Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv"

Transkript

1 PC.qxd :07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din personaeafdeing, så din forretningsstrategi understøttes bedst muigt. Navision Axapta Personae - medarbejderne er det største aktiv Med den rigtige strategi og den rigtige øsning kan medarbejdere i personaeafdeinger bidrage væsentigt ti Fordee Reducerer omkostninger i forbindese med personaeadministration, samtidig med at der sættes øget fokus på medarbejderkompetencer. Sætter fokus på virksomhedsudviking ved at automatisere processer. Styrker supporten af virksomheds- og personaestrategier ved hjæp af et overskueigt informationsfow. virksomheders succes. Med moduet Personae i Navision Axapta har de adgang ti et effektivt og feksibet værktøj, der forbedrer både medarbejdernes og virksomhedens effektivitet. Det hjæper med at reducere administrationsomkostninger, maksimere den enkete medarbejders indfydese, øse forretningsprobemer og yde værdifud support ti edesen. Med moduet Personae i Navision Axapta kan du og din personaeafdeing: reducere omkostninger i forbindese med personaeadministration, samtidig med at der sættes øget fokus på medarbejderkompetencer. sætte fokus på virksomhedsudviking ved at automatisere processer. styrke supporten af virksomheds- og personaestrategier ved hjæp af et overskueigt informationsfow. Personaeafdeingen arbejder for dig Medarbejderne i din personaeafdeing har nøgen ti noge af dine mest værdifude aktiver - medarbejderne. Derfor spier de en aktiv roe i udvikingen, impementeringen og udføresen af virksomhedens forretningsstrategi. DK-AX-DHR1 1

2 PC.qxd :07 Side 2 For at kunne udfyde denne roe bør medarbejdere i personaeafdeingen bruge mindre tid på rutineopgaver, som giver medarbejdere muighed for at registrere og vedigehode deres stamdata samt udføre deres dagige opgaver. så de i stedet kan bruge deres energi og viden på personaeadministration, strategiske opgaver og på at finde kreative øsninger på forretningsprobemer. Personaeadministration udføres ikke kun af personaemedarbejdere. Det er også en edesesfiosofi, som ska stemme overens med din edesesproces. Ved hjæp af ESS-portaen kan medarbejdere registrere CV'er og ferie, reservere ressourcer samt føge op på deres udvikingspaner og undervisningsaktiviteter. Ledige job annonceres på portaen, spørgeskemaer kan behandes, og medarbejdere kan få vist og spore Effektiv administration Med moduet Personae i Navision Axapta kan du spare tid ved at automatisere de administrative opgaver i personaeafdeingen. deres præstationsmå. Udover at reducere udgifter og spare tid i personaeafdeingen, så skaber større medarbejderindfydese også større tifredshed i jobbet og oyaitet over for virksomheden. Funktionen Empoyee Sef Service (ESS) er et innovativt og interessant eksempe ti dette. Ved hjæp af denne funktion kan medarbejdere angive hurtige, nøjagtige og opdaterede personaeopysninger direkte i Axapta-systemet via en webbrowser. ESS er en porta, Maksimer medarbejderindfydese Moduet Personae i Navision Axapta giver personaemedarbejdere og personaechefer muighed for grundigt at panægge medarbejderes karriereudviking. De En virksomheds organisation kan præsenteres i visuee, funktionsopdete diagrammer. 2 DK-AX-DHR1

3 PC.qxd :07 Side 3 opysninger, der igger ti grund for aftaer og besutninger meem edere og medarbejdere, kan registreres og gøres ettigængeige. En udvikingspan kan fokusere på de ønsker og krav, der er forbundet med en jobprofi, herunder kursusforøb. Grundæggende funktioner I indehoder funktioner, der styrker og forenker personaeadministration. Disse funktioner giver personaemedarbejdere muighed for at: I Navision Axapta kan du bruge personige resutatkort ti at registrere måsætninger og håndtere kompetencer. Kompetencer kan være dem, som medarbejderne aerede har, eer det kan være nogen, som virksomheden kan være med ti at udvike. Dette omfatter kvaifikationer samt hodninger eer sociae og kuturee værdier, som din virksomhed har brug for for at nå sit må. oprethode en veafgrænset og samtidig feksibe organisationsstruktur. indsame og administrere en række personige opysninger om medarbejdere. administrere et virtuet netværk ti understøttese af forretningsmæssig poitik. oprette processer ti arkivering og agring af personaereaterede opysninger. Ved hjæp af dette system kan du oprette en kompetencestruktur samt en dynamisk udvikingsproces med personige samtaer, 360 Feedback, uddanneses-cv og begivenheder, så dine medarbejdere kan bidrage ti at understøtte din forretningsstrategi. At dette er koaborative programmer, som muiggør opføgning fra både dine medarbejdere og edere, og som forbedrer kommunikationen i din virksomhed. Udvidede funktioner II er baseret på funktionaiteten i I men indehoder yderigere nøgefunktioner ti personaeadministration og understøttese af vigtige emner som f.eks. fagig udviking af de enkete medarbejdere. II indehoder desuden udvidede funktioner ti effektiv personaeadministration og videnkapita. To personaemoduer Moduet Personae i Navision Axapta består af to dee: Disse funktioner giver personaemedarbejdere I, der indehoder grundæggende funktioner ti effektiv per- muighed for at: sonaeadministration. understøtte fagig udviking. II, der indeho- automatisere personaerekruttering. der udvidede funktioner ti bestemte områder effektivisere kursusadministration. inden for personaeadministration. administrere personaegoder og ån. automatisere fraværsadministration. DK-AX-DHR1 3

4 PC.qxd :07 Side 4 Kontakt din partner Hvis du vi vide mere om Navision Axapta, ska du kontakte dit okae Navision Soution Center. De har den nødvendige ekspertise ti at imødekomme dine forretningsbehov. Du kan også besøge vores websted på Om Navision Navision a/s er en af de førende gobae everandører af rentabe integrerede virksomhedsøsninger, som kan tipasses og som hjæper virksomheder i deres stræben efter vækst. Virksomheden har mere end kunder over hee verden, et internationat netværk på mere end forhandere og medarbejdere i 30 ande. Navisions produktinie består af Navision Axapta, Navision Attain /Navision Financias og Navision XAL. Navision a/s bev grundagt via en fusion meem Navision Software a/s og Damgaard A/S i december Virksomhedens aktier er noteret på Københavns Fondsbørs (CSE: NAVI). Navision har hovedsæde i Vedbæk. Yderigere opysninger om Navision a/s finder du på Copyright 2001 Navision a/s, Frydenunds Aé 6, DK-2950 Vedbæk, Danmark, CVR. Nr Ae rettigheder forbehodes. Enhver reproduktion af dette materiae, i enhver form eer på enhver måde, er i henhod ti dansk ovgivning forbudt uden tiadese fra Navision a/s. Varemærker, der findes reference ti eer er markeret med enten TM eer heri, er enten varemærker eer registrerede varemærker tihørende Navision a/s. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiae er varemærker eer registrerede varemærker, der tihører deres respektive ejere. Ae rettigheder, der ikke udtrykkeigt er meddet heri, forbehodes. Navisions varemærker er anført på: Adresse: Navision Danmark a/s Bregnerødvej Birkerød Danmark Tf Fax DK-AX-DHR1

5 PC.qxd :07 Side 5 Resumé - Nøgefunktioner Beskrivese Grundæggende funktioner Omfattende funktionaitet ti personaeadministration. Du kan når som hest få adgang ti historiske data i systemets visninger af medarbejdere eer organisationsenheder. CV'er, ink. uddannese, kvaifikationer, erhvervserfaring, tiidshverv, kurser, certifikater, projekterfaring og fotografier. Administration af personaegoder og ån. Oprettese af processer ti arkivering og agring af personaereaterede opysninger fra eksterne datakider, f.eks. ansætteseskontrakter. En ang rækker rapporter ti opføgning, periodisk rapportering og hjæp ti besutningstagen for edesen. Lønopysninger som f.eks. medarbejderens kontonr., skatteopysninger, opysninger om pensionsopsparing, optjent ferie osv. gemmes i moduet Personae. Variaber som f.eks. øntiæg, aktieoptioner, sygeforsikring og andre medarbejderspecifikke tiæg kan også angives i systemet. Løntiæg som f.eks. bonus kan integreres med eksterne ønsystemer. Organisation og jobbeskriveser Håndtering af inie-, matrix- og projektorganisationer. Det er nemt at vedigehode organisationsstrukturen og oprette nye krydsenheder. Organisationsstrukturen kan præsenteres i visuee, funktionsopdete diagrammer. Job- og roebeskriveser i forbindese med arbejdsopgaver og ansvarsområder. Sammenhæng meem job, roer og krav eer kvaifikationer, certifikater og uddannese. Medarbejderudviking Administration af medarbejderes personige udvikingspan med aktiviteter og deadines. Håndtering af periodiske udvikingssamtaer. Kompetencestyring Åben definition af kompetencer og kompetencegrupper. Håndtering og måing af udvikingsmå mht. kvaifikationer og de faktiske kvaifikationer pr. medarbejder, herunder niveau, erfaring, dato og godkendese. Grafiske værktøjer ti understøttese af kompetenceunderskud. Kompetenceunderskudsanayse af job/roer vs. en medarbejder. Kompetenceunderskudsanayse af udvikingsmå for kvaikfikationer og faktiske kvaifikationer pr. medarbejder. Grafisk understøttese af kompetenceprofi med aggregeringsniveauer ti både organisation og netværk. 360 Feedback-anayse ved hjæp af oninespørgeskema og rapportering. Kvaifikationssøgning, der understøtter fitrering og afvejning af kvaifikationer. Kursus og begivenhedsstyring Styring af kursusadministration med angivese af kursus-id, må, mågrupper, fag, pacering, undervisere, detageranta, sted osv. Håndtering af ae typer begivenheder ti understøttese af sporing, sessioner og dagsordener. Registrering af kursusdetagese i kompetenceudvikingen. Faktureringssystem, der er kædet sammen med økonomimoduer, pris- og rabatstrukturer, bogføring af no show-omkostninger, automatisk generering af fakturaer og bogføring. Administration af både åbne og ukkede kurser. DK-AX-DHR1 5

6 PC.qxd :07 Side 6 Nøgefunktioner Beskrivese Kursus og begivenhedsstyring Detageriste og oversigt over kursusforøb for hver detager. Venteiste, bekræftese, certifikat. Webprogram ti ekstern registrering af kurser via extranet: Begivenhedsskaender, reservation af kurser og yderigere reservation som f.eks. indkvartering, transport, særige begivenheder. Webadgang så detagere kan få vist tidigere, nuværende og fremtidige kursustimedinger. Fud rapportering. Rekruttering Effektiv håndtering af ansøgninger med funktionaitet ti styring af processen ige fra modtagesen af en ansøgning, korrespondance og samtaer med ansøgeren, ti møder med ansvarige medarbejdere og ansættese eer afsag. Moduet giver personaemedarbejdere muighed for at oprette statistiske oversigter for de forskeige trin i rekrutteringsprocessen. Dette gør det muigt at fastægge kvaiteten af ansøgerne og måe, hvor effektive de forskeige rekrutteringsaktiviteter har været. Muighed for at knytte ansøgeren ti jobbet ti kompetencekrav. Rekrutteringsprocessen omfatter typisk annoncering i ét eer fere medier. De medier, der anvendes, kan nemt knyttes ti de enkete ansøgninger. Systemet gør det også muigt at føge op på, hvike medier der gav mest respons ti en bestemt stiing. Fraværs-administration Administration af medarbejderfravær. Ae typer medarbejderfravær kan registreres og rapporteres, f.eks. ferie, sygdom, invaiditet, graviditet, forædreorov osv. Der kan oprettes en profi for hver fraværstype. Disse profier kan indehode en ang række variaber som f.eks. datoer, økonomisk kompensation og godkendeser. Når en medarbejders fravær godkendes, kan medarbejderen knyttes ti den reevante fraværsprofi. Dette automatiserer processerne i forbindese med administration af ae fraværstyper. Det er nemt at oprette en ang række statistikker ti visning af opysninger om fraværsforbrug. Du kan få vist fravær pr. medarbejder grafisk i en kaender. Det gør det nemt at få et overbik over antaet af fraværsdage og årsagen ti fraværet. Spørgeskema Et enestående værktøj ti registrering af medarbejderes hodninger, ti evaueringer og kompetencer. Moduet Spørgeskema er integreret med ae personaeadministrationsprocesser og kan f.eks. bruges ti: Undersøgeser af medarbejdertifredshed Ledesesevauering 360 Feedback Test af ansøgere Certificerings- og kursustest Kursusevauering Projektevauering Systemkrav Navision Axapta v DK-AX-DHR1

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Værd at vide om Human Resource Management. Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer

Værd at vide om Human Resource Management. Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer Værd at vide om Human Resource Management Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer Velkommen til Værd at vide om Human Resource Management Indhold Erhvervslivet

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,-

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,- Læ sm ere sid e & 12 1 REGNSKAB OG KUNDESTYRING Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende kundehåndtering Sælg mere

Læs mere

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud!

Regnskabsprogram med CRM. Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen. KampagNetilbud! lik b er v g oide 12 o l s o el tr s artik n o Læ åk F Regnskabsprogram med CRM Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE VÆRDISKABELSE GENNEM abonnementsfordele Øget tempo med indbygget sikkerhed 4 På omgangshøjde med nye love og regler 5 Fra hukommelse til centralnervesystem 6 Din værdi

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

IBM Mindspan Solutions LearningSpace 4.0 - produktoversigt

IBM Mindspan Solutions LearningSpace 4.0 - produktoversigt IBM Mindspan Solutions LearningSpace 4.0 - produktoversigt IBM Mindspan Solutions LearningSpace 4.0 - produktoversigt Mindspan Planning Mindspan Design Mindspan Content Mindspan Technologies Mindspan Delivery

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den.

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den. Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den. Du har arbejdet hårdt for at skabe en vision for din virksomhed. Du ved, hvor I skal hen. Vejen frem hedder Microsoft Dynamics NAV. Få

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Version 14 MBS.EXT.BIT.DK.2011.01 3 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3

Læs mere

Kampen om talenterne er startet igen

Kampen om talenterne er startet igen Kampen om talenterne er startet igen Undersøgelse af ansættelse og jobsøgning i 2010-2011 Resultater, trends og anbefalinger Introduktion StepStone har gennemført en undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

T-DOC ENDOTRACE FULD KONTROL OVER DINE ENDOSKOPER

T-DOC ENDOTRACE FULD KONTROL OVER DINE ENDOSKOPER T-DOC ENDOTRACE FULD KONTROL OVER DINE ENDOSKOPER 2 T-DOC EndoTrace OPNÅ HELT NYE HØJDER AF EFFEKTIVITET OG KONTROL Insufficiente arbejdsgange i endoskopiafsnittet kan medføre en mangelfuld genbehandling

Læs mere