ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN"

Transkript

1 ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Referenceiste Det gæder mig, at du har æst min bog og er interesseret i at fordybe dig i den viden, den bygger på. Jeg vi præsentere baggrunden ti bogens tanker og metoder fra første ti sidste side. Det er enkest. Det betyder, at jeg kan komme ti at gentage mig sev undervejs. Men også, at princippernes sammenhæng biver tydeigere. God fornøjese! Bo Hejskov Evén DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

2 Første de: Principperne #1 Find atid ud af, hvem der har et probem. I teksten henvises der ti Fokeskoeoven. Det første kapite i oven er ret enket. Der står: 1. Fokeskoen ska i samarbejde med forædrene give eeverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem ti videre uddannese og giver dem yst ti at ære mere, gør dem fortroige med dansk kutur og historie, giver dem forståese for andre ande og kuturer, bidrager ti deres forståese for menneskets samspi med naturen og fremmer den enkete eevs asidige udviking. Stk. 2. Fokeskoen ska udvike arbejdsmetoder og skabe rammer for opevese, fordybese og virkeyst, så eeverne udviker erkendese og fantasi og får tiid ti egne muigheder og baggrund for at tage stiing og hande. Stk. 3. Fokeskoen ska forberede eeverne ti detagese, medansvar, rettigheder og pigter i et samfund med frihed og fokestyre. Skoens virke ska derfor være præget af åndsfrihed, igeværd og demokrati. 2. Kommunabestyresen har ansvaret for fokeskoen, jf. dog 20, stk. 3, 44 og 45, stk. 2, 2. pkt. Kommunabestyresen har ansvaret for, at ae børn i kommunen sikres ret ti vederagsfri undervisning i fokeskoen. Stk. 2. Den enkete skoes eder har inden for rammerne af ovgivningen og kommunabestyresens og skoebestyresens besutninger ansvaret for undervisningens kvaitet i henhod ti fokeskoens formå, jf. 1, og fastægger undervisningens organisering og tiretteæggese. Stk. 3. Eever og forædre samarbejder med skoen om at eve op ti fokeskoens formå. Der står, at Fokeskoen ska Og så står der, at eever og forædre samarbejder Ansvaret igger såedes ganske tydeigt på skoen. Hviket er en udmærket idé. Eers kunne skoen jo give eeven skyden for, at han eer hun misykkes med opgaven. Og det fører ikke ti en bedre skoe. Adfærdsprobemer i skoen Referanceiste 2

3 #2 Mennesker, der kan opføre sig ordentigt, gør det. Citatet er en af mange muige oversætteser af Ross W. Greenes sætning: Peope who can behave, wi behave. Jeg synes det er den oversættese, der er mest kraft i. Citatet kommer fra bogen: Greene, RW (2010): Det eksposive barn. 2. udgave. København: Foraget Pressto. Hvis man vi æse mere om eksekutive funktioner (de funktioner, der sties så store krav ti i Paes case), kan man med forde æse en af føgende bøger: Feischer, AV & Merand, J (2007): Eksekutive vanskeigheder hos børn. Evén, BH, Veje, H & Beier, H (2012): Udvikingsforstyrreser og psykisk sårbarhed. Om forskningen i effekten af Ross Greenes arbejde kan man æse i: Greene, RW (2012): Fortabt i skoen. København: Foraget Pressto. Ross Greene opdaterer desuden sev øbende en referenceiste på sin hjemmeside, Man kan desuden se en fim om et skoeprojekt i Sverige, hvor man fik het fantastiske resutater med eevernes karakterer ved at arbejde ud fra Greenes grundtanke. Se: En avisartike om det samme projekt: Listen over de evner hos børnene, vi ofte kommer ti at stie for høje krav ti, er min egen. For hver af dem er der en masse referencer, man kan remse op: Evnen ti at beregne årsag og virkning i kompekse sammenhænge: En god sammenfatning af begrebet findes i: Evén, BH, Veje, H & Beier, H (2012): Udvikingsforstyrreser og psykisk sårbarhed. Evnen ti at strukturere og gennemføre aktiviteter: Feischer, AV & Merand, J (2007): Eksekutive vanskeigheder hos børn. Adfærdsprobemer i skoen Referanceiste 3

4 Evnen ti at huske, mens man tænker: En udmærket artike fra Fokeskoen: Evnen ti at tibagehode impuser: Feischer, AV & Merand, J (2007): Eksekutive vanskeigheder hos børn. København: Dansk Psykoogisk Forag. Udhodenhed: En udmærket videnskabsjournaistisk artike: Lehrer, J (2009): Don t. The New Yorker, May Se: Feksibiitet: En gamme definerende artike: Scott, W A (1962): Cognitive compexity and cognitive fexibiity. I: American Socioogica Association, 25: Eers har Fescher & Merand og Evén, Veje & Beier (begge nævnt ovenfor) gode sammenfatninger. Sociae kompetencer: Det har vi skrevet en de om i: Evén, BH, Veje, H & Beier, H (2012): Udvikingsforstyrreser og psykisk sårbarhed. Men man kan også gå ti kiden: Frith, U (2005): Autisme En gådes afkaring. København: Hans Reitzes Forag. Stressføsomhed: Vi man virkeig sætte sig ind i, hvad det indebærer, vi jeg anbefae, at man æser kapite fire i: Evén, BH (2010): Probemskabende adfærd ved udvikingsforstyrreser eer udvikingshæmning. Evnen ti at sige ja: DiStefano C, Morgan GB, Mot RW (2012): An examination of personaity characteristics reated to acquiescence. I: Journa of Appied Measurements. 2012; 13(1): Evnen ti at køe ned og bevare roen: Diekhof EK, Geier K, Fakai P, Gruber O. (2011): Fear is ony as deep as the mind aows. A coordinate-based meta-anaysis of neuroimaging studies on the reguation of negative affect. I: Neuroimage. 2011, Sep 1; 58(1): Sjöwa D, Roth L, Lindqvist S, Thore LB (2013): Mutipe deficits in ADHD: executive dysfunction, deay aversion, reaction time variabiity, and emotiona deficits. I: Journa of Chid Psychoogy and Psychiatry. 2013, Jun; 54(6): Adfærdsprobemer i skoen Referanceiste 4

5 #3 Mennesker gør det, der giver mest mening i situationen. Om tågen og farten: Anstis S (2003): Moving in a fog: stimuus contrast affects the perceived speed and direction of motion. I: Proceedings of the internationa joint conference on neura networks; 1; Begreberne begribeighed og meningsfudhed har jeg ånt fra: Antonovsky, A (2000): Hebredets mysterium. København: Hans Reitzes Forag. Om begribeige fysiske rammer: Norman D (1988): The psychoogy of everyday things. New York: Basic Books. Vipu Viden 3, 2013: Mursten på recept. Århus: Oigofrenikinikken. Om struktur og forudsigeighed som grund for meningsfudhed: Gerand, G (2010): Arbeta med Aspergers syndrom: hantverket och den professionea roen. Stockhom: Pavus Utbidning. #4 Den, der tager ansvar, kan påvirke. Citatet er fra: Weiner, B (1995): Judgments of Responsibiity: A Foundation for a Theory of Socia Conduct. New York: Guiford Press. Dave Dagnans arbejde: Dagnan, D & Cairns, M (2005): Staff judgements of responsibiity for the chaenging behaviour of aduts with inteectua disabiities. I: Journa of Inteectua Disabiity Research, 49 (Pt 1): Om negative effekter af straf: Gershoff, E.T. (2002) Corpora punishment by parents and associated chid behaviors and experiences: A meta-anaytic and theoretica review. I: Psychoogica Buetin, 128(4): Shutters, ST (2013): Coective Action and the Detrimenta Side of Punishment. I: Evoutionary Psychoogy 11(2): BRÅ (2012): Återfa i brott. Sutig statistik för Stockhom: Brottsförebyggande rådet. Causen, S & Kyvsgaard, B (2009): Ungdomssanktionen: En effektevauering. København: Justitsministeriets Forskningskontor. Levin C (1998): Uppfostringsanstaten. Om tvång i förädrars stäe. Doktorsafhanding. Lund: Arkiv Förag/A-Z Förag. Sigsgaard, E (2002): Skæd ud. København: Hans Reitzes Forag. Adfærdsprobemer i skoen Referanceiste 5

6 Om egitimerende effekter: Gneezy, U. and Rustichini, A. (2000): A Fine is a Price. I: The Journa of Lega Studies, Vo. 29, 1, Om forskeige tendenser ti at straffe: de Quervain, D. J.-F., Fischbacher U., Treyer, V., Schehammer M., Schnyder, U., Buck, A., Fehr, E. (2004) The neura basis of atruistic punishment. I: Science, 305, Om hvorfor vi straffer: Boyd R, Gintis H, Bowes S, Richerson PJ. (2003): The evoution of atruistic punishment. I: Proceedings of the Nationa Academy of Sciences of the United States of America. 100 (6): #5 Børn ærer ingenting af at misykkes. Kapitet bygger på artiken: van Duijvenvoorde ACK, Zanoie K, Rombouts SARB, RaijmakersMEJ, & Crone EA (2008): Evauating the Negative or Vauing the Positive? Neura Mechanisms Supporting Feedback- Based Learning across Deveopment. I: The Journa of Neuroscience 28 (38): #6 Man ska have sevkontro for at kunne samarbejde. Kapan, S.G., and Wheeer, E.G. (1983): Surviva skis for working with potentiay vioent cients. I: Socia Casework, 64, Evén, BH (2010): Probemskabende adfærd ved udvikingsforstyrreser eer udvikingshæmning. Diekhof EK, Geier K, Fakai P, Gruber O. (2011): Fear is ony as deep as the mind aows A coordinate-based meta-anaysis of neuroimaging studies on the reguation of negative affect. Neuroimage. 2011, Sep 1; 58(1): Sjöwa D, Roth L, Lindqvist S, Thore LB (2013): Mutipe deficits in ADHD: executive dysfunction, deay aversion, reaction time variabiity, and emotiona deficits. I: Journa of Chid Psychoogy and Psychiatry. 2013, Jun; 54(6): Bendixen, C, Esbensen, A, Pedersen, LM, Hansen, L, Hansen, SG, Pøher, L. (2005): Magtanvendese i Fokeskoen. Købehavn: Center for igebehanding af handicappede og Børnerådet i samarbejde med Undervisningsministeriet. Adfærdsprobemer i skoen Referanceiste 6

7 #7 Ae gør, hvad de kan for at bevare sevkontroen. Evén, BH (2010): Probemskabende adfærd ved udvikingsforstyrreser eer udvikingshæmning. Om strategien at tae med eeven: Ronick S., & Mier, W.R. (1995): What is motivationa interviewing? I: Behavioura and Cognitive Psychotherapy, 23, #8 Affekt smitter. Begrebet affektsmitte kommer fra: Tomkins, Sivan S (1962): Affect, Imagery, Consciousness, Voume I. London: Tavistock. Tomkins Sivan S (1963): Affect, Imagery, Consciousness: Voume II, The Negative Affects. New York: Springer. Tomkins Sivan S (1991): Affect, Imagery, Consciousness Voume III. The Negative Affects: Anger and Fear. New York: Springer. Videnskabeigt grundag: Hatfied, E,Cacioppo JT, Rapson RL (1993): Emotiona Contagion. I: Current Directions in Psychoogica Science 2(3), En mere grundig förkaring findes i: Evén, BH, Veje, H & Beier, H (2012): Udvikingsforstyrreser og psykisk sårbarhed. København: Dansk Psykoogisk Forag. Spejneuronforskningen kommer fra: Rizzoatti G & Craighero L (2004): The Mirror-neuro system. I: Annua Review of Neuroscience 27: Danie Stern-citatet er fra et foredrag, han hodt på konferencen Meeting of Minds i Herning i Strategierne ti at mindske affekttrykket er fra metoden Low Arousa Approach. Den kan man æse mere om i: Evén, BH (2010): Probemskabende adfærd ved udvikingsforstyrreser eer udvikingshæmning. McDonne, Andrew (2010): Managing Aggressive Behavior in Care Settings. London: Wiey. Adfærdsprobemer i skoen Referanceiste 7

8 #9 Konfikter består af øsninger. Om Matthew Goodman kan man æse på Om nødværge står der i Straffeovens 3. kapite: 13. Handinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eer afværge et påbegyndt eer overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn ti angrebets farighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarigt. 14. En handing, der eers vie være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig ti afværgese af truende skade på person eer gods, og ovovertrædesen måtte anses for at være af forhodsvis underordnet betydning. #10 Pædagogisk arbejde er at stie krav på en måde, der virker. Martha Nussbaums tanker findes i: Nussbaum MC (2007): Frontiers of Justice: Disabiity, Nationaity, Species Membership (The Tanner Lectures on Human Vaues). Boston: Harvard University Press Om vod mod personae som sætter grænser: Bjørky S. (1999): A ten-year prospective study of aggression in a specia secure unit for dangerous patients. I: Scandinavian Journa of Psychoogy 40(1): Om afedning: McDonne, Andrew (2010): Managing Aggressive Behavior in Care Settings. London: Wiey. #11 Man biver eder, når nogen føger. Hobbes tanker om magt kommer fra: Hobbes, T (1651): Leviathan. Adfærdsprobemer i skoen Referanceiste 8

9 Anden de: Cases og handepaner Modeen med de forskeige faser er en udvidese af en mode, som bygger på: Kapan, S.G., and Wheeer, E.G. (1983). Surviva skis for working with potentiay vioent cients. I: Socia Casework, 64, Whitaker, P (2006): Probematisk adfærd og autisme - vejedning ti forædre, ærere og pædagoger i forebyggese og håndtering af probematisk adfærd. Virum: Videnscenter for Autisme. Modeen er første gang vist i: Bendixen, C, Esbensen, A, Pedersen, LM, Hansen, L, Hansen, SG, Pøher, L. (2005): Magtanvendese i Fokeskoen. Købehavn: Center for igebehanding af handicappede og Børnerådet i samarbejde med Undervisningsministeriet. Handepansmodeen kommer fra: Björne, P, Andresson, I, Björne, M, Osson, M, Pagmert, S (2012): Utmanande beteenden, utmanande verksamheter. Mamö: Stadskontoret. De fysiske metoder bygger på: McDonne, Andrew (2010): Managing Aggressive Behavior in Care Settings. London: Wiey. Om tegneseriesamtaer: Gray, C, & Attwood, T (2010): The new socia story book - 10th anniversary edition. Arington: Future Horizons. Om Skofam: Tordön, R, Axesson, U, Rappestad, CN, Windehed, E, Wiman-Osson, M (2012): Projektrapport Skofam2. Stockhom: Amänna Barnhuset. Adfærdsprobemer i skoen Referanceiste 9

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Konflikthåndtering uden konfrontation

Konflikthåndtering uden konfrontation Konflikthåndtering uden konfrontation - en rogivende tilgang Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Konflikter Konflikter handler tit om løsningers vekselspil - Jeg har ett problem som jeg løser - Min

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

-TEGNETERAPI. -,J_o _ BETYDNINGSFORMIDL1NG OG HANDLINGSFORSØG INDHOLD, 2,oHVAD ER NEUROSER?..2

-TEGNETERAPI. -,J_o _ BETYDNINGSFORMIDL1NG OG HANDLINGSFORSØG INDHOLD, 2,oHVAD ER NEUROSER?..2 -TEGNETERAP -- BETYDNNGSFORMDL1NG OG HANDLNGSFORSØG NDHOLD, L NDLEDNNG,,] 1.1 - Synopsens opbygning s. 1.2 - HvorFor tegneterapi? s. 2,oHVAD ER NEUROSER?..2 2.1 - Væsentige begreber fra den kritiske psykoogi

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

Mindfulness i undervisningen

Mindfulness i undervisningen Mindfulness i undervisningen Hverdagen i skole og institutioner er fyldt med udfordringer og krav om læring og udvikling i fællesskabet. Dette stiller store krav til den enkelte, og de mange relationer

Læs mere

Vejle 21. Movember 2013

Vejle 21. Movember 2013 HÅNDTERING AF PROBLEMSKABENDE ADFÆRD LOS Vejle 21. Movember 2013 Leif Grieffelde Psykolog Bo Hejlskov Elvén & PsykologCompagniet Low- arousal Vlgang Hvad forstår vi ved problemskabende adfærd? Hvad er

Læs mere

Samarbejde og Problemløsning med Udfordrede Børn et bud på en metode til inklusion, der anfægter relevansen af diagnoser

Samarbejde og Problemløsning med Udfordrede Børn et bud på en metode til inklusion, der anfægter relevansen af diagnoser Inge Brink Nielsen December 2010 Samarbejde og Problemløsning med Udfordrede Børn et bud på en metode til inklusion, der anfægter relevansen af diagnoser For nogle år siden måtte den daværende undervisningsminister

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere