KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]"

Transkript

1 KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge Hillerød CVR-nr.: (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2] CVR-nr.: [Leverandørens CVR nr.] (herefter Leverandøren ) OM UDVIKLING, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG VIDEREUDVIK- LING AF ET IT-SYSTEM TIL ADMINISTRATION AF FAMILIE- YDELSER (HEREFTER KONTRAKTEN )

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I: BAGGRUND, FORMÅL, DEFINITIONER MV BAGGRUND OG FORMÅL DEFINITIONER... 8 KAPITEL II: LEVERANCEN GENERELT PROGRAMMEL DOKUMENTATION KONVERTERING LEVERANDØRENS TILKNYTTEDE YDELSER ATP s IT-MILJØ KAPITEL III: LEVERANCENS UDFØRELSE FASEOPDELT UDVIKLING ETAPE I AFKLARING OG UDTRÆDELSE ETAPE II ANALYSE, DESIGN, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING ETAPE III AFSLUTNING OG GODKENDELSE LEVERINGSSTED TIDSPLAN OVERTAGELSE KAPITEL IV: TESTS OG PRØVER KOMPONENTTEST, SYSTEMINTEGRATIONSTEST M.V GENERELT OM PRØVER DELLEVERANCEPRØVE OVERTAGELSESPRØVE IDRIFTSÆTTELSESPRØVE DRIFTSPRØVE KAPITEL V: DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING DRIFT MV KAPITEL VI: YDELSESLOKALITETER OG ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER YDELSESLOKALITETER ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER

3 KAPITEL VII: LEVERANDØRENS ØVRIGE FORPLIGTELSER VIDENSOVERFØRSEL ATP'S INTERESSER KAPITEL VIII: OPTIONER, ÆNDRINGER OG PROJEKTER OPTIONER TIL LEVERING SOM EN DEL AF LEVERANCEN OPTIONER OG ANDRE ÆNDRINGER TIL LEVERING EFTER OVERTAGELSESDAGEN ÆNDRINGER SÆRLIGT OM ÆNDRINGER I DRIFTSMILJØET PROJEKTER KONTRAKTSTYRING VED ÆNDRINGER ÆNDRINGER UDEN LEVERANDØRENS SAMTYKKE KAPITEL IX: SAMARBEJDSFORPLIGTELSE, SAMARBEJDSORGANISATION, MEDARBEJDERE M.V SAMARBEJDS- OG KOORDINATIONSFORPLIGTELSE SAMARBEJDSORGANISATION OG RAPPORTERING UDSKIFTNING AF UNDERLEVERANDØRER, NØGLEMEDARBEJDERE OG KONSORTIEMEDLEMMER ATP S MEDVIRKEN KAPITEL X: PRISER, FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER GENERELT LEVERANCEVEDERLAGET VEDERLAG FOR DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING OPSIGELSESVEDERLAG OG VEDERLAG FOR OPHØRSBISTAND UENIGHED OM VEDERLAG FOR ÆNDRINGER OG PROJEKTER MV FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER BENCHMARK KAPITEL XI: IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER OPEN SOURCE TREDJEMANDS RETTIGHEDER KAPITEL XII: GARANTIER GARANTIER

4 KAPITEL XIII: MISLIGHOLDELSE LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE ATP S MISLIGHOLDELSE ATP S OPHÆVELSE ERSTATNING, ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING KAPITEL XIV: FORSIKRINGER OG FORCE MAJEURE FORSIKRINGER FORCE MAJEURE LOVGIVNINGS- OG MYNDIGHEDSKRAV ATP S POLITIK FOR SAMFUNDSANSVAR SIKKERHED REVISIONSERKLÆRINGER OG AUDIT TAVSHEDSPLIGT KAPITEL XVI: OVERDRAGELSE M.V. AF RETTIGHEDER OG PLIGTER, VARIGHED, OPHØRSBISTAND SAMT TVISTER OVERFØRSEL, OVERDRAGELSE, FORNYELSE OG EJERSKIFTE VARIGHED ATP S OPSIGELSE AF DRIFT OG VEDLIGHOLDELSE FORBEREDELSER OG FORPLIGTELSER VED OPHØR TVISTIGHEDER KAPITEL XVII: PÅLÆG M.V PÅLÆG FRA OFFENTLIGE MYNDIGHEDER M.V KAPITEL XVIII: FORTOLKNING, MEDDELELSER OG UNDERSKRIFTER FORTOLKNING MEDDELELSER UNDERSKRIFTER

5 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 0: Definitioner Bilag 1: Bilag 1A: Tidsplan Hovedtidsplan og Detaljerede Tidsplaner Bilag 2: Bilag 2A: Bilag 2B: Bilag 2C: Situationsbeskrivelse Sådan Forretningsmodellerer vi i ATP Eksisterende Data ATP PC-arbejdsplads Bilag 3: Bilag 3A: Bilag 3A.1: Bilag 3A.2: Bilag 3A.3: Bilag 3A.4: Bilag 3A.5: Bilag 3A.6: Bilag 3A.7: Bilag 3A.8: Bilag 3B: Leverancebeskrivelsen Behovsopgørelse Kravliste Løsningsflows Aktivitetsbeskrivelser Begrebs- og informationsmodeller Regel- og beslutningsmodeller Integrationer Brugergrænseflader Oversigter Løsningsbeskrivelse Bilag 4: Dokumentation Bilag 5: Bilag 5A: Priser og Betalingsplan Standardserviceydelser Prisberegningsark for bilag 5 Bilag 6: Afprøvninger Bilag 7: Servicemål Bilag 8: Bilag 8A: Bilag 8B: Bilag 8C: Samarbejdsorganisation og Rapportering Leverandørens metode Leverandørens nøglemedarbejdere Leverandørens sikring af kompetencer Bilag 9: ATP s Medvirken Bilag 10: Licensbetingelser 5

6 Bilag 11: Ændringshåndtering Bilag 12: Underleverandører og Ydelseslokaliteter Bilag 13: Bilag 13A: Bilag 13B: Sikkerhed Politik for informationssikkerhedspolitik Sikkerhedshåndbog Bilag 14: Bilag 14A: Accelereret Konfliktløsning og Mediation Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager (som gældende ved Kontraktens indgåelse) Bilag 15: Leverandørkoordinering Bilag 16: Garanti Bilag 17: Benchmarking Bilag 18: Projektaftale Skabelon Bilag 19: Projektvilkår Bilag 20: Ophørsbistand 6

7 KAPITEL I: BAGGRUND, FORMÅL, DEFINITIONER MV. 1 BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Baggrund Folketinget har ved lov flyttet dele af kommunernes myndighedsområder til én ny selvejende institution, kaldet Udbetaling Danmark, herunder administration og udbetaling af familieydelser reguleret af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr. 964 af 19. september 2011 og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag jf. LBK nr af 7. oktober 2014 samt en række konventioner, der vedrører familieydelser til udenlandske statsborgere og danske statsborgere i udlandet.. ATP yder i henhold til lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark (i det følgende benævnt Udbetaling Danmark loven ) teknisk og administrativ bistand til Udbetaling Danmark og har blandt andet til opgave at udbyde nye it-løsninger, som kan understøtte Udbetaling Danmarks administrations- og udbetalingsopgaver ATP ønsker på den baggrund at få udviklet et it-system, som kan understøtte Udbetaling Danmarks og ATP s administration af familieydelser (også benævnt Systemet). 1.2 Formål Denne Kontrakt er indgået efter udbud af Systemet De overordnede forretningsmæssige målsætninger med Systemet er som følger (i ikke prioriteret rækkefølge): a) Effektivisering og bedre ressourceudnyttelse: Der skal sikres ideelle arbejdsgange i administrationsarbejdet. Systemet skal understøtte dette og - i det omfang det er foreneligt med borgernes forhold anvende automatiserede processer/løsninger for dermed at sikre ATP s (og Udbetaling Danmarks) effektiviseringspotentiale. b) Besparelser: Væsentlig reduktion af Systemets driftsomkostninger i forhold til den Eksisterende Løsning ved at opnå Ydelser fra Leverandøren i konkurrencedygtig kvalitet, til markedspriser og på markedsvilkår. c) Digitalisering: Yde bedre service til borgerne gennem digitale selvbetjeningsløsninger. Brugervenlighed er af central betydning. d) It-fleksibilitet: Opnå en høj grad af it-fleksibilitet for at sætte ATP i stand til hurtigt at kunne tilpasse sig ændringer i (i) ATP s og/eller Udbetaling Danmarks forretningsmæssige behov, f.eks. i forbindelse med ATP s forretningsmæssige krav til udvikling og indførelse af nye produkter og initiativer, samt (ii) lovgivnings- og myndighedskrav samt administrativ praksis, og undgå, at Systemet bliver en flaskehals eller forhindrer videreudviklingen af ATP s forretning i øvrigt. Leverandøren skal blandt andet medvirke til at sikre udvidede tilpasningsmuligheder i it-understøttelsen gennem tilpasning af breve, advis er og procesunderstøttelse. 7

8 e) Sikker Drift mv.: At opnå en stabil og pålidelig Drift, og sikre Leverandørens levering af en sammenhængende, integreret, uafbrudt og velfungerende Drift, vedligeholdelse og support af Systemet. f) Fortsat videreudvikling: At sikre fortsat videreudvikling af Systemet gennem Kontraktens løbetid. g) Genudbud: ATP vil efter en årrække genudbyde og konkurrenceudsætte hele eller dele af Driften, vedligeholdelsen, supporten og videreudviklingen af Systemet. Leverandøren skal sikre, at Leverancen gennemføres således, at ATP s genudbud kan gennemføres uden afhængigheder eller uhensigtsmæssigheder i forhold til Leverancen og Systemet Leverandøren forpligter sig til (i) at inddrage ovenstående målsætninger i enhver beslutning, som Leverandøren skal tage i henhold til Kontrakten, og (ii) at udøve sine rettigheder og udføre sine forpligtelser på en måde, der ikke er uforeneligt med ovenstående målsætninger. Ovenstående målsætninger tjener endvidere som fortolkningsbidrag til Kontrakten Kontrakten fastsætter vilkårene for udvikling og levering af Leverancen og den efterfølgende Drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af Ydelserne. ATP forventer, at Leverancen vil kunne danne grundlag for ATP s (og Udbetaling Danmarks) adminstrationsopgaver i en længere årrække Leverandøren er bekendt med, at Leverancen - herunder Systemet - og Ydelserne, er forretningskritiske for ATP og Udbetaling Danmark, og at forsinkelser med leveringen af, og Fejl og Mangler ved, Leverancen og/eller Ydelserne kan have omfattende negative konsekvenser for ATP s og Udbetaling Danmarks forretning. Leverandøren skal derfor påse, (i) at der sker en sikker overgang til det nye System, (ii) at der sker løbende vedligeholdelse af Systemet samt, (iii) at Systemet driftsafvikles på sikker vis. 1.3 ATP er aftalepart ATP er Leverandørens aftalepart. Selvom Kontrakten er indgået mellem ATP og Leverandøren, skal Udbetaling Danmark have samme brugsrettigheder under denne Kontrakt som ATP. Udbetaling Danmarks rettigheder håndhæves af ATP. 2 DEFINITIONER Medmindre andet følger af sammenhængen, skal begreber med stort begyndelsesbogstav i nærværende Kontrakt have den i bilag 0 (Definitioner) anførte betydning. Hvis begreber med stort begyndelsesbogstav ikke er forklaret eller defineret i bilag 0 (Definitioner), skal de fortolkes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ITIL version, og hvis de ikke er defineret heri, så i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt inden for it-branchen. KAPITEL II: LEVERANCEN 3 GENERELT 3.1 Leverancens omfang 8

9 3.1.1 Leverandøren skal levere de ydelser, der er beskrevet i Kontrakten, herunder bestilte Optioner, samt de Ændringer der aftales undervejs, jf. Kapitel VIII (Optioner, Ændringer og Projekter) Leverancebeskrivelsen indeholder Behovsopgørelsen og Løsningsbeskrivelsen Leverandøren har i dialog med ATP - forud for indgåelse af Kontrakten indarbejdet de fornødne ændringer og tilføjelser i det af ATP udarbejdede udkast til Behovsopgørelsen, således at Løsningsbeskrivelsen kan forudsættes fuldt ud at opfylde Behovsopgørelsen. Endvidere gennemføres en afklaringsfase (Etape I), jf. punkt 10 nedenfor, med henblik på yderligere afstemning mellem ATP s behov og Leverandørens løsning. Det er Leverandørens ansvar, at Løsningsbeskrivelsen fuldt ud opfylder Behovsopgørelsen Hvis det efter kontraktindgåelse konstateres, at Behovsopgørelsen alligevel ikke opfyldes ved Løsningsbeskrivelsen, skal Leverandøren i fornødent omfang supplere eller ændre Løsningsbeskrivelsen samt levere sådanne yderligere ydelser, der er nødvendige for at opfylde Behovsopgørelsen og Kontrakten i øvrigt. Sådan levering skal ske på samme vilkår som fastsat i Kontrakten, herunder uden yderligere vederlag og inden for de i tidsplanen, jf. bilag 1 (Tidsplan), fastsatte frister Såfremt Løsningsbeskrivelsen indeholder yderligere funktionalitet, udstyr m.v. end nødvendigt til at opfylde Behovsopgørelsen, og uden at dette udtrykkeligt er angivet at være en Option eller anden Ændringsmulighed, der skal bestilles særskilt, skal Leverandøren endvidere levere dette til opfyldelse af Behovsopgørelsen, herunder uden yderligere vederlag og inden for de i tidsplanen, jf. bilag 1 (Tidsplan), fastsatte frister I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Behovsopgørelsen og Løsningsbeskrivelsen har Behovsopgørelsen forrang for Løsningsbeskrivelsen Den til enhver tid gældende Leverancebeskrivelse skal stilles til rådighed for ATP som online-dokumentation, som kan downloades af ATP, herunder ved at Leverandøren anviser en web-adresse eller lignende, hvorigennem ATP kan få adgang til Leverancebeskrivelsen Leverandøren har leveranceansvaret. Dette indebærer, at Leverandøren skal levere de ydelser, herunder Programmel, udstyr og Dokumentation, der ikke er udtrykkeligt beskrevet i Kontrakten, men som er nødvendige og/eller accessoriske (i) i forhold til den rette opfyldelse af Leverancebeskrivelsen og Kontrakten i øvrigt og (ii) for at skabe en fuldt ud funktionel og færdig løsning til ATP, der opfylder ATP's behov for fuld systemunderstøttelse af myndighedsområdet - administration af familieydelser. 3.2 Udviklingsmetode Udviklingsprojektet gennemføres som et faseopdelt projekt, hvor Leverancen opdeles i Delleverancer, der hver især afsluttes med en Delleveranceprøve. Formålet med Delleveranceprøverne er at kunne monitorere Udviklingsprojektets fremdrift efter fast to failure princippet. Parterne er enige om i hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning og yde 9

10 en betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af et projekt som det foreliggende. 4 PROGRAMMEL Leverandøren skal ved opfyldelse af Kontrakten levere Standardprogrammel samt Kundespecifikt Programmel som angivet i bilag 3B (Løsningsbeskrivelse). Systemets Snitflader skal være åbne, nøje specificerede samt tilgængelige for ATP samt ATP s Øvrige Leverandører. 5 DOKUMENTATION 5.1 Leverandøren skal levere den Dokumentation, der er nødvendig, for at Systemet kan anvendes i overensstemmelse med Kontrakten, herunder Systemdokumentation for de i Leverancebeskrivelsen beskrevne tekniske Snitflader i Leverancen. Dokumentationen, samt kravene hertil, er nærmere specificeret i bilag 4 (Dokumentation), herunder angivelse af den Dokumentation Leverandøren skal levere ved Delleveranceprøverne, Idriftsættelsesprøven, Overtagelsesprøven, Driftsprøven og andre prøver samt løbende. Dokumentation for de tekniske Snitflader skal opfylde kravene angivet i bilag 4 (Dokumentation). Dokumentationen skal leveres i rediger- og søgbar elektronisk kopi og have en sådan kvalitet, at ATP vil kunne overlade Drift, vedligeholdelse, fejlrettelse, support og videreudvikling af Systemet til en tredjemand med tilsvarende kvalifikationer som Leverandøren uden unødigt besvær. Dokumentation skal i øvrigt udformes i overensstemmelse med God It-skik. 5.2 Hvis der sker ændringer i Leverancen, herunder som led i vedligeholdelsen, skal den leverede Dokumentationen samtidig ændres, således at Dokumentationen er fuldt ud opdateret og opfylder ovenstående krav. Tilsvarende gælder ved Optioner. 5.3 Hvis Leverandøren gøres opmærksom på Fejl eller Mangler, herunder udeladelser, ved Dokumentationen, skal Leverandøren snarest muligt og senest inden for 14 Dage - for egen regning, afhjælpe forholdet, således, at Dokumentationen opfylder ovenstående krav. 5.4 På begæring fra ATP skal Leverandøren når som helst, dog maksimalt 1 gang pr. kvartal, uden beregning, kunne vise, at Dokumentationen udarbejdes behørigt og i overensstemmelse med Kontraktens bestemmelser. 5.5 Såfremt der mellem Parterne er uenighed om, hvorvidt Dokumentationen er behæftet med Fejl eller Mangler, jf. punkt 5.3 ovenfor, skal hver af Parterne søge uenigheden løst i overensstemmelse med den Accelererede Konfliktløsningsproces, jf. punkt 64.3 (Accelereret Konfliktløsningsproces og Mediation) nedenfor, uden at dette afskærer Parterne fra at gøre eventuelle misligholdelsesbeføjelser gældende. 5.6 Leverandøren er på intet tidspunkt, eller med henvisning til nogen årsag, berettiget til at udøve tilbageholdsret i Dokumentationen, herunder kildekoden. 10

11 6 KONVERTERING 6.1 Datakonvertering skal foretages af Parterne i henhold til bilag 1 (Tidsplan) og bilag 3A (Behovsopgørelse). 6.2 Leverandøren er ansvarlig for planlægning, afprøvning og gennemførelse af konvertering og indlæsning af alle eksisterende data, jf. bilag 2B (Eksisterende data), der er nødvendige for ATP's anvendelse af Systemet, i overenstemmelse med kravene i bilag 3A (Behovsopgørelse). 6.3 Leverandøren skal etablere en løsning som muliggør at alt data kan tilgås. 7 LEVERANDØRENS TILKNYTTEDE YDELSER 7.1 Projektledelse Leverandøren skal forestå den samlede projekt- og kvalitetstyring ved opfyldelse af Kontrakten, herunder i forhold til såvel egne ressourcer og Underleverandører som i forhold til ATP s opfyldelse af sine forpligtelser, og skal derved forestå planlægning og sikring af projekters fremdrift, rapportering og opfølgning på tidsplaner og gennemføre kvalitetssikring af Leverancen - samt øvrige projekter under Kontrakten - alt i overesstemmelse med God It-skik. Leverandøren skal levere kvalificeret projektledelse, herunder bemande projektledelsen med medarbejdere med dokumenteret projektledelsesuddannelse og erfaring fra lignende projekter. 7.2 Rådgivningspligt Leverandøren skal løbende og på eget initiativ rådgive ATP om emner af relevans for tilrettelæggelse af Leverancen, og udvikling af Systemet, herunder, a) hvorledes Systemets egnethed i forhold til ATP s forretningsmæssige målsætninger og behov, jf. punkt 1.2, bedst sikres; og b) hjælpe ATP til at forstå konsekvenserne af, og risiciene forbundet med, ATP s beslutninger og valg Leverandøren skal uden ugrundet ophold rådgive ATP om forhold, som kan have en negativ indvirkning på Leverandørens tilrettelæggelse og udvikling af Systemet og/eller ATP s udnyttelse af Leverancen. 8 ATP s IT-MILJØ 8.1 ATP s it-miljø, der har betydning for Leverancen samt vedligeholdelse og Drift af Leverancen, er beskrevet i bilag 2 (Situationsbeskrivelse). 8.2 I bilag 2 (Situationsbeskrivelse) indeholdes dels ATP s beskrivelse af ATP s eksisterende it-miljø, dels Leverandørens angivelse af eventuelle krav til ændringer i ATP s it-miljø som forudsætning for at opfylde kravene i Kontrakten. Såfremt de i bilag 3A (Behovsopgørelse) angivne Optioner stiller andre krav til ATP s it-miljø, skal sådanne krav være angivet i bilag 2 (Situationsbeskrivelse). 11

12 Såfremt Leverandørens krav er opfyldte, skal Leverancen samt udførelse af vedligeholdelse og Drift heraf være tilstrækkeligt til sammen med ATP s itmiljø og ATP s medvirken, jf. punkt 37 nedenfor, at opfylde kravene i denne Kontrakt. Såfremt der i ATP s it-miljø forekommer ikke opfyldte forudsætninger, jf. bilag 2 (Situationsbeskrivelse), der har betydning for Leverandørens opfyldelse af kravene i Kontrakten, eller såfremt ATP ikke opfylder sin forpligtelse til at medvirke, skal Leverandøren uden ugrundet ophold give ATP meddelelse herom. Opfylder ATP's it-miljø ikke Leverandørens krav, frigøres Leverandøren fra at opfylde krav til Leverancen, vedligeholdelse og Drift i det omfang, det er begrundet i ATP's manglende opfyldelse af Leverandørens forudsætninger som angivet i bilag 2 (Situationsbeskrivelse). Leverandøren skal tilrettelægge leveringen og udviklingen af Systemet således, at eventuelle problemer i forhold til ATP s it-miljø, herunder behov for yderligere opgraderinger, konstateres så tidligt som muligt i Udviklingsprojektet. Hvis sådanne problemer konstateres, skal Leverandøren anbefale ATP relevante tiltag til afhjælpning, så Udviklingsprojektet så vidt muligt ikke forsinkes, hvis ATP følger de pågældende anbefalinger. Dette påvirker ikke Leverandørens ansvar i henhold til Kontraktens øvrige bestemmelser. KAPITEL III: LEVERANCENS UDFØRELSE 9 FASEOPDELT UDVIKLING 9.1 Opdeling i Etaper Udviklingsprojektet afvikles i følgende Etaper: a) Etape I Afklaring, jf. punkt 10 nedenfor; b) Etape II Analyse, design, udvikling og implementering, jf. punkt 11 nedenfor; og c) Etape III Afslutning og godkendelse, jf. punkt 12 nedenfor Etape II er endvidere opdelt i et antal Faser med hver sin Delleverance, jf. punkt 9.2 nedenfor. Hver Fase afsluttes med en Delleveranceprøve. Der henvises i øvrigt til bilag 1 (Tidsplan), bilag 3 (Leverancebeskrivelsen) og bilag 8A (Leverandørens Metode), der indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte Etaper, Faser og udviklingsmetoden. 9.2 Opdeling i Delleverancer Leverancen er opdelt i et antal Delleverancer. Bilag 1 (Tidsplan) og bilag 3 (Leverancebeskrivelsen) indeholder en angivelse af antal Faser og Delleverancer, tidsfrister og det nærmere indhold af de enkelte Delleverancer. Der gennemføres afprøvning for hver Delleverance og af Leverancen som helhed, jf. nærmere herom Kapitel IV (Tests og Prøver) samt bilag 6 (Afprøvninger). Overtagelse af Delleverancer sker samlet ved godkendelse af Overtagelsesprøven for Leverancen, jf. punkt

13 10 ETAPE I AFKLARING OG UDTRÆDELSE 10.1 Etape I - Afklaring I overensstemmelse med tidsplanen, jf. bilag 1 (Tidsplan), gennemføres i Etape I en afklaringsfase, der omfatter alle dele af de ydelser, der skal leveres under Kontrakten, med særlig vægt på Leverancen. Såfremt ATP i forbindelse med kontraktunderskrivelsen bestiller en eller flere Optioner til levering samtidig med og som en del af Leverancen, indgår disse aktiviteter også i afklaringsfasen Etape I har til formål, at Leverandøren opnår nærmere indsigt i ATP s behov, forretningsgange og it-miljø, og at ATP opnår nærmere indsigt i Leverandørens løsningsforslag med henblik på at foretage en yderligere konkretisering af særligt Systemets indhold og formål Parterne gennemgår hvert enkelt krav og løsningsforslag med henblik på at vurdere det nærmere indhold af ATP s behov, og hvorledes behovet opfyldes samt forudsætninger knyttet hertil. Endvidere foretages en vurdering af, om der ved en ændring i Behovsopgørelsen og/eller Løsningsbeskrivelsen kan opnås en mere hensigtsmæssig leverance under hensyntagen til ATP s behov og Leverandørens muligheder. Parterne er gensidigt forpligtet til nærmere at redegøre for indholdet af og forudsætningerne for de af Parterne angivne krav/løsninger og aktivt at forholde sig til de af den anden Part angivne krav/løsninger. Dette gælder såvel i forhold til Behovsopgørelsen og Løsningsbeskrivelsen som i forhold til øvrige dele af Leverancen. I Etape I skal hver af Parterne yde en betydelig indsats, herunder deltage i analyser, workshops og demonstrationer mv. Aktiviteterne og kravene til ATP s medvirken er nærmere beskrevet i bilag 1 (Tidsplan) og bilag 9 (ATP s medvirken). Gennemførelse af Etape I fritager ikke Leverandøren for ansvaret for, at Leverancen opfylder ATP s Behovsopgørelse og de forpligtelser, der følger af Kontrakten i øvrigt På grundlag af de ovenfor beskrevne aktiviteter skal Leverandøren fremkomme med forslag til ændringer af Leverancebeskrivelsen, hvorved Leverancen nærmere beskrives. Herudover skal Leverandøren angive, hvorledes Optionerne vil blive tilgodeset. Leverandøren skal samtidig med forslag til revideret Leverancebeskrivelse angive eventuelle konsekvenser for tidsplan, vederlag og andre vilkår. Forslag til revideret Leverancebeskrivelse og eventuelle Ændringer til Kontrakten, skal forelægges skriftligt for ATP til godkendelse i overensstemmelse med fristerne i tidsplanen, jf. bilag 1, med klare ændringsmarkeringer og skal angive, hvorledes krav og beskrivelser i Kontrakten vil blive opfyldt. ATP skal senest tyve (20) Arbejdsdage efter modtagelsen af endeligt udkast til revideret Leverancebeskrivelse og eventuelle øvrige Ændringer til Kontrakten skriftligt Meddele Leverandøren, hvorvidt dette kan godkendes. Enhver Æn- 13

14 dring i Leverancebeskrivelsen og Kontrakten i øvrigt skal kunne dokumenteres med fuld sporbarhed, jf. punkt 32 nedenfor. Såfremt ATP ikke kan godkende forslaget til revideret Leverancebeskrivelse, og ikke ønsker at benytte udtrædelsesadgangen, jf. punkt 10.2 nedenfor, gælder i stedet Leverancebeskrivelsen og de øvrige dele af Kontrakten uændret ATP s Udtrædelsesadgang Indtil tyve (20) Arbejdsdage efter ATP s skriftlige afvisning af Leverandørens forslag til revideret Leverancebeskrivelse, jf. punkt , dog senest på det i tidsplanen (bilag 1) angivne tidspunkt, har ATP ret til at udtræde af Kontrakten som helhed Underretning om udtræden sker ved skriftlig Meddelelse til Leverandøren. Ved sådan udtræden bortfalder begge Parters forpligtelser til videre opfyldelse af Kontrakten Materiale, såsom rapporter, skemaer og diagrammer, samt viden, der er frembragt i Etape I frem til udtrædelsestidspunktet, kan ATP anvende til alternativ opfyldelse af ATP s behov, herunder ved brug af tredjemand. Retten omfatter dog ikke prototyper eller forretningshemmeligheder, der er relateret til de produkter, der skulle leveres i henhold til Kontrakten. Leverandøren er berettiget til godtgørelse herfor, jf. bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Materialet leveres til ATP uden garantier, reklamationsret, indeståelser og andre forpligtelser fra Leverandørens side, og ATP s brugsret omfatter materialet i den form og stand, som det måtte have på tidspunktet for ATP s udtræden. 11 ETAPE II ANALYSE, DESIGN, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING 11.1 Leverandøren skal under Etape II designe, udvikle og teste Leverancen i henhold til udviklingsmetoden beskrevet i bilag 8A (Leverandørens Metode) og i overensstemmelse med Konktrakten i øvrigt For at kunne monitorere Udviklingsprojektets fremdrift deles Etape II op i en række Faser med hver sin Delleverance. Hver Fase er opdelt i følgende forløb og afsluttes med en Delleveranceprøve: a) analyse b) design c) udvikling d) test (interne tests og Delleveranceprøve) Processen og aktiviterne i hvert forløb følger beskrivelserne og tidsplanerne i Kontrakten, herunder navnlig bilag 1 (Tidsplan), bilag 3 (Leverancebeskrivelsen), bilag 6 (Afprøvninger), bilag 8A (Leverandørens Metode) og bilag 9 (ATP s Medvirken). 14

15 11.3 Overtagelse af Delleverancer sker samlet ved godkendelse af Overtagelsesprøven for den samlede Leverance, jf. punkt 15 nedenfor. En Delleverance kan ikke ibrugtages særskilt. 12 ETAPE III AFSLUTNING OG GODKENDELSE Udviklingsprojektet afsluttes ved en Idriftsættelsesprøve, en efterfølgende Overtagelsesprøve og en afsluttende Driftsprøve, som nærmere beskrevet i Kapitel IV (Tests og Prøver) nedenfor samt bilag 6 (Afprøvninger). 13 LEVERINGSSTED Leverandøren skal levere Leverancen på de i bilag 2 (Situationsbeskrivelse) anførte lokaliteter. Systemet skal installereres i de i bilag 6 (Afprøvning) beskrevne miljøer med henblik på gennemførelse af tests og Prøver og Leverandørens efterfølgende idriftsættelse og Drift af Systemet i Driftsmiljøet. 14 TIDSPLAN 14.1 Leverandøren skal levere de enkelte dele af Leverancen i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 1 (Tidsplan) Optioner og andre Ændringer, der bestilles som en selvstændig opgave til levering efter Overtagelsesdagen, jf. punkt 28, skal leveres i henhold til den tidsplan, der aftales herfor Ved Meddelelse med et varsel på mindst ti (10) Arbejdsdage har ATP ret til at udskyde en i tidsplanen fastsat tidsfrist, dog således at ATP s samlede udskydelser af tidsplanen i henhold til dette punkt højst kan udgøre 60 Arbejdsdage, jf. dog punkt 14.6 nedenfor Såfremt ATP udskyder en eller flere tidsfrister, er Leverandøren berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med et tilsvarende antal Arbejdsdage, dog i alle tilfælde mindst 10 Arbejdsdage Ved udskydelser af tidsfrister skal tidsplanen i bilag 1 (Tidsplan) ændres i overensstemmelse hermed, jf. punkt 32. Leverandøren skal forestå dette ATP har udover den i punkt 14.3 ovenfor beskrevne udskydelsesadgang en Option på med et varsel på ti (10) Arbejdsdage at udskyde samtlige tidsfrister som anført i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Såfremt ATP gør brug af denne ekstraordinære udskydelsesadgang har Leverandøren ret til et engangsvederlag, jf. bilag 5 (Priser og Betalingsplan). 15 OVERTAGELSE 15.1 Leverancen er overtaget af ATP, når Overtagelsesprøven er godkendt, jf. dog punkt 19. Leverandøren bærer risikoen for Leverancen indtil Overtagelsesdagen Såfremt der sker Ibrugtagning af hele eller dele af Leverancen forud for Overtagelsesdagen, uden at dette er aftalt, eller uden at betingelserne i punkt 19 15

16 er opfyldte, har Leverandøren ret til skriftligt at anmode ATP om at ophøre med denne brug. Såfremt ATP ikke efterkommer anmodningen inden tyve (20) Arbejdsdage, anses de ibrugtagne dele for overtaget af ATP, såfremt Leverandøren klart angiver dette i den skriftlige anmodning For Optioner og andre Ændringer, der bestilles som en selvstændig opgave til levering efter Overtagelsesdagen, jf. punkt 28, sker overtagelse, når ATP til Leverandøren har afgivet Meddelelse, hvori Overtagelsesprøven godkendes. KAPITEL IV: TESTS OG PRØVER 16 KOMPONENTTEST, SYSTEMINTEGRATIONSTEST M.V Leverandøren skal for hver Delleverance gennemføre de interne tests, der er nødvendige for at sikre (i) at Leverancen opfylder Kontraktens krav, herunder Leverancebeskrivelsen, og (ii) at henholdsvis Delleverancerne og Leverancen er klar til henholdsvis Delleveranceprøve, Idriftsættelseprøve, Overtagelsesprøve og Driftsprøve. Procedure, indhold samt tidspunkter for interne tests fremgår af bilag 1 (Tidsplan) og bilag 6 (Afprøvninger) Leverandøren skal til ATP løbende levere ethvert internt testresultat, som kan være relevant for ATP i forbindelse med Prøverne Leverandøren skal senest ti (10) Arbejdsdage før henholdsvis Overtagelsesog Driftprøvens påbegyndelse skriftligt redegøre for omfanget af Fejl og Mangler i forbindelse med den sidste interne test, der er gennemført forud for Prøverne. Kan Leverandøren ikke samtidig bekræfte, at Fejl og Mangler er eller vil være udbedret inden Prøvernes påbegyndelse, kan ATP kræve, at Prøverne først gennemføres, når Leverandøren skriftligt bekræfter, at disse Fejl og Mangler er udbedret. Dette omfatter dog ikke Fejl og Mangler af bagatelagtig karakter. ATP's krav om at Prøverne først gennemføres, når Leverandøren skriftligt bekræfter, at alle Fejl og Mangler, der er konstateret i forbindelse den sidste interne test, og som ikke udgør bagatelagtige Fejl og Mangler, er udbedret, skal ikke betragtes som en forsinkelse, der skyldes ATP s forhold. 17 GENERELT OM PRØVER 17.1 Afprøvning af Leverancen sker ved en Delleveranceprøve for hver Fase, samt en Idriftsættelsesprøve, en Overtagelsesprøve og en Driftsprøve for Leverancen som helhed. Først når Overtagelsesprøven for Leverancen som helhed er skriftligt godkendt af ATP, anses Leverancen for overtaget. Delleveranceprøver, Idriftsættelsesprøven, Overtagelsesprøven og Driftsprøven skal alle gennemføres under forhold, der i videst muligt omfang svarer til en normal driftssituation Tidspunktet for en Prøves gennemførelse fremgår af tidsplanen (bilag 1) Når en Prøve er afsluttet, udarbejder Leverandøren straks en rapport over prøveforløbet med angivelse af eventuelt konstaterede Fejl og Mangler i en li- 16

17 ste. For så vidt angår Driftsprøven udarbejder ATP rapporten i forbindelse med Driftsprøvens gennemførelse, medmindre Leverandøren skal varetage Driften, idet Leverandøren i så fald udarbejder rapporten En Prøve er bestået, når Godkendelseskriterierne for den pågældende Prøve er opfyldte. De nærmere vilkår og frister for Prøvernes godkendelse fremgår af bilag 6 (Afprøvninger) Såfremt ATP udsteder en godkendelse af en Prøve, uanset at der består Fejl og Mangler, som Parterne er opmærksomme på, skal disse anføres i en liste. Manglende optagelse i denne liste indebærer intet afkald fra ATP s side på at kræve en Fejl eller Mangel afhjulpet. Dette gælder dog ikke, såfremt ATP ved udstedelse af godkendelsen er gjort udtrykkeligt opmærksom på Fejlen, Manglen eller fravigelsen i øvrigt, og Parterne samtidig har ændret Leverancebeskrivelse og øvrige bilag, således at disse stemmer overens med de ændringer, som den manglende fejlafhjælpning er udtryk for. Listen skal yderligere indeholde en tidsplan for udbedring af de pågældende Fejl og Mangler Det påhviler Leverandøren at rette sådanne Fejl og Mangler, som Parterne var opmærksomme på, men som ikke har hindret godkendelse af Prøven. Er der ikke aftalt en tidsplan herfor i forbindelse med godkendelse af Prøven, rettes Fejl i overensstemmelse med de i vedligeholdelsesordningen fastsatte tidsfrister. Leverandøren skal i fornødent omfang over for ATP dokumentere, at afhjælpning er sket Såfremt en Prøve ikke bestås, er Leverandøren berettiget til at gentage denne Prøve, indtil ATP måtte hæve Kontrakten helt eller delvist efter bestemmelserne herom. Gentagelse af Prøven skal ske med et varsel på mindst fem (5) Arbejdsdage. Leverandøren er når som helst i forløbet berettiget til at standse en Prøve, såfremt Godkendelseskriterierne for en Prøve ikke er opfyldt, således at alle ressourcer kan anvendes på at rette Fejlen eller Manglen. Ved en sådan standsning betragtes Prøven som ikke bestået, og ATP har ret til at kræve hele Prøven gentaget. Leverandøren skal godtgøre ATP s rimelige og sædvanlige meromkostninger ved Prøvens gentagelse/udskydelse Gennemgang, kommentering eller godkendelse fra ATP s side af en Prøve kan ikke tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter Kontrakten, medmindre der samtidig sker en ændring af Leverancebeskrivelsen og øvrige bilag som anført ovenfor. 18 DELLEVERANCEPRØVE 18.1 Formålet med Delleveranceprøven er primært at konstatere, om den aftalte funktionalitet og Dokumentation i den pågældende Delleverance opfylder Kontraktens krav. Såfremt dette er angivet i bilag 6 (Afprøvninger), kan Delleveranceprøven tillige omfatte test af visse Servicemål i tillæg til den test, der finder sted som led i Driftsprøven, samt eventuelt andre forhold. Delleveranceprøven gennemføres af Leverandøren med ATP s aktive deltagelse Delleveranceprøven gennemføres for hver Fase, som anført i bilag 6 (Afprøvninger). Delleveranceprøven omfatter det, som leveres i den pågældende Fase, 17

18 samt Integration med eventuelle tidligere Delleverancer. Der foretages som udgangspunkt ikke test af funktionalitet mv., som er godkendt i en tidligere Fase, medmindre dette er angivet i bilag 6 (Afprøvninger), eller ATP kan påvise en særlig anledning hertil. Delleveranceprøvens procedure, indhold og Godkendelseskriterier for hver Fase er fastsat i bilag 6 (Afprøvninger) Såfremt ATP godkender en Delleveranceprøve på trods af Fejl, skal disse anføres i en liste. Såfremt Fejlene ikke er afhjulpet på tidspunktet for den følgende Delleveranceprøve, anses de tillige som Fejl ved denne Prøve, medmindre Parterne har aftalt en anden plan for afhjælpning af Fejlene. Såfremt Fejlene ikke er afhjulpet på tidspunktet for Overtagelsesprøven, anses de tillige som Fejl ved denne Prøve. Hvis en Delleveranceprøve fejles, kan ATP anmode om at Leverandøren anvender alle ressourcer på at rette Fejlen(e) inden påbegyndelse af de efterfølgende Delleverancer. 19 OVERTAGELSESPRØVE 19.1 Formålet med Overtagelsesprøven er primært at konstatere, om den aftalte funktionalitet og tilhørende Dokumentation opfylder Kontraktens krav. Såfremt det er angivet i bilag 6 (Afprøvninger), omfatter Overtagelsesprøven tillige test af visse Servicemål i tillæg til den test, der finder sted som led i Driftsprøven, samt eventuelt andre forhold. Overtagelsesprøven gennemføres af Leverandøren med ATP s aktive deltagelse Overtagelsesprøven omfatter tillige den sidste Delleverance, jf. punkt 18, samt andre forhold, som de tidligere Delleverancer eller forholdene i øvrigt giver anledning til at teste, herunder Integration med tidligere Delleverancer Ved Optioner og andre Ændringer, der bestilles som selvstændige opgaver til levering efter Overtagelsesdagen, jf. punkt 28, skal Overtagelsesprøven også omfatte Integration til den oprindelige Leverance Overtagelsesprøvens procedure, indhold og Godkendelseskriterier er fastsat i bilag 6 (Afprøvninger), som endvidere angiver den nedre grænse for hvilke Fejl, der kan forhindre beståelse af Overtagelsesprøven Såfremt der i forbindelse med Overtagelsesprøven konstateres Fejl/Mangler eller forhold, der forhindrer godkendelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold foretage afhjælpning og gentage Prøven på ny. For Fejl/Mangler eller forhold, der ikke forhindrer godkendelse, udarbejder Parterne en mangelsliste med angivelse af tidsfrister for afhjælpning af Fejlene/Manglerne eller forholdene Såfremt Overtagelsesprøven ikke bestås i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 1 (Tidsplan), og dette ikke skyldes ATP, kan ATP som alternativ til at afvise godkendelsen, udstede en godkendelse betinget af, at de identificerede Fejl/Mangler afhjælpes indenfor tidsfrister fastsat af Parterne i fællesskab under skyldig hensyntagen til de repektive Fejls/Manglers karakter. I tilfælde af en betinget godkendelse tager ATP hele eller dele af Leverancen i brug, og 18

19 Parterne stilles som om der var sket levering,, jf. dog punk i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). ATP s brug kan alene ske, såfremt dette ikke medfører væsentlig ulempe for Leverandørens færdiggørelse af Leverancen og gennemførelse af den aftalte Overtagelsesprøve, medmindre ATP kan godtgøre, at en ibrugtagning er nødvendig for at imødegå væsentlige tab. Såfremt de identificerede Fejl/Mangler ikke afhjælpes indenfor de af Parterne aftalte tidsfrister, er ATP berettiget til at gøre brug af de proaktive beføjelser i punkt 4 i bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering), ligesom Leverandøren skal godtgøre ATP s omkostninger forbundet med at de identificerede Fejl/Mangler ikke afhjælpes indenfor de aftalte tidsfrister. Ovenstående afskærer ikke ATP fra at gøre brug af dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinkelse og Fejl/Mangler. Såfremt ATP udsteder en betinget godkendelse og ibrugtager Systemet, kan ATP ikke senere gøre krav på bod for forsinkelse i henhold til punkt Garanti- og reklamationsperioden, samt Leverandørens forpligtelser til at Drifte, vedligeholde, supportere og videreudvikle hele eller dele af Leverancen, træder i kraft ved ATP s skriftlige godkendelse af Overtagelsesprøven. 20 IDRIFTSÆTTELSESPRØVE 20.1 Formålet med Idriftsættelsesprøven er at afprøve idriftsættelsesprocessen inden Systemet sættes i Drift samt at verificere at Systemet kan installeres korrekt i præproduktionsmiljøet Idriftsættelsesprøven gennemføres af Leverandøren med ATP s aktive deltagelse Ved Optioner og andre Ændringer, der bestilles som selvstændige opgaver til levering efter Overtagelsesdagen, jf. punkt 28, skal Idriftsættelsesprøven tillige omfatte den oprindelige Leverance Idriftsættelsesprøvens procedure, indhold og odkendelseskriterier er fastsat i bilag 6 (Afprøvninger). 21 DRIFTSPRØVE 21.1 Formålet med Driftsprøven er at konstatere, hvorvidt Leverancen overholder de opstillede Servicemål, som er specificeret i bilag 7 (Servicemål). Driftsprøven gennemføres af Leverandøren med ATP s aktive deltagelse Ved Optioner og andre Ændringer, der bestilles som selvstændige opgaver til levering efter Overtagelsesdagen, jf. punkt 28, skal Driftsprøven tillige omfatte den oprindelige Leverance Driftsprøvens procedure, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i bilag 6 (Afprøvninger). Servicemålene, jf. bilag 7 (Servicemål), skal opfyldes fra Overtagelsesdagen for Leverancen. Driftsprøven løber indtil godkendelseskriterier- 19

20 ne er opfyldte, eller indtil ATP måtte ophæve Kontrakten efter bestemmelserne herom. KAPITEL V: DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING 22 DRIFT MV Omfang og overordnet ansvar Leverandøren påtager sig fra og med Overtagelsesdagen at udføre Drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Systemet Med forbehold for punkt 37 (ATP s Medvirken), har Leverandøren det fulde ansvar, herunder ledelsesansvar, for at levere (i) alle Ydelser og opfylde alle sine forpligtelser i henhold til nærværende Kontrakt samt (ii) de varer, ydelser og aktiviteter, som ikke er udtrykkeligt beskrevet i nærværende Kontrakt, men som er nødvendige eller hensigtsmæssige og/eller accessoriske (a) i forhold til den rette opfyldelse og levering af Ydelserne beskrevet i nærværende Kontrakt og/eller (b) for at skabe en fuldt ud funktionel løsning til ATP, der opfylder ATP s behov for fuld systemunderstøttelse af myndighedsområdet - administration af familieydelser Leverandørens primære leverancer efter Overtagelsesdagen omfatter: a) Drift af Systemet; b) vedligeholdelse og support af systemet; og c) videreudvikling af systemet Ydelser Leverandøren skal sikre: a) at levering af Ydelserne sker i overensstemmelse med de fastsatte Servicemål; b) Driftsmiljøets fortsatte drift og undgå ikke-planlagte forstyrrelser deraf og af Ydelserne; c) kompatabilitet og fuld funktionel og fejlfri integration (i) mellem de forskellige elementer i Ydelserne, således at ATP's oplevelse af Ydelserne ikke forstyrres eller påvirkes, og (ii) mellem de forskellige elementer i Ydelserne og Driftsmiljøet samt anden relevant infrastruktur, applikationer, processer og ydelser hos ATP og/eller en tredjepartsleverandør, herunder ATP s Øvrige Leverandører; d) løbende risiko- og kvalitetsstyring samt relevante sikkerhedsundersøgelser i forhold til Ydelserne, i overensstemmelse med God It-skik, og arrangere og indkalde til møder med ATP og relevante tredjeparter, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt; og 20

21 e) at Driftsmiljøet er i god, opdateret og hensigtsmæssig stand samt drives og styres i overensstemmelse med Kontrakten Driftsleverancemodel Leverandøren skal sikre at Leverandørens processer, procedurer, standarder, teknologianvendelse, herunder Driftsmiljøet, brug af ydelser fra tredjemand, brug af tredjepartsprodukter, struktur for levering af ydelser og driftsmodel (samlet "Driftsleverancemodellen") er transparent og fuldt oplyst til ATP efter anmodning, undtagen de oplysninger, der vedrører Leverandørens fortrolige sikkerhedsforanstaltninger, og oplysninger som er underlagt fortrolighed over for en tredjemand. Sådan undtagelse af oplysninger må dog på ingen måde hindre ATP's hjemtagelse af Ydelserne eller overladelse af disse til tredjemand på en hensigtsmæssig måde. Uden at begrænse det foranstående, skal Leverandøren give alle de oplysninger, som ATP til enhver tid med rimelighed anmoder om for at gøre ATP i stand til at forstå Leverancemodellen, og straks svare på forespørgsler eller bekymringer, som ATP bringer på banen i forbindelse med Leverancemodellen I overensstemmelse hermed, men uden at begrænse punkt ovenfor, skal Leverandøren efter ATP s rimelige anmodning mødes med ATP s repræsentanter for (i) at forklare, hvordan Driftsleverancemodellen fungerer, (ii) at forklare, hvordan Ydelserne leveres, og (iii) at give den dokumentation, som ATP med rimelighed kan kræve for, at en tilstrækkeligt kvalificeret enhed kan forstå, implementere og vedligeholde Driftsleverancemodellen samt forstå og levere Ydelserne efter nærværende Kontrakts udløb eller hele eller delvise ophør (uanset grund). Leverandøren skal forud for mødet, således at ATP kan forberede sig, give ATP skriftligt materiale vedrørende de emner, der skal behandles på mødet ATP kan ved ophør af Kontrakten (uanset grund) overlade Drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Systemet til en af ATP valgt tredjemand Dokumentation efter Overtagelsesdagen Med respekt af punkt 22.3 ovenfor, skal Driftsmiljøet, Ydelserne og Leverandørens leverancer efter Overtagelsesdagen dokumenteres i overensstemmelse med bilag 4 (Dokumentation) og God It-skik, og for at sikre, at en tilstrækkelige kvalificeret enhed kan forstå og er i stand til at drive, vedligeholde og rette fejl i Driftsmiljøet og forstå og levere Ydelserne efter ophør af hele eller dele af Kontrakten Kvalitetssikring og Overvågning Leverandøren skal foretage løbende kvalitetssikring af Ydelserne Leverandøren skal fra Overtagelsesdagen anvende målings- og overvågningsværktøjer i overensstemmelse med bilag 7 (Servicemål) Leverandøren skal til enhver tid sikre, at målings- og overvågningsværktøjerne og procedurer er tilstrækkelige og hensigtsmæssige til at måle og rapportere Leverandørens opfyldelse af Ydelserne i forhold til de gældende krav, herunder alle Servicemål i henhold til bilag 7 (Servicemål), og at fremlægge rapporterne 21

22 og dokumentationen i henhold til bilag 4 (Dokumentation) og bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering) på et niveau, der er tilstrækkeligt detaljeret til, at ATP kan verificere overholdelse af de gældende krav De af Leverandøren anvendte målings- og overvågningsværktøjer er underlagt ATP's eller dennes udpegedes grundige kontrol. Leverandøren skal på anmodning give ATP og dennes udpegede oplysninger vedrørende adgang til disse målings- og overvågningsværktøjer og procedurer med henblik på inspektion og verifikation. Intet heri forhindrer ATP i at implementere og anvende eget eller en udvalgt tredjeparts kvalitetsstyringsmålinger, herunder målings- og overvågningsværktøjer. Hvis denne implementering eller brug imidlertid medfører yderligere omkostninger for Leverandøren, skal ATP kompensere Leverandørens dokumenterede direkte omkostninger, idet vederlæggelse for forbrugt tid skal ske i henhold til timepriserne i bilag 5 (Priser og Betalingsplan) Kontinuitet og Beredskab Leverandøren skal etablere, vedligeholde og gennemgå egne interne processer og procedurer i forhold til at afdække trusler eller risici ved levering af Ydelserne, hvordan disse trusler og risici kan mindskes, og hvordan levering af Ydelserne kan opretholdes i tilfælde af, at en afdækket trussel eller risiko bliver til noget Pligt til at Rådgive Leverandøren skal løbende og minimum to (2) gange om året yde ATP skriftlig rådgivning om alle emner, der er relevante for ATP s udnyttelse og modtagelse af Ydelserne, herunder a) optimering af relevante systemer og ny teknologi og/eller nye løsninger af særlig relevans for Ydelserne; b) om planlægning og styring af Ydelserne og andre emner, der kan medføre forbedret eller mere effektiv udnyttelse af Ydelserne; og c) om hensigtsmæssige ændringer i Driftsmiljøets brug og kapacitetsudnyttelse, der kan medføre besparelser Rådgivningen skal leveres som en rapport med Leverandørens projektforslag til forbedringer med businesscases for alle projektforslag samt overordnede projektbeskrivelser og projektplaner og diskuteres i Ordnings- og Driftsforummet, som er anført i bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering) Hvis Leverandøren bliver bekendt med forhold eller begivenheder, der kan føre til problemer for ATP eller Udbetaling Danmark, og/eller reducere eller have indflydelse på ATP s eller Udbetaling Danmarks udnyttelse og gavn af Ydelserne, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt meddele ATP dette og fremkomme med forslag til at ændre Ydelserne, således at disse forhold eller begivenheder kan håndteres. Sådan rådgivning skal gives vedrørende relevante problemer på alle hensigtsmæssige samarbejdsniveauer Ingen eksklusivitet 22

23 ATP kan til enhver tid efter eget valg selv udføre ydelser svarende til Ydelserne eller fra tredjemand modtage ydelser svarende til og/eller i tillæg til Ydelserne. KAPITEL VI: YDELSESLOKALITETER OG ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER 23 YDELSESLOKALITETER 23.1 Udviklingsprojektet udføres hos ATP, medmindre andet aftales. ATP er forpligtet til at stille lokaliteter, arbejdspladsudstyr, netværk m.v. til rådighed for Udviklingsprojektets udførelse, som nærmere anført i bilag 9 (ATP s Medvirken) Medmindre det udtrykkeligt er anført i Kontrakten, må Leverandøren endvidere kun anvende de lokaliteter, der er oplistet i bilag 12 (Underleverandører og Ydelseslokaliteter) i forbindelse med leveringen af Udviklingsprojektet og Ydelserne, og ingen anden lokalitet, hverken i Danmark eller et andet land, må anvendes direkte eller indirekte i forbindelse med leveringen af Udviklingsprojektet, Ydelserne og/eller udførelsen af forpligtelser i henhold til Kontrakten. På Leverandørens anmodning skal ATP samtykke i anvendelse af andre lokaliteter, forudsat at anvendelsen (i) ikke er i strid med ufravigelige lovkrav, (ii) ikke udsætter ATP for en øget risiko (der ikke er af ubetydelig art), hvad angår tilgængeligheden af Leverancen og Ydelserne, tab af data, eller fortrolighed af data, og/eller (iii) ikke er i strid med ATP s rimelige politiske og/eller offentligretlige interesser. 24 ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER 24.1 ATP har samtykket i at engagere (i) de i bilag 12 (Underleverandører og Ydelseslokaliteter) nævnte underleverandører og (ii) leverandører, der leverer standard- og kommercielt tilgængelig software og hardware (samlet "Underleverandører") Leverandøren hæfter for sine Underleverandørers ydelser efter Kontrakten på ganske samme måde som for sine egne forhold. KAPITEL VII: LEVERANDØRENS ØVRIGE FORPLIGTELSER 25 VIDENSOVERFØRSEL Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der fra Kontraktens indgåelse løbende sker vidensoverførsel til ATP om Leverancen og Ydelserne. Udover hvad der i øvrigt følger af Kontrakten, skal Leverandøren til realisering heraf stille viden, materiale, Dokumentation og øvrig information om Leverancen og Ydelserne til rådighed for ATP, herunder for at sikre, (i) at ATP kan opbygge hensigtsmæssige kompetencer vedrørende Leverancen og Ydelserne, og (ii) at ATP kan få varetaget Drift, vedligehold og support samt videreudvikling af Systemet af tredjemand. 23

24 26 ATP'S INTERESSER Leverandøren skal tilrettelægge sine ydelser samt brugen af ATP s ressourcer med behørig hensyntagen til ATP s interesser, herunder ATP s behov for at kunne gennemføre sine forretningsmæssige aktiviteter uden afbrydelse. KAPITEL VIII: OPTIONER, ÆNDRINGER OG PROJEKTER 27 OPTIONER TIL LEVERING SOM EN DEL AF LEVERANCEN Såfremt det i bilag 3A (Behovsopgørelse) er angivet, at Optioner kan bestilles til levering samtidig med og som en del af Leverancen, og ATP ved Meddelelse bestiller inden for de i bilag 5 (Priser og Betalingsplan) angivne frister herfor, bliver Optionen en del af Leverancen og skal i enhver henseende behandles som om den oprindeligt var indgået i Kontrakten som en del af Leverancen, herunder med hensyn til afprøvning, Overtagelsesdag og vederlag. 28 OPTIONER OG ANDRE ÆNDRINGER TIL LEVERING EFTER OVERTAGEL- SESDAGEN 28.1 Ved bestilling af Optioner og andre Ændringer, som ikke bestilles som en del af Leverancen, sker sådan levering som en selvstændig opgave. Der gælder samme krav til afprøvning, garantier, bod, Drift, vedligeholdelse og support, som er gældende for Leverancen, medmindre andet er angivet i Kontrakten For opgørelse af bod, erstatning mv. sker dette på baggrund af det aftalte vederlag for den pågældende Option eller Ændring, inkl. estimat for timebaserede ydelser, og eventuelle garantisvigt eller anden form for misligholdelse relateret til disse opgaver behandles uafhængigt af Leverancen i øvrigt. 29 ÆNDRINGER 29.1 Parterne har aftalt den i bilag 11 (Ændringshåndtering) anførte procedure for Ændringer. For Ændringer efter Overtagelsesdagen finder bilag 19 (Projektvilkår) anvendelse. ATP kan dog vælge at anvende proceduren for Ændringshåndtering, jf. bilag 11 (Ændringshåndtering), på forhold, som kunne have været omfattet af en projektbestilling, for så vidt der er tale om Ændringer, der efter ATP s rimelige skøn (i) ikke vil koste over DKK og/eller (ii) kan gennemføres på under 100 timer Operationelle Ændringer sker i henhold til change management processen fastlagt i Driftsaftalehåndbogen, jf. nærmere herom i bilag 11 (Ændringshåndtering) Leverandøren garanterer, at Leverandørens gennemførelse af Optioner og Ændringer ikke omfatter ydelser, der allerede er dækket af de faste priser eller andre vederlag, som ATP skal betale i henhold til Kontrakten uafhængigt af Optionen eller Ændringen Obligatoriske Ændringer 24

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem Udkast til Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet Kunden) og (i

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT Kontrakt om foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring til Aalborg Universitet

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen Udkastet er alene medtaget for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen er bekendt med det kontraktlige rammer for den

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K CVR-nr (i det følgende kaldet Kunden)

Udkast til KONTRAKT. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K CVR-nr (i det følgende kaldet Kunden) Udkast til KONTRAKT mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K CVR-nr. 55494312 (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om Interaktivt rollespil - Politiker

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelon: Aftalen skal tilpasses den konkrete snitflade. Som minimum

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering og support og vedligeholdelse af Digitalt tilsyn med klapsager i Miljø- og Fødevareministeriet mellem Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Læsø Kommune HOVEDKONTRAKT. mellem. Doktorvejen Læsø Telefon: Mailadresse: CVR-nr.: xxxx. CVR-nr.

Læsø Kommune HOVEDKONTRAKT. mellem. Doktorvejen Læsø Telefon: Mailadresse: CVR-nr.: xxxx. CVR-nr. Læsø Kommune HOVEDKONTRAKT mellem Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Telefon: 96213000 Mailadresse: kommunen@laesoe.dk CVR-nr.: 45 87 33 28 (i det følgende benævnt Kunden) og xxxx CVR-nr.: (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen KO2 med kommentarer KO2 med kommentarer Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen KO2 med kommentarer 1. udgave/1.

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Spørgsmål / svar til udbud 1 Kontrakt, Pkt. 2, 3. afsnit I Kontrakten, Pkt. 2, 3. afsnit er det anført at Kunden stiller udviklings- og testmiljøer til rådighed for opgaveløsning som beskrevet i bilag

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION)

BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) BILAG 12 DRIFTSKONTRAKT (OPTION) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og forhold til Kontrakten... 4 2. Parternes samarbejde... 4 3. Generelle krav til leverandøren... 4 4. Driftsydelserne... 5 5. Immaterielle

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere