såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter"

Transkript

1 såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1

2 Indhold Overblik/ Budgetopfølgning Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter... 4 Serviceudgifter indenfor servicerammen... 5 Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen... 6 Overholdelse af servicerammen... 6 Anlæg... 8 Låneoptagelse Den politiske budgetaftales 7 særlige fokusområder for budget : Bemærkninger - driften Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget serviceudgifter Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Børneudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalg Overblik Plan- og Teknikudvalg Overblik Stevns Brandvæsen Renovation Anlæg Renter Afdrag på lån Finansiering

3 Overblik/ Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 30. september viser nedenstående overblik: Forventet regnskab bop3 Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forventet regnskab Tillægs bev. bop3 Tillægsbev. overf. til 2015 bop2 Finansiering i alt Serviceudgifter -rammen udenfor rammen Overførselsudgifter Netto renter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg Resultat brugerf. omr Balanceforskydninger Låneoptagelse Likvide aktiver I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 3 en afvigelse på i alt -70,3 mio. kr. på følgende: Finansiering: Merindtægt på -2,6 mio. kr. vedr. skatter og tilskud pga. midtvejsregulering Serviceudgifter/rammen: Børneudvalget merudgift 2,2 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgift 1,7 mio.kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget mindreudgift på -0,3 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget mindreudgift -0,1 mio.kr. Udgiftsprespulje -4,3 mio.kr. Økonomiudvalget øvrig drift mindreudgift -4,2 mio.kr. Serviceudg. udenfor rammen Børneudgifter merindtægt -0,8 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgifter 0,2 mio. kr. Plan- og teknikudvalget merudgift 0,5 mio.kr. Overførselsudgifter Økonomiudvalget merudgift 0,9 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget mindreudgift -2,7 mio.kr. Børneudvalget merudgift 2,2 mio. kr. Renter Merindtægt -2,0 mio. kr. Afdrag på lån Merudgift 0,1 mio. kr. Anlæg Mindreudgift -70,4 mio.kr. 75,9 mio.kr. forventes rullet til 2015 Låneoptagelse Mindreindtægt 9,9 mio.kr. vurderet på baggrund af forventet udgifter til anlæg Strukturel balance Overskud på -65,9 mio.kr. Serviceudgifterne/rammen: Budgetopfølgningen viser et merforbrug på servicerammen i forhold til oprindeligt budget på 7,719 mio. kr. rne fordeler sig på følgende måde: Forbrug af overførte bevillinger fra ,841 mio. kr. Udgiftsprespuljen til sanktion - mindreudgift -4,284 mio. kr. ØU mindreudgift -0,596 mio. kr. BU merudgift 0,349 mio. kr. SSU merudgift 2,757 mio. kr. PTU merudgifter merudgift 0,163 mio. kr. NFK mindreudgift -0,027 mio. kr. Beredskabet merudgift 0,022 mio. kr. Flyttet fra drift til anlæg (BU) -0,500 mio. kr. 3

4 1000 kr. Den Økonomisk politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Gule lamper udpeges til særlig politisk observans. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. Overførselsudgifter overførselsudgifter i forhold til korr. budget + = merforbrug / - = mindreudgift bop1 bop2 bop3 Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmar kedsforanst altninger Flygtninge Tilbud til flygtninge Førtidspensi oner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltudg. Børn - tabt arbejdsfortj eneste, hjemmetræ ning Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter Rullet overskud fra 2013 i henhold til rammeaftaler/aftale om lønsumsstyring 359 Omplacering af uddannelsesmidler fra serviceudgifter 6 Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter Af ovenstående fremgår det, at det samlede oprindelige budget til overførselsudgifter i budget udgør 287,8 mio.kr. og det korrigerede 288,2 mio. kr. Bop3 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 288,6 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et merforbrug på 0,9 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Vedr. kontante ydelser er der merudgifter til kontanthjælp på 1,5 mio.kr. samt merudgifter til sygedagpenge på 0,9 mio.kr. Til revalidering forventes et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. der i al væsentlighed skyldes mindreudgift til revalidering primært pga. færre personer i løntilskud, mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til flexjob og ledighedsydelse, idet der er hurtigere afløb på gammel fleksjobordning og færre i ny flexløntilskud. Vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes der en mindreudgift på -2,8 mio.kr. Der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. flygtninge idet kvoten bliver opfyldt i indeværende regnskabsår og der forventes en del familiesammenføringer. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -2,7 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Merudgifter til flygtninge 0,6 mio.kr., mindreudgifter til førtidspensioner på -3,7 mio. kr. og merudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. personlige tillæg. Merudgifter til boligydelse på 0,4 mio.kr., merudgifter til boligsikring på 0,1 mio.kr. samt mindre udgifter til enkeltudgifter på -0,1 mio. kr. BU forventer en merudgift på 2,2 mio.kr. på tabt arbejdsfortjeneste ved nye sager med fuldtidskompensation. 4

5 1000 kr. Serviceudgifter indenfor servicerammen forventet overf. serviceudgifter - bop3 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug ØU Udgifts pres pulje SSU BU NFK PTU Beredskab Afv. øvrig drift Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter Overført fra tidligere års budget til TUBA og Handicaprådets sundhedsmesse 561 Rullet overskud fra 2013 i henhold til rammeaftaler/aftale om lønsumsstyring Omplacering af uddannelsesmidler fra serviceudgifter -6 Omplaceret til anlæg Børneudvalget -500 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne Af ovenstående fremgår det, at det samlede oprindelige budget til serviceudgifter i budget udgør 811,1 mio. kr. Der er overført yderligere bevilling fra 2013 til TUBA og Handicaprådets sundhedsmesse på i alt 0,561 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen blev der bevilget rullet 12,6 mio. kr. fra 2013 til vedr. serviceudgifterne. Der er omplaceret budgetmidler for 0,5 mio. kr. til anlæg samt omplaceret uddannelsesmidler til overførselsområdet. Samlet set giver det et korrigeret budget på 823,8 mio.kr. Bop3 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 818,9 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på i alt 5,0 mio. kr. i forhold til korr.budget budget og et merforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. r i forhold til korrigeret budget Vedr. overskud/underskud på områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler/ lønsumsstyring eller andre områder med overførselsadgang blev der rullet 13,2 mio. kr. fra 2013 til vedr. serviceudgifter. Til budgetopfølgning 3 skønnes der at skal rulles et overskud på 3,4 mio. kr. til 2015, hvilket betyder at der forventes brugt 9,8 mio. kr. af det rullede overskud. ØU forventer samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio.kr. Mindreforbruget består af en mindreudgift på -1,2, mio.kr. vedr, puljen til sygdom og barsler, mindreudg.til forsikringer og risikostyring -1,0 mio. kr., mindreudgift på -0,8 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner samt merudgift til administration vedr. det brugerfinansierede område på 0,2 mio. kr. samt mindreudgift vedr. rengøringskorpset på -0,5 mio. kr. Vedr. folkevalgte forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. På administrationen forventes en mindreudgift på 1,6 mio. kr. Derudover forventes der mindreudgifter til produktionsskoler på -0,2 mio.kr. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -4,3 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. SSU forventer samlet set et merforbrug på 1,8 mio.kr. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio.kr. vedr. tandplejen, der forventes et mindreforbrug til voksne med særlige behov på -1,6 mio. kr., mindreudgifter til genoptræning og sundhedsfremme og forebyggelse på -0,3 mio. kr. Til ældre og handicappede forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Vedr. midlertidig boligplacering af pga. stigende antal flygtninge forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. BU forventer samlet set en merudgift på 2,2 mio.kr. Mindreforbrug -3,0 mio.kr. fællesudgifter er modgående besparelser der blev besluttet efter budgetopfølgning 1 for at nedbringe det forventede merforbrug. Derudover ligger de væsentligste afvigelser på tilbud til børn og unge med særlige behov med en merudgift på 2,4 mio.kr. Derudover er der mindreudgifter på børnepasningsområde på -0,3 mio.kr. Merudgifter på skoleområdet på 2,7 mio.kr., merudgifter på ungdomsskolen på 0,4 mio.kr. NFK mindreudgift på -0,327 mio. kr. hvoraf -0,3 mio. kr. vedr. overskud vedr. rammeaftaler. PTU forventer en mindreudgift på -0,1 mio.kr. Mindreforbrug vedr. rammeaftaler på -0,250 mio. kr. og merudgifter til vedligeholdelse af Algade, befordring af elever samt kommunale udlejningsejendomme. Mindreudgifter til drift, idet der er nedrevet og solgt ejendomme og til konsulent vedr. byfornyelsessager. 5

6 1000 kr. Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen serviceudgifter udenfor servicerammen- bop = merforbrug/ - = mindreforbrug Afv. bop1 Afv. bop2 Afv. bop3 SSU - Sundhedsudg. SSU - Centrale refusionordning BU - Centrale refusionsordning PTU - Ældreboliger På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der en mindreudgift på -0,1 mio. kr. Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2013, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Servicerammen i bop3: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne Forventet regnskab Merforbrug overskridelse af servicerammen Budgetopfølgningen viser et merforbrug på servicerammen i forhold til oprindeligt budget på 7,719 mio. kr. rne fordeler sig på følgende måde: Forbrug af overførte bevillinger fra 2013 (i alt 9,841 mio. kr.):. - ØU - forbrug 1,948 mio. kr. - SSU forbrug 0,372 mio. kr. - BU forbrug 6,899 mio. kr. - NFK forbrug 0,098 mio. kr. - PTU forbrug 0,524 mio. kr. Mindreforbrug øvrig drift (-1,616 mio. kr.): - Udgiftsprespuljen til sanktion mindreudgift -4,284 mio. kr. - ØU mindreudgift -0,596 mio. kr. - BU merudgift 0,349 mio. kr. - SSU merudgift 2,757 mio. kr. - PTU merudgifter merudgift 0,163 mio. kr. - NFK mindreudgift -0,027 mio. kr. - Beredskabet merudgift 0,022 mio. kr. Flyttet fra drift til anlæg (BU) -0,500 mio. kr. Ompl. uddannelsesmidler til overførselsområdet -0,006 mio. kr. Overskridelse servicerammen 7,719mio. kr. 6

7 r serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og servicerammen fordeler sig på udvalgsniveau på flg. måde: =mindreforbrug/+=merforbrug ØU SSU BU NFK PTU Beredskab Forbrug af rullet budget fra Flyttet fra drift til anlæg Omplaceret uddannelsesmidler til brugerf ØU bufferpulje ØU - puljer langtidssygdom og barsler ØU tjenestemandspensioner ØU - adm.udgifter det brugerf ØU indkøb ØU folkevalgte ØU fællesomkostninger ØU arbejdsmarked ØU - teknik og miljø, BBR ØU - diverse, abonnement til KL, venskabsbysamarbejdet, produktionsskoler SSU sundhedsudgifter SSU - tilbud til voksne med særlige behov SSU - ældre og handicappede SSU voksne SSU - tilbud til udlændinge BU omprioriteringspulje BU pasningsordninger Børn BU - skoler BU ungdomsskolen BU Magnoliegården BU - tilbud til børn og unge m. særlige behov NFK - kulturel virksomhed og kulturområder NFK folkeoplysning PTU - faste ejd.og fritidsomr PTU - kollektiv trafik PTU vejvæsen PTU materielgården Beredskabet - Stevns brandvæsen Overskridelse af servicerammen SUM 7

8 1000 kr. Anlæg Opr. Budget Korr. budget BOP3 ØU SSU BU NFK PTU I alt Oprindeligt budget Overført fra 2013 til i forbindelse med bop KB Overført fra 2013 til i forbindelse med regnskabsafslutningen KB Skolereform overført fra 2013 til KB 10. dec. KB Overført fra drift til anlæg Børneudvalget 500 Overført fra rullebeløb fra drift til anlæg udvikling af Stevns.dk 155 Salg af Højerupvej 21a 359 Salg af Ved banen Salg af Skolemarken Garantiforpligtigelse Algade Salg af Maglehøjvej 38a-b - salgsomkostninger 65 Salg af Maglehøjvej 38a-b salgsindtægt -625 Salg af Stevnsvej Rådhusbyggeri Sundhedscenter Skolereform Korrigeret budget Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 177,864 mio.kr. Der forventes et forbrug på 107,5 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -70,4 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 75,9 mio.kr. fra til Nedenfor er vist anlæg med afvigelser den fulde anlægsoversigt ses på side 131: Anlægsoversigt bop3/ afvigelser og overf. til hele kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 ØU - i alt ØU - anlægsudgifter i alt U ØU - anlægsindtæger i alt I Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I Salg af Skolemarken 17 I Salg af Bjælkerupvej 34 U 10 Salg af grund på Kystvejen U Salg af grund på Kystvejen I Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U 900 Salg af Acacievej 54, Strøby Egede U 35 Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole U Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole I Salg af Skørpinge Mark 7, Rødvig U 50 Salg af Druelundsvej 13, Store Heddinge U 50 Tilbygning Rådhus U Tilbygning Rådhus, etape II U Nedrivning af pavillioner - Hårlev U 101 Godt sprog i Stevns Kommune U Projektansættelser U

9 Anlægsoversigt bop3/ afvigelser og overf. til hele kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 God Ledelseskommunikation U Frivillighedscenter U Digital udvikling U Projekt udvikling U -291 Arkiv - fusion U 48 Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U -76 ESDH - Acadre U -100 Kick-off - Tinghuset U Tinghuset - Investeringer U Sikringstiltag forsikringsområdet U -548 SSU - i alt SSU - anlægsudgifter i alt SSU - anlægsindtæger i alt Tilskud til servi.arealer Bro-/Pl I -16 Udskiftning af nøglebokse U Velfærdsteknologi U Hjælpemidler/Boligindretning 2009 U BU - i alt BU - anlægsudgifter i alt BU - anlægsindtæger i alt 0 0 Hotherskolen Ombygning/renovering U 337 Autismeklassen Istandsættelse U 10 Skolestruktur - Trådløst netværk U 4 Skolereform - U Strøbyskolen - Skoletoiletter U 50 Madordninger på institutioner U Ny institution i Rødvig U Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U Omr. Stevns-Klippinge Børencenter - Hegn U 41 Tryggevælde Bh akustik og belysning U 11 NFK - i alt NFK - anlægsudgifter i alt U NFK - anlægsindtæger i alt I Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U Strøby Fælled U 76 0 Natur og miljø i landsbyer U Etablering af P-pladser mv.gl. svømmehal U 366 Kommunal medfinansiering - Multihus U Tælleapparat til svømmehal U 1 Infoskærm - Svømmehal U 1 Kunststofbane I -33 Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport U Tilbygning til Hårlevhallen U Tilbygning til Hårlevhallen I Hellestedhallen - Akut udbedring affugtp U 114 Klimatilpasningsplaner U Kystsikring U Vandløb NFK beslutning U Udarbejdelse af handleplaner U 31 Tryggevælde å/renovering sluseport U Bibliotekssystem U Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. U Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. I Maskiner til området ved Stevns Fyr U Pulje til landsbyer, forsamlingshus U Unesco U Profilering og målrettet turistindsats U Energilandsbyer på Stevns U Fiskeri LAG U -8 9

10 Anlægsoversigt bop3/ afvigelser og overf. til hele kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 PTU - i alt PTU - anlægsudgifter i alt U PTU - anlægsindtæger i alt I 0 0 Rottebekæmpelse U Energibesparende foranstaltninger pulje U Egestræde 14 - Renovering af indgang U Nedrivningspulje U Nedrivningspulje fra 2011 U Renovering af Rødvig Station U Munkegårdsparken U Udvikling - Lokalområder U Hundelufterareal ved Klippinge U Genopretning af diverse boldbaner U Hårlev Hallen - Renovering af kloak U Energitiltag - Beredskab og Materielgård U Ombygning - Administration/Materielgårde U Brorapport U Trafiksikkerhedsplan U Trafiksanering Kystvejen/Strandve U Tilgængelighed U Renovering af Algade, Store heddinge U Omfartsvej - Strøby Egede U Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig U 550 Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U Energitiltag - Store-Heddinge Skole U Energitiltag - Hotherskolen U Energitiltag - Strøbyskolen U Træpillefyr - Hotherskolen U 180 Ny brugsvandsinst. - Store Heddinge Skol U -160 Installering af solcellehybrid på St. He U St.-Heddinge skole - Ventilationsanlæg U 325 Energitiltag - SFO Hopstar U Energitiltag - Hårlev Bibliotek U Energitiltag - Rødtjørnen U Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U Energitiltag - Humlebien U Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U Magnoliegården - Udskiftning af vinduer U Magnoliegården - energieffektivis U 300 Magnoliegården - Renovering rens U -53 Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U Birkehøj - Udstiftning af tag, Revu U -5 Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U Bymidteplan U Brutto anlægsudgifter i alt Brutto anlægsindtægter i alt

11 Låneoptagelse Oprindeligt budget 0 Overført fra 2013 til -cykelsti Hellested-Hårlev omfartsvej Strøby Egede låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger Korrigeret budget Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 2013, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor vil der skulle hjemtages lån for 7,8 mio.kr. hvor anlægsudgifter har belastet regnskabsår 2012 og for 4,4 mio. kr. hvor udgiften har belastet regnskabsår Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Det forventes, at der vil være anlægsudgifter der kan lånefinansieres i for -28,244 mio.kr. Samlet set forventes der låneoptagelse for i for: Anlægsinvesteringer der kan lånefinansieres fra regnskab 2012 Anlægsinvesteringer der kan lånefinansieres fra regnskab 2013 Anlægsinvesteringer der kan lånefinansires fra regnskab Låneoptagelse i alt -7,824 mio.kr -4,401 mio.kr -16,019 mio. kr. -28,244 mio.kr Låneoptagelse Opr. Budget Overført fra 2013 til Korr. budget Kan hjemtages vedr. R12 Kan hjemtages vedr. R13 Kan hjemt. i R14 jf. anlæg bop3 Forv. regnskab Afv. Ønskes overf. til 2015 Lånedispensation forprojektering omfartsvej (lånedisp.- 12,7 mio.) cykelsti Hårlev/Hellsted (lånedisp. -7,0 mio.) Energieffektiviseringer auto. låneadgang Låneoptagelse i alt

12 Overblik budgetopfølgning 30. september Hele kr. Opr. budget Korr. budget Forventet regnskab Afv. Tillægs bev. bop3 Tillægsbev overf til 2015 bop2 Finansiering Skatter Generelle tilskud Drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Tværgående udgiftsprespulje m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Social- og sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og pers. tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudg. udenfor rammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Børneudvalget Overførselsudgifter Børn Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Ungdomsskolen m.v Tilbud t.børn og unge m.særl.behov Takstfinansierede institutioner Serviceudg. udenfor rammen Tilbud t.børn og unge m.særl.behov Natur, Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Turisme Kulturel virksomhed Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan og teknikudvalget Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Materielgården Serviceudg. udenfor rammen Faste ejendomme og fritidsområder Stevns Brandvæsen Fællesudgifter Drift i alt Renter Ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Brugerfinansierede omr.drift Låneoptagelse Forskydninger på likvide aktiver

13 Opgørelse likviditetsbudget Budget / likviditet - hele kr Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Budgetteret opsparing budget, Drift: TUBA -400 Handicaprådets sundhedsmesse -159 Rulning af budget fra 2013 til i h.t. rammeaftaler og aftale om lønsumsstyring Rulning af budget fra 2013 til øvrig drift Rulning af budget fra 2013 til - tilretning bibl. og konsulentbist. -93 Rulning af budget fra 2013 til drift overf. til anlæg 155 Overført fra drift til anlæg Børneudvalget 500 Anlæg: Rullet anlæg KB 28. nov Skolereform overføres til KB 19.december Opsamling anlæg - rulles fra B2013 til B KB 27. februar Rulning af budget fra 2013 til drift overf. til anlæg -155 Overført fra drift til anlæg Børneudvalget -500 Salg af Højerupvej 21a -359 Salg af Ved Banen Salg af skolemarken Garantiforpligtigelse - Algade Skolereform Sundhedscenter Salg af Stevnsvej 26 dele af 202 Salg af Maglehøjvej 560 Rådhus Låneoptagelse: Rullet låneoptagelse KB 28. nov opsamling KB 27. febr Afdrag på lån: Indfrielse af lån Højerupvej 21a -675 Indfrielse af lån Ved banen Usikkerheder: Bop Bop3 - rullet anlæg Skøn over uforbrugt driftsbudget overføres først til R Forbrug af likvide aktiver Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser: Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget Overførte bevillinger fra 2013 til drift Overførte bevillinger fra 2013 til anlæg Overførte bevillinger fra 2013 til låneoptagelse Tillægsbevillinger Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver Forventet mindreforbrug af likvide aktiver /bop Likviditetsbudget /forbrug af likvide aktiver

14 Forventet over-/underskud Serviceudgifter I alt PTU NFK BU SSU ØU Forbrug + Opsparing - Fra til 2015 Fra 2013 til ØU SSU BU NFK PTU I alt Overførsel af over-/underskud rammeaftaler, lønsumsstyring samt øvrige Overstående graf viser, hvor meget der skønnes at skulle overføres vedr. serviceudgifterne, I alt skønnes der i alt at skulle overføres et overskud på -3,334 mio. kr. fra til På områder udenfor mål- og rammeaftalerne er der rullet et overskud på 8,876 mio. kr. og på øvrige blev der rullet et overskud på 4,299 mio. kr., så i alt er der rullet 13,175 mio.kr. af uforbrugte bevillinger fra budget 2013 til budget vedr. serviceudgifter. Dvs. at der i har været et forbrug på i alt 9,841 mio. kr. af de overførte rullebeløb. Derudover overføres der 0,085 mio. kr. vedr. overførselsudgifter disse er ikke indeholdt i ovenstående diagram. 14

15 Den politiske budgetaftales 7 særlige fokusområder for budget : 1. Nye øjne på Stevns - Visionsprojekt 2020 Kommunalbestyrelsen har på sit møde i juni måned 2013 vedtaget skitsen til et visionsprojekt, som skal sikre kommunen en bæredygtig og attraktiv profil, som sætter retning, kant og fokus på Stevns og de ydelser, som vi leverer til kommunens borgere. Ønsket om en mere klar profil skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer, som alle kommuner er udsat for - nu og i de kommende år. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke kan det hele, men skal prioritere. Denne nødvendighed giver mulighed for at se på Stevns Kommune med nye øjne. Sammen med lokale interessenter skal vi sætte en mere tydelig retning på den overordnede udvikling i de kommende år. Status: Visionsprojektet forløber ad flere spor, Et politisk spor for Kommunalbestyrelsens medlemmer, Et ydre borger inddragende spor, et indre spor for den administrative organisation samt kommunens institutioner. Direktionen har sammen med borgmesteren set nærmere på igangsættelsen af visionsprojektet "Stevns 2020". I den forbindelse er der taget kontakt til et eksternt konsulentfirma (Thorups kontor). Økonomiudvalget godkendte den 15. april konceptet for visionsprojektet og skitseforslaget fra Thorups kontor. Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17. juni en kick off eftermiddag om visionsprojektet med arbejdstitlen STEVNS Projektet knytter an til tiltrædelsen af den nye Kommunalbestyrelse i januar, og ligger i forlængelse af udviklingsforløbet Bæredygtigt Stevns, gennemført i Som optakt til kick off gennemførte Thorups kontor individuelle interview med de 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Den 19. november holdes Visionsseminar på Klinten i Rødvig. Formålet med Visionsarbejdet er at geare og profilere Stevns Kommune til offensivt og innovativt at kunne håndtere fremtidens udfordringer, bl.a. ved at udnytte kommunens muligheder og potentialer. 2. Udvikling af folkeskoleområdet På skoleområdet har vi i 2013 gennemført en indholdsdebat, som indtil videre er resulteret i en politisk vedtaget vision for området. I skal en nærmere skolepolitik udarbejdes og udstikke retningen for de kommende års udvikling. Udviklingen af en politik for folkeskolerne skal ske i åben dialog og involvere alle parter omkring folkeskolerne og Ungdomsskolen. Den kommende skolereform skal være på plads senest august. Den bliver en af de store udfordringer for de kommende år. Skolereformen stiller krav om udvikling af nye undervisningsformer og til skolernes fysiske indretning. Der afsættes derfor en pulje til anlæg i 2013 på 3,4 mio. kr., som kan understøtte reformens gennemførelse i de kommende år. Status: Skolepolitikken er vedtaget i marts. Skolereformen er startet med begyndelsen af det nye skoleår Der er renoveret lokaler og etableret arbejdspladser til underviserne på alle skolerne i foråret. Udeståender og ændringer vedrørende arbejdspladserne i forhold til skærme og arbejdsstationer gennemføres løbende. 3. Tilpasning og udvikling af dagtilbud I de senere år er det samlede antal fødsler faldet, og det vil i de kommende år reducere det samlede behov for dagtilbud. Den politiske vedtagelse af Daginstitutionsplanen har sat gang i en kapacitetstilpasning af området. I den østlige del af Hårlev og i Store Heddinge er daginstitutionerne ikke tidssvarende. Samtidig ønsker flere forældre tilbud i integrerede institutioner til deres børn. Derfor afsættes 1 mio. kr. i 2015 til projektering, samt 18 mio. kr. i både 2016 og 2017 til renovering/nybyggeri. Status: Det forsatte meget lave fødselstal, har bevirket at der i perioden august 2013 til april er lukket tre institutioner. Medio lukkes 21 vuggestuepladser. Der planlægges ikke med projektering i En ny sundhedsaftale med Region Sjælland I skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Status: Udkast til sundhedsaftale har været til høring i alle kommuner. Stevns Kommune forholdt sig positivt til forslaget med få bemærkninger. Administrationen har været inddraget i store dele af arbejdet med den nye sundhedsaftale, som ønsket. 15

16 5. En styrket frivilligindsats Frivilligindsatsen omfatter både det frivillige sociale arbejde samt kultur- og fritidstilbud. I Stevns ønsker vi flere frivillige. Og de frivillige skal også sikres bedre mulighed for at kunne indgå i den samlede opgaveløsning på velfærdsområderne. I skal vi derfor i ligeværdighed og gensidig respekt udvikle samarbejdet med borgere, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder. Vi skal se efter nye samarbejdsmodeller og teknologier. Ikke som en spareøvelse, men for at få aktiveret de mange resurser, der er i vore lokale samfund, og for at understøtte Visionsprojekt Status: Den politiske styregruppe har begyndt sit arbejde. Endvidere er der afholdt et arrangement mellem styregruppen og de frivillige foreninger. Arrangementet førte til udarbejdelsen af en række forslag, der nu indgår i arbejdet med en konkret handle- og tidsplan, jf. kommissoriet, som er politisk vedtaget. 6. Beskæftigelse/Jobcenter Regeringen forventes inden udgangen af 2013 at fremlægge forslag til en omfattende beskæftigelsesreform. Ved reformens vedtagelse i Folketinget sættes fokus på Arbejdsmarked og de muligheder, reformen medfører. Status: Lovforslaget er i høring og forventes vedtaget i sin nuværende form eventuelt med mindre ændringer. ØU har påbegyndt arbejdet med reformen med at se på området for erhvervsservice, som reformen lægger op til at styrke. Udvalgsarbejdet vil fortsætte forventeligt vinteren over. 7. Infrastruktur Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastruktur. Det gælder både i Stevns internt og i opkoblingen til verden omkring. Arbejdet med at styrke infrastruktur i Stevns vil indgå i Visionsprojekt Konkret vil arbejdet i omfatte følgende områder: - Vejføring ud af kommunen i form af en statsvej - Interne vejforbindelser - Offentlig transport, herunder et kommende udbud af buskørsel Udlægning af fibernet og mobil teledækning i Stevns. Status: Samarbejde med Køge Kommune vedr. vejføring ud af Stevns Kommune er etableret og Folketingets Transportudvalg er kontaktet. Interne vejforbindelser afventer bl.a. undersøgelse af forekomsten af rigkær i Tryggevælde Ådal. Undersøgelsen forventes afsluttet ultimo. Offentlig transport, herunder udbud af buskørsel har været drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen og Plan- og Teknikudvalget arbejder p.t. videre med mere konkrete tiltag. Resultatet af det kommende udbud af kørslen forventes implementeret med virkning fra 1. august Udlægning af fibernet og mobil teledækning er i undersøgelsesfasen. 16

17 Bemærkninger - driften 17

18 Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Korrigeret budget Forventet regnskab pr pr Forven-tet overførsel til 2015 Afvig-else øvrig drift pr pr I kr. Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Daghøjskoler Tværgående driftsudgifter - aktivering Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Sygedagpenge Der forventes lidt flere sygedagpengemodtagere, end budgetteret. Ved budgetopfølgning 2 forventedes samme antal, som budgetteret. Der er taget højde for effekter af sygedagpengereformen, idet budgetopfølgningen er baseret på faktisk forbrug frem til Stigningen i antallet findes primært på personer, der er sygemeldt i mere end 52 uger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget/regnskab 2009 til Budget Figur 1 Antal modtagere af sygedagpenge Budget Regnskab /Fv 18

19 Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Kontanthjælp aktiv og passiv Der forventes merudgifter til kontanthjælp, idet antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Det forventes, at antallet når op på 463 helårspersoner mod budgetteret 389 helårspersoner. Til gengæld er taksten på den nye uddannelseshjælp ofte lavere end de hidtidige forsørgelsesydelser. Årsagen til merudgiften på området skal desuden findes i øgede udgifter til løntilskudsordninger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget/regnskab 2009 til Budget Figur 2 Antal modtagere af kontanthjælp Budget Regnskab /Fv 0 Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes stort set uændrede udgifter til medfinansiering af A-dagpenge. Ved budgetopfølgning 2, pr var antallet af helårspersoner ikke faldet, som forventet, men efterfølgende er antallet faldet til et niveau stort set svarende til det budgetterede. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af medfinansierede A-daggpenge-modtagere - fra budget/regnskab 2010 til Budget Figur 3 Antal modtagere af A-dagpenge Budget Regnskab /Fv Revalideringsydelse m.v. Der forventes stort set uændrede udgifter til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at svare til det budgetterede. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget/regnskab 2009 til Budget Figur 4 Antal modtagere af revalideringsydelse Budget Regnskab /Fv 19

20 Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Fleksjob Der forventes mindreudgifter til fleksjob. Efter Fleksob-reformen ansættes ikke flere personer i fleksjob efter gamle regler, men de personer, som allerede er i fleksjob, fortsætter i ordningen, så længe de er ansat i det konkrete job. Afløbet efter gammel ordning sker tilsyneladende hurtigere end forventet, samtidig med at tilgangen til den nye ordning indtil videre ikke er så stor, som forventet. Desuden er der taget højde for, at en del arbejdsgiverrefusioner ikke når at blive udbetalt i på grund af fremrykket regnskabsafslutning. 400 Figur 6 Antal personer i fleksjob Budget Regnskab /Fv Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at ligge væsentligt over det budgetterede, hvilket medfører en merudgift. Stigningen findes primært på personer, som modtager ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget/regnskab 2009 til Budget Figur 7 Antal personer på ledighedsydelse Budget Regnskab /Fv Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen følger også de nye ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Ordningen er kommet langsomt i gang, og det forventes nu, at antallet kun svarer til ca. 24 helårspersoner, i stedet for de 38 helårspersoner, der er budgetteret med. Sygedagpengereformen medfører, at en række personer siden 1.7. har fået ret til et jobafklaringsforløb. Baseret på perioden til forventes 3 helårspersoner i ordningen. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af deltagere i ressourceforløb / jobafklaring fra regnskab 2013 til Budget Figur 8 Antal personer i ressourceforløb eller jobafklaring Budget Regnskab /Fv 20

21 Tusind kr. Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Arbejdsmarkedsforanstaltninger De foregående politikområder indeholder primært udgifter til borgernes forsørgelse. Alle udgifter, som er forbundet med borgernes aktiveringstilbud er samlet under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Overordnet set forventes en mindreudgift på hele politikområdet. Anvendelsen af tilbuddene ændrer sig hele tiden og der vil derfor ofte være forskydninger mellem de enkelte del-politikområder. De væsentligste afvigelser i forhold til forudsætningerne nævnes her: Seniorjob: Der forventes færre i seniorjob, idet de forsikrede ledige nu skal have opbrugt mulighederne for særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden de kan ansættes i seniorjob. Ungeenhed i Køge: Der er ikke budgetteret med drift af ungeenheden i Køge. Det drejer sig primært om udgifter til projektleder, ½ års sagsbehandler samt husleje. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Der forventes færre personer i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. To af personerne er dog overgået til STU i Social- og sundhedsudvalgets regi, idet de har fået tilkendt førtidspension. Løntilskud vedrørende forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige i løntilskudsjob er faldet drastisk og tendensen fortsætter i. Det skyldes blandt andet, at løntilskudsjob kun kan ydes for 6 måneder og der er ikke mulighed for forlængelse. Til gengæld er der en stigning i antallet af løntilskudsjob hos private arbejdsgivere. Løntilskudstaksten til private arbejdsgivere er lavere end til offentlige. Generelt: Udgifterne er omfattet af refusionsloftet, som i Stevns Kommune er overskredet, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke kan hjemtages fuld statsrefusion af udgifterne. Ydermere er refusionsloftet fra opdelt i to refusionslofter. Denne opsplitning i sig selv medfører at refusionsindtægten bliver mindre end forventet. Nedenstående figur viser udviklingen i de samlede udgifter til aktivering i perioden Regnskab 2011 til Budget Figur 9 Udvikling i udgifter til aktivering Kommunale udgifter til aktivering - Stevns (-pl) R2011 R2012 R2013 FvR B2015 Flygtninge Det forventes, at kvoten for på 34 personer bliver opfyldt i indeværende regnskabsår, og desuden forventes en del familiesammenføringer. Der er ved budgetopfølgningen modtaget ca. 30 flygtninge + familiesammenførte. Udgifterne til forskellige former for danskundervisning forventes at blive væsentligt større end budgetteret, idet flere personer gennemfører modulerne hurtigere. Samlet set forventes en betydelig merudgift på politikområdet. 21

22 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse til forsikrede ledige. Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 211 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 32 helårspersoner x kr uger, passive/aktiverede med lav refusion: 128 helårspersoner x kr uger, aktive/høj refusion: 4 helårspersoner x kr uger, delvis raskmeldte: 29 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 18 helårspersoner x kr. Sygemeldte i alt: 219 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26 helårspersoner x kr uger, passive/aktiverede med lav refusion: 120 helårspersoner x kr uger, aktive/høj refusion: 5 helårspersoner x kr uger, delvis raskmeldte: 37 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 31 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr., primært på grund af væsentligt flere personer på ydelse over 52 uger. Delpolitikområde: Kontanthjælp 420 helårspersoner fordelt på: 31 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Offentlige arbejdsgivere: 11 helårspersoner x kr. 20 helårspersoner x kr. 389 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 219 helårspersoner x kr. Ej forsørgere: 87 helårspersoner x kr. Unge udeboende: 61 helårspersoner x kr. Unge hjemmeboende: 22 helårspersoner x kr. Aktiveringsprocent: 47%, heraf ca. 18% i tilbud, som udløser høj refusionssats. 490 helårspersoner fordelt på: 27 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: 10 helårspersoner x kr. Offentl. arbejdsgivere - gl.ordn. 10 helårspersoner x kr. Offentl. arbejdsgivere - ny ord. 7 helårspersoner x kr. 463 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 148 helårspersoner x kr. Ej forsørgere: 122 helårspersoner x kr. Unge udeboende: 9 helårspersoner x kr. Unge hjemmeboende: 9 helårspersoner x kr. Unge på uddannelseshjælp: 175 helårspersoner x kr. 22

23 Kontante ydelser Der forventes en merudgift på kr. Merudgiften skyldes dels flere personer i løntilskud og til en højere takst, og dels flere kontanthjælpsmodtagere - især på forsørgertakst og ej-forsørgertakst, som er de dyreste takster. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet i forhold til bop 2. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 389 helårspersoner, heraf 55 i løntilskud 10 i voksenlære, og 324 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 270 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). 348,5 helårspersoner, heraf 32 i løntilskud 15 i voksenlære 13,5 på arbejdsmarkedsydelse, og 288 på A-dagpenge - heraf 260 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering, det vil sige ledige i mere end 4 uger. Endvidere har 12,6 helårspersoner modtaget den særlige uddannelsesydelse efter opbrugt dagpengeret. Ordningen er ophørt. Der forventes en merudgift på kr. Den forkortede dagpengeperiode forventes nu at være slået igennem. Der er dog fortsat store problemer med A-kasserne manglende indberetning til afregningssystemet, så vi kan reelt set ikke alene bruge afregningerne til at beregne et forventet årsforbrug. Handleplan Der er fokus på effekterne af kontanthjælpsreformen og indførelsen af uddannelseshjælp. Effekterne af Sygedagpengereformen pr er medtaget i Bop 3, pr , men forventes ikke at give større afvigelser i. 23

24 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x kr. 23 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 9 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 23 helårspersoner x kr. 0 helårspersoner 6 helårspersoner x kr. Der forventes en mindreudgift på kr. primært på grund af færre personer i løntilskud. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 34 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 165 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 71 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 42 helårspersoner x kr. Heraf 9 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 32 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. 24

25 Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 68 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 71 helårspersoner x kr. Heraf 18,5 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en merudgift på kr. Der er hurtigere afløb på gammel fleksjobordning, end forudsat. Der er færre lønmodtagere i ny fleksløntilskud. Personerne i fleksjobprojektet arbejder gennemsnitligt 12 timer i stedet for 18 timer om ugen, hvilket giver en lavere udgift. Til gengæld er der væsentligt flere personer på ledighedsydelse, og i væsentligt længere tid, end forudsat. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 38 helårspersoner x kr. 38 helårspersoner x kr. 50% i aktivering (50% statsrefusion) 50% passive (30% statsrefusion) Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 27 helårspersoner x kr. Skøn på baggrund af 5 måneders forbrug. 11% i aktivering (50% statsrefusion) 89% passive (30% statsrefusion) Jobafklaringsforløb: 4 personer Der forventes en mindreudgift på kr. på grund af væsentligt færre helårspersoner end forudsat. Handleplan Der er særligt fokus på at få de personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, videre i forløbet. 25

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget 2015

Hovedoversigt til budget 2015 Hovedoversigt til budget 2015 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.119-9.674 Heraf refusion -1 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Kommuneoplysninger 3. Påtegninger Ledelsens påtegning 4

Kommuneoplysninger 3. Påtegninger Ledelsens påtegning 4 Årsberetning Indhold Kommuneoplysninger 3 Påtegninger Ledelsens påtegning 4 Stevns Kommunes Årsberetning Ledelsens årsberetning 5-11 Mål og evaluering på væsentlige områder 12-13 Hoved- og nøgletal 14

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Kommuneoplysninger 3. Påtegninger Ledelsens påtegning 4

Kommuneoplysninger 3. Påtegninger Ledelsens påtegning 4 Årsberetning Indhold Kommuneoplysninger 3 Påtegninger Ledelsens påtegning 4 Stevns Kommunes Årsberetning Ledelsens årsberetning 5-10 Mål og evaluering på væsentlige områder 11-12 Hoved- og nøgletal 13

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10 Budgetbemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 3 Sammendrag af budget 5-10 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 11-23 - Social- og Sundhedsudvalget 24-41 - Børneudvalget 42-63 -

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Overførsler fra 2011 til

Overførsler fra 2011 til Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere