KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013"

Transkript

1 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n

2 Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr nu også individul coaching og tam coaching I daglig tal hos Komptnc- Gruppn hddr han slt og rt Doktor Hansn. Tilnavnt skylds ikk, at virksomhdskonsulnt Kld Hansn (51) ntop har fuldført dn 4- årig uddannls som psykotraput mn at han i sin tid som lvndsmiddlkandidat fra Landbohøjskoln tog n Ph.D. i lvndsmiddlvidnskab (bromatologi). I dt daglig undrvisr Kld Hansn Komptnc- Gruppns kursistr i ldls, LEAN og kvalitt. Sidløbnd har han d snst 12 år slv vært kursist på n rækk kursr i coaching. Nu r han og drmd også KomptncGruppn - klar til at tilbyd individul coaching og tam coaching. - Prsonlig udvikling og forståls for andr udvikls ovr mang år, og jg har i flr sammnhæng fungrt som coach og oplvr dt som t rigtig godt og stærkt rdskab i forbindls md undrvisning af min kursistr. Prsonligt har jg også stor glæd af dt, fordi dn indsigt, jg har fåt, har givt mig n mgt bdr forståls for min kursistr, sigr Kld Hansn. Md KomptncGruppns ny tilbud om individul coaching og tam coaching glædr han sig til at kunn anvnd coach-rdskabt langt mr målrttt. Mn ikk som rådgivr, for n god coach r altid og kun fødslshjælpr for dn udvikling, som n prson llr n virksomhd slv ønskr at frmm. - Individul coaching r n profssionl samtal- og dialogform, dr hjælpr dn nklt md slv at find ud af, hvad dr r rigtigt og vigtigt for dn pågældnd. Coaching handlr ikk om at giv god råd, mn at still d rigtig spørgsmål. Og i tam coaching spørgr man ind til, hvad tamts fælls værdir r, så d får afklart, om værdir r fælls llr om d i virklighdn strittr i all rtningr. Og drmd forhindrr n sund udvikling, sigr Kld Hansn. Virksomhdskonsulnt og coach Kld Hansn: Bromatolog Ph.D. fra Landbohøjskoln. Biokmikr hos Danisco Udviklingschf hos Bordn i Esbjrg Laboratorichf hos Arovit Ptfood i Esbjrg Laboratorildr hos Tknologisk Institut i Kolding ISO 9001 auditor hos Burau Vritas i Frdricia Undrvisr på Dn Grundlæggnd Ldruddannls og på LEAN- og kvalittskursrn hos KomptncGruppn sidn 2008 Åbn vjldning for all og nhvr Hvr torsdag mllm og har borgrn i Ringkøbing-Skjrn Kommun fåt n hlt ny mulighd for at komm i gang md at forbdr drs prsonlig jobsikkrhd llr hvis man r blvt ldig, så at komm i gang md at forøg sin mulighdr for at find t nyt job. Dn ny mulighd hddr Åbn Vjldning. Navnt btydr, at nhvr borgr hvr torsdag mllm og udn forudgånd aftal - bar kan mød op på Ringkøbing Handlsskol i Rindum - llr i Skjrn på UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn. Hr vil dr frmovr hvr torsdag sidd komptnt folk klar til at giv hvr nklt dn rigtig vjldning om hlt konkrt ftruddannlssmulighdr md udgangspunkt i dn nklts ønskr til dt rigtig job. - All mnnskr r fuldstændig klar ovr, at ftruddannls r vjn frm, hvis man vil hav flr mulighdr at vælg imllm på arbjdsmarkdt ftr finanskrisn. Mn samtidig r mang rigtig usikr på, hvordan man skal grib tingn an og få bgyndt på ftruddannls. For dn nklt kan d mang mulighdr virk som n jungl. Mn dt r lig nøjagtig dt, vi kan hjælp folk md. At find rundt i dn jungl. Hvis folk kommr til os, så kan vi vjld og guid dm frm til lig præcis d ftruddannlsr og ordinær uddannlsr, som matchr dn nklts ønskr, sigr uddannlsskonsulnt Hann Kirk fra KomptncGruppn på UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn. Hun undrstrgr, at tilbuddt om vjldning r lig så vigtigt for folk i arbjd som for folk, dr r blvt ldig. Dr finds nmlig rigtig mang ftruddannlsr - båd kort og lang - som åbnr vjn til d mr spændnd og komptnckrævnd job i virksomhdrn. Så gnnm n målrttt ftruddannls kan man faktisk øg sin prsonlig jobsikkrhd vd still og roligt at rykk fra f.ks. ufaglært til faglært llr fra faglært til nøglmdarbjdr i virksomhdn.

3 md KOMPETENCE i bagagn Sid 3 Børnhav r vild md LEAN Pædagogrn og pædagogmdhjælprn forlangt at komm på arbjd n søndag. Dt kunn slt ikk gå hurtigt nok md at komm i gang md LEAN, dr llrs r udviklt til industrin Dt r ikk hvr dag, prsonalt i n børninstitution forlangr at komm på arbjd n søndag, fordi d vil i gang md at brug LEAN hurtigst muligt. Mn i gang md LEAN, dét vill d all sammn - all pædagogrn og pædagogmdhjælprn i Naturhust Skovlykk i Skjrn. Og dt kunn bar ikk gå hurtigt nok. LEAN r llrs oprindligt udviklt af Toyota i Japan til at ffktivisr produktionn på drs bilfabrikkr. Mtodn har så sidn sprdt sig til mang forskllig virksomhdr. Mn primært i industrin. D flst vill drfor nok ikk forvnt, at n mtod til at ffktivisr industriproduktion i dn grad kan bgjstr pædagogr og pædagogmdhjælpr, så d ikk hurtigt nok kan komm i gang md at indfør LEAN i drs gn hvrdag i børninstitutionn. Mn konsulnt Bjarn Vraa Nilsn fra Komptnc- Gruppn i Skjrn har ovrbvist dm om, at LEAN kan frigør n mass tid til dn pædagogisk krnopgav som r at tag sig af børnn. Dt gjord han md flr bsøg i Naturhust Skovlykk, hvor han tog n mass billdr af mulighdr for forbdring som oplæg til t LEAN-kursus, hvor all mdarbjdrn dltog. All har vært md til at bstmm, og all kan s d fornuftig i dt. Vi har mærkt dt hl af og indrttt dt, som vi syns dt skal vær. Og så stillr all folk tingn på plads ign. Dt virkr faktisk, sigr pædagog Knud Johansn. Hr sammn md konsulnt Bjarn Vraa Nilsn fra KomptncGruppn. - Dt god vd LEAN r, at nu kan vi find tingn. Dt r dt, jg har fåt ud af dt. Ovrskulighd. Så nu kan jg gør mit arbjd på dn halv tid - faktisk, sigr pædagog Tina Brg Kyndsn. Mang mulighdr for tilskud til ftr og vidruddannls Dr r flr mulighdr for at få dækkt udgiftrn til ftr og vidruddannls hlt llr dlvist. En oft ovrst mulighd r komptncfondn, som r opdlt i branchr. D givr fuld rfusion af kursusgbyrt og dækning af 85 pct. af løn, pnsion og fripng. En andn god mulighd r voksn og ftruddannlssgodtgørls (VEU) til uddannlsr og kursr basrt på arbjdsmarkdsuddannlsr. Dt r især n god mulighd for mdarbjdr udn vidrgånd/højr uddannls. Hr r dltagrgbyrt mgt lavt, og d kan opnå n VEU-godtgørls på 640 kr. pr. dag for tabt arbjdsfortjnst. Til uddannls på akadmi og diplomnivau kan mdarbjdr få støtt via Statns Voksn Uddannlssstøtt (SVU). Ud ovr d dag, man r på uddannls, kan godtgørlsn pr. dag på 640 kr. også søgs til d dag, man studrr, skrivr projktopgav og r til ksamn. KomptncGruppn bistår grn md at find dn økonomisk bdst mulighd.

4 Sid 4 md KOMPETENCE i bagagn En DiSC prsonprofil visr dig, hvordan du påvirkr andr En DiSC PrsonProfil r t solidt, gnnmtænkt og ltforståligt værktøj, dr bskrivr t mnnsks psykologisk drivkræftr og forklarr, hvorfor vi handlr som vi gør i forskllig situationr. Værktøjt r lt at forstå og anvnd i praksis og drmd særdls brugbart for all, dr har intrss i at lær mr om sig slv, andr mnnskr og samspillt md dm. DiSC PrsonProfiln r prsonlig, dvs. man udfyldr sin gn profil og får n prsonlig skriftlig og mundtlig tilbagmlding. Dr finds ikk nogn bdst DiSC PrsonProfil, og DiSC PrsonProfiln r ikk n tst, mn n analys, hvor man via n spørgramm førs gnnm n procs og får n god og profssionl tilbagmlding. Udbyttt af n DiSC PrsonProfil DiSC PrsonProfilr anvnds md stor succs på vrdnsplan i tusindvis af organisationr i all størrlsr båd i privat og offntligt rgi. DiSC PrsonProfilr givr n grundig indsigt i mnnskrs forskllig psykologisk drivkræftr og forklarr, hvorfor Virksomhdns udbytt: Et fælls sprog om adfærd Forbdrt kommunikation Bdr udnyttls af afdlingns/tamts rssourcr Forbdrt arbjdsmiljø vi handlr som vi gør i forskllig situationr. Når man først har lært om sin gn adfærd og rkndt og accptrt, hvordan dn påvirkr andr, kan man bdr forhold sig til, om ns adfærd r ffktiv og hnsigtsmæssig i forhold til forskllig situationr og rlationr og man kan udvikl adfærdn, så man får skabt ndnu bdr samarbjd, Målgrupp All md intrss i gn og andr mnnskrs adfærd. Dr krævs ingn særlig forudsætningr. Dn nklts udbytt: Øgt bvidsthd om gn og andrs motivationsfaktorr Indsigt i gn og andrs adfærdsmønstr Størr forståls for styrkr og svaghdr vd gn adfærd i forhold til andr og i forhold til opgavr/ udfordringr Størr forståls for andr mnnskr Råd til hvilkn adfærd, dr md fordl kan udvikls Forbdrt samarbjd og kommunikation md andr mnnskr Tr koncptr KomptncGruppn har konsulntr, dr r crtificrd i følgnd koncptr: DiSC Classic DiSC Ldls Evrything DiSC Workplac DiSC Classic udforskr prsonlig adfærd på fir dimnsionr, givr mulighd for øgt indsigt i prsonlig adfærdspræfrncr og skabr fundamnt for dialog om styrkr, udfordringr og udviklingsområdr. DiSC Classic r n slvscornd profil, som r hurtig at udfyld, og rapportn r lt at tilgn sig, rflktr ovr og husk og dn r lt at omsætt til handling i hvrdagns spcifikk situationr og rlationr. DiSC Ldls givr md udgangspunkt i DiSC Classic ldr t grundigt kndskab til DiSC modlln. Ldrn får værktøjr til at forstå gn styrkr og udfordringr og til at udvikl gn ldlssstil på områdr som for ksmpl motivation, kommunikation, samarbjd og konflikthåndtring. Evrything DiSC Workplac. Profiln r dt nyst af værktøjrn og har fokus på ott forskllig adfærdsstil. Rapportn præsntrr blandt andt priorittr i løsning af arbjdsopgavr og stratgir til at skab bdr samarbjdsrlationr til andr, hrundr mulig udviklingsområdr og konkrt handlingsplanr. kommunikation, trivsl og ffktivitt. DiSC PrsonProfilr kan skab stor ffkt, når t tam llr n afdling vil lær hinandns styrkr og udviklingsområdr bdr at knd og skab fundamnt for dialog om, hvor udfordringrn r. Hr kan KomptncGruppn tilbyd f.ks. n hl dag, hvor afdlingn/tamt arbjdr md forskllig samarbjdsøvlsr og sættr dm i spil i forhold til DiSC PrsonProfilrn. Vil du hør mr om, hvad du og din organisation kan få ud af at anvnd DiSC PrsonProfiln i forbindls md f.ks. prsonlig udvikling, tamudvikling, rkruttring llr ldrudvikling, r du vlkommn til at kontakt virksomhdskonsulnt Bjarn Wølch Rasmussn mobil ) llr kursusskrtær Elln M. Sørnsn tlf , ligsom n af vors konsulntr grn aflæggr t uforpligtnd bsøg i din virksomhd.

5 md KOMPETENCE i bagagn Sid 5 Jacob blv først mrkonom i ldls - Samspillt mllm os har vært hlt fantastisk. Vi har vært utrolig åbn og brugt hinandn som sparringspartnr i forhold til konkrt hændlsr i vor virksomhdr. Dt har bar vært rigtig, rigtig godt og lærrigt. Uanst om man r hlt ny som ldr llr har års rfaring, så bør man ikk btænk sig på at tag dt forløb hr, sigr Jacob Brogaard Pdrsn. Ordn faldr lig ftr at han som dn først har bståt ksamn som mrkonom i ldls hos KomptncGruppn i Skjrn. En 2-årig uddannls, som r rsultat af n samarbjdsaftal, som UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn og Erhvrvsakadmi MidtVst indgik i Jacob Brogaard Pdrsn r formand hos JSB Plast A/S i Ringkøbing, dr producrr kompositmatrial til vindmøllvingr. Hr r han ldr for 30 mdarbjdr og produktansvarlig for virksomhdns lvrancr til Vstas. - Jg har fåt nogl værktøjr i uddannlsn, så jg nu r blvt langt mr sikkr på mig slv. Og drudovr har jg fåt t hlt fantastisk ntværk, som jg hvrkn vil Maintnanc Support Managr hos LEGO Torbn Grgrsn r i dag n dl af Jacob Brogaards (tv) uundværlig ntværk. Han stod da også klar til at lykønsk dn først mrkonom i ldls. llr kan undvær, sigr Jacob Brogaard Pdrsn. Han hnvisr til d 14 andr ldr fra lokal virksomhdr på KomptncGruppns først hold, dr var til ksamn samm dag. Et karaktrgnnmsnit på 7, dt r flot på dtt uddannlssnivau, konstatrr cnsor Catarina Kastrup, dr r undrvisr i organisationsog projktldls på Aarhus Univrsitt i Hrning. Dt først hold md uddannlsn Mrkonom i Ldls fra KomptncGruppn i Skjrn: Formand Jacob Brogaard, JSB Plast A/S, Ringkøbing, produktionstknisk chf Stig Brggrn Carlsn, JSB Plast A/S, Ringkøbing, Maintnanc Support Managr Torbn Grgrsn, LEGO, Billund, daglig ldr Jørgn Krogh, Rank Stl, Skjrn, matrilforvaltr Ptr Møllr Jnsn, Forsvart, driftldr Michal Haahr, IPL, Skjrn, Assistant Projct Managr Tina Storgaard Johnsn, Simns Windpowr, Brand, administrrnd dirktør Hll Spickr, Ltbæk Plast A/S, Tistrup, srvicldr Kristian Korsholm, Stjrnholm A/S, Ringkøbing, projktldr Andrs Madsn, Hvid Sand Skibs- og Bådbyggri A/S, Hvid Sand, projktldr Kristn Madsn, Hvid Sand Skibs- og Bådbyggri A/S, sikkrhds- og arbjdsmiljøchf Bjarn Larsn, Giv Stålspær, Brand, it-ansvarlig John Gdvd Ostrsn, av form a/s, Hrning, dirktionsskrtær Anntt Agrbo, Egtæppr A/S, Hrning, og kvalittschf Villy Kristnsn, HS Tarm A/S, Tarm. Midt i billdt drs undrvisr, virksomhds- og udviklingskonsulnt Brtl Pagaard fra ErhvrvsAkadmi MidtVst.

6 Sid 6 md KOMPETENCE i bagagn Din mdarbjdr r klar til at øg produktivittn Dt visr n ny Undrsøgls fra Analys Danmark Af virksomhdskonsulnt Bjarn Wølch Rasmussn, KomptncGruppn Af n hlt ny undrsøgls, som Analys Danmark har gnnmført for Ugbrvt A4, frmgår dt, at t stort flrtal af danskrn r parat til at arbjd smartr, klogr og mr ffktivt for at øg produktivittn. Ovr halvdln af mdarbjdrn på dt privat arbjdsmarkd mnr også, at produktivittn kan øgs på drs gn arbjdsplads. Og indn for dn offntlig sktor r dt næstn halvdln, dr mnr, at dt i gn dagligdag r muligt at øg produktivittn. Dt r intrssant, at n så stor dl af mdarbjdrn, i båd dn privat og offntlig sktor, kan s mulighdrn for at øg produktivittn. Undrsøglsn kan tolks sådan, at mdarbjdrn følr sig mgt ansvarlig ovrfor drs arbjdsplads og hvordan produktivittn kan øgs, hvilkt r t godt udgangspunkt for virksomhdrn at arbjd ud fra. Undrsøglsn visr båd, at mang mdarbjdr i dn grad r parat til at øg produktivittn, og dr typisk vil vær mgt at hnt vd at lytt til dm. Dt r jo ntop mdarbjdrn, dr har indsigtn i, hvordan tingn fungrr i dn praktisk hvrdag, og drfor r dt cntralt at gå i dialog md dm. Erhvrvsøkonomisk chf i Dansk Industri (DI), Knt Damsgaard, fastslår i forbin- KomptncGruppns rfaring r, at dt ikk bhøvr at gør ondt llr kost n mass tid og png at øg produktivittn. Dr r massr af mulighdr, hrundr ikk mindst d små forbdringr, dr tilsammn kan øg produktivittn md måsk 10 % og giv virksomhdn n bdr bundlinj. Bjarn Wølch Rasmussn dls md undrsøglsn: Som virksomhd har man jo ikk råd til at sidd dt ovrhørigt, hvis ovr halvdln af ns ansatt kan s, at produktivittn kan øgs. I undrsøglsn anvisr mdarbjdrn også, hvad dr skal til for at forbdr produktivittn på dn nklt arbjdsplads. På n klar førstplads r ændrd arbjdsgang. KomptncGruppns rfaring r, at dt ikk bhøvr at gør ondt llr kost n mass tid og png at øg produktivittn. Dt handlr i stdt om, at ldls og mdarbjdr sammn md os lig kommr n tur op i hlikoptrn og får n dialog om, hvordan tingn kan gørs lidt smartr, f.ks. vd at tilrttlægg arbjdt andrlds. Dr r massr af mulighdr, hrundr ikk mindst d små forbdringr, dr tilsammn kan øg produktivittn md måsk 10 % og giv virksomhdn n bdr bundlinj. Dt snst hold på 17 ldr og mdarbjdr fra privat og offntlig virksomhdr fra dt vst- og midtjysk områd har afsluttt Dn Grundlæggnd Ldruddannls hos KomptncGruppn: Supply Agnt Jspr Madsn, A/S Hvid Sand Skibs- og Baadbyggri; daglig ldr Dnis Dudat, Rstaurant Undr Bron; tamldr Martin Juul Hounsgaard, Boconcpt A/S; formand Jørgn Kold, Vstas A/S; formand Michal Hindbo, VM Tarm A/S; supplir coordinator Susann Bach, Vstas A/S ; lagrmand Jakob Bukbjrg Andrsn, Vstas A/S; faglærr Finn Kallsø Sørnsn, UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn; produktionsplanlæggr Stn Skovby, EaglBurgmann Brdan A/S; maskinarbjdr Tommy S. Christnsn, EaglBurgmann Brdan A/S; Jonna Juhl Jnsn; indkøbr Dort Lysgård Agrbo, Vstas A/S; kantinassistnt Karn Hundbøl Jnsn, Vstas A/S; sanitør Kat Kristnsn; tamldr Knnt D. Eskildsn, PTI A/S; værkførr Flmming G. Markussn, IPL Transmission; opstillr/ gruppldr Thomas Munkholm, IPL Transmission.

7 md KOMPETENCE i bagagn Ny akadmi-uddannls mod lavtlønskonkurrnc Sid 7 Virksomhdskonsulnt Bjarn Wølch Rasmussn (tv), KomptncGruppn i Skjrn, og uddannlsschf Margrth Børsting, ErhvrvsAkadmi MidtVst, står bagdn ny akadmiuddannls. Projktldr Krnr Viinbrg står bag n undrsøglsn af d vstjysk virksomhdrs ønskr til uddannls, som Ringkøbing-Skjrn Kommun og Erhvrvscntrt i Lm har gnnmført. Som dn først i landt tilbydr KomptncGruppn på UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn n hlt ny 3-årig akadmiuddannls på dltid til produktionsvirksomhdrns nøglmdarbjdr. Dn ny vidrgånd uddannls startr i Skjrn til ftrårt 2013 undr navnt AU i Produktion. Koncpt og indhold r udviklt i tæt samarbjd md Erhvrvsakadmi MidtVst, som udbydr dn ny uddannls og står for undrvisningn. Formålt r at rust d midt- og vstjysk produktionsvirksomhdr, så d via ffktivisring af drs produktionsprocssr kan vind markdsandl på pris og kvalitt i konkurrncn md lavtlønslandn i Asin og i Østuropa og robr ny markdr. Dr r tal om t dltidsstudium, hvor dltagrn r bort fra virksomhdn én undrvisningsdag hvr andn ug 7 dag pr. halv år. Uddannlsn indholdr fagmodulrn produktionsoptimring, logistik, anvndt økonomi, organisring, projktldls og kvalittsoptimring md Six Sigma. Forløbt afslutts md t praksisnært afgangsprojkt, som tagr udgangspunkt i Målgruppn r dn dygtig faglært lktrikr, smd, industritknikr, mkanikr m.fl., som har udviklt sig til nøglmdarbjdr, fordi han llr hun har flair for at optimr virksomhdns produktionsprocssr og kvalittsstyring. Mn som savnr dt tortisk grundlag for at komm skridtt vidr. løsningn af én llr flr konkrt udfordringr hjmm i nøglmdarbjdrns virksomhd. Baggrundn for at udbyd dn ny uddannls i Skjrn r t bhov, som vstjysk virksomhdr slv har pgt på i n grundig lokal undrsøgls. Man kan nmlig s, at n rækk dansk produktionsvirksomhdr r i stand til at skab indtjning og vind markdsandl - trods dn mgt hård konkurrnc fra lavtlønsland i Østuropa og Asin. Og diss succsfuld produktionsvirksomhdr satsr mgt målrttt på at uddann nøglmdarbjdr i ntop produktions- og kvalittsoptimring.

8 md KOMPETENCE i bagagn Rdaktion: Vagn Bro Er du træt af aflyst kursr? Ikk hos os Vi garantrr! Som nogt hlt nyt udbydr KomptncGruppn i 2. halvår 2013 n rækk ldruddannlsr og -kursr som garantikursr. Vi garantrr virksomhdr og ldr, at d pågældnd uddannlsr og kursr blivr gnnmført, hvis dr indn for tilmldingsfristn blot r én dltagr tilmldt, og vdkommnd ønskr kurst gnnmført: Ldruddannlsr (9-13 dags varighd) Dn Grundlæggnd Ldruddannls Dn Grundlæggnd Ldruddannls Dn Grundlæggnd Projktldruddannls Økonomi- og forrtningsudvikling for ldr Ldrkursr (1-3 dags varighd) Anvndls af situationsbstmt ldls Ldrns værktøjr til håndtring af sygfravær Ldrns værktøjr til at forbygg strss Coaching som ldlssværktøj Konflikthåndtring som ldlssværktøj Distancldls Ldrns rssourcoptimring Virksomhdns social ansvar t ldlssværktøj Kursusstart 26. august oktobr sptmbr sptmbr august sptmbr oktobr novmbr novmbr novmbr dcmbr dcmbr 2013 S nærmr om d nklt garantikursr på KomptncGruppns hjmmsid Spild ikk kostbar tid på at far vild i tilskudsjungln llr på at ld ftr dt rigtig uddannlsstilbud. Ring llr mail til Claus A. Nilsn, KomptncGruppn, og få t gratis uforpligtnd konsulntbsøg Vi r md i t ntværk, dr dækkr dt mst KomptncGruppn r UddannlssCntr Ringkøbing- Skjrns afdling for konsulntydlsr, ftr- og vidruddannls. Vi r t tam af konsulntr og undrvisr md båd tortisk baggrund og flr års rlvant rfaring fra stillingr i privat og offntlig virksomhdr. Md basis i vidn om ldls og mdarbjdrudvikling samt rfaring i at styr procssr skabr vi fornyls og rsultatr for vors kundr i t tæt og ngagrt samarbjd. Vors kundr r mindr, mllmstor og stor privat virksomhdr samt offntlig organisationr, dr har fokus på ldls, produktivitt, kvalitt, innovation, arbjdsmiljø og samarbjd. Vi tilbydr vors kundr kvalittsløsningr i form af konsulntydlsr, kursr og uddannlssforløb, dr liggr indnfor økonomisk fornuftig rammr. Vi tagr ansvar og læggr stor vægt på, at løsningrn blivr implmntrt og fastholdt i hvrdagn. Vi følgr udviklingn tæt for at vær på forkant md rhvrvslivts og dn offntlig sktors ønskr og bhov, og sammnsættr vors komptncr til dn nklt opgav. Vor komptncr Vi tilbydr konsulntydlsr, kursr og uddannlssforløb indnfor følgnd områdr: Ldlss- og ldrudvikling Organisationsudvikling Human Rsourcs (HR) LEAN og Supply Chain Managmnt (SCM) Kvalitt Effktivisring Mdarbjdrudvikling Tambuilding og samarbjdstræning Innovation Informationstknologi Miljø og nrgi Arbjdsmiljø Tstværktøjr (f.ks. DiSC prsonprofilanalys) Trivsls- og tilfrdshdsundrsøglsr

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference. Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference. Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet I frmtin finr n digital kommunikation ny vj ud i t digital offntlig rum Karn Balling Rmr, kommunikationschf i Ranrs Kommun 47 timr på højt nivau S t ful program og sammnsæt din gn konfrnc Vær md i battn

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Rasmus Bang Trudslv Enslvvj 2 8361

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Danmarksvj 30K 8660 Skandrborg info@bundgaardbyg.dk 86 52

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere