Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for Sjørslev Skole, skoleåret 007/08 Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 007/08 Dette er Sjørslev Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på skolen. Der henvises løbende til de data, der ligger til grund for denne vurdering. De findes i et samlet bilag på skolens hjemmeside. Hvis det ønskes, kan en udskrift af bilag rekvireres på skolens kontor. Kvalitetsrapporten er et væsentligt redskab for kommunalbestyrelsen til at tage politisk ansvar for udvikling af folkeskolen. Gennem rapporten kan kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, hvordan folkeskoleloven og de lokalpolitiske mål bliver opfyldt på den enkelte skole og i skolevæsenet som helhed. Dette kræver dialog med Børne- og Ungeudvalget, Skoleafdelingen og skolerne, hvilket bl.a. sker via kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapportens udseende og indhold er resultatet af et kommunalt indsatsområde i 008. Det har været et ønske for kommunalbestyrelsen at udbygge kvaliteten af de data, der ligger til grund for vurdering af skolens virke, samt at udvikle en kvalitetsrapport, som klart og tydeligt præsenterer skolens kvalitet. Samtlige oplysninger om skolen findes på hjemmesiden,

2 Væsentligt for udvikling i 007/08 Kvalitetsrapport for Sjørslev Skole, skoleåret 007/08 Skolebestyrelsens og skolens arbejde har i dette skoleår båret præg af den debat, der har været omkring skolestrukturændringer. Forældrene og bestyrelsen lægger vægt på de gode lokalefaciliteter, der er på skolen, og de vægter muligheden for at gå i skole i nærmiljøet højt. I det forløbne år er der arbejdet med at videreudvikle skolens elevplansskabelon, samt arbejdet med implementeringen af Indskolingsmodellen, der var helt ny for Sjørslev Skole, da der ikke var pædagoger med i undervisningstiden, da det hed Kjellerup Kommune. Desuden er vi ved at flytte SFO-en, der hidtil har været fysisk placeret et andet sted end på skolen, ind i skolens lokaler. Det arbejder vi rigtig meget med, og vi arbejder også med at få de to personalegrupper til at få gode forudsætninger for det kommende arbejdsfællesskab via samarbejdsmøder med anerkendende tilgang. Fremtidig udvikling Gennem det næste år arbejdes der videre med at indføre den tillempede Indskolingsmodel, hvor pædagogtimerne i. klasse er skåret bort. Der arbejdes også videre med implementeringen af Junior-PC-kørekort, så elevernes PC-færdigheder til stadighed udvikles. Desuden arbejdes der med at udvikle områderne indenfor forældresamarbejde og læsning. Skolebestyrelsen arbejder på at få udpeget nogle Trivselsambassadører, og der er et udviklingsarbejde i gang omkring trivsel. Vi arbejder også med indførelse af Forældreintra, og vi er startet i 0. og. klasse. På medarbejderplan skal vi til at implementere de mange politikker, der er blevet vedtaget. Der er i MED-udvalget udarbejdet en køreplan for arbejdet med politikkerne. 6. klasse inden turen til Naturfagsmarathon i Kjelleruphallen

3 Samlet vurdering Kvalitetsrapport for Sjørslev Skole, skoleåret 007/08 Sjørslev Skole har haft et lidt turbulent år, med ombygning af skolens lokaler (samtidig med, der var undervisning), nedlæggelse af 7. klasserne (efter en lang skolestrukturdebat), langtidssygdom samt åbning af en ny SFO på skolen den. august 008. Der er kommet flere nye medarbejdere, og i fællesskab vil vi arbejde for at videreudvikle et godt, lokalt undervisningstilbud til eleverne i Sjørslev-Demstrup. Vi har nogle fantastiske lokaler og udenomsarealer, nogle dygtige undervisere, og vi har en rigtig solid forældreopbakning omkring skolen. Skolens værdigrundlag og pædagogiske grundlag Se vælg Folkeskoler, vælg Sammenlign Folkeskoler. Skriv skolens navn i feltet Andet, søg (der kan søges på adresse). Markér skolen og klik Vælg. Klik på Sammenlign. Skolens rammebetingelser (bilag) Kommentarer vedr. skolestruktur: Sjørslev skole er - efter bestemmelsen om vi kun må undervise til og med 6. klassetrin - på vej til at blive den næstmindste skole i kommunen. Næste år har vi under 0 elever, og det er det mindste antal elever i mange år. Vi håber, elevtallet igen vil stige og stabilisere sig omkring de 50 elever. Det vil dog kræve, der også fra kommunens side fokuseres på, der skal være mulighed for, der til stadighed er nogle byggegrunde at købe, så der er børnefamilier, der flytter til byen og dermed kan være med til at opretholde en god tilstrømning til skolen. Dette kan yderligere suppleres ved at kigge på skoledistriktet omkring Levring (det p.t. hører ind under Kjellerup Skoles distrikt). Vi har nogle virkelig gode lokaleforhold på skolen, og med et splinternyt Egnscenter til nabo, er der gode muligheder i både skoletid og fritid i Sjørslev. Den. august 008 åbner en ny SFO ved Sjørslev Skole, og indtil der kan bygges et nyt basislokale til SFO en, skal de låne et klasselokale i indskolingen, hvor. klasse i stedet for bliver flyttet væk fra indskolingen midlertidigt. Vi håber, der inden ½ år står et færdigt basislokale klar til børn og medarbejdere. Kommentarer vedr. Undervisningens gennemførelse: Skolen har under 0 aflyste timer i løbet af skoleåret og meget lidt sygdom blandt eleverne. Kommentarer vedr. Lærernes uddannelsesniveau: Sjørslev Skole har gennem de sidste par år ikke selv været herre over, hvilket personale man kunne få lov til at ansætte (dels grundet overflytning fra andre skoler samt nedgang i normeringen (faldende elevtal grundet flytning af 7. klasserne) så vi mangler for tiden den helt rette faglige dækning af enkelte fag (især specialpædagogik). Men fremover vil vi forsøge at få ansat personale med de manglende fagkombinationer. Der har desuden været en del langtidssygdom, der har resulteret i, fagene er blevet dækket af vikarer, der ikke havde den helt rette faglige liniefagsuddannelse. Dette indvirker også på de tal, der er opgivet i rammebetingelserne. Kommentarer vedr. Udgiftsniveau: Skolen bruger mange ressourcer på efteruddannelse. Både på længerevarende uddannelser (vi har i løbet af sidste år og næste år uddannet en praktikvejleder, en læsevejleder og uddannet en lærer via liniefagsuddannelse i N/T). Der er desuden en del korte kurser for alle lærerne. Skolens IT-vejleder deltager desuden i et 50 timers edb-kursus over en -årig periode.

4 Kvalitetsrapport for Sjørslev Skole, skoleåret 007/08 Fakta: Planlagte undervisningstimetal I 00 blev det fastlagt, at timetallet fremover skulle opgøres på en ny måde, og der blev indført minimumstimetal for enkelte fag og fagblokke (humanistiske fag, naturfag og praktisk/musiske fag). Det blev her fastlagt, at følge elevernes timetal over flere år, og dermed beregne minimumstimetallene over en treårs periode. UNI C Statistik & Analyse har hvert år indsamlet planlagte timetal pr. 5. september. Se statistikken på Skolens pædagogiske processer (bilag) Sjørslev Skole har haft travlt de sidste par år med elevplansudvikling og er i gang med en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre og lærere omkring den udarbejdede fælles skabelon. KL-partnerskabsrapporten blev brugt til at skabe god dialog på skolen, og vi har ligeledes haft flere seancer, hvor vi har arbejdet med resultaterne af sidste års kvalitetsrapport. Vi skal desuden på alle plan arbejde med trivsel, og forældrene regner med at få udnævnt en række trivselsambassadører rundt omkring i klasserne ved næste forældremøderække. Vi arbejder videre med forældresamarbejde - læsning og forpligtende fællesskaber og ser frem til i løbet af de næste år at få arbejdet med flere områder i skolepolitikken. Holddannelse forøger muligheden for undervisningsdifferentiering og giver derved eleverne bedre indlæringsmuligheder. Elevplanerne opleves desuden som et yderst brugbart redskab, hvor forældre, elever og lærere i samarbejde får styrket arbejdet omkring målfastsættelse og opfølgning på mål i undervisningen. Skolens resultater (bilag) Skolen arbejder med evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen, Der arbejdes ligeledes meget i den enkelte klasse med at fastsætte sociale mål for klassen som helhed og specielle fokuspunkter for den enkelte elev. Der opleves en forskel på, i hvilken grad man kan involvere eleverne i de små og de store klasser i evalueringen elevernes udbytte af undervisningen. Skolelederens anbefalinger Skolelederen anbefaler, man fortsætter det gode arbejde med at skabe et fælles skolevæsen for alle de mange skoler i Silkeborg Kommune, men tempoet, hvormed de nye tiltag iværksættes, skal sættes ned. Der er konstant for mange skibe i vandet og det smitter negativt af på arbejdsglæden og det presser personalet og ledelsen urimeligt i hverdagen. Vi skal have sjælen med. Der skal fokuseres mere på, om der er passende resurser i forhold til de krav, der stilles, og de mål der opsættes. Se skolebestyrelsens anbefalinger på sidste side.

5 Skole-hjem samarbejde Sjørslev Skole-hjem samtaler Kvalitetskategorier Status: Gør vi det? Hvor vigtigt er det for os? Skolen gennemfører med udgangspunkt i elevplanen årlige skole-hjem samtaler for alle elever. Skole-hjem samtaler Skole-hjem samtalen er forberedt af teamet og indholdet er meddelt hjemmet inden samtalen. Forventnings- /rolleafklaring Hjemmet bidrager til samtalens indholdspunkter, og alle deltagere er forberedte. Elevsamtaler Målene i elevplanen evalueres i samtalen, og nye mål indskrives. Teamet og hjemmet er ansvarlige for opfølgning på samtalen. Elevplaner Kommunikation/IT Forventnings- og rolleafklaring Hvor vigtigt er det for os? Skole-hjem samtaler Status: Gør vi det? Skolen har principper for skole-hjem samarbejdet, og arbejder med klasseforældreråd. Skolen har et klart formuleret værdigrundlag som grundlag for samarbejdet med forældre. Skolen har tydeligt formulerede forventninger til hjemmets indsats i skole-hjem samarbejdet. Skolens og hjemmets rolle i samarbejdet om barnets udvikling og læring er afklaret og efterleves. Kommunikation/IT 0 Forventnings- /rolleafklaring Elevsamtaler Der gennemføres mindst en elevsamtale årligt afholdt af klasselæreren eller elevens primærvoksen. Der gennemføres to årlige elevsamtaler på grundlag af skriftligt oplæg fra klassens lærere. Samtalens indhold opnåelse af faglige og sociale mål - er forberedt af elev og team. Nye mål skrives i elevplanen. Udgangspunktet er skolens beskrivelse af den gode elevsamtale. Beslutninger efterleves og fastholdes skriftligt. Elevplaner Alle elever har en elevplan, der udarbejdes årligt. Mål er afstemt mellem skole og hjem. Skolen har et samlet koncept for elevplaner med dokumentation for barnets aktuelle læring. Elevplaner Elevsamtaler Elevplaner skal kunne håndteres elektronisk. Planens fokusmål afstemmes to gange årligt. Elevplanen er et væsentligt procesredskab i kommunikationen og samarbejdet med elever og forældre. Kommunikation/information og anv. af elektroniske medier Skolen udsender nyhedsbreve til alle hjem mindst gange årligt. Skolen har en skriftligt udarbejdet kommunikationspolitik. Kommentar/vurdering: Skolens kommunikationspolitik sikrer opdatering af nyheder, og Intranet anvendes i dialogen med hjemmet. Intranettet (SkolePorten/ForældreIntra) anvendes i al kommunikation og er interaktivt.

6 Læsning Sjørslev Dokumentation af alle elevers læseniveau Kvalitetskategorier Status: Gør vi det? Hvor vigtigt er det for os? Alle elevers læseniveau dokumenteres ved hjælp af summative standardiserede tests. Dokumentation læseniveau Alle elevers læseniveau dokumenteres gennem anvendelse af summative og formative evalueringsformer. Metodeudvikling Alle elevers læseniveau dokumenteres og synliggøres i elevplanen. Stimulerende læsemiljø Alle evalueringer anvendes efter faglige drøftelser mellem lærere og læsevejleder i en fremadrettet indsats. Strategier for læsning Udvikling læseniveau Metoder indenfor læsning g læseniveau Hvor vigtigt er det for os? Dokumentation læseniveau Status: Gør vi det? 0 Metodeudvikling Den enkelte lærer vælger læsemetoder for eleverne. Teamets lærere inddrages i drøftelser om metodevalg. Læsevejlederen medvirker som faglig inspirator i drøftelser om valg af læsemetoder. Læsevejlederen fungerer som metoderådgiver for alle skolens lærere indenfor læsning i alle skolens Stimulerende læsemiljø Skolens fysiske rum giver mulighed for ro og plads for børnenes individuelle læsning. Skolens pædagogiske læringscenter har rum og muligheder for understøttelse af elevernes læsning. Alle elever har adgang til en bred vifte af hjælpemidler i forbindelse med læsning. Lærerteamet og teamet fra pædagogisk læringscenter sikrer eleverne nyeste viden om nye materialer og søgemuligheder. Strategier for læsning for alle elever Alle elever læser dagligt. Eleverne anvender forskellige teknikker og strategier, når de læser. Alle elever anvender læsestrategier og arbejder systematisk med læsning i alle fag. Skolen har en læsepolitik, der beskriver indsatsen for læsning i hele skoleforløbet og i alle fag. Strategier for læsning Stimulerende læsemiljø Udvikling af alle elevers læseniveau Eleverne har individuelle og differentierede læsematerialer. Elevernes arbejde med læsning er disponeret ud fra deres læseudviklingsstandpunkt. Eleverne arbejder hjemme og på skolen med udgangspunkt i en formuleret målsætning, og Kommentar/vurdering: elevernes læseniveau evalueres. Elevernes læsestandpunkt drøftes som fast punkt på teammøder, og der træffes beslutninger om fortsat indsats i samarbejde med læsevejlederen. Skolen skal i skoleåret 08/09 uddanne en læsevejleder, der efterfølgende vil kunne bidrage til at styrke læseindlæringen på alle klassetrin.

7 Forpligtende fællesskaber SjørsleElevdemokrati og medbestemmelse i h.t. 8, stk. Kvalitetskategorier Status: Gør vi det? Hvor vigtigt er det for os? Skolen har et elevråd, og der er udarbejdet principper for elevrådets arbejde og funktion. Eleverne har gennem elevrådet indflydelse på beslutninger om de fysiske rammer både ude og Elevdemokrati inde. Skolen har formulerede principper for, hvordan eleverne inddrages i beslutninger, der har Fællesskaber betydning dem. Eleverne oplever, at de har indflydelse på planlægning og udvikling af undervisningens organisering Trivsel elever og gennemførelse. Trivsel medarbejdere Tydelige rammer Fællesskaber på skolen Hvor vigtigt er det for os? Status: Gør vi det? Elevdemokrati Skolen har en beskrivelse af, hvordan samarbejdet mellem undervisnings- og fritidsdel foregår. Skolen har en beskrivelse af aktiviteter, der skaber og understøtter fællesskabet. Skolen arbejder med udvikling af en fælles kultur og med værdibaserede fællesskaber. Skolen har organiseret samarbejdet i tværfaglige teams og praktiserer systematisk videndeling. Trivsel for elever Skolen undersøger og arbejder med krav til og forbedringer af elevernes læringsmiljø. ge rammer Fællesskaber Skolen har et værdigrundlag, der er kendt, og som understøtter elevernes læringsmiljø. Skolen har en trivsels- eller anti-mobbepolitik, som understøtter et godt læringsmiljø. I skolens dagligdag anvendes trivselspolitikken i samarbejdet med elever og forældre om sociale mål. 0 Trivsel for medarbejdere Skolen undersøger og arbejder med krav til og forbedringer af arbejdsmiljøet. Skolen har et værdigrundlag, der er kendt, og som understøtter arbejdsmiljøet. Skolen har en trivselspolitik, som understøtter et godt arbejdsmiljø. I skolens dagligdag anvendes trivselspolitikken til gavn for arbejdsmiljøet i alle samarbejdsforhold. Tydelige rammer og spilleregler for alle Trivsel medarbejdere Trivsel elever Skolen har beskrevne rammer for måden at være sammen på. Kommentar/vurdering: Skolen har sociale mål for alle elever og klasser. Skolen og forældrene har tydeliggjorte forventninger til hinandens forpligtelser og rettigheder. Skolen, forældrene og eleverne arbejder i et forpligtende samarbejde om at udvikle den gode skole.

8 Kvalitetsrapport for Sjørslev Skole, skoleåret 007/08 Skolebestyrelsens anbefalinger iht. årsberetning Følg dette link for at se skolebestyrelsens årsberetning for 007: Sjørslev /Demstrup- området er et helt samfund, hvor skolen er et væsentligt samlings- /omdrejningspunkt i livet for børn, forældre m.m. Det er vigtigt, at skolen ligger tæt på hjemmet, især i de små klasser, så undervisningen foregår i trygge og overskuelige rammer. Forældrene kender hinanden fra skolen, og det nære lokale kendskab/forankring giver en god base for undervisningen og det sociale liv. Skolevejen er kort, og mange af eleverne kan selv transportere sig til skole og får dermed vigtig daglig motion i stedet for at blive kørt af forældrene /skolebussen. Efter skole kan eleverne fortsætte med at lege/være sammen med kammeraterne uden transportproblemer. Skolen lokalt, med et højt fagligt niveau, er derfor noget, vi som beboere og forældre i Sjørslev/Demstrup sætter meget højt. Det er et vigtigt element i vort samfunds beståen og udvikling. En skole med en næsten 00 % søgning af områdets børn, en høj faglighed og stor rummelighed er i vores øjne en rigtig god skole. Skolen er lokalområdets samlingssted suppleret af Egnscentret og Sognegården. De ligger alle centralt og giver nogle fine rammer for børn, unge og byens kulturliv. Vi går ikke ind for skolelukninger og finder det meget betydningsfuldt: at byrådet vil give alle lokalsamfund mulighed for at udvikle sig at man aktivt vil understøtte de lokale kræfters initiativ og virkelyst man vil bygge videre på det, der virker at byrådet ser forskelligartede lokalsamfund som grundlag for mangfoldighed at byrådet forstår, at tilstedeværelsen af en skole er en samlende faktor for utroligt mange mennesker i lokalsamfundene Sjørslev skole er nyrenoveret og indeholder nye, store og tidssvarende lokaler. Der er også nye store klasseværelser og grupperum med mulighed for forskellige undervisningssituationer, samt et dejligt udeområde omkring skolen og SFO en. Som lokalområde er vi meget interesseret i, at kommunen tænker området som et udviklingsområde og derfor giver mulighed for udstykning af byggegrunde, så der kan flytte flere familier med børn til området. Det vil betyde flere børn til skolen og dermed en vigtig stabilisering af elevgrundlaget. Ændring af skoledistriktet Det er vigtigt at have et stabilt elevgrundlag, og i den henseende vil vi gerne pege på et ønske, vi har til omlægning af skoledistriktet. Som distriktet er fordelt mellem Kjellerup Skole og Sjørslev Skole, hører Levring-området ind under Kjellerup Skole. Det vil vi gerne have ændret, så vi fremover kom til at modtage børnene fra dette område. Kjellerup Skole har rigtig mange børn i forvejen, mens de ekstra elever fra Levring-området kunne være med til at stabilisere Sjørslev Skoles elevtal. Levring ligger lige langt fra Sjørslev Skole og Kjellerup Skole, men byen ligger på den nordlige side af hovedvejen mellem Ans og Thorning (altså på den rigtige side af vejen i forhold til Sjørslev Skole) og det ville have været meget naturligt, om man langt tidligere havde lagt Levring ind under Sjørslev Skoles distrikt. Det ville have været mere økonomisk. Der går i forvejen skolebus mellem Levring og Sjørslev Skole, så der er ikke de store transportudgifter forbundet med en omlægning. Vi ønsker ikke Fælles Ledelse med andre skoler i distriktet, da vi mener, det er meget vigtigt for den enkelte skole at have sin egen bestyrelse og skoleleder. Bestyrelsen vil afslutningsvis henlede opmærksomheden på, der er et stort behov for ressourcer og efteruddannelse forbundet med mange af fokusområderne i den vedtagne skolepolitik.

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Sejs Skole, skoleåret 9/ Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Sejs Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kjellerup Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Kjellerup Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Kvalitetsrapport for Kjellerup Skole, skoleåret 0/ Kjellerup Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 0/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 0/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Ulvedalskolens bilag Dialogspind

Ulvedalskolens bilag Dialogspind Kvalitetsrapport for Ulvedalskolen, skoleåret 9/ Ulvedalskolens bilag Dialogspind Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Ulvedalskolens vurdering af, hvad skolen gør på de ti fokusområder, der beskriver

Læs mere

Det fælles mål for skolens medarbejdere og ledelse er at sikre kvaliteten!

Det fælles mål for skolens medarbejdere og ledelse er at sikre kvaliteten! Dialogspind En dynamisk, dialogbaseret evalueringsmodel til sikring af sammenhæng og kvalitet i udarbejdelsen af Silkeborg Kommunale Skolevæsens kvalitetsrapport Det fælles mål for skolens medarbejdere

Læs mere

Dialogspindene udarbejdes på to forskellige niveauer:

Dialogspindene udarbejdes på to forskellige niveauer: Dialogspind En dynamisk, dialogbaseret evalueringsmodel til sikring af sammenhæng og kvalitet i udarbejdelsen af Silkeborg Kommunale Skolevæsens kvalitetsrapport Det fælles mål for skolens medarbejdere

Læs mere

Gødvadskolens bilag Dialogspind

Gødvadskolens bilag Dialogspind Kvalitetsrapport for Gødvadskolen, skoleåret 9/ Gødvadskolens bilag Dialogspind Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Gødvadskolens vurdering af, hvad skolen gør på de ti fokusområder, der beskriver

Læs mere

Voel Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Voel Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Kvalitetsrapport for Voel Skole, skoleåret 0/ Voel Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 0/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 0/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering

Læs mere

Virklund Skoles bilag Dialogspind

Virklund Skoles bilag Dialogspind Kvalitetsrapport for Virklund Skole, skoleåret 8/9 Virklund Skoles bilag Dialogspind Kvalitetsrapport for skoleåret 8/9 Dette er Virklund Skoles vurdering af, hvad skolen gør på de ti fokusområder, der

Læs mere

Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Kvalitetsrapport for Sjørslev Skole, skoleåret 0/ Trivselsarrangement for hele skolen august 0 Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 0/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 0/ omfatter undervisnings-

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Virklund Skole, skoleåret 00/ Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør på de ti fokusområder, der beskriver

Læs mere

Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Kvalitetsrapport for Virklund Skole, skoleåret 0/ Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 0/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 0/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering

Læs mere

Vinderslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Vinderslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Kvalitetsrapport for Vinderslev Skole, skoleåret / Vinderslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret / Skolens kvalitetsrapport for skoleåret / omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens

Læs mere

Vestre skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Vestre skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Kvalitetsrapport for Vestre skole, skoleåret 0/ Vestre skole Kvalitetsrapport for skoleåret 0/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 0/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering

Læs mere

Buskelundskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Buskelundskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 : Kvalitetsrapport for Buskelundskolen, skoleåret 9/ Buskelundskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Buskelundskolens kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af,

Læs mere

Kvalitetsrapport for Bryrup Skole, skoleåret 2011/12. Bryrup Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Kvalitetsrapport for Bryrup Skole, skoleåret 2011/12. Bryrup Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Kvalitetsrapport for Bryrup Skole, skoleåret 0/ Bryrup Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 0/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 0/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering

Læs mere

Funder og Kragelund Skoler Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Funder og Kragelund Skoler Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Kvalitetsrapport for Funder og Kragelund Skoler, skoleåret 0/ Funder og Kragelund Skoler Kvalitetsrapport for skoleåret 0/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 0/ omfatter undervisnings- og fritidsdel

Læs mere

Dybkær Specialskole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Dybkær Specialskole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dybkær Specialskole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Dybkær Specialskoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør på de ti fokusområder,

Læs mere

Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Gjessø Skole, skoleåret 2010/11 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Sorring Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Sorring Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Sorring skole, skoleåret 9/ Sorring Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Sorring Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Sjørslev Skole, skoleåret /. Sjørslev Skole Kvalitetsrapport for skoleåret / Skolens kvalitetsrapport for skoleåret / omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Intern kontrakt. Ordrup skole. Skole og Fritid 1/8 2007-31/7 2008

Intern kontrakt. Ordrup skole. Skole og Fritid 1/8 2007-31/7 2008 Intern kontrakt mellem Ordrup skole og Skole og Fritid for perioden 1/8 2007-31/7 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kontraktens mål for udvikling... 3 2.1 [her noteres overskriften på kontraktmålet]...

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13

Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13 Kvalitetsrapport for Gjessø Skole, skoleåret 0/ Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 0/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 0/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering

Læs mere

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14

Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14 Sejs Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet med

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag

Den Sammenhængende Skoledag Vestre Skole og Åløkkeskolen for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen http://odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende Skoledag handler det om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010-2011 Skolerapport fra Elkjærskolen ved Preben Panduro Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2010-2011. Vi har valgt at udbygge skabelonen

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for skoleområdet

Kommunikationsstrategi for skoleområdet Kommunikationsstrategi for skoleområdet Udarbejdet af skoleafdelingen september 2014 Den brændende platform Historiefortælling om skolen i Dragør Folkeskolen er en af de mest betydningsfulde institutioner

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Gjern Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Gjern Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Gjern Skole skoleåret 9/ Gjern Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Gjern Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Kvalitetsrapport i 2009 om skoleåret 2008/2009 for skolerne i Lille Næstved

Kvalitetsrapport i 2009 om skoleåret 2008/2009 for skolerne i Lille Næstved Kvalitetsrapport i 2009 om skoleåret 2008/2009 for skolerne i Lille Næstved Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn. Skolen er kendt for at værne om sin tradition for at skabe rammer

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere