Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 1 Beskrivelse af Nyt Fælles Bibliotekssystem - Løsningsbeskrivelse Baggrund 94 kommuner har tilmeldt sig som interesserede og finansieret arbejdet med at udarbejde kravspecifikationen til et nyt bibliotekssystem. KOMBIT har faciliteret kravarbejdet, som har haft deltagelse af ca. 40 kommuner repræsenterende både skole- og folkebiblioteker. Bibliotekssystemet skal ikke ses som den fulde it-understøttelse af bibliotekernes arbejde, men derimod omfatter bibliotekssystemet de mest centrale administrative arbejdsgange omkring fysiske ressourcer og simple netbaserede ressourcer, grupperet omkring hovedprocesserne Materialeanskaffelse og Materialetransaktion, samt støtteprocesser. Nyt bibliotekssystem skal understøtte både folke- og skolebiblioteker. Erfaringer fra de kommuner der har investeret i fælles systemer til begge biblioteksområder har vist at det giver god mening at arbejde i samme systemer, om end systemerne skal opsættes således at folke- og skolebiblioteker i en kommune kan have forskellige indstillinger (ex låneperioder) og være koblet til forskellige eksterne systemer (ex at skolebiblioteket er koblet op mod deres CfU, og folkebiblioteket mod VIP og BOB databaserne for fjernlånsbestilling). I modsætning til en klassisk systemanskaffelse, hvor et samlet system ønskes, er det nødvendigt at tænke på bibliotekssystemet som en samling data og funktionalitet som kan bruges i sammenhæng med andre systemer i skole- og bibliotekssektoren. Allerede i dag findes der et væld af systemer og services som brugere og medarbejdere er afhængige af, og som de nuværende bibliotekssystemer integrerer til. I fremtiden er det visionen at også bibliotekssystemet er opdelt i services, så funktionaliteten kan anvendes i flere sammenhænge, alt efter hvilken bruger der bruger systemet og i hvilken sammenhæng systemet bruges. Vision Det ny system skal være fælles for så mange kommuner som muligt og fælles for folke- og skolebiblioteker. I projektet er der fastlagt følgende prioriterede målsætning for kravarbejdet og udbuddets gennemførelse: at sikre et moderne og tidssvarende system baseret på en åben platform, der muliggør sammenhæng til tilgrænsende systemer og opgaver. at muliggøre effektivisering ved helt eller delvis centralisering af systemadministration og support samt konsolidering af driften i en central enhed. at sikre kommunerne lavere it-udgifter på bibliotekssystemområdet på et konkurrenceudsat marked. at få et system, der favner og understøtter samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker, og giver mulighed for at hente yderligere gevinster ved fælles opgavevaretagelse. at understøtte og bidrage til Danskernes Digitale Bibliotek.

2 Funktionalitet og arbejdsgange Formålet med Nyt Bibliotekssystem er at it-understøtte skole- og folkebibliotekernes behov. Dette gøres gennem understøttelse af de identificerede hovedprocesser: Materialeanskaffelse og Materialetransaktioner, som til sammen dækker livscyklus for et materiale. Hertil kommer en række støtteprocesser, som gør, at workflow i systemet fungerer optimalt. Bibliotekssystemet skal håndtere hele anskaffelsesprocessen, efterfulgt at materialetransaktioner (ex udlån) indtil materialet på et tidspunkt kasseres. Detaljer omkring disse processer kan læses i kravspecifikationen, men indeholder følgende hovedpunkter: Materialeanskaffelse Materialetransaktion Støtteprocesser Materialevalg Opdater eller slet ordre Rykker leverandør Modtagelse af materiale Accession/klargøring Katalogisering Søgning Booking Reservering Opdater eller slet reservation Lån Fornyelse Rykke for materiale Aflevering Opret og modtag fjernlån Aflever fjernlånt materiale Erstatning Betaling Rykker for betaling Kassation Inddrivelse Materialeadministration Låneradministration

3 Materialeanskaffelse Materialevalget organiseres meget forskelligt ude i bibliotekerne. Systemet skal understøtte, at man nogle steder har en eller flere fagreferenter, som udvælger mellem alle de titler, der er udkommet i en Dansk Bogfortegnelses ugefortegnelse og folkeskolens grundfortegnelse. Andre biblioteker har et forberedende arbejde, hvor ansatte laver forskellige søgninger i ugefortegnelsen (eller anden fortegnelse) kombineret med søgning på materialetype, klassemærke eller anden information, som fremgår af danmarc2-formatet. Disse lister bliver efterfølgende gjort til genstand for materialevalget, forstået således, at der ud fra disse lister kan vælger materialer, der indkøbes til bibliotekets samling. Når materiale er valgt, sendes ordre til medieleverandøren, med hvem man har indgået en kontrakt på leverancen. Et bibliotek kan have en mangfoldighed af medieleverandører, som hver især leverer materialer/genstande indenfor forskellige områder af et biblioteks beholdningsområde. Ordren sendes elektronisk til leverandøren, ligesom man i systemet ønsker at kunne se leverandørens svar på ordren uden selv at skulle opdatere med status på ordren. Opdater eller slette ordre Opdateringer af materialevalget foregår automatisk efterhånden, som systemet får svar fra leverandørerne eller en ansat kan ønske at opdaterer en ordre manuelt. Rykker af leverandør (opfølg materialevalg) Leverandør kan automatisk rykkes for ikke modtaget materiale. Svaret fra leverandøren kommer direkte ind i systemet. Notifikation sendes til relevant bruger (ansat eller låner), hvis materiale ikke modtages. Modtagelse af materiale Automodtagelse bliver en mulighed i systemet, ligesom man skal kunne manuelt modtage materiale og klargøre materialet ud til brug. Bibliotekssystem vil rumme mulighed for, at man kan indgå materialer/genstande, som f.eks. en lærer eller bibliotekar har købt uden om materialeanskaffelsesfunktionen i systemet. I den forbindelse tilknyttes pseudoleverandør, opstillingsprofil m.v. til det enkelte materiale. Materiale kan have tilknyttet økonomidata, men materialets/genstandens økonomi kan også blive behandlet uden for den økonomiske ramme, som bibliotekssystemet dækker og skal redegøre for i sine disponeringer. Accession/klargøring/katalogisering Dette område i materialeanskaffelsen kan komme i spil som en af hovedprocessens første elementer, ved at man opretter en post, hvorefter man foretager materialevalget ud fra denne post. Eller som et af de sidste områder, når man har modtaget et materiale, men hvor materialet endnu ikke er klar til brug. I denne delproces arbejdes med materialer eller genstande, som ikke har, eller hvor man ikke kan downloade den bibliografiske post i danmarc2, hvorfor man selv må oprette en sådan post. Man har dermed behov for at foretage en katalogisering, når materialet er modtaget.

4 Man kan oprette e-ressourcer som materialeposter i systemet, og skal dermed kunne styre budgetlægning i forhold til betaling af e-ressourcer i abonnement. Materialetransaktion Søgning Bruger (låner) kan foretage søgninger i bibliografiske poster, som har tilknyttet beholdningsoplysninger eller undervejsoplysninger. Søgninger kan foretages fra anden grænseflade end systemets eget interface. Søgning har dermed flere snitflader mod andre grænseflader, hvor man kombinerer søgning på fysiske materialer med søgning efter digitale ressourcer, ligesom brugerdata skal kunne tilgås fra forskellige portaler, som f.eks. skoleintra, Borger.dk m.fl. Reservation Bruger (låner eller ansat) kan oprette reservering(er) på materiale(r). En reservering kan kun lægges på et materiale, som i forvejen kan lånes af den pågældende bruger, der foretager reserveringen. Man skal kunne friholde materialer og/eller rolle fra at kunne foretage reserveringer. Systemet skal kunne sende notifikation til låner, når reserveret materiale er klar til lån, eller hvis materiale bliver kasseret. En låner skal kunne lave parallelle reserveringer, hvor låner får første ledige materiale, ligesom låner skal kunne reservere en serie, og få serien i korrekt rækkefølge. Bruger (låner eller ansat) kan oprette bestilling(er) på et materiale(r), som står klar til lån. En bestilling kan kun lægges på et materiale, som i forvejen kan lånes af den pågældende bruger, der foretager bestillingen. Ved bestilling af materiale, der er hjemme, foretager bibliotekets ansatte forskellige procedurer for at fremfinde det fysiske materiale. Dette understøttes via listefunktion og bestillingsalgoritme i forhold til brugerens afhentningsbibliotek og materialets placering. Man skal kunne friholde materialer og/eller brugergrupper fra at kunne foretage bestillinger. Booking er en specialfunktion, som er forbeholdt ansatte på skolebibliotek eller lærer/pædagogisk medarbejder. Booking omfatter typisk en specialsamling (klassesæt, fællessamling o.lign) af materialer, og man har ofte mange eksemplarer af det enkelte værk. En booking er en reservering, der er tidsbegrænset til en periode ude i fremtiden. Man skal kunne booke materialer flere år ude i fremtiden og understøttes med en kalenderfunktion, der gør det nemt for personer, der booker at se, i hvilken periode x-antal materialer kan bookes. For at ansatte kan håndtere en booking, skal der være en workflow indbygget i systemet, der gør, at ansatte kan fratage materiale, udskrive følgesedler på materialet og viderelåne materialet til enkelte lånere tilknyttet en Gruppe. Reserveret og bestilt materiale skal kunne selvafhentes af brugeren (låner eller ansat). Det betyder, at der skal være en tydelig og unik afhentnings-id, således at bruger, der har bestilt materialet, kan finde reserveret/bestilt materiale, uden at personfølsomme data fremgår af afhentningsseddel. Det skal ligeledes fremgå, hvor og hvornår materialet senest skal afhentes. For uafhentede reservationer gælder, at ansatte skal kunne fremsøge og slette de uafhentede reserveringer, hvorefter bibliotekssystemet tjekker for yderligere reservationer på materialer eller fortæller om materiale skal på plads på eget bibliotek eller transporteres til andet bibliotek.

5 Opdater eller slet reservation Det skal være muligt at opdatere eller slette reservationer fra systemet af låner, ansatte eller systemmæssigt når en interessedato nås. Opdatering, herunder sletning af reservation omfatter ligeledes Bestillinger og Bookinger. Lån Bruger (låner eller ansat) kan foretage lån af materialer. Et lån har ud fra opstillingsprofil og/eller brugertype en standard lånetid, inden låneren skal aflevere materialet. Materialer tilknyttet samme bibliografiske post kan have forskellige lånetider, ligesom et materiale kan være friholdt fra lån. Dvs. materiale kan kun benyttes i det fysiske bibliotek. Systemet skal give låneren en kvittering for lånet, og lånet skal ligeledes fremgå af præsentationslaget for lånerens data. Fornyelse Bruger (låner eller ansat) kan foretage fornyelse af et lånt materiale. Det betyder, at låneren allerede har lånt materialer, men ønsker at forlænge låneperioden. Der kan lokalt opsættes regler for, hvornår man ikke må forny et materiale, f.eks. hvis materiale er reserveret, eller hvis man allerede har fornyet med x antal standard-låneperioder. Systemet skal give låneren en kvittering for fornyelse af lånet, og fornyelsen af lånet skal ligeledes fremgå af præsentationslaget for lånerens data. Rykker for materiale Systemet kan automatisk rykke en låner for et lånt materiale, hvis afleveringsfristen er nær (x antal dage før), eller hvis afleveringsfristen er overskredet med x antal dage. Biblioteket kan definere valgfri tekst omkring rykkeren for det enkelte materiale, herunder bl.a. varsling om erstatning. Ved fjernlånt materiale skal ansat have mulighed for at igangsætte en rykker manuelt, hvis et lån alligevel ikke kan fornys. Overskrides lånefristen igangsættes normal rykkerprocedure. Aflevering Brugerne (låner eller ansat) kan aflevere et materiale. Systemet skal vejlede brugere i sortering (både selvbetjening og personalebetjente arbejdspladser) eller fortælle sorteringsanlæg, hvordan materialet sorteres, således at den personalemæssige håndtering af afleveret materiale minimeres mest muligt. Systemet skal håndtere evt. mellemværende (gebyr/erstatning) med låner og evt. reserveringer til næste låner i reservationskø. Ved aflevering af fjernlånt materiale skal systemet automatisk kunne udskrive køreseddel til kørselsafdelingen jf. den nationale kørselsordning, således at arbejdsopgaven foretages så effektivt som muligt. Opret og modtag fjernlån Biblioteket modtager fjernlånsbestillinger fra bibliotek.dk. Det er muligt for det enkelte bibliotek at afvise

6 en fjernlånsbestilling fra en låner. En ansat kan bestille materiale hos andet bibliotek. Fjernlån styres via BOB-basen hos Dansk Biblioteks Center. For at bestille et fjernlån kan man have behov for snitflade mod bibliografisk database, BOB-basen og VIP-basen. For långivende bibliotek er der tale om et lån til et anden bibliotek (låntagende bibliotek), og standard udlånsperioden for fjernlån sættes, således at långivende bibliotek kan give materialetype en standard udlånsperiode overfor sin bruger. Reservering af materiale til fjernlån prioriteres på lige fod med alle andre reserveringer, som biblioteket modtager. Når låntagende bibliotek modtager fjernlånt materiale registres materialet som modtaget fra långivende bibliotek og gøres klar til udlån. Materialet gøres klar til selvafhentning af låner. Der sendes advis til brugeren om, at materialet er klar til afhentning, når materiale er klargjort og står på en afhentningshylde i det bibliotek, hvor brugeren skal afhente materialet. Aflever fjernlånt materiale Låner afleverer fjernlånt materiale, og mellemværende mellem låner og låntagende bibliotek slettes, eller låner kan pålægges gebyr og erstatning ud fra bibliotekets regler på området. Typisk vil de følge bibliotekets almindelig regler for gebyr og erstatning i forhold til egne materialer og overskredet afleveringsfrist. Når materiale er modtaget i långivende bibliotek, registres lån som afleveret, og eventuelt udestående mellem de to biblioteker vedrørende dette lån slettes i systemet. Erstatning Systemet kan kræve erstatning for ikke afleveret materiale. Dette skal automatisk kunne ske x antal dage efter, at afleveringen skulle have fundet sted eller manuelt, hvis låner ønsker at erstatte et bortkommet materiale. Erstatningen beregnes ud fra bibliotekets kostpris ved indkøbet af det pågældende materiale, der skal erstattes. Biblioteket kan vælge standardpriser i forhold til materialetyper, hvis man ikke ønsker at kræve faktisk kostpris af låner. Betaling Betaling af gebyr eller erstatning (mellemværende) kan fortages. Det skal være muligt at foretage betalingen i andre systemer, f.eks. DIBS, som sender betalingsinfo til systemet, hvorefter systemet nedskriver låners konto. Delbetaling og afdragsordninger skal kunne håndteres, dog således at det enkelte bibliotek kan blokere låner, indtil hele skyldigt beløb er betalt. Rykker for betaling System kan automatisk sende rykkere til låner om, at en betaling ikke har fundet sted. Samtidig skal biblioteket kunne vedlægge valgfri standard-tekst om f.eks. varsling om inddrivelse.

7 Det enkelte bibliotek skal kunne opsætte rykkerprocedurer om betaling, hvis det ønskes. Kassation En ansat kan kassere et materiale via materialenummer. Det er samtidig muligt at lave søgninger mhp. massekassation, dvs. at systemet kan udskrive lister over materialer, som bør kasseres. I den forbindelse har man behov for at trække statistiske data over antal udlån m.v., et materiale har haft eller en liste over materiale, som ikke har været udlånt i x antal måneder/år. Materialepleje i forbindelse med kassation. En ønsket mulighed er, at man kan lave søgninger, markere materialet som værende borte, og så sætte en periode på, hvorefter materiale automatisk vil blive slettet, hvis der ikke i mellemtiden har været registreret en skanning af materialet. Inddrivelse Inddrivelse af skyldigt beløb skal automatisk kunne sættes i gang af systemet, når beløbsgrænse for inddrivelse nås. Inddrivelse kan efterfølgende overgives til andet system, hvorfor Løsningen skal kunne modtage oplysninger om beløb er betalt eller ej. Materialets støtteprocesser Materialeadministrator og låneradministration understøtter de processer, der gør, at man som bibliotek kan styre ens materialer og ens lånere. Samtidig findes en række administrative støtteprocesser til håndtering af personalets arbejde, således at det kan foregå så rationelt som muligt. Systemoverblik

8 Figuren herover viser et scenarie hvor de grå kasser repræsenterer Nyt Bibliotekssystem (NBS), de gule DDB og de grønne eksterne systemer. Nyt Bibliotekssystem skal tænkes ud fra principperne om serviceorienteret arkitektur og lagdeling af itsystemer 1. I figuren ovenfor findes der nederst et datalag (databrønde og bibliotekssystemets database), der er adskilt fra den funktionalitet/logik systemet har brug for. Brugergrænsefladerne er ligeledes adskilt fra de nedre lag. Yderst til højre er en række af de primære eksterne systemer angivet for at vise, at bibliotekssystemet skal integrere til disse (der er identificeret 25 parter som der skal integrere til). Der et stort potentiale for at genbruge funktionalitet og data der allerede findes i sektoren på tværs af løsningerne, hvorfor et muligt scenarie for nyt bibliotekssystem kunne være som ovenstående. DDB leverer en portal (for folkebiblioteksbrugere), søgefunktionalitet og databrønd, som alle vil være integrerede dele af den oplevelse en bruger eller medarbejder har, når man anvender bibliotekssystemet. Bibliotekssystemet vil på samme måde udstille sin funktionalitet og data, således at brugere og medarbejdere vil kunne tilgå relevante funktioner fra bibliotekssystemet via forskellige brugergrænseflader som DDB, Borger.dk, bibliotekssystemets egne brugergrænseflader eller lignende. Kontraktuelle optioner I kravspecifikationen til Nyt Bibliotekssystem er der indlagt en del optioner, som gør det muligt for bibliotekerne (i samlet flok) at til- eller fravælge dele af kravspecifikationen overfor den kommende leverandør. Kravspecifikationen er udformet på denne måde for at give mulighed for at vælge en leverandør der leverer en god kernefunktionalitet, men eksempelvis ikke har overbevist bibliotekerne om at kunne levere en brugergrænseflade, der fx er tilstrækkeligt brugervenlig. Herunder er optionerne kort beskrevet: Databrønd med værkoplysninger og Søgning: Det overvejes hvorvidt bibliotekssystem vil kunne bruge den databrønd og søgefunktionalitet som DDB kommer til at tilbyde, som grundlag for bibliotekssystemets databrønd og søgefunktionalitet. Dette er en oplagt mulighed for folkebibliotekerne, men kunne også tænkes anvendt af skolebiblioteker, da DDB har til formål også at tænke skolebibliotekernes it-understøttelse ind i deres tilbud. Skolebiblioteksportal: Portalen rettet mod elever og ansatte på skolebiblioteker stiller større krav til brugervenlighed end andre portaler. Designet skal understøtte materialesøgning for elever i alle aldre, hvilket ikke mange leverandører har kompetencer indenfor. Såfremt den valgte leverandør ikke umiddelbart kan overbevise bibliotekerne om at kunne designe en god portal for elever, kan denne fravælges og i stedet udbydes til en mere egnet leverandør. Folkebiblioteksportal: DDB vil tilbyde alle folkebiblioteker en Content Management løsning, men da DDB ikke kommer til at levere til alle biblioteker, eller nogen vælger at stå udenfor DDBsamarbejdet, skal det dog være muligt at tilkøbe en portal gennem bibliotekssystem udbuddet. 1 Serviceorienteret arkitektur definerer at it ikke leveres som silo-systemer, men at den funktionalitet og de data systemet tilbyder er tilgængelige gennem flere brugergrænseflader og for andre systemer. Lagdeling definerer at man adskiller data, funktionalitet og brugergrænseflade fra hinanden, hvilket muliggør bl.a. fælles databaser, funktionalitet der genbruges flere steder i systemet m.v.

9 Administrativ brugergrænseflade: Det forventes at man med bibliotekssystemet vil investere i en administrativ brugergrænseflade (den brugergrænseflade personalet på folke- og skolebiblioteker vil bruge). Såfremt man vurderer at leverandørens understøttelse af kernefunktionalitet er god, men brugergrænsefladen er uhensigtsmæssig, skal det være muligt at fravælge leverandørens brugergrænseflade og i stedet få en anden leverandør til at udvikle en. Det vil være således, at alle skole- og folkebiblioteker vil blive tilbudt en fuld løsning, således at man ikke behøver at tilkøbe yderligere grænseflader udenom fællesskabet. Fælles drift for alle biblioteker For at effektivisere drift og sikre at medarbejderne i bibliotekerne bruger mindre tid på it-tekniske og - administrative udfordringer, skal bibliotekssystemet implementeres som en fælles løsning der afvikles og driftes et sted. Groft sagt kan det forstås på den måde at alle deltagende biblioteker bruger samme installation af systemet, dog skal det pointeres at bibliotekernes særegne behov for lokalindstillinger, - opsætninger, -regler og integrationer vil være indbygget i den centrale løsning, så man oplever systemet som sit eget. Det forventes at sikre en stor besparelse i driften og gøre vedligehold (lokalt og central) væsentligt nemmere. Ambitionen med denne model er netop at sikre at medarbejderne i bibliotekerne kan bruge mere tid på formidling og andre kvalitetsbærende aktiviteter, og mindre tid på holde systemerne kørende. Succeskriterier På et mere overordnet plan bliver det afgørende kriterium for projektets succes, at der hurtigt opnås tilslutning til udbud og løsning fra en (meget) bred kreds af biblioteker. En bredt accepteret kravspecifikation og en bekræftet positiv Business Case skal bane vejen herfor. Grundlaget for at gennemføre udbuddet er en forventning om, at 60 kommuner har afgivet et forpligtende tilsagn om at deltage, forudsat økonomiramme holder og kvalitetsmål indfries. - Det gør overholdelse af aftalt pris til en kritisk succesfaktor. - Det er således især kritisk for projektets succes, at der opnås en høj tilslutningsgrad blandt landets kommuner, og at løsningen er udformet sådan, at potentielt alle landets kommuner vil tilslutte sig. - Systemet skal udbredes både til skole- og folkebiblioteker, og det er derfor yderligere en kritisk succesfaktor, at systemet virker lige godt for begge bibliotekstyper. - Da udrulningen af systemet vil foregå over minimum to år er det et kritisk succeskriterium, at systemet er designet, så kapacitet let kan opgraderes. - Nogle biblioteker er tvunget af formelle bestemmelser og markedsforhold til at udskifte deres nuværende system indenfor den nærmeste fremtid, og det er derfor yderligere en kritisk succesfaktor at leveringsfrister overholdes.

10 For at nå tilslutningsgraden forudsættes en lang række mål nået: Opfyldelse af Brugertilfredshedsmål, som minimum gennem lette og intuitive brugergrænseflader skolebiblioteker og folkebiblioteker bruger systemet med forskellige regelopsætning og velfungerende mekanismer til opsætning af regelstyring hurtig og nem indlæring i brugen af løsningens komponenter overholdelse af svartidskrav overholdelse af oppetidskrav Problemfri idriftsættelse er et succeskriterium, der både stiller krav til design, testkvalitet, driftsorganisation mv. Tidsplan Nedenstående tidsplan, er den på nuværende tidspunkt gældende og den der arbejdes efter. En lang række forhold kan imidlertid påvirke tidsplanen, og den vil derfor løbende blive opdateret. AKTIVITET TIDSPUNKT Underskrivelse af Tilslutningsaftalen Medio oktober ultimo november 2012 Udarbejdelse af udbudsmateriale Medio oktober ultimo januar 2013 Offentliggørelse af udbudsmateriale Primo februar 2013 Frist for aflevering af tilbud Ultimo marts 2013 Tilbudsvurdering herunder finde vinderen af udbuddet Ultimo marts 2013 medio april 2013 Eventuel Kontrakt underskrift Ultimo april 2013 En foreløbig tidsplan for hele projektet foreligger på Det forventes at Løsningen kan idriftsættes medio 2014.

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej.

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej. 21. oktober 2015 NOTAT FBS - Spørgsmål/svar fra informationsmøderne den 7. og 8. oktober 2015 1. Spørgsmål om teknik/arkitektur/integration - Cicero selvbetjening. Er det en browser eller en klient? Svar:

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Når man indfører nye systemer, må man forvente et midlertidigt fald i kvaliteten.

Når man indfører nye systemer, må man forvente et midlertidigt fald i kvaliteten. 2012-10-11T22:00:00+00:00 MIV Nyt Fælles Bibliotekssystem Opsamling af spørgsmål og kommentarer fra dialogmøder primo oktober 2012 NB: Citater i nedenstående er ikke ordret sagt som skrevet, på dialogmøderne,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS rediaa s 2 BIBLIOTEKS APPS - PRODUKTKATALOG Introduktion Biblioteket og Bibliotekaren DET MOBILE BIBLIOTEK Én indgang til biblioteket på tværs af kommuner. Uanset

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Sådan bestiller du materialer i BookingWeb

Sådan bestiller du materialer i BookingWeb Sådan bestiller du materialer i BookingWeb BookingWeb er CFU Sjællands materialekatalog og bestillingssystem, som du finder på vores hjemmeside http://www.ucsj.dk/cfu. Du kan bestille materialer på tre

Læs mere

Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg. April 2012

Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg. April 2012 Nyheder og ændringer i Dantek MaterialeValg April 2012 Programdel: Køb materialer Personlige indstillinger Du kan sikre dig hurtig adgang til den oftest anvendte afdeling ved at benytte mulighederne i

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017 FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26. april 2017 I forhold til den tidligere version af 26.11.14, er drejebogens afsnit om 2.1.4 Opstillinger, 2.2.2 Leverandørregister, 2.3.2 Kassations-basen,

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Drejebog 1: Organisation og Kontrakter

Drejebog 1: Organisation og Kontrakter FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 1: Organisation og Kontrakter Version af 19.05.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Organisering af projektet lokalt generelle anbefalinger 4. Bemanding af projektet

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

DDElibra Håndbog DDElibra GO

DDElibra Håndbog DDElibra GO DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2016-06-03 Version 9.11.50 Copyright 2016 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg.

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg. DDELIBRA GO DDElibra GO er det nye alternativ til bibliotekernes trykte bestillings- og hyldekontrollister - præsenteret på en tablet eller smartphone. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense,

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 25. Marts 2015

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 25. Marts 2015 DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 25. Marts 2015 1 DDElibra version 9.11 DDElibra version 9.11.20 DDElibra GO RFID nyheder DAGSORDEN - AXIELL 2 Søgning på hovedsprog (hs=) DDELIBRA VERSION 9.11 Link til krimiserier

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013.

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013. Emne Til Kopi til Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Resume I sommeren 2012 fremsatte Venstre et forslag om ét biblioteksvæsen

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

DDElibra Ændringsbeskrivelse Håndbog

DDElibra Ændringsbeskrivelse Håndbog Håndbog Axiell Danmark A/S 2014-02-23 Copyright 2014 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 5 3 DDElibra GO... 5 3.1 Dynamiske lister til fremfinding af bestillinger... 5

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 11. maj 2016 i Odense Lone de Lasson Lene K. Nielsen Aksel G. Mikkelsen Niels E. Hansen 1 DAGSORDEN - AXIELL Nyt fra Axiell DDElibra 9.11.50 Status Highlight RFID nyheder Pop

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl.

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl. Annonceringsmateriale for postscanningsløsning i DATO 8. december 2016 SAGS NR. 326-2016-53047 Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-05-20 Version 9.11.50 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 4 3 Søgning i dokumentationen... 5 4 Åbning af ""...

Læs mere

Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme.

Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. 1. Indledning Nærværende notat indeholder en beskrivelse af udviklingsønsker inden for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønskerne

Læs mere

Beskrivelse af funktioner og muligheder i Fælles Bibliotekssystem

Beskrivelse af funktioner og muligheder i Fælles Bibliotekssystem Beskrivelse af funktioner og muligheder i Fælles Bibliotekssystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Fælles Bibliotekssystem... 2 1. Funktionalitet... 2 3.1 Katalog eller BRØND... 3 3.2 Indkøb...

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011 Anskaffelse og implementering 7. april 2011 Anskaffelse og implementering - hvordan kan implementering tænkes ind i anskaffelsesprocessen? Hvilken erfaring har Region Hovedstaden gjort i forbindelse med

Læs mere

4. Oprydningsskranke

4. Oprydningsskranke 4. Oprydningsskranke Indhold Oprydningsskranke... 3 Håndterede materialer... 3 Materialer til placering på reservationshylden... 5 Materialer til nedtagning fra reservationshylden... 5 Udskriv reserverede

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Dato: 11. April 2011 Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål: Baggrund og formål 2. Projektbeskrivelse 3. Projektets organisering

Læs mere

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Agenda OPP cases OPP mål, proces og kontrakt OPP - udfordringer og gevinster 3 Facts Kolding Kommune = 86.000

Læs mere

Intelligent Materiale Styring

Intelligent Materiale Styring Intelligent Materiale Styring Hindsgavl 29. maj 2015 Special konsulent Britta Bitsch, Borgerservice og biblioteker, Aarhus Aarhus Kommunes Biblioteker Hovedbibliotek 18 Lokalbiblioteker Udvikling af bibliotekerne

Læs mere

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne REGLEMENT for Egedal Bibliotekerne Hvem er Egedal Bibliotekerne? Egedal Bibliotekerne består af fire filialer. Smørum Bibliotek, Ølstykke Bibliotek, Ganløse Bibliotek og Biblioteket i Stenløse Kulturhus.

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Københavns Biblioteker har én fælles samling. Kassations- og magasineringspolitikken er gældende politik og skal efterleves for

Læs mere

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Indledende... 2 Gem søgning på server... 2 Udlån... 3 Antal udlån pr. titel (elib-stat-13)... 3 Titler uden udlån (elib-stat-14 )... 6 Eksemplarer

Læs mere

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME Underrubrik Kilde og evt. billedtekst placeres her. 18. April 2016 Temadag om arkæologiske samarbejder SLKS s rolle på det digitale område -set fra museumsloven

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-20 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: A N N ONCE IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: KL ønsker

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere