DISTRIBUTØR- OG INTERNATIONAL SPONSORAFTALE DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISTRIBUTØR- OG INTERNATIONAL SPONSORAFTALE DANMARK"

Transkript

1 DISTRIBUTØR- OG INTERNATIONAL SPONSORAFTALE DANMARK Denne Distributør- og internationale sponsoraftale indgås mellem Nu Skin International, Inc., en virksomhed i Utah, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, USA ("NSI") og mig. NSI og jeg accepterer og forstår, at denne distributøraftale udgør en særskilt og separat aftale i forhold til købsaftalen for mit bopælsland med Nu Skin lokalafdeling (som defineret i PPA'en). A. Definitioner Betydningen af de nøgleudtryk, der ikke findes i dette afsnit i distributøraftalen, er angivet under de gældende politikker og procedurer. "Bonus" betyder kompensation til en distributør baseret på det antal produkter, der sælges af en distributør, dennes downline-organisation og breakaway Executives efter at have opfyldt alle krav som angivet i salgskompensationsplanen. Nu Skin lokalafdeling har beføjelse til at betale bonusser til distributører i bopælslandet. "Kontrakt" betyder aftalen mellem Nu Skin og jeg, som består af denne distributøraftale og PPA (som hver især er fastlagt nedenfor). "Distributør" betyder en uafhængig entreprenør, som iht. denne distributøraftale er autoriseret af Nu Skin til at sælge produkterne, rekruttere andre distributører og modtage bonusser i overensstemmelse med kravene i salgskompensationsplanen. "Distributøraftale" betyder denne Distributør- og internationale sponsoraftale, herunder politikker og procedurer, salgskompensationsplanen og materialer vedrørende valgfri programmer, som hver især kan ændres og er inkorporeret heri ved henvisning. "Nu Skin" betyder NSI, Nu Skin lokalafdeling og deres associerede selskaber. "Produkter" betyder de Nu Skin-produkter og -serviceydelser, som sælges gennem Nu Skin lokalafdelingen i individuelle autoriserede lande. "Politikker og procedurer" betyder de politikker, der regulerer, hvordan en distributør skal drive sin virksomhed, og som fastlægger parternes rettigheder og indbyrdes relationer. "Bopælsland" betyder, hvis du er en enkeltperson, det land, territorium eller anden politisk jurisdiktion, hvori du er statsborger eller har lovlig bopæl, og hvis lands distributøraftale du har indgået. Hvis du repræsenterer en forretningsenhed, såsom et selskab, et partnerskab, selskab med begrænset ansvar eller enhver anden form for virksomhed, betyder bopælslandet det land, territorium eller anden politisk jurisdiktion, hvori forretningsenheden er lovligt stiftet i henhold til lovgivningen i dit bopælsland, og hvert medlem af forretningsenheden har den nødvendige

2 juridiske tilladelse til at drive virksomhed i bopælslandet, og hvis lands distributøraftale du har indgået. "Salgskompensationsplan" betyder den specifikke plan, der foreskriver detaljerne og kravene i kompensationsstrukturen for distributører. B. Ret til at markedsføre produkter og sponsorere i mit bopælsland NSI udnævner mig hermed til at være distributør i henhold til vilkårene og betingelserne i distributøraftalen. Som distributør har jeg ret og pligt til (a) at promovere produkterne i mit bopælsland gennem personlige kontakter, primært i hjemmet, og (b) sponsorere nye distributører i mit bopælsland. Jeg accepterer, at denne distributøraftale vil blive accepteret i Utah. C. Ret til at sponsorere og købe produkter i ikke-bopælslande NSI giver mig ret til at sponsorere nye distributører i ikke-bopælslande. Denne distributøraftale giver mig ikke ret til at markedsføre produkter i ikke-bopælslande, medmindre jeg er indbygger i et EØS-land, for hvilket der gælder særlige betingelser. Jeg anerkender, at ethvert ikke-bopælsland kan have specifikke lovgivninger og krav, som er gældende for mig som sponsor af distributører i det pågældende ikke-bopælsland, og jeg er indforstået med at overholde samtlige lovgivninger, vedtægter og bestemmelser i det pågældende ikke-bopælsland, herunder men ikke begrænset til, alle krav vedrørende immigration, visa og registrering. Iht. PPA accepterer jeg, at jeg kun må købe produkter i et ikke-bopælsland fra NSI's associerede selskab, der er udpeget som den eksklusive indkøbsdistributør i det pågældende ikkebopælsland. Jeg accepterer endvidere, at (i) jeg kun må købe produkter i et ikke-bopælsland til personlig brug eller til at demonstrere for potentielle nye distributører, (ii) jeg har ikke og vil ikke, hverken direkte eller indirekte, sælge, videresælge eller distribuere nogen varer i et ikkebopælsland, medmindre jeg er indbygger i et EØS-land, for hvilket der gælder særlige betingelser, og (iii) jeg vil overholde al gældende lovgivning vedrørende køb af produkter i et ikke-bopælsland. D. Uafhængig kontrahent Jeg anerkender og accepterer, at jeg som distributør er en uafhængig kontrahent og ikke en Nu Skin-medarbejder. Som en uafhængig kontrahent vil jeg: være selvstændig og selv bestemme, hvornår jeg arbejder, og antallet af arbejdstimer, - 2 -

3 få udbetalt bonusser baseret på køb og salg og ikke det antal timer, jeg arbejder, være underlagt iværksættermæssige risici samt være ansvarlig for alle tab, som jeg pådrager mig som distributør, anskaffe et arbejdsidentifikationsnummer, hvis det er påkrævet, betale mine egne licensafgifter og eventuelle forsikringspræmier, dække alle omkostninger i min virksomhed, herunder, men ikke begrænset til, rejser, underholdning, kontorudgifter, kontorpersonale, juridiske omkostninger, udstyr, regnskab og generelle omkostninger, uden forskud, refusion eller garanti fra Nu Skin, ikke behandles som medarbejder i skattemæssig henseende og betale skat for selvstændig erhvervsvirksomhed i henhold til lovgivningen. Jeg er ikke en medarbejder, handelsagent, kommissionær eller juridisk repræsentant for Nu Skin, og jeg er ikke bemyndiget til at handle på vegne af Nu Skin, undtagen i den udstrækning kontrakten tillader det. Intet i kontrakten er ment som eller skal anses for at udgøre et partnerskab, agentur, arbejdsgiver/arbejdstager-forhold eller joint venture-forhold mellem Nu Skin og mig. E. Bonusser (a) Jeg vil få udbetalt bonus baseret på køb og salg af produkter, ikke for sponsorering. Jeg forstår og accepterer, at jeg for at være berettiget til at modtage bonusser skal opfylde alle de krav, der er foreskrevet i salgskompensationsplanen, og ikke krænke kontraktens bestemmelser. (b) Jeg vil ikke købe Nu Skin-produkter med det ene formål at kvalificere mig til bonusser. Jeg accepterer, at jeg inden afgivelse af en efterfølgende produktordre vil have solgt eller forbrugt mindst 80 % af alle tidligere ordrer. (c) Jeg godkender, at en del af betænkningen for, at jeg kan modtage bonusser og anerkendelse, er baseret på, at jeg accepterer at bruge en væsentlig mængde tid på at (i) uddanne, opmuntre, overvåge og hjælpe min downline-organisation i dens bestræbelser på at sælge produkter til kunderne, (ii) personligt sælge produkter og (iii) promovere virksomheden. F. Repræsentationer og garantier Jeg erklærer og garanterer, at jeg er bemyndiget til at indgå denne distributøraftale, at jeg har opfyldt alle de lovmæssige krav til indgåelse af en gyldig kontrakt, og når den træder i kraft og indsendes af mig og accepteres af NSI som beskrevet heri, udgør distributøraftalen en juridisk, gyldig og bindende forpligtelse

4 Jeg erklærer og garanterer desuden at: (a) de oplysninger, jeg angav i distributøraftalen, er nøjagtige og fuldstændige, og hvis jeg har givet nogen falske eller vildledende oplysninger, giver jeg NSI tilladelse til, efter dennes skøn, at erklære deres respektive dele af distributøraftalen ugyldige fra deres oprettelse, (b) det id-nummer eller skatteregistreringsnummer, som jeg oplyste, er mit korrekte skatteregistreringsnummer for mit bopælsland, (c) hvis jeg er enkeltperson, er jeg statsborger eller har lovlig bopæl i mit bopælsland og har juridisk ret til at være distributør i bopælslandet, og (d) hvis jeg repræsenterer en forretningsenhed, såsom et selskab, et partnerskab, selskab med begrænset ansvar eller enhver anden form for forretningsorganisation, er denne lovligt stiftet i henhold til lovgivningen i mit bopælsland, og alle medlemmer af forretningsenheden har den nødvendige juridiske tilladelse til at drive virksomhed i bopælslandet. Jeg erklærer og garanterer, at hverken jeg eller min partner/ægtefælle (eller hvis jeg repræsenterer et selskab eller anden forretningsorganisation, enhver deltager deri, der er eller burde være angivet på forretningsenhedsskemaet) har været involveret i nogen forretningsaktivitet i et andet selskabs distributørskab i de seks måneder (eller et år for personer, der har haft en pintitel svarende til Executive eller højere pintitel iht. salgskompensationsplanen) umiddelbart inden, at jeg tilmeldte mig under min sponsor som angivet i denne aftale. G. Bemyndigelse til at overføre personlige oplysninger For at NSI eller Nu Skin lokalafdelingen kan yde støtte til mit Nu Skin-distributørskab, giver jeg dem tilladelse til at overføre og videregive personlige og/eller fortrolige oplysninger, som (a) jeg har givet til enten NSI eller Nu Skin lokalafdeling i forbindelse med mit distributørskab og min downline-organisation, eller (b) der er blevet udviklet som følge af min aktivitet som distributør, (i) til moderselskabet og tilknyttede virksomheder uanset deres beliggenhed (ii) og til mine uafhængige Nu Skin upline-distributører, når det er nødvendigt for at sikre passende upline support, og (iii) de relevante statslige organer eller tilsynsmyndigheder, hvis loven kræver det. Jeg giver desuden NSI eller Nu Skin lokalafdelingen tilladelse til at bruge mine personlige oplysninger til distributøranerkendelse og markedsføringsmateriale. H. Kontraktgodkendelse Ikrafttrædelsesdatoen for distributøraftalen vil være den dato, den godkendes af NSI, hvilket vil være den dato, jeg indgår distributøraftalen elektronisk via virksomhedens online tilmeldingsprocedure, og den modtages og accepteres af NSI

5 I. Erstatning og begrænset ansvar (a) Erstatning Jeg vil yde erstatning til og holder Nu Skin og dennes aktionærer, funktionærer, direktører og ansatte skadesløse fra og imod enhver fordring, krav, ansvar, tab, handling, sagsanlæg, omkostninger eller udgifter, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af direkte eller indirekte handlinger eller udeladelser på mine vegne i udførelsen af min uafhængige distributørforretning, herunder uden begrænsning, overtrædelse af repræsentationer og garantier, misligholdelse af distributøraftalen og andre aftaler mellem parterne eller eventuelle andre krav eller sagsanlæg. (b) Ansvarsbegrænsning DENNE KLAUSUL BEGRÆNSER NU SKINS ANSVAR OVER FOR DIG. LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT IGENNEM. JEG ACCEPTERER, AT NU SKINS MAKSIMALE ANSVAR FOR ET HVILKET SOM HELST KRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DENNE AFTALE ELLER AF MIT FORHOLD TIL NU SKIN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ETHVERT SAGSANLÆG, DER MÅTTE OPSTÅ UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER BILLIGHEDSRET, VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL PRISEN PÅ DE VARER, JEG HAR KØBT HOS NU SKIN LOKALAFDELINGEN I DE TOLV MÅNEDER FORUD FOR DEN DATO, HVOR DU GJORDE NU SKIN OPMÆRKSOM PÅ TVISTEN ELLER USD 6.000, ALT EFTER HVILKET BELØB, DER ER STØRST. J. Obligatorisk og bindende voldgift 1. DENNE DISTRIBUTØRAFTALE ER UNDERLAGT VOLDGIFT. MÆGLING, VOLDGIFT ELLER ENHVER ANDEN RESOLUTION AF ENHVER TVIST, DER MÅTTE OPSTÅ UNDER ELLER VÆRE RELATERET TIL DENNE AFTALE, SKAL ALLE AFHOLDES I UTAH. Oprindelsesstedet for denne kontrakt er staten Utah, USA, og den reguleres af, udlægges i overensstemmelse med og fortolkes i henhold til lovgivningen i Utah, uden at give virkning til dens bestemmelser vedrørende valg af lovgivninger. Alle tvister skal afholdes i, og den gældende jurisdiktion vil være Salt Lake County, Utah, USA. Jeg giver mit samtykke til, at den personlige jurisdiktion for enhver domstol skal være i staten Utah, og jeg frasiger mig alle indsigelser mod uretmæssigt hjemting. 2. Jeg accepterer, at enhver tvist vil blive afklaret og afviklet i overensstemmelse med og i henhold til vilkårene og betingelserne i dette afsnit samt de bestemmelser og procedurer, der er fastlagt i kapitel 7 (Voldgift) af de gældende politikker og procedurer, eller som kan ses online i den administrative del af virksomhedens hjemmesider. Voldgiftssager vil blive afholdt i Salt Lake - 5 -

6 City, Utah. Voldgiftssager føres på engelsk, men på anmodning og for partens egen regning kan dokumenter og vidneudsagn oversættes til andet sprog. Der udpeges en voldgiftsdommer til at høre og afgøre uoverensstemmelser, som udvælges ved samtykke fra alle parter. Parterne betaler selv egne omkostninger og udgifter og deler ligeligt (i) udgift til voldgiftsdommer og (ii) administrationsomkostninger i forbindelse med voldgiftssagen. Hverken parterne eller voldgiftsdommeren må fremlægge eksistens, indhold eller resultatet af voldgiftssager uden forudgående skriftligt samtykke fra begge parter. Der kan afgives dom for enhver kendelse, som voldgiftsdommeren afsiger, hos enhver domstol, der har kompetence. 3. En "tvist" defineres som alle tidligere, nuværende eller fremtidige krav, tvister, søgsmål eller klager, uanset om disse er baseret på kontrakt, skadevoldende handling, vedtægt, lovgivning, produktansvar, billighedsret eller ethvert andet søgsmål, (i), der måtte opstå under eller være relateret til denne distributøraftale, (ii) mellem andre distributører og mig, der måtte udspringe af eller være relateret til et distributørskab eller vores forretningsrelationer som uafhængige entreprenører under Nu Skin, (iii) mellem Nu Skin og mig, (iv) relateret til Nu Skin eller dennes nuværende eller tidligere tilknyttede associerede enheder, deres ejere, direktører, funktionærer, medarbejdere, investorer, eller forhandlere, (v) i forbindelse med produkterne, (vi) vedrørende Nu Skins resolution af ethvert andet anliggende, der påvirker mit distributørskab, eller som opstår som følge af eller er relateret til Nu Skins virksomhed, herunder min eventuelle uenighed med Nu Skins disciplinære sanktion eller fortolkning af distributøraftalen. 4. JEG INDVILLIGER I AT ACCEPTERE OG VÆRE BUNDET AF DENNE VOLDGIFTSAFTALE, HVIS JEG TAGER ADGANG TIL ENHVER NU SKIN-HJEMMESIDE OG BRUGER DE INDEHOLDTE OPLYSNINGER ELLER KØBER ETHVERT PRODUKT, DER ER TILGÆNGELIGT VIA NÆVNTE HJEMMESIDER, ELLER VED KØB AF PRODUKTER FRA NU SKIN LOKALAFDELINGEN, ELLER HVIS JEG MODTAGER EN BONUS

7 KØBSAFTALE FOR BOPÆLSLAND DANMARK Denne købsaftale for bopælslandet er indgået af Nu Skin Scandinavia A/S, et selskab registreret og virkende i henhold til lovgivningen i Danmark, og hvis hjemsted er Havneholmen 25, 1561 København V, Danmark, momsnr ("Nu Skin lokalafdeling") og mig. Nu Skin lokalafdelingen, der er et associeret selskab under NSI, er den eksklusive distributør af produkter i mit bopælsland. Nu Skin lokalafdelingen og jeg accepterer og forstår, at denne PPA udgør en særskilt og separat aftale i forhold til Distributør- og international sponsoraftale med NSI (som fastlagt i distributøraftalen). A. Definitioner Betydningen af de nøgleudtryk, der ikke findes i dette afsnit i købsaftalen, er angivet under de gældende politikker og procedurer. "Bonus" betyder kompensation til en distributør baseret på det antal produkter, der sælges af en distributør, dennes downline-organisation og breakaway Executives efter at have opfyldt alle krav som angivet i salgskompensationsplanen. Nu Skin lokalafdeling har beføjelse til at betale bonusser til distributører i bopælslandet. "Kontrakt" betyder aftalen mellem Nu Skin og mig bestående af denne PPA og distributøraftalen (som hver er fastlagt nedenfor). "Distributør" betyder en uafhængig entreprenør, som er autoriseret af Nu Skin under distributøraftalen til at sælge produkterne, rekruttere andre distributører og modtage bonusser i overensstemmelse med kravene i salgskompensationsplanen. "Distributøraftale" betyder denne Distributør- og internationale sponsoraftale, herunder politikker og procedurer, salgskompensationsplanen og materialer vedrørende valgfri programmer, som alle kan ændres, og indgår heri ved henvisning. "Nu Skin" betyder NSI, Nu Skin lokalafdeling og deres associerede selskaber. "Produkter" betyder de Nu Skin-produkter og -serviceydelser, som sælges gennem Nu Skin lokalafdelingen i individuelle autoriserede lande. "PPA" betyder denne købsaftale for bopælslandet, herunder politikker og procedurer, som de kan ændres, og indgår heri ved henvisning. "Politikker og procedurer" betyder de politikker, der regulerer, hvordan en distributør skal drive sin virksomhed, og som fastlægger parternes rettigheder og indbyrdes relationer

8 "Bopælsland" betyder, hvis du er en enkeltperson, det land, territorium eller anden politisk jurisdiktion, hvori du er statsborger eller har lovlig bopæl, og hvis lands distributøraftale du har indgået. Hvis du repræsenterer en forretningsenhed, såsom et selskab, et partnerskab, selskab med begrænset ansvar eller enhver anden form for virksomhed, betyder bopælslandet det land, territorium eller anden politisk jurisdiktion, hvori forretningsenheden er lovligt stiftet i henhold til lovgivningen i dit bopælsland, og hvert medlem af forretningsenheden har den nødvendige juridiske tilladelse til at drive virksomhed i bopælslandet, og hvis lands distributøraftale du har indgået. "Salgskompensationsplan" betyder den specifikke plan, der foreskriver detaljerne og kravene i kompensationsstrukturen for distributører. B. Serviceydelser i bopælslandet Under denne PPA vil Nu Skin lokalafdelingen tilbyde mig, som en selvstændig kontrahent, produkter til køb af engrosvarer i mit bopælsland. Jeg accepterer, at jeg kun må sælge disse produkter i mit bopælsland med de forbehold og undtagelser, som er angivet i de gældende politikker og procedurer. Derudover vil Nu Skin lokalafdelingen give mig følgende ydelser i mit bopælsland: (i) acceptere ordrer fra og distribuere produkter til kunder og distributører i bopælslandet, (ii) håndtere alle returprodukter, som er købt i bopælslandet, og foretage passende refusioner, (iii) levere supporttjenester til distributører og træffe alle nødvendige foranstaltninger under NSI's politikker samt (iv) udbetale bonusser til distributører i bopælslandet som fastlagt og instrueret af NSI, og som yderligere beskrevet i afsnit F nedenfor. Jeg forstår, at NSI har udpeget og beføjet Nu Skin lokalafdelingen til at betale mine bonusser, hvilket om nødvendigt vil omfatte bemyndigelse til at generere og acceptere selvfakturerede bonusfakturaer fra mig, genopkræve bonusser til NSI, udbetale bonusser plus eventuelt påkrævet moms i mit bopælsland på vegne af Nu Skin lokalafdelingen og handle på vegne af NSI og dennes associerede selskaber i forhold til mig som distributør. C. Markedsføring af produkter; Prisfastsættelse Jeg accepterer, at: (a) der er ingen krav om minimumskøb eller varebeholdning, (b) jeg har ret til at købe produkter engros fra Nu Skin lokalafdelingen, (c) jeg vil fremme salget af produkter i mit bopælsland i overensstemmelse med kontraktens vilkår og betingelser, og (d) jeg vil ikke fremsætte nogen påstande om produkterne og salgskompensationsplanen, medmindre de er indeholdt i virksomhedens officielle litteratur eller på virksomhedens produktetiketter i mit bopælsland. Jeg har ret til at købe produkter til den anførte pris hos Nu Skin lokalafdelingen og accepterer, at Nu Skin lokalafdelingen kan ændre produktpriserne med tredive (30) dages varsel

9 D. Refusioner Med forbehold for eventuelle begrænsninger i den førnævnte refusionspolitik eller særlige vilkår oplyst på købstidspunktet vil alle uåbnede produkter, der kan sælges igen og som returneres inden for tolv måneder efter din ordredato, være berettigede til 90 % refusion, fratrukket gældende bonusser. Nu Skin lokalafdelingen er indforstået med at refundere 90 % af indkøbsprisen (inklusive moms/skat, hvis denne er forudbetalt, og fratrukket fragt og kommission samt andre fordele opnået ved det pågældende køb) for hvert produkt (undtagen personligt salgsmateriale), som du returnerer inden tolv måneder fra købsdatoen. Produkter (undtagen personligt salgsmateriale), der returneres til virksomheden inden 30 dage fra købsdatoen, refunderes 100 % (inklusive moms/skat, hvis denne er forudbetalt og fratrukket fragt og kommission og andre fordele opnået ved det pågældende køb). Ved enhver refusion er du forpligtet til at anskaffe dig et returvarenummer (Return Merchandise Authorisation (RMA)). For at få udleveret dit RMA-nummer skal du fremlægge fakturaen. Du skal returnere produktet for egen regning til Nu Skin lokalafdelingen i en ny, salgbar tilstand, så produktet skal være forholdsvist ubeskadiget, uåbnet, uændret, salgbart og kunne lægges på lager igen. Venligst se politikker og procedurer for yderligere detaljer vedrørende din ret til refusion. E. Automatic Delivery Rewards-program (ADR-program): (a) Hvis jeg har angivet typen og antallet af produkter, som jeg ønsker at modtage automatisk hver måned, vil disse produkter blive opkrævet månedligt via den betalingsform, som jeg har angivet, og de vil blive sendt månedligt til min oplyste forsendelsesadresse, medmindre jeg skriftligt underretter Nu Skin lokalafdelingen på ovenstående adresse om eventuelle ønskede ændringer. (b) Nu Skin lokalafdelingen kan ændre prisen på eller indstille levering af de specifikke produkter, som jeg har valgt at modtage under Automatic Delivery Rewards-afsnittet i denne aftale eller en separat tilmeldingsformular for ADR-programmet. I sådanne tilfælde vil Nu Skin lokalafdelingen underrette mig om ændringen og (i) i tilfælde af, at leveringen af et Nu Skinprodukt standses, fortsætte med at sende mig de resterende varer og eventuelt erstatte dem med et andet produkt af samme eller større værdi, og (ii) i tilfælde af en prisændring eller opdateret produkt, sende mig de samme varer, som jeg har valgt under ADR-programmet, men til den nye pris, medmindre jeg beder Nu Skin lokalafdelingen om at revidere min månedlige ordre. (c) For at betale for hver månedlig automatisk leveringsordre giver jeg Nu Skin lokalafdelingen eller en associeret virksomhed tilladelse til at oprette en automatisk betalingsordning med kreditkort som angivet i Automatic Delivery Rewards-afsnittet i denne aftale eller tilmeldingsformularen for ADR-programmet. Nu Skin lokalafdelingen eller en associeret - 9 -

10 virksomhed vil ikke foretage nogen andre opkrævninger fra min udpegede betalingskonto end dem, som jeg har givet tilladelse til (momsafgifter kan ændre sig i overensstemmelse med ændringer i gældende momssatser). (d) Jeg accepterer, at: (i) varer, der er købt med ADR-programpoint, ikke kan returneres, (ii) der ikke optjenes personligt salgsvolumen eller gruppesalgsvolumen på produkter, der købes med ADR-programpoint, (iii) gældende omsætningsafgift eller moms vil gælde for indløsning af ADRprogrampoint, og at (iv) værdien af indløsningen vil blive behandlet som min indtægt. (e) Jeg accepterer, at hvis produkter fra et kvalificerende køb returneres, skal den resterende del af det kvalificerende beløb for den måned, hvor produkterne returneres, tilbagekøbes for at forblive kvalificeret og modtage ADR-programpoint. (f) Jeg accepterer, at (i) Nu Skin lokalafdelingen kan opsige ADR-programmet til enhver tid og uanset årsagen, og (ii) min ret til at deltage i ADR-programmet i henhold til denne aftale udløber, hvis (A) kreditkortet eller bankautorisationen, som angives under denne aftale, udløber, annulleres eller på anden måde bringes til ophør, (B) jeg overtræder vilkårene og betingelserne i kontrakten, eller (C) NSI opsiger mit distributørskab. Jeg kan annullere min månedlige ADR-programordre efter indsendelse af skriftlig meddelelse til Nu Skin lokalafdelingen. En sådan annullering skal træde i kraft efter senest fjorten (14) dage. F. Bonusser (a) Jeg giver Nu Skin lokalafdelingen tilladelse til, som fastlagt og anvist af NSI, at overføre betalingen af eventuelle bonusser til min konto til den finansielle institution, som jeg specificerer. Denne tilladelse erstatter alle forudgående tilladelser og vil forblive fuldt ud gældende, indtil (i) Nu Skin lokalafdelingen har modtaget skriftlig meddelelse fra mig om, at jeg har besluttet at udtræde af indbetalingsprogrammet, og (ii) Nu Skin lokalafdelingen har rimelig mulighed for at foretage en sådan en ændring i henhold til min meddelelse. (b) Jeg accepterer, at jeg skal underrette Nu Skin lokalafdelingen med det samme (i), inden jeg skifter eller lukker min direkte indlånskonto, eller (ii) hvis mit pengeinstitut ændrer mit registreringsnummer eller kontonummer. Hvis jeg undlader at orientere Nu Skin lokalafdelingen om kontonummerændringer, kan det forsinke udbetalingen af min bonus. Hvis jeg ændrer mit pengeinstitut og/eller kontonummer, skal jeg udfylde et nyt indbetalingsskema og sende det til Nu Skin lokalafdelingen, inden jeg lukker min eksisterende konto. (c) Hverken NSI eller Nu Skin lokalafdelingen vil være ansvarlig over for mig, hvis Nu Skin lokalafdelingen ikke kan få adgang til eller overføre beløb til min konto på rettidig vis, medmindre en sådan undladelse eller fejl er en direkte følge af grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra Nu Skin lokalafdelingens side. Nu Skins ansvar vil ikke overstige størrelsen af de beløb, der ellers ville være blevet overført

11 G. Repræsentationer og garantier Jeg erklærer og garanterer, at jeg er bemyndiget til at indgå denne PPA, at jeg har opfyldt alle de lovmæssige krav til indgåelse af en gyldig kontrakt, og når denne PPA udfyldes og indsendes af mig og godkendes af Nu Skin lokalafdelingen som beskrevet heri, udgør den en juridisk gyldig og bindende forpligtelse. Jeg erklærer og garanterer desuden at: (a) de oplysninger, jeg angav i PPA'en, er korrekte og fuldstændige, og hvis jeg har givet nogen falske eller vildledende oplysninger, giver jeg NSI eller Nu Skin lokalafdelingen ret til, efter eget valg, at erklære de pågældende dele af kontrakten ugyldige fra deres oprettelse, (b) id-nummeret eller skatteregistreringsnummeret, som jeg oplyste, er mit korrekte skatteregistreringsnummer for mit bopælsland, (c) hvis jeg er enkeltperson, er jeg borger eller har lovlig bopæl i mit bopælsland og har juridisk ret til at fungere som distributør i bopælslandet, og (d) hvis jeg repræsenterer en forretningsenhed, såsom et selskab, et interessentskab, selskab med begrænset ansvar eller enhver anden form for forretningsorganisation, er denne lovligt stiftet i henhold til lovgivningen i mit bopælsland, og alle medlemmer af forretningsenheden har den nødvendige juridiske tilladelse til at drive virksomhed i bopælslandet. Jeg erklærer og garanterer, at hverken jeg eller min partner/ægtefælle (eller hvis jeg repræsenterer et selskab eller anden forretningsorganisation, enhver deltager deri, der er eller burde være angivet på forretningsenhedsskemaet) har været involveret i nogen forretningsaktivitet i et andet selskabs distributørskab i de seks måneder (eller et år for personer, der har haft en pintitel svarende til Executive eller højere pintitel iht. salgskompensationsplanen) umiddelbart inden, at jeg tilmeldte mig under min sponsor som angivet i denne aftale. H. Bemyndigelse til at overføre personlige oplysninger For at NSI eller Nu Skin lokalafdelingen kan yde støtte til mit Nu Skin-distributørskab, giver jeg dem tilladelse til at overføre og videregive personlige og/eller fortrolige oplysninger, som (a) eg har givet til enten NSI eller Nu Skin lokalafdelingen i forbindelse med mit distributørskab og min downline-organisation, eller (b) der er blevet udviklet som følge af min aktivitet som distributør, (i) til moderselskabet og tilknyttede virksomheder uanset deres beliggenhed (ii) og til mine uafhængige Nu Skin upline-distributører, når det er nødvendigt for at sikre passende upline support, og (iii) de relevante statslige organer eller tilsynsmyndigheder, hvis loven kræver det. Jeg giver desuden NSI eller Nu Skin lokalafdelingen tilladelse til at bruge mine personlige oplysninger til distributøranerkendelse og markedsføringsmateriale. I. Kontraktgodkendelse

12 Jeg accepterer, at Nu Skin lokalafdelingens accept af PPA vil finde sted, når den accepterer min første produktordre. J. Erstatning og begrænset ansvar (a) Erstatning Jeg vil yde erstatning til og holder Nu Skin og dennes aktionærer, funktionærer, direktører og ansatte skadesløse fra og imod enhver erstatning, krav, ansvar, tab, handling, sagsanlæg, omkostninger eller udgifter, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af, direkte eller indirekte, handlinger eller udeladelser på mine vegne i udførelsen af min uafhængige distributørforretning, herunder uden begrænsning, brud på repræsentationer og garantier, misligholdelse af PPA'en og andre aftaler mellem parterne eller eventuelle andre krav eller sagsanlæg. (b) Ansvarsbegrænsning DENNE KLAUSUL BEGRÆNSER NU SKINS ANSVAR OVER FOR DIG. LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT IGENNEM. JEG ACCEPTERER, AT NU SKINS MAKSIMALE ANSVAR FOR ET HVILKET SOM HELST KRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DENNE AFTALE ELLER AF MIT FORHOLD TIL NU SKIN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ETHVERT SAGSANLÆG, DER MÅTTE OPSTÅ UNDER KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER BILLIGHEDSRET, VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL PRISEN PÅ DE VARER, JEG HAR KØBT HOS NU SKIN LOKALAFDELINGEN I DE TOLV MÅNEDER FORUD FOR DEN DATO, HVOR DU GJORDE NU SKIN OPMÆRKSOM PÅ TVISTEN ELLER USD 6.000, ALT EFTER HVILKET BELØB, DER ER STØRST. K. Obligatorisk og bindende voldgift 1. DENNE PPA ER UNDERLAGT VOLDGIFT. MÆGLING, VOLDGIFT ELLER ENHVER ANDEN RESOLUTION AF ALLE TVISTER, DER MÅTTE OPSTÅ UNDER ELLER VÆRE RELATERET TIL DENNE PPA, SKAL ALLE AFHOLDES I UTAH. Oprindelsesstedet for denne kontrakt er staten Utah, USA, og den reguleres af, udlægges i overensstemmelse med og fortolkes i henhold til loven i Utah, uden at give virkning til dens regler vedrørende valg af lovgivninger. Alle tvister skal afholdes i, og den gældende jurisdiktion vil være Salt Lake County, Utah, USA. Jeg giver mit samtykke til, at den personlige jurisdiktion for enhver domstol skal være i staten Utah, og jeg frasiger mig alle indsigelser mod uretmæssigt hjemting. 2. Jeg accepterer, at enhver tvist vil blive afklaret og afviklet i overensstemmelse med og i henhold til vilkårene og betingelserne i denne PPA, og efter de regler og procedurer, der er fastsat i kapitel 7 (Voldgift) af de gældende politikker og procedurer, eller som kan ses online i den administrative del af virksomhedens hjemmesider. Voldgiftssager vil blive afholdt i Salt Lake

13 City, Utah. Voldgiftssager føres på engelsk, men på anmodning og for partens egen regning kan dokumenter og vidneudsagn oversættes til andet sprog. Der udpeges en voldgiftsdommer til at høre og afgøre uoverensstemmelser, som udvælges ved samtykke fra alle parter. Parterne betaler selv egne omkostninger og udgifter og deler ligeligt (i) udgift til voldgiftsdommer og (ii) administrationsomkostninger i forbindelse med voldgiftssagen. Hverken parterne eller voldgiftsdommeren må fremlægge eksistens, indhold eller resultatet af voldgiftssager uden forudgående skriftligt samtykke fra begge parter. Der kan afgives dom for enhver kendelse, som voldgiftsdommeren afsiger, hos enhver domstol, der har kompetence. 3. En "tvist" defineres som alle tidligere, nuværende eller fremtidige krav, tvister, søgsmål eller klager, uanset om disse er baseret på kontrakt, skadevoldende handling, vedtægt, lovgivning, produktansvar, billighedsret eller enhver anden handlingsårsag, (i) der måtte opstå under eller være relateret til denne PPA, (ii) mellem andre distributører og mig, der måtte udspringe af eller være relateret til et distributørskab eller vores forretningsrelationer som uafhængige entreprenører under Nu Skin, (iii) mellem Nu Skin og mig, (iv) relateret til Nu Skin eller dennes nuværende eller tidligere tilknyttede associerede enheder, deres ejere, direktører, funktionærer, medarbejdere, investorer eller forhandlere, (v) i forbindelse med produkterne, (vi) vedrørende Nu Skins resolution af alle andre anliggender, der påvirker mit distributørskab, eller som måtte opstå ud fra eller være relateret til Nu Skins virksomhed, herunder min eventuelle uenighed med Nu Skins disciplinære sanktion eller fortolkning af PPA'en. 4. JEG INDVILLIGER I AT ACCEPTERE OG VÆRE BUNDET AF DENNE VOLDGIFTSAFTALE, HVIS JEG ÅBNER ENHVER NU SKIN-HJEMMESIDE OG TAGER ADGANG TIL DE INDEHOLDTE OPLYSNINGER ELLER KØBER ETHVERT PRODUKT, DER ER TILGÆNGELIGT VIA NÆVNTE HJEMMESIDER, ELLER VED KØB AF PRODUKTER FRA NU SKIN LOKALAFDELINGEN, ELLER HVIS JEG MODTAGER EN BONUS

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1 ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 5 AFSNIT I - DEFINITIONER... 6 AFSNIT II - KOM I GANG MED OG FASTHOLD DIT REPRÆSENTANTSKAB... 8 II.1. Dit forhold til ACN...

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet

Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet ZIN LICENSAFTALE Denne licensaftale ( Aftalen ) indgås imellem Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) og dig ( Instruktøren ) og træder i kraft på Instruktørens tilmeldingsdato til Zumba Instructor Network ( ZIN

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Firmapolitikker og procedurer

Firmapolitikker og procedurer Firmapolitikker og procedurer Herunder finder du et uddrag af LiveWave, LLC s (herefter benævnt LifeWave) politikker og procedurer, som trådte i kraft den 1. september 2004. Revideret dato: 3. juni 2009*

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Vilkår og betingelser for EkstraFerier

Vilkår og betingelser for EkstraFerier Vilkår og betingelser for EkstraFerier Disse bestillingsbetingelser udgør sammen med vores cookies og fortrolighedspolitikker samt eventuelle andre skriftlige oplysninger, som vi har gjort dig opmærksom

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

Standardbetingelser. Konto betyder din kundekonto til køb og brug af ACN-serviceydelser og ACNudstyr.

Standardbetingelser. Konto betyder din kundekonto til køb og brug af ACN-serviceydelser og ACNudstyr. Disse standardbetingelser er gældende for ACNs service som beskrevet i paragraf 2. Derudover kan der gælde betingelser for bestemmelsen af specifikke ACN-services. Definitioner 1. I denne aftale har nedenstående

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet).

Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK Finanstilsynet). BAMBORA ONE ALMINDELIGE BETINGELSER 1 Baggrund, definitioner m.v. 1.1 Disse almindelige betingelser (de "Almindelige Betingelser") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), som er indgået af og mellem Euroline

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt VIGTIGT IMPORTANT Retningslinjer Guidelines for for Operating passe Your din Mannatech Mannatech Business forretning Page 1 Forretningsbetingelser For Danmark Se godt ud, ha det godt, lev godt Side 2 VIGTIGT

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere