Master of Public Governance (MPG) CBS. Masteropgave, forår Titel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master of Public Governance (MPG) CBS. Masteropgave, forår 2013. Titel:"

Transkript

1 Master of Public Governance (MPG) CBS Masteropgave, forår 2013 Titel: Etablering af miljø til optimering af motivation og FLOW for undervisere på erhvervsgymnasium herunder særlig fokus på ledelsesfaktorer til understøttelse af processen. Vejleder: Helle Hein Forfatter: Jan Mandrup Jacobsen,

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Abstract 3 1 Indledning Præsentation af forfatter og virksomhed 1.2 Problemstilling Rammebetingelser Metodeovervejelser Empiri i opgaven Problemformulering 9 2 Metode Motivation Humanistisk psykologi Positiv psykologi Herzberg s 2-faktor teori Beskrivelse af model Kritik af modellen Funktionalitet i forhold til opgavens analyse begrundelse for modelvalg FLOW modellen Beskrivelse af modellen Kritik af modellen Funktionalitet i forhold til opgavens analyse begrundelse for modelvalg Empiri i opgaven Baggrund for empirien Metode for gennemførelse af interviewene herunder mulige kritikpunkter Afgrænsninger 24 3 Analyse Motivationsfaktorer og hygiejnefaktorer hos de 6 interviewede faktorer på første niveau Faktorer på andet niveau og indvirkning på medarbejdernes holdning til arbejdet Delkonklusion omkring motivationsfaktorer og Herzberg s 2-faktor teori FLOW oplevelser hos de 6 interviewede undervisere Delkonklusion om de 6 underviseres oplevelse af FLOW 32 4 Ledelsesfaktorer i spil Fra viden til handling Ledelse og tillid Personligt lederskab Medarbejdertyper med særlige krav til ledelse Optimering af motivationsfaktorer og hygiejnefaktorer Stimulering af muligheden for opnåelse af FLOW tilstand hos medarbejderne Forfatterens egen ledelsesmæssige udvikling i relation til opgaven 42 5 Konklusion 44 Litteraturoversigt 47 Bilag 48 2

3 ABSTRACT Author: Jan Mandrup Jacobsen Programme/School: Master of Public Governance, CBS, 2013 Title: Establishing an environment for optimizing motivation and FLOW among teachers at a business high school, with special attention to leadership factors that support this process. This master thesis focuses on various factors that motivate or demotivate teachers at a business high school. Another objective is to analyse how teachers, in cooperation with the school management, can establish an environment where challenges and skills are combined to optimally support the teachers' development. Finally the thesis focuses on the factors, I as a headmaster can use to contribute in the best way. This analysis was carried out on the basis of qualitative interviews with 6 teachers. The methodological basis is Herzberg's 2-factor theory and the FLOW theory developed by Mihaly Csikszentmihalyi, which both explore the self-actualizing person driven by special motivation and the wish to obtain FLOW conditions. Scope of thesis/problem formulation Which factors motivate or demotivate teachers in their work life? To which extent have our 6 teachers experienced FLOW at work and/or in their sparetime? Are these different types of flow, and is there a relation between FLOW and other parameters of the respondents? Which factors can be used in my leadership to positively affect the motivation of my employees and their ability to obtain FLOW? The findings of my analyses are that teachers are primarily motivated by the factors of Achievement, Recognition and Work itself. They are mostly demotivated by Interpersonal relations, (loss of) Status and Working Conditions. All 6 teachers have experienced FLOW conditions at work and in their sparetime. I have observed 2 types of FLOW in this context: Comfort FLOW which brings distinctive pleasure, and Tension FLOW 3

4 which is much more demanding, since the road to achieving that type of FLOW is full of difficulty and frustration. In return, Tension FLOW brings the teacher a higher level of competence. I found no significant relation between FLOW and the teachers' gender, age or seniority. There is a clear if not significant relation between educational background and prevalent type of FLOW. Teachers experiencing Comfort FLOW all came from the Faculty of Arts, whereas Tension FLOW was experienced by teachers with a background in social or natural sciences. Finally, I state a series of leadership factors that are useful in supporting the teachers in the process towards greater motivation and FLOW experiences. These are trust, a continuous dialogue with the teachers, setting up new challenges and demands, and a fundamental attitude of self-involvement and visible leadership. Another essential element in offering the teacher good leadership is to analyze the teacher's personality at work measured against 4 predefined archetypes presented in this thesis. 4

5 1 INDLEDNING 1.1 Præsentation af forfatter og virksomhed: Jeg er ansat som rektor for et mindre erhvervsgymnasium beliggende i Ringsted. På gymnasiet udbyder vi HHx og HTx uddannelserne. Disse er organiseret under samme ledelse, og deler i vid udstrækning også de samme fysiske forhold på skolen med fælles lærerværelse, studieområder m.v. Som rektor har jeg det pædagogiske, økonomiske og administrative ansvar for de 2 uddannelser, som tilsammen rummer ca. 185 elever, og i alt 26 undervisere. Heraf er 8 ansat på deltid. Det er disse medarbejdere, jeg i opgaven vil referere til som mine undervisere. Det kan og skal naturligvis ikke fortolkes som en form for ejerskab, men alene som en reference til den gruppe undervisere, som jeg har det direkte personalemæssige ansvar for. Jeg har en mangeårig baggrund i den finansielle sektor, men har i de seneste 5 år arbejdet i uddannelsessektoren, og har i disse 5 år haft ledelsesansvar med varierende indhold. Siden foråret 2010 har jeg læst MPG på CBS, og nærværende opgave er den afsluttende del af denne uddannelse. Skolen i Ringsted rummer udover erhvervsgymnasiet en række uddannelser indenfor det tekniske (EUD) og merkantile (HG) område. Disse er hver især organiseret på en tilsvarende måde som gymnasiet dog med væsentlige udsving i forhold til antallet af elever og undervisere. Afdelingen i Ringsted er en del af Zealand Business College (efterfølgende benævnt ZBC), der også har afdelinger i Næstved og Vordingborg. ZBC s nuværende struktur er et resultat af flere tidligere fusioner. Ved den seneste fusion med virkning fra 1. januar 2010, blev Handelsskolen Sjælland Syd (skolerne i Næstved og Vordingborg) fusioneret med EUC Ringsted, og er som nævnt i dag én skole med 3 afdelinger. Direktionen for ZBC er placeret i Næstved, og i Ringsted ledes skolen af en uddannelses-direktør. Som rektor for Erhvervsgymnasiet i Ringsted refererer jeg til ét af de 4 medlemmer i direktionen. 1.2 Problemstilling Denne opgave vil fokusere på, hvordan medarbejdere på et erhvervsgymnasium motiveres og demotiveres af forskellige faktorer. Det vil samtidig være en målsætning med opgaven, at analysere, hvordan medarbejderen i samarbejde med arbejdspladsen kan etablere et miljø, hvor udfordringer og kompetencer sammenkobles på en måde, så medarbejderen får de bedste muligheder for at trives og udfolde sig selv og sin faglighed. Endelig vil opgaven fokusere på, hvilke faktorer jeg som leder kan arbejde med i min ledelsespraksis for at bidrage mest muligt positivt til ovenstående. ** 5

6 1.3 Rammebetingelser I Danmark er der en meget stærk fokus på uddannelse som én af grundpillerne i vores samfund. Det er der en lang række årsager til, men i de senere år har globaliseringen spillet en væsentlig rolle som baggrund for ønsket om mere og bedre uddannelse til flest mulige unge. VK-regeringen ( ) nedsatte i april 2005 Globaliseringsrådet, som skulle komme med bidrag og løsninger til, hvordan Danmark kunne styrke sin konkurrencekraft og samtidig bevare en stor sammenhængskraft under indflydelse af globaliseringens kræfter. Der var dermed både et økonomisk og samfundsmæssigt/socialt sigte med Globaliseringsrådets arbejde. Rådet udgav en lang række publikationer og baggrundspapirer omkring sit arbejde, som var forankret i Statsministeriet med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen som formand for Globaliseringsrådet. I 2006 udgav rådet publikationen Fremgang, fornyelse og tryghed Strategi for Danmark i den globale økonomi (http://www.stm.dk/multimedia/fremgang_fornyelse_og_tryghed.pdf) Heri blev der for første gang sat tal på den uddannelsespolitiske målsætning, som stadig er én af de væsentligste for hele uddannelsessektoren fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Målsætningen lød og lyder at i 2015 skulle 95 % af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsuddannelse. Størrelsen på en årgang i Danmark varierer, men ifølge Danmarks Statistik, var fødselstallet for levendefødte i perioden varierende omkring fødsler om året i gennemsnit. Se tabel: Antal levendefødte i Danmark Kilde: De 4 danske gymnasieuddannelser bidrager i væsentlig og i stigende - grad til indsatsen i forhold til at forsøge at leve op til den stillede målsætning, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Antal studenter i årene og det forventede antal studenter i 2012 Uddannelse STx Hf Hhx Htx TOTAL Kilde: 6

7 Der er naturligvis ikke en direkte sammenhæng mellem antal fødte og antallet af studenter i samme år, men jeg mener godt, at tallene kan tolkes som visende en kraftig stigning i både antallet og andelen af unge, som tager en gymnasieuddannelse. Det betyder bl.a., at gymnasierne i stigende omfang optager elever med andre adgangsforudsætninger og ofte ringere - end tidligere. Det gælder både rent faglige forudsætninger, men også personlige forudsætninger. Med den opstillede målsætning er gymnasierne generelt set under et politisk pres for at uddanne flere elever, og det enkelte gymnasium kan ydermere være under et økonomisk pres af loftet over klassekvotienten, som nu er max. 28 elever i hver klasse, samt af i hvilken grad gymnasiet er i stand til at tiltrække elever til sine uddannelser. Som nævnt først i indledningen er ZBC s erhvervsgymnasium i Ringsted et lille gymnasium, hvor der optages typisk 2 HHx klasser og 1 HTx klasse pr. årgang. Dette medfører, at der udover det eksterne pres også er et internt ønske om at optage så mange elever som muligt. Dette ønske er i betydeligt omfang drevet af økonomiske hensyn. Jeg har i min daglige kontakt med underviserne bemærket en stigende frustration hos en del af underviserne. Frustrationerne bunder ofte i, at underviserne anser eleverne for at mangle: - tilstrækkelige faglige forudsætninger for at gennemføre en gymnasieuddannelse - den nødvendige modenhed til at tilpasse sig en undervisning, som på mange måder skiller sig ud fra den, som eleverne kender fra folkeskolen - evnen til fordybelse - ambitioner om et opnå det højest mulige faglige niveau Det er også min opfattelse, at nogle frustrationer bunder i det, som nogle undervisere ser som en reduceret respekt for selve lærergerningen både fra elever og forældre, men også fra politisk hold. Sidstnævnte er senest illustreret ved en hård retorik omkring undervisernes arbejdsvilkår i forbindelse med netop overståede forhandlinger om ny overenskomst for gymnasielærerne. Her blev der bl.a. fra arbejdsgiversiden anvendt udtryk som en normalisering af lærernes arbejdstid, hvilket hos en del undervisere blev fortolket som, om den nuværende arbejdstid var unormalt lav. Samme nye overenskomst indeholder samtidig en grundlæggende forandring omkring den model, som undervisernes arbejdstid hidtil er blevet fordelt på. Før indeholdt overenskomsten en lang række lokale aftaler, hvor der var aftalt såkaldte akkorder for afregning af undervisernes forberedelse, rettetid og alle andre aktiviteter i forbindelse med deres job på skolen. Disse hidtidige aftaler bliver kollektivt afskaffet pr. 1. august 2013, og herefter er det den enkelte leder på skolerne, som skal aftale individuelle arbejdsopgaver med hver enkelt underviser vel at mærke uden en fælles kendt referenceramme. Denne situation medfører i øjeblikket en betydelig og forståelig usikkerhed og frustration hos rigtig mange undervisere. Som rektor og dermed leder for underviserne, er det naturligvis ikke en ønskværdig tilstand med stigende frustration og usikkerhed blandt underviserne. Det er derimod vigtigt, at underviserne fortsat kan motiveres af arbejdet med de unge mennesker og, at de gennem dette arbejde oplever nogle situationer, som giver dem inspiration og lyst til at fortsætte med dette arbejde. 7

8 En del af dette kan medarbejderen selv bidrage til ved at søge at påvirke interne og eksterne faktorer, mens arbejdspladsen og jeg som leder kan bidrage ved at udfordre og støtte medarbejderne samt ligeledes søge at påvirke f.eks. det politiske niveau, som overordnet set har en stor indflydelse på vores vilkår. Disse punkter vil derfor fungere som grundantagelser i det videre arbejde med denne opgave: Der vil fortsat være en stærk fokus på, at så mange unge som muligt, skal have en ungdomsuddannelse En meget stor andel af de unge søger ind på en gymnasial uddannelse Elevernes faglige og personlige forudsætninger forandres ikke i signifikant grad Der vil overordnet set blive stillet større krav til underviserne i form af flere timer på skolen enten ved reel undervisning eller ved anden form for arbejde, som involverer eleverne Der kan forventes en skærpelse af det økonomiske fundament for at drive gymnasieuddannelser i form af, at de taxameterbidrag, som eleverne udløser til de enkelte skoler vil falde eller i bedste fald holdes på det nuværende niveau Endelig er der på trods af en aktuel opblussen af debatten om uddannelse af unge næppe belæg for at tro, at de grundlæggende rammevilkår omkring gymnasieskolen vil blive ændret meget i nær fremtid. Disse grundvilkår skal derfor inddrages i processen og være i fokus, når man ønsker at arbejde med medarbejdermotivation og som leder og virksomhed bestræber sig på, at kunne bidrage til dette i videst mulige omfang. Under min MPG uddannelse har jeg i stort omfang fokuseret på emner, som har relation til tillid, motivation og personligt lederskab. Sidstnævnte har flere vinkler både som mit eget personlige lederskab i forhold til mine undervisere, som jeg vil inddrage løbende i opgaven blandt andet til refleksioner over egen ledelsesmæssige udvikling men også undervisernes eget lederskab, som er et grundvilkår for netop denne jobtype, når man skal planlægge og udføre sin gerning i forhold til eleverne, hvilket i stort omfang udføres individuelt af underviserne. Jeg er meget inspireret af de tanker, som er grundlæggende indenfor den humanistiske psykologi og i nyere tid den positive psykologi, og vil derfor i opgaven arbejde med nogle af de fremtrædende teorier indenfor disse områder Metodeovervejelser I opgaven vil jeg primært arbejde med 2 motivationsteoretiske modeller: - Herzberg s 2-faktor teori og - Csikszentmihalyi s FLOW teori 8

9 Førstnævnte er tæt sammenhængende med den humanistiske psykologi, mens Csikszentmihalyi anses for én af fædrene til den positive psykologi. Herzbergs 2-faktor model indeholder en relativ stram opdeling af motivationsfaktorer, og giver dermed en god struktur, som kan danne baggrund for analysen af de interviews, som igen anvendes til analysen af, hvad der motiverer mine undervisere. Csikszentmihalyi s FLOW model giver mulighed for en god rammesætning for en analyse af, hvordan en videnmedarbejder i nutidens arbejdsmarked, i samarbejde med sin arbejdsplads, kan arbejde med kompetenceudvikling og opstilling af mål og udfordringer. Sekundært vil jeg undervejs i opgaven inddrage andre teorier fra hele masteruddannelsen, når og hvor de er relevante for at belyse forskellige vinkler og udfordringer. Min egen ledelsesmæssige udvikling under hele uddannelsesforløbet bliver løbende inddraget i opgaven. I slutningen af opgaven vil jeg opsummere hovedtrækkene i udviklingen med primær fokus på, hvordan min ledelsespraksis kan bidrage positivt i forhold til problemstillingerne. 1.4 Empiri i opgaven Som empirisk baggrund for den senere analyse i opgaven, er der gennemført interview med 6 undervisere. Interviewpersonerne er udvalgt for at sikre en forskellighed omkring køn, uddannelse, fordeling på skolens 2 uddannelsesretninger og anciennitet. Der er tale om kvalitative interviews, som er opdelt i 2 faser. Den første handler om motivation hos underviserne, og der er taget et væsentligt udgangspunkt i en interviewguide, der i store træk er baseret på de samme spørgsmål, som Herzberg s 2-faktor teori bygger på. Interviewguiden findes i opgavens bilag. Den anden del af interviewet handler om undervisernes erfaringer med FLOW oplevelser. I forbindelse med interviewene har underviserne modtaget en kort opsummering om, de helt overordnede karakteristika fra de 2 teorier, som interviewene søgte at genere viden omkring. 1.5 Problemformulering Med anvendelse af Herzberg s 2-faktor teori, vil jeg analysere, hvilke faktorer, der motiverer 6 af mine undervisere i forhold til deres arbejde, og hvilke faktorer, der virker demotiverende for dem? I hvilket omfang har 6 mine undervisere oplevet FLOW, og er det i arbejdssituationer og/eller fritidssituationer? Er der tale om forskellige former for FLOW, og er der en sammenhæng mellem FLOW og øvrige parametre hos svarpersonerne? Hvilke faktorer kan jeg arbejde med i min ledelsespraksis, som kan have positiv indflydelse på medarbejdernes motivation og deres muligheder for at opleve FLOW? 9

10 2 METODE 2.1 Motivation I en opgave, som handler om motivation, er det naturligt at tage en diskussion om, hvad motivation er. Der er talrige eksempler på forskellige mere eller mindre teoretiske definitioner af begrebet. Fra den enkle en persons villighed til at yde en indsats for at udføre en opgave (Heltbech og Jacobsen, 2000, s. 170) til en mere omfattende som alle indre (psykiske) processer og strukturer samt ydre faktorer, der driver, aktiverer eller motiverer handlinger (Madsen, 1986, s. 27) Når jeg skriver enkle om den første definition er det fordi den slet ikke kigger ind bag det, som genererer personens villighed. Dermed skræller den alle bagvedliggende faktorer af, og bliver på den måde meget upræcis i forhold til at forklare, HVAD der motiverer og HVORDAN en person bliver motiveret. Den anden definition derimod rummer alle facetter. Indre såvel som ydre. Med processer rummer den også de bevægelser/handlinger, som sker indeni personen. Strukturbegrebet kan samtidig hermed rumme det, som andre definitioner nævner som genetiske betingelser, opdragelse o.a. Med sin store rummelighed bliver den i virkeligheden lige så upræcis, som den enkle definition ovenfor. Nogle af de store motivationsteoretikere som Maslow og Herzberg har ikke i deres hovedværker opstillet specifikke definitioner på, hvad de opfatter som værende motivation. I (Hein, 2009 (1)) lader forfatteren efter en diskussion af begrebet det være op til læseren selv at reflektere over, hvordan vedkommende selv definerer motivation. Der er hermed opstillet en meget bred ramme for, hvad motivation kan være, og hvordan den skabes. Det er med andre ord en kompliceret opgave at forsøge at definere motivation, og måske kan det slet ikke lade sig gøre? Jeg vil ikke desto mindre forsøge med at definere motivation til denne opgave. En kombination af indre og ydre faktorer, som driver en person til at handle aktivt eller passivt på en bestemt måde. Denne definition er heller ikke særlig præcis, men den rummer såvel indre som ydre faktorer og samtidig den negative side, hvor en person ved IKKE handle rent faktisk også foretager en handling. Jeg finder den sidste vinkel vigtig i forhold til opgavens udgangspunkt i bl.a. Herzberg s 2-faktor teori, som rummer en række forhold, der ifølge Herzberg kan virke demotiverende for en medarbejder. 2.2 Humanistisk psykologi I første halvdel af det 20. århundrede var psykologien domineret af 2 forskellige psykologiske retninger - Behaviorismen og Psykoanalysen. Førstnævnte bygger på tanker om, at det er en persons handlinger og reaktioner, der kan undersøges og forklares. Ud fra en række eksperimentelle forsøg, ville behaviorismen forklare sammenhænge mellem stimuli og en efterfølgende respons. Teorien forsøger ikke at forklare, hvordan eller hvorfor der er denne sammenhæng. En stor del af disse eksperimentelle forsøg blev udført som dyreforsøg. Man nåede frem til, at man ved bestemte stimuli opnåede en bestemt respons. Det var en dobbeltrettet sammenhæng, fordi den både kunne 10

11 anvendes til at få forsøgsdyret til at udføre en bestemt handling efter en bestemt stimulering, men man kunne også opnå det modsatte nemlig, at dyret ved en bestemt stimulering IKKE foretog en bestemt handling, som den ellers ville have udført. En af teoriens fremmeste repræsentanter, den amerikanske psykolog John B. Watson, var så optimistisk omkring teoriens formåen, at han troede på muligheden for, at man kunne træne hvem som helst til at blive hvad som helst (Maslow, 1987 preface p. 37) Psykoanalysens udgangspunkt var og er at baggrunden for en persons adfærd, skal søges i vedkommendes underbevidsthed. Denne teori fokuserede ofte på det syge menneske, og søgte dermed at finde årsager til det syge menneskes adfærd. Med sit hovedværk fra 1954 Motivation and personality søgte den amerikanske psykolog Abraham H. Maslow med egne ord, at bygge oven på disse klassiske teorier. Det var ikke hans tanke at forkaste dem, men han var overbevist om, at mennesket indeholdt andet og mere, end disse 2 teorier kunne vise. Maslow havde 2 fundamentale opfattelser om mennesket, og disse opfattelser brugte han som udgangspunkt for sin bog. Disse var, at mennesket i sit væsen har en højere natur og, at han opfattede mennesket som en dybt holistisk skabning (Maslow, 1987) I dette hovedværk om motivationsteori opstillede Maslow sin teori med 5 hierarkisk ordnede behov: 1. Fysiologiske behov 2. Sikkerhedsbehov 3. Behov for tilhørsforhold 4. Agtelsesbehov 5. Selvaktualiseringsbehov I denne opgave, vil jeg ikke gå i dybden med Maslow s teori, men vil i stedet koncentrere mig om behovet for selvaktualisering. Maslow var meget fascineret af selvaktualiserende mennesker, som han fandt om ikke perfekte så i hvert fald på et andet niveau end andre mennesker, som ikke i samme grad var selvaktualiserende. Maslow studerede en række selvaktualiserende personer, og fandt en række træk ved disse, som adskilte dem fra andre mennesker, som var mere styrede af at få dækket deres mangelbehov fra 1-4 jvf. ovenstående. Her var Maslow ikke blind for, at de selvaktualiserende mennesker i stort omfang så ud til at have et bedre udgangspunkt end de fleste andre. Han kom selv med en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor nogle mennesker udvikler en større grad af selvaktualisering de har i vidt omfang allerede fået dækket deres grundlæggende mangelbehov. Med sin motivationsteori blev Maslow én af de væsentligste personer i dannelsen af det, som kendes som den humanistiske psykologi, og der kan med god ret argumenteres for, at de selvaktualiserende mennesker hos Maslow ubevidst var aktive indenfor den ramme, som noget senere skulle blive rubriceret som positiv psykologi. 11

12 I lighed med Maslow havde Herzberg også det udgangspunkt, at han troede på det selvaktualiserende menneske. I sidstnævntes tilfælde var det via en søgen efter den højeste motivation, hvilket jeg vender tilbage til senere i opgaven. 2.3 Positiv psykologi I lighed med den humanistiske psykologi fokuserer den positive psykologi på de områder, som holder raske og sunde mennesker netop raske og sunde. Indenfor de seneste 15 år er der kommet fokus på nogle begreber, som har rødder helt tilbage til antikken: Hvad er det, som gør livet godt og værd at leve? Hvordan opnår vi som mennesker dette? Den amerikanske psykolog Martin Seligman gjorde sig omkring århundredeskiftet til talsmand for, at der var behov for et fokus på, hvilke faktorer, der medvirkede til, at livet var godt og værd at leve, og hvad der var rigtigt for mennesket. Seligman samarbejdede tæt med den ungarsk-fødte Mihaly Csikszentmihalyi, som har udviklet sin FLOW teori med udgangspunkt i den positive psykologi. Den positive psykologi arbejder ud fra, at mennesket selv kan være med til at bestemme sin egen skæbne ud fra en fokusering på, hvad der giver dem værdi og føles rigtigt i forhold til at opnå en ønsket tilstand. 2.4 Herzberg s 2-faktor teori Beskrivelse af model Den amerikanske psykolog Frederick Herzberg ( ) arbejdede i begyndelsen af sin karriere inden for det traditionelle psykologiske område. Hans udgangspunkt var, at ved at forebygge mental sygdom, kunne man undgå en lang række problemer. Han mente, at mental sundhed IKKE skulle opfattes som det modsatte af mental SYGDOM, men at disse områder skulle opfattes som 2 helt forskellige processer. Senere i karrieren blev han meget optaget af, hvad der medvirkede til at skabe arbejdsmotivation. Med kollegaerne Mausner, Peterson og Capwell havde Herzberg i 1957 udgivet bogen Job attitudes: Review of research and opinion. Heri havde de gennemgået en række hidtidige undersøgelser om foretaget omkring medarbejderes holdninger til deres job samt det tilfredshed med jobbet. Det var ikke herigennem lykkedes at finde nogle entydige resultater ofte var de forskellige undersøgelsesresultater i konflikt med hinanden, og Herzberg fandt, at de hidtidige studier meget ofte kun forklarede, hvilke faktorer, som påvirkede en medarbejders holdning til sit arbejde, men IKKE forklarede, hvilken virkning disse holdninger efterfølgende havde. Herzberg ville foretage en undersøgelse, hvor FAKTORER HOLDNINGER VIRKNING blev undersøgt som en helhed, og sammen med kollegaerne Bernard Mausner og Barbara Snyderman gennemførte han en undersøgelse blandt mere end 200 ingeniører og regnskabsfolk, der var ansat i stålindustrien omkring Pittsburgh. Resultaterne fra denne undersøgelse udkom i bogform i 1959 med titlen The motivation to work. Selve teorien er blevet kendt som Herzberg s 2-faktor model. 12

13 Undersøgelsen blev gennemført ved at fokusere på såkaldte critical incidents, som den interviewede havde oplevet. Det indledende spørgsmål lød således: Tænk på et tidspunkt, hvor du følte dig særlig godt eller særlig dårlig tilpas med dit arbejde, enten dit nuværende job eller et andet, du har haft. Besvarelserne blev efterfølgende opdelt på en måde, så de kunne forklare sammenhængen mellem FAKTORER HOLDNINGER VIRKNING, som var ét af undersøgelsens hovedformål. Faktorer på første niveau: Objektive hændelser, som af den interviewede blev vurderet til at have en sammenhæng med hans holdninger. F.eks. en forfremmelse eller en udvidelse af ansvarsområdet. Faktorer på andet niveau: Denne kategori indeholder medarbejderens subjektive følelse efter at denne har oplevet en faktor af første grad. F.eks. hvad medarbejderen følte efter at være blevet forfremmet. Virkningen på medarbejderens arbejdsholdning: Her opsamlede undersøgelsen den effekt af både den objektive hændelse og den subjektive følelse, som medarbejderen havde oplevet. F.eks. hvilken virkning havde forfremmelsen og medarbejderens følelse efter denne medført for vedkommendes arbejdsmængde/-kvalitet. Herzberg s førnævnte udgangspunkt omkring mental sundhed og sygdom, dannede baggrund for en hypotese om, at de faktorer, som var medvirkende til at give medarbejderne job TILFREDSHED var nogle andre end dem, som var med til at give job UTILFREDSHED, og at de dermed skulle rubriceres hver for sig. Opdelingen af faktorer, som kan ses i figuren nedenfor, skete i to grupper. Den ene gruppe MOTIVATIONSFAKTORERNE var dem, hvis tilstedeværelse oftest blev nævnt som medvirkende til at give medarbejderen en positiv holdning til sit job. Den anden gruppe HYGIEJNEFAKTORERNE, hvis fravær oftest var anledning til en negativ holdning til jobbet. Undersøgelsen viste i alt 16 faktorer, som i mange tilfælde er reduceret til 14, fordi den oprindelige undersøgelse arbejdede med 3 underfaktorer til Interpersonelle relationer i forhold til underordnede, overordnede og ligestillede (kolleger). Dette ses ofte under én og samme faktor benævnt Interpersonelle relationer. Herzberg koblede motivationsfaktorerne og hygiejnefaktorerne sammen med sine tanker om det selvaktualiserende menneske, og med en tydelig sammenkobling til Maslow s behovshierarki argumenteres der i (Herzberg et al, 1974 s ) for, at et fravær af motivationsfaktorer ikke vil føre til job UTILFREDSHED og, at en tilstedeværelse af hygiejnefaktorer ikke vil føre til job TILFREDSHED. Modellen nedenfor viser i overbliksform Herzberg s model om FAKTORER HOLDNINGER VIRKNING. 13

14 Herzberg s FAKTORER-HOLDNINGER-VIRKNING MOTIVATIONSFAKTORER: Præstation Anerkendelse Selve arbejdet Ansvar Forfremmelse FAKTORER HYGIEJNEFAKTORER: Løn Mulighed for vækst Interpersonelle relationer Status Ledelse Firmapolitik Arbejdsforhold Personlige forhold Jobsikkerhed HOLDNINGER Følelse af anerkendelse Følelse af præstation Følelse af mulig vækst / blokering for vækst Følelse af ansvar / mangel på ansvar / formindsket ansvar Gruppefølelse (tilhørsforhold / isolation) Følelse på interesse / mangel på interesse i forbindelse med udførelse af arbejdet Følelse af øget / mindsket status Følelse af øget / mindsket sikkerhed i jobbet Følelse af retfærdighed / uretfærdighed Følelse af stolthed / utilstrækkelighed / skyld Følelser overfor lønnen VIRKNING Virkning på arbejdsudførelsen generelt / hastighed / kvalitet Udskiftning af arbejdet nyt job / afvisning af jobtilbud Virkninger på mental sundhed Virkninger på interpersonelle relationer på arbejdspladsen / i familien / blandt venner Virkninger på holdninger til arbejdet Figur: 2.1 Herzberg s samlede FAKTORER HOLDNINGER VIRKNING model Kilde: Herzberg et al, 1974 (s.74-85) samt Hein, 2009 (s.135) Kritik af modellen Med over 50 års levetid har Herzberg s 2-faktor model været udsat for en lang række kritikpunkter. Jeg vil nedenfor redegøre for de væsentligste af disse, og afslutningsvis redegøre for, hvorfor jeg har valgt at bruge modellen i denne opgave. Der blev i årene efter fremsættelsen af 2-faktor model gennemført en række forskellige undersøgelser, som ville afprøve holdbarheden i Herzberg s model. 14

15 Disse undersøgelser søgte bl.a. at efterprøve om: - faktorerne kunne opdeles så skarpt, som Herzberg påstod - opdelingen kunne underbygges - der ville komme de samme resultater med andre populationer Herzberg var selv meget opmærksom på kritikken, og gennemgik resultaterne fra 10 forskellige studier med vidt forskellige populationer (Herzberg, 1976). Disse studier omfattede bl.a. mellemledere, kvinder, sygeplejersker, ufaglærte arbejdere, medarbejdere tæt på pensionering samt et studie af finske værkførere. Sidstnævnte blev udført af Herzberg selv, men for verifikationens skyld blev resultaterne underkastet uafhængig analyse. Modellen har dermed været prøvet på en række forskellige medarbejdertyper, og kan dermed siges, at have tilbagevist kritik for så vidt angår populationens sammensætning. Det skal dog nævnes, at langt de fleste medarbejdere var amerikanske. Den helt overordnede konklusion på gennemgangen af disse studier var, at de alle generelt havde understøttet Herzberg s oprindelige teori. Der var afvigelser nogle steder, men disse var ifølge Herzberg ikke signifikante, og bidrog således ikke til, at den oprindelige teori blev omformuleret. Fra begyndelsen af 1970 erne til omkring årtusindeskiftet har forskningen omkring Herzberg s 2- faktor teori været meget begrænset (Miner, 1976 p. 72). Årsagen var, at det var særdeles vanskeligt at etablere den nødvendige videnskabelige evidens omkring forsøgene. Omkring år 2000 udføres der ifølge samme bog nogle undersøgelser, som understøtter den oprindelige teori. I en undersøgelse blandt offentligt ansatte laboratorieforskere i U.S.A. fra år 2000, findes der en relativ god sammenhæng mellem motiverende faktorer og utilfredshedsskabende faktorer hos den undersøgte gruppe og den oprindelige teori. Undersøgelsen viser dog også, at den helt skarpe opdeling mellem faktorerne ikke kan overholdes helt stringent i forhold til Herzberg s teori. Undersøgelsen angiver nogle helt specifikke forhold, som kan have været medvirkende til, at Firmapolitik ligger helt i top omkring de faktorer, som skaber utilfredshed (Leach og Westbrook, 2000) Den skarpe opdeling mellem motivationsfaktorer og hygiejnefaktorer er blevet anfægtet fra flere sider. Skulle det f.eks. være sandsynligt, at de 2 forskellige faktortyper kunne operere isoleret fra hinanden? Bliver den samme faktor opfattet på samme måde af alle medarbejdere? Motivation er ikke et entydigt begreb, som opfattes på samme måde af alle og efter min mening heller ikke på samme måde af den samme person på forskellige tidspunkter! Dermed sætter jeg også fokus på én af svaghederne ved Herzberg s model. Målingen blev foretaget som en statisk måling, og blev ikke gentaget, og interviewpersonerne blev heller ikke fulgt over en længere periode. Herzberg er selv inde på denne problematik, og nævner, at i en idealverden, ville man have observeret svarpersonerne over længere tid (Herzberg et al, 1974) 15

16 Jeg mener, at de svar, som de interviewede giver, vil være afhængige af en lang række faktorer, som er under en løbende ændring. Økonomiske konjunkturer vil efter min mening kunne have en afgørende indflydelse på, hvilken vægt en medarbejder lægger på en hygiejnefaktor som jobsikkerhed. Placeringen af Løn som hygiejnefaktor har også nærmest permanent været diskuteret. I den oprindelige undersøgelse optræder Løn med næsten lige stor andel som svaret på interviewpersonernes gode (15 %) henholdsvis dårlige oplevelser i forbindelse med jobbet (17%) Årsagen til Herzberg s placering af Løn som hygiejnefaktor er alene, at der hos de interviewede i hans undersøgelse er tendens til, at de dårlige oplevelser omkring Løn varer længere end de gode oplevelser. Herzberg har selv være med til at så nogen tvivl om placeringen af Løn som den ene eller anden faktor. I de fleste tilfælde står han fast på, at Løn er en hygiejnefaktor, mens han andre steder nævner, at Lønnen i nogle tilfælde kan optræde som motivationsfaktor på linje med Anerkendelse. (Miner, 2005 p. 65) Tages der udgangspunkt i, hvordan svarene omkring Løn blev afgivet i den oprindelige undersøgelse, kan der udmærket argumenteres for, at Løn kan placeres både som hygiejnefaktor og som motivationsfaktor. Her gælder det også, at der vil være afgørende individuelle forskelle. Løn har ydermere den effekt, at den er den eneste af faktorerne, som kan veksles til andre goder. I moderne tid er en del af disse faktorer, som med god grund kan betragtes som redskaber til det selvaktualiserende menneske. Her tænker jeg på specielle rejser og andre fritidsaktiviteter. Jeg vil dermed også argumentere for, at Løn kan placeres som både den ene og den anden faktor og måske næsten på samme tid! En medarbejder kan ved et bestemt lønniveau få fjernet en utilfredshed, men vil umiddelbart efter kunne begynde at stræbe efter og blive motiveret af en bonus, fordi den efterfølgende vil kunne veksles til 1 måneds ekstra ferie, hvor medarbejderen langt om længe kan tage på sin pilgrimsvandring på Caminoen i Nordspanien. Et sidste område, som skal behandles under kritiske punkter for modellen er udgangspunktet i Critical incidents. Det er den interviewede selv, som skal forklare faktor-holdning-effekt i forhold til en given oplevelse. Det kan have den effekt, at medarbejderen tenderer at lade de negative hændelser være en effekt af andres skyld. Critical incidents metoden kan dermed siges at fungere som en forsvarsmekanisme. Det modsatte kunne således også være tilfældet altså, at medarbejderen lod de positive hændelser være et udslag af egne fortræffeligheder. Det vil jeg nu argumentere for er mindre sandsynligt, da motivationsfaktorerne har en mere objektiv karakter end hygiejnefaktorerne. Dermed menes, at forfremmelse, ansvar og til dels præstation har en karakter, hvor det er ret tydeligt for omverdenen, om det er til stede eller ej, og medarbejderen kan dermed dårligt påkalde sig et ansvar eller en forfremmelse, som ikke er til stede i virkeligheden Funktionalitet i forhold til opgavens analyse begrundelse for modelvalg Som nævnt allerførst i det foregående afsnit, har Herzberg s 2-faktor teori mere end 50 år på bagen. Den er formuleret i en tid og under nogle samfundsnormer, som var ganske anderledes end i dag. 16

17 Arbejdsmarkedet så også fundamentalt anderledes ud, da der dengang var langt imellem kvinderne på arbejdsmarkedet i forhold til i dag. Hvorfor kan teorien så stadig anvendes efter mere end 50 år? Skønt motivationsteorien som akademisk område er relativ nyt, er selve begrebet om motivation det ikke. Mennesker har igennem århundreder udført handlinger, foretaget opdagelsesrejser, skabt kunstværker m.v., og alt dette er sket, fordi mennesket har været drevet af noget det har så at sige været motiveret for at yde noget. Herzberg har med sin 2-faktor teori sat nogle overskrifter på, hvad der gør mennesket motiveret eller umotiveret, og disse overskrifter har en karakter, som gør dem aktuelle også i dag. Alle mennesker, som er på arbejdsmarkedet, vil være i stand til at placere egne holdninger og følelser under én eller flere af disse overskrifter (faktorer). Teorien er med tiden blevet institutionaliseret, fordi dens grundtanker er blevet anvendt i mange sammenhænge som udgangspunkt for initiativer omkring jobudvikling for medarbejdere. Erhvervslivet har i stort omfang taget idéerne om motivation til sig, og har anvendt dem i praksis. Jeg har før argumenteret for, at begrebet motivation ikke er et entydigt begreb, som er det samme for alle mennesker. Der er forskel på, hvad der motiverer det enkelte menneske. Der er også fremført argumentation for, at f.eks. løn ikke kan entydigt placeres under den ene eller anden type faktor. Herzberg s meget faste opdeling af faktorerne vil jeg derfor stille mig tvivlende overfor. Gør det så modellen irrelevant? Det gør det på ingen måde, for som leder af i dag har det væsentlig betydning, at man kan håndtere såvel motivations- som hygiejnefaktorerne i forhold til medarbejderne. Ingen medarbejdere kan hele tiden befinde sig i en form for motivationszone, hvor alt kører som det skal. Der vil være mange perioder korte eller lange hvor medarbejderens hverdag bliver lidt mere almindelig, og i disse perioder har hygiejnefaktorerne en stor betydning. Hvis de behov, som udtrykkes via hygiejnefaktorerne er nogenlunde godt dækket, vil medarbejderen hurtigere kunne flytte sig i den rigtige retning, når motivationsfaktorerne bliver sat i værk. Overgangen mellem de 2 faser er ikke helt entydig, og det er skillelinjen mellem de tilhørende faktorer næppe heller. Med en knapt så rigoristisk tilgang til modellen, som den Herzberg selv formulerede, har den også sin berettigelse i dag. 17

18 2.5 FLOW modellen Beskrivelse af modellen FLOW modellen er udviklet af den ungarsk fødte psykolog Mihaly Csikszentmihalyi. Hans teoretiske udgangspunkt indenfor psykologien var den humanistiske psykologi, og han så/ser også selvaktualisering som et centralt begreb for mennesket. Hos Maslow er dette begreb sat som det højeste behov i behovshierarkiet, og opfattes derfor som noget eksklusivt, og det forudsættes samtidig, at menneskets øvrige behov er dækket i hvert fald for en stor dels vedkommende. Csikszentmihalyi har klare fællestræk med Maslow på flere områder, men der er også steder, hvor de har forskellige udgangspunkter. Csikszentmihalyi mener, at alle mennesker er i stand til at opnå de såkaldte FLOW oplevelser også på trods af, at en lang række af de basale behov ikke er tilstrækkelig opfyldt. Med udviklingen af FLOW modellen blev Csikszentmihalyi én af grundlæggerne til den positive psykologi. Den positive psykologi arbejder ud fra, at mennesket selv kan være med til at bestemme sin egen skæbne ud fra en fokusering på, hvad der giver dem værdi og føles rigtigt i forhold til at opnå en ønsket tilstand. Den lægger vægt på de styrkesider og potentialer, som et menneske indeholder, og har også fokus på det gode liv og lykke. Selve FLOW begrebet er ikke universelt defineret, og Csikszentmihalyi selv arbejder også med flere varianter over begrebet. Jeg har valgt at sammenskrive de forskellige definitioner, så der i denne opgave arbejdes med FLOW som: En situation, hvor man er fuldstændig engageret i en positiv situation, og glemmer tid, sted og eventuel udmattelse, og al opmærksomhed er rettet mod aktiviteten. Denne definition kan rumme et meget bredt spekter af FLOW oplevelser. Begrebet er velkendt indenfor (top)-idrætsverdenen, og så vil udmattelsesbegrebet være inkluderet, men FLOW rapporteres også fra en lang række andre aktiviteter, som ikke indbefatter nogen nævneværdig fysisk indsats fra personen. Ovenfor nævnes det, at lykke er ét af fokuspunkterne for den positive psykologi. FLOW er ikke ensbetydende med en samtidig følelse af lykke. Lykken fordrer nemlig en indre fokus eller tankevirksomhed, som vil aflede éns opmærksomhed fra selve aktiviteten. Det er meget ofte sådan, at en FLOW oplevelse efterfølges af en følelse af lykke hos den enkelte, når vedkommende får lejlighed til at reflektere over det skete. En række undersøgelser af Csikszentmihalyi har haft til formål at finde ud af, hvilke forud-sætninger, der ofte er til stede, når mennesker oplever FLOW. 18

19 Der er 3 overordnede punkter: 1: Der er opstillet klare, konkrete og realistiske mål for aktiviteten 2: Der er en passende balance mellem udfordringer på den ene side og færdigheder og evner på den anden side 3: Der er en klar og løbende feedback i forhold til, hvordan man klarer sig. Med disse punkter er der ikke sat nogen objektive krav op for, hvor omfattende udfordringen eller ens evner skal være for at kunne opleve FLOW. Dermed kan det lille barn opleve FLOW, når det med opbydelsen af alle motoriske sanser lykkes at stable den sidste klods på tårnet, uden det vælter. Det samme kan verdens bedste off piste skiløber opleve, når vedkommende lykkes med at komme helskindet ned ad en hidtil ubesejret bjergside. Nedenstående figur illustrerer dette: Figur Kilde: Csikszentmihalyi, ((2005 (1)), s. 89 Illustrationen viser, hvordan udøveren af en hvilken som helst aktivitet kan forsøge at opnå FLOW ved løbende at justere på udfordringen og målsætningen og/eller samtidig forsøge at tilpasse sine kompetencer dertil. Det ses også tydeligt, at der undervejs vil være tidspunkter (de fleste), hvor man ikke vil være i FLOW fordi der ikke er en passende balance mellem udfordringer og færdighed. Følelserne i disse perioder benævnes i denne figur enten utilfredshed, hvor udfordringen overstiger færdighederne eller kedsomhed, hvor det modsatte er tilfældet. 19

20 I en anden figur sætter Csikszentmihalyi og Massimini & Carli flere betegnelser på de følelser, som opleves af mennesket både, når det er i FLOW, men især, når det ikke er i flow. Figuren ses her nedenfor: Figur Kilde: Csikszentmihalyi, Mihaly (2005 (2)), side 44 At opnå FLOW oplevelser er en opgave, som kræver en indsats fra den enkelte. Det er en til tider lang og stenet vej at gå, og man vil undervejs kunne opleve en lang række følelser, som for de fleste ikke er særlig attraktive og slet, hvis disse følelser er af længerevarende karakter. Frustrationer optræder i forhold til oplevelsen af manglende færdigheder. Csikszentmihalyi skriver, at optimaloplevelser er således noget, som vi får til at indtræffe. (Csikszentmihalyi, 2005 (1)s. 11) Det understreger pointen om, at den enkelte i meget høj grad selv kan træffe beslutningen om at arbejde hen mod FLOW oplevelser. For at komme nærmere begrebet FLOW har Csikszentmihalyi og hans forskerhold gennemført en lang række kvalitative interviews og spørgeskemaundersøgelser. Disse er suppleret af en ny metode, som kaldes Experience Sampling Method (ESM). Her er de medvirkende blevet udstyret med en personsøger, som med et signal angiver, at personen skal nedskrive sine følelser, tanker og handlinger, når signalet modtages. Mere end af disse oplevelser har dannet baggrund for teorien. 20

21 Den viser, at langt de fleste vil være i stand til at kunne opleve FLOW. Kun omkring 15 % svarer, at de aldrig oplever FLOW, mens omkring 65 % siger, at de ofte eller af og til oplever FLOW. (Csikszentmihalyi, 2005 (2) s. 47) De fleste FLOW oplevelser indtræffer i forbindelse med folks arbejde, og i mindre grad i deres fritidsliv. Dette har med relativ stor sandsynlighed en sammenhæng med, at FLOW oplevelserne i langt større grad indtræffer, når man foretager sig noget aktivt. I (Csikszentmihalyi, 2005 (2) s. 84) viser en tysk undersøgelse omkring FLOW i fritiden, at der er stor forskel på, hvornår ofte folk oplever FLOW i forhold til, om de er fysisk udøvende eller om de ser TV. Csikszentmihalyi arbejder med et udtryk, som han kalder Arbejdets paradoks. Her undrer han sig over, at de fleste gerne ønsker at reducere den tid, de anvender på arbejdet til fordel for mere fritid, men at det samtidig er på arbejdet, at de fleste oplever FLOW. Hans påstand er, at vi ikke har lært at anvende fritiden på en optimal måde Kritik af modellen FLOW modellen oplever i disse år en relativ høj udbredelse og popularitet. Dens budskaber om, at den enkelte selv kan bidrage til det gode liv og lykke er naturligvis med til bidrage til populariteten, for hvem vil ikke gerne opnå det, kan man retorisk spørge. Det er også ganske vanskeligt at finde kritikere af modellen, men som alle andre modeller og teorier har den sine begrænsninger. Selvom FLOW er positivt for den enkelte, kan en overdreven forfølgelse af oplevelsen afhængig af arten - medføre en afhængighed, social isolation, overvægt eller måske ludomani. Nogle mener ligefrem, at en indbrudstyv eller bankrøver ret let kunne opnå FLOW under udøvelsen af sin kriminelle handling ligesom 2 drenge på en ulovlig knallert kan opleve FLOW under deres flugt fra en politibil. Efter almindelige normer falder det dog udenfor den definition, som denne opgave bruger, hvor der skal være tale om en positiv situation. Der kan naturligvis argumenteres for, at FLOW modellen jo ikke rigtigt kan bebrejdes disse uhensigtsmæssige handlinger, men det viser på den anden side, at der også kan være en negativ bivirkning af FLOW oplevelserne. En risiko ved FLOW modellen er, hvis man anser den for at være et mål i sig selv. Eller lader teorien stå alene. I (Andersen, 2006) peges der på denne udfordring og risiko for, at teorien forfladiges og tivoliseres. Her argumenteres der for, at FLOW bør ses som et redskab eller værktøj, som sammen med andre elementer kan give både FLOW og f.eks. bedre ledelse eller bedre læring. Hvis man til gengæld har gjort sin forberedelse grundigt, og dermed har opstillet klare og realistiske mål og samtidig sikrer en løbende og umiddelbar feedback, så står man med nogle meget effektive redskaber til at løse opgaven. Et andet kritikpunkt, som FLOW modellen ej heller kan siges at have nogen direkte indflydelse på, er forholdene, som modellen skal virke under. 21

22 Nogle personer vil have meget ringe eller slet ingen muligheder for at opleve FLOW. Det kan skyldes psykiske lidelser eller andre personlige træk, hvor personen ikke er afklaret omkring sig selv og sit udgangspunkt for at træffe beslutninger. En anden problematisk situation kan være en arbejdsplads, hvor medarbejderne mangler indflydelse og klare udmeldinger fra ledelsen omkring mål. Tempoet på arbejdspladsen kan også lægge hindringer i vejen for den nødvendige fordybelse til at opnå FLOW tilstanden. Det er ikke kun på arbejdspladsen, at tempoet kan være højt. I (Knoop og Lyhne, 2005, s. 115) peges der på, at en oplevelse af uoverskuelig samfundsmæssig kompleksitet kan medføre en afmægtighed over, at mennesker ikke ved, hvad de skal gøre eller ikke har tiden til det. FLOW teorien fordrer jo netop, at man kan opstille mål og udfordringer i et rimeligt match med sine færdigheder Funktionalitet i forhold til opgavens analyse begrundelse for modelvalg Med sit udgangspunkt i, at de fleste mennesker vil kunne arbejde sig til at opleve FLOW, har modellen en universel berettigelse også på arbejdsmarkedet, som denne opgave drejer sig om. Den giver et relativ let forståeligt billede af, hvordan den enkelte kan arbejde og i hvilket retning. Den giver på samme tid nogle meget præcise rammer for at man som leder og medarbejder kan kortlægge, hvorfra en eventuel frustration hos medarbejderen stammer. Herefter kan der opstilles en plan for, at bringe medarbejderen tilbage i retning af FLOW. Dette er især velegnet på arbejdspladser med en høj grad af selvledelse hos medarbejderne. Under punkt er der opstillet 3 forudsætninger for at FLOW kan opnås. Derudover har Hans Henrik Knoop og Csikszentmihalyi i fællesskab opstillet 2 yderligere faktorer, som kan fremme evnen til at opnå FLOW. Disse 2 faktorer er nævnt i (Andersen, 2006, s. 85) og handler i meget høj grad om ledelsens muligheder for at fremme FLOW. Fjernelse af distraherende faktorer Lederen kan skabe mulighed for ro og fordybelse, og kan også agere som filter eller skjold for medarbejderne i forhold til forhold, som kan virke irriterende og irrelevante for dem. Hein nævner i (Hein, 2009 (1)) noget tilsvarende omkring skærmende lederskab i sin teori om ledelse af primadonnaer. Håndterbare, forståelige og præcise regler for aktiviteten/arbejdet. Disse faktorer peger direkte på ét af opgavens 3 hovedspørgsmål, og bidrager dermed væsentligt til modellens relevans. 22

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE Critical Incident-metoden Den bedste metode til arketypebestemmelse er den såkaldte Critical Incident-metode, der i motivationssammenhæng blev udviklet af den

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE side 1 Critical Incident-metoden Den bedste metode til arketypebestemmelse er den såkaldte Critical Incident-metode, der i motivations-sammenhæng blev udviklet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Find metoden knæk IØ-koden

Find metoden knæk IØ-koden Find metoden knæk IØ-koden Gymnasiefremmede elever runde 3, 2012/2013 FOU projekt nr. 128986 Torben Jensen, ZBC Vordingborg Hanne V. Madsen, ZBC Næstved Baggrund Iflg. bekendtgørelsen, skal hhx-uddannelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2011

Selvevalueringsrapport 2011 Selvevalueringsrapport 2011 1 Indledning Dette års selvevaluering tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan gør vi vores elever til bedre studerende? Som oplæg til arbejdet blev personalet i første

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Motivation. Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak

Motivation. Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak Motivation Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak En delvis præsentation Ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation Ansvar for den interne ledelsesudvikling Underviser på CBS i strategi,

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Formålet med Situationsbestemt Ledelse

Formålet med Situationsbestemt Ledelse Formålet med Situationsbestemt Ledelse 1. At åbne for kommunikationen og at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2. At hjælpe medarbejderen

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder. Det gode liv Glæde, håb og personlige styrker Psykolog Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program Det gode liv om glæde, håb og personlige styrker 1. Del 13.15 14.30

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 16-01-2015 1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 16-01-2015 Flow i studie-

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Klasseledelse og releationskompetence

Klasseledelse og releationskompetence Klasseledelse og releationskompetence [Lær at se på egen praksis] 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Frafaldsårsager...3 Hvad er klasseledelse? Et entydigt begreb?...4 God klasseledelse...4 Lederskabets

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

HVORDAN REDUCERES TABET I ANSÆTTELSESFORLØBET?

HVORDAN REDUCERES TABET I ANSÆTTELSESFORLØBET? GELX 2017 Danmark HVORDAN REDUCERES TABET I ANSÆTTELSESFORLØBET? DKK Værdi Tid Kilde: Peter Cappelli Talent on demand TEMAER I ÅRETS UNDERSØGELSE Onboarding Arbejdslivet employee experience Frivillige

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Motivation Flow & Styrker. Projektleder på 6 uger! - Dag 10

Motivation Flow & Styrker. Projektleder på 6 uger! - Dag 10 Motivation Flow & Styrker 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 10 Motivation? 2 Motivation? 3 Motivation Den energi en person udtrykker i forbindelse med arbejdet." (Kilde: Pinder) " motivation betyder: indre

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Om rammer for et godt arbejdsliv Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvorfor har du det (sandsynligvis) sådan? Gener: kilder til 40-50 % af din trivsel Det skyldes,

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering Coaching Et redskab der styrker engagement og ejerskab Den menneskelige faktor og implementering Trine Mottlau Divisionschef Privathospitalet Hamlet Breakthrough Qeep Coach, Qeep Danmark AS Chefjordemoder

Læs mere

Kun ganske få glædesstudier.

Kun ganske få glædesstudier. Depression Glæde 26-02-2015 Med psykomotorik og positiv psykologi Berit Svart Psykomotorisk terapeut, Pb 40.000 depressionsstudier Kun ganske få glædesstudier. 1 Glæde er en af grundfølelserne: Kærlighed-Sorg

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere