Å R S S K R I F T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S S K R I F T 2 0 1 5"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT 2015

2 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks.

3 INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny skol 10 Bygning undr forandring 12 Da to Aarhus-VUC r blv samlt til ét 14 Tankr om flytning, opstart og ny skolkultur 18 Ny og bdr rammr for d natur- 20 vidnskablig fag Stmningsbilldr fra kursusstartn 22 Årt dr gik på skolns tr områdr 26 Forvntningr til

4 VELKOMMEN TIL DALGAS AVENUE 2 Og vlkommn til Avnun Af bstyrlssformand Hans Halvorsn og rktor Erik Ernø-Kjølhd Vlkommn til VUC Aarhus års- og fstskrift Avnun. Skoln pljr hvrt år i maj månd at udgiv årsskriftt Boulvardn, bl.a. basrt på skolns årsrapport for dt forgangn rgnskabsår, mn i år r dr to ting, dr r andrlds. Dls udkommr årsskriftt snr nd sædvanligt, og dls r navnt ændrt. Årsagrn til ændringrn r naturligvis, at skoln r flyttt. Vi har forladt vors hidtidig fir adrssr i Aarhus (bl.a. på Boulvardn ), og skoln r nu blvt samlt på adrssn Dalgas Avnu 2. Vors flytning fjrr vi officilt vd indvilssrcptionn dn 4. sptmbr, og Avnun fungrr i år båd som årsskrift og fstskrift i forbindls md indvilsn. VUC Aarhus kan datr sin start tilbag til 1958, hvor Aarhus Forbrdlsskursus startd. En andn sklsættnd bgivnhd fandt std i 1984, da Aarhus dngang to VUC r fusionrd og dannd dt VUC Aarhus, vi har i dag fusionn kan man læs n prsonlig brtning om i fhv. rktor Prbn Clausns indlæg hr i fstskriftt, hvor han bl.a. skrivr om d udfordringr, dt givr at vær én skol sprdt på flr adrssr. MED SAMLINGEN PÅ DA2 HAR VI NU ENDELIG FÅET DE KVADRAT METER, DER PASSER TIL STØRRELSEN PÅ VORES AKTIVITET Mn dn gografisk sprdning r som bkndt slut nu. Md flytningn til Dalgas Avnu pr 1. august 2015 r skoln blvt samlt på én adrss, og aldrig har vi bot så godt, som vi gør nu! På Dalgas Avnu 2 (DA2) har vi fåt n stor og flot skol md massr af plads og modrn facilittr. Båd i undrvisningslokalr, studiområdr, bibliotk, kantin, kontorr og faglokalr. Dt fortjnr båd kursistr og mdarbjdr ftr mang år i trang og uhnsigtsmæssig bygningr. Tak til kursistr og mdarbjdr for, at I har vært tålmodig i dn lang priod, I har måttt lv md utidssvarnd, ndslidt og trang lokalr, hvortil vi har vært nødt til at supplr md opstilld pavillonr til undrvisningsbrug. Årn i d trang lokalr har vært n naturlig konskvns af dn vækst, skoln har vært ignnm. Sidn 2007 r skoln sålds blvt fordoblt i størrls, så vi nu to år i træk har passrt årskursistr og i dag har ca. 330 mdarbjdr. Md samlingn på DA2 har vi nu ndlig fåt d kvadratmtr, dr passr til størrlsn på vors aktivittr. Samlingn på DA2 btydr også, at VUC Aarhus nu r blvt langt mr synlig i bybilldt. Dn synlighd vil giv vors kursistr n størr grad af idntifikation md skoln nd tidligr. Når man som kursist frmovr sigr jg går på VUC Aarhus, så vil dt bliv forbundt md nogt hlt konkrt og idntittsgivnd nmlig vors ny m 2 stor skol. Bygningrn på Dalgas Avnu skabr idntitt og tilhørsforhold for kursistrn på n måd, som vors tidligr sprdt og mindr bygningr ikk kunn. For mdarbjdrn r dr også stor fordl vd flytningn til Dalgas Avnu md hnsyn til faglighd og samarbjd. Båd mht. undrvisning og mht. vjldning, srvic og administration. Når all r samlt på én adrss, så får vi nmmr vd at dl rfaringr og vidn, og vi får bdr mulighdr for at kommunikr og samarbjd md hinandn. På DA2 har vi dsudn fåt n mass rigtig god lærrforbrdlsslokalr. Mang flr nd vi hidtil har haft. D mang ny lærrarbjdspladsr vil få stor og positiv btydning for lærrsamarbjdt. Flr og bdr 4

5 D mang ny studiområdr tæt på undrvisningslokalrn givr ny mulighdr for tilrttlægglsn af undrvisningn. 5

6 På Dalgas Avnu får vi d bdst forudsætningr for at bvar skolns flott placring som nr. 1, hvad angår karaktrgnnmsnit og social løftvn. lærrarbjdspladsr btydr ny og bdr mulighdr for løbnd at få talt sammn om kursistr, hold, fag osv., og dt btydr også bdr mulighdr for langsigtt lærrsamarbjd om pædagogisk og faglig udvikling. Faglig og pædagogisk udvikling Dr r i høj grad brug for, at vi også frmovr har t højt ambitionsnivau for faglig og pædagogisk udvikling. Vi har i d snr år konstatrt, at vors kursistr r blvt yngr, og at flr på forskllig vis r mr sårbar og har dårligr forudsætningr nd tidligr, når d startr hos os. Vi kan også s, at fastholdls på uddannlsrn og gnnmførsl md ksamn vdblivr at vær t problm for t stort antal kursistr. Vi har som VUC n spændnd og uhyr vigtig samfundsopgav i at arbjd md at forbdr fastholdls og gnnmførsl md ksamn. For at kunn løs dn svær udfordring md fastholdls og gnnmførsl, så har vi brug for løbnd fag-faglig, pædagogisk-didaktisk og vjldningsmæssig udvikling, så vi kan skab dt bdst mulig læringsmiljø for d kursistr, vi har lig nu. Vi skal hav skabt t læringsmiljø, dr motivrr og ngagrr maksimalt i forhold til lig ntop d kursistr, vi har på vors hold. Dt r lttr sagt nd gjort, for hvad dr motivrr og ngagrr, r slvfølglig i høj grad individult, og dt r situationsbstmt og kontkstafhængigt. Mn dt btydr ikk, at vi r på bar bund md hnsyn til kursistmotivation. Vi har på skoln dygtig undrvisr og vjldr md massr af gn rfaringr og massr af praksisvidn fra dn komplks hvrdag og fra d mang dilmmar og paradoksr, som løbnd skal håndtrs i forhold til kursistrn, som hvr har drs unikk historir md sig i skol. Vi har i undrvisningssktorn også rigtig mang undrsøglsr, valuringr og forskningsrsultatr, dr pgr på væsntlig faktorr, som vi vd gnrlt motivrr og ngagrr i undrvisningn. Fra såvl ovrordnd undrsøglsr som fra skolns hvrdag vd vi, at dr r rigtig mang forskllig formr for motivation og dmotivation hos kursistrn. Skolns ståstd r, at dn motivation, dr virkr for dn nklt kursist, som udgangspunkt r god. Hvad ntn kursistn motivrs af at bliv st af lærrn, holdts fællsskab, kammratskab md andr kursistr, konkurrnc md andr kursistr, god karaktrr, fagts nyttværdi, involvring i undrvisningn osv. Vors opgav som skol r drfor at diffrntir og arbjd md all aspktr af kursistrns motivation. Vi skal så vidt muligt forhold os til dn nklt kursist: Hvad motivrr ham/hnd? Ellr: Hvad kan bring ham/hnd til at bliv motivrt? Dr r ingn tvivl om, at også dét r lttr sagt nd gjort, for dt r svært at nå all kursistr individult i dn daglig undrvisning, mn ikk dsto mindr så r dt sådan, at jo 6

7 bdr vi blivr til at arbjd md dn nklts motivation, jo størr succs vil vi kunn skab md vors indsats. VUC Aarhus status og rsultatr VUC Aarhus r gnrlt i n god gæng, og skoln skabr god faglig rsultatr. Én af skolns stor udfordringr r, at vors kursistgrupp r særdls htrogn og rummr såvl topmotivrd, fagligt og prsonligt stærk kursistr som kursistr, dr savnr motivation og har svag faglig og prsonlig forudsætningr for at gnnmfør drs uddannls. Vors opgav r sålds at giv t fagligt løft til n mgt brd målgrupp md mgt forsklligartd ønskr og bhov. Drfor var dt n stor glæd for skoln, at tal fra Undrvisningsministrit offntliggjort i ftrårt 2014 vist, at vi har landts bdst social løftvn på dt 2-årig HF. Dt r uhyr glædligt, især fordi dn social løftvn ntop dokumntrr, at vi som skol r i stand til at giv t fagligt løft til all kursistr fra d svag til d stærk og til dm midt imllm. Dt r tilsvarnd også mgt glædligt, at d landsdækknd statistikkr for karaktrgnnmsnit vist, at vors kursistr på dt 2-årig HF vd sommrksamn 2014 for andt år i træk fik landts højst karaktrgnnmsnit, og at kursistrn på HF-nkltfag fik landts fmthøjst. Skoln kan også konstatr, at flr md n HF-baggrund fra VUC Aarhus i sommrn 2014 blv optagt på d vidrgånd uddannlsr nd i 2013, og at næstn halvdln (48 pct.) af skolns HF-dimittndr søgt om optagls på n vidrgånd uddannls i dirkt forlængls af HF-ksamn, hvilkt r n hl dl ovr landsgnnmsnittt på 41 pct. I skrivnd stund knds 2015-talln fra sommrksamn og sommrns optag på d vidrgånd uddannlsr ikk, mn dt r vors håb og forvntning, at talln for VUC Aarhus HF-dimittndr fortsat r god. Dr lavs ikk tilsvarnd statistikkr for ovrgang til vidr uddannls, karaktrgnnmsnit og brgningr af social løftvn for AVU. Mn vi kan på AVU-områdt konstatr, at områdt samlt st r i frmgang, og at dr på skoln løbnd iværksætts mang spændnd ny initiativr, dr all sigtr på at skab ndnu bdr faglig vilkår for vors kursistr. Hlt i tråd md dn lær, Prbn Clausn uddragr af rfaringrn md 1984-fusionn i sit indlæg i Avnun, så r dét at værn om og udvikl faglighdn sålds fortsat i højsædt på skoln. Dt r gnnm høj faglighd, at vi gør størst nytt for vors kursistr såvl som for samfundt. Uanst d omskiftlig krav og forvntningr, samfundt hn ovr tid har stillt til os. Drfor r faglighd også t af skolns tr pjlmærkr, som sammn md d to øvrig pjlmærkr, ambition og kvalitt, sættr rtningn for skolns ovrordnd kurs. Skolns missionsrklæring r også md til at hold os på rt kurs. Som dr står: gnnm komptncgivnd uddannlsr muliggør VUC Aarhus, at ung og voksn hurtigt kan skift spor i forhold til ny prsonlig mål for uddannls, bskæftigls llr prsonlig udvikling. Drvd bidragr skoln til mobilitt i brdst forstand. Dn mission lvr vi op til hvr nst dag på skoln, og vi vd, at vi gør n positiv forskl for vors mr nd cpr-kursistr på årsbasis. At vid, at vi gør n positiv forskl, givr glæd og nrgi til dt daglig arbjd. Vi vil slutt md at konkludr, at vi r stolt af vors skol og af vors dygtig mdarbjdr, som sikrr, at skoln på én og samm tid r båd udviklingsorintrt og driftssikkr. Dt lovr godt for frmtidn i vors ny flott rammr på Dalgas Avnu 2! Hans Halvorsn Bstyrlssformand Erik Ernø-Kjølhd Rktor 7

8 DET NYE STUDIECENTER Af koordinator for Studicntrt Prnill Halmark Bndixn 3. august 2015 bgyndt t nyt kapitl i VUC Aarhus histori. Hr samlds d mang og mgt forskllig studivjldningr, som hidtil havd vært sprdt ud ovr flr afdlingr, i skolns ny Studicntr. Hrtil blv skolns støttforanstaltningr såsom psykolog, socialrådgivr og læsvjldr n dl af cntrt. Tankn r dn, at Studicntrt skal fungr som én samlt indgang til skoln og d støttmulighdr, vi som skol tilbydr kursistrn. På VUC Aarhus har vi hlt som i uddannlssvrdnn gnrlt to hovdudfordringr. Dls skal vi kunn fasthold kursistrn, så færrst muligt faldr fra, og dls skal vi bliv bdr til at forbdr kursistrns frmmød og studiaktivitt. Og dt r nogl stor udfordringr. Vi oplvr nmlig i diss år, at vors kursistgrupp ændrr sig, hvor t stignd antal kan katgorisrs som sårbar og vansklig md lav motivation. Drfor r dt vigtigt, at vi løbnd formår at tilbyd n støtt og vjldning, som imødkommr d ændrd bhov. Vi skal i dt hl tagt bliv bdr til at få idntificrt d lvr, som r i far for at fald ud af uddannlsn, og vi skal liglds støtt dm bdst muligt, så d gnnmførr md ksamn. Studicntrt bstår af mang forskllig faggruppr, faglighdr og komptncr. Fokus r rttt mod at få bragt d forskllig faglighdrs krnkomptncr i spil, og man skal drfor kunn arbjd på tværs af faggruppr og fagskl. Og man skal kunn lad sig inspirr af hinandns styrkområdr, udn at man oplvr tab af faglighd. Dt handlr om løbnd at kunn løft kvalittn i dt arbjd, dr udførs, og dt handlr om at kunn vær i stand til hurtigt at imødkomm ændrd bhov og skab rum for ndnu mr individul støtt og vjldning. båd indn for og udn for drs umiddlbar fællsskab til at undrsøg gn praksis og sammn lær ny og bdr tilgang og mtodr, dr sigtr mod at øg dn nklt kursists udbytt af dn information, vjldning og støtt, som kursistn tilbyds. Et mr finmaskt sikkrhdsnt Studicntrts rssourcr skal brugs på at forbygg frm for at sætt ind, når først kursistn hængr i n tynd tråd. Fagligt llr socialt. Vi kommr bl.a. til at skull arbjd målrttt på at fasthold kursistrn gnnm opfølgning på fravær, samtalr md studivjldr og divrs støttprsonr. Dr vil også bliv iværksat n lang rækk andr tiltag såsom lktiværkstd, kursr i studitknik, ksamnstræning m.m. Måsk kan scrning af kursistr også vær t lmnt i at opfyld dnn ambition. I dt hl tagt r grundtankn bag dt ny Studicntr at styrk dn nklt kursist i dnns uddannlssprocs. Målt r, at dt sikkrhdsnt, som vi allrd har undr kursistrn, blivr ndnu mr finmaskt, så ingn kursistr faldr ignnm. Når vi samlr komptncrn i t studicntr, så skabr vi også mulighd for at løs opgavrn bdr og mr ffktivt gnnm samarbjd og læringsfællsskab, dr motivrs af dn fælls opgav at undrstøtt dn nklt kursists uddannlssprocs. Et fællsskab, som støttr og samarbjdr md hinandn og findr mådr Prnill Halmark Bndixn Koordinator for Studicntrt VIGTIGE BEGIVENHEDER I VUC AARHUS HISTORIE VUC Aarhus har haft aktivittr sidn 1958, hvor Folktingt vdtog n ny skollov, dr gjord dt muligt at oprtt ksamnsklassr for voksn om aftnn. En sådan komptncgivnd voksnundrvisning blv iværksat undr navnt Århus Forbrdlsskursus på Ingrslvs Boulvard Skol fra skolårts start i

9 I dt ny Studicntr r all skolns komptncr indn for hjælp, støtt og vjldning samlt. Dtt ny læringsfællsskab skal bidrag til, at vi får hjulpt ndnu flr kursistr gnnm studit. I priodn fungrd skoln undr fri rammr, mn md Aarhus Kommun stærkt ind i billdt. Skol 1904 Ingrslvs Boulvard

10 KURSISTRÅD mærksagr og ny skol På mang mådr fungrr skolns kursistråd som n slags intrssorganisation, som vartagr kursistrns og drmd også skolns intrssr. Slvom dr r udskiftning i Kursistrådt hvrt år, r dr alligvl nogl tmar, dr går ign. Sålds har dt d sidst mang år vært blandt d vigtigst mærksagr at forbdr dn dl af skolns hvrdag, dr forgår i klass rummt. Vi har mødt Jspr, som sidst år var md i Kursistrådt og gnopstillr i år, og stillt ham n rækk spørgsmål, bl.a. hvad Kursistrådt gør sig af tankr om mulighdr for at ralisr drs ønskr på skolns ny adrss. Hvorfor har du og d andr i Kursistrådt valgt at vær md i Kursistrådt? I bund og grund handlr dt nok om, at vi grn vil hav indflydls på at kunn forbdr skoln til glæd og gavn for os slv og all andr kursistr. Lig fra kantinforholdn til slv undrvisningsdln. Vi har jævnlig mødr md skolns kommunikationsafdling, som hjælpr os md at bring vors tankr og ønskr vidr. Hrtil har vi haft flr mødr md ldlsn, og så siddr formand og næstformand md i bstyrlsn. Dt btydr, at dr også handls konkrt på mang af d ting, vi snakkr om på mødrn, hvilkt gør vors indsats mningsgivnd. Hrtil r dt også spændnd at mød andr kursistr, dr ligsom én slv grn vil ngagr sig i skoln ud ovr undrvisningn. Dt r n god måd at få ny bkndtskabr, og så r dt også inspirrnd at mød folk md n mass god og spændnd idr og mådr at løs tingn på, som man måsk ikk slv lig havd tænkt på. Hvad har I arbjdt md i Kursistrådt? Vi har vært mgt optagt af at vær md til at form n skol, hvor man på dn n sid udnyttr, at vi har nogl mgt ngagrd og dygtig lærr, og at vi på dn andn sid favnr d på én og samm gang mgt rssourcstærk og rssourcsvag/uddannlssfrmmd kursistr. Dn opgav mnr vi løss bdst i klasslokalt ud på d nklt hold, så vi har haft mgt fokus på dls undrvisningsformr, som kan favn diss mgt forskllig kursistr, og dls at få skabt rammr for n bdr klassrumskultur mhp. at få flst muligt til at mød op og bidrag til undrvisningn. Hvad gør I for at ralisr diss mærksagr? Vi har haft n rækk mødr md dn pædagogisk ldls, hvor vi r kommt md konkrt forslag til, hvad man kan gør for at øg motivationn hos kursistrn, så flr mødr op til undrvisningn og r aktiv. Hr tror vi mgt på, at tablring af forpligtnd fællsskabr fagligt som socialt r vjn frm. Dt kan vær nogt så banalt som at snd n Du var hr ikk i dag, r du ok? -sms til mdkursistr, som ikk r dukkt op. Dt kan også vær n fælls snak i klassn, hvor man sammn får afstmt, hvad dt vil sig at indgå i n klass, og hr r dt vigtigt at få italsat, at dn nklt kursist spillr n vigtig roll ift. hlhdn. Dn roll r dr mang, dr ikk nødvndigvis sr sig slv i. Måsk fordi d ikk har gåt i skol i mang år, r uddannlssfrmmd osv. Drfor r dt også vigtigt, at klassn/holdt som hlhd når frm til n vis form for nighd om hvad, hvordan og hvorlds, så vi forpligtr hinandn på klassfællsskabt. Vi har også brugt tid på at komm md idr til, hvordan vi kan inspirr skolns lærr til at lav mr varirt undrvisning, som kan favn skolns mang forskllig Undrvisningn på Århus Forbrdlsskursus var i priodn på folkskolnivau. Såkaldt Tknisk Forbrdlssksamn svard til 9. klass, og såkaldt Udvidt Tknisk Forbrdlssksamn svard til 10. klass. I august månd 1971 tablrs dt snr Aarhus Forbrdlsskursus Nord md lokalr på Aarhus Tknisk Skol i Nørr Allé Aarhus Tknisk Skol på Dalgas Avnu 2 opført

11 D snst år har Kursistrådt vært optagt af, hvordan vi på skoln kan skab n bdr klassrumskultur for ad dn vj at forbdr kursistrns frmmød og studiaktivitt kursisttypr, dr går på skoln. I kommnd skolår har vi planlagt at lav undrsøglsr om, hvad kursistrn syns r god undrvisning, samt hvad kursistrn mnr, dr skal til for at forbdr motivationn. Dt kan måsk giv inspiration til lærrns planlægning af undrvisningn. Vi syns virklig, skoln gnrlt har mang god og sagtns forstill sig lv til lv-undrvisning f.ks. i vntull mllmtimr. Man kunn forstill sig t opslag på VUCintra a la: Vi r to kursistr, dr d kommnd onsdag møds i studiområdt på nivau 4 fra kl og får styr på andngradsligningr. Kig forbi, hvis du har lyst. VI SKAL HOLDE FAST I, AT DE FLESTE AF DE KURSISTER, DER STARTER PÅ VUC AARHUS, ER ENGAGEREDE OG ER STARTET FOR AT BRUGE UDDANNELSEN TIL NOGET ngagrd undrvisr, dr vil os dt allrbdst, mn i sidst nd givr dt kun mning, hvis kursistrn dukkr op og får nogt ud af undrvisningn. Hvad angår vors tankr om båd klassrumskultur og varirt undrvisningn, r vi mgt bvidst om, at vi r på t VUC, og at vi på klassnivau r rummlig ovr for kursistr, hvor dr krævs særlig hnsyn. Vi skal hold fast i, at d flst af d kursistr, dr startr på VUC Aarhus, r ngagrd og r startt for at brug uddannlsn til nogt. I dt hl tagt blivr dt nmmr for os kursistr at møds på kryds og tværs. Om dt så r md afsæt i nogt fagligt llr socialt. Mn dt krævr, at nogn tagr handling på dt og rammsættr dt. Dt r i hvrt fald nogt af dt, vi rgnr md at brug tid og kræftr på i Kursistrådt i kommnd skolår. Vil flytningn til Dalgas Avnu giv ny mulighdr, hvad angår varirt undrvisning og forpligtnd klassfællsskabr? Hvad angår vors tankr om undrvisning og klassrumskultur, tror vi ikk, dr blivr dn stor forskl, da dt fortsat vil vær n anliggnd for d pågældnd klassr/hold og d lærr, dr r knyttt hrtil, uanst om vi r på én llr fir adrssr. Mn dr r t potntial i at tablr faglig og social fællsskabr på tværs af hold og nivaur, nu hvor vi samls på ét std. Man kunn Jspr Fogh Mdlm af Kursistrådt Aarhus Amt blivr tablrt vd Kommunalrformn i Langsomt op gnnm 1970 rn bgyndr amtt at rgulr dl af uddannlssområdt, og i 1978 kommr VUC Aarhus ind undr amtt. Vd amtrns ovrtagls af områdt i 1978 blv kun to skolr vidrført som VUC r, nmlig Århus Forbrdlsskursus Syd på Ingrslvs Boulvard og Århus Forbrdlsskursus Nord i Nørr Allé

12 DALGAS AVENUE 2 bygning undr forandring FØR FØR EFTER EFTER r for at n mt r r ænkt s t. v n D bl tration is lvt r u in G m : d T tagn TEKE d boga indr BIBLIO 3. nd mo om forb n s, g nivau ro a b s å g as rådt p n gan sikr p m t o l m a m n r ko g Prso ndvid ntrt o tudic S m ll m FØR d til mløb n t gnn r l jords F b. ta til N. J blvt udgang blvt Dr r d, : lv R m u E g Y B g yt FO indgan ning, n s t ly r l b t ny nytab komm Dr r t. d Gad. n a t g mg malt o FØR EFTER t placr ntralt t, og ntin c g a li k n n v t g i r lyst o har få, nd v EN: Vi rådt brugr tinom KANTIN n g a li K g. a d d gang A s til d lart forb vd ind r plad n r k gt m rhold fo m n r k k dr ri. t til. Kø t bag rt van fåt g har væ å s g o vi har rt, og 12 EFTER dr- ll un ALE: A t r blv GSLOK ISNIN NDERV dr lt, og ARD U t llr vt ma l STAND b t rns r v r l b l r a k slo r lang n visning mt r. Gulv psat tr vindu o r y n r t analog indsa hov. D som psatt ftr b s båd o t g y t n ru if b k d n r uds som ka or dt oards, rds, hv whitb artboa. m s rt a m g so dt sm tavlr o r styrr rr, d to k j pro

13 FØR FØR EFTER FØR EFTER R: Dn ONTO ORS K t vt lav r bl ls r æ ig v s d ud t ST ligs ba r md konto rtnrbo o rn p jø. h l s gam s Plad og lyst grslv odrn In m g l o ti m o Avnu Dalgas nd til AT OORDIN R-K EFTER ENTE UDIEC FØR r dr Hr AU 3: Å NIVE P r r T E RÅD n, og d M kk vt nalkø t prso gså bl r l b r r o ta D. t s. v ly 6 bl ivau rum og r albu d på n rå m o mass l na t Prso tablr NALEO PERSO nd n væg tagt r r d rå ER: D ntom R/FOY s lrt v CENTE l Dalga nytab ti t STUDIE ig l k ti d givr u bn op å t rn a r ll u fo t. H yrn. icntr ind i fo til Stud gr lys n ri b g o Avnu EFTER FØR r ningrn og s vjld n l o la k p ds, s d god ET: All m R m r T N ru t E C dicn samtal STUDIE t i ét stu rækk l g n m a la s r n o t blvt r i. Hv tablr n, glasdø blvt r md å gang p l a dr r s k d lo la p d g g r ta s v o t ly t o skull i nyrn lrt tidligr u tab n r rn t d r kursis s tur, lv dr. mråd til dt b o t n nd v indbyd EFTER olns lt på m a s t r blv SKA r N E l a kalr ID k V rfagslo faglo NATUR kablig rn natu s rt n d o b id m ta t l top naturv rn r r blv l r a k d o F.L ør, og ét std r hhv. H ratori F kal fo d labo lls til H lsslo d fæ r t bl.a. m t rb mi sam pot / fo k d F s H fæll grafi og HF go nskab. biologi, turvid a n U V A g fysik o k : All s KALER FAGLO BELIGE 13

14 DA TO AARHUS-VUC ER blv samlt til ét Af Prbn Clausn, fhv. rktor ( ) Hr fra mit pnsionistsæd på dn andn sid af Nordsøn skal dr lyd t stort tillykk til skolns studrnd, mdarbjdr, ldr og bstyrls i anldning af, at skoln for først gang nognsind nu r samlt i én bygningsmæssig nhd på adrssn Dalgas Avnu 2. Lig midt i byn. Dt r Ingniørhøjskolns stolt bygningr, som VUC Aarhus indtagr ftr bhørig ombygning. Adrssn forpligtr på flr mådr. For dt først fordi ingniøruddannlsrn altid har vært for mønstrbrydr, ligsom VUC har vært dt og forsat skal vær dt. Hr blv håndværkr til diplomingniørr og i dag tillig civilingniørr. Mn tillad mig sammnligningn også fordi adrssn fjrr dén Enrico Dalgas, dr ftr tabt af Søndrjylland i 1864 satt sig i spidsn for n bvægls, dr lod hdn opdyrk undr mottot: Hvad udad tabs, skal indad vinds. VUC s mission i nutidns lill Danmark i n kaotisk og konfliktfyldt global kontkst r på dt immatrill plan ligså btydningsfuld som Dalgas arbjd md at inddrag land til fortidns størst rhvrv, landbrugt. Nu drjr dt sig om kækt og nyskabnd at bygg på hvr nst borgrs potntialr, uanst baggrund, sålds at hvr og én kan navigr som rflksiv prsonlighdr i nutidns samfund, dr r prægt af individualitt og tab af naturlig fællsskabr. Ikk kun for dn kort dagsordn såsom arbjdsmarkdt llr uddannlsrn, mn for livt. VUC Aarhus løftr allrd dnn arv på smukkst vis, og dr r ftr min vurdring mgt btydningsfuldt arbjd forud. Jg ønskr min gaml skol alt muligt hld md dtt. Rdaktionn af Avnun har i dn anldning bdt mig om at rdgør for dn fusion af d to VUC r i Aarhus, som jg stod i spidsn for i 1983/1984 md hnblik på at afdækk vntull lærstykkr i procs og produkt. Dt gør jg grn. I sptmbr månd 1983 fik jg n opringning fra amtsskoldirktørns skrtær, dr bad mig giv mød hos skoldirktørn næst morgn. Anldningn var amtsrådts bslutning i budgt 1984 om at rducr VUC i hl amtt md 25 pct. På dt tidspunkt havd VUC rn vært amtslig i 5 år, nmlig sidn 1978, og aktivittn var vokst dramatisk i omfang, især fordi HF-nkltfag var løftt ud af n statslig forsøgsramm og nu kunn tablrs frit af VUC rn. Jg var i Aarhus chf for dt lidt mindr VUC Nord, dr nu i 1983 havd samm aktivitt på folkskolnivaut som dt stor VUC Syd på Ingrslvs Boulvard, mns HF-afdlingn, dr først blv tablrt samtidig md min udnævnls i 1980, voksd kraftigt. Da jg mødt frm til mødt, gik skoldirktørn lig til sagn (jg huskr nøj ordn): Dt r ikk godt. Amtsrådt har rducrt VUC s rammbudgt md 25 pct. næst år, og har samtidig bsluttt at sammnlægg d to VUC r i Aarhus. Ikk fordi I har gjort dt dårligt, mn fordi dr manglr png i kassn, og fordi VUC i modsætning til gymnasirn r t dlvist rgulrbart områd. Jg vil hav dig som chf for dt ny VUC Aarhus. Du har min fuld opbakning til alt, hvad du fortagr dig. Fortæl mig, hvad jg skal gå i udvalg og amtsråd md, og hvad du bdr os i forvaltningn om hjælp til. Ellrs stolr jg på, at du klarr skærn. P.g.a. af bsparlsr bsluttr Aarhus Amt i 1984 at sammnlægg d to Aarhus VUC r til én samlt institution, som kom til at hdd Århus Enkltfagskursus. Allrd i 1985 får Århus Enkltfagskursus nyt navn, nmlig VUC Århus. I 1989 tablrs Almn Voksnuddannls (AVU) som VUC-tilbud Aarhus Tknisk Skol på Dalgas Avnu 2 - ny tilbygning 1945

15 Slv i 1984 var VUC ikk fuldt accptrt i t rt stift uddannlsssystm, og dt vill vi gør op md. Og dt gjord vi vd først og frmmst at sikr kvalitt i undrvisningn. Sammnlægningn skal vær gnnmført fra 1. august Mn du startr nu md forbrdlsrn. Og for rstn: Sigr du nj til dtt tilbud, så må du slv find dig t andt job! Lærstykkr? Sådan startd min karrir som chf for dt samld VUC Aarhus, som i kraft af fusionn i flr år var landts størst VUC, og dt blv startn på n procs, dr vard t år, og som ført til dannlsn af dt VUC Aarhus, dr i dag ftr mang og trang år md dnn amtslig arv, omsidr kan flytt ind i n bygning, dr r stor nok til at rumm all aktivittr. Mn spørgsmålt var jo: Kan skolns mdarbjdr i dag lær af dnn procs i dn forstånd fysisk fusion i én bygning? Dt r jg kun dlvist sikkr på. For dt først adskillr situationn i 2015 fra 1984 drvd, at vors fusion i 1984 ikk var og i min tid aldrig blv til n bygningsmæssig nhd. Gansk vist afgav vi Nords VUC Århus hørr undr Aarhus Amt frm til 1. januar Som t ld i Kommunalrformn i 2007 blivr VUC Århus n slvjnd institution undr statn. Skoln lds nu af n bstyrls. Sankt Josph Hospital i lig før indvilsn i sptmbr

16 afdling på Vstrbro Torv og lukkd all aftnafdlingr (Viby, Brabrand, Egå, Tilst). Mn vi bholdt Nørr Allé og Ingrslvs Boulvard. Januar 1985 fik vi så Bülowsgad til rstatning for Nørr Allé, så vi nu kun havd to afdlingr, mn til gngæld tæt på hinandn. I nogl år lånt vi dsudn faglokalr på Marslisborg Gymnasium og n hl fløj på Langkær Gymnasium. Vi var altså fortsat sprdt. Dn omstændighd og praktisk forhold vdr. faglokalr m.m. bstyrkd mig i, at vi mått sats på faglighd i d nklt undrvisningsafdlingr og sikr dm volumn nok til udvikling. Drfor var f.ks. hl Nørr Allé og snr i t par år hl Bülowsgad rn AVU-undrvisning. AVU-afdlingn gik tilbag i søgning, og mdarbjdrantallt faldt, så vi mått intrnt værn om dnn undrvisning. i undrvisningn. Dvs. giv lærrn arbjdsro og styrk drs lyst og vilj til at prøv nyt af, hvis d havd lyst drtil. Dt var dr mang, dr vill. Et blik i årsskriftrn, som vi startd i 1984, vil afslør n mangfoldighd af aktivittr på all frontr af t brdt undrvisningsbgrb. Kursistrn strømmd til. Eftr kort tid havd Ministrit gnopdagt skoln, og mang mdarbjdr blv flittigt brugt af Ministrit i faglig udvalg, i arbjdsgruppr, til lovforbrdnd arbjd og i lærruddannlsn. Og mang lærr var lærbogsforfattr, og nklt kndt forlæsr på Folkunivrsittt. VUC Aarhus blv også dt først VUC, dr blv godkndt som uddannlssstd for lærrkandidatr VI LÆRTE HER DEN VANSKELIGE KUNST AT SAMARBEJDE ÅBENT OG TILLIDSFULDT MED ANDRE SKOLER OM DET BEDST MULIGE TILBUD HF-afdlingn gik kun kortvarigt tilbag, så voksd dn ign. Min vurdring var, at HF-afdlingn bl.a. på grund af størrlsn var robust nok til at kunn tål n sprdning på flr adrssr. Nogl år snr samld vi så al AVU-undrvisning på Ingrslvs Boulvard, mns HF og dt tilkomn GSK hlt frm til i dag har måttt lv md flr adrssr. Flr kom nmlig til, mn dt førr for vidt at rfrr dtt i dnn sammnhæng. For dt andt var dr i 1984 tal om n fusion af to slvstændig skolr hvr md drs gn histori og kultur. For dt trdj var vilkårn i 1984 radikalt andrlds. Skoln var amtslig, og dn var rammstyrt uanst søgningn. Drtil kom, at vi stod md ryggn mod murn, idt vi i t hug skull ffktur n 25 pct. bsparls. Mn vi var n ung skol prægt af stor ntusiasm. Md vors histori tog vi intt for givt, og vi kæmpd ihærdigt for skolns placring i uddannlssbilldt. Slv i 1984 var VUC ikk fuldt accptrt i t rt stift uddannlsssystm, og dt vill vi gør op md. Og dt gjord vi af nødvndighd vd først og frmmst at sikr kvalitt i gymnasit, ligsom jg prsonligt i hl min ldrtid dltog aktivt i arbjdsgruppr, kommissionr, udvalg og lovforbrdnd arbjd i Ministrits gymnasiafdling og i univrsittsafdlingn vdr. kandidatuddannlsrn. Faglighd og bsparlsr Situationn i 1984 tvang os altså til at sats btydligt på faglighdn i fagn, samtidig md at vi rjst os op ung som vi var ftr bsparlsrn. Lad mig drfor på dnn bagrund gå tilbag til t muligt lærstykk, nmlig faglighdn. For faglighd har n vinkl indad i skoln som bskrvt ovnfor. Dn skal sikr og udvikl vors krnprodukt, som finds i d nklt fag. Mn dn har også n vinkl udadtil. Faglighdn skal brings i kontakt md omvrdnns forvntningr til skoln som offntlig organisation. For at indkrds btydningn af faglighd som pjlmærk i rsponsn på omvrdnns krav og forvntningr til VUC vil jg s på VUC Aarhus nyr histori, for dt r bl.a. i skolns rflksion bag diss rsponsr Som t ld i Kommunalrformn får VUC Århus fra 2007 dt ovrordnd ansvar for Forbrdnd Voksnundrvisning (FVU) og ordblindundrvisning (OBU) i Århus og skal kontrahr md skolr i områdt, dr r i stand til at gnnmfør undrvisningn på diss områdr. VUC Århus skal så ovrvåg dnn undrvisning på statns vgn. Samtidig blivr VUC på Samsø n afdling undr VUC Århus Undrvisningspavillonr i gårdn på Ingrslvs Boulvard Skol 2013

17 på historisk omvrdnskrav, at d bærnd værdir bag dt modrn VUC Aarhus kan finds. Hr udgør arbjdsmarkdt nmlig n vigtig påvirkning. Dls vd individull hnvisningr fra arbjdsformidlingr. Dls og især ftr Schlütr-rgringrn i slutfirsrn vd at tablr samld uddannlssforløb for ldig oft i samarbjd md AMU-cntr llr rhvrvsskolr. Dnn aktivitt voksd så ksplosivt i 1990 rn, at vi mått omtænk vors organisationsplan. Vi tilføjd i 1994 n projktafdling md gn ldr, gt budgt og gn lærr. Tilsvarnd gjord vi AVU-afdlingn, HF-afdlingn og Srvicafdlingn (administration og bygningr) til slvstændig divisionr hvr md n faglig ldr md dn rigtig uddannlssbaggrund. På skolns indr front var divisionalisring n mgt positiv oplvls. Dn undrstrgd faglighdn i afdlingrn, og n særlig glæd for mig var dt at s, hvorlds Srvicafdlingns mdarbjdr blv styrkt intrnt på n skol, dr jo naturligt nok prægs af lærr og undrvisning. En organisationsform, som stadig ksistrr på skoln, slvom Projktafdlingn nu r ndlagt og rstattt af n konsulnttjnst kaldt VUC Erhvrv. Aktivittn i forhold til arbjdsmarkdt btød også t intnsivt og mgt frugtbart samarbjd md rhvrvsskolrn i byn, md hvm vi skabt Uddannlsssamarbjdt i Aarhus. Vi lært hr dn vansklig kunst at samarbjd åbnt og tillidsfuldt md andr skolr om dt bdst mulig tilbud. Mobil karaktrfasthd Dr r nogt bfrind pragmatisk og livsnært ovr VUC s cntral og vdvarnd roll i dt dansk uddannlsssystm. På individnivaut accptrr dt dansk samfund via VUC, at dt nklt mnnsk r fjlbarligt og ikk altid handlr rationlt. Oft vælgs dr ikk, llr dr vælgs forkrt. VUC r stdt, hvor valg kan træffs llr omgørs. Og på systmnivaut accptrr dt dansk samfund via VUC, at intt systm r fuldkommnt, j hllr uddannlsssystmt. VUC r drfor dn buffr, dr får d øvrig dllmntr af dt dansk uddannlsssystm til at hæng sammn. Tilsammn sikrr dtt maksimal mobilitt for dn nklt og stor flksibilitt for systmt. En dansk forskr har skrvt PhD om VUC som institution, og hun dfinrd VUC som n nhd md mobil karaktrfasthd. Karaktrfasthdn r i min optik VUC s systmisk rollr i uddannlsssystmt som bskrvt ovnfor. Og mobilittn r VUC s vn til også at vær rsponsiv ovr for omvrdnns skiftnd krav og forvntningr: Folkoplysning, dt social systm, arbjdsmarkdt m.m. VUC Aarhus har gnnmlvt hl dn dansk VUC-histori og har aktivt påvirkt dn. Dt r sammnfattnd mit postulat, at VUC Aarhus i særlig grad har bidragt til at styrk VUC s systmisk rollr i uddannlsssystmt for md basis i dnn krn af karaktrfasthd (og faglighd) at kunn rækk ud til stadig ny målgruppr i t frugtbart samarbjd md andr. Md rspkt for dn nklt, ralistisk krav til undrvisning og dltagr og vilj til samarbjd, sådan som vi har lært dt i mødt md vors omvrdn. Prbn Clausn Fhv. rktor I 2008 tilbyds dr som nogt nyt på VUC Århus VUC Flx, som r intrntbasrt undrvisning. I august 2009 blv 2-årigt HF tilbudt på VUC Århus

18 Tr spørgsmål til rktor Erik Ernø-Kjølhd om flytningn til Dalgas Avnu 2 TANKER OM FLYTNING opstart og ny skolkultur på DA2 1 Hvilk fordl mnr du, vi får som skol vd at bliv samlt på én og samm adrss? For kursistrn btydr dt, at d vil oplv at gå på n stor og flot skol md massr af mdkursistr, god plads og god facilittr. Båd i undrvisningslokalr, studiområdr, bibliotk, kantin og faglokalr. D ny fysisk rammr givr mulighd for at tilbyd ndnu mr spændnd og varirt undrvisning og t ndnu bdr studimiljø nd på vors hidtidig adrssr. Vi kan jo håb, at dt givr t løft til båd frmmødt og gnnmførsln! Skoln blivr ftr samlingn på DA2 også langt mr synlig i bybilldt, og dn synlighd tror jg vil giv kursistrn n størr grad af idntifikation md skoln, nd vi har oplvt tidligr. For os mdarbjdr r dr stor fordl md hnsyn til faglighd og samarbjd, båd når vi snakkr undrvisning, vjldning, srvic og administration. Nu bfindr vi os på én adrss, og så får vi også nmmr vd at dl rfaringr og vidn, og vi får bdr mulighdr for at kommunikr og samarbjd md hinandn om vors opgavr. Vors fagmiljør indn for administration, vjldning og undrvisning rykkr tættr sammn, og nærhdn til hinandn styrkr båd faglighdn og samarbjdt. På DA2 får jo vi som nogt nyt n mass rigtig god lærrforbrdlsslokalr mang flr nd vi hidtil har haft - og jg r sikkr på, at d mang ny lærrarbjdspladsr vil få stor og positiv btydning for lærrsamarbjdt. Flr og bdr lærrarbjdspladsr btydr ny og forbdrd mulighdr for løbnd at få talt sammn om kursistr, hold, fag osv., og dt btydr også bdr mulighdr for dt mr langsigtd lærrsamarbjd om pædagogisk udvikling og fagudvikling. Dr r slvfølglig også n hlt rækk konkrt stordriftsfordl forbundt md, at vi frmovr kun skal srvicr ét samlt bygningskomplks i stdt for fir adskilt adrssr md kantin, administration, IT, rngøring, pdlsrvic osv. I 2011 ovrtagr skoln hl bygningskomplkst Sankt Josph (SJ) på Bülowsgad 68. VUC Århus har sid 1985 haft undrvisningsaktivittr på SJ, mn ftr n vandskad, som krævr omfattnd rnovring, vælgr Kommunn at giv VUC Århus lov til at ovrtag hl bygningn. I januar 2011 skiftd Aarhus Kommun boll-å t ud md dobblt-a. Samm år fulgt VUC Aarhus trop og sagd drmd farvl til Å t Farvl til dn gaml, fin hav på Sankt Josph - juni

19 2 Er dr nogt, vi skal vær særligt opmærksomm på, for at få dn bdst mulig start på samlingn? Ja, dt r dr. Dr r mang fordl vd flytningn, mn dr r slvfølglig også ulmpr og problmr forbundt md dt. Til at bgynd md tror jg, at n dl mdarbjdr og kursistr vil kunn oplv DA2 som stor og måsk lidt forvirrnd at find rundt i. Vors ny skol r på m 2, og dt tagr tid at lær at find rundt og at find sig til rtt i bygningrn. Drfor kan dr godt hos nogn opstå n følls af hjmløshd og mangl på ovrskulighd. Når dn følls så blivr holdt op imod, at vi kommr fra fir adrssr, som hvr især r nmm at ovrsku, så kan flytningn til DA2 godt for nogn bliv oplvt som n følls af tab. Man har md flytningn mistt t godt og ovrskuligt nærmiljø, og man oplvr måsk ovnikøbt at kontaktn til særligt værdsatt kollgr r blvt mindr, fordi man tidligr var vant til oft at løb på hinandn på gangn, i prsonalrummt osv. Dt tab af nærmiljø skal vi vær bvidst om. Vi har som skol drfor n udfordring md på dn n sid at bvar dt bdst fra vors tidligr nærmiljør, samtidig md at vi på dn andn sid slvfølglig ikk må lukk os om os slv. Vi skal ntop udnytt fordln vd, at vi på DA2 kan møds på tværs og skab ny dynamik i kraft af bdr facilittr, størr og stærkr fagmiljør og nærhd til flr kollgr nd hidtil. Dt r n vansklig balanc, som vi skal arbjd bvidst md. 3 Tror du, at vors skolkultur ændrr sig vd, at vi samls undr ét tag? Ja, dt tror jg. Mn jg tror, dt vil sk gradvist og i n glidnd bvægls, dr gør, at vi i n travl hvrdag måsk har svært vd at sætt fingrn præcist på, hvornår og hvordan vors kultur ændrr sig. Mn når vi går fra at vær fordlt på fir adrssr md to hovdadrssr og to satllittr til at bliv samlt all sammn på DA2, så skal vi gnopfind os slv som én skol. En skol, dr gansk vist bstår af tr områdr og fm afdlingr, mn hvor all mdarbjdr og kursistr nu md ét bfindr sig undr samm tag. Aln størrlsn på vors hus og d mang mnnskr, dr færds i bygningrn, kommr udn tvivl til at ændr vors slvforståls, vors synlighd i byn og vors indbyrds rlationr til hinandn. Og dt vil gæld såvl for mdarbjdr som for kursistr. At all ftr sommrfrin nu r kommt undr ét tag btydr også, at vi nu mr nd før har brug for at find frm til n fælls VUC-kultur. Hvad r dt for værdir, og hvad r dt for normr for f.ks. godt samarbjd og tillidsfuld kommunikation, som frmovr skal bind os sammn som én skol på tværs af afdlingr og uddannlsr? Ntop skolkultur blivr drfor t hovdmn for Samarbjdsudvalgt at arbjd md i dn kommnd tid. Vi startr slvfølglig ikk på bar bund, for vi skal bygg vidr på dn skolkultur, vi allrd har i dag. Vi skal bygg vidr på vors værdisæt, på vors vision om at bliv Danmarks bdst VUC, og vi skal bygg vidr på vors pjlmærkr, faglighd, ambitionr og kvalitt. Fra bstår VUC Aarhus af to næstn lig stor undrvisningsafdlingr på Ingrslvs Boulvard 3 (IBS) og Bülowsgad 68 (SJ) og drtil md satllittr på Sankt Pauls Gad 25 (SP), Kystvjn 17 (K) og Dalgas Avnu 6 (Bygning F). 17. august 2015 åbnr VUC Aarhus dørn for kursusstart på Dalgas Avnu 2. For først gang nognsind på én samlt adrss VUC Aarhus slår dørn op til kursusstart på Dalgas Avnu 2 19

20 HF-gografilærrn i gang md udpakning af flyttkassr til drs ny dpot. Som nogt nyt har d fåt t faglokal indrttt til ksprimntlt arbjd bl.a. md vask og laboratorifacilittr. 20

21 NYE OG BEDRE RAMMER for d naturvidnskablig fag Flytningn til Dalgas Avnu har givt oplagt mulighdr for at omtænk rammrn for undrvisningn på skoln. Sålds har n grupp af AVU- og HF-lærr arbjdt sammn om, hvordan vi som skol kan skab d bdst mulig rammr for d naturvidnskablig fag. Dt afgørnd ny blivr, at all naturvidnskablig faglokalr og drmd også faglærrn på d naturvidnskablig fag fra og md august 2015 samls på ét std. Hr vil dr vær fælls dpot / forbrdlsslokal for hhv. HF biologi, HF gografi og HF kmi samt t fælls til fysik på HF og til naturvidnskab på AVU. Samlingn samlingn af faglokalrn, og drmd også af faglærrn, blivr dt mgt lttr md faglig udvksling nu. Dt r nu ngang lttr lig at spørg n HF-faglærr, man alligvl arbjdr sid om sid md i dt daglig, nd som tidligr at skull hl vjn ovr på SJ for at still t opklarnd spørgsmål om n fysisk lov. MED SAMLINGEN AF FAGLOKALERNE, OG DERMED OGSÅ AF FAG- LÆRERNE, BLIVER DET MEGET LETTERE MED FAGLIG UDVEKSLING NU btydr også, at mgt af dt fin udstyr, som hidtil har samlt støv rundt omkring på skolns afdlingr, fordi dt ntn har vært for tungt llr har fyldt for mgt til, at man har kunnt fragt dt rundt såvl mllm som på afdlingrn, nu kan tags i anvndls. Md samlingn af faglokalrn skabs dr også bdr rammr for samarbjdt mllm AVU og HF, og ifølg Christina Ena Skovgaard, naturvidnskabslærr på AVU, vil dt giv t stort fagligt løft til undrvisningn: Naturvidnskab på AVU indholdr hl fir fag nmlig fysik, kmi, gografi og biologi, og da ingn af os, dr p.t. undrvisr i fagt, r uddannt i all fir fag, r dt nødvndigt md lidt fagligt input ngang imllm. Md Dr kommr også flr lokalr til d naturvidnskablig HF-fag bl.a. til gografi, som hidtil ikk har haft t faglokal indrttt til at udfør ksprimntlt arbjd f.ks. md vask og laboratorifacilittr. Dt har ifølg Gunvor Lundbk Egholm, gografi- og matmatiklærr på HF, hidtil har vært n udfordring: Sidn gymnasirformn i 2005 har dt vært n dl af bkndtgørlsn, at gografi skal vær t ksprimntlt fag. Dt har imidlrtid vært svært at lv op til, idt vi ikk har haft d bdst rammr for at udfold dnn dl af fagt. Dt får vi nu md to gografifaglokalr, hvor vi har mulighd for at lad vors ting bliv stånd. Dt lydr måsk mgt lavpraktisk, mn dt gør dt mgt lttr at lav stor som små forsøg. Christina Ena Skovgaard AVU-lærr Gunvor Lundbk Egholm HF-lærr 21

22 VUC AARHUS SLÅR DØRENE OP for fag og uddannlsr på dn ny adrss Stmningsbilldr fra kursusstart 17. august 2015 D mang ny kursistr blv budt vlkommn af mdarbjdr fra VUC Aarhus, dr kunn guid dm hn til rtt undrvisningslokal. All mdarbjdr var iført VUC Aarhus-T-shirt. Dn rød løbr var rullt ud for at markr dn stor dag i VUC Aarhus histori. 22

23 All kursistr fik vd kursus startn udlvrt VUC Aarhus-posr indholdnd infomatrial, t vlkomstbrv, n flask vand og to myslibarr. 23

24 24

25 Lærrband diskd op md jazz, swing og croon og var md til at skab n fstlig stmning. Kantinn skull hav vært åbnt 3. august, mn mått pga. udfordringr i byggprocssn vnt hlt til kursusstart md at slå dørn op. Som billdt visr, lykkds dt. 25

26 26

27 ÅRET DER GIK på skolns pædagogisk områdr 27

28 AVU-OMRÅDET Dn ordinær AVU-aktivitt faldt fra 368 i 2013 til 349 ralisrd årskursistr i I forhold til budgttt for 2014 var dr tal om n ndgang på 8,9 pct., hvorfor vi må konstatr, at forvntningrn til 2014 ikk blv indfrit fuldt ud for dn ordinær AVU-aktivitt. Gnrlt har søgningn ændrt sig fra fokus på FED-forløb til flr basisforløb, hvilkt btydr mindr holdstørrlsr, n mr rssourckrævnd kursistgrupp og størr udskiftning blandt kursistrn. Samm tndns har vi rgistrrt på klassforløbn på Indgangsår for tosprogd, hvor kursistgnnmgangn i ftrårt 2014 har vært størr nd sædvanligt. I ftrårt oplvd vi dsudn svigtnd søgning til vors 10. klasss turboforløb, som vi var nødt til at lukk. At vi fortsat r n skol for dm, dr ydr n indsats, afspjls trods strukturforskydningrn ovnfor i talln for gnnmførsl og prøvdltagls. Arbjdt md motivation og fastholdls har fortsat stor bvågnhd, og dt r lykkds at bvar nivaut fra Samtidig må vi dog rknd, at vi md d ksistrnd rammr nærmr os n stagnation for gnnmførsln. Prøvdltaglsn kan fortsat forbdrs md t øgt fokus på ksamnsbærnd fagudbud. Flx-tilbuddt r populært blandt mang af vors kursistr. Også i år oplvr vi n markant vækst i aktivittn svarnd til 54 pct. i forhold til Dn stignd søgning r blandt andt t rsultat af t størr fagudbud på flr nivaur samt n mr målrttt anvndls af blndd larning-koncptt, hvor Flx-tilbud intgrrs i t samlt uddannlssforløb. Dsudn har dt også vist sig at vær t attraktivt tilbud for mang, dr ikk har haft mulighd for at mød på skoln til ordinær undrvisning fm dag om ugn. FVU-aktivittn r stgt btydligt i Rsultatt r primært opnåt på baggrund af a) n satsning på kstrn aktivittr via VUC Erhvrv og b) implmntring af samarbjdsaftalr md kstrn samarbjdspartnr såsom AARHUS TECH, Århus Social- og Sundhdsskol og profssionshøjskoln VIA Univrsity Collg. Intrnt har forsøg md intgrrd forløb knyttt til ksistrnd tilrttlægglsr også i mindr grad vært md til at øg aktivittn. Dog har vi fortsat udfordringr md at frmm FVU-aktivittn i vors dagtilbud på gn adrssr. OBU-aktivittn har ikk indfrit forvntningrn i VUC Aarhus har fortsat n rt bskdn aktivitt på trods af flr tiltag. En rækk initiativr blv iværksat i 2013, mn vi manglr stadig at s stratgin udmønt sig i faktisk aktivitt. Vors primær OBU-aktivitt kan tilskrivs vors ordblindklassr på 9. og 10. klass samt ordinær ordblindhold, mns dt stadig r n udfordring at tablr OBU for især vors HF-kursistr og også i nogn grad at tablr kstrn hold hos vors samarbjdspartnr. Vi sr dog stadig t potntial i vors gn HF-uddannlsr samt på gymnasir, rhvrvsskolr, vidrgånd uddannlsr og virksomhdr, som vi samarbjdr md. SÆRLIGE INITIATIVER I UNDERVISNINGEN I ovrnsstmmls md skolns stratgi og handlingsplan r dr på AVU-områdt i 2014 gnnmført og igangsat n rækk særlig initiativr i undrvisningn.» Udvikling af nyt tilbud: 10. klass tilrttlagt md blndd larning. Dn almindlig holdundrvisning r supplrt md n flksibl tilrttlæggls, hvor vors Flx-matrial anvnds i klassn. Dsudn læss matmatik på Flx. Dtt tilgodsr d kursistr, dr har brug for flksibl løsningr i forhold til tilrttlægglsn af drs tid.» Læsstratgi r udarbjdt og præsntrt for lærrgruppn. Implmntring r igangsat md start 1. januar 2014.» Etablring af minikursr i forårt md fokus på læsog skrivfærdighdr i dansk og nglsk. 28

29 Årskursisttal og gnnmførsl Årskursistr Budgt 2014 Ralisrt 2014 Ændring Ændring i % AVU ,9 % AVU Flx ,0 % AVU i alt ,9 % FVU ,0 % OBU ,3 % I alt ,4 % Årskursistr på AVU-områdt n OBU n FVU n AVU Budgt 2015» Indsatsområdt DSA i fagn r gnnmført. All mdlmmr fra DSA-faggruppn r tilknyttt d stor faggruppr (dansk, matmatik, naturvidnskab og nglsk) som rssourcprsonr. Fokus r på dn sproglig dimnsion i all krnfagn (tortisk oplæg, workshops og faggrupparbjd).» Nyt tilbud til kursistr md diagnosr. Ny støttfunktion, Skrtærfunktion, til kursistr md særlig bhov r afprøvt og implmntrt.» Aktionslæringsforløb (IT i undrvisningn) for lærrgruppn r gnnmført. 29

30 DET GYMNASIALE OMRÅDE HF-nkltfag: I 2014 oplvd vi sammnholdt md 2013 t lill fald i antallt af årskursistr på HF-nkltfag svarnd til 15 årskursistr. Vi nåd op på 748 årskursistr, hvilkt svarr til n tilbaggang på 2 pct. Dtt skylds primært, at mulighdrn for faglig supplring blv bgrænst i rlation til SU, og at n størr dl af nkltfagskursistrn valgt at tag t af fagn på HF Flx, hvor vi så til gngæld oplvd n vækst. St i forhold til d budgttrd 728 årskursistr har vi på HF-nkltfag md 748 ralisrd årskursistr på trods af SU-rformn kunnt fasthold t stort antal årskursistr. Gnnmførsln md ksamn faldt gnrlt, slvom dr i d sidst par år har vært t øgt fokus på gnnmførsln i form af intnsivrt støtt til og motivation af kursistrn. Vi tilskrivr n væsntlig dl af dnn udvikling, at vi dls procntvis rkruttrr n stadig stignd andl af uddannlssfrmmd og rssourcsvag ung, og dls at vi har iværksat n strammr studiaktivittsprocdur for at undrstøtt t sriøst studimiljø på skoln. I årn frmovr fastholdr vi dt stærk fokus på at skab ndnu bdr undrvisningsmiljør gnnm bl.a. nivaudling, tutorordningr og øgt fastholdlssvjldning, og vi forvntr hrignnm ign at kunn øg gnnmførsln md ksamn. HF Flx: Tilvækstn på HF Flx var på 22 årskursistr, hvilkt btød, at vi i 2014 nåd op på 257 årskursistr. Dt svarr til n frmgang på næstn 10 pct. sammnholdt md Tilvækstn skylds primært n forskydning fra nkltfag til Flx. Gnnmførlsn på HF Flx liggr nognlund på samm nivau som årt før, mn dr r brug for at nytænk Flx-koncptt, idt vi også hr oplvr t stignd antal kursistr, som har brug for mr støtt undrvjs i forløbn. Vi må rknd, at dt ikk har vært tilstrækkligt at stramm op på vors opfølgning på kursistrns aflvringr. Også hr handlr dt om at skab bdr læringsmiljør, som kan fungr i virtul form. gn skol btydt, at vi har vært nødt til at sammnlægg to klassr i ovrgangn fra først til andt år. Gymnasial supplring: Vi oplvd markant ændringr på GS-områdt i Dt skylds ændringr i såvl SU-bkndtgørlsn som GS-bkndtgørlsn. I hovdtræk går diss ændringr ud på at koncntrr supplring omkring kort intnsiv forløb på 1-2 måndr. Dr r samtidig indført ny taxamtrrglr på GS-områdt, idt man fra 2014 r ovrgåt til såkaldt STÅ-opgørls. Dtt btydr, at taxamtrt aln udløss på d kursistr, dr bstår ksamn og ikk som tidligr d kursistr, som gnnmførr mindst 20 pct. af undrvisningsforløbt. Samlt st har dt btydt, at dr har vært t markant fald i antallt af tilskudsudløsnd årskursistr på gymnasial supplring fra 356 årskursistr i 2013 til 307 årskursistr i 2014 svarnd til 13,8 pct. Når faldt i årskursistr ikk r størr, skylds dt primært, at gnnmførsln md ksamn r markant højr på d kort intnsiv forløb. Sålds r gnnmførlsn på sommrholdn 96 pct. og på øvrig kort intnsiv forløb 92 pct. På halvårshold r gnnmførlsn nd på hhv. 81 pct. vd sommrksamn og 83 pct. vd vintrksamn. For hlårshold r gnnmførsln 62 pct. HF+: St i lyst af d varsld ændringr i grundlagt for gymnasial supplring opstod dr på skoln ftrårt 2013 planr om at gnopliv HF+, som drfor indgik i budgttt for Diss planr blv dog droppt i forårt 2014, da dt konkrt indhold af rformrn på GS-områdt blv kndt. Hr vist dt sig, at dr alligvl ikk var grundlag for at gnopliv HF+. 2-årigt HF: Vi har md 245 årskursistr på 2-årigt HF stort st fastholdt vors årskursisttal sammnholdt md I hl 2014 havd vi sks spor på dt 2-årig HF. Vi havd budgttrt md n syvnd klass på først år fra august 2014, mn dn kom ikk i gang, da dr kun var søgning til sks klassr. Sammnlignt md tidligr år har vi fåt færr kursistr ind på andt år fra andr skolr. Antagligt fordi d afgivnd skolr har øgt fokus på at fasthold drs lvr. Dtt har sammn md frafaldt på vors 30

31 Årskursisttal og gnnmførsl Årskursistr Budgt 2014 Ralisrt 2014 Ændring Ændring i % HF-nkltfag ,7 % HF Flx ,2 % 2-årigt HF ,8 % HF ,0 % GS (kskl. sommrkursr) ,2 % GS sommrkursr ,7 % I alt ,2 % Årskursistr på dt gymnasial områd Budgt 2015 n GIF n GS sommr n GS n 2-årigt HF n HF Flx n HF-nkltfag SÆRLIGE INITIATIVER I UNDERVISNINGEN Vi har i løbt af 2014 igangsat n rækk projktr, som sigtr mod at undrstøtt, at vi skabr d mst motivrnd læringsmiljør. Projktrn omfattr hl dt gymnasial områd og bstår af:» Hrtil kommr, at vi i hl 2014 fastholdt fokus på fastholdls og støtt, motivation og studiaktivitt, udvikling af lærrns komptncr og ovrgang til vidrgånd uddannls.» Aktionsforskningsprojkt t udviklingsprojkt, dr handlr om at lægg t nyt prspktiv på lærrrolln og på vors kursistr md hnblik på at bliv ndnu klogr på, hvad dr frmmr og hæmmr drs læring.» SIP t skoludviklingsprojkt initirt af UVM omhandlnd kvalittssikring og kvalittsudviklingmd fokus på kursistns læring.» E-didaktik t rgionalt projkt om udviklingn af dn lktronisk undrvisning i kultur- og samfundsfag og naturvidnskablig fag. GS-områdt: Ny tilrttlægglsr» I forlængls af dn ny SU-rform har dr på GS vært kørt forsøg md ny tilrttlægglsr i ftrårt Forsøgn har omfattt storhold md to lærr og blndd larning på aftnhold. Forsøgn fortsættr ind i forårt 2015 og valurs hrftr.» Rformrn har tillig btydt, at all SU-brttigd hold r blvt omlagt fra halv- og hlårstilrttlægglsr til komprimrd forløb á 1-3 måndrs varighd. 31

32 32

33 TAL OG OPGØRELSER FRA

34 Nøgltal Nøgltal Omsætning tkr Årts rsultat tkr Egnkapital tkr Årskursistr Rgnskab 2014 Indtægtr tkr. Statstilskud Dltagrbtaling og andr indtægtr Omsætning Udgiftr Undrvisningns gnnmførsl Markdsføring 475 Ldls og administration Bygningsdrift Aktivittr m. særlig tilskud Omkostningr i alt Driftsrsultat Finansill indtægtr 348 Finansill omkostningr -636 Årts rsultat Udgiftsfordlingr (katgorir) Illustrationn visr dn intrn fordling af skolns udgiftr på katgorir. Dt ss, at udgiftrn til undrvisningns gnnmførsl primært lærrlønningr og matrialr udgør 73 procnt af d samld udgiftr. D øvrig 27 procnt r fordlt på bygningr, ldls, administration og markdsføring. n Undrvisningns gnnmførls n Markdsføring n Ldls og administration n Bygningsdrift n Aktivittr md særligt tilskud 34

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere