betingelser for Signalforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betingelser for Signalforsyning"

Transkript

1 betingelser for Signalforsyning

2 Almindelige betingelser for forsyning fra GVD Antenneforening På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din aftale om leverance af tv og/eller andre ydelser fra GVD Antenneforening. Nogle af punkterne er særligt vigtige for mange af vores abonnenter, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her: Nærværende signalforsyningsbetingelser er gældende for din tilslutning til kabel tv og/eller internettet via GVD Antenneforenings net. Signalforsyningsbetingelserne gælder også i de tilfælde, hvor tilslutningen leveres af GVD Antenneforening i samarbejde med anden operatør. Det er en forudsætning, at der aftages den mindste TV programpakke, førend der kan leveres internetforbindelse eller andre tjenester på tilslutningen. Ved abonnement på kabel-tv eller kodet digitalt tv via fællesantenneanlægget er bindingsperioden 6 måneder fra aftalens indgåelse. Opsigelse af et tv-abonnement skal indgives med et varsel på minimum én (1) måned til udgangen af et kvartal. Abonnenten hæfter for abonnementsbetalingen i opsigelsesperioden, også selvom tilslutningen ikke anvendes eller tilslutningsadressen er fraflyttet. GVD Antenneforening har ret til omgående at afbryde tilslutningen, såfremt du misligholder et eller flere af punkterne i pkt. 12. Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed mellem GVD Antenneforening og dig som abonnent.

3 gvd aftalevilkår indhold Generelt DEFINITIONER TILSLUTNINGEN NETTERMINERINGSPUNKT (NTP) OG TILSLUTNINGSUDSTYR EJENDOMSRET OG ANSVAR FOR UDSTYR OG INSTALLATIONER ABONNENTENS ANSVAR FOR INTERNT FORDELINGSNET OG BRUG AF TJENESTEN M.V. TILLÆGSYDELSER OG TJENESTER ADRESSEÆNDRING, EJERSKIFTE OG OVERDRAGELSE AF AFTALEN M.V. OPSIGELSE SKIFT AF TV-PAKKE ELLER ÆNDRING AF ABONNEMENT BETALING MISLIGHOLDELSE ANSVAR OG FORCE MAJEURE ÆNDRING AF VILKÅR OG PRISER TVIST OG KLAGER IKRAFTTRÆDELSE 1. GENERELT 1. Nærværende signalforsyningsbetingelser er gældende for alle tilslutninger til kabel-tv og/eller internettet via GVD Antenneforenings net. Signalforsyningsbetingelser gælder også i de tilfælde, hvor tilslutningen leveres af GVD Antenneforening i samarbejde med anden operatør. 2. Tilslutningen til kabel tv og/eller internettet er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, bortset fra de i pkt. 8 anførte tilfælde, ligesom abonnenten ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen. To husstande kan således aldrig dele en tilslutning. 3. Det er en forudsætning, at der aftages den mindste TVprogrampakke, førend der kan leveres GVDnet eller andre tjenester på tilslutningen. 4. Aftaleindgåelse forudsætter, at abonnenten er myndig. Aftalen anses først for endelig indgået pr. etableringsdagen, når GVD Antenneforening har godkendt abonnenten. 5. Abonnenten hæfter for oprettelses- og tilslutningsafgift, abonnementsafgift og ethvert forbrug under nærværende aftale. 6. Afvigelser fra nærværende signalforsyningsbetingelser skal aftales skriftligt mellem GVD Antenneforening og abonnenten for at være gyldige. 7. GVD Antenneforening kan uden abonnentens samtykke overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 8. Abonnenten opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP-adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af GVD Antenneforening leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af tilslutningsaftalen eller nærværende signalforsyningsbetingelser. 1

4 9. GVD Antenneforening er berettiget til løbende at rette henvendelse til sine abonnenter i forbindelse med markedsundersøgelser, samt i forbindelse med kampagne og/ eller lancering af nye produkter. Abonnenten er oplyst om samt indforstået hermed. 10. Ved aftalens indgåelse optages abonnenten som medlem i GVD Antenneforening. 11. Abonnenten er forpligtiget til at deltage i såvel vedligeholdelsesomkostninger som i omkostninger ved en af et flertal blandt de tilsluttede abonnenter ønsket modernisering, og erklærer sig i øvrigt indforstået med at overholde de til en hver tid gældende vedtægter for GVD Antenneforening og signalforsyningsbetingelserne. 12. Ved aftalens ophør anses abonnentens medlemskab af GVD Antenneforening automatisk for ophørt. 2. DEFINITIONER 1. GVD Antenneforening betyder Gug-Visse-Dall Antenneforening, cvr.nr Abonnenten betyder den i aftalen/ordrebekræftelsen anførte person. 3. Aftalen betyder den mellem abonnenten og GVD Antenneforening indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af GVD Antenneforenings ordrebekræftelse og de til enhver tid gældende signalforsyningsbetingelser og prisliste. 4. Signalforsyningsbetingelser betyder Almindelige betingelser for forsyning fra GVD Antenneforening i version 1.0 eller senere versioner. De til enhver tid gældende signalforsyningsbetingelser findes på 5. GVDnet er defineret som internetadgang via kabel-tv (kabelmodem). 3. TILSLUTNINGEN 3.A. Fast installation og afleveringspunkt 1. På tilslutningsadressen etablerer GVD Antenneforening et kabelafslutningspunkt, som udgør afleveringspunktet for GVD Antenneforenings fællesantenneanlæg og stikledningen. Afleveringspunktet er den første komponent efter kabelindføringen i abonnentens bolig eller erhvervsvirksomhed. Afleveringspunktet består af f.eks. en datasplitter, et multimediaudtag, et almindeligt antennestik eller en anden form for komponent, som afslutter coax-stikledningen. 2. GVD Antenneforening bestemmer den nærmere placering af afleveringspunktet, under hensyntagen til stikledningens placering, eventuel eksisterende installation på adressen og i videst mulig omfang efter abonnentens ønske. Hvis abonnenten ønsker anden placering af afleveringspunktet eller en ledningsføring, der afviger fra hvad der er økonomisk og hensigtsmæssigt (f.eks. skjult fremføring), etablerer GVD Antenneforening eller godkendt installatør dette om muligt mod særskilt betaling. 3. Coax-stikledningen er til enhver tid abonnentens ejendom, og det økonomiske ansvar for vedligehold og eventuel udskiftning, ved fysisk eller elektrisk beskadigelse, påhviler abonnenten. Abonnenten er pligtig til at lade vedligeholdelse og udskiftning udføre af en af GVD Antenneforening godkendt installatør. Dette punkt kan være fraveget, hvis der er indgået aftale på kollektive aftalevilkår. 4. GVD Antenneforening har drifts- og fejlretningsansvaret for fællesantenneanlægget til og med afleveringspunktet, med forbehold for coax-stikledningens tilstand jf. pkt. 3.A.3 GVD Antenneforening garanterer signalleverance til ét kabelmodem og ét fjernsynsapparat der tilsluttes afleveringspunktet. 5. Installationen efter afleveringspunktet, er abonnentens, og udføres for dennes regning og risiko. Det interne fordelingsnet kan bestå af husforstærkere, passiv fordeling, samt indvendige 2 3

5 ledninger og antenneudtag. GVD Antenneforening anbefaler kraftigt, at denne installation udføres af en installatør der oppebærer GVD Antenneforenings autorisation og godkendelse. I det tilfælde abonnenten lader dette udføre af en installatør, der ikke oppebærer GVD Antenneforenings autorisation, skal installationen forsat opfylde GVD Antenneforenings retningslinier. 6. Uanset om det interne fordelingsanlæg er udført af fremmed installatør, GVD Antenneforenings egne teknikere eller installatører med GVD Antenneforenings autorisation, må installationen alene udføres med materiel, der overholder AFO-aftalen ( Aftalen for Fællesantenneområdet ) og er godkendt af GVD Antenneforening til anvendelse. 7. GVD Antenneforening og dennes servicepartner har til enhver tid ret til at kontrollere abonnentens installation og sikre sig, at denne er i overensstemmelse med gældende retningslinier. Overholder installationen ikke gældende retningslinier, har GVD Antenneforening ret til at lade tilslutningen afbryde, indtil forholdet er bragt i orden. Omkostningen forbundet med kontrolbesøg afholdes af abonnenten, såfremt det viser sig, at der foreligger fejl, som abonnenten bærer ansvaret for. 8. Abonnenten skal ved installation eller servicebesøg sørge for, at GVD Antenneforening eller installatør har uhindret adgang til afleveringspunktet på det aftalte tidspunkt. Er dette ikke tilfældet, er GVD Antenneforening og/eller installatør berettiget til at fakturere for den forgæves anvendte tid og kørsel. 9. Tilslutningen følger altid tilslutningsadressen og kan ikke overdrages eller overføres til en anden ejendom/adresse i GVD Antenneforenings forsyningsområde. 10. Abonnenten har pligt til og er selv ansvarlig for at indhente evt. nødvendig tilladelse fra udlejer, ejerforening el.lign., og det er GVD Antenneforening uvedkommende, at abonnenten har tilsidesat denne pligt. 3.A.A. Stikledning til enfamilieshuse (parcel- og rækkehuse m.v.) 1. For enfamilieshuse inkluderer tilslutningsafgiften nødvendigt stikledningskabel, tilslutningen i kabelskab, samt etablering af ét afleveringspunkt. Indføring af stikledningen på abonnentens grund foretages, hvor det efter GVD Antenneforening og/eller installatørens vurdering er mest hensigtsmæssigt. 2. Det er montøren, der på tilslutningstidspunktet endeligt afgør, om der reelt er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlægget. 3. Nedgravningen af stikledningen på abonnentens egen grund foretages af abonnenten eller for abonnentens regning og risiko. Stikledningen skal nedgraves i en dybde af minimum 45 cm i stenfri jord, og det udleverede markeringsbånd skal lægges 10 cm over kablet. Nedgravning skal normalt først foretages efter afslutning af GVD Antenneforenings installationsarbejde. 3.A.B. Stikledning til flerfamilieshuse (leje-, andelsog ejerboliger m.v.) 1. For flerfamilieshuse inkluderer tilslutningsafgiften installation af stikledningskabel, normalt fra kabelskab i terræn langs facaden eller fra hovedtrappen, samt etablering af ét afleveringspunkt. 2. Det er montøren, der på tilslutningstidspunktet endeligt afgør, om der reelt er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlægget. 4. NETTERMINERINGSPUNKT (NTP) OG TILSLUTNINGSUDSTYR 1. Nettermineringspunktet (NTP) er den fysiske grænseflade, der udgør abonnentens tilslutning til GVD Antenneforenings elektroniske tjenester. Abonnenten tilslutter sit udstyr (tv, computer, telefon eller andre former for kommunikationsudstyr) til NTP, og NTP er således skillepunktet for abonnentens brug af tjenesten. 4 5

6 2. NTP kan f.eks. bestå af afleveringspunktet i form af et antennestik. Hvis tjenesten kræver tilslutning af tilslutningsudstyr udgør udgangsstikket i tilslutningsudstyret NTP. Tilslutningsudstyr kan f.eks. være et kabelmodem for levering af internetforbindelse og/eller IP-telefoni, eller en digital tv modtager. 3. Der må kun anvendes tilslutningsudstyr, der er godkendt og verificeret af GVD Antenneforening. 4. GVD Antenneforening har ejendomsretten til tilslutningsudstyret, med mindre andet udtrykkeligt er anført på tilslutningsaftalen eller ordrebekræftelsen. Ved aftalens ophør, eller hvis udstyret er defekt, kan GVD Antenneforening kræve, at abonnenten returnerer og/eller ombytter udstyret hos GVD Antenneforening. 5. Abonnenten er selv ansvarlig for eventuel nødvendig elforsyning til brug for tilslutningsudstyret og driften af dette. Elektricitetsudgiften påhviler abonnenten. 5. EJENDOMSRET OG ANSVAR FOR UDSTYR OG INSTALLATIONER 1. GVD Antenneforening har ejendomsretten til alle installationer (kabler, ledninger, stik m.v.) til og med det etablerede afleveringspunkt, jf. pkt. 3.A.1. GVD Antenneforening har endvidere almindeligvis ejendomsretten til tilslutningsudstyret, som beskrevet i pkt Abonnenten må hverken sælge eller på anden vis disponere GVD Antenneforenings udstyr og installationer. Ingen abonnent må på noget tidspunkt selv foretage eller lade andre gøre indgreb eller ændringer i GVD Antenneforenings installationer, herunder kabelskabe ved offentlig og/eller privat vej eller afleveringspunktet i ejendommen. 3. For GVD Antenneforenings udstyr og installationer på installationsadressen bærer abonnenten den fulde risiko for tyveri, hærværk, bortkomst og hændelige skader forårsaget af f.eks. brand, vand og lynnedslag. Abonnenten er forpligtet til i ovenstående tilfælde at holde GVD Antenneforening skadesløs, og er opfordret til at lade sig forsikre for ovenstående risici. 6. ABONNENTENS ANSVAR FOR INTERNT FORDELINGSNET OG BRUG AF TJENESTEN M.V. 1. Abonnenten har pligt til at tilsikre at forbindelsen til GVD Antenneforenings fællesantenneanlæg ikke benyttes på en måde, der kan forårsage forstyrrelser, afbrydelser el.lign. i distributionsnettet. Indtræder sådanne forstyrrelser har abonnenten pligt til straks at træffe de nødvendige foranstaltninger herimod, herunder at ændre adfærd for anvendelsen, standse udførslen eller lade installationen udbedre. 2. I det tilfælde at udstyr eller det interne fordelingsnet (f.eks. husforstærkere, passiv fordeling, indvendige ledninger og/eller ekstra antennestik udover afleveringspunktet) giver anledning til forstyrrelser i fællesantenneanlægget pga. fejl eller lignende i udstyret er abonnenten forpligtet til straks at afbryde tilslutningen af udstyret uanset årsag. 7. TILLÆGSYDELSER OG TJENESTER 1. Der kan for tillægstjenester til tilslutningen (som f.eks. GVDnet eller IP-telefoni) gælde særskilte aftalevilkår, der i så fald supplerer nærværende signalforsyningsbetingelser. 8. ADRESSEÆNDRING, EJERSKIFTE OG OVERDRAGELSE AF AFTALEN M.V. 1. Det påhviler abonnenten at underrette GVD Antenneforening om adresseændring, ejerskifte, udleje og andre forhold af betydning for aftalen eller leverancen af GVD Antenneforenings tjenester. 6 7

7 Meddelelse skal altid ske skriftligt til GVD Antenneforenings administration. 2. Hvis abonnenten undlader at meddele flytning m.v. risikerer abonnenten, at abonnentens tjenester eller abonnement hos GVD Antenneforening misbruges af andre. Abonnenten bærer det fulde ansvar for sådant misbrug. 8.A Særligt om ejerskifte 1. Ved salg, udleje, fremleje m.v. af tilslutningsadressen kan abonnenten overdrage tilslutningen til køber, lejer m.v. mod at denne indtræder i aftalen på samme vilkår som abonnenten. Tilslutningen kan alene overdrages til én person. Ved opdeling/ udstykning af tilslutningsadressen til flere husstande, skal tilslutningen altid følge den hidtidige tilslutningsadresse og der skal for hver af de nye husstande etableres egen tilslutning og betales ny tilslutningsafgift. 2. Såfremt abonnentens køber, lejer m.v. ønsker at overtage tilslutningen fra abonnenten, kan dette ske uden betaling af fornyet oprettelses- og tilslutningsafgift til GVD Antenneforening, forudsat at tilslutningen ikke er afbrudt og eventuelle restancer indfries senest på overtagelsestidspunktet. Meddelelse til GVD Antenneforening om overdragelse af tilslutningen skal ske senest samtidig med abonnentens meddelelse iht. pkt Ejerskifteerklæring findes på 3. Ønsker køber, lejer m.v. ikke at overtage tilslutningen, lukkes tilslutningen ved abonnentens fraflytning. 4. Abonnenten hæfter for betaling af abonnement i hele opsigelsesperioden, jævnfør pkt. 9, også selvom tilslutningen ikke anvendes eller tilslutningsadressen er fraflyttet. 5. Eventuel refusion ved ejerskifte må klares køber og sælger imellem og er GVD Antenneforening uvedkommende. 8.B Særligt om husstande tilsluttet på kollektive aftalevilkår 1. Ved udlejning af en tilslutningsadresse, der er tilsluttet på kollektive aftalevilkår (f.eks. boligforeninger), er abonnentens lejer selv ansvarlig for at opsige abonnementet i henhold til opsigelsesvilkårene, jævnfør pkt Lejeren skal betale abonnement i hele opsigelsesperioden, også selvom tilslutningen ikke anvendes eller tilslutningsadressen er fraflyttet. 9. OPSIGELSE 1. Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigelighedsperiode), er aftalen uopsigelig i dennes løbetid. Det fremgår af ordrebekræftelsen og/eller af en særskilt aftale med abonnenten hvis dette er tilfældet. 2. Ved aftale om GVDnet via fællesantenneanlægget er bindingsperioden 6 måneder fra aftalens indgåelse. Opsigelse af GVDnet skal indgives med et varsel på minimum én (1) måned til udgangen af et kvartal. Abonnenten hæfter for abonnementsbetalingen i opsigelsesperioden, også selvom tilslutningen ikke anvendes eller tilslutningsadressen er fraflyttet. 3. Ved abonnement på kabel-tv eller kodet digitalt tv via fællesantenneanlægget er bindingsperioden 6 måneder fra aftalens indgåelse. Opsigelse af et tv-abonnement skal indgives med et varsel på minimum én (1) måned til udgangen af et kvartal. Abonnenten hæfter for abonnementsbetalingen i opsigelsesperioden, også selvom tilslutningen ikke anvendes eller tilslutningsadressen er fraflyttet. 4. GVD Antenneforening opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb, og eventuelt udligningsbeløb tilbagebetales eller opkræves hos abonnenten. GVD Antenneforening tilbagebetaler alene udligningsbeløb der overstiger 100 kr. Hvis udligningsbeløb til abonnenten ikke kan 8 9

8 fremsendes elektronisk via PBS el.lign. og derfor skal fremsendes på check, er GVD Antenneforening berettiget til at modregne de med transaktionen forbundne omkostninger. 5. En opsigelse skal altid ske skriftligt til GVD Antenneforening. 6. GVD Antenneforening har ret til at opsige og ophæve aftalen uden yderligere varsel, hvis tilslutningen er afbrudt som følge af abonnentens mislighold af aftalen, jf. pkt Hvis GVD Antenneforening helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægstjenester, som GVD Antenneforening ikke er forpligtet til at udbyde, kan GVD Antenneforening opsige aftalen herom eller dele heraf med mindst én (1) måneds varsel. 10. SKIFT AF TV-PAKKE ELLER ÆNDRING AF ABONNEMENT 1. Abonnenten kan altid med 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned skifte til en større tv-pakke. 2. Ønsker abonnenten at skifte til en mindre tv-pakke, skal pakkeskiftet anmodes med gældende opsigelsesvarsel, jf. pkt Abonnementsafgift reguleres og opgøres pr. skæringsdagen og eventuel refusion eller opkrævning sker på særskilt regning eller sammen med næste periodeopkrævning. 4. Der opkræves altid pakkeskiftegebyr ved pakkeskifte, uanset om der ændres til en større eller mindre tv-pakke eller passiv tilslutning. 5. Oplysning om de til enhver tid gældende tv-pakke priser, pakkeskiftegebyr o.lign. fremgår af prislisten og oplyses ved henvendelse til GVD Antenneforening. 11. BETALING 1. Opkrævninger i henhold til aftalen sker overfor den på faktureringstidspunktet registrerede abonnent ved fremsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist. 2. Ved udlejning af en tilslutningsadresse, herunder tilslutninger på kollektive aftalevilkår (f.eks. boligforeninger), kan opkrævning efter aftale med GVD Antenneforening ske hos lejer. Abonnenten hæfter solidarisk med lejer for betaling af abonnementsafgift. 3. Abonnenten kan vælge at modtage regningen med almindelig post eller elektronisk via Betalingsservice (Nets) eller e-boks. Valg af e-boks sker ved indgåelse af aftale mellem abonnenten og dennes pengeinstitut. Ved fremsendelse af regningen med almindelig post pålægges et administrationsgebyr. Hvis regningen modtages elektronisk via Betalingsservice (Nets), fremgår regningsspecifikationen af betalingsoversigten fra bank eller pengeinstitut. 4. Oprettelses- og tilslutningsafgifter opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen. 5. Abonnementsafgift opkræves fra leveringstidspunktet, og opkrævningen sker normalt kvartalsvis forud. For tv-abonnement for tilsluttede ejerboliger sker opkrævning dog helårligt forud i december/januar måned. 6. Ved forsinket betaling er GVD Antenneforening berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb og indtil betalingen sker i henhold til rentelovens bestemmelser. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser pålægges et gebyr på kr GVD Antenneforening er berettiget til, på samme regning, at opkræve øvrige ydelser og tjenester abonnenten måtte have tegnet hos GVD Antenneforening, og/eller ydelser leveret af tredjemand hvor GVD Antenneforening varetager opkrævningen på dennes vegne

9 8. Ved indbetaling hvor der er flere udestående krav mellem abonnenten og GVD Antenneforening, udlignes altid det ældste krav først. 9. Krav rejst af GVD Antenneforenings servicepartnere, i relation til deres udførsel af opgaver for GVD Antenneforening, sidestilles med krav rejst direkte af GVD Antenneforening ved forsinket eller manglende betaling. 12. MISLIGHOLDELSE 1. I tilfælde af abonnentens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen og/eller tillægsaftaler hertil, er GVD Antenneforening berettiget til omgående at afbryde abonnentens tilslutning til tjenesten og/eller fællesantenneanlægget i sin helhed. 2. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse, a Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb b c Abonnenten undlader efter påkrav fra GVD Antenneforening at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser i fællesantenneanlægget. Abonnenten undlader efter påkrav fra GVD Antenneforening herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne fordelingsnet, der på grund af fejl el.lign. giver anledning til forstyrrelser i fællesantenneanlægget. g tv-kanaler og/eller internettrafik el.lign. til andre adresser end tilslutningsadressen eller til tredjemand. Abonnenten udøver offentlig visning, intern videredistribution i en ejendom til andre end abonnentens husstand eller erhvervsmæssig anvendelse uden særlig aftale herom. 3. Afbrydelse af tilslutningen til kabel-tv medfører samtidigt afbrydelse af alle øvrige tillægstjenester og ydelser, der forudsætter tilslutning til fællesantenneanlægget, herunder GVDnet og IP-telefoni. 4. Abonnenten er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. 13. ANSVAR OG FORCE MAJEURE 1. GVD Antenneforening indestår på ingen måde for oppetid, funktionalitet og kvalitet af kabel-tv og andre tjenester. 2. GVD Antenneforening har intet ansvar for tab i forbindelse med abonnenternes anvendelse af fællesantenneanlægget, herunder drift og oppetid af servere, transmission af data på GVDnet m.v. 3. GVD Antenneforening er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr mv. der ejes eller drives af andre eller som følge af foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelses- og driftsmæssige årsager. d e f Abonnenten giver ikke GVD Antenneforening uhindret adgang til anlæg og installationer ejet af GVD Antenneforening, herunder afleveringspunktet med henblik på fejlsøgning. Abonnenten afgiver urigtige oplysninger eller undlader at underrette GVD Antenneforening om adresseændringer el.lign. Abonnenten anvender tilslutningen til at videredistribuere 4. GVD Antenneforening er ikke ansvarlig for tab, der kan henføres til force majeure, såsom krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, brand, lynnedslag, eksplosioner, eller forhold i øvrigt, som GVD Antenneforening ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse. 5. GVD Antenneforening har intet ansvar for indholdet af og aktiviteten på fællesantenneanlægget og de dertil knyttede 12 13

10 tjenester, hverken overfor abonnenten eller tredjemand. 6. GVD Antenneforening er underlagt dansk lovgivning og således forpligtet til at registrere, opbevare og udlevere oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles på GVD Antenneforenings net, herunder oplysninger om abonnenternes identitet m.v., således at disse oplysninger vil kunne anvendes som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. 14. ÆNDRING AF VILKÅR OG PRISER 1. GVD Antenneforening kan ændre signalforsyningsbetingelserne, tjenestespecifikke abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår, samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer med et varsel på mindst én (1) måned. 16. IKRAFTTRÆDELSE 1. Disse signalforsyningsbetingelser træder i kraft 1. december For eksisterende abonnenter, der allerede har en tilslutningsaftale med GVD Antenneforening, er signalforsyningsbetingelserne først endeligt gældende fra 1. januar Nærværende signalforsyningsbetingelser er godkendt af GVD Antenneforenings bestyrelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 31. oktober Ændringerne varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade, ved fremsendelse til abonnenten af en skriftlig meddelelse, elektronisk post eller som tekst på betalingsoversigten fra PBS/ Nets. 3. Ændringer der alene er af begunstigende karakter, f.eks. hævelse af internethastighed eller flere tv-kanaler uden yderligere vederlag, kan ske uden varsel. 4. Ændringer af engangsudgifter, serviceydelser og oprettelsesafgifter kan ske uden varsel og offentliggøres i GVD Antenneforenings gældende prisliste. Priser på tv-pakker reguleres en gang årligt pr. 1. januar. 5. Ændringer som følge af en beslutning truffet på GVD Antenneforenings generalforsamling, kan ske uden varsel. 15. TVIST OG KLAGER 1. Enhver tvist mellem GVD Antenneforening og abonnenten skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan hver af parterne indbringe sagen for de almindelige domstole i den retskreds, hvor GVD Antenneforenings har sit hjemsted

11 Version 1.0 December 2011 DTP: Lyngs Design

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale November 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale November 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale November 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee S044, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 W019, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING 1 Foreningens navn Foreningens navn er Ansager Antenneforening 2 Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg)

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) Vedtægter for Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er: Antenneforeningen Skansen 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester xxx, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Generelle vilkår

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening VEDTÆGTER for Svendborg Vest Antenneforening Vedtægterne er udsendt til alle medlemmerne i oktober 2011. Ved fraflytning bedes vedtægterne og programoversigten overdraget til ny ejer/lejer. Vedtægter for

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Indeholder: Generelle Vilkår for levering og drift af Dansk Kabel TV s tjenester Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Vedtægter. Oksbøl Antenneforening

Vedtægter. Oksbøl Antenneforening Vedtægter Oksbøl Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er: Oksbøl Antenneforening. Hjemsted: 6840 Oksbøl. 2 Foreningens interesseområde er Oksbøl by og dennes afgrænsning. 3 Foreningens

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber)

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger...

Læs mere

Vedtægter for VORES NET

Vedtægter for VORES NET Vedtægter for VORES NET 1. Navn Stk. 1. Foreningens navn er Vores Net 2. Hjemsted og virkeområde Stk. 1. Foreningens hjemsted er Varde kommune Stk. 2. Foreningens virkeområde fastlægges på generalforsamlingen

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

SYSTEMAFTALE SELSKAB

SYSTEMAFTALE SELSKAB SYSTEMAFTALE SELSKAB 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler tilslutning til ordrebestillingssystemet DANPOT, som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt Parterne. 2.Ydelsen: 2.1

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere