KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013"

Transkript

1 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n

2 Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr nu også individul coaching og tam coaching I daglig tal hos Komptnc- Gruppn hddr han slt og rt Doktor Hansn. Tilnavnt skylds ikk, at virksomhdskonsulnt Kld Hansn (51) ntop har fuldført dn 4- årig uddannls som psykotraput mn at han i sin tid som lvndsmiddlkandidat fra Landbohøjskoln tog n Ph.D. i lvndsmiddlvidnskab (bromatologi). I dt daglig undrvisr Kld Hansn Komptnc- Gruppns kursistr i ldls, LEAN og kvalitt. Sidløbnd har han d snst 12 år slv vært kursist på n rækk kursr i coaching. Nu r han og drmd også KomptncGruppn - klar til at tilbyd individul coaching og tam coaching. - Prsonlig udvikling og forståls for andr udvikls ovr mang år, og jg har i flr sammnhæng fungrt som coach og oplvr dt som t rigtig godt og stærkt rdskab i forbindls md undrvisning af min kursistr. Prsonligt har jg også stor glæd af dt, fordi dn indsigt, jg har fåt, har givt mig n mgt bdr forståls for min kursistr, sigr Kld Hansn. Md KomptncGruppns ny tilbud om individul coaching og tam coaching glædr han sig til at kunn anvnd coach-rdskabt langt mr målrttt. Mn ikk som rådgivr, for n god coach r altid og kun fødslshjælpr for dn udvikling, som n prson llr n virksomhd slv ønskr at frmm. - Individul coaching r n profssionl samtal- og dialogform, dr hjælpr dn nklt md slv at find ud af, hvad dr r rigtigt og vigtigt for dn pågældnd. Coaching handlr ikk om at giv god råd, mn at still d rigtig spørgsmål. Og i tam coaching spørgr man ind til, hvad tamts fælls værdir r, så d får afklart, om værdir r fælls llr om d i virklighdn strittr i all rtningr. Og drmd forhindrr n sund udvikling, sigr Kld Hansn. Virksomhdskonsulnt og coach Kld Hansn: Bromatolog Ph.D. fra Landbohøjskoln. Biokmikr hos Danisco Udviklingschf hos Bordn i Esbjrg Laboratorichf hos Arovit Ptfood i Esbjrg Laboratorildr hos Tknologisk Institut i Kolding ISO 9001 auditor hos Burau Vritas i Frdricia Undrvisr på Dn Grundlæggnd Ldruddannls og på LEAN- og kvalittskursrn hos KomptncGruppn sidn 2008 Åbn vjldning for all og nhvr Hvr torsdag mllm og har borgrn i Ringkøbing-Skjrn Kommun fåt n hlt ny mulighd for at komm i gang md at forbdr drs prsonlig jobsikkrhd llr hvis man r blvt ldig, så at komm i gang md at forøg sin mulighdr for at find t nyt job. Dn ny mulighd hddr Åbn Vjldning. Navnt btydr, at nhvr borgr hvr torsdag mllm og udn forudgånd aftal - bar kan mød op på Ringkøbing Handlsskol i Rindum - llr i Skjrn på UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn. Hr vil dr frmovr hvr torsdag sidd komptnt folk klar til at giv hvr nklt dn rigtig vjldning om hlt konkrt ftruddannlssmulighdr md udgangspunkt i dn nklts ønskr til dt rigtig job. - All mnnskr r fuldstændig klar ovr, at ftruddannls r vjn frm, hvis man vil hav flr mulighdr at vælg imllm på arbjdsmarkdt ftr finanskrisn. Mn samtidig r mang rigtig usikr på, hvordan man skal grib tingn an og få bgyndt på ftruddannls. For dn nklt kan d mang mulighdr virk som n jungl. Mn dt r lig nøjagtig dt, vi kan hjælp folk md. At find rundt i dn jungl. Hvis folk kommr til os, så kan vi vjld og guid dm frm til lig præcis d ftruddannlsr og ordinær uddannlsr, som matchr dn nklts ønskr, sigr uddannlsskonsulnt Hann Kirk fra KomptncGruppn på UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn. Hun undrstrgr, at tilbuddt om vjldning r lig så vigtigt for folk i arbjd som for folk, dr r blvt ldig. Dr finds nmlig rigtig mang ftruddannlsr - båd kort og lang - som åbnr vjn til d mr spændnd og komptnckrævnd job i virksomhdrn. Så gnnm n målrttt ftruddannls kan man faktisk øg sin prsonlig jobsikkrhd vd still og roligt at rykk fra f.ks. ufaglært til faglært llr fra faglært til nøglmdarbjdr i virksomhdn.

3 md KOMPETENCE i bagagn Sid 3 Børnhav r vild md LEAN Pædagogrn og pædagogmdhjælprn forlangt at komm på arbjd n søndag. Dt kunn slt ikk gå hurtigt nok md at komm i gang md LEAN, dr llrs r udviklt til industrin Dt r ikk hvr dag, prsonalt i n børninstitution forlangr at komm på arbjd n søndag, fordi d vil i gang md at brug LEAN hurtigst muligt. Mn i gang md LEAN, dét vill d all sammn - all pædagogrn og pædagogmdhjælprn i Naturhust Skovlykk i Skjrn. Og dt kunn bar ikk gå hurtigt nok. LEAN r llrs oprindligt udviklt af Toyota i Japan til at ffktivisr produktionn på drs bilfabrikkr. Mtodn har så sidn sprdt sig til mang forskllig virksomhdr. Mn primært i industrin. D flst vill drfor nok ikk forvnt, at n mtod til at ffktivisr industriproduktion i dn grad kan bgjstr pædagogr og pædagogmdhjælpr, så d ikk hurtigt nok kan komm i gang md at indfør LEAN i drs gn hvrdag i børninstitutionn. Mn konsulnt Bjarn Vraa Nilsn fra Komptnc- Gruppn i Skjrn har ovrbvist dm om, at LEAN kan frigør n mass tid til dn pædagogisk krnopgav som r at tag sig af børnn. Dt gjord han md flr bsøg i Naturhust Skovlykk, hvor han tog n mass billdr af mulighdr for forbdring som oplæg til t LEAN-kursus, hvor all mdarbjdrn dltog. All har vært md til at bstmm, og all kan s d fornuftig i dt. Vi har mærkt dt hl af og indrttt dt, som vi syns dt skal vær. Og så stillr all folk tingn på plads ign. Dt virkr faktisk, sigr pædagog Knud Johansn. Hr sammn md konsulnt Bjarn Vraa Nilsn fra KomptncGruppn. - Dt god vd LEAN r, at nu kan vi find tingn. Dt r dt, jg har fåt ud af dt. Ovrskulighd. Så nu kan jg gør mit arbjd på dn halv tid - faktisk, sigr pædagog Tina Brg Kyndsn. Mang mulighdr for tilskud til ftr og vidruddannls Dr r flr mulighdr for at få dækkt udgiftrn til ftr og vidruddannls hlt llr dlvist. En oft ovrst mulighd r komptncfondn, som r opdlt i branchr. D givr fuld rfusion af kursusgbyrt og dækning af 85 pct. af løn, pnsion og fripng. En andn god mulighd r voksn og ftruddannlssgodtgørls (VEU) til uddannlsr og kursr basrt på arbjdsmarkdsuddannlsr. Dt r især n god mulighd for mdarbjdr udn vidrgånd/højr uddannls. Hr r dltagrgbyrt mgt lavt, og d kan opnå n VEU-godtgørls på 640 kr. pr. dag for tabt arbjdsfortjnst. Til uddannls på akadmi og diplomnivau kan mdarbjdr få støtt via Statns Voksn Uddannlssstøtt (SVU). Ud ovr d dag, man r på uddannls, kan godtgørlsn pr. dag på 640 kr. også søgs til d dag, man studrr, skrivr projktopgav og r til ksamn. KomptncGruppn bistår grn md at find dn økonomisk bdst mulighd.

4 Sid 4 md KOMPETENCE i bagagn En DiSC prsonprofil visr dig, hvordan du påvirkr andr En DiSC PrsonProfil r t solidt, gnnmtænkt og ltforståligt værktøj, dr bskrivr t mnnsks psykologisk drivkræftr og forklarr, hvorfor vi handlr som vi gør i forskllig situationr. Værktøjt r lt at forstå og anvnd i praksis og drmd særdls brugbart for all, dr har intrss i at lær mr om sig slv, andr mnnskr og samspillt md dm. DiSC PrsonProfiln r prsonlig, dvs. man udfyldr sin gn profil og får n prsonlig skriftlig og mundtlig tilbagmlding. Dr finds ikk nogn bdst DiSC PrsonProfil, og DiSC PrsonProfiln r ikk n tst, mn n analys, hvor man via n spørgramm førs gnnm n procs og får n god og profssionl tilbagmlding. Udbyttt af n DiSC PrsonProfil DiSC PrsonProfilr anvnds md stor succs på vrdnsplan i tusindvis af organisationr i all størrlsr båd i privat og offntligt rgi. DiSC PrsonProfilr givr n grundig indsigt i mnnskrs forskllig psykologisk drivkræftr og forklarr, hvorfor Virksomhdns udbytt: Et fælls sprog om adfærd Forbdrt kommunikation Bdr udnyttls af afdlingns/tamts rssourcr Forbdrt arbjdsmiljø vi handlr som vi gør i forskllig situationr. Når man først har lært om sin gn adfærd og rkndt og accptrt, hvordan dn påvirkr andr, kan man bdr forhold sig til, om ns adfærd r ffktiv og hnsigtsmæssig i forhold til forskllig situationr og rlationr og man kan udvikl adfærdn, så man får skabt ndnu bdr samarbjd, Målgrupp All md intrss i gn og andr mnnskrs adfærd. Dr krævs ingn særlig forudsætningr. Dn nklts udbytt: Øgt bvidsthd om gn og andrs motivationsfaktorr Indsigt i gn og andrs adfærdsmønstr Størr forståls for styrkr og svaghdr vd gn adfærd i forhold til andr og i forhold til opgavr/ udfordringr Størr forståls for andr mnnskr Råd til hvilkn adfærd, dr md fordl kan udvikls Forbdrt samarbjd og kommunikation md andr mnnskr Tr koncptr KomptncGruppn har konsulntr, dr r crtificrd i følgnd koncptr: DiSC Classic DiSC Ldls Evrything DiSC Workplac DiSC Classic udforskr prsonlig adfærd på fir dimnsionr, givr mulighd for øgt indsigt i prsonlig adfærdspræfrncr og skabr fundamnt for dialog om styrkr, udfordringr og udviklingsområdr. DiSC Classic r n slvscornd profil, som r hurtig at udfyld, og rapportn r lt at tilgn sig, rflktr ovr og husk og dn r lt at omsætt til handling i hvrdagns spcifikk situationr og rlationr. DiSC Ldls givr md udgangspunkt i DiSC Classic ldr t grundigt kndskab til DiSC modlln. Ldrn får værktøjr til at forstå gn styrkr og udfordringr og til at udvikl gn ldlssstil på områdr som for ksmpl motivation, kommunikation, samarbjd og konflikthåndtring. Evrything DiSC Workplac. Profiln r dt nyst af værktøjrn og har fokus på ott forskllig adfærdsstil. Rapportn præsntrr blandt andt priorittr i løsning af arbjdsopgavr og stratgir til at skab bdr samarbjdsrlationr til andr, hrundr mulig udviklingsområdr og konkrt handlingsplanr. kommunikation, trivsl og ffktivitt. DiSC PrsonProfilr kan skab stor ffkt, når t tam llr n afdling vil lær hinandns styrkr og udviklingsområdr bdr at knd og skab fundamnt for dialog om, hvor udfordringrn r. Hr kan KomptncGruppn tilbyd f.ks. n hl dag, hvor afdlingn/tamt arbjdr md forskllig samarbjdsøvlsr og sættr dm i spil i forhold til DiSC PrsonProfilrn. Vil du hør mr om, hvad du og din organisation kan få ud af at anvnd DiSC PrsonProfiln i forbindls md f.ks. prsonlig udvikling, tamudvikling, rkruttring llr ldrudvikling, r du vlkommn til at kontakt virksomhdskonsulnt Bjarn Wølch Rasmussn mobil ) llr kursusskrtær Elln M. Sørnsn tlf , ligsom n af vors konsulntr grn aflæggr t uforpligtnd bsøg i din virksomhd.

5 md KOMPETENCE i bagagn Sid 5 Jacob blv først mrkonom i ldls - Samspillt mllm os har vært hlt fantastisk. Vi har vært utrolig åbn og brugt hinandn som sparringspartnr i forhold til konkrt hændlsr i vor virksomhdr. Dt har bar vært rigtig, rigtig godt og lærrigt. Uanst om man r hlt ny som ldr llr har års rfaring, så bør man ikk btænk sig på at tag dt forløb hr, sigr Jacob Brogaard Pdrsn. Ordn faldr lig ftr at han som dn først har bståt ksamn som mrkonom i ldls hos KomptncGruppn i Skjrn. En 2-årig uddannls, som r rsultat af n samarbjdsaftal, som UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn og Erhvrvsakadmi MidtVst indgik i Jacob Brogaard Pdrsn r formand hos JSB Plast A/S i Ringkøbing, dr producrr kompositmatrial til vindmøllvingr. Hr r han ldr for 30 mdarbjdr og produktansvarlig for virksomhdns lvrancr til Vstas. - Jg har fåt nogl værktøjr i uddannlsn, så jg nu r blvt langt mr sikkr på mig slv. Og drudovr har jg fåt t hlt fantastisk ntværk, som jg hvrkn vil Maintnanc Support Managr hos LEGO Torbn Grgrsn r i dag n dl af Jacob Brogaards (tv) uundværlig ntværk. Han stod da også klar til at lykønsk dn først mrkonom i ldls. llr kan undvær, sigr Jacob Brogaard Pdrsn. Han hnvisr til d 14 andr ldr fra lokal virksomhdr på KomptncGruppns først hold, dr var til ksamn samm dag. Et karaktrgnnmsnit på 7, dt r flot på dtt uddannlssnivau, konstatrr cnsor Catarina Kastrup, dr r undrvisr i organisationsog projktldls på Aarhus Univrsitt i Hrning. Dt først hold md uddannlsn Mrkonom i Ldls fra KomptncGruppn i Skjrn: Formand Jacob Brogaard, JSB Plast A/S, Ringkøbing, produktionstknisk chf Stig Brggrn Carlsn, JSB Plast A/S, Ringkøbing, Maintnanc Support Managr Torbn Grgrsn, LEGO, Billund, daglig ldr Jørgn Krogh, Rank Stl, Skjrn, matrilforvaltr Ptr Møllr Jnsn, Forsvart, driftldr Michal Haahr, IPL, Skjrn, Assistant Projct Managr Tina Storgaard Johnsn, Simns Windpowr, Brand, administrrnd dirktør Hll Spickr, Ltbæk Plast A/S, Tistrup, srvicldr Kristian Korsholm, Stjrnholm A/S, Ringkøbing, projktldr Andrs Madsn, Hvid Sand Skibs- og Bådbyggri A/S, Hvid Sand, projktldr Kristn Madsn, Hvid Sand Skibs- og Bådbyggri A/S, sikkrhds- og arbjdsmiljøchf Bjarn Larsn, Giv Stålspær, Brand, it-ansvarlig John Gdvd Ostrsn, av form a/s, Hrning, dirktionsskrtær Anntt Agrbo, Egtæppr A/S, Hrning, og kvalittschf Villy Kristnsn, HS Tarm A/S, Tarm. Midt i billdt drs undrvisr, virksomhds- og udviklingskonsulnt Brtl Pagaard fra ErhvrvsAkadmi MidtVst.

6 Sid 6 md KOMPETENCE i bagagn Din mdarbjdr r klar til at øg produktivittn Dt visr n ny Undrsøgls fra Analys Danmark Af virksomhdskonsulnt Bjarn Wølch Rasmussn, KomptncGruppn Af n hlt ny undrsøgls, som Analys Danmark har gnnmført for Ugbrvt A4, frmgår dt, at t stort flrtal af danskrn r parat til at arbjd smartr, klogr og mr ffktivt for at øg produktivittn. Ovr halvdln af mdarbjdrn på dt privat arbjdsmarkd mnr også, at produktivittn kan øgs på drs gn arbjdsplads. Og indn for dn offntlig sktor r dt næstn halvdln, dr mnr, at dt i gn dagligdag r muligt at øg produktivittn. Dt r intrssant, at n så stor dl af mdarbjdrn, i båd dn privat og offntlig sktor, kan s mulighdrn for at øg produktivittn. Undrsøglsn kan tolks sådan, at mdarbjdrn følr sig mgt ansvarlig ovrfor drs arbjdsplads og hvordan produktivittn kan øgs, hvilkt r t godt udgangspunkt for virksomhdrn at arbjd ud fra. Undrsøglsn visr båd, at mang mdarbjdr i dn grad r parat til at øg produktivittn, og dr typisk vil vær mgt at hnt vd at lytt til dm. Dt r jo ntop mdarbjdrn, dr har indsigtn i, hvordan tingn fungrr i dn praktisk hvrdag, og drfor r dt cntralt at gå i dialog md dm. Erhvrvsøkonomisk chf i Dansk Industri (DI), Knt Damsgaard, fastslår i forbin- KomptncGruppns rfaring r, at dt ikk bhøvr at gør ondt llr kost n mass tid og png at øg produktivittn. Dr r massr af mulighdr, hrundr ikk mindst d små forbdringr, dr tilsammn kan øg produktivittn md måsk 10 % og giv virksomhdn n bdr bundlinj. Bjarn Wølch Rasmussn dls md undrsøglsn: Som virksomhd har man jo ikk råd til at sidd dt ovrhørigt, hvis ovr halvdln af ns ansatt kan s, at produktivittn kan øgs. I undrsøglsn anvisr mdarbjdrn også, hvad dr skal til for at forbdr produktivittn på dn nklt arbjdsplads. På n klar førstplads r ændrd arbjdsgang. KomptncGruppns rfaring r, at dt ikk bhøvr at gør ondt llr kost n mass tid og png at øg produktivittn. Dt handlr i stdt om, at ldls og mdarbjdr sammn md os lig kommr n tur op i hlikoptrn og får n dialog om, hvordan tingn kan gørs lidt smartr, f.ks. vd at tilrttlægg arbjdt andrlds. Dr r massr af mulighdr, hrundr ikk mindst d små forbdringr, dr tilsammn kan øg produktivittn md måsk 10 % og giv virksomhdn n bdr bundlinj. Dt snst hold på 17 ldr og mdarbjdr fra privat og offntlig virksomhdr fra dt vst- og midtjysk områd har afsluttt Dn Grundlæggnd Ldruddannls hos KomptncGruppn: Supply Agnt Jspr Madsn, A/S Hvid Sand Skibs- og Baadbyggri; daglig ldr Dnis Dudat, Rstaurant Undr Bron; tamldr Martin Juul Hounsgaard, Boconcpt A/S; formand Jørgn Kold, Vstas A/S; formand Michal Hindbo, VM Tarm A/S; supplir coordinator Susann Bach, Vstas A/S ; lagrmand Jakob Bukbjrg Andrsn, Vstas A/S; faglærr Finn Kallsø Sørnsn, UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn; produktionsplanlæggr Stn Skovby, EaglBurgmann Brdan A/S; maskinarbjdr Tommy S. Christnsn, EaglBurgmann Brdan A/S; Jonna Juhl Jnsn; indkøbr Dort Lysgård Agrbo, Vstas A/S; kantinassistnt Karn Hundbøl Jnsn, Vstas A/S; sanitør Kat Kristnsn; tamldr Knnt D. Eskildsn, PTI A/S; værkførr Flmming G. Markussn, IPL Transmission; opstillr/ gruppldr Thomas Munkholm, IPL Transmission.

7 md KOMPETENCE i bagagn Ny akadmi-uddannls mod lavtlønskonkurrnc Sid 7 Virksomhdskonsulnt Bjarn Wølch Rasmussn (tv), KomptncGruppn i Skjrn, og uddannlsschf Margrth Børsting, ErhvrvsAkadmi MidtVst, står bagdn ny akadmiuddannls. Projktldr Krnr Viinbrg står bag n undrsøglsn af d vstjysk virksomhdrs ønskr til uddannls, som Ringkøbing-Skjrn Kommun og Erhvrvscntrt i Lm har gnnmført. Som dn først i landt tilbydr KomptncGruppn på UddannlssCntr Ringkøbing-Skjrn n hlt ny 3-årig akadmiuddannls på dltid til produktionsvirksomhdrns nøglmdarbjdr. Dn ny vidrgånd uddannls startr i Skjrn til ftrårt 2013 undr navnt AU i Produktion. Koncpt og indhold r udviklt i tæt samarbjd md Erhvrvsakadmi MidtVst, som udbydr dn ny uddannls og står for undrvisningn. Formålt r at rust d midt- og vstjysk produktionsvirksomhdr, så d via ffktivisring af drs produktionsprocssr kan vind markdsandl på pris og kvalitt i konkurrncn md lavtlønslandn i Asin og i Østuropa og robr ny markdr. Dr r tal om t dltidsstudium, hvor dltagrn r bort fra virksomhdn én undrvisningsdag hvr andn ug 7 dag pr. halv år. Uddannlsn indholdr fagmodulrn produktionsoptimring, logistik, anvndt økonomi, organisring, projktldls og kvalittsoptimring md Six Sigma. Forløbt afslutts md t praksisnært afgangsprojkt, som tagr udgangspunkt i Målgruppn r dn dygtig faglært lktrikr, smd, industritknikr, mkanikr m.fl., som har udviklt sig til nøglmdarbjdr, fordi han llr hun har flair for at optimr virksomhdns produktionsprocssr og kvalittsstyring. Mn som savnr dt tortisk grundlag for at komm skridtt vidr. løsningn af én llr flr konkrt udfordringr hjmm i nøglmdarbjdrns virksomhd. Baggrundn for at udbyd dn ny uddannls i Skjrn r t bhov, som vstjysk virksomhdr slv har pgt på i n grundig lokal undrsøgls. Man kan nmlig s, at n rækk dansk produktionsvirksomhdr r i stand til at skab indtjning og vind markdsandl - trods dn mgt hård konkurrnc fra lavtlønsland i Østuropa og Asin. Og diss succsfuld produktionsvirksomhdr satsr mgt målrttt på at uddann nøglmdarbjdr i ntop produktions- og kvalittsoptimring.

8 md KOMPETENCE i bagagn Rdaktion: Vagn Bro Er du træt af aflyst kursr? Ikk hos os Vi garantrr! Som nogt hlt nyt udbydr KomptncGruppn i 2. halvår 2013 n rækk ldruddannlsr og -kursr som garantikursr. Vi garantrr virksomhdr og ldr, at d pågældnd uddannlsr og kursr blivr gnnmført, hvis dr indn for tilmldingsfristn blot r én dltagr tilmldt, og vdkommnd ønskr kurst gnnmført: Ldruddannlsr (9-13 dags varighd) Dn Grundlæggnd Ldruddannls Dn Grundlæggnd Ldruddannls Dn Grundlæggnd Projktldruddannls Økonomi- og forrtningsudvikling for ldr Ldrkursr (1-3 dags varighd) Anvndls af situationsbstmt ldls Ldrns værktøjr til håndtring af sygfravær Ldrns værktøjr til at forbygg strss Coaching som ldlssværktøj Konflikthåndtring som ldlssværktøj Distancldls Ldrns rssourcoptimring Virksomhdns social ansvar t ldlssværktøj Kursusstart 26. august oktobr sptmbr sptmbr august sptmbr oktobr novmbr novmbr novmbr dcmbr dcmbr 2013 S nærmr om d nklt garantikursr på KomptncGruppns hjmmsid Spild ikk kostbar tid på at far vild i tilskudsjungln llr på at ld ftr dt rigtig uddannlsstilbud. Ring llr mail til Claus A. Nilsn, KomptncGruppn, og få t gratis uforpligtnd konsulntbsøg Vi r md i t ntværk, dr dækkr dt mst KomptncGruppn r UddannlssCntr Ringkøbing- Skjrns afdling for konsulntydlsr, ftr- og vidruddannls. Vi r t tam af konsulntr og undrvisr md båd tortisk baggrund og flr års rlvant rfaring fra stillingr i privat og offntlig virksomhdr. Md basis i vidn om ldls og mdarbjdrudvikling samt rfaring i at styr procssr skabr vi fornyls og rsultatr for vors kundr i t tæt og ngagrt samarbjd. Vors kundr r mindr, mllmstor og stor privat virksomhdr samt offntlig organisationr, dr har fokus på ldls, produktivitt, kvalitt, innovation, arbjdsmiljø og samarbjd. Vi tilbydr vors kundr kvalittsløsningr i form af konsulntydlsr, kursr og uddannlssforløb, dr liggr indnfor økonomisk fornuftig rammr. Vi tagr ansvar og læggr stor vægt på, at løsningrn blivr implmntrt og fastholdt i hvrdagn. Vi følgr udviklingn tæt for at vær på forkant md rhvrvslivts og dn offntlig sktors ønskr og bhov, og sammnsættr vors komptncr til dn nklt opgav. Vor komptncr Vi tilbydr konsulntydlsr, kursr og uddannlssforløb indnfor følgnd områdr: Ldlss- og ldrudvikling Organisationsudvikling Human Rsourcs (HR) LEAN og Supply Chain Managmnt (SCM) Kvalitt Effktivisring Mdarbjdrudvikling Tambuilding og samarbjdstræning Innovation Informationstknologi Miljø og nrgi Arbjdsmiljø Tstværktøjr (f.ks. DiSC prsonprofilanalys) Trivsls- og tilfrdshdsundrsøglsr

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Pengene styrer forskernes frihed

Pengene styrer forskernes frihed Højtuddannd ud i små virksomhdr Har studrnd fra Antropologi vidn og komptncr, dr kan brugs i t lill byggfirma? Et nyt samarbjd mllm Aarhus Univrsitt og Rgion Midtjylland skal få studrnd fra d vidrgånd

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Statuskonference ISI 2015

Statuskonference ISI 2015 Institu Naturfagns Didaktik r Statuskonfrnc ISI 2015 r - Jan Sølbrg Lktor, vicinstitutldr Institu Naturfagns Didaktik Købnhavns Univrsitt hdns Institu Naturfagns Didaktik r Formålt md valurn r udn strudn,

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Forberedelsesskema til udviklingssamtale

Forberedelsesskema til udviklingssamtale Forbrdlssskma til udviklingssamtal Mdarbjdr: Ldr: Dato for samtaln: Opfølgning sidn sidst samtal? Arbjdsopgavr Hvilk opgavr har du vært mst glad for i løbt af årt? På hvilk områdr har du haft d bdst rsultatr?

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere