Budget Tekniske budgetkorrektioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner"

Transkript

1 1 of Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget Samlet Samlede korrektioner Hertil kommer eventuelle korrektioner på IKT og voksen/handicap området. 3. Økonomiudvalgets område. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion Byråd, vederlag og kurser m.v Tinglysningsudgifter vedr. lån til ejendomsskat Tjenestemandspensioner Samlet Samlede korrektioner Administration m.v Byråd, vederlag og kurser m.v. Budgettet for 2013 er skønnet ud fra forbruget i regnskab Tinglysningsudgifter vedr. lån til ejendomsskat Budgettet for 2013 er skønnet ud fra forbruget i regnskab IKT. Udbudsrunde efter strukturreformen. Evt. materiale fra IKT er ikke færdigt men vil foreligge til direktionsmødet Tjenestemandspensioner Budgettet for 2013 til tjenestemandspensioner er skønnet ud fra forbruget i foråret 2012 omregnet til årsbasis og fremskrevet med 1,5%. Det giver en udgift på kr., hvilket er kr. mere end budgettet i det vedtagne budget Ser man på antal personer og de udbetalte beløb får man følgende billede: Antal personer på udbetalingslisterne fra lønkontoret: Maj 2011 = 103 = udgift kr. December 2011 = 104 = udgift Maj 2012 = 105 = Udbetalingsbeløbene er imidlertid så forskellige, at det ikke giver mening at skønne budgettet ud fra antalsmæssige stigninger. Ud over udbetalte beløb indgår på kontoen også indtægter fra forsikringsselskaber. Ovennævnte beløb skal således ikke ganges med

2 2 of Udvalget for familie og institutioner. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion Øget ramme til anbringelser på baggrund af konkrete sager Øget statsrefusion ved udvidelse af ramme til anbringelser Demografipulje på skoleområdet Demografipulje på SFO området Tilretning af antal klasser budget Tilretning af SFO budget Tilretning af tidl. SFO budget Ådalsskolen Specialskole UFA Rengøring Solgården skoleområdet Rengøring Solgården Ungdomsskolen Dagtilbud korrektion for børnetal Omplacering vedr. specialpædagogisk team Demografipulje på dagtilbudsområdet Samlet Samlede korrektioner Familieområdet Øget ramme til anbringelser på baggrund af konkrete sager Tabellerne er opgjort på kendte børn. Der er i løbet af de første 4 måneder af 2012 foretaget 22 nyanbringelser. I samme periode ophører 4. I 2011 har der været en nettotilgang på 6 i antal anbringelser. Samtidig med stigningen i antal anbringelser ses en stigning i den gennemsnitlige pris pr. anbringelse, hvilket skyldes flere børn og unge med særligt krævende behov. Regnskab 2011 Budget Forventet regnskab 2012 Basisbudget 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Antal helårspladser 517 særlige dagtilbud* 10,9 10/11 10,8 10/ plejefamilier 54, , netværkspl.familier 6, Selvejd. institutioner 21, , Eget værelse** 2,9/1 3/2 2,2/0 3/ Døgninst. fys/psyk*** 1/6,4 6/0 0,8/5 6/ Døgninst. soc/adfærd** 17,2/2 19/0 22,5/2 19/0 23/1 4/1 Antal ialt 123,2 121/ ,6 121/ * særlige dagtilbud, der er i 2012 og 2013 budgetlagt med pladser ** 520 eget værelse der er oplyst antal pladser med lidt støtte og med særlig støtte *** 523 døgninst. Fys/psyk og 523 døgninst. soc/adfærd, der er oplyst antal pladser i hver af de 2 priskategorier: hvor der ikke kan forventes statsrefusion efter central ordning og hvor der kan forventes statsrefusion efter central ordning Stykpris Regnskab 2011 Budget 2012 Forventet regnskab 2012 Basisbudg et 2013 Skønnet budget særlige dagtilbud* / / plejefamilier netværkspl.familier Selvejd. institutioner / / / / / 520 Eget værelse Døgninst. fys/psyk*** / /

3 3 of Døgninst. soc/adfærd** / / / * særlige dagtilbud, der er i 2012 og 2013 budgetlagt med stykpris mellem og kr. ** 520 eget værelse der er oplyst stykpris på pladser med lidt støtte og med særlig støtte *** 523 døgninst. Fys/psyk og 523 døgninst. soc/adfærd, der er oplyst stykpris i hver af de 2 priskategorier: hvor der ikke kan forventes statsrefusion efter central ordning og hvor der kan forventes statsrefusion efter central ordning Regnskab 2011 Budget 2012 Forventet regnskab 2012 Basisbudg et 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Pris ialt 517 særlige dagtilbud plejefamilier netværkspl.familier Selvejd. institutioner Eget værelse* / / / Døgninst. fys/psyk** / / Døgninst. soc/adfærd** / / / I alt Statsref. dyre enkeltsager * 520 eget værelse der er oplyst samlet pris på pladser med lidt støtte og pladser med særlig støtte ** 523 døgninst. Fys/psyk og 523 døgninst. soc/adfærd, der er oplyst samlet pris i hver af de 2 priskategorier: hvor der ikke kan forventes statsrefusion efter central ordning og hvor der kan forventes statsrefusion efter central ordning Statsrefusion vedr. anbringelser Den øgede ramme må forventes at medføre øget refusion på baggrund af særlig dyre enkeltsager m.v. 4.2 Skoleområdet inkl. demografipuljer Demografipulje på skoleområdet År Antal klasser Demografi pulje Skoleområdets klassedemografipulje er beregnet ud fra en klasseprognose, hvor man demografimæssigt tager udgangspunkt i antallet af klasser. Udgiftsniveauet falder kun hvis antallet af klasser falder. Dermed kan der ikke laves demografi udelukkende på antal børn. Den gennemsnitlige pris for en klasse er beregnet til kr. og korrektionen fastsættes ud fra pris gange klasse ned/opgang. Klasseomkostningen er næsten ren løn til klasselæren og indeholder ikke omkostninger til specialundervisning, indvendig vedligeholdelse af bygninger, rengøring mv. I budget 2012 udgør den tilsvarende pris pr. klasse kr Demografipulje på SFO-området År Antal SFO børn Demografi pulje År Antal SFO børn Demografi pulje

4 4 of 18 SFO demografipuljen er beregnet ved at sammenholde befolkningsprognosen med antal elever på folkeskolerne i distrikterne. Ud fra dette kan man få belægningsprocenterne i folkeskolerne og herunder SFO erne. Demografipuljen beregnes ved at gange SFObørneop-/nedgang med nettoudgiften (budgettildelingen pr. barn pr. år fratrukket forældrebetalingen). Nettoudgiften er for 2013 fastlagt til kr. pr. barn for alm. SFO og kr. for tidl. SFO (2012 budgettildelingen fremskrevet til 2013). I budgetreguleringen er der indregnet regulering af budgettildelingen til helhedsskolen. I 2012 var nettoudgiften kr. pr. barn for alm. SFO og kr. for tidl. SFO Tilretning af antal klasser, budget 2013 Der er ifølge klasseprognosen en klassenedgang fra 2012 til 2013 på 2 klasser, svarende til kr. Den gennemsnitlige pris for en klasse er kr Tilretning af SFO budget 2013 Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i SFO erne stige ift Børnetallet forventes at stige med 15 børn på årsplan. Derudover reguleres budgettildelingen for helhedsskolen Tilretning af tidl. SFO budget 2013 Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i tidl. SFO stige ift Børnetallet forventes at stige med 32 børn i april-juli måned. Derudover reguleres budgettildelingen for helhedsskolen Ådalsskolen Specialskole År Antal børn fra 5 1, andre kommuner Antal børn fra Syddjurs 37 40, Syddjurs kommunes specialskoler har oplevet en stor nedgang i antallet af elever fra andre kommuner, hvilket medfører en nedgang i mellemkommunale indtægter. I 2011 var der gennemsnitligt ca. 5 elever, mens antallet er faldet til ca. 1,5 elever i I forventes der gennemsnitligt 1 elev, men indtægten vil på længere sigt forsvinde helt. Grunden til elevnedgangen fra andre kommuner skyldes hjemtagning af opgaven til egne specialskoler Rengøring Solgården Rengøringsbudgettet for Solgården på skoleområdet skal flyttes til Ungdomsskolen, idet de har overtaget Solgårdens bygninger. 4.3 Dagtilbudsområdet inkl. demografipuljer Dagtilbud - Korrektion for børnetal De tekniske korrektioner til budget 2013 for dagtilbud er baseret på et uændret serviceniveau. I forhold til den tidligere forventede prognose for 2013, så forventes der nu 10 færre børn i vuggestue, 40 børn mere i privat pasning 80 og 48 flere børn i børnehave. Den samlede korrektion for dagtilbud bliver på kr. højere for budgetåret

5 5 of 18 Nedenfor vises en tabel med korrektionerne for På dagtilbud er der i overslagsårene i det vedtagne budget for 2013 allerede forsøgt indregnet for korrektioner i befolkningstallet. Disse forskydninger skal fremover korrigeres med en demografipulje. Derfor korrigeres budgetterne, så de får samme børnetals grundlag for alle årene Forældrebetaling Dagplejen Forældrebetaling Børnehaver Forældrebetaling Integreret Dagplejen Børnehaver Integrerede daginstitutioner Omplacering af specialpædagogisk team Private institutioner Tilskud til privat pasning I alt korrektion dagtilbud Der har tidligere kun været ét fikspunkt for befolkningsprognosen, idet der tidligere er taget udgangspunkt i den 1.januar året efter budgetåret (f.eks. 1.januar 2013 for budgetåret 2012). Fremadrettet vil der være to fikspunkter. For budgetåret 2013 beregnes befolkningsprognosen som et gennemsnit mellem 1.januar 2013 og 1.januar Det skulle gerne give et bedre billede af det forventede børnetal for budgetåret. Pasningsbehovet for budget 2013 vurderes at være skudt for lavt. Det skyldes blandt andet belægningsprocenten. I 2011 blev der passet 24 børn i vuggestue alderen og 62 børn i børnehave alderen mere end forventet i budgettet. Der er ikke tidligere taget højde for de børn der starter i skole et år senere. I 2011 var det 9,6% af børnene der ventede et år og i 2012 er det 6,0%. Det svare til ca børnehavebørn mere end der tidligere var forventet. Belægningsprocenten vil nu også indregne børn som venter et år inden de starter i skole og skulle derfor give et mere retvisende billede. Korrektionerne i børnetallet slår på grund af takstberegningen automatisk igennem på en række andre områder som f.eks. de private institutioner og forældrebetalingen. I forældrebetalingen er der lavet genberegninger af tidligere anvendte procentsatser. En ændret momsindregning betyder en samlet lavere forældrebetaling på ca kr. I forhold til takstberegningen af de private tilbud, så er indregning af midlerne til Specialpædagogisk Team ændret fra økonomisk volumen til antal børn. Det giver et mere reelt billede. Vuggestuebørn trækker ikke dobbelt så meget på hjælpen som børnehavebørn. De private takster stiger og falder i sammenhæng med de kommunale takster. Derfor stiger taksten for de mindste lidt, mens den falder lidt for de største børn. Det sker som en konsekvens af korrektionerne på de kommunale tilbud. Dagplejen skal ikke have korrigeret deres forventede børnetal for 2013, hvorfor deres budget ikke skal korrigeres. Forældrebetalingen ændre sig som følge af et generelt ændret børnetal og korrektioner i de tekniske beregninger der skal gøre taksten mere retvisende

6 6 of 18 Takster Efter de tekniske korrektioner og uændret serviceniveau vil taksterne for 2013 se således ud. Forældrebetaling Takster Dagtilbud, pr. måned i 11 måneder (med moms) Dagplejepladser kr kr kr Vuggestuepladser kr kr kr Børnehavepladser kr kr kr Tilskud Tilskud til privat pasning 80 pr. måned i 12 måneder: år 9 mdr. kr kr kr år 9 mdr. - 6 år kr kr kr Tilskud til private daginstitutioner pr. måned i 12 måneder 0-2 år 9 mdr Driftstilskud: kr kr kr Administration: kr 194 kr 201 kr 210 Bygningstilskud: kr 379 kr 392 kr 410 I alt kr kr kr år 9 mdr. - 6 år Driftstilskud: kr kr kr Administration: kr 125 kr 125 kr 120 Bygningstilskud: kr 191 kr 191 kr 183 I alt kr kr kr Tildelingsmodel for kommunale vuggestuer og børnehaver Fra 2013 rent variable beløb pr. barn uden grundtilskud pr. institution. Vuggestuepladser kr. og børnehavepladser kr. pr. barn pr. år. I 2012 var driftstilskuddet kr. i grundtilskud plus et variabelt beløb på kr. for vuggestuepladser og kr. for børnehavepladser Specialpædagogisk Team På dagtilbud bliver der pt. opereret med et fast køb af 2 gange 8 pladser til børn med særlige behov, der ikke falder ind under 32 (mindre krævende tilbud). Disse midler ønskes tilbageført til Specialpædagogisk Team. Fra 2013 ønskes der afregnet efter det faktiske forbrug ligesom på 32. Det har den fordel at hvis pladserne ikke anvendes fuldt ud, så kan midlerne anvendes på andre børn med behov. Der ikke tilført eller fjernet midler. Der er blot tale om en omplacering Budget 2013 Spec. Team 2 år 9 mdr. - 6 år Lillebjørn (under Børnehaver) Drivhuset (under Integreret daginstitutioner) I alt Når et barn fik plads i en af de to institutioner, så betalte tilskuddet for den fulde plads. Fremover følger den almindelig børnehave takst alle børn, også dem i de to institutioner. Det ekstra tilskud kommer fra Specialpædagogisk Team og der vil være de samme midler

7 7 of 18 til rådighed pr. barn. Har institutionerne færre end 8 børn, så kan Specialpædagogisk Team dog anvende midlerne på andre børn. De kr. fremgår af tabellen med de totale korrektioner, mens de er indregnet i korrektionerne for Børnehaver og Integreret daginstitutioner med halvdelen på hver Specialpædagogisk Team Børnehaver Integrerede daginstitutioner Omplacerede budgetbeløb I alt korrektion specialpædagogisk team Demografipuljen for dagtilbud På dagtilbud har der været tradition for at korrigere overslagsårene i forhold til det forventede børnetal. Med indførelsen af demografipuljer, så skal overslagsårene benytte samme børnetal som budgetåret. Det betyder at årene skal korrigeres, så de benytter samme børnetal som budgetåret Børnetallet der naturligt vil variere vil i stedet fremgå af forventningerne til demografipuljen. Da børnetallet i overslagsårene er lavere end budgetåret 2013, så vil budgetterne bliver justeret, så de følger det korrigerede budget for Fremadrettet bliver det demografipuljen der regulere budgetterne i forhold til det forventede børnetal. Med udgangspunkt i den anvendte beregningsmodel og belægningsprocent for budget 2013, ser den forventede demografiudvikling ud som nedenstående. Forventet pasningsbehov År år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt Total Pasningsbehovet dækker alle typer af pasning inden for dagtilbudsområdet. Afhængigt af pasningstype skal budgettet reguleres forskelligt. Børn fra andre kommuner er ikke talt med, idet disse betaler den fulde udgift for den pågældende pasning. Med udgangspunkt i det korrigere budget og 2013 priser skal budgetterne i korrigeres med nedenstående beløb. Der er tale om et antal helårspladser. De børn der fødes det pågældende år vil først så småt begynde i pasning når de bliver mindst 6 mdr. F.eks. et barn der starter i oktober tæller derfor kun for tre mdr. og der skal fire børn til for en helårsplads rent økonomisk

8 8 of 18 Demografipuljen Ændring antal børn 0-2 år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt Ændring økonomi 0-2 år 9 mdr. 0 kr kr kr kr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0 kr kr kr kr. I alt i forhold til kr kr kr kr. Der er i beregningen taget udgangspunkt i 2013 priser for kommunal vuggestue og børnehave. Beløbende kan derfor ændre sig afhængigt af hvilken pasningstype forældre efterspørger samt naturligvis de opdaterede befolkningsprognoser. Især prognosen for antal fødsler (0 årige) er meget usikker. Det har vist sig svært at forudsige antallet af fødsler og den geografiske placering. Befolkningsprognosen peger på lidt flere små børn over de næste 10 år. Befolkningsprognosen peger på en svag stigning i børnetallet både i Rønde og Hornslet, men over en fordobling af de små børn i Ebeltoft. Med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2013 er det beregnet hvad den økonomiske forskel er ved flere/færre børn der kræver pasning. Ved korrektion af budgettet for 2014 vil budgettet kunne korrigeres med nedenstående beløb i 2013 priser. Kommunal pasning Pr. barn pr. år i 2013 priser Fratrukket forældrebetaling (kommunens nettoudgift) Dagplejepladser kr kr. Vuggestuepladser kr kr. Børnehavepladser kr kr. Tilskud til privat pasning år 9 mdr kr kr. 2 år 9 mdr. - 6 år kr kr. Tilskud til private daginstitutioner 0-2 år 9 mdr kr kr. 2 år 9 mdr. - 6 år kr kr. Priser pr. barn er den variable tildeling pr. barn. Den højre kolonne er nettoreguleringen og trækket på kommunens økonomi eller besparelse. Priserne tager udgangspunkt i en uændret pasningsstruktur og som strukturen ser ud pt

9 9 of Udvalget for sundhed, ældre og social. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion FKO, Fælleskommunal tandregulering, vask af arbejdsdragt Sundhedsteam, driftsudgifter vedr. Sundhedshuset i Ebeltoft Vederlagsfri fysioterapi stigende udgifter Andre sundhedsudgifter Udgifter til hospice, faldende udgifter Andre sundhedsudgifter Udgifter til færdigbehandlede, faldende udgifter Andre sundhedsudgifter Kørsel til læge, speciallæge m.v., stigende udgifter Andre sundhedsudgifter begravelseshjælp, faldende udgifter Lejetab ændret anvendelse af plejeboligerne på Vesterled Demografi - sundhedsområdet Demografi - ældreområdet Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Frit valg, visiterede timer Husleje vedr. lokaler i Ringparken, der benyttes til kontorer Uddannelse af SOSU-elever Madservice, forplejning i plejeboliger m.v. stigende udgifter Samlet Samlede korrektioner Sundhedsområdet FKO, Fælleskommunal tandregulering vask af arbejdsdragt Som følge af ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal arbejdsdragten i tandlægeklinikkerne skiftes dagligt. Det medfører øgede udgifter til anskaffelse og vask af arbejdsdragten. Den skønnede merudgift for FKO er opgjort til kr. pr. år Sundhedsteamet driftsudgifter vedr. Sundhedshuset i Ebeltoft Flytning af Sundhedsteamet medfører, at teamet fremover selv skal afholde udgifter til bl.a. rengøring, IT, møder, kontorhold samt indvendig vedligeholdelse. Udgifterne til de nuværende lokaler i administrationsbygningen i Hornslet har været afholdt under de fælles administrationsomkostninger. Udgifter til udvendig vedligeholdelse, forbrugsafgifter m.v. afholdes fortsat af Team ejendomme. Der skønnes en samlet udgift hertil på kr. pr. år Vederlagsfri fysioterapi stigende udgifter - 9 -

10 10 of 18 Udgifterne på dette område har de seneste år vist væsentlige stigninger, hvorfor der har været behov for tillægsbevilling. Budgettet opskrives derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 11,2 mio. kr. på det nuværende grundlag. Årsagen til stigningen er stadig flere brugere, herunder kan også nævnes, at en stor del af klienterne i voksen handicap området er visiteret til vederlagsfri fysioterapi. Den forventede udgift i 2013 udgør 11,3 mio., hvorfor budgettet skal forøges med kr. pr. år Andre sundhedsudgifter Udgifter til hospice, faldende udgifter. Der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 1,3 mio. kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør 1,3 mio. kr., hvorfor budgettet skal reduceres med kr. pr. år Udgifter til færdigbehandlede, faldende udgifter. Der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør kr., hvorfor budgettet skal reduceres med kr. pr. år Kørsel til læge, speciallæge m.v., stigende udgifter. Der har på området været et stigende udgiftsniveau de seneste år, dels på grund af flere ældre, og dels på grund af udgifter til kørsel til ambulante undersøgelse på hospitalerne. Budgettet forøges derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til 2,4 mio. kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør 2,4 mio. kr., hvorfor budgettet skal forøges med kr. pr. år Begravelseshjælp, faldende udgifter. Der har på området været faldende udgifter i de seneste år. Budgettet reduceres derfor, så det tilpasses den forventede udgift i 2012 skønnet til kr. på det nuværende grundlag. Den forventede udgift i 2013 udgør kr., hvorfor budgettet skal reduceres med kr. pr. år Lejetab, ændret anvendelse af plejeboliger på Vesterled Plejeboligerne på Vesterled vil fra starten af 2013 blive brugt som døgnpladser for Rehab Syddjurs, der vil derfor ikke indgå huslejeindtægt fra borgerne, så det vil blive en udgift for træningsområdet fremadrettet. Den samlede husleje for de 16 boliger er opgjort til kr., hvorfor budgettet til Rehab Syddjurs forøges tilsvarende

11 11 of Demografipulje på sundhedsområdet Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der lavet en model, der alene bygger på stigning i den samlede befolkning i kommunen. De anvendte satser er udregning på grundlag af det vedtagne budget for Reguleringen har tidligere alene været på Aktivitetsbestemt medfinansiering, og regulering er foretaget på grundlag af KL s vejledning (udsendes ult. juni). Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose Total antal borgere Stigning i forhold til Beregningsmodel: Udgifter til følgende områder - fremskrevet budget 2013: Områder der indgår i sundhedsområdet Budget pr. borger i 2012 Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Ambulant specialiseret genoptr., region Træning og aktiviteter Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Total Det er ikke besluttet, at der skal være en kompensation til området med baggrund i befolkningsudviklingen. Så spørgsmålet er, om der bør indgå som teknisk korrektion. 5.2 Ældreområdet Demografi ældreområdet Siden 2007 har der i budgettet været indarbejdet en regulering af budgettet på ældreområdet i forhold til den forventede demografiske udvikling. Beregningsgrundlaget fremgår af nedenstående tabel. I de seneste års budgetforhandlinger er en del af puljen sparet væk i budget 2012 er den helt fjernet, med deraf følgende risiko for at det bliver behov for ekstra bevillinger i løbet af året. Beregningen for 2013 tager udgangspunkt befolkningstallene for 2011, fordi der ikke er justeret i budget Inden budgetvedtagelsen vil puljen blive ændret, så den lige som de øvrige demografipuljer er udmøntet i 2013 og først indeholder beløb fra Ifl. befolkningsprognose Udgift pr. borger

12 12 of år år og derover

13 13 of 18 Ifl. befolkningsprognose Udgift pr. borger år år og derover Merudgift på baggrund af befolkningsprognose Regulering i forhold til det fremskrevne budget for : Budgetregulering Demografipuljen fordeles på følgende måde: Frit valg 44,62% Plejeboliger 45,38% Sygepleje 9,62% Forebyggende besøg 0,38% Fordelingen er beregning på grundlag af områdernes lønsummer Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Dette udgiftsområde har de seneste år udvist en stigende tendens, dels pga. faldende indtægter for borgere fra andre kommuner i Syddjurs tilbud, og dels stigende udgifter til egne borgere der flytter til andre kommuner. Årsagen til de stigende udgifter kan dels begrundes i den demografiske udvikling og dels at det har været lange ventelister til egne tilbud. På grundlag af gennemgang af de kendte sager er der lavet en beregning over den forventede udgift til området. I beregning er medtaget en skønnet udgift for de personer, der endnu ikke er kendte udgiftniveauer på. Skønnet er beregnet på grundlag af en gennemsnitsberegning. Udgifterne og indtægterne kan specificeres således: Område Udgifter Indtægter Plejeboliger Frit valg - ældreboliger Plejehjem Madservice Total Regulering af budget, netto Frit valg, visiterede timer Opgørelse af visiterede timer i ugerne 1-13 danner grundlag for beregning af budgettet til lønninger til det udførende personale under praktisk bistand og pleje. Beregningen omfatter såvel kommunale som private leverandører. Det samlede timetal er beregnet til timer, svarende til timer pr. uge. Timeprisen er for de kommunalt udførte timer frit valg taksten fratrukket overhead

14 14 of 18 Da de visiterede timer indeholder resultatet af besparelserne fra Syddjurs træner, indregnes der ikke yderligere besparelse i forhold hertil. Tidligere år har beregning været på uge 1-17, men da uge ikke var opgjort på beregningstidspunktet vil der blive fortaget en fornyet beregning inden budgetvedtagelsen. Beregningen viser at der er behov for yderligere budget svarende til kr. pr. år Husleje vedr. lokaler i Ringparken, der benyttes til kontorer Fra 2012 udkonteres der husleje for 4 lejligheder i Ringparken, der benyttes til kontorer for ledelse og administration. Området har ikke tidligere haft denne udgift, hvorfor der ikke er budgetmæssig dækning herfor. Den beregnede udgift hertil udgør i alt kr. pr. år, hvorfor budgettet forøges tilsvarende Uddannelse af SOSU-elever På grundlag af de forventede antal elever (56 hjælpere og 12 assistenter), samt de nugældende regler for bonus, præmiering samt løntilskud er der foretaget beregning af de forventede udgifter og indtægter på området. Med hensyn til bonus og præmiering er det kun elever optaget for 1. januar 2013 der med sikkerhed udløser indtægter, derfor er der ikke medtaget indtægter hertil i de elever der optages herefter. Beregningen fremgår af nedenstående: Udgift jfr. ovenstående Indtægt - AER-refusion Indtægt - Bonus og præmie Budget Budgetregulering Madservice, forplejning i plejeboliger m.v. stigende udgifter Området omhandler dels madservice til hjemmeboende pensionister, dels forplejning til borgere i plejeboliger m.v. og dels drift af Køkken Syddjurs. Som følge af stærkt stigende priser på den del af forplejningen der købes hos Djurs Mad er det nødvendigt med en regulering af budgetterne. Reguleringen er beregnet ud fra de senest godkendte priser hos Djurs Mad en eventuel nedsættelse af priserne i 2013 er ikke indregnet, idet det på nuværende tidspunkt endnu er usikkert. Der er lavet opgørelse over antal leverede portioner i perioden januar-april 2012, opgørelsen benyttes til at beregne det forventede antal portioner på årsbasis. Antal portioner danner ligeledes grundlag for beregning af de forventede indtægter i form af brugerbetaling. På dette grundlag er det opgjort at der netto er tale om en forventet merudgift på kr. pr. år

15 15 of Voksen/handicap-området inkl. demografipuljer Der arbejdes fortsat med de tekniske korrektioner på dette område. Resultatet vil foreligge til direktionsmødet. 6. Udvalget for natur, teknik og miljø. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion Nedlæggelse af husvildebolig på Bagvænget i Ebeltoft Vedligehold af nye cykelstier Der er i 2012 udført 13 km sti langs veje Vedligehold af cykelstier Der er i 2012 udført banesti Ryomgaard - Allingåbro Vedligehold af nye trafiksikkerhedsprojekter Hornslet Der er udført for 3 mio. kr Skødshoved Havn Færge Netto driftsudgift ved færgehavn Samlet Samlede korrektioner Natur, teknik og miljø Nedlæggelse af husvildebolig på Bagvænget i Ebeltoft Da bygningen Bagvænget 4 8 Ebeltoft er med i kommunens kondemneringsplan er det besluttet, at ved fraflytning skal lejlighederne ikke genudlejes. Det betyder en mindre huslejeindtægt ved fraflytning. I 2010 fraflyttedes den ene af lejlighederne og huslejeindtægten blev fjernet fra budgettet, men kun for 2011 og Der anmodes derfor om en reduktion i budgettet på en årlig huslejeindtægt på kr. for 2013 og overslagsårene. Der vil forsat være behov for en minimal form for vedligeholdelse af bygningen samt udenomsarealet ved det ubeboede lejemål. Der anmodes derfor ikke om reduktion vedligeholdelsesbudgettet Vedligehold af nye cykelstier De tekniske korrektioner skyldes en udvidet opgavemængde i forbindelse med nyanlagte cykelstier, som i høj grad er finansieret af Arbejdsmarkedets feriefond eller med tilskud fra Vejdirektoratet. Der er beregnet at vedligeholdelse af nye stier koster ca kr. pr. km årligt Vedligehold af cykelsti banesti Ryomgaard Allingåbro For banestien er der lavet en særskilt beregning i forbindelse med anlægsprojektet godkendt i Udvalget for natur, teknik og miljø den 31. januar 2012 dagsordenspunkt Vedligehold af nye trafiksikkerhedsprojekter Hornslet For trafiksikkerheds projekter er beregnet, at de afledte vedligeholdelsesudgifter udgør 5% af anlægsudgiften Skødshoved Havn Færge For Skødshoved Havn er godkendt anlægsprojekt til 1,6 mio. kr. med en afledt driftsudgift på kr. samt en havneafgift på kr. hvilket giver en nettodriftsudgift på kr. Sagen behandlet i Byrådet den 29. marts 2012 dagsordenspunkt

16 16 of Udvalget for plan, udvikling og kultur. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning Musikskolen - uændret takster vedr. elevbetaling - ingen prisfremskrivning Biblioteket - uændret takster vedr. bøder og gebyrer - ingen prisfremskrivning Biblioteket - tilbageførsel af ramme fra 2016 i.f.m. køb af inventar Folkeoplysningen - uændret takster vedr. gebyrer - ingen prisfremskrivning Samlet Samlede korrektioner Planlægning, udvikling og kultur Fregatten Jylland fast tilskud Fregatten Jylland ydes årligt et kommunalt tilskud på kr Beløbet er et fast tilskud, og fremskrives derfor ikke. Når beløbet udbetales sker der en momsafløftning, således at den reelle udgift netto udgør kr årligt. Det er herved forudsat, at det er samme momsafløftningsprocent i 2013 som i Musikskolen uændret takster I forbindelse med behandling af taksterne vedr. elevbetalinger til budget 2013 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. musikskolen fra 2012 til Det betyder, at den budgetterede deltagerbetaling fra 2012 til 2013 ikke skal fremskrives, og af prisfremskrivningen som udgør kr skal nulstilles. Den budgetterede deltagerbetaling i 2013 udgør kr (uden prisfremskrivning) Biblioteket uændret takster I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2013 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. bøder og gebyrer på biblioteksområdet fra 2012 til Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil fra 2012 til 2013 ikke skal fremskrives, og af prisfremskrivningen som udgør kr skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2013 udgør kr (uden prisfremskrivning) Biblioteket tilbageførsel af driftsramme fra 2016 Der er i 2011 givet en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på kr til indkøb af inventar i forbindelse med færdiggørelse af Bitingsstedet. Beløbet blev finansieret ved en nedskrivning af bibliotekets samlede driftsramme med kr. i hvert af årene Fra 2016 tilbageføres beløbet igen bibliotekets driftsramme. Beløbet er fremskrevet til 2013-prisniveau Folkeoplysningen uændret takster I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2013 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. gebyrindtægter på folkeoplysningsområdet fra 2012 til I 2012 opkræves foreningerne et gebyr på kr. 60 pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og kr. 40 pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m2. Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil fra 2012 til 2013 ikke skal fremskrives, og af

17 17 of 18 prisfremskrivningen som udgør kr skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2013 udgør kr (uden prisfremskrivning). 8. Arbejdsmarkedsudvalget. Generelt er budgettet på beskæftigelsesområdet reguleret i forhold til forbruget for de første måneder af det indeværende år og regnskabet for foregående år. I reguleringen vurderes det også, om antallet i fremtiden forventes at stige, falde eller bare er status quo. KL s budgetvejledning er også et meget vigtig redskab, som ligger til grund for beregningerne. Den vigtigste del af budgetvejledningen bliver dog først udsendt primo juli 2012 og derfor vil der formentlig komme flere tekniske korrektioner senere i forløbet. Der er i regeringsgrundlaget lagt op til ret betydelige ændringer på nogle området. Disse ændringer er endnu ikke fremlagt, hverken som lovforslag eller andet og dermed ikke vedtaget endnu. Derfor er der heller ikke indregnet noget i forhold til evt. kommende lovændringer. Afsnittet beskriver de korrektioner der foreslås på udvalgets område. En oversigt over de tekniske korrektioner vises herunder. Bevilling Korrektion Introduktionsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Seniorjob Samlet Samlede korrektioner Arbejdsmarkedsområdet Introduktionsydelse Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev bl.a. satsen til starthjælp og introduktionsydelsen afskaffet. Dette vil øge udgifterne til introduktionsydelse, da de nu modtager den højere kontanthjælpssats. De økonomiske konsekvenser er i lighed med andre området endnu ikke forhandlet på plads Sygedagpenge Udviklingen i antallet af sygedagpengesager for 2012 har ikke været så positiv som forventet. Derfor forventes det, at regnskabet 2012 giver en merudgift. Af samme årsag laves der en teknisk korrektion til budget Budget 2013 forventes dog stadigvæk at fremvise en udgiftsniveau der er lavere end år Korrektion 2012 i 12-priser og 2013 i 13-priser Enhed Forventet regnskab 2012 Basisbudg et 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Budget 2012 Sygedagpenge Kr Antal Kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev der vedtaget en del ændringer på kontanthjælpsområdet og de fleste ændringer har øget udgifterne. Udgifterne hører dog under budgetgarantien. Den ændring med størst udgiftsmæssige betydning er afskaffelse af starthjælpen.

18 18 of 18 Udover lovændringerne er der også en stigning i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere. Enhed Basisbudge t 2013 Skønnet budget 2013 Teknisk korrektion Korrektion Budget Budgetopfø 2012 lgning 2012 Kontanthjælp Kr Antal Seniorjob Udgifter og tilskud vedr. seniorjob skal konteres på , som er en del af bevilling under AU. Der er afsat kr. under AU og kr. under ØK, i alt kr. Der er i øjeblikket 3 ansat og der er muligvis 2 på vej hen over sommeren, altså i alt 5 sager. Med de borgere, som vi har kendskab til i øjeblikket for 2013, både dem der stopper og dem der skal tilbydes job i 2013 så bliver antallet i 2013 ca. 5 årsværk. Nettoudgifterne til 5 årsværk svare formentlig til det afsatte budget på kr. Fra og med 2013 halveres dagpengeperioden, hvilket vil betyde, at kommunen bliver forpligtede til at levere flere seniorjobs, hvilket vil betyde højere udgifter til ordningen. Hvor mange sager det drejer sig, vides på nuværende tidspunkt ikke. Skønsmæssigt afsættes der yderligere 1 mio. kr. svarende til 5-6 årsværk. Der vil være en kompensation over bloktilskuddet, som indgår i økonomiforhandlingerne for Resultatet af forhandlingerne bliver beskrevet i budgetvejledningen, som udsendes primo juli Dagpenge En eventuel korrektion af udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige foretages ikke på nuværende tidspunkt. Udgifter til dagpenge under AU og beskæftigelsestilskud under ØK hænger uløseligt sammen og derfor vil en evt. korrektion først blive beregnet når resultatet af økonomiforhandlingerne er på plads og vi primo juli måned 2012 modtager budgetvejledningen

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift BUDGET 2016 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 6 10.1 Tekniske blokke... 6 10.2

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Perspektiveringer Indholdsfortegnelse

Perspektiveringer Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Perspektiveringer 2012 Den 11. august 2011 Perspektiveringer Indholdsfortegnelse Side Økonomiudvalget... 1 Administrationen... 1 Udvalget for familie og institutioner... 6 Skoleområdet...

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr. Opdateret 23. juni 2015 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2015-18 (til budgetmappen) Dette notat er en opgørelse over ændringer, som direktionen løbende drøfter med henblik på, at der primo august

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Budgetanalyser 2015. Bilag

Budgetanalyser 2015. Bilag Budgetanalyser 2015 Bilag Bilag - Budgetanalyse på ældre og sundhedsområdet Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af økonomisk råderum Syddjurs Kommune, 2015 1 Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Høring om budget 2016-2019

Høring om budget 2016-2019 Høring om budget 2016-2019 Foto: Kenneth Jensen. Første spadestik i Vinge 26. maj 2015. Det var ikke kun de voksne, der havde gang i spaderne. Øvrige billeder i publikationen er ligeledes taget af Kenneth

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere