K e n d e l s e: Ved brev af 20. december 2007 har registreret revisor A klaget over registreret revisor B i dennes egenskab af kvalitetskontrollant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved brev af 20. december 2007 har registreret revisor A klaget over registreret revisor B i dennes egenskab af kvalitetskontrollant."

Transkript

1 Den 25. maj 2010 blev der i sag nr. 70/2007-R Registreret revisor A (som indehaver af revisionsvirksomheden, A v/a, CVR-nr. xx xx xx xx) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 20. december 2007 har registreret revisor A klaget over registreret revisor B i dennes egenskab af kvalitetskontrollant. Klagen er indgivet til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer, men færdigbehandlet af Revisornævnet i medfør af 57, stk. 3, i revisorloven (lov nr. 468 af 17. juni 2008). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som registreret revisor fra den 23. december Klagen angår, om indklagede som kvalitetskontrollant ved udførelsen af kvalitetskontrol i klagers revisionsvirksomhed har forsømt sin pligt til at udføre sit arbejde med omhu og nøjagtighed og derved har handlet i strid med god revisorskik. Sagsfremstilling: Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer (nu Revisornævnet) afsagde den 20. september 2007 kendelse i en af Revisortilsynet indbragt klage over Registreret revisionsfirma A v/a. Klagen drejede sig om manglende implementering af et kvalitetsstyringssystem. Kvalitetskontrollen blev udført af indklagede som kvalitetskontrollant. Kendelsen er sålydende: Sagens omstændigheder: 1

2 Klageren udtog i 2004 indklagede til kvalitetskontrol, jf. kap. 9 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Kontrolbesøget blev udført af kontrollanten den 6. december Efter mødet sendte kontrollanten indklagede et notat dateret den 11. december Kontrollanten anførte i notatet, at han agter at henvise til det i erklæringen til Revisortilsynet. Kontrollanten sendte en erklæring om kvalitetskontrol til indklagede. Erklæringen var dateret den 30. november 2004, hvilket ifølge kontrollanten var en fejl, idet der var sket kopiering af grundteksterne fra en standarderklæring med denne datering. Erklæringen var på 3 sider, hvoraf der på side 2 var en overskrift med teksten Konklusion, men ingen tekst herunder. På side 3 er øverst anført: Tilføjelse til erklæring om kvalitetskontrol. Tilføjelsen, der er dateret den 10. december 2004 og underskrevet af kontrollanten, er sålydende: Forbehold Virksomheden har ikke etableret et generelt kvalitetsstyringssystem og procedurer for efterfølgende kvalitetskontrol, vurdering af uafhængighed og accept af kunder i henhold til Retningslinier for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Konklusion Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er vi ikke ved den udførte gennemgang blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at der er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav. Supplerende oplysning Revisionsvirksomhedens ledelse begrunder manglende beskrivelse af et kvalitetsstyringssystem med dels på grund af alder, er 64 år og dels på grund af, at der kun er ansat en kvart tids tasteassistent, og firmaet har anvendt det samme regnskabs- og revisionssystem i 30 år, hvor man har overholdt revisorlovgivningen. Man er dog ikke uvillig overfor, at implementere et kvalitetsstyringssystem i henhold til retningslinierne. Kontrollanten indsendte sin erklæring til klageren i december Erklæringen er dateret , men med håndskrift er det første 0 streget over, så datoen fremstår som rettet til den 14. Erklæringen er stemplet modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 16. december 2004 Af denne erklæring fremgår blandt andet: "Forbehold Revisionsfirmaet har ikke etableret et generelt kvalitetsstyringssystem og procedurer for efterfølgende intern kvalitetskontrol, vurdering af uafhængighed og accept af kunder i henhold til "Retningslinier for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom." Konklusion Som følge af det i forholdet anførte, er det vor opfattelse, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Med undtagelse af det i forbeholdet 2

3 anførte, er vi ikke ved den udførte gennemgang blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav. Supplerende oplysning Revisionsvirksomhedens ledelse begrunder manglende implementering og beskrivelse af et kvalitetsstyringssystem med: Dels på grund af alder, er 64 år og dels på grund af revisionsvirksomhedens størrelse og organisering, hvor revisionspersonale kun består af en kvart tids tasteassistent, og firmaet har anvendt det samme regnskabs- og revisionssystem i 30 år, hvor man har overholdt revisorlovgivningen. Vi har foreslået ledelsen, at der etableres et generelt kvalitetsstyringssystem samt procedurer for efterfølgende kvalitetskontrol. Endvidere foreslås, at der dokumenteres overholdelse af uafhængighedsreglerne samt acceptog aftalebreve med kunderne. Påtegnings- og erklæringsopgaver foreslås ændret således, at de udarbejdes efter konceptet i Danske Revisionsstandarder RS. Der udarbejdes reviewplan / revisionsplan, der fastlægger formål og kontrolmål samt rapport som et konkluderende notat før påtegning / erklæring. Der indsættes ledelsespåtegning for alle regnskaber, der udarbejdes i henhold til Årsregnskabsloven. Ledelsen er ikke uvillig, men indstillet på, at implementere et kvalitetsstyringssystem. Sagen blev behandlet på et møde i Disciplinærnævnet den 17. november 2006, hvor parterne mødte, og hvor indklagede og kontrollanten afgav forklaringer, samt på et møde den 24. august 2007, hvor indklagede på ny afgav forklaring. Indklagede har forklaret, at han blev selvstændig i Han havde været vant til at arbejde efter planer. Han drev en bogførings- og regnskabsvirksomhed. Hele hans system var bundet op på et for hver klient udarbejdet afslutningsark. På grundlag af dette ark foretog han kontrol. Det trykte regnskab og arbejdspapirer hertil er gemt i indtil 5 år efter et klientforhold måtte være ophørt. Indklagede har videre forklaret, at det ikke fremgik af kontrollantens erklæring af 10. december, at der skulle være tale om et udkast. Kontrollanten var af den opfattelse at indklagede havde et system. Dette skulle blot have været omskrevet. Indklagede brugte sit afslutningsark som dokumentation, hvilket medførte, at han havde en begrundet overbevisning om sit arbejde. Efter indklagedes opfattelse var der ikke hjemmel til at kræve skriftlig dokumentation. Kontrollanten, registreret revisor B, har forklaret, at han var på besøg hos indklagede i december Indklagede beskrev sit system mundtlig. Der forelå ikke en skriftlig redegørelse for kvalitetssikringssystemet. Foreholdt at der i sagen foreligger to redegørelser til Revisortilsynet har kontrollanten forklaret, at han ikke ved hvorfor. Der var et system, men det var ikke beskrevet. Efter mødet den 17. november 2006 har klageren begæret sagen udsat, idet indklagede den 8. november 2006 havde fremsendt yderligere bilag til nævnet. Disse bilag havde klageren ikke haft lejlighed til at tage stilling til, da klageren ikke havde fået kopi heraf. Formanden har på klagerens begæring tilladt, at klageren fik mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger til dette materiale. Der er herefter kommet flere indlæg fra begge parter. Kontrollanten har i en skrivelse af 28. november 2006 til Revisortilsynet bl.a. oplyst følgende: Forløbet omkring udarbejdelsen af erklæringen 3

4 Jeg sendte den 10. december 2004 til revisionsfirmaet A v/a et udkast til erklæring om kvalitetskontrol. Under brevhovedet stod [by] den 30. november 2004 på den dato. Denne dato skyldtes, at standardgrundteksterne i erklæringen, herunder konklusionen, var kopieret over fra en standarderklæring Men udkastet til A blev sendt den ifølge datering over underskriften. Dette udkast til erklæring blev herefter rettet til den endelige erklæring, som blev indsendt til Revisortilsynet den 14. december Ifølge min erindring drøftede jeg telefonisk udkastet og de ændringer, jeg ville foretage i konklusion og supplerende oplysninger med A. Det er af Revisortilsynet oplyst, at den indklagede virksomhed blev godkendt ved kontrollen vedrørende Parternes synspunkter:.. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Det bemærkes, at der ikke er tale om genoptagelse af sagen, idet der ikke var afsagt kendelse, da klageren begærede sagen udsat. Det må ved sagens afgørelse lægges til grund, at kontrollanten har afgivet 2 forskellige erklæringer: Den ene, som er dateret den 10. december 2004, er sendt til indklagede med en skrivelse, der er dateret den 30. november Den anden, som indklagede bestrider at have fået, før han den 5. august 2005 modtog den fra Disciplinærnævnet, er dateret den 4. december 2004, men er i hånden rettet til formentlig den 14. december Den ene erklæring godkender, at der er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, den anden siger, at der ikke er noget kvalitetsstyringssystem. Det er uacceptabelt og ikke nogen formel fejl, at en revisor en kontrollant afgiver 2 forskellige erklæringer. Allerede fordi der er afgivet 2 forskellige erklæringer, findes det af kontrollanten udførte arbejde at være behæftet med en sådan grad af usikkerhed, at det findes betænkeligt i en straffesagslignende nævnsbehandling at lægge dette til grund ved bedømmelse af klagen. Indklagedes frifindelsespåstand tages herefter til følge. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, Registreret revisionsfirma A v/a, CVR-nr.xxxxxxxx, frifindes. Af en skrivelse af 21. december 2006 fra Revisortilsynet til Disciplinærnævnet fremgik blandt andet følgende: Under mødet kom det frem, at advokaten ca. 7 dage forinden havde fremsendt supplerende materiale til Disciplinærnævnet, som vedrører det forhold, at der findes 2 forskellige daterede og underskrevne erklæringer fra kontrollanten. Disse dokumenter har ikke tidligere været sendt til Revisortilsynet, hverken af revisionsvirksomheden A 4

5 v/a, af dennes advokat eller af Disciplinærnævnet. Revisortilsynet havde derfor ikke forinden mødet haft tid og mulighed for at forberede og undersøge baggrunden for dokumenterne. Kontrollanten har udarbejdet en skriftlig forklaring på forløbet omkring udarbejdelsen af erklæringen. Redegørelsen er i øvrigt i overensstemmelse med den umiddelbare forklaring på sagsforløbet, som Revisortilsynet gav under mødet i Disciplinærnævnet. Kontrollanten har forklaret, at han den 10. december 2004 sendte et udkast til erklæringen til revisionsvirksomheden, for at denne kunne kommentere på erklæringen, forinden den blev fremsendt til Revisortilsynet. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med Revisortilsynets retningslinjer. Ved en fejltagelse kom der på udkastet en forkert dato (30. november 2004) ind under brevhovedet på grund af kopiering fra en standardtekst. Men udkastet blev sendt til revisionsvirksomheden den 10. december 2004, hvilken datering også er angivet over underskriften. Herefter drøftede kontrollanten telefonisk udkastet og ændringer i konklusionen og supplerende oplysninger med A. Den endelige erklæring, dateret den 14. december 2004, blev sendt til Revisortilsynet. Klager rejste efterfølgende erstatningskrav over for indklagede for omkostninger og tab i forbindelse med kontrollen, hvilket indklagede afviste. Af en skrivelse af 12. december 2007 fra indklagede til klager fremgår følgende: Den 15. december 2004 fremsendte jeg på fax til dig, erklæringen, som jeg samtidig sendte til Revisortilsynet. Jeg vedlægger dokumentation i form af faxkvitteringen, og det er således ikke korrekt, når du for Disciplinærnævnet har forklaret, at du ikke modtog erklæringen, dateret den Herudover er jeg af den opfattelse, at min kontrol og endelige erklæring indeholder de oplysninger, handlinger og forhold, der i henhold til de gældende regler skal være med, hvilket Revisortilsynets skrivelse til Disciplinærnævnet af 21. december 2006 bekræfter. Skrivelsen var bilagt fax-kvittering, hvoraf fremgår, at indklagede den 15. december 2004 kl har sendt en fax, bestående af 3 sider incl. fremsendelsesskrivelsen, til klager. Under punktet Bemærkninger er med håndskrift anført: Erklæringen, som jeg sender til Revisortilsynet i dag. Klagen: Klager har i klageskrivelsen formuleret klagen i anledning af det af indklagede udførte arbejde som kvalitetskontrollant for klagers revisionsvirksomhed således: 5

6 1. Arbejdet er udført i strid med Lov nr. 320 af 30. april 2003, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. 2. Arbejdet er udført i strid med BEK nr. 337 af 10. maj 2004, Bekendtgørelse om Kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. 3. Arbejdet er udført i strid med Revisionsstandard RS1 punkt 94,95,96 og Arbejdet er udført i strid med Lov 237 af 28. marts 2003, lov om køb. 5. Indklagede har ved skrivelse af 12. december 2007 anført (vedlagt som bilag 4) det er således ikke korrekt, når du for Disciplinærnævnet har forklaret, at du ikke modtog erklæringen, dateret den Som begrundelse for disse punkter er henvist til det daværende Disciplinærnævns kendelse af 20. september 2007 og sagens bilag. Sagens behandling: Der har været afholdt et møde i Revisornævnet den 24. april 2009, hvor sagen blev udsat på behandlingen af en anden for nævnet verserende sag, der ligeledes omhandler en klage over en kvalitetskontrollant. Som følge af denne og den tilsvarende sag (nr. 26/2008-R) har Revisornævnet af egen drift taget spørgsmålet om nævnets kompetence op til overvejelse og har i den anledning indhentet en udtalelse herom fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Nævnets høringsskrivelse har følgende ordlyd: Revisornævnet behandler for tiden to sagskomplekser, der hver udspringer at en klage fra Revisortilsynet i anledning af kvalitetskontrol. I begge tilfælde har den revisor (eller revisionsvirksomhed), som Revisortilsynet har indklaget, reageret på klagen ved at kontraindklage den revisor, der som kvalitetskontrollant har udført kvalitetskontrollen for tilsynet. Disse sager aktualiserer spørgsmålet, om andre end Revisortilsynet har adgang til at indbringe kvalitetskontrollanten for nævnet, Dette spørgsmål har ikke tidligere foreligget for nævnet til bedømmelse. Efter overgangsbestemmelsen i 57 i Revisorloven af 2008 (i det følgende RL 2008) skal begge tilfælde afgøres efter Revisorloven af 2003 (i det følgende RL 2003), men spørgsmålet kan fremover også opstå i sager, der alene skal bedømmes efter RL Ved RL 2003 ( 19, stk. 3) blev det daværende Disciplinærnævns kompetence begrænset til erklæringsarbejde, og denne ordning er i det væsentlige opretholdt for det nuværende Revisornævns vedkommende ved RL 2008 ( 43, stk. 3). I begge love blev det fastlagt i 1, stk. 2, hvad der skal forstås ved erklæringsarbejde. Med RL 2003, hvor Revisortilsynet blev oprettet, indførtes lovpligtig kvalitetskontrol, og denne ordning er i hovedtræk videreført under RL Allerede RL 2003 foreskrev (i 16, stk. 3, 1. pkt.), at kvalitetskontrollanten skulle afgive en erklæring til Revisortilsynet om den udførte kontrol, og ved RL 2008 er det nu udtrykkeligt blevet præciseret (i 35, stk. 3, sidste pkt.), at denne erklæring er omfattet af 1 stk. 2. 6

7 Med henvisning hertil kan der derfor argumenteres for, at kontrollanten og dennes erklæringsafgivelse utvivlsomt er omfattet at nævnets kompetence. Konsekvensen af denne fortolkning vil i så fald være, at kontrollanten kan indbringes for nævnet såvel af den kontrollerede som af enhver anden med fornøden retlig interesse samt af de myndigheder m.v., for hvilke kravet om retlig interesse ikke gælder. Konsekvensen vil endvidere være, at kontrollanten kan indbringes på et hvilket som helst stadium af sagsbehandlingen i Revisortilsynet. Kontrollanten vil således kunne indbringes for nævnet, så snart dennes erklæring om kvalitetskontrollen er afgivet, selv om Revisortilsynets afgørelse ikke foreligger, og tilsynet endnu ikke har nået at forholde sig til erklæringen. Endvidere vil kontrollanten kunne indbringes uafhængigt af, om Revisortilsynets sagsbehandling fører til, at tilsynet beslutter at indbringe den kontrollerede for nævnet eller ej. Endelig vil kontrollanten ligeledes kunne indbringes i anledning af sin erklæring, uanset at Revisortilsynet har truffet afgørelse om kvalitetskontrollens udfald og herved har lagt erklæringen til grund for sin afgørelse. Efter 51, stk. 3, i RL 2008 (tidligere 18, stk. 2, i RL 2003) kan Revisortilsynets afgørelser imidlertid ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Med henvisning hertil kan der derfor argumenteres for, at bestemmelsen bygger på en forudsætning om, at Revisortilsynets afgørelse heller ikke kan påklages ved i stedet at formulere klagen som en klage til nævnet over kontrollanten(s erklæring), hvorved der reelt ville blive tale om en efterprøvelse af grundlaget for tilsynets sagsbehandling og afgørelse. Det synes at stemme med denne fortolkning, at der ved bekendtgørelsen om kvalitetskontrol stedse kun er indrømmet Revisortilsynet - men ikke andre - adgang til at indbringe kontrollanten for nævnet ( 28, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 42/2009 og tidligere 21, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 337/2004). På denne baggrund har nævnet fundet det rettest, forinden der træffes afgørelse, at indhente en udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som ressortmyndighed for revisorlovgivningen. Nævnet skal derfor anmode styrelsen om en udtalelse om, hvorvidt andre end Revisortilsynet efter styrelsens opfattelse har adgang til at indbringe kontrollanten for nævnet i anledning af dennes erklæring om den udførte kvalitetskontrol. Det bedes angivet, såfremt besvarelsen er afhængig af, om RL 2003 eller RL 2008 skal finde anvendelse ved bedømmelsen. Det bemærkes, at problemstillingen naturligvis har til forudsætning, at Revisortilsynet ikke undtagelsesvis har udpeget en kvalitetskontrollant, som ikke er revisor, jf. RL , stk. 1,4. pkt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har besvaret henvendelsen således ved brev af 25. november 2009: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget Revisornævnets brev af 9. oktober 2009, hvori Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmodes om en udtalelse om, hvorvidt andre end Revisortilsynet har adgang til at indbringe en kvalitetskontrollant for nævnet i anledning af, at dennes erklæring om den udførte kontrol. Revisornævnet henviser til, at der for nævnet verserer to sager, indklaget for nævnet af Revisortilsynet, hvor den kontrollerede revisionsvirksomhed/revisor har reageret på indbringelsen ved at kontraindklage den revisor, der som kvalitetskontrollant har udført 7

8 kvalitetskontrollen for tilsynet. Revisornævnet anfører, at disse sager aktualiserer spørgsmålet, om andre end Revisortilsynet har adgang til at indbringe kvalitetskontrollanten for nævnet. Revisornævnet oplyser, at begge sager skal afgøres efter Revisorloven af 2003 (RL 2003), men at spørgsmålet også kan opstå i sager, der skal bedømmes efter Revisorloven af 2008 (RL 2008). Revisornævnet anfører i brevet, at Revisortilsynets afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. 51, stk. 3, i RL 2008, og at der med henvisning hertil kan argumenteres for, at bestemmelsen bygger på en forudsætning om, at Revisortilsynets afgørelse heller ikke kan påklages ved i stedet at formulere klagen som en klage til nævnet over kontrollanten(s erklæring), hvorved der reelt ville blive tale om en efterprøvelse af grundlaget for tilsynets sagsbehandling og afgørelse. Nævnet anfører videre, at det synes at stemme med denne fortolkning, at der ved bekendtgørelse om kvalitetskontrol stedse kun er indrømmet Revisortilsynet - men ikke andre - adgang til at indbringe kontrollanten for nævnet ( 28, stk. 2, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 42/2009 og tidligere 21, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 337/2004). I den anledning skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtale, at man er enig med Revisornævnet i nævnets udlægning af reglerne samt at en sådan udlægning har ligget til grund for både RL 2003 og RL Kvalitetskontrollanten er en del at Revisortilsynet og såfremt den kontrollerede ønsker at klage over kvalitetskontrollanten(s erklæring) skal den kontrollerede bruge den klageadgang, der findes inden for Revisortilsynets virke. Sagen har på ny været behandlet på et møde i nævnet den 23. april 2010, hvor klager gav møde. Klager har på mødet anført, at indklagedes påstand om, at den første erklæring var et udkast, ikke er rigtig. Det fremgår således hverken af erklæringen eller af fremsendelsesskrivelsen, hvorefter han ville blive ringet op om den erklæring, der ville blive sendt til Revisortilsynet. Der er således ikke tale om et udkast. Den erklæring, som indklagede sendte til ham pr. fax den 15. december 2004 var en erklæring dateret den 4. december 2004 og ikke den 14. december Det er således rigtigt, når han har fastholdt, at han ikke har fået erklæringen af den 14. december Indklagede må have sendt en erklæring til ham og en anden til Revisortilsynet, hvor han har rettet datoen. Indklagede har således overtrådt lovgivningen om kvalitetskontrol, og hans arbejde har været værdiløst. Det fremgår ikke af reglerne om kvalitetsstyring, at et kvalitetsstyringssystem skal være skriftligt dokumenteret. Indklagede har rettet henvendelse til FRR og har her fået bekræftet, at den tidligere lovgivning, der var gældende for kvalitetskontrollen for 2004 og 2005 ikke nøjagtigt beskrev, hvorvidt et kvalitetsstyringssystem skulle foreligge skriftligt. Det var imidlertid netop den manglende skriftlige dokumentation for klagers kvalitetsstyringssystem, der førte til indklagedes forbehold i erklæringen, og det viser, at indklagede ikke har de fornødne faglige kvalifikationer. Nævnet har kompetence til at behandle sagen, idet en kvalitetskontrollant er undergivet et almindeligt revisoransvar. Parternes bemærkninger: 8

9 Klager har henvist til Disciplinærnævnets kendelse af 20. september 2007, hvorefter Det er uacceptabelt og ikke nogen formel fejl, at en revisor en kontrollant afgiver 2 forskellige erklæringer, og har gjort gældende, at indklagede herved har udvist manglende omhu og nøjagtighed og derved har udført sit hverv i strid med god revisorskik. Indklagede har endvidere handlet i strid med revisorloven, bekendtgørelsen om kvalitetskontrol, revisionsstandarder og lov om køb, ligesom indklagede har afgivet ukorrekt forklaring for nævnet om, at klager havde modtaget erklæringen af 14. december Det er en skærpende omstændighed, at indklagede har afgivet erklæringen i sin egenskab af kvalitetskontrollant. Indklagede har anført, at som det fremgår af Disciplinærnævnets afgørelse af 20. september 2007 blev klager ringet op den 14. december 2004, hvor indklagede meddelte, at han til erstatning for udkastet sendte en fornyet renskrevet erklæring til Revisortilsynet. Desuden blev ordlyden af denne omtalt telefonisk. Indklagede sendte endvidere pr. fax den 15. december 2004 kopien af den til Revisortilsynet sendte erklæring til klager. Dokumentation herfor findes i form af fax-udskrift af 15. december 2004 (succesfuld overførsel). Under bemærkninger er det anført, at erklæringen til Revisortilsynet er medsendt. Derfor må det lægges til grund, at klager har modtaget kopi af den erklæring, der er tilgået Revisortilsynet den 15. december Der var i udkastet til erklæring af 10. december 2004 taget forbehold for manglende etablering af et generelt kvalitetsstyringssystem og procedurer for vurdering af accept af kunder og uafhængighed, men ved en fejl var en standardkonklusion kopieret over i erklæringen. Denne konklusion var ikke tilrettet i overensstemmelse med forbeholdet. Dette mm. blev rettet i forbindelse med telefonsamtale med klager, før den endelige erklæring til Revisortilsynet af 14. december 2004 blev sendt og kopi faxet til klager den 15. december Der er således en forklaring på de to forskellige erklæringer, udkastet og den endelige erklæring, blot er faxdokumentationen for fremsendt erklæring af 15. december 2004 til klager ikke kommet til Disciplinærnævnets kendskab på tidspunktet for nævnets kendelse af 20. september Indklagede respekterer Disciplinærnævnets afgørelse, men føjer til, at havde udkastet ikke været underskrevet, kunne Disciplinærnævnet have afsagt kendelse på baggrund af den endelige erklæring, hvorefter der ikke var etableret et beskrevet kvalitetsstyringssystem. Disciplinærnævnets afgørelse giver ikke grundlag for at klage i øvrigt over indklagedes arbejde som kvalitetskontrollant. Erklæringens forbehold, konklusion og supplerende oplysninger på baggrund af arbejdspapirerne støttes også af Revisortilsynets skrivelse til nævnet af 21. december Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Efter 57, stk.3 og 4, i Revisorloven af 2008 skal sagen afgøres efter Revisorloven af medlemmer (Dorrit Kirckhoff Hansen, Flemming Petersen, Birthe Werner og Lene Andersen) udtaler herefter: Ved 16, stk. 3, i Revisorloven af 2003 blev det foreskrevet, at kvalitetskontrollanten skulle afgive en erklæring til Revisortilsynet om den gennemførte kontrol med beskrivelse af kontrollens genstand, art og omfang samt en vurdering af kontrolresultatet. 9

10 Det bemærkes, at revisors erklæring afgivet efter udførelse af kvalitetskontrol i sager, hvor den kontrollerede revisor af Revisortilsynet er indklaget for Revisornævnet, indgår og bedømmes som øvrige oplysninger og dokumentation ved Revisornævnets afgørelse i den pågældende sag. Det daværende disciplinærnævns kompetence blev samtidig ved 19, stk. 3, afgrænset til erklæringsarbejde som nærmere angivet i 1, stk. 2, hvorefter loven blandt andet finder anvendelse ved revisors afgivelse af erklæringer der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen. I forarbejderne til denne bestemmelse blev det blandt andet anført (FT , Till. A, side 3634): For at undgå enhver afgrænsningstvivl og fordi det findes hensigtsmæssigt, at loven omfatter alle de situationer, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant, foreslås det, at lovens område omfatter enhver form for erklæringsafgivelse over for tredjemand Der er ikke sket ændringer i de erklæringsopgaver, forslaget i stk. 2 definerer som sit område. Det er de samme opgaver, som er omfattet af den gældende lovgivning. Der er således tale om alle de erklæringer, revisor afgiver hvad enten de er lovbundne eller frivillige. De eneste erklæringer, der er undtaget, er erklæringer, som klart tilkendegiver, at de udelukkende er til hvervgiverens eget brug. Ved Revisorloven af 2008 blev bestemmelsen videreført således, at det nu er foreskrevet i 35, stk. 3, at kvalitetskontrollanten skal udfærdige en rapport, og det hedder nu videre i 3. pkt.: Udføres kontrollen af en revisor, udfærdiges rapporten i form af en erklæring efter 1, stk. 2. I bemærkningerne til denne bestemmelse anførtes (lovforslag L 120 af 27. marts 2008, særtryk side 89): I bestemmelsen præciseres, at når kvalitetskontrollen er udført af en revisor, skal rapporten udarbejdes som en erklæring i henhold til forslagets 1, stk. 2. Dvs. en erklæring med sikkerhed. Det svarer til den gældende praksis. På denne baggrund finder vi, at kontrollantens erklæring efter 16 i Revisorloven af 2003 er omfattet af 1, stk. 2, i samme lov. Vi finder ikke holdepunkter for at fastslå, at kontrollantens erklæring efter 18 eller på andet grundlag skulle være undtaget fra nævnets prøvelsesadgang. Derfor finder vi, at nævnet kan behandle klagen. Nævnet har ved den oven for citerede kendelse af 20. september 2007 fundet, at den af indklagede/kontrollanten udfærdigede erklæring(er) ikke kan lægges til grund. Vi finder på denne baggrund ikke grundlag for på ny at tage stilling til indholdet som sådan i denne erklæring(er), idet nævnets afgørelse af 20. september 2007 må anses for endelig. Derfor afvises denne del af klagen. 10

11 Herefter finder vi, at der under denne sag alene kan tage stilling til klagen over, at indklagede/kontrollanten skulle have afgivet to til dels modstridende erklæringer i forbindelse med kontrollen hos klager. Vi er enige med klager i, at den første underskrevne - erklæring om kvalitetskontrollen, som indklagede sendte til klager den 30. november 2004, og som er dateret den 10. december 2004, ikke er betegnet som eller i øvrigt fremstår som et udkast til en erklæring. Med hensyn til den anden erklæring lægger nævnet efter faxkvitteringen til grund, at indklagede den 15. december 2004 sendte denne rettede - erklæring klager, dog således at erklæringen var dateret den 4. december 2004, mens datoen på det til Revisortilsynet fremsendte eksemplar af erklæringen var rettet til den 14. december Uanset at vi således lægger til grund, at klager ved den omhandlede fax havde modtaget erklæringen, som Revisortilsynets klage byggede på, finder vi, at indklagede ved til klager at have fremsendt to erklæringer om den udførte kvalitetskontrol, der på samme grundlag indeholdt forskellige konklusioner og derved skabte usikkerhed om erklæringsafgivelsen - har forsømt at udvise den fornødne omhu og nøjagtighed og derved har tilsidesat god revisorskik. Indklagedes forklaring om, hvorledes dette er sket, kan ikke føre til andet resultat. Vi finder, at indklagede for overtrædelsen af 2, stk. 2, i Revisorloven af 2003 og den skete tilsidesættelse af god revisorskik i medfør af 20, stk. 1, i samme lov skal pålægges en bøde på kr. 1 medlem (Lone Molsted) udtaler: Af de grunde, der er anført af flertallet, er jeg enig i, at kontrollantens erklæring er omfattet af 1, stk. 2, i Revisorloven af Ved denne lov indførtes obligatorisk kvalitetskontrol. Håndhævelsen af revisionsvirksomhedernes pligt til at etablere et kvalitetsstyringssystem blev overladt til Revisortilsynet, der blev oprettet til formålet. Udøvelsen af kvalitetskontrollen foregår ifølge den valgte model således, at den fysiske kontrol i revisionsvirksomhederne foretages af et korps af revisorer, der er godkendt af Revisortilsynet som kontrollanter og skal afgive en erklæring til Revisortilsynet om forløbet af kontrolbesøget. På grundlag af denne erklæring træffer Revisortilsynet afgørelse om udfaldet af kontrollen. I bemærkningerne til 16 hedder det herom i lovforslaget (FT , Till. A, side ): De erklæringer, som ikke omtaler væsentlige fejl og mangler hos den kontrollerede, kan som hovedregel arkiveres, uden at der foretages yderligere. Stk. 4 giver Revisortilsynet mulighed for at indhente de oplysninger herunder kvalitetskontrollantens arbejdspapirer der skønnes nødvendige for at vurdere en kontrolleret revisionsvirksomhed. Tilsynets mulighed for indsigt i kontrollantens arbejdspapirer, er en betingelse for, at tilsynet kan gennemføre en efterfølgende kontrol af kvalitetskontrollantens arbejde. Tilsynet har selv mulighed for at deltage i kontrolbesøg, hvis det i sjældne tilfælde findes fornødent, f. eks. hvis der er mistanke om, at kontrollanten ikke gør sit arbejde tilfredsstillende. 11

12 I lovens forarbejder er det præciseret, at Revisortilsynet er et uafhængigt organ med et nærmere angivet ansvarsområde. I tilslutning til Betænkning 1411/2002 s. 137 hedder det herom i bemærkningerne til lovforslaget (FT , Till. A, side 3629): g) Der indføres obligatorisk kvalitetskontrol via et uafhængigt Revisortilsyn: Med lovforslaget etableres et uafhængigt Revisortilsyn, der i overensstemmelse med den omtalte EU-henstilling om kvalitetssikring skal forestå den uafhængige kvalitetskontrol, der indgår som en væsentlig del af sikringen af revisors uafhængighed. Kvalitetssikringen forestås af et uafhængigt Revisortilsyn, hvor flertallet af medlemmerne ikke er revisorer. I forbindelse med kontrollen af en revisionsvirksomhed skal kontrollanten bl.a. påse, at revisionsvirksomheden har opstillet de fornødne retningslinier Lovforslaget opstiller rammerne for kvalitetskontrollen. Revisortilsynet skal sikre, at kvalitetskontrollen udføres i overensstemmelse med lovens regler og har bl.a. det overordnede ansvar for hvem der udvælges til kontrol, hvem der skal udføre kontrollen, uddannelse af kontrollanter, reaktioner på resultatet af den enkelte kontrol. Det forhold, at Revisortilsynet har det overordnede ansvar betyder dog ikke, at opgaverne nødvendigvis skal løses af tilsynet selv. Ved 18, stk. 2, blev Revisortilsynet føjet til den kreds af myndigheder, hvis afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Dette skete ifølge bemærkningerne (FT , Till. A, side 3659) med følgende begrundelse (jf. Betænkning 1411/2002 s. 220): Som en naturlig følge af, at Revisortilsynet får selvstændig kompetence, som er fastlagt under hensyn til de særlige opgaver, tilsynet skal varetage, er det foreslået, at Revisortilsynets afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Under hensyn til Revisortilsynets uafhængige stilling sammenholdt med den betydning, som kontrollanten og dennes erklæring indtager i forhold til Revisortilsynets afgørelse, finder jeg, at 18, stk. 2, efter sit formål må forstås således, at den afskærer den klageadgang, som ellers ville bestå efter 19, stk. 3, i forhold til kontrollantens erklæring. En realitetsbedømmelse af klagen vil reelt indebære en efterprøvelse af Revisortilsynets afgørelse, og klagen må derfor anses som en omgåelse af 18, stk. 2. Jeg stemmer herefter for at afvise klagen. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at indklagede i medfør af 20, stk. 1, i Revisorloven af 2003 pålægges en bøde på kr. 12

13 T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registrerede revisor B, pålægges en bøde på kr. Gebyret på 500. kr. tilbagebetales til klager. Kendelsen offentliggøres, jf. 44, stk. 6, i Revisorloven af Lone Molsted 13

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972. Den 31. marts 2008 blev der i sag nr. 40/2005-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden v/registreret revisor A, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor E og sag nr. 74/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 29.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 125/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere