Forretningsbetingelser fra 1. januar Vilkår og priser for Aarhus Havns aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser fra 1. januar 2014. Vilkår og priser for Aarhus Havns aktiviteter"

Transkript

1 Forretningsbetingelser fra 1. januar 2014 Vilkår og priser for Aarhus Havns aktiviteter

2 AARHUS HAVN FORRTNINGSBTINGLSR FRA 1. JANUAR 2014 Nærværende forretningsbetingelser gælder for Aarhus Havns maritime aktiviteter samt landbaserede aktiviteter på Aarhus Havns arealer. Nærværende betingelser går forud for Aarhus Havns kontraktparters eventuelle standardbetingelser. Bestemmelser, der afviger fra nærværende betingelser, kan kun gøres gældende over for Aarhus Havn, såfremt de udtrykkeligt er aftalt med Aarhus Havn. Nærværende betingelser findes tillige i en engelsk udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske udgave, er den danske udgave gældende.

3 Indhold I. AFGIVLS AF OPLYSNINGR OG BTALING II. ISPS III. SKIBSAFGIFT IV. LODSNING V. TROSSFØRING M.V VI. BUGSRING M.V VII. KAJAFGIFT VIII. AFGIFT AF JRNBANVOGN IX. OPLÆGNING AF GODS Pakhuse Pladser Langtidsleje af arealer X. KRANR, RNGØRING AF KAJARALR, TRAGT OG GRAB XI. MODTAGNING AF SKIBSAFFALD M.V XII. LVRING AF L XIII. VTRINÆR GRÆNSKONTROL XIV. SNRYDNING XV. ARBJDSMILJØAFGIFT XVI. ANSVARSBGRÆNSNING Aarhus Havn Kontaktoplysninger

4 I. AFGIVLS AF OPLYSNINGR OG BTALING Skibenes data, som fremgår af gældende målebrev, forventede ankomst, aktuel dybgang samt forventet assistancebehov, skal meldes til Aarhus Havns kundecenter senest 24 timer før ankomst. Før et skib anløber, skal Aarhus Havn have modtaget Ship Pre-arrival Security Information Form MSC-Circ Formularen kan downloades fra Aarhus Havns hjemmeside under menupunktet ISPS. Den udfyldte formular sendes til Aarhus Havn pr. mail eller fax Skibsføreren eller skibets agent skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger og på anmodning fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægt dokumentation m.v. Der skal endvidere afgives de for fremstilling af statistik ønskede oplysninger. Ud over dette reglement henvises til gældende ordensreglement for Aarhus Havn og vedtægt for benyttelse af Aarhus Havns kraner (kranvedtægten). Disse findes på under Regulativer. Inden afsejling skal alle afgifter og øvrige vederlag i henhold til nærværende betingelser være betalt til eller på anden måde sikret Aarhus Havn. Med mindre andet er aftalt eller fremgår af nærværende forretningsbetingelser forfalder skyldige beløb til betaling 8 dage efter fakturadato. Selv om det kan dokumenteres, at der som følge af fejlagtig angivelse er betalt for meget i afgift eller øvrige vederlag i henhold til nærværende betingelser, kan tilbagebetaling ikke finde sted senere end 3 måneder fra fakturadato. For meget betalt afgift forrentes ikke. Krav på tilbagebetaling forældes efter 3 måneder fra fakturadato. Modregning over for Aarhus Havn med for meget betalt i afgift eller i øvrige vederlag i henhold til nærværende betingelser kan ikke finde sted. 4

5 II. ISPS Aarhus Havn er fuldt implementeret i henhold til ISPS koden. Havnen er opdelt i følgende faciliteter: Containerterminalen Godkendelsesnr. DKAAR-0004 Multiterminalen Godkendelsesnr. DKAAR-0005 AAK Aarhus Karlshamn/ Godkendelsesnr. DKAAR-0001 Olieterminalen Godkendelsesnr. DKAAR-0006 Cementterminalen Godkendelsesnr. DKAAR-0002 Krydstogtterminalen Godkendelsesnr. DKAAR-0015 ISPS afgift Aarhus Havn opkræver fra 1. april 2014 en særskilt ISPS afgift på 5,00 kr. pr. fyldt container eller selvkørende enhed og 0,10 kr. pr. tons gods, der går over kajen i ISPS sikrede havneområder. Skibe, der ønsker udstedelse af en Sikringserklæring (Declaration of Security) skal selv afholde alle udgifter hertil. Al ISPS-kommunikation foregår via Aarhus Havns øverste sikringsansvarlige, som kan kontaktes på: Tlf Fax Øvrige oplysninger om ISPS krav og takster i Aarhus Havn kan hentes på Aarhus Havns hjemmeside 5

6 III. SKIBSAFGIFT Beregningsgrundlag Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en skibsafgift for henliggen i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. t skib anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttotons (BT), som angivet i skibets målebrev efter den internationale skibsmålingskonvention af Takst For tankskibe med dobbeltskrog fragår SBT-fradrag i beregnings grundlaget, når dette dokumenteres på skibets målebrev. Målebrev skal fremsendes til Aarhus Havn inden ankomst. Skibsafgiften betales efter rederiets valg: nten a For hvert anløb, for hver påbegyndt periode af 7 kalenderdages varighed med ,00 kr. pr. BT For skibe mindre end BT dog ,00 kr. pr. BT Minimum ,00 kr. pr. anløb ller b For skibe med flere anløb kan der afregnes med en kalendermåneds-afgift forud med ret til ubegrænset antal anløb ,00 kr. pr. BT Minimum ,00 kr. pr. måned Fritaget for skibsafgift Skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge og skibbrudne eller lig, samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn alt forudsat, at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. Ro-ro lejer Skibe, som benytter havnens ro-ro lejer, er forpligtet til at sætte afspærring ved afgang. Undlades dette, opkræves et gebyr på 500 kr. 6

7 IV. LODSNING Vikår Bestilling Takster Lodsning fra reden til havnen og lodsning fra havnen til reden udføres af Aarhus Havn. Lodsningen udføres i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i lodsloven (Lov nr. 567 af 9/6 2006) samt bestemmelser udstedt i medfør af lodsloven. Lodsning bestilles hos kundecenteret mindst 2 timer før lodsningen. Aarhus Havn afgør rækkefølgen af losningerne. Prisen pr. lodsning udgør Bruttotonnage (BT) for det assisterede skib kr For ventetid ved afgang betales pr. påbegyndt time regnet fra det bestilte afgangstidspunkt, dog ikke for den første 1/2 time Afbestilling Der betales ikke tillæg for ombordsætning og landsætning af Aarhus Havns lodser. 7

8 V. TROSSFØRING M.V. Vilkår Trosseføring udføres af Aarhus Havn. Skibe uden maskinkraft forhales kun efter særlig aftale med Aarhus Havn. Aarhus Havn afgør rækkefølgen af trosseføringerne. Lods- og arbejdsbåde kan efter kundecentrets afgørelse yde assistance ved transport af personer eller gods til og fra skibe, der ikke anløber Aarhus, og til andre opgaver. I disse tilfælde betales kr. pr. påbegyndt time. Hvis assistancen foregår mere end 7 sømil fra havnen dog kr. pr. påbegyndt time. Bestilling Takster Trosseføring m.v. bestilles hos kundecentret mindst 2 timer før assistancen. Prisen pr. trosseføring udgør Bruttotonnage (BT) for det assisterede skib kr For ventetid ved afgang betales pr. påbegyndt time regnet fra det bestilte afgangstidspunkt, dog ikke for den første 1/2 time Bådassistance pr. påbegyndt time Mere end 7 sømil Afbestilling

9 VI. BUGSRING M.V. Bugserbåde Vilkår Aarhus Havn har bugserbådene m.s.»hermes«(3.000 hk og 45 tons pæletræk) og m.s.»aros«(4.750 hk og 55 tons pæletræk). Aarhus Havn afgør i hvert enkelt tilfælde, om vejrforholdene m.v., herunder isforholdene tillader, at bugserbådene stilles til rådighed. Aarhus Havn afgør ligeledes i hvert enkelt tilfælde, hvilke af bugserbådene der skal anvendes. Skibe, som er på grund, kan i almindelighed ikke forvente assistance. Når der udføres bugsering, skal der tillige anvendes lods ombord på det bugserede skib. Bugserbådene lodser ikke. Rækkefølgen af bugseringer afgøres af Aarhus Havn. Bestilling I øvrigt udføres al assistance og/eller bugsering på de af Scandinavian Tugowners Association fastsatte standardvilkår, der på flere områder fraviger almindelig dansk ret. Vilkårene kan rekvireres hos Aarhus Havn Bugserbådene bestilles hos Kundecentret senest 2 timer før assistancen. Assistancen er først endelig, når bestillingen er afgivet enten på VHF (kanal 12) eller pr. telefon ( ) til Kundecentret. Meddelelser på og fax betragtes kun som foreløbig information. For bugserassistance til skibe, der afgår fra Aarhus Havn, forudsættes det, at der senest på dagen kl er afgivet varsel om forventede bugseringer uden for normal arbejdstid. Bugserbehov i weekends/ helligdage skal varsles senest hverdagen før kl For ankommende skibe forvarsles bugseringen i forbindelse med skibets ankomstnotits senest 24 timer før ankomst eller umiddelbart efter afgang fra forrige havn. 9

10 Takster Prisen for assistance af skibe mellem reden og havnen eller omvendt samt inde i havnen er angivet i nedenstående skema. Hvis havnens bugserbåde ikke kan anvendes, eller hvis der er behov for yderligere bugserbåde, forsøger kundecentret at skaffe supplerende assistance til priser, der kan afvige fra havnens egne priser. For bugseringer af skibe, som ikke bruger hovedmaskinen, tillægges taksten 50%. For forhalinger, der er nødvendige for losning og/eller lastning, reduceres taksten med 50%. fter 1/2 times ventetid regnet fra det bestilte assistancetidspunkt betales kr. pr. påbegyndt ventetime. fter 2 ventetimer kan Aarhus Havn annullere assistancen, uden at der gives meddelelse herom til bestilleren. Afbestillingsgebyr betales, når en bestilling annulleres mindre end 2 timer før det tidspunkt, assistancen er bestilt til. For bugseringer af skibe, der afgår fra Aarhus Havn, hvor der ikke er afgivet forvarsel, kan der tillægges et gebyr på kr. pr. bugserbåd. Timepris betales for vagttjeneste o.l. ved skibe med eksplosive eller brandfarlige stoffer og for assistance ved eller bugsering af entreprenørmateriel o.l. samt stand-by for skubning ved flådeanløb o.lign. Aarhus Havns TAKSTR PR. BUGSRBÅD Bruttotonnage (BT) for det assisterede skib kr Afbestilling Timepris (for vagttjeneste m.m.) manglende varsel og ventetid pr. påbegyndt time ud over 1/2 time

11 VII. KAJAFGIFT Af alle varer, undtaget varer til skibets eget brug, der losses, indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb, betales en kajafgift til Aarhus Havn. Kajafgiften påhviler varemodtageren respektivt vareafsenderen. Kajafgiften opkræves pr. hel enhed opgjort efter toldtariffens varekoder. Varer i containere, pr. container ,00 kr. Ved søværts genudførsel i samme container inden 4 uger dog, pr. container ,00 kr. Varer i selvkørende enheder som lastbiler/sættevogne med trækker og løstrailere, pr. enhed ,00 kr. Fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskerkvaser i uforarbejdet eller forarbejdet stand, af salgsværdien ,3 % Korn, varekode kap. 10, olieholdige frø, varekode kap. 12, melasse, varekode 17.03, foderstoffer, varekode kap. 23, salt, varekode 25.01, cement, varekode 25.23, gødningsstoffer, varekode kap. 31, træ, varekode og 44.09, metalaffald, varekode 72.04, pr. ton ,25 kr. Sten og grus, varekode kap. 25 (undtagen og 25.23) og træflis o.lign, varekode 44.01, pr. ton ,25 kr. Olie og benzin, varekode 27.10, biodiesel varekode 38.34, kul, varekode og øvrige varer, pr. ton ,25 kr. Såfremt der er betalt kajafgift for indgående, kan der efter skriftlig godkendelse af Aarhus Havn ske søværts genudførsel uden kajafgift, hvis varerne ikke er bearbejdet under opholdet. 11

12 VIII. AFGIFT AF JRNBANVOGN Aarhus Havns jernbanespor må kun benyttes af operatører, der på forhånd skriftligt er godkendt af Aarhus Havn. Operatøren skal betale en afgift på kr. pr. måned pr. togsæt for benyttelse af Aarhus Havns spor. Af jernbanevogne, der befordrer varer til eller fra Aarhus Havn, beregnes en afgift på 170 kr. pr. vogn, såfremt varerne ikke tidligere er belagt med kajafgift til havnen eller senere måtte blive det. Firmaer m.fl., der modtager og/eller afsender afgiftspligtige jernbanevogne, skal for hver måned og senest den 5. i den følgende måned indsende oplysninger til Aarhus Havn om de foretagne ekspeditioner. IX. OPLÆGNING AF GODS Ansvar for gods (herunder fyldte og tomme containere og alt materiel af hvilken som helst art, der henstilles på Aarhus Havns arealer herefter kaldet gods ) Aarhus Havn påtager sig intet ansvar for gods, der oplægges eller opstilles i havnens pakhuse eller på havnens arealer i øvrigt. Aarhus Havn påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods måtte påføre tredjemand. Såfremt Aarhus Havn måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand for skade forvoldt af henstillet, oplagt eller opstillet gods, er den person, som ved sin disponering af godset har anbragt dette på Aarhus Havns areal og ejeren af godset solidarisk pligtig til i samme omfang, som følger at ovenstående at skadesløsholde Aarhus Havn for et hvert krav inklusive renter og omkostninger som Aarhus Havn måtte blive pålagt at skulle betale til tredjemand. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglen i afsnit XVI. 12

13 Med mindre andet er meddelt Aarhus Havns Kundecenter før oplægning, er den, der pålignes lejeafgiften, ansvarlig for enhver skade, det oplagte måtte påføre havnens ejendom. Dette ansvar afskærer ikke Aarhus Havn fra at holde vareejeren ansvarlig for samme skade. Pakhuse I havnens pakhuse kan gods, som skal indlades i skib eller er udlosset fra skib, oplægges efter aftale mod betaling af pakhusleje, hvis der er plads til rådighed. Lejeren af oplagringsfacilitet i et pakhus skal overholde alle offentlige forskrifter - og følge alle påbud fra offentlige myndigheder herunder Aarhus Havn angående oplagringen af gods. Oplagringsmetoden er lejers egen risiko. Aarhus Havn stiller alene pakhus til lejers rådighed, og Aarhus Havn er ikke ansvarlig for det oplagrede gods. I det omfang Aarhus Havn pålægges ansvar over for tredjemand for skade forvoldt af det i et pakhus indladet gods, er den person, som ved sin disponering af godset har indbragt dette i et af Aarhus Havns pakhuse, og ejeren af godset solidarisk pligtige til i samme omfang, som det følger af ovenstående at skadesløsholde Aarhus Havn for ethvert krav inklusive renter og omkostninger som Aarhus Havn måtte blive pålagt at skulle betale til tredjemand. Pakhuslejen er 6,25 kr. pr. m 2 pr. uge. Oplægningstiden regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse, og lejeberegning sker pr. påbegyndt uge. Arealet opmåles af kundecentret, og lejen beregnes for hver uge efter det største areal, som har været anvendt til oplægning og ekspedition i den pågældende uge. I visse pakhusafsnit kan der træffes aftale om reservering af afgrænsede arealer for en måned ad gangen imod forudbetaling af en månedsleje på 21,50 kr. pr. m 2. Normalt strømforbrug til belysning er inkluderet i pakhus-lejen. Strømforbrug herudover opkræves særskilt. Lejeren har ansvaret for skader, der påføres det lejede pakhus ved godshåndtering, kørsel med truck, lastbil m.m. Skader skal omgående meddeles Aarhus Havn. 13

14 Hvis en ladningsmodtager eller -afsender overskrider de aftalte oplægningsfrister, kan det blive forlangt, at hans gods fremtidig skal bortkøres eller tilkøres direkte fra eller til losning eller lastning. Hvis gods indlægges i pakhus uden forudgående aftale med kundecentret, eller gods indlægges uden, at ejerforholdet tydeligt fremgår ved mærkning eller på anden måde, vil godset om nødvendigt blive flyttet for regning og risiko for såvel den, som ved sin disponering af godset har indbragt dette i pakhuset, som vedkommende ejer. Pladser På pladser i nærheden af kaj kan gods, der indlades i eller udlosses fra skib, henligge vederlagsfrit i 7 dage, hvis der efter kundecentrets afgørelse er plads til rådighed. Oplægningstiden regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. Henligger gods ud over den vederlagsfri periode, beregnes for hver følgende påbegyndt uge en pladsleje på 2,00 kr. pr. m 2. Arealet opmåles af kundecentret, og lejen beregnes for hver uge efter det største areal, som har været beslaglagt til oplægning og ekspedition i den pågældende uge. På pladser længere fra kaj kan gods oplægges mod en pladsleje på 5,00; 4,00 eller 3,00 kr. pr. m 2 pr. påbegyndt måned efter kundecentrets afgørelse under hensyn til pladsens beliggenhed og formålet med dens anvendelse. Den pågældende pladsleje afhænger af, hvilket areal godset oplægges på, og fastsættes af Aarhus Havn. Hvis en ladningsmodtager eller -afsender gentagne gange overskrider de aftalte oplægningsfrister, kan det blive forlangt, at hans gods fremtidigt skal bortkøres eller tilkøres direkte fra eller til losning eller lastning. Hvis gods oplægges uden forudgående aftale med kundecentret, eller gods oplægges uden, at ejerforholdet fremgår tydeligt ved mærkning eller på anden måde, vil godset om nødvendigt blive flyttet for regning og risiko for såvel den, som ved sin disponering af godset har oplagt dette på arealet, som vedkommende ejer. 14

15 Langtidsleje af arealer Der anvendes lejesatser på 26,00 kr. og 27,00 kr. pr. m 2 pr. år inklusive grundskatter for kontraktmæssige lejemål om ubefæstede arealer. Hertil kommer omsætningstillæg eller garanti for en vis havneomsætning. Den pågældende pladsleje afhænger af beliggenhed og fastsættes af Aarhus Havn. For mindre, befæstede arealer er årslejen 75,00 kr. pr. m 2. For trailerpladser m.v. afregnes i henhold til særlig lejeaftale med kr. pr. måned pr. plads. Parkeringspladser til personbiler kan af havnerelaterede firmaer lejes for kr. pr. plads pr. år. X. KRANR, RNGØRING AF KAJARALR, TRAGT OG GRAB Krantaksterne og de øvrige bestemmelser for bestilling og brug af kranerne er angivet i Kranvedtægt gældende fra 1. januar 2014, som kan rekvireres hos Aarhus Havn og downloades fra Aarhus Havns hjemmeside. XI. MODTAGNING AF SKIBSAFFALD M.V. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012 har Aarhus Havn etableret modtageordning for driftsaffald, lastrester, kloakspildevand og rester og blandinger af olie. Driftsaffald Driftsaffald fra skibe skal afleveres i affaldscontainere, der er placeret overalt på havnen. Rester af farlige stoffer (som f.eks. malingsrester og dunke, spraydåser, kemikalierester og dunke, olierester og olieklude, akkumulatorer og batterier, nødraketter, bekæmpelsesmidler, medicinrester, lysstofrør og lign.) må ikke kastes i affaldscontainerne. Bortskaffelse og evt. betaling 15

16 Lastrester Kloakspildevand til bortskaffelse af sådanne rester aftales med Kundecentret. Aarhus Havns Kundescenter kan anvise kontakt til firma, som kan modtage og aflevere lastrester til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Betaling for denne håndtering er Aarhus Havn uvedkommende. Aarhus Havn har i Østhavnen og dele af Containerhavnen etableret tilkoblinger til kloakspildevand. Disse tilkoblinger kan efter aftale anvendes vederlagsfrit i en tildelt periode for ilandpumpning af kloakspildevand. Hvis ingen tilkoblinger er tilgængelige, eller forhaling til området af kundecentret skønnes uforholdsmæssigt dyrt eller besværligt, kan max. 30 tons modtages i tankvogn placeret ved skibssiden. Kloakspildevand skal pumpes i land af skibets egne pumper. Standarddimensioner for flanger til modtageanlæggets rørledninger og skibenes udtømningsledninger for kloakspildevand: Udvendig diameter: Indvendig diameter: Boltringens diameter: Flangeudskæringer: Flangetykkelse: Bolte og møtrikker: 210 mm Svarende til rørets udvendige diameter 170 mm 4 huller med en diameter på 18 mm, som skal anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 18 mm 16 mm Antal og diameter: 4, hver på 16 mm i diameter og af passende længde Rester - og blandinger af olie Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 100 mm og skal være af stål eller andet materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm 2. Rester og blandinger af olie modtages i Aarhus Havns normale arbejdstid 16

17 på hverdage fra Ligger skibet kun i havn uden for dette tidsrum, kan afhentning foretages mod et tillæg på 700 kr. Der kan afleveres rimelige mængder, som defineres som den mængde, som skibet ved normal drift har frembragt siden sidste havn. Denne mængde kan ikke overstige 5 m 3, når sidste afgangshavn ligger øst for linien Wilhelmshaven - Kristiansand og 10 m 3, når sidste afgangshavn ligger vest for ovennævnte linie. Modtagelse af mængder ud over de oven for nævnte betales med 400 kr./m 3. Rester og blandinger af olie skal pumpes i land ved hjælp af skibets egne pumper og med minimum 9 m 3 /time. Hvis dette ikke kan overholdes afregnes den medgåede ekstratid med 700 kr. pr. time, dog kan der ikke forventes ekstratid ud over 1 time. Hvis slopolien skal suges i land afregnes hele den medgåede tid med 700 kr. pr. time. Udgifter, opstået ved forsinkelser eller fordi skibet ikke er klar til aftalt tid m.v., betales af skibet. Rester og blandinger af olier, som indeholder petrokemikalier, fareklasse I og II produkter eller emulgerende stoffer, modtages ikke. Standarddimensioner for flanger til modtageanlæggets rørledninger og skibenes udtømningsledninger for olieholdige blandinger fra maskinrummenes rendestene: Udvendig diameter Indvendig diameter Boltringens diameter Flangeudskæringer Flangetykkelse Bolte og møtrikker mm Svarende til rørets udvendige diameter 183 mm 6 huller med en diameter på 22 mm, som skal anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 22 mm 20 mm Antal og diameter: 6, hver på 20 mm i diameter og af passende længde Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 125 mm og skal være af stål eller andet materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning af oliebestandigt materiale skal kunne holde til

18 et arbejdstryk på 6 kg/cm 2. Afhentning af kloakspildevand samt rester og blandinger af olie bestilles ved henvendelse til H2O Liquid Waste på eller telefon eller i god tid og senest 24 timer før afhentning. Olieblandet ballast- og tankskyllevand Aarhus Havn modtager ikke ovennævnte, men henviser til de virksomheder, som foretager afskibning eller modtagelse af olie. Ansvar Skib, reder og den person, som har disponeret skibet er ansvarlig for følgerne af forkerte, vildledende eller manglende oplysninger om affaldets art, sammensætning, mængde og for lækage grundet defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel ved levering I det omfang Aarhus Havn pålægges ansvar over for tredjemand for skade forvoldt af driftsaffald, modtagne rester og blandinger af olie, som Aarhus Havn iht. ovenstående ikke modtager, er den person, som ved sin disponering af skibet har bragt dette til Aarhus Havn, skibet og rederen solidarisk pligtige til i samme omfang som det følger af ovenstående at skadesløsholde Aarhus Havn for ethvert krav inklusive renter og omkostninger som Aarhus Havn måtte blive pålagt at skulle betale til tredjemand. Takster for skibe, der er fritaget for skibsafgift Skibe, som ikke betaler normal havneafgift, skal betale for alle de i dette afsnit omhandlende og leverede ydelser. Prisen herfor aftales direkte mellem skibet og leverandøren. 18

19 XII. LVRING AF L Bestilling og afmelding af elleverance sker hos kundecentret. Afmelding skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke ligger på kajerne uden opsyn. Ansvar Ikke alle stikkontakter er forsynet med ekstrabeskyttelse i form af FI og HFI afbrydere. Aarhus Havn leverer kun tilslutninger ved kajen og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt. Aarhus Havn leverer ikke forsyningskabel fra kajstikkontakten til brugeren og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren er ansvarlig for skader på havnens materiel. Brugeren betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. I det omfang Aarhus Havn pålægges ansvar over for tredjemand for skade forvoldt ved brugen af havnens elmateriel og elinstallationer samt skader, der skyldes skader på det lejede elmateriel og elinstallationer, er brugeren af el-leverancen og bestilleren solidarisk pligtig til i samme omfang, som det følger af ovenstående at skadesløsholde Aarhus Havn for ethvert krav inklusive renter og omkostninger som Aarhus Havn måtte blive pålagt at skulle betale til tredjemand. Takster og betaling Der betales forud ved bestillingen eller stilles garanti for betalingen inden til- og frakobling samt for elforbrug iht. nedennævnte. Spænding Volt Sikring ampere Første døgn kr Flg. døgn kr Til- eller frakobling på overtid: 600 kr. ekstra. Tilslutninger uden tilladelse vil blive afkrævet et ekstragebyr på kr. 19

20 XIII. VTRINÆR GRÆNSKONTROL Aarhus Havn er godkendt som grænsekontrolsted for animalske levnedsmidler, der importeres fra eller eksporteres til lande uden for U - 3. lande. Drift af kontrolstedet sker i henhold til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 69 af 22/ For benyttelse af kontrolfaciliteterne opkræves en afgift til Aarhus Havn. Afgiften udgør 500 kr. pr. container, trailer og vognlæs eller 250 kr. for mindre enheder. Ansvar for skade på og bortkomst af gods eller andet materiel af hvilken som helst art, som sker på kontrolstedet samt regres afgøres efter bestemmelsen i ovennævnte afsnit IX Ansvar for gods (herunder fyldte og tomme containere og alt materiel af hvilken som helst art, der henstilles på Aarhus Havns arealer (herefter kaldet 'gods') XIV. SNRYDNING I vinterhalvåret l. oktober-31. marts salter/rydder Aarhus Havn veje på havnens område i fornødent omfang efter følgende retningslinier: 1. Ind- og udfaldsveje til/fra havnen. 2. Områder langs kajer, hvor der arbejdes/forventes snarligt arbejde 3. Forbindelsesveje til/fra kajer. 4. Øvrige områder i fornødent omfang. Under normale omstændigheder startes saltning kl

21 XV. ARBJDSMILJØAFGIFT I henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 181 af 18. maj 1965 om regulativ for lastning og losning af skibe skal havneejeren sikre de løstansatte havnearbejderes arbejdsmiljø i form af velfærdsforanstaltninger som omklædnings-, bade- og spiseforhold. Til dækning af Aarhus Havns omkostninger til ovennævnte foranstaltninger opkræves en arbejdsmiljøsafgift. Arbejdsmiljøafgiften udgør: 4,00 kr. pr. container og selvkørende enhed, der går over kajen. 0,35 kr. pr. ton tørbulk og stykgods, der går over kajen. Arbejdsmiljøafgiften opkræves af Aarhus Havn hos skibets herværende mægler, som er ansvarlig for betalingen. XVI. ANSVARSBGRÆNSNING Såfremt Aarhus Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger: rstatning fastsættes efter værdien af gods eller andet materiel af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen - eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods eller andet materiel af samme art og kvalitet. rstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller andet materiel, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods eller andet materiel, som er beskadiget, afhængig af hvad der giver det højeste beløb. For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold, kan erstatningen ikke overstige SDR. rstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v., mistet markedsandel og andet indirekte tab ydes ikke. 21

22 Aarhus Havn - Kontaktoplysninger Aarhus Havn DØGNVAGT Aarhus Havn Mindet 2, Postboks 130, 8100 Aarhus C Telefon Telefax Økonomi og administration: Souschef Henrik Munch Jensen Kunde Område: Kunde- og operationschef Nicolai Krøyer Teknisk Område. Teknisk chef: Poul rik Jessen kspeditionstid: Mandag-torsdag kl Fredag kl Kundecentret Telefon Telefax VHF Kanal 12 22

23 N JTT TIKØBS PLADS SKOVVJN KYSTPR OMNAD N Aarhus Havn H LG AP D MA RIA S GA T D R A GG AD OM IT J NS 10.0 m S NS O TH GA D N SG AD RS NS G TH RB GR LØ T GA CH D TS R S NS GA D KY ST D m 10.0 m VA R OU L N T J NS 75 RD HA RN B AD RG R Æ RM OL GAD N N O R 10.1 m J 11.0 m D -Ø ST M 418 m m m MILJØHAVN MLLMARMN m BASSIN 6 BALIV 7.0 m J R BØ J V IN HR SV RYD R 12.0 m 8.0 m KAJ 110 J 313 KU W AITV BASSIN m VÆ m KYST RNSV J 7.5 m BULKTRMINAL 7 SLIP PN DV A N V J VA N J N OC J J ØS TH AV NS V J MULTITRMINAL ØST TO N 11 J USV PAKH AV GA V HAV 308 OLI 12 NSV RN O VJ BO IL 30 SYDHAVNN 6 JA VA V 8 CL BSV J J AMP AN MULTITRMINAL VST J M 0 13,5 m SV 8 303A SKAN BASSIN B N 6 2 J MB OV VJ J NSGA D N SVN DBOR GR ØSTHAVN 31 6 m SYDH AV J STR AN DV COLO SLIP N 31 SAMO AVJ OL ACCA VJ 7.3 JÆGRGÅRDSGAD m ØS TM MAL 107 SILO VJ 0 32 SPANIN 109 LGB TAN KS m AV N VST OLITRMINAL BA 404 D BASSIN 3 TH 52 RNSVJ KYSTVÆ BORNO VJ TKA KRY DST OG JN RKA NNØ 12 HO AVNSV J KIB S 17 J 406 D NS GA 114 GA L HAVN VJ 14.0 m AVJ KORAV 8.3 m 8.3 m RB FORMOS NA PO HAVNHUST N AN 8.3 m VIL 6 D GA ZIG N DA DT 8.5 m KORNPIR AD KOVN OG AARHUS HAVN 9.0 m LGAD 412 IC AGAD RVA CONTAINRTRMINAL ØS 122 GAD BA LT DOKK1 URBAN MDIA SPAC LIB AU 120 NA RV AGAD MIN 3,2 m VJ 131 BASSIN m UROPA PLADS CYLON AD HAVNG NORDHAVN SG AD 10.0 m J BASSIN 4 OLIH SKOLBAKK N 145 SKIBBRO GAD L m 8.0 m 35 O 49 NS M 50 AN D 422 HM R L O 14.0 m TV 20 DA LA BASSIN 12 ST N 426 V 9.1 m 9.0 m BASSIN 2 S KIRK 10.0 m m 8.0 m 6.0 m 51 BASSIN 5 43 NAVITAS NÆ BASSIN 8 SKOLBAKKN SBJRG HRNING SILKBORG VJL 7.5 m 7.5 m ARM OL m ING SIBI RIN SG AD 77 SG AD POR T N FÆRGTRMINAL ND AALBORG RANDRS VIBORG GRNAA HV R M SG AD KYSTVJN ØLA 10.0 m 77 SB R IG J ØST - SV SV STBAN TORVT RT H OLM AARHUS Ø 10.0 m D B DD IN G 79 L 89 BASSIN 7 HJO 47 NIKOLIN KOCHS PLADS 83 PR OM AP MO VSTR N AD N DA PAKKR IRM 48 KR NI ISTIN GA LS D NS GM AR IV J P T FISKRI VJ N R S GA NS D 4,5 m D V AR UL N SYDMOL SV J SUMATRAV J BO I S L RS MA 302 THA VN ØS 300A AALBORG RANDRS VIBORG GRNAA SBJRG HRNING SILKBORG VJL J N NDV STRA Aarhus Havn og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Informatikområdet oktober 2012 MARSLISBORG LYSTBÅDHAVN 5 AARHUS HAVN ARAL 3,2 m FRI HØJD UNDR HAVNNS KRANR NR PAKHUS NR. 300 HAVNGRÆNS HOVDPORT O L N

24 24 Mindet 2, Postboks 130, DK-8100 Aarhus C Tlf , Fax

Forretningsbetingelser fra 1. januar 2013. Vilkår og priser for Aarhus Havns aktiviteter

Forretningsbetingelser fra 1. januar 2013. Vilkår og priser for Aarhus Havns aktiviteter Forretningsbetingelser fra 1. januar 2013 Vilkår og priser for Aarhus Havns aktiviteter AARHUS HAVN FORRTNINGSBTINGLSR FRA 1. JANUAR 2013 Nærværende forretningsbetingelser gælder for Aarhus Havns maritime

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Vores Mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vores kunder kan træffe de rigtige beslutninger inden for forsikring og pension. Samløft

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Med kurs mod Grenaa havn

Med kurs mod Grenaa havn Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter

Læs mere

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-2-2017 Århus Havn Sidste opdateringer Tekst: 25-1-2017 - Plan: (ingen) Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Nordhavn og Sydhavn -

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 24. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 01.12.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr.

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr. Skibsafgift a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb 4 kr. 4 kr. b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift 25 kr. 25 kr. c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT 4 kr. 4 kr.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere