Budget Tekniske budgetkorrektioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner"

Transkript

1 1 of Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget Samlet Samlede korrektioner Hertil kommer eventuelle korrektioner på IKT og voksen/handicap området. 3. Økonomiudvalgets område. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion Byråd, vederlag og kurser m.v Tinglysningsudgifter vedr. lån til ejendomsskat Tjenestemandspensioner Samlet Samlede korrektioner Administration m.v Byråd, vederlag og kurser m.v. Budgettet for 2013 er skønnet ud fra forbruget i regnskab Tinglysningsudgifter vedr. lån til ejendomsskat Budgettet for 2013 er skønnet ud fra forbruget i regnskab IKT. Udbudsrunde efter strukturreformen. Evt. materiale fra IKT er ikke færdigt men vil foreligge til direktionsmødet Tjenestemandspensioner Budgettet for 2013 til tjenestemandspensioner er skønnet ud fra forbruget i foråret 2012 omregnet til årsbasis og fremskrevet med 1,5%. Det giver en udgift på kr., hvilket er kr. mere end budgettet i det vedtagne budget Ser man på antal personer og de udbetalte beløb får man følgende billede: Antal personer på udbetalingslisterne fra lønkontoret: Maj 2011 = 103 = udgift kr. December 2011 = 104 = udgift Maj 2012 = 105 = Udbetalingsbeløbene er imidlertid så forskellige, at det ikke giver mening at skønne budgettet ud fra antalsmæssige stigninger. Ud over udbetalte beløb indgår på kontoen også indtægter fra forsikringsselskaber. Ovennævnte beløb skal således ikke ganges med

2 2 of Udvalget for familie og institutioner. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion Øget ramme til anbringelser på baggrund af konkrete sager Øget statsrefusion ved udvidelse af ramme til anbringelser Demografipulje på skoleområdet Demografipulje på SFO området Tilretning af antal klasser budget Tilretning af SFO budget Tilretning af tidl. SFO budget Ådalsskolen Specialskole UFA Rengøring Solgården skoleområdet Rengøring Solgården Ungdomsskolen Dagtilbud korrektion for børnetal Omplacering vedr. specialpædagogisk team Demografipulje på dagtilbudsområdet Samlet Samlede korrektioner Familieområdet Øget ramme til anbringelser på baggrund af konkrete sager Tabellerne er opgjort på kendte børn. Der er i løbet af de første 4 måneder af 2012 foretaget 22 nyanbringelser. I samme periode ophører 4. I 2011 har der været en nettotilgang på 6 i antal anbringelser. Samtidig med stigningen i antal anbringelser ses en stigning i den gennemsnitlige pris pr. anbringelse, hvilket skyldes flere børn og unge med særligt krævende behov. Regnskab 2011 Budget Forventet regnskab 2012 Basisbudget 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Antal helårspladser 517 særlige dagtilbud* 10,9 10/11 10,8 10/ plejefamilier 54, , netværkspl.familier 6, Selvejd. institutioner 21, , Eget værelse** 2,9/1 3/2 2,2/0 3/ Døgninst. fys/psyk*** 1/6,4 6/0 0,8/5 6/ Døgninst. soc/adfærd** 17,2/2 19/0 22,5/2 19/0 23/1 4/1 Antal ialt 123,2 121/ ,6 121/ * særlige dagtilbud, der er i 2012 og 2013 budgetlagt med pladser ** 520 eget værelse der er oplyst antal pladser med lidt støtte og med særlig støtte *** 523 døgninst. Fys/psyk og 523 døgninst. soc/adfærd, der er oplyst antal pladser i hver af de 2 priskategorier: hvor der ikke kan forventes statsrefusion efter central ordning og hvor der kan forventes statsrefusion efter central ordning Stykpris Regnskab 2011 Budget 2012 Forventet regnskab 2012 Basisbudg et 2013 Skønnet budget særlige dagtilbud* / / plejefamilier netværkspl.familier Selvejd. institutioner / / / / / 520 Eget værelse Døgninst. fys/psyk*** / /

3 3 of Døgninst. soc/adfærd** / / / * særlige dagtilbud, der er i 2012 og 2013 budgetlagt med stykpris mellem og kr. ** 520 eget værelse der er oplyst stykpris på pladser med lidt støtte og med særlig støtte *** 523 døgninst. Fys/psyk og 523 døgninst. soc/adfærd, der er oplyst stykpris i hver af de 2 priskategorier: hvor der ikke kan forventes statsrefusion efter central ordning og hvor der kan forventes statsrefusion efter central ordning Regnskab 2011 Budget 2012 Forventet regnskab 2012 Basisbudg et 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Pris ialt 517 særlige dagtilbud plejefamilier netværkspl.familier Selvejd. institutioner Eget værelse* / / / Døgninst. fys/psyk** / / Døgninst. soc/adfærd** / / / I alt Statsref. dyre enkeltsager * 520 eget værelse der er oplyst samlet pris på pladser med lidt støtte og pladser med særlig støtte ** 523 døgninst. Fys/psyk og 523 døgninst. soc/adfærd, der er oplyst samlet pris i hver af de 2 priskategorier: hvor der ikke kan forventes statsrefusion efter central ordning og hvor der kan forventes statsrefusion efter central ordning Statsrefusion vedr. anbringelser Den øgede ramme må forventes at medføre øget refusion på baggrund af særlig dyre enkeltsager m.v. 4.2 Skoleområdet inkl. demografipuljer Demografipulje på skoleområdet År Antal klasser Demografi pulje Skoleområdets klassedemografipulje er beregnet ud fra en klasseprognose, hvor man demografimæssigt tager udgangspunkt i antallet af klasser. Udgiftsniveauet falder kun hvis antallet af klasser falder. Dermed kan der ikke laves demografi udelukkende på antal børn. Den gennemsnitlige pris for en klasse er beregnet til kr. og korrektionen fastsættes ud fra pris gange klasse ned/opgang. Klasseomkostningen er næsten ren løn til klasselæren og indeholder ikke omkostninger til specialundervisning, indvendig vedligeholdelse af bygninger, rengøring mv. I budget 2012 udgør den tilsvarende pris pr. klasse kr Demografipulje på SFO-området År Antal SFO børn Demografi pulje År Antal SFO børn Demografi pulje

4 4 of 18 SFO demografipuljen er beregnet ved at sammenholde befolkningsprognosen med antal elever på folkeskolerne i distrikterne. Ud fra dette kan man få belægningsprocenterne i folkeskolerne og herunder SFO erne. Demografipuljen beregnes ved at gange SFObørneop-/nedgang med nettoudgiften (budgettildelingen pr. barn pr. år fratrukket forældrebetalingen). Nettoudgiften er for 2013 fastlagt til kr. pr. barn for alm. SFO og kr. for tidl. SFO (2012 budgettildelingen fremskrevet til 2013). I budgetreguleringen er der indregnet regulering af budgettildelingen til helhedsskolen. I 2012 var nettoudgiften kr. pr. barn for alm. SFO og kr. for tidl. SFO Tilretning af antal klasser, budget 2013 Der er ifølge klasseprognosen en klassenedgang fra 2012 til 2013 på 2 klasser, svarende til kr. Den gennemsnitlige pris for en klasse er kr Tilretning af SFO budget 2013 Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i SFO erne stige ift Børnetallet forventes at stige med 15 børn på årsplan. Derudover reguleres budgettildelingen for helhedsskolen Tilretning af tidl. SFO budget 2013 Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i tidl. SFO stige ift Børnetallet forventes at stige med 32 børn i april-juli måned. Derudover reguleres budgettildelingen for helhedsskolen Ådalsskolen Specialskole År Antal børn fra 5 1, andre kommuner Antal børn fra Syddjurs 37 40, Syddjurs kommunes specialskoler har oplevet en stor nedgang i antallet af elever fra andre kommuner, hvilket medfører en nedgang i mellemkommunale indtægter. I 2011 var der gennemsnitligt ca. 5 elever, mens antallet er faldet til ca. 1,5 elever i I forventes der gennemsnitligt 1 elev, men indtægten vil på længere sigt forsvinde helt. Grunden til elevnedgangen fra andre kommuner skyldes hjemtagning af opgaven til egne specialskoler Rengøring Solgården Rengøringsbudgettet for Solgården på skoleområdet skal flyttes til Ungdomsskolen, idet de har overtaget Solgårdens bygninger. 4.3 Dagtilbudsområdet inkl. demografipuljer Dagtilbud - Korrektion for børnetal De tekniske korrektioner til budget 2013 for dagtilbud er baseret på et uændret serviceniveau. I forhold til den tidligere forventede prognose for 2013, så forventes der nu 10 færre børn i vuggestue, 40 børn mere i privat pasning 80 og 48 flere børn i børnehave. Den samlede korrektion for dagtilbud bliver på kr. højere for budgetåret

5 5 of 18 Nedenfor vises en tabel med korrektionerne for På dagtilbud er der i overslagsårene i det vedtagne budget for 2013 allerede forsøgt indregnet for korrektioner i befolkningstallet. Disse forskydninger skal fremover korrigeres med en demografipulje. Derfor korrigeres budgetterne, så de får samme børnetals grundlag for alle årene Forældrebetaling Dagplejen Forældrebetaling Børnehaver Forældrebetaling Integreret Dagplejen Børnehaver Integrerede daginstitutioner Omplacering af specialpædagogisk team Private institutioner Tilskud til privat pasning I alt korrektion dagtilbud Der har tidligere kun været ét fikspunkt for befolkningsprognosen, idet der tidligere er taget udgangspunkt i den 1.januar året efter budgetåret (f.eks. 1.januar 2013 for budgetåret 2012). Fremadrettet vil der være to fikspunkter. For budgetåret 2013 beregnes befolkningsprognosen som et gennemsnit mellem 1.januar 2013 og 1.januar Det skulle gerne give et bedre billede af det forventede børnetal for budgetåret. Pasningsbehovet for budget 2013 vurderes at være skudt for lavt. Det skyldes blandt andet belægningsprocenten. I 2011 blev der passet 24 børn i vuggestue alderen og 62 børn i børnehave alderen mere end forventet i budgettet. Der er ikke tidligere taget højde for de børn der starter i skole et år senere. I 2011 var det 9,6% af børnene der ventede et år og i 2012 er det 6,0%. Det svare til ca børnehavebørn mere end der tidligere var forventet. Belægningsprocenten vil nu også indregne børn som venter et år inden de starter i skole og skulle derfor give et mere retvisende billede. Korrektionerne i børnetallet slår på grund af takstberegningen automatisk igennem på en række andre områder som f.eks. de private institutioner og forældrebetalingen. I forældrebetalingen er der lavet genberegninger af tidligere anvendte procentsatser. En ændret momsindregning betyder en samlet lavere forældrebetaling på ca kr. I forhold til takstberegningen af de private tilbud, så er indregning af midlerne til Specialpædagogisk Team ændret fra økonomisk volumen til antal børn. Det giver et mere reelt billede. Vuggestuebørn trækker ikke dobbelt så meget på hjælpen som børnehavebørn. De private takster stiger og falder i sammenhæng med de kommunale takster. Derfor stiger taksten for de mindste lidt, mens den falder lidt for de største børn. Det sker som en konsekvens af korrektionerne på de kommunale tilbud. Dagplejen skal ikke have korrigeret deres forventede børnetal for 2013, hvorfor deres budget ikke skal korrigeres. Forældrebetalingen ændre sig som følge af et generelt ændret børnetal og korrektioner i de tekniske beregninger der skal gøre taksten mere retvisende

6 6 of 18 Takster Efter de tekniske korrektioner og uændret serviceniveau vil taksterne for 2013 se således ud. Forældrebetaling Takster Dagtilbud, pr. måned i 11 måneder (med moms) Dagplejepladser kr kr kr Vuggestuepladser kr kr kr Børnehavepladser kr kr kr Tilskud Tilskud til privat pasning 80 pr. måned i 12 måneder: år 9 mdr. kr kr kr år 9 mdr. - 6 år kr kr kr Tilskud til private daginstitutioner pr. måned i 12 måneder 0-2 år 9 mdr Driftstilskud: kr kr kr Administration: kr 194 kr 201 kr 210 Bygningstilskud: kr 379 kr 392 kr 410 I alt kr kr kr år 9 mdr. - 6 år Driftstilskud: kr kr kr Administration: kr 125 kr 125 kr 120 Bygningstilskud: kr 191 kr 191 kr 183 I alt kr kr kr Tildelingsmodel for kommunale vuggestuer og børnehaver Fra 2013 rent variable beløb pr. barn uden grundtilskud pr. institution. Vuggestuepladser kr. og børnehavepladser kr. pr. barn pr. år. I 2012 var driftstilskuddet kr. i grundtilskud plus et variabelt beløb på kr. for vuggestuepladser og kr. for børnehavepladser Specialpædagogisk Team På dagtilbud bliver der pt. opereret med et fast køb af 2 gange 8 pladser til børn med særlige behov, der ikke falder ind under 32 (mindre krævende tilbud). Disse midler ønskes tilbageført til Specialpædagogisk Team. Fra 2013 ønskes der afregnet efter det faktiske forbrug ligesom på 32. Det har den fordel at hvis pladserne ikke anvendes fuldt ud, så kan midlerne anvendes på andre børn med behov. Der ikke tilført eller fjernet midler. Der er blot tale om en omplacering Budget 2013 Spec. Team 2 år 9 mdr. - 6 år Lillebjørn (under Børnehaver) Drivhuset (under Integreret daginstitutioner) I alt Når et barn fik plads i en af de to institutioner, så betalte tilskuddet for den fulde plads. Fremover følger den almindelig børnehave takst alle børn, også dem i de to institutioner. Det ekstra tilskud kommer fra Specialpædagogisk Team og der vil være de samme midler

7 7 of 18 til rådighed pr. barn. Har institutionerne færre end 8 børn, så kan Specialpædagogisk Team dog anvende midlerne på andre børn. De kr. fremgår af tabellen med de totale korrektioner, mens de er indregnet i korrektionerne for Børnehaver og Integreret daginstitutioner med halvdelen på hver Specialpædagogisk Team Børnehaver Integrerede daginstitutioner Omplacerede budgetbeløb I alt korrektion specialpædagogisk team Demografipuljen for dagtilbud På dagtilbud har der været tradition for at korrigere overslagsårene i forhold til det forventede børnetal. Med indførelsen af demografipuljer, så skal overslagsårene benytte samme børnetal som budgetåret. Det betyder at årene skal korrigeres, så de benytter samme børnetal som budgetåret Børnetallet der naturligt vil variere vil i stedet fremgå af forventningerne til demografipuljen. Da børnetallet i overslagsårene er lavere end budgetåret 2013, så vil budgetterne bliver justeret, så de følger det korrigerede budget for Fremadrettet bliver det demografipuljen der regulere budgetterne i forhold til det forventede børnetal. Med udgangspunkt i den anvendte beregningsmodel og belægningsprocent for budget 2013, ser den forventede demografiudvikling ud som nedenstående. Forventet pasningsbehov År år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt Total Pasningsbehovet dækker alle typer af pasning inden for dagtilbudsområdet. Afhængigt af pasningstype skal budgettet reguleres forskelligt. Børn fra andre kommuner er ikke talt med, idet disse betaler den fulde udgift for den pågældende pasning. Med udgangspunkt i det korrigere budget og 2013 priser skal budgetterne i korrigeres med nedenstående beløb. Der er tale om et antal helårspladser. De børn der fødes det pågældende år vil først så småt begynde i pasning når de bliver mindst 6 mdr. F.eks. et barn der starter i oktober tæller derfor kun for tre mdr. og der skal fire børn til for en helårsplads rent økonomisk

8 8 of 18 Demografipuljen Ændring antal børn 0-2 år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt Ændring økonomi 0-2 år 9 mdr. 0 kr kr kr kr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0 kr kr kr kr. I alt i forhold til kr kr kr kr. Der er i beregningen taget udgangspunkt i 2013 priser for kommunal vuggestue og børnehave. Beløbende kan derfor ændre sig afhængigt af hvilken pasningstype forældre efterspørger samt naturligvis de opdaterede befolkningsprognoser. Især prognosen for antal fødsler (0 årige) er meget usikker. Det har vist sig svært at forudsige antallet af fødsler og den geografiske placering. Befolkningsprognosen peger på lidt flere små børn over de næste 10 år. Befolkningsprognosen peger på en svag stigning i børnetallet både i Rønde og Hornslet, men over en fordobling af de små børn i Ebeltoft. Med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2013 er det beregnet hvad den økonomiske forskel er ved flere/færre børn der kræver pasning. Ved korrektion af budgettet for 2014 vil budgettet kunne korrigeres med nedenstående beløb i 2013 priser. Kommunal pasning Pr. barn pr. år i 2013 priser Fratrukket forældrebetaling (kommunens nettoudgift) Dagplejepladser kr kr. Vuggestuepladser kr kr. Børnehavepladser kr kr. Tilskud til privat pasning år 9 mdr kr kr. 2 år 9 mdr. - 6 år kr kr. Tilskud til private daginstitutioner 0-2 år 9 mdr kr kr. 2 år 9 mdr. - 6 år kr kr. Priser pr. barn er den variable tildeling pr. barn. Den højre kolonne er nettoreguleringen og trækket på kommunens økonomi eller besparelse. Priserne tager udgangspunkt i en uændret pasningsstruktur og som strukturen ser ud pt

9 9 of Udvalget for sundhed, ældre og social. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion FKO, Fælleskommunal tandregulering, vask af arbejdsdragt Sundhedsteam, driftsudgifter vedr. Sundhedshuset i Ebeltoft Vederlagsfri fysioterapi stigende udgifter Andre sundhedsudgifter Udgifter til hospice, faldende udgifter Andre sundhedsudgifter Udgifter til færdigbehandlede, faldende udgifter Andre sundhedsudgifter Kørsel til læge, speciallæge m.v., stigende udgifter Andre sundhedsudgifter begravelseshjælp, faldende udgifter Lejetab ændret anvendelse af plejeboligerne på Vesterled Demografi - sundhedsområdet Demografi - ældreområdet Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Frit valg, visiterede timer Husleje vedr. lokaler i Ringparken, der benyttes til kontorer Uddannelse af SOSU-elever Madservice, forplejning i plejeboliger m.v. stigende udgifter Samlet Samlede korrektioner Sundhedsområdet FKO, Fælleskommunal tandregulering vask af arbejdsdragt Som følge af ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal arbejdsdragten i tandlægeklinikkerne skiftes dagligt. Det medfører øgede udgifter til anskaffelse og vask af arbejdsdragten. Den skønnede merudgift for FKO er opgjort til kr. pr. år Sundhedsteamet driftsudgifter vedr. Sundhedshuset i Ebeltoft Flytning af Sundhedsteamet medfører, at teamet fremover selv skal afholde udgifter til bl.a. rengøring, IT, møder, kontorhold samt indvendig vedligeholdelse. Udgifterne til de nuværende lokaler i administrationsbygningen i Hornslet har været afholdt under de fælles administrationsomkostninger. Udgifter til udvendig vedligeholdelse, forbrugsafgifter m.v. afholdes fortsat af Team ejendomme. Der skønnes en samlet udgift hertil på kr. pr. år Vederlagsfri fysioterapi stigende udgifter - 9 -

10 10 of 18 Udgifterne på dette område har de seneste år vist væsentlige stigninger, hvorfor der har været behov for tillægsbevilling. Budgettet opskrives derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 11,2 mio. kr. på det nuværende grundlag. Årsagen til stigningen er stadig flere brugere, herunder kan også nævnes, at en stor del af klienterne i voksen handicap området er visiteret til vederlagsfri fysioterapi. Den forventede udgift i 2013 udgør 11,3 mio., hvorfor budgettet skal forøges med kr. pr. år Andre sundhedsudgifter Udgifter til hospice, faldende udgifter. Der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 1,3 mio. kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør 1,3 mio. kr., hvorfor budgettet skal reduceres med kr. pr. år Udgifter til færdigbehandlede, faldende udgifter. Der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør kr., hvorfor budgettet skal reduceres med kr. pr. år Kørsel til læge, speciallæge m.v., stigende udgifter. Der har på området været et stigende udgiftsniveau de seneste år, dels på grund af flere ældre, og dels på grund af udgifter til kørsel til ambulante undersøgelse på hospitalerne. Budgettet forøges derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 2,4 mio. kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør 2,4 mio. kr., hvorfor budgettet skal forøges med kr. pr. år Begravelseshjælp, faldende udgifter. Der har på området været faldende udgifter i de seneste år. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør kr., hvorfor budgettet skal reduceres med kr. pr. år Lejetab, ændret anvendelse af plejeboliger på Vesterled Plejeboligerne på Vesterled vil fra starten af 2013 blive brugt som døgnpladser for Rehab Syddjurs, der vil derfor ikke indgå huslejeindtægt fra borgerne, så det vil blive en udgift for træningsområdet fremadrettet. Den samlede husleje for de 16 boliger er opgjort til kr., hvorfor budgettet til Rehab Syddjurs forøges tilsvarende

11 11 of Demografipulje på sundhedsområdet Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der lavet en model, der alene bygger på stigning i den samlede befolkning i kommunen. De anvendte satser er udregning på grundlag af det vedtagne budget for Reguleringen har tidligere alene været på Aktivitetsbestemt medfinansiering, og regulering er foretaget på grundlag af KL s vejledning (udsendes ult. juni). Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose Total antal borgere Stigning i forhold til Beregningsmodel: Udgifter til følgende områder - fremskrevet budget 2013: Områder der indgår i sundhedsområdet Budget pr. borger i 2012 Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Ambulant specialiseret genoptr., region Træning og aktiviteter Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Total Det er ikke besluttet, at der skal være en kompensation til området med baggrund i befolkningsudviklingen. Så spørgsmålet er, om der bør indgå som teknisk korrektion. 5.2 Ældreområdet Demografi ældreområdet Siden 2007 har der i budgettet været indarbejdet en regulering af budgettet på ældreområdet i forhold til den forventede demografiske udvikling. Beregningsgrundlaget fremgår af nedenstående tabel. I de seneste års budgetforhandlinger er en del af puljen sparet væk i budget 2012 er den helt fjernet, med deraf følgende risiko for at det bliver behov for ekstra bevillinger i løbet af året. Beregningen for 2013 tager udgangspunkt befolkningstallene for 2011, fordi der ikke er justeret i budget Inden budgetvedtagelsen vil puljen blive ændret, så den lige som de øvrige demografipuljer er udmøntet i 2013 og først indeholder beløb fra Ifl. befolkningsprognose Udgift pr. borger

12 12 of år år og derover

13 13 of 18 Ifl. befolkningsprognose Udgift pr. borger år år og derover Merudgift på baggrund af befolkningsprognose Regulering i forhold til det fremskrevne budget for : Budgetregulering Demografipuljen fordeles på følgende måde: Frit valg 44,62% Plejeboliger 45,38% Sygepleje 9,62% Forebyggende besøg 0,38% Fordelingen er beregning på grundlag af områdernes lønsummer Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Dette udgiftsområde har de seneste år udvist en stigende tendens, dels pga. faldende indtægter for borgere fra andre kommuner i Syddjurs tilbud, og dels stigende udgifter til egne borgere der flytter til andre kommuner. Årsagen til de stigende udgifter kan dels begrundes i den demografiske udvikling og dels at det har været lange ventelister til egne tilbud. På grundlag af gennemgang af de kendte sager er der lavet en beregning over den forventede udgift til området. I beregning er medtaget en skønnet udgift for de personer, der endnu ikke er kendte udgiftniveauer på. Skønnet er beregnet på grundlag af en gennemsnitsberegning. Udgifterne og indtægterne kan specificeres således: Område Udgifter Indtægter Plejeboliger Frit valg - ældreboliger Plejehjem Madservice Total Regulering af budget, netto Frit valg, visiterede timer Opgørelse af visiterede timer i ugerne 1-13 danner grundlag for beregning af budgettet til lønninger til det udførende personale under praktisk bistand og pleje. Beregningen omfatter såvel kommunale som private leverandører. Det samlede timetal er beregnet til timer, svarende til timer pr. uge. Timeprisen er for de kommunalt udførte timer frit valg taksten fratrukket overhead

14 14 of 18 Da de visiterede timer indeholder resultatet af besparelserne fra Syddjurs træner, indregnes der ikke yderligere besparelse i forhold hertil. Tidligere år har beregning været på uge 1-17, men da uge ikke var opgjort på beregningstidspunktet vil der blive fortaget en fornyet beregning inden budgetvedtagelsen. Beregningen viser at der er behov for yderligere budget svarende til kr. pr. år Husleje vedr. lokaler i Ringparken, der benyttes til kontorer Fra 2012 udkonteres der husleje for 4 lejligheder i Ringparken, der benyttes til kontorer for ledelse og administration. Området har ikke tidligere haft denne udgift, hvorfor der ikke er budgetmæssig dækning herfor. Den beregnede udgift hertil udgør i alt kr. pr. år, hvorfor budgettet forøges tilsvarende Uddannelse af SOSU-elever På grundlag af de forventede antal elever (56 hjælpere og 12 assistenter), samt de nugældende regler for bonus, præmiering samt løntilskud er der foretaget beregning af de forventede udgifter og indtægter på området. Med hensyn til bonus og præmiering er det kun elever optaget for 1. januar 2013 der med sikkerhed udløser indtægter, derfor er der ikke medtaget indtægter hertil i de elever der optages herefter. Beregningen fremgår af nedenstående: Udgift jfr. ovenstående Indtægt - AER-refusion Indtægt - Bonus og præmie Budget Budgetregulering Madservice, forplejning i plejeboliger m.v. stigende udgifter Området omhandler dels madservice til hjemmeboende pensionister, dels forplejning til borgere i plejeboliger m.v. og dels drift af Køkken Syddjurs. Som følge af stærkt stigende priser på den del af forplejningen der købes hos Djurs Mad er det nødvendigt med en regulering af budgetterne. Reguleringen er beregnet ud fra de senest godkendte priser hos Djurs Mad en eventuel nedsættelse af priserne i 2013 er ikke indregnet, idet det på nuværende tidspunkt endnu er usikkert. Der er lavet opgørelse over antal leverede portioner i perioden januar-april 2012, opgørelsen benyttes til at beregne det forventede antal portioner på årsbasis. Antal portioner danner ligeledes grundlag for beregning af de forventede indtægter i form af brugerbetaling. På dette grundlag er det opgjort at der netto er tale om en forventet merudgift på kr. pr. år

15 15 of Voksen/handicap-området inkl. demografipuljer Der arbejdes fortsat med de tekniske korrektioner på dette område. Resultatet vil foreligge til direktionsmødet. 6. Udvalget for natur, teknik og miljø. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion Nedlæggelse af husvildebolig på Bagvænget i Ebeltoft Vedligehold af nye cykelstier Der er i 2012 udført 13 km sti langs veje Vedligehold af cykelstier Der er i 2012 udført banesti Ryomgaard - Allingåbro Vedligehold af nye trafiksikkerhedsprojekter Hornslet Der er udført for 3 mio. kr Skødshoved Havn Færge Netto driftsudgift ved færgehavn Samlet Samlede korrektioner Natur, teknik og miljø Nedlæggelse af husvildebolig på Bagvænget i Ebeltoft Da bygningen Bagvænget 4 8 Ebeltoft er med i kommunens kondemneringsplan er det besluttet, at ved fraflytning skal lejlighederne ikke genudlejes. Det betyder en mindre huslejeindtægt ved fraflytning. I 2010 fraflyttedes den ene af lejlighederne og huslejeindtægten blev fjernet fra budgettet, men kun for 2011 og Der anmodes derfor om en reduktion i budgettet på en årlig huslejeindtægt på kr. for 2013 og overslagsårene. Der vil forsat være behov for en minimal form for vedligeholdelse af bygningen samt udenomsarealet ved det ubeboede lejemål. Der anmodes derfor ikke om reduktion vedligeholdelsesbudgettet Vedligehold af nye cykelstier De tekniske korrektioner skyldes en udvidet opgavemængde i forbindelse med nyanlagte cykelstier, som i høj grad er finansieret af Arbejdsmarkedets feriefond eller med tilskud fra Vejdirektoratet. Der er beregnet at vedligeholdelse af nye stier koster ca kr. pr. km årligt Vedligehold af cykelsti banesti Ryomgaard Allingåbro For banestien er der lavet en særskilt beregning i forbindelse med anlægsprojektet godkendt i Udvalget for natur, teknik og miljø den 31. januar 2012 dagsordenspunkt Vedligehold af nye trafiksikkerhedsprojekter Hornslet For trafiksikkerheds projekter er beregnet, at de afledte vedligeholdelsesudgifter udgør 5% af anlægsudgiften Skødshoved Havn Færge For Skødshoved Havn er godkendt anlægsprojekt til 1,6 mio. kr. med en afledt driftsudgift på kr. samt en havneafgift på kr. hvilket giver en nettodriftsudgift på kr. Sagen behandlet i Byrådet den 29. marts 2012 dagsordenspunkt

16 16 of Udvalget for plan, udvikling og kultur. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning Musikskolen - uændret takster vedr. elevbetaling - ingen prisfremskrivning Biblioteket - uændret takster vedr. bøder og gebyrer - ingen prisfremskrivning Biblioteket - tilbageførsel af ramme fra 2016 i.f.m. køb af inventar Folkeoplysningen - uændret takster vedr. gebyrer - ingen prisfremskrivning Samlet Samlede korrektioner Planlægning, udvikling og kultur Fregatten Jylland fast tilskud Fregatten Jylland ydes årligt et kommunalt tilskud på kr Beløbet er et fast tilskud, og fremskrives derfor ikke. Når beløbet udbetales sker der en momsafløftning, således at den reelle udgift netto udgør kr årligt. Det er herved forudsat, at det er samme momsafløftningsprocent i 2013 som i Musikskolen uændret takster I forbindelse med behandling af taksterne vedr. elevbetalinger til budget 2013 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. musikskolen fra 2012 til Det betyder, at den budgetterede deltagerbetaling fra 2012 til 2013 ikke skal fremskrives, og af prisfremskrivningen som udgør kr skal nulstilles. Den budgetterede deltagerbetaling i 2013 udgør kr (uden prisfremskrivning) Biblioteket uændret takster I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2013 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. bøder og gebyrer på biblioteksområdet fra 2012 til Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil fra 2012 til 2013 ikke skal fremskrives, og af prisfremskrivningen som udgør kr skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2013 udgør kr (uden prisfremskrivning) Biblioteket tilbageførsel af driftsramme fra 2016 Der er i 2011 givet en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr til indkøb af inventar i forbindelse med færdiggørelse af Bitingsstedet. Beløbet blev finansieret ved en nedskrivning af bibliotekets samlede driftsramme med kr. i hvert af årene Fra 2016 tilbageføres beløbet igen bibliotekets driftsramme. Beløbet er fremskrevet til 2013-prisniveau Folkeoplysningen uændret takster I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2013 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. gebyrindtægter på folkeoplysningsområdet fra 2012 til I 2012 opkræves foreningerne et gebyr på kr. 60 pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og kr. 40 pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m2. Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil fra 2012 til 2013 ikke skal fremskrives, og af

17 17 of 18 prisfremskrivningen som udgør kr skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2013 udgør kr (uden prisfremskrivning). 8. Arbejdsmarkedsudvalget. Generelt er budgettet på beskæftigelsesområdet reguleret i forhold til forbruget for de første måneder af det indeværende år og regnskabet for foregående år. I reguleringen vurderes det også, om antallet i fremtiden forventes at stige, falde eller bare er status quo. KL s budgetvejledning er også et meget vigtig redskab, som ligger til grund for beregningerne. Den vigtigste del af budgetvejledningen bliver dog først udsendt primo juli 2012 og derfor vil der formentlig komme flere tekniske korrektioner senere i forløbet. Der er i regeringsgrundlaget lagt op til ret betydelige ændringer på nogle området. Disse ændringer er endnu ikke fremlagt, hverken som lovforslag eller andet og dermed ikke vedtaget endnu. Derfor er der heller ikke indregnet noget i forhold til evt. kommende lovændringer. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion Introduktionsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Seniorjob Samlet Samlede korrektioner Arbejdsmarkedsområdet Introduktionsydelse Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev bl.a. satsen til starthjælp og introduktionsydelsen afskaffet. Dette vil øge udgifterne til introduktionsydelse, da de nu modtager den højere kontanthjælpssats. De økonomiske konsekvenser er i lighed med andre området endnu ikke forhandlet på plads Sygedagpenge Udviklingen i antallet af sygedagpengesager for 2012 har ikke været så positiv som forventet. Derfor forventes det, at regnskabet 2012 giver en merudgift. Af samme årsag laves der en teknisk korrektion til budget Budget 2013 forventes dog stadigvæk at fremvise en udgiftsniveau der er lavere end år Korrektion 2012 i 12-priser og 2013 i 13-priser Enhed Forventet regnskab 2012 Basisbudg et 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Budget 2012 Sygedagpenge Kr Antal Kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev der vedtaget en del ændringer på kontanthjælpsområdet og de fleste ændringer har øget udgifterne. Udgifterne hører dog under budgetgarantien. Den ændring med størst udgiftsmæssige betydning er afskaffelse af starthjælpen.

18 18 of 18 Udover lovændringerne er der også en stigning i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere. Enhed Basisbudge t 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Korrektion Budget Budgetopfø 2012 lgning 2012 Kontanthjælp Kr Antal Seniorjob Udgifter og tilskud vedr. seniorjob skal konteres på , som er en del af bevilling under AU. Der er afsat kr. under AU og kr. under ØK, i alt kr. Der er i øjeblikket 3 ansat og der er muligvis 2 på vej hen over sommeren, altså i alt 5 sager. Med de borgere, som vi har kendskab til i øjeblikket for 2013, både dem der stopper og dem der skal tilbydes job i 2013 så bliver antallet i 2013 ca. 5 årsværk. Nettoudgifterne til 5 årsværk svare formentlig til det afsatte budget på kr. Fra og med 2013 halveres dagpengeperioden, hvilket vil betyde, at kommunen bliver forpligtede til at levere flere seniorjobs, hvilket vil betyde højere udgifter til ordningen. Hvor mange sager det drejer sig, vides på nuværende tidspunkt ikke. Skønsmæssigt afsættes der yderligere 1 mio. kr. svarende til 5-6 årsværk. Der vil være en kompensation over bloktilskuddet, som indgår i økonomiforhandlingerne for Resultatet af forhandlingerne bliver beskrevet i budgetvejledningen, som udsendes primo juli Dagpenge En eventuel korrektion af udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige foretages ikke på nuværende tidspunkt. Udgifter til dagpenge under AU og beskæftigelsestilskud under ØK hænger uløseligt sammen og derfor vil en evt. korrektion først blive beregnet når resultatet af økonomiforhandlingerne er på plads og vi primo juli måned 2012 modtager budgetvejledningen

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 13 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 18. maj Budgetopfølgning pr. 3. april Sammenfatning: Budgetopfølgningen pr. 3. april viser, at de største udfordringer ligger på aktivitetsbestemt

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg Nr. 41577-13 13-08-201314:22 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik -80.000-80.000-80.000-80.000 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - drift 14. august 2014

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - drift 14. august 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 5 10.1 Tekniske blokke... 5 10.2 Reduktionsblokke... 8 11 Udvalget for familie og institutioner... 10

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Notat Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Børne- og familieområdet områder med overførselsadgang PPR og Specialpædagogisk bistand forventer at holde

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere