Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---"

Transkript

1 Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management

2 Struktur for dagens præsentation Hvilke højtuddannede foretager hvilke karrierevalg? Hvad opnår eller mister de højtuddannede ved jobskifte? Hvordan fastholdes og tiltrækkes højtuddannede? Forskelle på motiverne for forskellige karrierevalg? Hvad er undersøgelsens kerneresultater? Slide 2

3 1. Indledning --- om undersøgelsens udgangspunkt og fortolkningen af resultater Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaundersøgelse blandt 2926 højtuddannede Disse har i perioden foretaget et af følgende seks typer af karrierevalg: Fra staten til det private Fra staten til amt eller Fra det private til staten Fra amt eller til stat Fra en organisation i staten til en anden (internt statsligt mobile) Samt højtuddannede, der i perioden 1998 til 2006 har været ansat i den samme statslige organisation (statsligt immobile) Slide 3

4 2. Hvilke højtuddannede foretager hvilke karrierevalg?--- En analyse af medarbejderprofiler og karrierevalg

5 2.1. Karrieregruppernes samlede profil --- Sammenligning af de højtuddannedes profiler på tværs af karrierevalg Analysemodel Køn Alder Uddannelse Ph.d. grad Karrierevalg Stillingsniveau Hjemmeboende børn Antal år på arbejdsmarkedet Denne model gennemføres for hvert af de seks karrierevalg. Karrierevalg er kodet som en binær variable, der sondrer det enkelte karrierevalg fra de fem øvrige. I analysen af stat til privat anvendes eksempelvis en afhængig variable, hvor stat til privat er tildelt værdien 1, mens alle øvrige respondenter er tildelt værdien 0 Slide 5

6 2.1. En sammenligning af karrierevalgene --- Opsamling af udvalgte faktorer Alder Køn (kvinde eller ej) Ph.d. Antal år på arbejdsmarkedet Hjemmeboende børn Chef N=2926 Stat til privat 0,94 0,72 Stat til amt eller 1,72 1,88 1,69 Privat til stat 0,49 2,13 Amt eller til stat Tabellen angiver odds ratio for multivariate sammenhænge mellem flere baggrundsvariable og hvert af de 6 karrierevalg. Analysen analyserer forskelle mellem det enkelte karrierevalg og de øvrige karrierevalg under ét (se forklaring slide 26-28). Alle signifikante sammenhænge for de udvalgte 6 uafhængige variable er angivet. Analyserne er gennemført med kontrol for uddannelsesbaggrund. For fortolkning af odds ratio se slide 26 0,92 1,52 0,33 Internt statsligt mobile 0,96 3,25 Statsligt immobile 1,03 1,08 Slide 6

7 2.2. En sammenligning af karrierevalgene --- Opsamling: uddannelses betydning for karrierevalg Stat til privat : Stor lighed mellem uddannelsesgrupperne: Uddannelsesretning spiller marginal rolle for dette sektorskift. To undtagelser: Større chance for dette skift for jordbrugs- og veterinæruddannelse Mindre chance for officer Stat til amt eller : Chancen for dette skift er højere personer med samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse end for de øvrige uddannelsesgrupper Privat til stat : Chancen for dette sektorskifte er højere for ingeniører, arkitekter, naturvidenskabere og økonomer Chancen er mindre for ph.d.er Amt eller til stat : Chancen er højere for højtuddannede med sundheds-, samfunds- eller naturvidenskabelig uddannelse og for humanister, bibliotekarer og økonomer end for de resterende uddannelsesgrupper Chancen for dette skift er mindre for ph.d.er Chancen også højere for ph.d.er Slide 7

8 2.3. En sammenligning af karrierevalgene --- Opsamling: uddannelses betydning for karrierevalg Internt statsligt mobile : Chancen for intern mobilitet er højere for jurister end for øvrige uddannelsesgrupper Chancen også højere for ph.d.er Chancen er mindre for højtuddannede med Natur- og sundhedsvidenskabelig uddannelse Ingeniører Jordbrugs- og veterinæruddannede Statsligt immobile : Kun to uddannelsesgrupper skiller sig ud fra det generelle mønster: Chancen for at forblive i den samme statslige organisation er højere for officerer og de etatsuddannede end for de øvrige uddannelsesgrupper OBS: Resultaterne i analyserne i afsnit 2.8. og i opsummeringerne afsnit 2.9. er kontrolleret for betydningen af undersøgelsens øvrige baggrundsvariable (jævnfør slide 27-28) Slide 8

9 3. Hvad opnår eller mister medarbejderne ved jobskifte? --- -en analyse af løn, arbejdstid og karriereudvikling

10 3.1 Ændringer i lønniveau hvem oplever stigning, fald og ingen ændring i lønniveau? Andel medarbejdere, der er har oplevet hhv. stigning, ingen ændring eller et fald i den gennemsnitlige brutto månedsløn inkl. pension (blandt personer med konstant stillingsniveau) Andel medarbejdere (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 15% 19% 8% 21% 77% Stat til privat (n=263) 60% Stat til amt eller (n=111) 56% 12% 32% Privat til stat (n=306) 24% 26% 49% Amt eller til stat (n=196) 15% 28% 28% 18% 57% 54% Internt statsligt mobile (n=250) Total (n=1126) Fald i løn Uændret løn Stigning i løn Slide 10

11 3.2 Ændringer i arbejdstid -hvem oplever stigning, fald og ingen ændring i arbejdstid? Andel medarbejdere, der har oplevet hhv. fald, stigning eller ingen ændring i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid som følge af jobskifte (blandt personer med konstant stillingsniveau) Andel medarbejdere (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 16% 14% 17% 11% 13% 14% 70% 73% 66% 67% 14% 13% 16% 22% Stat til privat (n=286) Stat til amt eller (n=120) Privat til stat (n=358) Amt eller til stat (n=257) 73% 69% 15% 16% Internt statsligt mobile (n=301) Total (n=1322) Fald Uændret Stigning Slide 11

12 3.3 Ændringer i stillingsposition -hvem oplever stigning, fald og ingen ændring i stillingsposition i forbindelse med sektorskifte? Andel medarbejdere, der stiger, falder eller ikke oplever ændringer i stillingsposition Andel medarbejdere (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 9% 5% 77% 81% 14% 14% Stat til privat (n=371) Stat til amt eller (n=149) 21% 74% 87% 6% 5% Privat til stat (n= 486) 9% 7% 12% Amt eller til stat (n=297) 81% 79% 12% 10% Internt stasligt mobile (n=373) Total (n=1676) Fald Uændret Stigning Slide 12

13 4. Hvordan fastholdes og tiltrækkes de højtuddannede?--- -en analyse af de højtuddannedes forventninger og motiver i forbindelse med karriereskift

14 4.1. Push eller pull af medarbejdere? --- Et snævert flertal af de højtuddannede skifter job primært på grund af de positive egenskaber ved deres nye arbejdsplads Skyldes jobskifte primært (forventningen om) positive forhold ved den nye arbejdsplads (pull) eller negative forhold ved den tidligere (push)? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 58% 42% 73% 59% 41% 47% 53% 54% 46% 59% 41% 20% 27% 10% 0% Internt i staten Amt eller til stat Privat til stat Staten til amt eller Stat til privat Total N = 1222 Pull Push Push fra den tidligere arbejdsplads eller pull til den nye er operationaliseret ud fra spørgsmålet, der fremgår af tabellens overskrift. De, der har svaret ingen af delene eller ved ikke til spørgsmålet er ekskluderet fra tabellen. 27 pct. af respondenterne har svaret ingen af delene eller ved ikke Slide 14

15 4.2. Push eller pull af medarbejdere? --- Hvilke faktorer tiltrækker højtuddannede? Stat til privat Stat til amt eller Privat til stat Amt eller til stat Internt mobile Immobile, der har søgt job faglig udvikling (1,63) Ønske om flad organisering (2,40) Placering i stillingshierarkiet (1,63) Arbejdspladsens værdier (1,75) Arbejdspladsens værdier (1,48) faglig udvikling (1,72) Plads til idérigdom (1,48) videre karriere (2,39) Det akademiske miljø (1,50) Øvrige arbejdsvilkår (ferie, barsel mv.) (1,58) videre karriere (1,45) Den sociale prestige ved arbejdet (1,48) værdi for slutbruger (1,43) samfundsnytte (2,39) faglig udvikling (1,46) videre karriere (1,52) Placering i stillingshierarkiet (1,39) Transporttid (1,37) Omfang af strategisk ledelsesansvar (1,94) samfundsnytte (1,38) 29% (n=304) 44% (n=99) 25 % (n=335) 20 % (n=201) 35 % (n=283) 29 % (n=452) Tabellen viser sammenhænge (odds ratio) mellem motivationsfaktorer og oplevelsen af. at jobskift skyldes positive faktorer ved den nye arbejdsplads (oplevelse af at jobskifte skyldes positive faktorer er tildelt værdien 1, mens angivelse af at oplevelsen skyldes negative faktorer er tildelt værdien 0). Analysen er gennemført ved at inkludere samtlige af undersøgelsens 22 motivationsfaktorer i en logistisk regressionsmodel og derefter trinsvist ekskludere de insignifikante. Analysen er gennemført separat for hver af de seks kategorier af karrierevalg. I denne tabel er alle signifikante positive sammenhænge ( pull-faktorer) angivet. De signifikante negative sammenhænge ( push-faktorene) fremgår af tabellen på side 77. For en fortolkning af odds ratio, se slide 26 OBS: Forklaringskraft er baseret på Nagelkerke R2 for en model der både inkluderer push og pull faktorer og således også omfatter tabellen på slide 77. Forklaringskraft udtrykker hvor stor en del af variationen i respondenternes svarafgivelse modellen kan forklare. Slide 15

16 4.3. Push eller pull af medarbejdere? --- Hvilke faktorer frastøder højtuddannede (push)? Stat til privat Stat til amt eller Privat til stat Amt eller til stat Internt mobile Immobile, der har søgt job Nærmeste leders lederevne (0,58) Nærmeste leders lederevne (0,39) Psykisk arbejdsmiljø (0,68) Psykisk arbejdsmiljø (0,60) Psykisk arbejdsmiljø (0,48) Nærmeste leders lederevne (0,66) Psykisk arbejdsmiljø (0,72) Psykisk arbejdsmiljø (0,47) Nærmeste leders lederevne (0,71) Nærmeste leders lederevne (0,70) Psykisk arbejdsmiljø (0,72) Balance mellem arbejdsmængde og arbejdstid (0,71) Balance mellem arbejdsmængde og arbejdstid (0,79) 29 % (n=304) 44 % (n=99) 25 % (n=335) 20 % (n=201) 35 % (n=283) 29 % (n=452) Tabellen viser sammenhænge (odds ratio) mellem motivationsfaktorer og oplevelsen af. at jobskift skyldes positive faktorer ved den nye arbejdsplads (oplevelse af at jobskifte skyldes positive faktorer er tildelt værdien 1, mens angivelse af at oplevelsen skyldes negative faktorer er tildelt værdien 0). Analysen er gennemført ved at inkludere samtlige af undersøgelsens 22 motivationsfaktorer i en logistisk regressionsmodel og derefter trinsvist ekskludere insignifikante motiver. Analysen er gennemført separat for hver af de seks kategorier af karrierevalg. I denne tabel er alle signifikante negative sammenhænge ( push-faktorer ) angivet. De signifikante positive sammenhænge ( pull-faktorerne ) fremgår af tabellen på side 73. For en fortolkning af odds ratio, se slide 26 OBS: Forklaringskraft er baseret på Nagelkerke R 2 for en model der både inkluderer push og pull faktorer og således også omfatter tabellen på slide 73. Forklaringskraft udtrykker hvor stor en del af variationen i respondenternes svarafgivelse modellen kan forklare. Slide 16

17 5. Motiver for karrierevalg forskelle mellem grupperne--- En undersøgelse af 22 motiver for karrierevalg

18 5.1. Motiver for karrierevalg --- De fem mest udslagsgivende motiver for højtuddannedes jobskifte Højtuddannede, der har foretaget jobskift Statsligt immobile Stat til privat Stat til amt eller Privat til stat Amt eller til stat Internt mobile der har søgt job der ikke har søgt job Mulighed for faglig udvikling (75 %) Mulighed for videre karriere (74 %) Personlige frihedsgrader (72 %) faglig udvikling (76%) videre karriere (72 %) værdi for slutbruger (65 %) faglig udvikling (83 %) Personlige frihedsgrader (79 %) værdi for slutbruger (77 %) faglig udvikling (87 %) Personlige frihedsgrader (79 %) videre karriere (75 %) faglig udvikling (81 %) Personlige frihedsgrader (79 %) videre karriere (71 %) faglig udvikling (80 %) Personlige frihedsgrader (71 %) værdi for slutbruger (68 %) Personlige frihedsgrader (94 %) værdi for slutbruger (90 %) samfundsnytte (89 %) 4. Plads til idérigdom (71 %) Frihedsgrader (64 %) samfundsnytte (71 %) Det akademiske miljø (73 %) værdi for slutbruger (69 %) videre karriere (68 %) faglig udvikling (83 %) 5. værdi for slutbruger (69 %) samfundsnytte (59 %) Det akademiske miljø (68 %) videreuddannelse (69 %) samfundsnytte (65 %) Plads til idérigdom (67 %) Arbejdspladsens værdier (75 %) Tabellen viser andelen af medarbejdere, der har anført at motivet i nogen eller i høj grad har været udslagsgivende for jobskifte. For de immobile angives andelen, der vurderer, at motivet i høj eller nogen grad har været udslagsgivende for, at de er blevet i samme Slide 18 stilling

19 5.2. Mønstre i motivationen til karriereskifte -de 22 forskellige motiver for karriereskift kan grupperes i fem grupper (faktoranalyse) 1. dimension 2.dimension 3. dimension 4. dimension 5. dimension Navngivning Arbejdsmiljø og organisering Arbejdspres og arbejdstid Værdier Udvikling og faglighed Ydre motivation Motiver Nærmeste leders lederevner Balance mellem arbejdsmængde og arbejdstid Værdi for slutbrugeren Faglig udvikling Placering i stillingshierarkiet Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstempo Samfundsnytte Videre karrieremuligheder Lønniveau Ønske om flad organisering Arbejdsvilkår (barsel, ferie ) Arbejdspladsens værdier Formel kompetenceudvikling Strategisk ledelsesansvar Ønske om hierarkisk organisering Tryghed i ansættelsen Frihedsgrader Det akademiske miljø Den sociale prestige Plads til idérigdom Transporttid Faktoranalysen viser, at motiverne for karriereskifte består af 5 dimensioner. Analysen er gennemført på hele stikprøven, men mønsteret genfindes i alle de 7 kategorier af karrierevalg. Analysen indikerer, at de 4-5 motiver i hver kolonne repræsenterer en bagvedliggende dimension. Dimensionernes navne er tildelt på baggrund af vores analyse. Slide 19

20 5.3. Hvilke motiver driver de højtuddannedes karrierevalg? -Sammenhænge mellem de fem motivationsdimensioner og karrierevalg Stat til privat Stat til amt eller Privat til stat Amt eller til stat Internt mobile Arbejdsmiljø og organisering 1,67 0,78 0,82 Arbejdspres og arbejdstid 0,82 1,43 0,88 Værdier 0,74 0,82 1,30 Udvikling og faglighed 0,70 0,80 1,13 1,53 Ydre motivation 1,58 0,66 0,82 1,20 N=1677 Tabellen angiver odds ratio for multivariate sammenhænge kontrolleret for alder, køn og stilling. Odds ratio under nul indikerer negative sammenhænge. Negative sammenhænge er markeret med ferskenfarve, positive med turkis. Kun de signifikante sammenhænge er angivet. Slide 20

21 Hovedresultater Staten Den private sektor Amt og Styrke 1. Stærk kompetenceudvikler 2. Attraktivt akademisk miljø 3. Skift til staten er et positivt tilvalg 1. Tiltrækker på ydre motivationsfaktorer 2. og på arbejdsmiljø og organisering 3. Giver højere løn 1. God ledelse og gode karrieremuligheder 2. Kortere arbejdstid 3. Gode muligheder for lederstilling Udfordringer 1. Høj arbejdstid i forhold til amt og 2. Tab af lederposition ved skift fra det private 3. Skiftet til staten giver ikke mere i løn 1. Manglende balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde 2. Udvikler ikke statslige ledere 3. Svagt akademisk miljø 1. Manglende positiv tiltrækningskraft 2. Svage muligheder for formel kompetenceudvikling 3. Svagt akademisk miljø Mulighederne for faglig udvikling er den vigtigste tiltrækningsfaktor Dårligt psykisk arbejdsmiljø og dårlig ledelse skubber højtuddannede væk Slide 21

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Juni 2009 1 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 8 Baggrundsspørgsmål... 11 Arbejdstid...

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 DERFOR FLYTTER VI Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 INDHOLD FORORD 4 RESUME 6 Perspektivering af rapportens resultater

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere