Hovedoversigt til regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab"

Transkript

1 z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p

2 Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet i Igangvrende anigsarbejder 113 Lneramme 114 Garantiforpligtelser 115 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 117

3 ro

4 0 (b 0

5 ) Hovedoversigt til regnskab Regnskab 2012 Korrigeret budet 2012 Hele 1.00 kr. Udgitter lndtgter Udgifter lndtgter 0. Byudvikling, bolig- og miljoforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomhederm.v Transportog infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsomrádet Sociale opgaver 09 beskftigelse Heraf refusion Fllesudgifterog administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikling, bolig- 09 miljoforanstaltninger Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrádet Sociale opgaverog beskftigeise FIIesudgifter og administration B. ANL/EGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) Forogelse i Iikvide aktiver ( ) øvrige balanceforskydninger ( ) BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PA LAN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C E) Forbrug af Iikvide aktiver ( Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Optagne Ian ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

6 Eli r%pj

7 herunder Finansiel status Hele kr. Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger tndskud i pengeinstitutter mv Tilgodehavender hoe Retusionstilgodehavender , Kortfristede tilgode , Tilgodehavender I betalingekontrol Andre tilgodehavender Forudbetelte udgitter Mellemregninger med foregáende 09 felgende regnskabsar 932 Langfristede tilgode Passiver 945 Paseiver tilharende Legater Deposits 948 Passiver vedrorende Staten 950 Kortfristet gld Iii Kaseekreditter og byggelán 951 Kortfristet gid I ii Andengmld 952 Kortfristet gld I a Kirkelige skelter 02 atgifter , Pantebreve Skyldige teriepenge Aktier og andeisbeviser mv Anden kortfrietet gmld med indenlandek betalingemodtager Tilgodehavender hoe orundeiere UdISn Iii beboerindekud Andre lengfrietede udlãn 09 tilgodehevender Deponerede beleb for Ian mv. 935 UdIg vedrerende for SpiIdevandsanIg med beteiingsvedtgt Andre forsyningsvirkeomheder 938 Aktiver vedrerende b Staten 942 Aktiver tilhorende I Legater Edb-fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto 955 Langtriatet gld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredittoreningen Langfristet gid vedrerende ldreboiiger GId vedrerende finansielt leesede skiiver 972 Heneatte torpligtels Hensatte torpligtelser 975 Egenkapital Deposits Modpoet for taksttinansierede aktiver Parkeringefond Modpost for selvejende inetitutionere aktiver fefaterielle anlmgsakt Grunde Bygninger Tekniske anig, maskiner, eterre specialudstyr 09 traneportm Inventar - computere og endet IT-udetyr Materielle anigsaktiver under udtoretse 09 torudbetatinger Modpoet for skattetinansierede ektiver Balancekonto Dmstningsaktiver Grunde og bygninger bestemt Iii videreselg

8 Regnskabsoversigt 7

9

10 Kommunal Kommunal Rengoring Teknisk evrige Øvrige evrlge ovrige Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 1 Drift og 2 Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formal økonomi og Len - omráder Jordforsyning, ubestemte formal Arealer j Struer by XG Arealer Struer syd XG Arealer Struer vest XG Arealer I Hjerm XG Arealer i Humlum og Resen XG Teknisk Drift og Anlmg - evrige opgaver Jordforsyning, ubestemte formal Landbrugsjord XG Diverse jordleje XG Faste ejendomme FIIes formal Teknisk Drift og Anlg - opgaver Ejendomme, fmllesformâl Vedligeholdelse at kommunale ejendomme XG Energikontrakter/foranstaltninger XG IEndret bygningsdrift - rammebesparelse XG Toiletter og bygninger XG Teknisk Drift og Anlmg - Tek.drift - Tek.dritt - Tek.drift - Tek.drift - opgaver Personele Administrationsudgifter Bygninger FIles Bygninger FmlIes Personale Materiale- og aktivitetsudgiftar 305 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel 859 Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering lndtgter Struer Kommune Personale Service, Adm Personale Materiale- og aktivitetsudgiftar Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering eboese økonomi 09 Løn - omráder Beboelsesejendomme Boliger i Struer by XG Boliger i Asp/Linde XG

11 Gimsinglundvej Aktiviteternes Skolegade Bofllesskabet øvrige toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Boliger vedr. flygtninge Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.Iejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boligerflygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Kontante ydelser Tek.drift - Boliger vedrorende tlygtninge Boligertil midl. boligplac. flygtn. XG Udg. lejetab og garanti flygtninge XG Bet. midl. boliger tlygtninge XG Norregade Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Tek.drift - Botllesskabet Skolegade Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering rhvervsejendomme økonomi og Løn - omráder Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre taste ejendomme Okonomi og Len - cvrige omrâder Andre taste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Sanderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Skolegade 5A og 5B XG Gimsinglundvej 3-5 XG Rosenvnget 2 (tidi. Børneh. Solsikken) XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyretryd) XG Holstebrovej 69 XG Drittsudgifter og indtgter XG Fabriksvej 13- toldmoms Andre taste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Fabriksvej 12- toldmoms Tek.dritt - Tek.dritt - Fabriksvej Driftsudgitter og indtgter XG Grunde og bygninger Hus Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Tek.dritt- KulturhusetThyholm Tek.drift - Diverse Grunde og bygninger A/B (Borgerskole)

12 Struer Toldmoms ovrige uden med Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse Grundeog bygninger Byfornyelse økonomi og Len - øvrige omrâder Byfornyelse Udgiftertil byfornyelse XG Driftssikring at boligbyggeri Driftssikring at boligbyggeri Stottetil opførelse at boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab pa garantier realkreditlân XG Kontante ydelser Boliger vedrarende flygtninge Refusion flygtninges fraflytning XG Fritidsomrâder Gronneomraderog naturpladser :. Kolonihaver Driftsudgifter 09 indtgter - Teknisk Sekretariat - moms XG Kolonihaver -369 Driftsudgifter og indtgter - moms XG Park Vej drift Legepladser Hullet XD Dalens XD Ovrige XD Teknisk Drift og Anlg - opgaver Legepladser Grundejerforeningslegepladser XG Fritidsfaciliteter Stadion og,drtsanlg Fritidsomrâdet Drift at hailer Hjerm Hallen XG Langhojhallen XG Tottum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Struer Svømmehal Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift Tek.drift - ldrtsanig ldrtsparken XD øvrige Struer XD Thyholm XD Svømmehal Diverse Grunde og bygninger

13 OmkIdning, øvrige Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Andre fritidsiaciliteter Fritidsomrâdet Andre fritidsfaciliteter OmkIdningsbygninger XG Teknisk Drift og AnIg - opgaver Skøjtebanen Forsikringer XG øvrige driftsudgifter XG Tek.drift - Hjerm HaVen Grunde og bygninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter , Natur og Miljo Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter XG Vâdomrâdeprojektet Bjørndal Kr XG Vádomrádeprojektet Serup Kr XG Natura Natur og MiIja Naturbeskyttelse Natura 2000 XG VandIøbsvsen Vedligeholdelse at vandløb Natur og MiIjø Vandløb, vedligeholdelse Oprensning Prevetagning my. Konsulentbistand Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Regulativer, afmrkning at vandlob Over/underskud fra toregaende àr Natur og Milje Benkjr Pumpelaug, drittsudgifter/indt Natur og Miljø Jordforurening Brbare batterier Indsamling mm. (betaling til NVR) Drittsadministration (NVR) Personaleforbrug (Genbrugsstationen) Administrationsudgifter Natur og MiIjo Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks Natur og MiIjø XG XG XG XG XG XG Bidragforvedlige ho)delsesarbejde mv. XG Miljebeskyttelse mv. Jordforuremng XG Brbare batterier.: XG XG XG XG Miljetilsyn - virksomheder XG øvrig ptanigning, undersogelser, titsyn mv

14 Toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 0055 Natur og Miljø - PIanIgning, undersegelser my. XG Forureningsundersogelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Betaling til Miljocenter Vestjylland XG Indfangning af herrelese katte XG Danmarks Miljoportal XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Personale 224 IT, inventar og materiel Diverse Diverse udgifter og ndtgter Skadedyrsbekrn&s* ,516 Teknisk Sekretariat SkadedyrsbekmpeIse RottebekmpeIse XG Administration XG lndtgter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Faicks Redningskorps XG Falck, betaling vedr. SINE XG Kommandocentral, off.beskytt.anig my. XG Forsikringer XG Forebyggelse XG Srydelser XG Forurening XG ABA-anlg XG Kursusvirksomhed XG øvrige indtgter XG Tekniske installationer Brandhaner XG øvrige tekniske installationer XG Falcks Fledningskorps, kommuneabonnement XG Redningsberedskab Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Budgetregulering

15 toldmoms toldmoms toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 01 F0yfingu,k50mIeder Affaldshándtering General administration Natur og Miljo - Toldmoms Affaldshandtering, FlIes formal Administrative opgaver XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Naturog Miljo -Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling tip NVRaffald I/S XG Administrationsudgifter XG Renteraf meiiemvrende XG øvrige indtgter XG Genbrugsstation - Ordningeriorstorskrald og haveaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Driftsadministration XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige àr XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG Genbrugsstation - Ordn,ngerforglas paprog pap Ordninger for glas, papir og pap Indsamling af glas, flasker my. XG Indsamling af pap, papir, aviser my. XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG Administrationsudgifter XG Renter af meiiemvrende XG Genbrugsstationer Genbrugsstation Genbrugsstation Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- 09 forbrndingsafgift XG Information XG Diverse ordninger XG Farligt affald XG Farligt affald XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Saig af genanvendelige materialer XG Over/underskud fra foregaende ár XG Uopvarmet lager/depot XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Genbrugsstation -toldmoms

16 toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger øvrige ordninger og anig Genbrugsstation øvrige ordninger og anlg Genbrugsbutikken XG Genbrugsoer ved boligioreninger XG Erhvervsaffald XG Renter at meilemvrende XG Administrationsudgifter XG

17 Kommunale ovrige Regnskabsoversigt 2012 Hale kr. Regnskab Korr. Oprirideligt Merbevilling 02 Transport og infrastruktur TR-tilIg Park og Vej TR-tillg Erhvervsgrunduddannelse EGU - praktikpladser Rammebesparelse Teknik- og Miljaudvalget Rammebesparelse Teknik- og Miljoudvalget Flles funktioner Flles forml XG XG XG Park Vej drift Generel reduktion 04% fía 2012 Mandskab Mandskab med overtorsel XG XD Forsikring my uden overfors. (Mandskab) XD Sygdom Park Vej drift Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse XD Grunde 09 bygninger Budgetregulering Park og vej vrksted Vrkstedsdrift Biler 2012 XD Mazda B2500 XM Mazda B2500 XM Iveco XM Park og vej vrksted Personale Diverse Park Vej maskiner Grunde 09 bygninger Maskiner og materiel Andre ko retajer 2012 Traktorer 2012 Oiler 2012 XD Traktorredskaber Park Vej maskiner Diverse Teknisk Drift og Anlg Tek.dritt - Park Vej drift Vejudskillelse Materiaelgárden opgaver XG Arbejder for fremmed regning , Veje Fliser XD Offentlige toiletter Veno XD Thyhoim XD

18 ovrige toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Busdrift Busdrift XD Vandløb 655 Kilen XD Fremmed regning nt. faste Ad hoc ekstern -259 Ad hoc intern Ad hoc intern Park og vej fremmed regning Diverse Grunde og bygninger Driftsbygningerog -pladser Park Vej drift Materielgãrd m/overførsel XD Forsikring my u/overfors. (Materielgârd) XD Parkering Teknisk Drift og Anlg - Ovrige opgaver Kommunal parkeringskontrol Parkeringskontrol Nord XG Komm. indtgterfra parkeringsafgitter XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse mv i32i 73 Park Vej drift Veje Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Frdselsregulering XD Afvandingsbidrag XD Bjorneklo XD Strandrensning XD Blâ Flag XD Kystsikring XD Redningsposter XD Granne omrãder Den granne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekmp. XD Gronne omrâder XD Vejadministratjon 660 Trafikkampagner XD Flinkekontoen Flinkekontoen XD Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr 2012 XD , Giro ditalia 2012 XD Teknisk Drift og Anlg - opgaver Vejvsen, administration Vejbelysning XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG

19 toldmoms øvrige øvrige evrige Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Vedligeholdelse at frdselsarealer XG Juleudsmykning XG Digitalisering at gronne omrâder XG Afvandingsbidrag XG BeIgninger mv Park Vej drift Veje Fliser XD Grusveje XD Striber XD Vejadministration 267 Asfalt XD Teknisk Drift og AnIg - opgaver Vejvsen, administration Asfalt XG Vintertjeneste Park Vej drift Vinter Vintertjeneste XD Vintermaskiner XD Teknisk Drift og AnIg - opgaver Vejvmsen, administration Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidi. amtsveje XG VejanIg Park Vej drift Slidlag XD Kollektiv trafik Busdritt - Teknisk Drift og AnIg 300 Busdrift 300 Ventefaciliteter, skilte my. XG Teknisk Drift og Anlg opgaver Busdrift FIIesudgifter tip Midttrafik XG Busbidrag tip Midttrafik (vognmmnd) XG Handicapkarsel, busbidragivognmnd XG Flexture XG Skolekørsel, bet. frafolkeskoleelever XG Ventetaciliteter, skilte my. XG Frgednft TR-tilIg Veno Frgetart - Veno Frgefart TR-tillmg XG Personale Veno Frgefart Frge XG FrgeIejer og servicebygninger XG Administration XG Billetindtmgter XG Fast ejendom XG

20 udligningsmoms toldmoms toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Sofartslge XG IDV - Indtgtsdkket virksomhed XG Veno Frgefart - Veno Frgefart Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 999 Administrationsudgifter Budgetregulering Venø Fmrgetart Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtgter XG Havne I-lavne Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG Oddesund Havn Grunde og bygninger Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Kajanlg XG Diverse XG Indtgter XG Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventar og materiel Diverse Grundeog bygninger

21 ma Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 03 Undervisning og kultur Folkeskolen mm Folkeskoler TR-tiIIg Folkeskoler filesudgifter - TR-tiIlg XG Skolebiblioteket Beger XG Kiargering af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG Diverse udgifter XG Skolebiblioteket Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse i Budgetregulering Beger XG Kiargo ring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG FIIes udgifter Dansk skoleidrmt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ndringer i Folketallet XG Vikarer XG MedhjIp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Sektornet XG Elevaktiviteter XG Mellemoffentlige betalinger XG Pdagogisk IT - ikke bruges XG Undervisningspersonale XG Kompetenceudvikling + XG diplomuddannelse Lederudvikling XG FIIes udgifter Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Pdagogisk IT Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG Klasse - Gymnasiet

22 Gymnasiet Specialundervisningscenter Specialundervisningscenter Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 10. klasse klasse - betaling fra kommuner XG Diverse Resen Skole Personale Administrationsudgifter Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering Thyhoim Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG SUS - XG Thyhoim Skole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 462 Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering Humlum Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - XG Humlum Skole Personale Materials- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Bremdal Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Personale Bremdal Skole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 187 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering

23 Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Struer Ostre Skate Skolemmik Skolebestyrelse Skolebibliotek Undervisningsmidler Etevaktiviteter Comenius Comenius 2012 Lønrefusioner SUS - Specialundervisningscenter Materialer Retusion fra Ministeriet for flygtninge Personale Struer Ostre Skole Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering østre Skate - toldmoms Elevaktiviteter 2-sprogscenter Struer Ostre Skate Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering Parkskolen Skolen diverse Skolebestyrelse Skolebibliotek Undervisningsmidler Elevaktiviteter Lonrefusioner SUS - Specialundervisningscenter Parkskolen Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Gimsing Skole Skolebestyrelse Skolebibliotek Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Indtmgter vedligeholdelse XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG XG

24 Bremdal Gimsing renovering Regnskabsoversigt fele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Gimsing Skole Personale Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering Hjerm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter SUS - Specialundervisningscenter XG Hjerm Skole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 280 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Langhøjskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Varme XG SUS - Specialundervisningscenter XG Udendø rs materialer XG Langhojskolen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering klasser Personale Teknisk Drift og AnIg - ovrige opgaver Tek.drift - Tek.drift - Rosen Skole - XG Skole Diverse Grunde og bygninger Skole IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering

25 SpecialundervisningscenterStruer Hjerm 1 lumlun, Parkskolen Ostre Thyholm Resen Skoler Specialundervisningscenter samlede samlede Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Tek.drift - Tek.dnft - Skole IT, inveritar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Skole Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering AnIg Tek.drift - Langhojskolen Tek.drift - Tek.drift - Tek.drift - Tek.drift - Tek.drift - Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering IT, inventar 09 materiel Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering AnIg Skole Diverse Grunde og bygninger Skole Diverse Grunde 09 bygninger Skole Grunde og bygninger FIles Grunde og bygninger Budgetregulering FIIesudgfter for kommunens samlede skolevmsen FIles udgifter - skoievsen Befordring elever til svømning XG Skoleudvikling XG Venskabsbysamarbejde XG LP-model (Iring og pdagogisk praksis) XG Ramme B&U fysik handicap og Drop Out XG Udviklingspulje Borne- og Uddannelsesud. XG Partnerskab 2011 XG Bremdal Skole , FIIes udgifter - skoievsen Lsevejlederkoordinator XG Syge og, hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning SUS - Mellemoffentlige betalinger XG SUS - XG Personale

26 Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Pdagogisk psykologisk râdgivning m.v Pdagogisk Psykologisk Rádgivning Barneergoterapeut XG Sekretrbistand sansemotorik XG Pdagogisk Psykologisk Rdgivning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse 371 Grunde og bygninger Betaling offentlige myndigheder Budgetregulering Kompetenceteam Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse 93 Budgetregulering Skolefritidsordninger ,22& TR-tillg Skolefritidsordninger TR-tillg XG Skolefritidsordninger SF0 flles udgitter Søskenderabat XG Fripladseri SF0 XG ForldrebetaIing XG Mellemoffentlige betalinger XG SF0 Rabalderhuset Pdagogiske materialer XG Stottepdagoger / inklusion børnepasning XG SF0 Rabalderhuset Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering AnIg SF0 Humlegárden Pdagogiske materialer XG Materiale- og aktivitetsudgifter lndtgter Andre pasningsudgifter XG Stottepdagoger I inklusion børnepasning XG SF0 Humlegárden Personals Materials- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter

27 Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling IT, inventar og materiel 550 Diverse Grundeogbygninger Budgetregulering Bremdal SF Pdagogiske meterialer XG Personale 186 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtgter -270 Stattepdagoger I inklusion barnepasning XG Bremdal SF Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering SF0 Heleren Pdagogiske materialer XG Stottepdagoger / inklusion bernepasning XG SF0 Heleren Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Ostre Skole, aftenforanstaltning Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Ostre Skole, aftenforanstaltning Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering SF0 ønskeøen SF0 tlles udgifter Vedligeholdelse Park SF0 flyt fra boldkl XG Pdagogiske materialer XG Stettepdagoger / inklusion bornepasning XG SF0 ønskeoen Personale Materiale- Og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventerog materiel Grunde og bygninger Budgetregulering SF0 Oasen Pdagogiske materialer XG

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Regnskab 2014 Bind II

Regnskab 2014 Bind II Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 3 1.1 Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 3 1.2 Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 16 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur...

Læs mere

REGNSKAB 2014 1 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 1 Tværgående artsoversigt... 5 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter... 9 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau... 33

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Økonomioversigter Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Budget 2008

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere