Hovedoversigt til regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab"

Transkript

1 z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p

2 Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet i Igangvrende anigsarbejder 113 Lneramme 114 Garantiforpligtelser 115 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 117

3 ro

4 0 (b 0

5 ) Hovedoversigt til regnskab Regnskab 2012 Korrigeret budet 2012 Hele 1.00 kr. Udgitter lndtgter Udgifter lndtgter 0. Byudvikling, bolig- og miljoforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomhederm.v Transportog infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsomrádet Sociale opgaver 09 beskftigelse Heraf refusion Fllesudgifterog administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikling, bolig- 09 miljoforanstaltninger Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrádet Sociale opgaverog beskftigeise FIIesudgifter og administration B. ANL/EGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) Forogelse i Iikvide aktiver ( ) øvrige balanceforskydninger ( ) BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PA LAN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C E) Forbrug af Iikvide aktiver ( Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Optagne Ian ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

6 Eli r%pj

7 herunder Finansiel status Hele kr. Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger tndskud i pengeinstitutter mv Tilgodehavender hoe Retusionstilgodehavender , Kortfristede tilgode , Tilgodehavender I betalingekontrol Andre tilgodehavender Forudbetelte udgitter Mellemregninger med foregáende 09 felgende regnskabsar 932 Langfristede tilgode Passiver 945 Paseiver tilharende Legater Deposits 948 Passiver vedrorende Staten 950 Kortfristet gld Iii Kaseekreditter og byggelán 951 Kortfristet gid I ii Andengmld 952 Kortfristet gld I a Kirkelige skelter 02 atgifter , Pantebreve Skyldige teriepenge Aktier og andeisbeviser mv Anden kortfrietet gmld med indenlandek betalingemodtager Tilgodehavender hoe orundeiere UdISn Iii beboerindekud Andre lengfrietede udlãn 09 tilgodehevender Deponerede beleb for Ian mv. 935 UdIg vedrerende for SpiIdevandsanIg med beteiingsvedtgt Andre forsyningsvirkeomheder 938 Aktiver vedrerende b Staten 942 Aktiver tilhorende I Legater Edb-fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto 955 Langtriatet gld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredittoreningen Langfristet gid vedrerende ldreboiiger GId vedrerende finansielt leesede skiiver 972 Heneatte torpligtels Hensatte torpligtelser 975 Egenkapital Deposits Modpoet for taksttinansierede aktiver Parkeringefond Modpost for selvejende inetitutionere aktiver fefaterielle anlmgsakt Grunde Bygninger Tekniske anig, maskiner, eterre specialudstyr 09 traneportm Inventar - computere og endet IT-udetyr Materielle anigsaktiver under udtoretse 09 torudbetatinger Modpoet for skattetinansierede ektiver Balancekonto Dmstningsaktiver Grunde og bygninger bestemt Iii videreselg

8 Regnskabsoversigt 7

9

10 Kommunal Kommunal Rengoring Teknisk evrige Øvrige evrlge ovrige Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 1 Drift og 2 Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formal økonomi og Len - omráder Jordforsyning, ubestemte formal Arealer j Struer by XG Arealer Struer syd XG Arealer Struer vest XG Arealer I Hjerm XG Arealer i Humlum og Resen XG Teknisk Drift og Anlmg - evrige opgaver Jordforsyning, ubestemte formal Landbrugsjord XG Diverse jordleje XG Faste ejendomme FIIes formal Teknisk Drift og Anlg - opgaver Ejendomme, fmllesformâl Vedligeholdelse at kommunale ejendomme XG Energikontrakter/foranstaltninger XG IEndret bygningsdrift - rammebesparelse XG Toiletter og bygninger XG Teknisk Drift og Anlmg - Tek.drift - Tek.dritt - Tek.drift - Tek.drift - opgaver Personele Administrationsudgifter Bygninger FIles Bygninger FmlIes Personale Materiale- og aktivitetsudgiftar 305 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel 859 Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering lndtgter Struer Kommune Personale Service, Adm Personale Materiale- og aktivitetsudgiftar Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering eboese økonomi 09 Løn - omráder Beboelsesejendomme Boliger i Struer by XG Boliger i Asp/Linde XG

11 Gimsinglundvej Aktiviteternes Skolegade Bofllesskabet øvrige toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Boliger vedr. flygtninge Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.Iejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boligerflygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Kontante ydelser Tek.drift - Boliger vedrorende tlygtninge Boligertil midl. boligplac. flygtn. XG Udg. lejetab og garanti flygtninge XG Bet. midl. boliger tlygtninge XG Norregade Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Tek.drift - Botllesskabet Skolegade Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering rhvervsejendomme økonomi og Løn - omráder Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre taste ejendomme Okonomi og Len - cvrige omrâder Andre taste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Sanderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Skolegade 5A og 5B XG Gimsinglundvej 3-5 XG Rosenvnget 2 (tidi. Børneh. Solsikken) XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyretryd) XG Holstebrovej 69 XG Drittsudgifter og indtgter XG Fabriksvej 13- toldmoms Andre taste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Fabriksvej 12- toldmoms Tek.dritt - Tek.dritt - Fabriksvej Driftsudgitter og indtgter XG Grunde og bygninger Hus Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Tek.dritt- KulturhusetThyholm Tek.drift - Diverse Grunde og bygninger A/B (Borgerskole)

12 Struer Toldmoms ovrige uden med Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse Grundeog bygninger Byfornyelse økonomi og Len - øvrige omrâder Byfornyelse Udgiftertil byfornyelse XG Driftssikring at boligbyggeri Driftssikring at boligbyggeri Stottetil opførelse at boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab pa garantier realkreditlân XG Kontante ydelser Boliger vedrarende flygtninge Refusion flygtninges fraflytning XG Fritidsomrâder Gronneomraderog naturpladser :. Kolonihaver Driftsudgifter 09 indtgter - Teknisk Sekretariat - moms XG Kolonihaver -369 Driftsudgifter og indtgter - moms XG Park Vej drift Legepladser Hullet XD Dalens XD Ovrige XD Teknisk Drift og Anlg - opgaver Legepladser Grundejerforeningslegepladser XG Fritidsfaciliteter Stadion og,drtsanlg Fritidsomrâdet Drift at hailer Hjerm Hallen XG Langhojhallen XG Tottum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Struer Svømmehal Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift Tek.drift - ldrtsanig ldrtsparken XD øvrige Struer XD Thyholm XD Svømmehal Diverse Grunde og bygninger

13 OmkIdning, øvrige Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Andre fritidsiaciliteter Fritidsomrâdet Andre fritidsfaciliteter OmkIdningsbygninger XG Teknisk Drift og AnIg - opgaver Skøjtebanen Forsikringer XG øvrige driftsudgifter XG Tek.drift - Hjerm HaVen Grunde og bygninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter , Natur og Miljo Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter XG Vâdomrâdeprojektet Bjørndal Kr XG Vádomrádeprojektet Serup Kr XG Natura Natur og MiIja Naturbeskyttelse Natura 2000 XG VandIøbsvsen Vedligeholdelse at vandløb Natur og MiIjø Vandløb, vedligeholdelse Oprensning Prevetagning my. Konsulentbistand Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Regulativer, afmrkning at vandlob Over/underskud fra toregaende àr Natur og Milje Benkjr Pumpelaug, drittsudgifter/indt Natur og Miljø Jordforurening Brbare batterier Indsamling mm. (betaling til NVR) Drittsadministration (NVR) Personaleforbrug (Genbrugsstationen) Administrationsudgifter Natur og MiIjo Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks Natur og MiIjø XG XG XG XG XG XG Bidragforvedlige ho)delsesarbejde mv. XG Miljebeskyttelse mv. Jordforuremng XG Brbare batterier.: XG XG XG XG Miljetilsyn - virksomheder XG øvrig ptanigning, undersogelser, titsyn mv

14 Toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 0055 Natur og Miljø - PIanIgning, undersegelser my. XG Forureningsundersogelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Betaling til Miljocenter Vestjylland XG Indfangning af herrelese katte XG Danmarks Miljoportal XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Personale 224 IT, inventar og materiel Diverse Diverse udgifter og ndtgter Skadedyrsbekrn&s* ,516 Teknisk Sekretariat SkadedyrsbekmpeIse RottebekmpeIse XG Administration XG lndtgter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Faicks Redningskorps XG Falck, betaling vedr. SINE XG Kommandocentral, off.beskytt.anig my. XG Forsikringer XG Forebyggelse XG Srydelser XG Forurening XG ABA-anlg XG Kursusvirksomhed XG øvrige indtgter XG Tekniske installationer Brandhaner XG øvrige tekniske installationer XG Falcks Fledningskorps, kommuneabonnement XG Redningsberedskab Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Budgetregulering

15 toldmoms toldmoms toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 01 F0yfingu,k50mIeder Affaldshándtering General administration Natur og Miljo - Toldmoms Affaldshandtering, FlIes formal Administrative opgaver XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Naturog Miljo -Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling tip NVRaffald I/S XG Administrationsudgifter XG Renteraf meiiemvrende XG øvrige indtgter XG Genbrugsstation - Ordningeriorstorskrald og haveaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Driftsadministration XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige àr XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG Genbrugsstation - Ordn,ngerforglas paprog pap Ordninger for glas, papir og pap Indsamling af glas, flasker my. XG Indsamling af pap, papir, aviser my. XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG Administrationsudgifter XG Renter af meiiemvrende XG Genbrugsstationer Genbrugsstation Genbrugsstation Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- 09 forbrndingsafgift XG Information XG Diverse ordninger XG Farligt affald XG Farligt affald XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Saig af genanvendelige materialer XG Over/underskud fra foregaende ár XG Uopvarmet lager/depot XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Genbrugsstation -toldmoms

16 toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger øvrige ordninger og anig Genbrugsstation øvrige ordninger og anlg Genbrugsbutikken XG Genbrugsoer ved boligioreninger XG Erhvervsaffald XG Renter at meilemvrende XG Administrationsudgifter XG

17 Kommunale ovrige Regnskabsoversigt 2012 Hale kr. Regnskab Korr. Oprirideligt Merbevilling 02 Transport og infrastruktur TR-tilIg Park og Vej TR-tillg Erhvervsgrunduddannelse EGU - praktikpladser Rammebesparelse Teknik- og Miljaudvalget Rammebesparelse Teknik- og Miljoudvalget Flles funktioner Flles forml XG XG XG Park Vej drift Generel reduktion 04% fía 2012 Mandskab Mandskab med overtorsel XG XD Forsikring my uden overfors. (Mandskab) XD Sygdom Park Vej drift Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse XD Grunde 09 bygninger Budgetregulering Park og vej vrksted Vrkstedsdrift Biler 2012 XD Mazda B2500 XM Mazda B2500 XM Iveco XM Park og vej vrksted Personale Diverse Park Vej maskiner Grunde 09 bygninger Maskiner og materiel Andre ko retajer 2012 Traktorer 2012 Oiler 2012 XD Traktorredskaber Park Vej maskiner Diverse Teknisk Drift og Anlg Tek.dritt - Park Vej drift Vejudskillelse Materiaelgárden opgaver XG Arbejder for fremmed regning , Veje Fliser XD Offentlige toiletter Veno XD Thyhoim XD

18 ovrige toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Busdrift Busdrift XD Vandløb 655 Kilen XD Fremmed regning nt. faste Ad hoc ekstern -259 Ad hoc intern Ad hoc intern Park og vej fremmed regning Diverse Grunde og bygninger Driftsbygningerog -pladser Park Vej drift Materielgãrd m/overførsel XD Forsikring my u/overfors. (Materielgârd) XD Parkering Teknisk Drift og Anlg - Ovrige opgaver Kommunal parkeringskontrol Parkeringskontrol Nord XG Komm. indtgterfra parkeringsafgitter XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse mv i32i 73 Park Vej drift Veje Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Frdselsregulering XD Afvandingsbidrag XD Bjorneklo XD Strandrensning XD Blâ Flag XD Kystsikring XD Redningsposter XD Granne omrãder Den granne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekmp. XD Gronne omrâder XD Vejadministratjon 660 Trafikkampagner XD Flinkekontoen Flinkekontoen XD Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr 2012 XD , Giro ditalia 2012 XD Teknisk Drift og Anlg - opgaver Vejvsen, administration Vejbelysning XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG

19 toldmoms øvrige øvrige evrige Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Vedligeholdelse at frdselsarealer XG Juleudsmykning XG Digitalisering at gronne omrâder XG Afvandingsbidrag XG BeIgninger mv Park Vej drift Veje Fliser XD Grusveje XD Striber XD Vejadministration 267 Asfalt XD Teknisk Drift og AnIg - opgaver Vejvsen, administration Asfalt XG Vintertjeneste Park Vej drift Vinter Vintertjeneste XD Vintermaskiner XD Teknisk Drift og AnIg - opgaver Vejvmsen, administration Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidi. amtsveje XG VejanIg Park Vej drift Slidlag XD Kollektiv trafik Busdritt - Teknisk Drift og AnIg 300 Busdrift 300 Ventefaciliteter, skilte my. XG Teknisk Drift og Anlg opgaver Busdrift FIIesudgifter tip Midttrafik XG Busbidrag tip Midttrafik (vognmmnd) XG Handicapkarsel, busbidragivognmnd XG Flexture XG Skolekørsel, bet. frafolkeskoleelever XG Ventetaciliteter, skilte my. XG Frgednft TR-tilIg Veno Frgetart - Veno Frgefart TR-tillmg XG Personale Veno Frgefart Frge XG FrgeIejer og servicebygninger XG Administration XG Billetindtmgter XG Fast ejendom XG

20 udligningsmoms toldmoms toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Sofartslge XG IDV - Indtgtsdkket virksomhed XG Veno Frgefart - Veno Frgefart Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 999 Administrationsudgifter Budgetregulering Venø Fmrgetart Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtgter XG Havne I-lavne Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG Oddesund Havn Grunde og bygninger Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Kajanlg XG Diverse XG Indtgter XG Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventar og materiel Diverse Grundeog bygninger

21 ma Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 03 Undervisning og kultur Folkeskolen mm Folkeskoler TR-tiIIg Folkeskoler filesudgifter - TR-tiIlg XG Skolebiblioteket Beger XG Kiargering af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG Diverse udgifter XG Skolebiblioteket Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse i Budgetregulering Beger XG Kiargo ring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG FIIes udgifter Dansk skoleidrmt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ndringer i Folketallet XG Vikarer XG MedhjIp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Sektornet XG Elevaktiviteter XG Mellemoffentlige betalinger XG Pdagogisk IT - ikke bruges XG Undervisningspersonale XG Kompetenceudvikling + XG diplomuddannelse Lederudvikling XG FIIes udgifter Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Pdagogisk IT Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG Klasse - Gymnasiet

22 Gymnasiet Specialundervisningscenter Specialundervisningscenter Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 10. klasse klasse - betaling fra kommuner XG Diverse Resen Skole Personale Administrationsudgifter Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering Thyhoim Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG SUS - XG Thyhoim Skole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 462 Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering Humlum Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - XG Humlum Skole Personale Materials- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Bremdal Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Personale Bremdal Skole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 187 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering

23 Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Struer Ostre Skate Skolemmik Skolebestyrelse Skolebibliotek Undervisningsmidler Etevaktiviteter Comenius Comenius 2012 Lønrefusioner SUS - Specialundervisningscenter Materialer Retusion fra Ministeriet for flygtninge Personale Struer Ostre Skole Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering østre Skate - toldmoms Elevaktiviteter 2-sprogscenter Struer Ostre Skate Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering Parkskolen Skolen diverse Skolebestyrelse Skolebibliotek Undervisningsmidler Elevaktiviteter Lonrefusioner SUS - Specialundervisningscenter Parkskolen Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Gimsing Skole Skolebestyrelse Skolebibliotek Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Indtmgter vedligeholdelse XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG

24 Bremdal Gimsing renovering Regnskabsoversigt fele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Gimsing Skole Personale Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering Hjerm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter SUS - Specialundervisningscenter XG Hjerm Skole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 280 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Langhøjskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Varme XG SUS - Specialundervisningscenter XG Udendø rs materialer XG Langhojskolen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering klasser Personale Teknisk Drift og AnIg - ovrige opgaver Tek.drift - Tek.drift - Rosen Skole - XG Skole Diverse Grunde og bygninger Skole IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering

25 SpecialundervisningscenterStruer Hjerm 1 lumlun, Parkskolen Ostre Thyholm Resen Skoler Specialundervisningscenter samlede samlede Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Tek.drift - Tek.dnft - Skole IT, inveritar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Skole Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering AnIg Tek.drift - Langhojskolen Tek.drift - Tek.drift - Tek.drift - Tek.drift - Tek.drift - Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering IT, inventar 09 materiel Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering AnIg Skole Diverse Grunde og bygninger Skole Diverse Grunde 09 bygninger Skole Grunde og bygninger FIles Grunde og bygninger Budgetregulering FIIesudgfter for kommunens samlede skolevmsen FIles udgifter - skoievsen Befordring elever til svømning XG Skoleudvikling XG Venskabsbysamarbejde XG LP-model (Iring og pdagogisk praksis) XG Ramme B&U fysik handicap og Drop Out XG Udviklingspulje Borne- og Uddannelsesud. XG Partnerskab 2011 XG Bremdal Skole , FIIes udgifter - skoievsen Lsevejlederkoordinator XG Syge og, hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning SUS - Mellemoffentlige betalinger XG SUS - XG Personale

26 Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Pdagogisk psykologisk râdgivning m.v Pdagogisk Psykologisk Rádgivning Barneergoterapeut XG Sekretrbistand sansemotorik XG Pdagogisk Psykologisk Rdgivning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse 371 Grunde og bygninger Betaling offentlige myndigheder Budgetregulering Kompetenceteam Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse 93 Budgetregulering Skolefritidsordninger ,22& TR-tillg Skolefritidsordninger TR-tillg XG Skolefritidsordninger SF0 flles udgitter Søskenderabat XG Fripladseri SF0 XG ForldrebetaIing XG Mellemoffentlige betalinger XG SF0 Rabalderhuset Pdagogiske materialer XG Stottepdagoger / inklusion børnepasning XG SF0 Rabalderhuset Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering AnIg SF0 Humlegárden Pdagogiske materialer XG Materiale- og aktivitetsudgifter lndtgter Andre pasningsudgifter XG Stottepdagoger I inklusion børnepasning XG SF0 Humlegárden Personals Materials- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter

27 Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling IT, inventar og materiel 550 Diverse Grundeogbygninger Budgetregulering Bremdal SF Pdagogiske meterialer XG Personale 186 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtgter -270 Stattepdagoger I inklusion barnepasning XG Bremdal SF Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering SF0 Heleren Pdagogiske materialer XG Stottepdagoger / inklusion bernepasning XG SF0 Heleren Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Ostre Skole, aftenforanstaltning Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Ostre Skole, aftenforanstaltning Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering SF0 ønskeøen SF0 tlles udgifter Vedligeholdelse Park SF0 flyt fra boldkl XG Pdagogiske materialer XG Stettepdagoger / inklusion bornepasning XG SF0 ønskeoen Personale Materiale- Og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventerog materiel Grunde og bygninger Budgetregulering SF0 Oasen Pdagogiske materialer XG

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143 p U z III U I C m U, CD CD (D Cr) 0 N) C Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 105 Ejendomsfortegnelse 121 oversigt 129 AnIgsarbejder: AnIgsregnskaber Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Regnskab 2013. Bilagshæfte

Regnskab 2013. Bilagshæfte 2013 Bilagshæfte Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 101 Ejendomsfortegnelse 117 oversigt 125 AnIgsarbejder: 133 AnIgsregnskaber afsluttet I 2013 134 Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab Q) CD CD (ri cii 0 0 p z III C m Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 81 Ejendomsfortegnelse 95 AnIgsarbejder: 103 Anlgsregnskaber afsluttet i 2011 104 Igangvrende

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15

Læs mere

Budget 2016 Budgetoverslag for

Budget 2016 Budgetoverslag for 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere