LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL"

Transkript

1 LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 K A R E N A L B E R T S E N H E R M A N N B U R R O K T O B E R ARBEJDSMILJØ I TAL

2 LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 INDHOLD: Karen Albertsen, Hermann Burr Forord Layout: Nielsen & Baillie Tryk: Holbæk Eksprestrykkeri Trykt på Svanemærket papir Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: E-post: Hjemmeside: Livsstil og job Det generelle billede De enkelte livsstilsområder: rygning, alkohol og frugt og grønt Metode Tabeller Litteratur ISBN København LIVSSTIL

3 FORORD Denne pjece indgår i en serie, som fremlægger delresultater fra Arbejdsmiljø i Danmark Denne undersøgelse beskæftiger sig med arbejdsmiljø og helbred hos selvstændige og lønmodtagere i Danmark. Den bygger på data fra Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). NAK er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, der kan give forholdsvis detaljerede oplysninger om arbejdsmiljøet, helbred og symptomer, der eventuelt kan være varsler om fremtidig sygdom. Undersøgelsen følger udviklingen over tiårsperioden fra 1990 til NAK er afrapporteret to gange før, senest Danske lønmodtageres arbejdsmiljø i Den foreliggende analyse er baseret på resultaterne af en opfølgningsundersøgelse, der blev foretaget fra november 2000 til januar Opfølgningen muliggør blandt andet analyser af ændringer i forekomsten af påvirkninger og effekter fra 1990 til 2000 blandt repræsentative udsnit af lønmodtagere i Danmark. Denne gang er der modsat tidligere også foretaget interviews om arbejdsmiljø og helbred blandt de selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen er en del af overvågningen af det danske arbejdsmiljø og kan bidrage til prioritering af arbejdsmiljøindsatsen og vurdering af effekter af tidligere indsats. Denne pjece er skrevet af forsker, cand. psyk., Ph.D. Karen Albertsen og forsker, sociolog, Ph.D. Hermann Burr, Arbejdsmiljøinstituttet. Udvælgelsen af interviewpersoner, interviewene og den indledende oparbejdning af data er foretaget af SFI-Survey. Den endelige oparbejdning af data og analyserne er udført af programmør Ebbe Villadsen, Arbejdsmiljøinstituttet. Undersøgelsen er finansieret af satspuljemidler. Undersøgelsens resultater publiceres i form af denne og en række andre pjecer samt en oversigtsrapport. Arbejdsmiljøinstituttet har lagt vægt på tidlig publicering af disse aktuelle overvågningsdata. Efterfølgende vil der blive publiceret flere danske udgivelser samt internationale videnskabelige artikler. November 2001 Ib Andersen Direktør PJECEUDGIVELSER OM NAK 2000 JUNI 2001 Forekomst af ensidigt gentaget arbejde (EGA) blandt danske lønmodtagere DECEMBER 2001 Fysisk, termisk og kemisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Ergonomisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Psykosocialt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Arbejdstid. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Arbejdsulykker. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Livsstil. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Hørelse. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Hudproblemer. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 Bevægeapparatbesvær. Arbejdsmiljø i Danmark 2000, arbejdsmiljø og helbred. Arbejdsmiljø i Danmark 2000 ARBEJDSMILJØ I DANMARK

4 LIVSSTIL OG JOB De andre pjecer i serien handler om arbejdsmiljø, denne handler om livsstil på områderne rygning, forbrug af alkohol og forbrug af frugt og grønt. Der er flere grunde til at se på livsstil i sammenhæng med arbejdsmiljø. Både arbejdsmiljø og livsstil påvirker livskvalitet og helbred, og både arbejdsmiljø og livsstil hænger tæt sammen med, hvilket job man har, hvilken branche man er i, og hvilken socialgruppe man tilhører. Desuden kan arbejdsmiljøet påvirke livsstilen. Fx kan skæve arbejdstider give dårlige spisevaner. Hvis man ønsker bedre helbred i befolkningen i almindelighed og mindsket ulighed mht sundhed, så er der altså god grund til at inddrage både arbejdsmiljø og livsstil i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Arbejdspladsen er samtidig et sted, hvor det er muligt at gøre en indsats for at fremme sundheden. Som det fremgår af resultaterne i pjecen, er der væsentlige forskelle på, hvor mange der ryger, drikker og spiser usundt fra branche til branche og fra jobsektor til jobsektor (for en definition af jobsektor se bilag B, tabel 2, hovedrapporten Arbejdsmiljø i Danmark 2000 ). Generelt er det de mindst uddannede grupper og mændene, der ryger, drikker og spiser mest usundt. Der er dog store forskelle mht alder og fra det ene adfærdsområde til det andet. At der er en sammenhæng mellem livsstil og job, kan skyldes 1) at livsstilen grundlægges tidligt i tilværelsen og hænger sammen med en række sociale og økonomiske forhold, der gør, at mennesker med en bestemt livsstil med større sandsynlighed havner i bestemte job, og 2) at arbejdsmiljøet påvirker livsstilen. Man kan tænke sig, at arbejdsmiljøet har indflydelse på, hvor meget rygerne ryger, hvor meget alkohol der drikkes, og hvor meget frugt og grønt der spises. Begge forklaringer kan sagtens være rigtige. Her i pjecen kommer vi dog ikke ind på årsagsforklaringer. Vi ser alene på, hvordan rygning, højt alkoholforbrug og lavt forbrug af frugt og grønt fordeler sig i forskellige brancher og erhverv og på køn og alder i Derigennem kan man danne sig et indtryk af, hvor problemerne med usund livsstil er størst. Mht rygning ser vi på udviklingen fra 1990 og frem til Det gør vi ikke med alkohol og frugt og grønt, fordi vi først har spurgt om dette i år LIVSSTIL

5 DET GENERELLE BILLEDE FÆRRE RYGERE, MEN IKKE BLANDT DE UFAGLÆRTE KVINDER Der er blevet færre rygere siden Det er der både blandt mænd og kvinder generelt, men ikke blandt ufaglærte kvinder. Ufaglærte kvinder er den gruppe, der har flest rygere og færrest eksrygere. Faldet i antallet af rygere har været specielt stort blandt akademikere og kvindelige lærere, som nu hører til blandt de grupper der har færrest rygere og flest eksrygere. MANGE MÆND SPISER SJÆLDENT FRUGT OG GRØNT Over en tredjedel af de mandlige lønmodtagere og selvstændige spiser ikke frugt og grønt dagligt. Blandt de yngste er det endnu flere, der ikke dagligt spiser frugt og grønt. Problemet er mindst blandt de højt uddannede og pædagogerne, men stort i de øvrige jobsektorer. USUND LIVSSTIL BLANDT MANGE UNGE MÆND Ud over det lave forbrug af frugt og grønt, skiller de yngste mænd sig sammen med de midaldrende kvinder også ud fra de øvrige aldersgrupper, ved at der ikke er blevet færre rygere i disse grupper, dvs at der blandt de årige i dag er lige så mange rygere, som der var blandt de årige for 10 år siden. USUND LIVSSTIL BLANDT MANGE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I bygge- og anlægsbranchen ser der ud til at være problemer med usund livsstil på alle de tre undersøgte områder. I denne branche er der mange, der drikker meget, mange, der har et lavt forbrug af frugt og grønt, og få eksrygere. HØJT ALKOHOLFORBRUG INDEN FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION De største problemer med højt alkoholforbrug findes ved siden af bygge- og anlægsbranchen blandt mændene inden for privat kontor og administration. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

6 DE ENKELTE LIVSSTILSOMRÅDER: RYGNING, ALKOHOL OG FRUGT OG GRØNT RYGNING Ramme 1 RYGESTATUS er afgjort på baggrund af spørgsmålet: Ryger du selv?, med svarmulighederne: Ja / Har røget, men ryger ikke mere / Har aldrig røget. STORRYGERE er defineret som dem, der ryger mere end 14 gram tobak om dagen (svarer til ca 14 cigaretter), hvad enten det er fra cigaretter, pibetobak eller cerutter. I 2000 ryger 37% af de erhvervsaktive, 40% af mændene og 34% af kvinderne (se tabel 1). Blandt kvinderne er der færre rygere i den yngste og i den ældste aldersgruppe. Der er 33% rygere blandt de årige og 28% blandt de årige. Den mest rygende gruppe er de midaldrende (40-49 år) med 39%. For mændenes vedkommende er der ikke nogen aldersgruppe, der skiller sig ud med specielt mange eller få rygere. De forskellige aldersgrupper ryger nogenlunde lige meget. Men derimod kan man se store forskelle, når man ser på brancher og jobsektorer. Generelt er der flest rygere i industrien og i bygge- og anlægsbranchen, omkring 42%, og færrest rygere i undervisnings- og forskningsbranchen (25% blandt kvinderne og 32% blandt mændene) og i brancherne for kontor og administration (29% blandt kvinder i finans/offentlig kontor og administration og 34% blandt mænd i privat kontor og administration) (se tabel 2). Ser man på, hvordan rygerne fordeler sig på jobsektorer (tabel 3 og 4), er der flest rygere blandt ufaglærte inden for industri og håndværk (57% blandt kvinderne og 46% blandt mændene), og blandt pædagoger og dagplejere (39% blandt kvinderne og 52% blandt mændene). Når man tager hensyn til, at aldersfordelingen er forskellig i de forskellige job, er det kun de ufaglærte kvinder, der skiller sigud som en gruppe med særligtmange rygere, over 50% flere, endman skulle forvente, hvis alderssammensætningen havde været ens i grupperne (se tabel 3 og 4 samt figur 1 og 2). Der er færrest rygere blandt akademikere (14% blandt kvinderne og 25% blandt mændene). Blandt mandlige ledere, kvindelige lærere og kontor- og bankassistenter er der også relativt få rygere (hhv 34, 23 og 30%). Disse grupper skiller sig også ud med få rygere, når der er justeret for forskellig alderssammensætning i jobsektorerne. ANDEL EKSRYGERE Blandt dem, der nogensinde har røget, er der i %, som siden er holdt op igen, lidt flere kvinder end mænd (se tabel 5). Der bliver flere eksrygere, desto ældre aldersgrupper vi ser på. De ældre årgange har haft længere tid til at holde op, og samtidig bliver helbredsgenerne forbundet med rygningen ofte større med alderen. Blandt de årige er der 27-29% eksrygere, og blandt de årige er der 45-47%. I industrien og bygge- og anlægsbranchen er der den laveste andel af eksrygere, mellem 30 og 34%, og i undervis- 6 LIVSSTIL

7 Figur 1: Procentdel rygere 2000 fordelt på jobsektorer, kvinder Ufaglærte, industri, håndværk Selvstændige Pædagoger, dagplejere Edb-folk, teknikere, konstruktører Sundhedsjob Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale Salgspersonale Ledere Lærlinge, elever Kontor- og bankassistenter, bogholdere Lærere Akademikere Procent angiver, at gruppen adskiller sig signifikant fra gennemsnittet. Figur 2: Procentdel rygere 2000 fordelt på jobsektorer, mænd Pædagoger, dagplejere Ufaglærte, industri, håndværk Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale Lærlinge, elever Smede, elektrikere, tømrere mv Salgspersonale Selvstændige Lærere Kontor- og bankassistenter, bogholdere Ledere Edb-folk, teknikere, konstruktører Akademikere Procent angiver, at gruppen adskiller sig signifikant fra gennemsnittet. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

8 nings- og forskningsbranchen, er der flest: 51% (se tabel 6). Der er lige så store forskelle på, hvor mange eksrygere der er i forskellige jobsektorer, som der er på, hvor mange rygere der er. Både blandt mandlige og kvindelige akademikere er der mange eksrygere, idet hhv 51% og 64% af dem, der nogensinde har røget, er holdt op igen. Blandt de kvindelige lærere er det 55% og blandt de mandlige ledere 44%. Blandt ufaglærte kvinder er der kun 18%, som er holdt op med at ryge. Disse forskelle holder, også når man kontrollerer for den forskellige alderssammensætning i jobsektorerne (se tabel 7 og 8 samt figur 3 og 4). UDVIKLINGEN I RYGNING Der er omkring 10% færre rygere nu, end der var i 1990, både blandt mænd og kvinder. Kvinderne er gået fra 45% rygere i 1990 til 34% i Mændene fra 49% i 1990 til 40% i Faldet er sket i alle aldersgrupper bortset fra de årige kvinder og de årige mænd, hvor der er stort set lige så mange rygere nu som i 1990 (se tabel 9 og figur 5) Der er også sket et fald i antallet af storrygere (se ramme 1). For kvindernes vedkommende er faldet dog ikke så stort. I 1990 var 20% af de kvindelige lønmodtagere storrygere, nu er det 18%. Fordi antallet af rygere i det hele taget er faldet, betyder det, at andelen af storrygere blandt de rygende kvinder faktisk er steget, fra 44% i 1990 til 53% i Andelen af storrygere blandt rygende mænd er nogenlunde uændret. Blandt de mandlige lønmodtagere var der i % storrygere, nu er der 27%. Det er specielt blandt de årige mænd, at der er sket et fald i antallet af storrygere, fra 38% i 1990 til 30% i 2000 (se tabel 9). Ser man på udviklingen i antallet af rygere inden for forskellige jobsektorer, er der sket betydelige fald blandt akademikere, specielt er der sket en nedgang blandt mandlige akademikere (fra 39 til 25%). Blandt de kvindelige lærere er der blevet 14% færre rygere (fra 37 til 23%), mens antallet af rygere blandt mandlige lærere er uændret. Blandt ufaglærte inden for industri og håndværk er det omvendt andelen af rygende mænd, der er dalet, fra 56% til 46%, mens andelen af rygende kvinder er stort set uændret. I øvrigt er andelen af rygere faldet blandt kontor- og bankassistenter, bogholdere, kvinder ansat i sundhedsjob og blandt faglærte mænd (se tabel 10 og 11). ALKOHOL Ramme 2 ET HØJT FORBRUG AF ALKOHOL er defineret som mere end tre genstande pr dag for mænd og mere end to genstande pr dag for kvinder. Dvs et forbrug, der ligger over det, Sundhedsstyrelsen anbefaler. Vi har stillet spørgsmålet: Hvor meget alkohol drikker du om dagen i gennemsnit? a. Øl, antal flasker pr dag: b. Vin, antal glas pr dag: c. Spiritus, antal genstande pr dag: Med det spørgsmål, vi har stillet om alkoholforbrug, kan vi forvente en 8 LIVSSTIL

9 Figur 3: Procentdel eksrygere 2000 fordelt på jobsektorer, kvinder Ufaglærte, industri, håndværk Lærlinge, elever Sundhedsjob Pædagoger, dagplejere Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale Salgspersonale Selvstændige Edb-folk, teknikere, konstruktører Ledere Kontor- og bankassistenter, bogholdere Lærere Akademikere Procent angiver, at gruppen adskiller sig signifikant fra gennemsnittet. Figur 4: Procentdel eksrygere 2000 fordelt på jobsektorer, mænd Lærlinge, elever Smede, elektrikere, tømrere mv Ufaglærte, industri, håndværk Pædagoger, dagplejere Salgspersonale Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale Selvstændige Edb-folk, teknikere, konstruktører Lærere Kontor- og bankassistenter, bogholdere Ledere Akademikere Procent angiver, at gruppen adskiller sig signifikant fra gennemsnittet. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

10 underrapportering. Mange kan ikke helt huske, hvor meget de drikker, eller glemmer måske at indregne forbruget i weekenden eller fra fester. Det betyder, at tallene på dette område formodentlig ligger i underkanten af det reelle forbrug. Der er i alt 6% af lønmodtagerne, som angiver et højt forbrug af alkohol (se ramme 2), 7% blandt mændene og 4% blandt kvinderne (se tabel 1). Både blandt mænd og kvinder er der flere, der drikker meget i de ældste aldersgrupper end i den yngste: 10% af de årige mænd har et højt forbrug, og det har 6% af kvinderne i samme årgange også. Der er dog samtidig flere blandt de yngste mænd (18-29-årige) med et højt forbrug, end der er i aldersgruppen over (30-39-årige); men forskellen er kun knap signifikant (se figur 6). Ser man på fordelingen i forskellige brancher, ligger mænd i bygge- og anlægsbranchen og mænd inden for privat kontor og administration højt med 10%, der drikker meget (se tabel 2). Der er også forskelle fra jobsektor til jobsektor mht hvor mange der drikker meget. Både blandt mandlige og kvindelige selvstændige er der omkring 10% med et højt forbrug. Når der kontrolleres for alderssammensætningen, adskiller disse grupper sig dog ikke signifikant. Det gør derimod mandlige kontor- og bankassistenter, bogholdere samt ufaglærte inden for industri og håndværk, der med hhv 2 og 4% med et højt alkoholforbrug er de jobsektorer, der ligger lavest blandt mændene (se tabel 3 og 5). FRUGT OG GRØNT Det er ikke muligt på nogen enkel måde at opgøre madvaner. Forbruget af frugt og grønt kan ses som et tegn på madens sammensætning, men giver næppe et fuldt dækkende billede. Frugt og grønt er vigtigt, fordi et lavt forbrug af frugt og grønt ofte hænger sammen med et højt forbrug af fedt, og fordi det har det vist sig, at indtagelsen af frugt og grønt virker beskyttende mod mange slags sygdomme. Til forskel fra tabellerne over rygning og alkohol, der viser rygere og dem, der har et højt alkoholforbrug, så ser vi i forbindelse med frugt og grønt på de grupper, der har et lavt forbrug. Det er altså igen dem, der lever mest usundt, som vi ser på. Ramme 3 FORBRUGET AF FRUGT OG GRØNT er undersøgt gennem spørgsmålet: Hvor ofte plejer du at spise frugt, salat/råkost, kogte grøntsager bortset fra kartofler? 3 gange dagligt / 2 gange dagligt / 1 gang dagligt / 3-6 gange ugentligt / 1-2 gange ugentligt / sjældnere. I tabellerne er opgjort antallet (%) af lønmodtagerne, der ikke spiser frugt og grønt dagligt. Ca 27% spiser ikke dagligt frugt og grønt (se ramme 3). Fordelingen mellem mænd og kvinder er meget skæv. Blandt mændene er der hele 38%, som sjældent spiser frugt og grønt, og blandt kvinderne er det kun 16% (se tabel 1). Ser man på aldersfordelingen, er der med stigende alder flere, som spiser frugt og grønt dagligt. Blandt kvinder 10 LIVSSTIL

11 Figur 5: Procentdel rygere 1990, 1995 og 2000 i forskellige aldersgrupper Kvinder: år år år år Total Mænd: år år år år Total Procent angiver, at der er sket et signifikant fald i rygefrekvensen for den pågældende gruppe. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

12 mellem 18 og 29 år er der 22% uden dagligt forbrug af frugt og grønt mod 12% blandt de årige. Blandt mænd er der 45% af de årige, der sjældent spiser frugt og grønt, mod 31% blandt de årige. Der er meget store forskelle mellem brancherne mht hvor mange der sjældent spiser frugt og grønt. Der er i begge køn mange uden dagligt forbrug af frugt og grønt inden for bygge og anlæg (34% af kvinderne og 44% af mændene). Blandt kvinderne inden for industri og handel er der også mange uden dagligt forbrug. Undervisnings- og forskningsbranchen skiller sig for begge køn ud, ved at der er relativt få i denne branche, som ikke dagligt spiser frugt og grønt (9% blandt kvinderne og 28% blandt mændene). Kontor og administration ligger lavt for mændenes vedkommende (29%) og social og sundhed for kvindernes (12%) (se tabel 2 og 3). Der er så stor forskel på indtagelsen af frugt og grønt mellem mænd og kvinder, at der, næsten uanset hvilket kvindejob man ser på, er færre med sjældent forbrug af frugt og grønt, end der er i mandejobbene. Blandt mænd er der flest, som sjældent spiser frugt og grønt, blandt faglærte (smede, elektrikere, tømrere mfl) og blandt ufaglærte inden for industri og håndværk (42% og 45%). Ingen af grupperne adskiller sig dog signifikant fra gennemsnittet, når man kontrollerer for alderssammensætningen. Akademikere er med en femtedel (20%) den jobsektor, der har den laveste andel af mænd med lavt forbrug af frugt og grønt. Blandt ledere, edb-folk, teknikere, konstruktører, pædagoger og dagplejere er der omkring 30%, som ikke dagligt spiser frugt og grønt. Også når der kontrolleres for alder, skiller disse grupper sig ud fra gennemsnittet, edb-folk, teknikere og konstruktører dog kun knap signifikant (se tabel 4 og figur 7). Blandt ufaglærte kvinder inden for industri og håndværk er der ligeledes en stor andel, som ikke dagligt spiser frugt og grønt (24%), og også blandt salgspersonale, lærlinge og elever er der omkring 25% uden dagligt forbrug af frugt og grønt. Når der kontrolleres for alder, skiller grupperne sig dog ikke signifikant ud fra gennemsnittet, kun gruppen af salgspersonale er lige knap signifikant. Der er få, som ikke dagligt spiser frugt og grønt blandt akademikere, lærere, pædagoger og dagplejere (5-8%). Disse forskelle er også signifikante, når der kontrolleres for alder (se tabel 3 og figur 8). 12 LIVSSTIL

13 Figur 6: Procentdel med højt alkoholforbrug 2000 fordelt på forskellige aldersgrupper Kvinder Mænd år år år år Total Procent angiver, at gruppen adskiller sig signifikant fra de årige af samme køn. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

14 METODE Undersøgelsen Arbejdsmiljø i Danmark 2000 bygger på oplysninger fra Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). I NAK blev der foretaget interviews med repræsentativt udvalgte indbyggere i Danmark i både 1990, 1995 og I 1990 var svarprocenten på 90%, i 1995 på 80% og i 2000 på 75%. Fordelingen på køn, alder, arbejdsmarkedstilknytning og geografi er den samme blandt de interviewede som i hele befolkningen. NAK omfatter interviews med lønmodtagere og 460 selvstændige erhvervsdrivende i 2000 samt lønmodtagere i 1995 og lønmodtagere i Tallene er opgjort for alle, der var år i hvert af årene. Selvstændige erhvervsdrivende blev ikke spurgt om deres livsstil i 1990 og I opgørelserne i 2000 indgår både lønmodtagere og selvstændige. Dog indgår kun lønmodtagere i opgørelserne efter branche. Det skyldes, at brancherne er inddelt efter branchearbejdsmiljørådenes (BAR ernes) områder. Branchearbejdsmiljørådene beskæftiger sig normalt kun med lønmodtagernes situation. I opgørelserne efter køn i 2000 sammenlignes kvinder med mænd. I opgørelserne efter alder inden for hvert køn i 2000 sammenlignes hver af aldersgrupperne fra 30 til 59 år med de årige. I opgørelserne efter jobsektor og branche i 2000 sammenlignes kvinder hhv mænd i de enkelte jobsektorer og brancher med kvinder hhv mænd i alle øvrige job og brancher. Signifikante afvigelser er markeret med fed skrift. Opgørelserne efter jobsektor er suppleret med en opgørelse, hvor der er kontrolleret for alder ved at beregne en PPR-værdi. En PPR-værdi på 1,5 for en bestemt jobgruppe betyder, at forudsat jobgruppen havde samme aldersfordeling som øvrige lønmodtagere og selvstændige, så er der 50% flere i gruppen, der har den bestemte livsstil. Ved sammenligninger med 1995 og/eller 1990 indgår kun lønmodtagere, da de selvstændige ikke blev stillet spørgsmål om arbejdsmiljø i 1990 og I opgørelserne, hvor 2000-tal om rygning sammenlignes med og/eller 1995-tal, undersøges, om den samlede fordeling er ens i alle årene inden for den relevante alders-, job- eller branchegruppe. 14 LIVSSTIL

15 Figur 7: Procentdel uden dagligt forbrug af frugt og grønt 2000, fordelt på jobsektorer, mænd Ufaglærte, industri, håndværk Smede, elektrikere, tømrere mv Lærlinge, elever Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale Salgspersonale Lærere Kontor- og bankassistenter, bogholdere Selvstændige Ledere Edb-folk, teknikere, konstruktører Pædagoger, dagplejere Akademikere Procent angiver, at gruppen adskiller sig signifikant fra gennemsnittet. Figur 8: Procentdel uden dagligt forbrug af frugt og grønt 2000, fordelt på jobsektorer, kvinder Salgspersonale Lærlinge, elever Ufaglærte, industri, håndværk Edb-folk, teknikere, konstruktører Kontor- og bankassistenter, bogholdere Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale Ledere Selvstændige Sundhedsjob Pædagoger, dagplejere Lærere Akademikere Procent angiver, at gruppen adskiller sig signifikant fra gennemsnittet. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

16 TABELLER Tabel 1. Procentdel rygere, procentdel med højt alkoholforbrug og procentdel uden dagligt forbrug af frugt og grønt blandt lønmodtagere og selvstændige i 2000 fordelt på alder og køn. Tabel 1 Alder Ryger Højt alkoholforbrug Lavt forbrug af frugt og grønt Alder Ryger Højt alkoholforbrug Lavt forbrug af frugt og grønt Kvinder: år Mænd: år år år år år år år Total Total LIVSSTIL

17 Tabel 2. Procentdel rygere, procentdel med højt alkoholforbrug og procentdel uden dagligt forbrug af frugt og grønt blandt lønmodtagere og selvstændige i 2000 fordelt på køn og branchegrupper. Tabel 2 Ryger Højt alkoholforbrug Lavt forbrug af frugt og grønt Kvinder: Industri Bygge og anlæg Grafisk Transport og en gros Handel Service og tjenesteydelser Jordbrug Social og sundhed Undervisning og forskning Finans/Offentlig kontor og administration Privat kontor og administration Total Mænd: Industri Bygge og anlæg Grafisk Transport og en gros Handel Service og tjenesteydelser Jordbrug Social og sundhed Undervisning og forskning Finans/Offentlig kontor og administration Privat kontor og administration Total ARBEJDSMILJØ I DANMARK

18 Tabel 3. Kvinder: Procentdel rygere, procentdel med højt alkoholforbrug og procentdel uden dagligt forbrug af frugt og grønt blandt lønmodtagere og selvstændige i 2000 fordelt på jobsektorer. Tabel 3 Jobsektor Ryger Højt alkoholforbrug Lavt forbrug af frugt og grønt Kvinder: Akademikere Edb-folk, teknikere, konstruktører Lærere Sundhedsjob Pædagoger, dagplejere Ledere Selvstændige Kontor- og bankassistenter, bogholdere Salgspersonale Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale Ufaglærte, industri, håndværk Lærlinge, elever Total Tabel 4. Mænd: Procentdel rygere, procentdel med højt alkoholforbrug og procentdel uden dagligt forbrug af frugt og grønt blandt lønmodtagere og selvstændige i 2000 fordelt på jobsektorer. Tabel 4 Jobsektor Ryger Højt alkoholforbrug Lavt forbrug af frugt og grønt Mænd: Akademikere Edb-folk, teknikere, konstruktører Lærere Pædagoger, dagplejere Ledere Selvstændige Kontor- og bankassistenter, bogholdere Salgspersonale Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale Smede, elektrikere, tømrere mv Ufaglærte, industri, håndværk Lærlinge, elever Total LIVSSTIL

19 Tabel 5. Procentdel eksrygere i 2000 blandt de lønmodtagere og selvstændige, som nogensinde har røget, fordelt på alder og køn. Tabel 5 Alder Procent Alder Procent Kvinder: år 29 Mænd år år år år år år år 45 Total 39 Total 36 Tabel 6. Procentdel eksrygere i 2000 blandt de lønmodtagere og selvstændige som nogensinde har røget, fordelt på branchegrupper. Tabel 6 Branche Procent Industri 34 Bygge og anlæg 30 Grafisk 37 Transport og en gros 41 Handel 30 Service og tjenesteydelser 33 Jordbrug 28 Social og sundhed 38 Undervisning og forskning 51 Finans /Offentlig kontor og administration 41 Privat kontor og administration 41 Total 37 ARBEJDSMILJØ I DANMARK

20 Tabel 7. Kvinder: Procentdel eksrygere i 2000 blandt de lønmodtagere og selvstændige, som nogensinde har røget, fordelt på jobsektorer. Tabel 7 Jobsektor Procent Kvinder: Akademikere 64 Edb-folk, teknikere, konstruktører 44 Lærere 55 Sundhedsjob 34 Pædagoger, dagplejere 36 Ledere 45 Selvstændige 39 Kontor- og bankassistenter, bogholdere 46 Salgspersonale 38 Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale 38 Ufaglærte, industri, håndværk 18 Lærlinge, elever 33 Total 39 Tabel 8. Mænd: Procentdel eksrygere i 2000 blandt de lønmodtagere og selvstændige, som nogensinde har røget, fordelt på jobsektorer. Tabel 8 Jobsektor Procent Mænd: Akademikere 51 Edb-folk, teknikere, konstruktører 38 Lærere 43 Pædagoger, dagplejere 32 Ledere 44 Selvstændige 37 Kontor- og bankassistenter, bogholdere 44 Salgspersonale 33 Rengørings, ejendoms-, køkkenpersonale 34 Smede, elektrikere, tømrere mv 31 Ufaglærte, industri, håndværk 32 Lærlinge, elever 28 Total LIVSSTIL

21 Tabel 9: Procentdel rygere og procentdel storrygere blandt lønmodtagere og selvstændige i fordelt på alder og køn. Tabel 9 Alder Alder RYGERE Kvinder: år Mænd: år år år år år år år STORRYGERE Total Total Kvinder: år Mænd: år år år år år år år Total Total ARBEJDSMILJØ I DANMARK

22 Tabel 10: Kvinder: Procentdel rygere blandt lønmodtagere og selvstændige i fordelt på jobsektorer. Tabel 10 Jobsektor Kvinder: Akademikere Edb-folk, teknikere, konstruktører Lærere Sundhedsjob Pædagoger, dagplejere Ledere Kontor- og bankassistenter, bogholdere Salgspersonale Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale Ufaglærte, industri, håndværk Lærlinge, elever Total Tabel 11: Mænd: Procentdel rygere blandt lønmodtagere og selvstændige i fordelt på jobsektorer. Tabel 11 Jobsektor Mænd: Akademikere Edb-folk, teknikere, konstruktører Lærere Pædagoger, dagplejere Ledere Kontor- og bankassistenter, bogholdere Salgspersonale Rengørings-, ejendoms-, køkkenpersonale Smede, elektrikere, tømrere mv Ufaglærte, industri, håndværk Lærlinge, elever Total LIVSSTIL

23 LITTERATUR Borg V og Burr H (1997). Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred København: Arbejdsmiljøinstituttet. Burr H, Bach E og Borg V. (2001) Arbejdsmiljø i Danmark En kortlægning af lønmodtageres og selvstændiges arbejdsmiljø og helbred. København: Arbejdsmiljøinstituttet. Kamper-Jørgensen F og Almind G (1998). Forebyggende Sundhedsarbejde. 3 udgave. København: Munksgaard. Kjøller M, Rasmussen NK, Keiding L, Petersen HC og Nielsen GA (1995). Sundhed og sygelighed i Danmark 1994 og udviklingen siden København: DIKE. Osler M (1992). Danskernes rygevaner. København: Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Tobaksskaderådet. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

24 Denne pjece handler om livsstil blandt lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i Danmark. Livsstil er i denne sammenhæng rygning, alkoholforbrug og indtagelse af frugt og grøntsager. Der er væsentlige forskelle på livsstilen inden for forskellige brancher og job. Generelt er der flest blandt de mindst uddannede, der ryger, drikker meget og ikke dagligt spiser frugt og grønt. Fx er der mange mænd i bygge- og anlægsbranchen med en usund livsstil, og selvom der generelt er blevet færre rygere siden 1990, er der ikke sket noget fald blandt de ufaglærte kvinder. Der er store forskelle mht køn, alder og fra det ene adfærdsområde til det andet. Fx er der langt færre kvinder end mænd, som ikke dagligt spiser frugt og grønt. Resultaterne i pjecen kan bl.a. anvendes i forbindelse med prioritering og planlægning af indsatser for sundhedsfremme på arbejdspladsen. ISBN Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post:

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 C H R I S J E N S E N H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Chris Jensen,

Læs mere

PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ

PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 V I L H E L M B O R G H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Vilhelm

Læs mere

ARBEJDSTID ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

ARBEJDSTID ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL ARBEJDSTID ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 F I N N T Ü C H S E N H E N R I K B Ø G G I L D H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL ARBEJDSTID ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Finn Tüchsen,

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR AMI RAPPORT OM ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Chris Jensen Thomas Lund Robert Mossing Martin Lindhardt Nielsen Merete Labriola Herman Burr Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI rapport om Arbejdsmiljø

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Arbejdsmiljøet. n Forebyggelsespotentialet indenfor nogle sygdomme er stort, f.eks. en femtedel når det gælder iskæmisk hjertesygdom.

Arbejdsmiljøet. n Forebyggelsespotentialet indenfor nogle sygdomme er stort, f.eks. en femtedel når det gælder iskæmisk hjertesygdom. Arbejdsmiljøet 24 n Der er store forskelle i arbejdsmiljøet alt efter hvilke job, lønmodtagere og selvstændige har. For eksempel er der ikke blot klager over støj indenfor industri- og håndværksjob, men

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Røgfri arbejdsplads - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Kræftens Bekæmpelse Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Projekt Forskning og Forebyggelse Oktober 06 Røgfri arbejdsplads viden og erfaringer

Læs mere

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment 204 Udarbejdet af Åse Skytte august 204 Indhold Baggrund... 5 Formål... 6 Metode... 6 Undersøgelsesdesign... 6 Studiepopulation... 6 Dataindsamling...

Læs mere

1. Arbejde, sundhed og livsstil

1. Arbejde, sundhed og livsstil 1. Arbejde, sundhed og livsstil 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Bedre helbred alligevel flere offentligt forsørgede 32 1.3 Negative helbredskonsekvenser af at stå uden arbejde 55 1.1 Sammenfatning Dansk helbred

Læs mere

Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet:

Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet: ARBEJDSRAPPORT Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet: Det generelle arbejdsmiljøarbejde Forskningschef Elsa Bach, AMI Forskningslektor Peter Hasle, DTU Seniorforskningskonsulent Hans Jørgen Limborg,

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Forebyggelsessekretariatet. ETOS Svendborg 2010. Elevers trivsel og sundhed

Forebyggelsessekretariatet. ETOS Svendborg 2010. Elevers trivsel og sundhed Forebyggelsessekretariatet ETOS Svendborg 2010 Elevers trivsel og sundhed Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Metode...6 2.1 Dataindsamling...6 2.2 Deltagelse...7 3.0 Sammenfatning af undersøgelsesresultaterne...9

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax: 3524 6300

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere