K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen."

Transkript

1 Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Søren Andersen Sørensen har været godkendt som registreret revisor fra den 19. november Indklagede har i Revireg. været tilknyttet, B, CVR-nr. XX XX XX XX, fra den 17. november Indklagede har deponeret sin godkendelse den 12. juli Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: a) Indklagede mangler i påtegningen af årsrapporten for A ApS for 2009/10 at tage forbehold for manglende beskrivelse af væsentlig usikkerhed i årsrapporten. Planlægningen og udførelsen af revisionshandlinger om væsentlig usikkerhed (going concern) er mangelfuld. b) Påtegningen i årsrapporten for 2009/10 for A ApS er ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens krav, idet der ikke er afgivet supplerende oplysning vedrørende ulovlige anpartshaverlån. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2012 revisionsvirksomheden B til kvalitetskontrol. Af kvalitetskontrollantens erklæring af 13. november 2012 fremgår, at der på tidspunktet for kontrollens start til revisi- 1

2 onsvirksomheden var tilknyttet fire kontorsteder og ni godkendte revisorer. Det fremgår endvidere, at kvalitetskontrollanten udtog 12 enkeltsager til kontrol fordelt på de ni godkendte revisorer. Kontrollantens erklæring indeholder følgende forbehold og konklusion: " Forbehold Ved gennemlæsning af en konkret erklæringsopgave har jeg konstateret at erklæringen, på det eksterne regnskab, ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet de fornødne supplerende oplysninger om et ulovligt aktionærlån. Virksomhedens egenkontrol, udført i efteråret 2012, har konstateret væsentlige fejl og mangler i de udførte erklæringsopgaver, og har stillet forslag til ajourføring og udbygning af virksomhedens generelle system. De nødvendige tiltag er igangsat forinden mit kontrolbesøg, men jeg har ikke haft mulighed for at konstatere, hvorvidt tiltagene rent faktisk er gennemført på sagsniveau. Konklusion A ApS (revision) Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er jeg ved den udførte gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er jeg ved den udførte gennemgang er jeg desuden ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Der foreligger i sagen to udgaver af årsrapporten for A ApS for 2009/10 dateret den 1. februar På den udgave, der er indsendt til Erhvervsstyrelsen og offentliggjort, har indklagede, ligeledes den 1. februar 2011, afgivet følgende revisionspåtegning: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 2

3 I modsætning til den offentliggjorte udgave af årsrapporten, indeholder revisionspåtegningen på den "interne" årsrapport følgende supplerende oplysninger vedrørende andre forhold: " Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at selskabet i strid med anpartsselskabsloven har ydet lån til en anpartshaver, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., og at balancesummen udgjorde kr. Egenkapitalen udgjorde kr., heraf udgjorde kr. reserve for opskrivning. Omsætningsaktiverne udgjorde kr., heraf udgjorde tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere kr. Kortfristede gældsforpligtelser udgjorde kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet udgjorde kr. Det er oplyst, at selskabet blev taget under tvangsopløsning den 9. maj Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår følgende: Kort beskrivelse af sagen: Sagen omhandler A ApS, et selskab der er udtaget til kontrol som følge af at selskabet efterfølgende er under tvangsopløsning. Selskabets seneste regnskab er fra 1/ / og er godkendt af revisor, ledelse og generalforsamling den 1. februar Selskabets hovedaktivitet har (ifølge seneste årsrapport) bestået i produktion af mælk, oksekød og grovfoder. Selskabets direktør og anpartshaver har været syg i en længere periode, siden midten af Driften har været negativ påvirket af direktørens sygdom hvilket blev yderligere forstærket ved finanskrisens start. Revisor Søren Sørensen har i den mellemliggende periode været i tæt dialog med bank og kunde. Der har i perioden været iværksat tiltag for at afhænde ejendommen, dog uden at det har medført nogen endelig aftale om salg. Ejendommen er efterfølgende solgt ud af selskabet til en pris af alt incl., hvilket ikke var nok til at dække gælden. Selskabet er derfor taget under tvangsopløsning. Seneste registrering ifølge cvr. er sket den 9/ Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: I forbindelse med planlægning har revisor udfyldt Indeks 25 i revisionsplanen, omhandlende egenkapital og going concern. Punkterne er her udfyldt med IB (ingen bemærkninger). Ledelsens regnskabserklæring er indhentet og underskrevet den 18/1 2011, men indeholder ikke nogen bekræftelse fra ledelsen omkring den fortsatte drift. 3

4 Revisors dokumentation for selskabets evne til at forsætte driften foreligger i form af løbende arbejdspapirer, korrespondance m.v. Ifølge notaterne i revisionsplanen (og årsrapporten) er der et ulovligt anpartshaverlån. Dette skal, ifølge notaterne, nævnes i påtegningen og protokollen. Forholdet er nævnt i protokollen og der er en supplerende oplysning i det interne regnskab. I det eksterne regnskab er der dog igen supplerende oplysning, Hvordan denne fejl kunne ske havde Søren Sørensen ikke nogen umiddelbar forklaring på. Årsregnskabet indeholder endvidere ikke de i årsregnskabslovens 73 foreskrevne oplysninger, omkring vilkår, rentefod m.v. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: 1) Påtegningen i det eksterne regnskab er ikke i overensstemmelse med lovgivningens krav idet der ikke er afgivet de nødvendige supplerende oplysninger omkring det ulovlige anpartshaverlån. 2) Årsregnskabet indeholder ikke en beskrivelse af de usikkerheder der på statustidspunktet, måtte formodes at være for selskabets evne til at fortsætte driften. Revisor burde have taget forbehold for det manglende retvisende billede. Hvor vidt revisor burde have taget forbehold for fortsat drift kan jeg ikke vurdere ud fra de foreliggende arbejdspapirer. Kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, Checkliste 4a Gennemgang af en konkret revisionsopgave indeholder i vidt omfang en henvisning til bilag C. Det fremgår heraf, at indklagede har haft mulighed for at komme med supplerende bemærkninger. Ved brev af 14. oktober 2013 hørte Revisortilsynet indklagede over de rejste klagepunkter. Revisortilsynet oplyste endvidere, at man agtede at meddele indklagede en påtale for de samme forhold. Revisionsvirksomheden B afgav den 6. december 2013 på vegne af indklagede følgende høringssvar: " Den fremsendte kvalitetskontrol vedrørende Søren A. Sørensen besvares af B som virksomhed, idet Søren Sørensen er gået på pension i maj Vores svar er dog sendt til Søren A. Sørensen således, at han også tiltræder dette dokument. Vedrørende punkt a: Søren A. Sørensen sendte et brev til A ApS dateret 12/ vedrørende den negative udvikling i A ApS hvori han beskrev, hvilke muligheder der var, for at vende udviklingen og afværge den forsatte negative trend. Dette brev ligger på vores arkiv og sendes her med som bilag. Det viser, at Søren A. Sørensen var opmærksom på going concern problemer og var optaget af at finde en løsning. Dette brev har desværre ikke været lagt i revisionsmappe og der burde have været en henvisning hertil ved beskrivelse af going concern problematikken i A ApS i vores kvalitetsstyringssystem Revitool-opgavestyring. 4

5 Vi medgiver som virksomhed at den planlagt og udførte revision for A ApS var mangelfuld og vi har efterfølgende fulgt op på både tjeklister og undervisning internt i virksomheden på netop området going concern. Endvidere er et nyt punkt tilføjet til vores Revitool kvalitetsstyringsværktøj som fordrer, at vi i alle sager hvor going concern overhovedet er på tale, tilvælger en fane, hvor revisor skal beskrive sine overvejelser omkring going concern. Det vil sige, at vi som virksomhed har strammet op på interne retningslinjer i sager hvor der er tvivl om den fortsatte drift. Vedrørende punkt b: Den supplerende bemærkning vedrørende ulovligt aktionærlån er ganske rigtigt ved en fejl ikke blevet tilføjet den offentliggjorte årsrapport, dog skyldes det en uhensigtsmæssighed i vores regnskabsprogram som gør, at den supplerende bemærkning, som ellers er at finde i den interne udgave af årsrapporten og i vores arbejdsudgave, ikke var blevet tilføjet den eksterne officielle udgave. I vores regnskabsprogram Ø90 må den officielle udgave af en årsrapport ikke bestilles sammen med andre udgaver, da brudstykker af tekst derved kan falde ud af rapporten, hvilket vores medarbejder ikke var klar over. Der er på denne baggrund ikke supplerende oplysning i den officielle årsrapport vedrørende ulovligt aktionærlån. Høringssvaret er tillige underskrevet af indklagede. Den 19. december 2013 traf Revisortilsynet herefter afgørelse om at indbringe indklagede som anført i klagepunkterne. Tilsynet meddelte endvidere indklagede den anførte påtale. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt a) anført, at det følger af RS 300, afsnit 8 og 13, at revisor skal fastlægge den overordnede revisionsstrategi ved revisionen samt, at revisor skal udarbejde en revisionsplan for revisionen. Ifølge RS 230 afsnit 2 skal revisor rettidigt udarbejde revisionsdokumentation, der giver tilstrækkelig og egnet dokumentation af grundlaget for revisionspåtegningen, og bevis for, at revisionen er udført i overensstemmelse med RS og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering. Det fremgår af RS 570 afsnit 111, at revisor ved opnåelse af forståelse af virksomheden, skal overveje, om der er begivenheder eller forhold og tilknyttede forretningsmæssige risici, der kan rejse tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Det fremgår endvidere af afsnit 12, at revisor, ved udførelsen af revisionshandlinger under hele revisionen, skal være opmærksom på revisionsbevis om begivenheder eller forhold og tilknyttede forretningsmæssige risici, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis der identificeres begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor ifølge afsnit 26: a) gennemgå ledelsens planer for fremtidige handlinger på basis af dens going concern bedømmelse, b) indsamle tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis gennem revisionshandlinger, der anses for nødvendige, inklusive overvejelse af virkningen af ledelsens eventuelle planer og andre 5

6 kompenserende faktorer for at be- eller afkræfte, om der er betydelig usikkerhed, og c) opnå skriftlige udtalelser fra ledelsen vedrørende dens planer for fremtidige handlinger. I henhold til erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, skal revisor tage forbehold, hvis regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende kvalitetskrav, og hvis usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlig forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst. Revisor skal endvidere i medfør af bestemmelsens stk. 2, nr. 4, tage forbehold, hvis regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt. Revisortilsynet finder på baggrund af de af kvalitetskontrollanten fundne fejl og mangler, at indklagede ikke har overholdt revisorlovgivningen mv. i forbindelse med udførelsen af revisionsopgaven for A ApS. Indklagede har således ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret arbejdshandlinger, der har ført til tilstrækkeligt bevis for, at årsregnskabet er aflagt efter going concern. Endvidere er erklæringsbekendtgørelsen overtrådt idet den manglende omtale af væsentlig usikkerhed i årsrapporten medfører, at revisor skal tage forbehold herfor. Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt b) anført, at det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 1, at revisor i revisionspåtegningen skal give supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold. Det fremgår af bestemmelsens stk. 2, at der altid skal oplyses om overtrædelse af den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning. Indklagede har imidlertid ikke i årsregnskabet for A ApS for 2009/10 givet supplerende oplysning vedrørende andre forhold omkring ulovligt lån til kapitalejer. Det er Revisortilsynets opfattelse, at høringssvaret ikke indeholder oplysninger, som giver anledning til at ændre Revisortilsynets vurdering af forholdet. På baggrund af ovenstående finder Revisortilsynet, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved ikke at afgive supplerende oplysning om et ulovligt kapitalejerlån. Indklagede har som ovenfor nævnt svaret Revisortilsynet i forbindelse med høringen, men har ikke udtalt sig for Revisornævnet. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Indledningsvis bemærkes, at den af sagen omhandlede erklæring er afgivet af indklagede den 1. februar Det forhold, at indklagede efterfølgende har deponeret sin godkendelse som registreret revisor, fører herefter ikke til, at nævnet er afskåret fra at tage klagen under behandling. Skyldspørgsmålet Klagepunkt a) På grundlag af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, og idet indklagede i forbindelse med Revisortilsynets høring har taget bekræftende til genmæle for så vidt angår det forhold, at planlægningen og 6

7 udførelsen af revisionen for A ApS var mangelfuld vedrørende going concern, finder nævnet det godtgjort, at indklagede er skyldig i denne del af klagen. Det fremgår af årsrapporten for A ApS blandt andet, at der er negativ pengestrøm fra driftsaktiviteten, og det fremgår af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, at driften i A ApS var negativt påvirket af direktørens sygdom, hvilket blev yderligere forstærket ved finanskrisens start. Årsrapporten indeholder ingen beskrivelse af den væsentlige usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift, som dette forhold måtte give anledning til. Nævnet er således enig med Revisortilsynet i, at indklagede i revisionspåtegningen burde have taget forbehold for, at årsrapporten ikke indeholder en beskrivelse af usikkerheden om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Ved at have undladt dette har indklagede således overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, og dermed tilsidesat god revisorskik. Klagepunkt b) Det er ubestridt, at sagen skal vurderes på grundlag af den udgave af årsrapporten for A ApS for 2009/10, der er indsendt til Erhvervsstyrelsen og offentliggjort, og hvor revisionspåtegningen ikke indeholder en supplerende oplysning om, at der på balancedagen var et ulovligt anpartshaverlån. På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer, og idet indklagede i forbindelse med høringen over for Revisortilsynet har taget bekræftende til genmæle, finder nævnet, at indklagede er skyldig i klagepunktet. Indklagede har herved overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, og dermed god revisorskik. Sanktionsfastsættelsen For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, og erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, og 7, stk. 1 og 2, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor Søren Andersen Sørensen, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 7

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere