjælpsmodtagere - især på forsørgertakst og ej-forsørgertakst, som er de dyreste takster. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet i forhold til bop 2. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 389 helårspersoner, heraf 55 i løntilskud 10 i voksenlære, og 324 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 270 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). 348,5 helårspersoner, heraf 32 i løntilskud 15 i voksenlære 13,5 på arbejdsmarkedsydelse, og 288 på A-dagpenge - heraf 260 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering, det vil sige ledige i mere end 4 uger. Endvidere har 12,6 helårspersoner modtaget den særlige uddannelsesydelse efter opbrugt dagpengeret. Ordningen er ophørt. Der forventes en merudgift på kr. Den forkortede dagpengeperiode forventes nu at være slået igennem. Der er dog fortsat store problemer med A-kasserne manglende indberetning til afregningssystemet, så vi kan reelt set ikke alene bruge afregningerne til at beregne et forventet årsforbrug. Handleplan Der er fokus på effekterne af kontanthjælpsreformen og indførelsen af uddannelseshjælp. Effekterne af Sygedagpengereformen pr er medtaget i Bop 3, pr , men forventes ikke at give større afvigelser i. 23

24 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x kr. 23 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 9 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 23 helårspersoner x kr. 0 helårspersoner 6 helårspersoner x kr. Der forventes en mindreudgift på kr. primært på grund af færre personer i løntilskud. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 34 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 165 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 71 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 42 helårspersoner x kr. Heraf 9 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 32 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. 24

25 Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 68 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 71 helårspersoner x kr. Heraf 18,5 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en merudgift på kr. Der er hurtigere afløb på gammel fleksjobordning, end forudsat. Der er færre lønmodtagere i ny fleksløntilskud. Personerne i fleksjobprojektet arbejder gennemsnitligt 12 timer i stedet for 18 timer om ugen, hvilket giver en lavere udgift. Til gengæld er der væsentligt flere personer på ledighedsydelse, og i væsentligt længere tid, end forudsat. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 38 helårspersoner x kr. 38 helårspersoner x kr. 50% i aktivering (50% statsrefusion) 50% passive (30% statsrefusion) Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 27 helårspersoner x kr. Skøn på baggrund af 5 måneders forbrug. 11% i aktivering (50% statsrefusion) 89% passive (30% statsrefusion) Jobafklaringsforløb: 4 personer Der forventes en mindreudgift på kr. på grund af væsentligt færre helårspersoner end forudsat. Handleplan Der er særligt fokus på at få de personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, videre i forløbet. 25

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Halvårsregnskab Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 viser det forventede regnskab for 2015. Indtægter Udgifter Økonomi Indledning Efter flere år med et stadig

Læs mere

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september 2015. Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september 2015. Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Overblik/ Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ØU

ØU Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj Indtægter. Udgifter. Økonomi. Hører til journalnummer: Ø Udskrevet den

Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj Indtægter. Udgifter. Økonomi. Hører til journalnummer: Ø Udskrevet den 1-01 Bop2 Overblik budgetopfølgning 2 pr 31.05. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede regnskab for. Indtægter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Overblik/ Budgetopfølgning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014 Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr.

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr. Likviditet og resultater 30. april 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere