KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013"

Transkript

1 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n

2 Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr nu også individul coaching og tam coaching I daglig tal hos Komptnc- Gruppn hddr han slt og rt Doktor Hansn. Tilnavnt skylds ikk, at virksomhdskonsulnt Kld Hansn (51) ntop har fuldført dn 4- årig uddannls som psykotraput mn at han i sin tid som lvndsmiddlkandidat fra Landbohøjskoln tog n Ph.D. i lvndsmiddlvidnskab (bromatologi). I dt daglig undrvisr Kld Hansn Komptnc- Gruppns kursistr i ldls, LEAN og kvalitt. Sidløbnd har han d snst 12 år slv vært kursist på n rækk kursr i coaching. Nu r han og drmd også KomptncGruppn - klar til at tilbyd individul coaching og tam coaching. - Prsonlig udvikling og forståls for andr udvikls ovr mang år, og jg har i flr sammnhæng fungrt som coach og oplvr dt som t rigtig godt og stærkt rdskab i forbindls md undrvisning af min kursistr. Prsonligt har jg også stor glæd af dt, fordi dn indsigt, jg har fåt, har givt mig n mgt bdr forståls for min kursistr, sigr Kld Hansn. Md KomptncGruppns ny tilbud om individul coaching og tam coaching glædr han sig til at kunn anvnd coach-rdskabt langt mr målrttt. Mn ikk som rådgivr, for n god coach r altid og kun fødslshjælpr for dn udvikling, som n prson llr n virksomhd slv ønskr at frmm. - Individul coaching r n profssionl samtal- og dialogform, dr hjælpr dn nklt md slv at find ud af, hvad dr r rigtigt og vigtigt for dn pågældnd. Coaching handlr ikk om at giv god råd, mn at still d rigtig spørgsmål. Og i tam coaching spørgr man ind til, hvad tamts fælls værdir r, så d får afklart, om værdir r fælls llr om d i virklighdn strittr i all rtningr. Og drmd forhindrr n sund udvikling, sigr Kld Hansn. Virksomhdskonsulnt og coach Kld Hansn: Bromatolog Ph.D. fra Landbohøjskoln. Biokmikr hos Danisco Udviklingschf hos Bordn i Esbjrg Laboratorichf hos Arovit Ptfood i Esbjrg Laboratorildr hos Tknologisk Institut i Kolding ISO 9001 auditor hos Burau Vritas i Frdricia Undrvisr på Dn Grundlæggnd Ldruddannls og på LEAN- og kvalittskursrn hos KomptncGruppn sidn 2008 Åbn vjldning for all og nhvr Hvr torsdag mllm og har borgrn i Ringkøbing-Skjrn Kommun fåt n hlt ny mulighd for at komm i gang md at forbdr drs prsonlig jobsikkrhd llr hvis man r blvt ldig, så at komm i gang md at forøg sin mulighdr for at find t nyt job. Dn ny mulighd hddr Åbn Vjldning. Navnt btydr, at nhvr borgr hvr torsdag mllm og udn forudgånd aftal - bar kan mød op på Ringkøbing Handlsskol i Rindum - llr i Skjrn på UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn. Hr vil dr frmovr hvr torsdag sidd komptnt folk klar til at giv hvr nklt dn rigtig vjldning om hlt konkrt ftruddannlssmulighdr md udgangspunkt i dn nklts ønskr til dt rigtig job. - All mnnskr r fuldstændig klar ovr, at ftruddannls r vjn frm, hvis man vil hav flr mulighdr at vælg imllm på arbjdsmarkdt ftr finanskrisn. Mn samtidig r mang rigtig usikr på, hvordan man skal grib tingn an og få bgyndt på ftruddannls. For dn nklt kan d mang mulighdr virk som n jungl. Mn dt r lig nøjagtig dt, vi kan hjælp folk md. At find rundt i dn jungl. Hvis folk kommr til os, så kan vi vjld og guid dm frm til lig præcis d ftruddannlsr og ordinær uddannlsr, som matchr dn nklts ønskr, sigr uddannlsskonsulnt Hann Kirk fra KomptncGruppn på UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn. Hun undrstrgr, at tilbuddt om vjldning r lig så vigtigt for folk i arbjd som for folk, dr r blvt ldig. Dr finds nmlig rigtig mang ftruddannlsr - båd kort og lang - som åbnr vjn til d mr spændnd og komptnckrævnd job i virksomhdrn. Så gnnm n målrttt ftruddannls kan man faktisk øg sin prsonlig jobsikkrhd vd still og roligt at rykk fra f.ks. ufaglært til faglært llr fra faglært til nøglmdarbjdr i virksomhdn.

3 md KOMPETENCE i bagagn Sid 3 Børnhav r vild md LEAN Pædagogrn og pædagogmdhjælprn forlangt at komm på arbjd n søndag. Dt kunn slt ikk gå hurtigt nok md at komm i gang md LEAN, dr llrs r udviklt til industrin Dt r ikk hvr dag, prsonalt i n børninstitution forlangr at komm på arbjd n søndag, fordi d vil i gang md at brug LEAN hurtigst muligt. Mn i gang md LEAN, dét vill d all sammn - all pædagogrn og pædagogmdhjælprn i Naturhust Skovlykk i Skjrn. Og dt kunn bar ikk gå hurtigt nok. LEAN r llrs oprindligt udviklt af Toyota i Japan til at ffktivisr produktionn på drs bilfabrikkr. Mtodn har så sidn sprdt sig til mang forskllig virksomhdr. Mn primært i industrin. D flst vill drfor nok ikk forvnt, at n mtod til at ffktivisr industriproduktion i dn grad kan bgjstr pædagogr og pædagogmdhjælpr, så d ikk hurtigt nok kan komm i gang md at indfør LEAN i drs gn hvrdag i børninstitutionn. Mn konsulnt Bjarn Vraa Nilsn fra Komptnc- Gruppn i Skjrn har ovrbvist dm om, at LEAN kan frigør n mass tid til dn pædagogisk krnopgav som r at tag sig af børnn. Dt gjord han md flr bsøg i Naturhust Skovlykk, hvor han tog n mass billdr af mulighdr for forbdring som oplæg til t LEAN-kursus, hvor all mdarbjdrn dltog. All har vært md til at bstmm, og all kan s d fornuftig i dt. Vi har mærkt dt hl af og indrttt dt, som vi syns dt skal vær. Og så stillr all folk tingn på plads ign. Dt virkr faktisk, sigr pædagog Knud Johansn. Hr sammn md konsulnt Bjarn Vraa Nilsn fra KomptncGruppn. - Dt god vd LEAN r, at nu kan vi find tingn. Dt r dt, jg har fåt ud af dt. Ovrskulighd. Så nu kan jg gør mit arbjd på dn halv tid - faktisk, sigr pædagog Tina Brg Kyndsn. Mang mulighdr for tilskud til ftr og vidruddannls Dr r flr mulighdr for at få dækkt udgiftrn til ftr og vidruddannls hlt llr dlvist. En oft ovrst mulighd r komptncfondn, som r opdlt i branchr. D givr fuld rfusion af kursusgbyrt og dækning af 85 pct. af løn, pnsion og fripng. En andn god mulighd r voksn og ftruddannlssgodtgørls (VEU) til uddannlsr og kursr basrt på arbjdsmarkdsuddannlsr. Dt r især n god mulighd for mdarbjdr udn vidrgånd/højr uddannls. Hr r dltagrgbyrt mgt lavt, og d kan opnå n VEU-godtgørls på 640 kr. pr. dag for tabt arbjdsfortjnst. Til uddannls på akadmi og diplomnivau kan mdarbjdr få støtt via Statns Voksn Uddannlssstøtt (SVU). Ud ovr d dag, man r på uddannls, kan godtgørlsn pr. dag på 640 kr. også søgs til d dag, man studrr, skrivr projktopgav og r til ksamn. KomptncGruppn bistår grn md at find dn økonomisk bdst mulighd.

4 Sid 4 md KOMPETENCE i bagagn En DiSC prsonprofil visr dig, hvordan du påvirkr andr En DiSC PrsonProfil r t solidt, gnnmtænkt og ltforståligt værktøj, dr bskrivr t mnnsks psykologisk drivkræftr og forklarr, hvorfor vi handlr som vi gør i forskllig situationr. Værktøjt r lt at forstå og anvnd i praksis og drmd særdls brugbart for all, dr har intrss i at lær mr om sig slv, andr mnnskr og samspillt md dm. DiSC PrsonProfiln r prsonlig, dvs. man udfyldr sin gn profil og får n prsonlig skriftlig og mundtlig tilbagmlding. Dr finds ikk nogn bdst DiSC PrsonProfil, og DiSC PrsonProfiln r ikk n tst, mn n analys, hvor man via n spørgramm førs gnnm n procs og får n god og profssionl tilbagmlding. Udbyttt af n DiSC PrsonProfil DiSC PrsonProfilr anvnds md stor succs på vrdnsplan i tusindvis af organisationr i all størrlsr båd i privat og offntligt rgi. DiSC PrsonProfilr givr n grundig indsigt i mnnskrs forskllig psykologisk drivkræftr og forklarr, hvorfor Virksomhdns udbytt: Et fælls sprog om adfærd Forbdrt kommunikation Bdr udnyttls af afdlingns/tamts rssourcr Forbdrt arbjdsmiljø vi handlr som vi gør i forskllig situationr. Når man først har lært om sin gn adfærd og rkndt og accptrt, hvordan dn påvirkr andr, kan man bdr forhold sig til, om ns adfærd r ffktiv og hnsigtsmæssig i forhold til forskllig situationr og rlationr og man kan udvikl adfærdn, så man får skabt ndnu bdr samarbjd, Målgrupp All md intrss i gn og andr mnnskrs adfærd. Dr krævs ingn særlig forudsætningr. Dn nklts udbytt: Øgt bvidsthd om gn og andrs motivationsfaktorr Indsigt i gn og andrs adfærdsmønstr Størr forståls for styrkr og svaghdr vd gn adfærd i forhold til andr og i forhold til opgavr/ udfordringr Størr forståls for andr mnnskr Råd til hvilkn adfærd, dr md fordl kan udvikls Forbdrt samarbjd og kommunikation md andr mnnskr Tr koncptr KomptncGruppn har konsulntr, dr r crtificrd i følgnd koncptr: DiSC Classic DiSC Ldls Evrything DiSC Workplac DiSC Classic udforskr prsonlig adfærd på fir dimnsionr, givr mulighd for øgt indsigt i prsonlig adfærdspræfrncr og skabr fundamnt for dialog om styrkr, udfordringr og udviklingsområdr. DiSC Classic r n slvscornd profil, som r hurtig at udfyld, og rapportn r lt at tilgn sig, rflktr ovr og husk og dn r lt at omsætt til handling i hvrdagns spcifikk situationr og rlationr. DiSC Ldls givr md udgangspunkt i DiSC Classic ldr t grundigt kndskab til DiSC modlln. Ldrn får værktøjr til at forstå gn styrkr og udfordringr og til at udvikl gn ldlssstil på områdr som for ksmpl motivation, kommunikation, samarbjd og konflikthåndtring. Evrything DiSC Workplac. Profiln r dt nyst af værktøjrn og har fokus på ott forskllig adfærdsstil. Rapportn præsntrr blandt andt priorittr i løsning af arbjdsopgavr og stratgir til at skab bdr samarbjdsrlationr til andr, hrundr mulig udviklingsområdr og konkrt handlingsplanr. kommunikation, trivsl og ffktivitt. DiSC PrsonProfilr kan skab stor ffkt, når t tam llr n afdling vil lær hinandns styrkr og udviklingsområdr bdr at knd og skab fundamnt for dialog om, hvor udfordringrn r. Hr kan KomptncGruppn tilbyd f.ks. n hl dag, hvor afdlingn/tamt arbjdr md forskllig samarbjdsøvlsr og sættr dm i spil i forhold til DiSC PrsonProfilrn. Vil du hør mr om, hvad du og din organisation kan få ud af at anvnd DiSC PrsonProfiln i forbindls md f.ks. prsonlig udvikling, tamudvikling, rkruttring llr ldrudvikling, r du vlkommn til at kontakt virksomhdskonsulnt Bjarn Wølch Rasmussn mobil ) llr kursusskrtær Elln M. Sørnsn tlf , ligsom n af vors konsulntr grn aflæggr t uforpligtnd bsøg i din virksomhd.

5 md KOMPETENCE i bagagn Sid 5 Jacob blv først mrkonom i ldls - Samspillt mllm os har vært hlt fantastisk. Vi har vært utrolig åbn og brugt hinandn som sparringspartnr i forhold til konkrt hændlsr i vor virksomhdr. Dt har bar vært rigtig, rigtig godt og lærrigt. Uanst om man r hlt ny som ldr llr har års rfaring, så bør man ikk btænk sig på at tag dt forløb hr, sigr Jacob Brogaard Pdrsn. Ordn faldr lig ftr at han som dn først har bståt ksamn som mrkonom i ldls hos KomptncGruppn i Skjrn. En 2-årig uddannls, som r rsultat af n samarbjdsaftal, som UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn og Erhvrvsakadmi MidtVst indgik i Jacob Brogaard Pdrsn r formand hos JSB Plast A/S i Ringkøbing, dr producrr kompositmatrial til vindmøllvingr. Hr r han ldr for 30 mdarbjdr og produktansvarlig for virksomhdns lvrancr til Vstas. - Jg har fåt nogl værktøjr i uddannlsn, så jg nu r blvt langt mr sikkr på mig slv. Og drudovr har jg fåt t hlt fantastisk ntværk, som jg hvrkn vil Maintnanc Support Managr hos LEGO Torbn Grgrsn r i dag n dl af Jacob Brogaards (tv) uundværlig ntværk. Han stod da også klar til at lykønsk dn først mrkonom i ldls. llr kan undvær, sigr Jacob Brogaard Pdrsn. Han hnvisr til d 14 andr ldr fra lokal virksomhdr på KomptncGruppns først hold, dr var til ksamn samm dag. Et karaktrgnnmsnit på 7, dt r flot på dtt uddannlssnivau, konstatrr cnsor Catarina Kastrup, dr r undrvisr i organisationsog projktldls på Aarhus Univrsitt i Hrning. Dt først hold md uddannlsn Mrkonom i Ldls fra KomptncGruppn i Skjrn: Formand Jacob Brogaard, JSB Plast A/S, Ringkøbing, produktionstknisk chf Stig Brggrn Carlsn, JSB Plast A/S, Ringkøbing, Maintnanc Support Managr Torbn Grgrsn, LEGO, Billund, daglig ldr Jørgn Krogh, Rank Stl, Skjrn, matrilforvaltr Ptr Møllr Jnsn, Forsvart, driftldr Michal Haahr, IPL, Skjrn, Assistant Projct Managr Tina Storgaard Johnsn, Simns Windpowr, Brand, administrrnd dirktør Hll Spickr, Ltbæk Plast A/S, Tistrup, srvicldr Kristian Korsholm, Stjrnholm A/S, Ringkøbing, projktldr Andrs Madsn, Hvid Sand Skibs- og Bådbyggri A/S, Hvid Sand, projktldr Kristn Madsn, Hvid Sand Skibs- og Bådbyggri A/S, sikkrhds- og arbjdsmiljøchf Bjarn Larsn, Giv Stålspær, Brand, it-ansvarlig John Gdvd Ostrsn, av form a/s, Hrning, dirktionsskrtær Anntt Agrbo, Egtæppr A/S, Hrning, og kvalittschf Villy Kristnsn, HS Tarm A/S, Tarm. Midt i billdt drs undrvisr, virksomhds- og udviklingskonsulnt Brtl Pagaard fra ErhvrvsAkadmi MidtVst.

6 Sid 6 md KOMPETENCE i bagagn Din mdarbjdr r klar til at øg produktivittn Dt visr n ny Undrsøgls fra Analys Danmark Af virksomhdskonsulnt Bjarn Wølch Rasmussn, KomptncGruppn Af n hlt ny undrsøgls, som Analys Danmark har gnnmført for Ugbrvt A4, frmgår dt, at t stort flrtal af danskrn r parat til at arbjd smartr, klogr og mr ffktivt for at øg produktivittn. Ovr halvdln af mdarbjdrn på dt privat arbjdsmarkd mnr også, at produktivittn kan øgs på drs gn arbjdsplads. Og indn for dn offntlig sktor r dt næstn halvdln, dr mnr, at dt i gn dagligdag r muligt at øg produktivittn. Dt r intrssant, at n så stor dl af mdarbjdrn, i båd dn privat og offntlig sktor, kan s mulighdrn for at øg produktivittn. Undrsøglsn kan tolks sådan, at mdarbjdrn følr sig mgt ansvarlig ovrfor drs arbjdsplads og hvordan produktivittn kan øgs, hvilkt r t godt udgangspunkt for virksomhdrn at arbjd ud fra. Undrsøglsn visr båd, at mang mdarbjdr i dn grad r parat til at øg produktivittn, og dr typisk vil vær mgt at hnt vd at lytt til dm. Dt r jo ntop mdarbjdrn, dr har indsigtn i, hvordan tingn fungrr i dn praktisk hvrdag, og drfor r dt cntralt at gå i dialog md dm. Erhvrvsøkonomisk chf i Dansk Industri (DI), Knt Damsgaard, fastslår i forbin- KomptncGruppns rfaring r, at dt ikk bhøvr at gør ondt llr kost n mass tid og png at øg produktivittn. Dr r massr af mulighdr, hrundr ikk mindst d små forbdringr, dr tilsammn kan øg produktivittn md måsk 10 % og giv virksomhdn n bdr bundlinj. Bjarn Wølch Rasmussn dls md undrsøglsn: Som virksomhd har man jo ikk råd til at sidd dt ovrhørigt, hvis ovr halvdln af ns ansatt kan s, at produktivittn kan øgs. I undrsøglsn anvisr mdarbjdrn også, hvad dr skal til for at forbdr produktivittn på dn nklt arbjdsplads. På n klar førstplads r ændrd arbjdsgang. KomptncGruppns rfaring r, at dt ikk bhøvr at gør ondt llr kost n mass tid og png at øg produktivittn. Dt handlr i stdt om, at ldls og mdarbjdr sammn md os lig kommr n tur op i hlikoptrn og får n dialog om, hvordan tingn kan gørs lidt smartr, f.ks. vd at tilrttlægg arbjdt andrlds. Dr r massr af mulighdr, hrundr ikk mindst d små forbdringr, dr tilsammn kan øg produktivittn md måsk 10 % og giv virksomhdn n bdr bundlinj. Dt snst hold på 17 ldr og mdarbjdr fra privat og offntlig virksomhdr fra dt vst- og midtjysk områd har afsluttt Dn Grundlæggnd Ldruddannls hos KomptncGruppn: Supply Agnt Jspr Madsn, A/S Hvid Sand Skibs- og Baadbyggri; daglig ldr Dnis Dudat, Rstaurant Undr Bron; tamldr Martin Juul Hounsgaard, Boconcpt A/S; formand Jørgn Kold, Vstas A/S; formand Michal Hindbo, VM Tarm A/S; supplir coordinator Susann Bach, Vstas A/S ; lagrmand Jakob Bukbjrg Andrsn, Vstas A/S; faglærr Finn Kallsø Sørnsn, UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn; produktionsplanlæggr Stn Skovby, EaglBurgmann Brdan A/S; maskinarbjdr Tommy S. Christnsn, EaglBurgmann Brdan A/S; Jonna Juhl Jnsn; indkøbr Dort Lysgård Agrbo, Vstas A/S; kantinassistnt Karn Hundbøl Jnsn, Vstas A/S; sanitør Kat Kristnsn; tamldr Knnt D. Eskildsn, PTI A/S; værkførr Flmming G. Markussn, IPL Transmission; opstillr/ gruppldr Thomas Munkholm, IPL Transmission.

7 md KOMPETENCE i bagagn Ny akadmi-uddannls mod lavtlønskonkurrnc Sid 7 Virksomhdskonsulnt Bjarn Wølch Rasmussn (tv), KomptncGruppn i Skjrn, og uddannlsschf Margrth Børsting, ErhvrvsAkadmi MidtVst, står bagdn ny akadmiuddannls. Projktldr Krnr Viinbrg står bag n undrsøglsn af d vstjysk virksomhdrs ønskr til uddannls, som Ringkøbing-Skjrn Kommun og Erhvrvscntrt i Lm har gnnmført. Som dn først i landt tilbydr KomptncGruppn på UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn n hlt ny 3-årig akadmiuddannls på dltid til produktionsvirksomhdrns nøglmdarbjdr. Dn ny vidrgånd uddannls startr i Skjrn til ftrårt 2013 undr navnt AU i Produktion. Koncpt og indhold r udviklt i tæt samarbjd md Erhvrvsakadmi MidtVst, som udbydr dn ny uddannls og står for undrvisningn. Formålt r at rust d midt- og vstjysk produktionsvirksomhdr, så d via ffktivisring af drs produktionsprocssr kan vind markdsandl på pris og kvalitt i konkurrncn md lavtlønslandn i Asin og i Østuropa og robr ny markdr. Dr r tal om t dltidsstudium, hvor dltagrn r bort fra virksomhdn én undrvisningsdag hvr andn ug 7 dag pr. halv år. Uddannlsn indholdr fagmodulrn produktionsoptimring, logistik, anvndt økonomi, organisring, projktldls og kvalittsoptimring md Six Sigma. Forløbt afslutts md t praksisnært afgangsprojkt, som tagr udgangspunkt i Målgruppn r dn dygtig faglært lktrikr, smd, industritknikr, mkanikr m.fl., som har udviklt sig til nøglmdarbjdr, fordi han llr hun har flair for at optimr virksomhdns produktionsprocssr og kvalittsstyring. Mn som savnr dt tortisk grundlag for at komm skridtt vidr. løsningn af én llr flr konkrt udfordringr hjmm i nøglmdarbjdrns virksomhd. Baggrundn for at udbyd dn ny uddannls i Skjrn r t bhov, som vstjysk virksomhdr slv har pgt på i n grundig lokal undrsøgls. Man kan nmlig s, at n rækk dansk produktionsvirksomhdr r i stand til at skab indtjning og vind markdsandl - trods dn mgt hård konkurrnc fra lavtlønsland i Østuropa og Asin. Og diss succsfuld produktionsvirksomhdr satsr mgt målrttt på at uddann nøglmdarbjdr i ntop produktions- og kvalittsoptimring.

8 md KOMPETENCE i bagagn Rdaktion: Vagn Bro Er du træt af aflyst kursr? Ikk hos os Vi garantrr! Som nogt hlt nyt udbydr KomptncGruppn i 2. halvår 2013 n rækk ldruddannlsr og -kursr som garantikursr. Vi garantrr virksomhdr og ldr, at d pågældnd uddannlsr og kursr blivr gnnmført, hvis dr indn for tilmldingsfristn blot r én dltagr tilmldt, og vdkommnd ønskr kurst gnnmført: Ldruddannlsr (9-13 dags varighd) Dn Grundlæggnd Ldruddannls Dn Grundlæggnd Ldruddannls Dn Grundlæggnd Projktldruddannls Økonomi- og forrtningsudvikling for ldr Ldrkursr (1-3 dags varighd) Anvndls af situationsbstmt ldls Ldrns værktøjr til håndtring af sygfravær Ldrns værktøjr til at forbygg strss Coaching som ldlssværktøj Konflikthåndtring som ldlssværktøj Distancldls Ldrns rssourcoptimring Virksomhdns social ansvar t ldlssværktøj Kursusstart 26. august oktobr sptmbr sptmbr august sptmbr oktobr novmbr novmbr novmbr dcmbr dcmbr 2013 S nærmr om d nklt garantikursr på KomptncGruppns hjmmsid Spild ikk kostbar tid på at far vild i tilskudsjungln llr på at ld ftr dt rigtig uddannlsstilbud. Ring llr mail til Claus A. Nilsn, KomptncGruppn, og få t gratis uforpligtnd konsulntbsøg Vi r md i t ntværk, dr dækkr dt mst KomptncGruppn r UddannlssCntr Ringkøbing- Skjrns afdling for konsulntydlsr, ftr- og vidruddannls. Vi r t tam af konsulntr og undrvisr md båd tortisk baggrund og flr års rlvant rfaring fra stillingr i privat og offntlig virksomhdr. Md basis i vidn om ldls og mdarbjdrudvikling samt rfaring i at styr procssr skabr vi fornyls og rsultatr for vors kundr i t tæt og ngagrt samarbjd. Vors kundr r mindr, mllmstor og stor privat virksomhdr samt offntlig organisationr, dr har fokus på ldls, produktivitt, kvalitt, innovation, arbjdsmiljø og samarbjd. Vi tilbydr vors kundr kvalittsløsningr i form af konsulntydlsr, kursr og uddannlssforløb, dr liggr indnfor økonomisk fornuftig rammr. Vi tagr ansvar og læggr stor vægt på, at løsningrn blivr implmntrt og fastholdt i hvrdagn. Vi følgr udviklingn tæt for at vær på forkant md rhvrvslivts og dn offntlig sktors ønskr og bhov, og sammnsættr vors komptncr til dn nklt opgav. Vor komptncr Vi tilbydr konsulntydlsr, kursr og uddannlssforløb indnfor følgnd områdr: Ldlss- og ldrudvikling Organisationsudvikling Human Rsourcs (HR) LEAN og Supply Chain Managmnt (SCM) Kvalitt Effktivisring Mdarbjdrudvikling Tambuilding og samarbjdstræning Innovation Informationstknologi Miljø og nrgi Arbjdsmiljø Tstværktøjr (f.ks. DiSC prsonprofilanalys) Trivsls- og tilfrdshdsundrsøglsr

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Første hold med akademiuddannelse i ledelse fejret med en galla-aften

Første hold med akademiuddannelse i ledelse fejret med en galla-aften Nr.6 februar 2014 Første hold med akademiuddannelse i ledelse fejret med en galla-aften Et hold på otte vestjyske ledere blev forleden fejret med en gallaaften hos Erhvervsakademi MidtVest. De er det første

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere