Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven"

Transkript

1 Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget ti Beskyttese af Videnskabeigt Arbejde) Biedkunstnernes Forbund Copy-Dan, Biedkunst Dansk Artist Forbund Dansk Kunstnerråd Danske Biedautorer Danske Biedkunstneres Fagforening Danske Dramatikeres Forbund Danske Fiminstruktører Danske Jazz-, Beat- og Fokemusikautorer Danske Kunsthåndværkere Danske Popuærautorer Danske Skønitterære Forfattere Danske Tegneserieskabere Dansk Fimfotograf Forbund Dansk Forfatterforening Dansk Journaistforbund Dansk Kapemesterforening Dansk Komponist Forening Dansk Korforbund Dansk Meta Dansk Musiker Forbund Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) Dansk Skuespierforbund Fim- og TV-arbejderforeningen Foreningen af Danske Sceneinstruktører Danske Designere GRAMEX Fæesrådet for Udøvende Kunstnere KODA KODA-DRAMATIK Nordisk Copyright Bureau (NCB) PROSA Sammensutningen af Danske Scenografer Teaterteknikerforbundet (TEF) TEGNERNE, Tegneforbundet af 1919

2 1 En arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Virksomheder har automatisk et stort råderum Iføge retspraksis får arbejdsgiveren uden specifik aftae ae de ophavsrettigheder, der er nødvendige for at udnytte og genudnytte den ansattes stof på ae måder og uden tidsmæssige begrænsninger inden for den ansættende virksomheds sædvanige rammer. Faktum er, at videreudnyttese af ophavsretigt beskyttet materiae i dag foregår totat gnidningsøst. Det gæder også for udnytteser uden for den ansættende virksomheds sædvanige rammer. Det kan være bekvemt at hævde andet, men det er ikke korrekt. Derfor kan stof produceret ti et dagbad uden særig aftae både udkomme i den trykte udgave og på dagbadets netsted eer fx i egen radiostation. Udsendesesstof produceret ti et tveer radioforetagende kan udsendes og genudsendes æterbåret, via digitat sendenet, kabe, sateit osv. uden særig aftae. Og informationsmateriaer produceret ti brug for en privat eer offentig virksomhed kan bruges ti informationsformå i ae medier. Hvis et dagbad vi udgive en bog, eer en TV-station vi sæge kip af udsendesesstoffet ti tredjemand, vi det som oftest igge uden for virksomhedens sædvanige rammer og dermed uden for de stitiende forudsætninger for ansættesesforhodet. En sådan aktivitet vi derfor normat forudsætte, at der indgås en aftae. Kide: Betænkning om revision af ophavsretsovens kapite 3, kapite 2.2. Herudover henvises ti Samrådet for Ophavsrets bidrag i kapite 4.1 og kapite 4.2. vi være et unødvendigt og ubegrundet indgreb Europæiske medier er vefungerende uden en arbejdsgiverrege På Newspaperindex.com, der opister kvaitetsaviser i ae verdens ande, figurerer 8 aviser fra USA, mens Europa er repræsenteret med over 200 aviser. I EUpapiret Strengthening the Competitiveness of the EU Pubishing Sector fastsås det, at den europæiske presse og foragsbranche karer sig godt i den internationae konkurrence. Det fremgår b.a., at Der er intet dokumenteret grundag for et indgreb, som bryder med den danske ophavsretsog aftaetradition. Gædende ret giver udgivere og producenter ae nødvendige rettigheder - også uden aftae. Virksomhederne har i stort omfang erhvervet supperende rettigheder gennem aftaer. Det er sket ti brug for udnytteser, der igger uden for den ansættende virksomheds sædvanige rammer. Se fakta ti grund nr. 4. Der er ingen tungtvejende hensyn ti samfundet, som begrunder et indgreb i aftaefriheden. Danske og europæiske medier karer sig godt både måt på kvaitet, udvikings- og konkurrenceevne, se b.a. fakta nedenfor. Ophavsmændene har understøttet den rivende medieudviking. Gennem aktiv diaog har de bidraget ti at sikre indhod af god kvaitet og høj etisk standard uden at bokere for den kommerciee konkurrencedygtighed. Den gædende hovedrege favoriserer ingen af parterne. I mange af specifik aftae sikrer den, at det udedes, hvad der fornuftigvis må have været parternes forudsætning for at indgå ansættesesaftaen, kontrakten eer overenskomsten. En arbejdsgiverrege vi favorisere arbejdsgiverparten og i praksis fungere som et indgreb i aftaefriheden. Regen vi være i direkte modstrid med retstistanden i kontinenta-europa og vi samtidig bryde retsenheden med de øvrige nordiske ande på det ophavsretige område. Intet kan med rimeighed begrunde, at dansk ophavsret ska gå enegang på dette område. europas trykte medier eksporterer fem gange mere end USA s forskee på de europæiske andes eksportevne primært skydes, om det enkete and tihører en stor eer en ie sproggruppe for at forbedre konkurrenceevnen ska medievirksomhederne bive bedre ti at titrække, udvike og fasthode taentfude medarbejdere virksomhederne ska behande medarbejderne med forståese for de særige krav, som offentigheden stier ti dem som garanter for et troværdigt og uafhængigt indhod i medierne. Det gæder både ansatte og freeancetiknyttede medarbejdere. EU-papiret peger ikke på, at fravær af en arbejdsgiverrege skue have betydning for medievirksomhedernes konkurrenceevne. Kide: Newspaperindex.com. og (SEC(2005)1287) EU Commission Staff Working paper on Strengthening the Competitiveness of the EU Pubishing Sector- The roe of the media poicy.

3 En arbejdsgiverrege i ophavsretsoven vi være et brud på den feksibe og stærke danske aftaemode Fexicuritytanken på kutur- og presseområdet er en af hovedårsagerne ti, at Danmark, trods et ie sprogområde, har et rigt udbud af medier samt et varieret og fokeigt kuturudbud. Der er ingen grund ti at spoere verdens bedste aftaesystem på dette punkt. Den danske aftaemode har tiført ekstra værdi på det ophavsretige område, fordi den giver medarbejderne medejerskab ti udvikingen, skaber vije ti innovation og kreativitet samt fremmer sevstændighed og ansvarsføese. Medierne, kutur- og undervisningsinstitutionerne er videnstunge virksomheder, der ska konkurrere på indhod. Derfor er de dybt afhængige af at kunne titrække, fasthode og udvike taentfude indhodsskabere. Innovativ og kreativ edese bygger netop på de principper, som kendetegner den danske mode. Der er betydeig udenandsk interesse for den danske aftaemode på grund af dens evne ti at skabe ro og stabiitet samtidig med, at den fremmer et feksibet arbejdsmarked, hvor sevstændige og innovative medarbejdere er de naturige byggesten. Se fakta nedenfor. De sidste 20 års eksposive medieudviking har vist, at arbejdsgiverregen ikke er nødvendig. Mediearbejdsgivernes internationat koordinerede krav om en arbejdsgiverrege er et 30 år gammet og tibageskuende krav, som vi være et vodsomt tibageskridt for dagens Danmark. Sagt om den danske mode I de senere år har der været stor fokus på de mange positive bivirkninger af den danske aftaemode. I en kronik skriver adm. dir. Jørn Neergaard Larsen, DA, b.a., at: Den danske aftaemode har bevirket, at medarbejderne er både mere krævende og mere givende. Krævende, fordi mange ikke stier sig tifreds med en god øn, men også vi have ov ti at bruge deres evner. Givende, fordi sevstændige og krævende medarbejdere er en væsentig de af den udvikingskraft, der igger i danske virksomheder. I en temaartike i Newsweek roses den danske aftaemode, b.a fordi den: Skaber et enestående samarbejdskima, der gør det muigt for virksomhederne at agere hurtigt og kvaificeret på udfordringerne fra gobaiseringen. Iføge en kronik i Universitetsavisen er den succesfydte danske mode truet. Det fremgår, at: Det i særig grad skydes, at hjemige poitikere i stigende grad ønsker at ovgive om forhod, der hidti er regueret gennem forhandingerne. Kider: Poitiken, 11. februar 2006 og Newsweek, 9. januar 2006, Universitetsavisen: Videnskabet, nr. 7, 27. apri 2006 af Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Det feksibe arbejdsmarked Forskeene meem faste og øse medarbejdere, freeancere og mikrovirksomheder er i udviking, og det kan betyde stor feksibiitet og dynamik på arbejdsmarkedet: En fast ansat er en medarbejder på månedsøn, der ikke er mere fast end sit sagigt begrundede opsigesesvarse. En øst ansat er en medarbejder, der er timeønnet og har kortere opsigesesvarse, eer er midertidigt ansat og kender sit opsigesestidspunkt på forhånd. Freeancere forhander sig ti ønmodtagerignende goder og defineres i kraft af det gædende samspi af reger og ove i noge situationer som ønmodtagere og i andre som sevstændige erhvervsdrivende. Mikrovirksomheder benytter ae de forskeige former for arbejdskraft, og deres ejere/edere optræder også skiftevis i ae kategorier. En arbejdsgiverrege vi skade feksibiiteten og fremme spekuation i vaget af den enkete medarbejders tiknytningsform. En arbejdsgiverrege vi ikke kunne håndtere afgrænsningen af de forskeige kontrakts- og ansættesesformer. De mange koektive aftaer har vist sig veegnede ti dette og har kun yderst sjædent givet anedning ti tvister. Kider: Skatteministeriet, Journa nr Redegørese om den skatte- og afgiftsmæssige behanding af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet og Betænkning om revision af ophavsretsovens kapite 3, kapite

4 En arbejdsgiverrege i ophavsretsoven vi give dårigere vikår ti innovation inden for kunst, kutur og medier Det vi ikke være risikoen værd at eksperimentere med mindre produktioner, da sandsynigheden for, at det kaster noget af sig, vi bive ig nu. En arbejdsgiverrege vi save den gren over, som kuturiværksættere og små kreative medievirksomheder sidder på. Mange ophavsmænd modtager i dag ave ønninger pga. udsigten ti senere royatybetaing. Da en arbejdsgiverrege vi afskaffe royaty og andre indtægter fra videreudnyttese, ska disse kunstnere m.f. i stedet have engangskompensation for deres indsats. Mindre produktioner vi ikke kunne honorere disse krav, som udøvende kunstnere vi fremsætte som føge af de nye reger. En arbejdsgiverrege vi forrykke styrkepositionen meget ti forde for medierne og underhodningsindustrien. For mange kunstnere og ophavsmænd, vi det betyde, at de ikke vi kunne få opfydt kravet om kompensation for tvungen og fudstændig rettighedsoverdragese. En arbejdsgiverrege vi på den måde virke som en tyv om natten. En arbejdsgiverrege i ophavsretsoven vi modarbejde innovativ og kreativ virksomhedsedese, både fordi den vi fjerne et økonomisk incitament, og fordi den vi være et indgreb i den stærke danske aftaekutur, der er kendt for at skabe sevstændige og initiativrige medarbejdere. En arbejdsgiverrege i ophavsretsoven vi forringe vikårene for dem, der arbejder i de kreative industrier, og derfor gøre det mindre attraktivt at satse på en kreativ karriere i Danmark. En arbejdsgiverrege vi øge tendensen ti, at de store medievirksomheder presser de små kreative virksomheder ti at overdrage samtige de ophavsrettigheder, som er kimen ti deres succes. En arbejdsgiverrege vi svække freeancernes forhandingsposition yderigere. Regen vi afskære dem effektivt fra at få indfydese på, hvordan deres værker udnyttes og fra at nyde frugten af deres arbejde på ængere sigt. Den severhvervende fiminstruktør En fiminstruktør instruerede i 2002 en succesfud børne/ungdomsfim. Da han kun havde indgået en normakontrakt for instruktører, havde han bevaret sine rettigheder ti et remake af fimen. Derfor modtog han royaty af sagssummen, da man i USA købte rettighederne ti et remake af fimen i en amerikansk version. Denne royaty gav ham den tidsmæssige frihed ti at skrive manuskriptet ti og instruere sin næste spiefim. Royatybetaingen bevirkede såedes, at han bev severhvervende i stedet for at bive en beastning for det sociae system. Hvis der havde eksisteret en arbejdsgiverrege, vie fiminstruktøren ikke have modtaget royatybetaing for remaket af fimen. Det vie have fået konsekvenser for hans muigheder for at skabe en ny fim. Kide: Fiminstruktør Hans Fabian Wuenweber med ungdomsfimen Katretøsen og Tviing. Aftaen er det fæes instrument For ae ophavsmænd, hvad enten de er fast eer øst ansatte, freeancere eer mikrovirksomheder, gæder det, at: De indgår en udtrykkeig eer stitiende aftae om betaing for den tid og kvaitet, der medgår ti indsatsen og for overdragese af ophavsretige udnyttesesrettigheder i større eer mindre omfang. I noge tifæde indgås aftaen, før indsatsen er præsteret og i andre tifæde efter. Betaing for indsats og for udnyttesesrettigheder (fx royaties) afpasses i forhod ti den aktuee situation. Jo fere rettigheder, der overdrages i første omgang (eer øbende), desto større førstegangsbetaing (eer øn). Jo færre rettigheder, der overdrages i første omgang, desto fere betainger vi ophavsmanden efterføgende kunne opnå gennem royatyaftaer o.. Ae kategorier af ophavsmænd har det ti fæes, at de står over for en forhandingsmodpart med betydeig styrke. En arbejdsgiverrege vi ramme vikårigt og svække ae ophavsmænds forhandingspositioner. Kide: Betænkning om revision af ophavsretsovens kapite 3, kapite 2 og organisationerne i Samrådet for Ophavsret.

5 En arbejdsgiverrege i ophavsretsoven vi føre ti kaos En arbejdsgiverrege vi medføre turbuens i aftae- og kontraktforhandinger og ukare tistande i mange år fremover. Arbejdsgiverne vi søge at gøre ae ti ansatte og at frigøre sig fra de supperende aftaer om videreudnyttese. Ti gengæd vi ophavsmændene så vidt muigt ønske at fasthode eksisterende aftaer. Eksisterende overenskomster og standardkontrakter er udformet på grundag af den eksisterende retstistand. En arbejdsgiverrege vi ikke kunne erstatte disse. 100-vis af vefungerende aftaer vi derfor skue genforhandes. Det vi føre ti angvarige forhandingsstridigheder for ansatte. For 1000-vis af øst ansatte og freeancere vi der opstå usikkerhed i forhod ti, om de er omfattet af regen eer ej, og om hvike konsekvenser dette vi få i forskeige typer af produktioner. En arbejdsgiverrege vi skabe betydeige afgrænsningsprobemer, da spørgsmået om ønmodtagerstatus i øsere ansættesesforhod afhænger af en række samspiende faktorer, der ska vurderes i hvert enket tifæde. Den eksisterende aftaemode har vist sig uhyre driftssikker.ophavsretige spørgsmå og afgrænsningsprobemer har kun givet anedning ti konfikter i meget begrænset omfang på kutur- og medieområderne. Aftaerne om at overdrage ophavsretige udnyttesesrettigheder er i årevis indgået i samspi med mange andre aftaer om øn, karrierepanægning, arbejdstid, orov m.m. Der er udvist tibagehodenhed i øn- og andre spørgsmå for at bevare ophavsretig indfydese og royatyordninger. Omvendt er ophavsretige krav opgivet for højere øn for at redde stiinger fra nedæggese m.m. Der er tae om dispositioner, der ofte har ivsang betydning og konsekvens. En arbejdsgiverrege vi sætte arbejdsgiveren i en så begunstiget forhandingsposition i de ophavsretige spørgsmå, at det ikke aene vi få konsekvenser for aftaerne om videreudnyttese af ophavsret, men også for de øvrige aftaer om øn, karriereudviking, arbejdstid m.m. Det finmaskede og sammenvævede net af aftaer, som er indgået igennem mange år, kan ikke uden store vanskeigheder træves op og set ikke med et retfærdigt resutat. En arbejdsgiverrege vi sætte den aftaemæssige feksibiitet og evne ti konfiktøsning ud af kraft. Medierne er dækket af et tætvævet net af aftaer Der er indgået en stor mængde okae aftaer om udnyttese af medieansattes stof ti formå, der igger uden for det, som ophavsmanden er ansat ti. Aftaerne er typisk forhandet sammen med aftaer om andre ændringer i ansættesesvikårene, som er nødvendiggjort af, at mediet fx har indført ferfunktionaitet eer fermediaitet. Det kan være ændret arbejdstid, arbejdssted eer andet. De okae aftaer er tipasset de enkete mediers særige aktiviteter og forhod. Ae medier, der har ønsket det, har opnået supperende aftaer, som giver ret ti udnytteser uden for virksomhedens egne rammer, på generee vikår og uden krav om kontakt ti den enkete ophavsmand. 98% af mediernes ansatte er omfattet af en sådan aftae. Aftaernes fokus er på kare redaktionee retningsinjer, journaistisk og etisk forsvarighed i videreudnyttesen, ordentig forbrugeropysning ti æserne og seerne m.m. De ansatte får en rimeig ande af en eventue spin off indtjening efter fratræk af virksomhedens omkostninger. Denne ande udgør imidertid under 1% af de ansattes ønsum for mediernes vedkommende. Kide: Betænkning om revision af ophavsretsovens kapite 3, kapite 4.1 og 4.2 Samrådet for Ophavsrets bidrag, biagsfortegnesen nr. 4, 5, 6 og 10. Der henvises også ti hvor mange af aftaerne er opistet. Anta aftaer fordet på de forskeige områder for journaister, fotografer, tegnere og andre, der producerer indhod ti trykte og eektroniske medier På dagbadsområdet er der ca. 30 aftaer, der dækker 40 medier, og herti kommer en stribe mindre okae aftaer. På magasiner og ugebade er der indgået 5 aftaer, som dækker 47 medier. På fag- og organisationsbade er der indgået 10 aftaer, der dækker 19 medier. På radio- og tv-stationer og på vegne af ca. 80 tv-produktionsseskaber er der indgået 9 aftaer, der dækker 34 medier. På øvrige journaistiske områder er der indgået 10 aftaer, der dækker 257 mediearbejdspadser og et stort anta kontrakter. På de kunstneriske områder og AC området er der indgået ca. 20 aftaer og i vis af kontrakter. Kider: Betænkning om revision af ophavsretsovens kapite 3, biagsfortegnesen nr. 4, 5, 6 og 10 og Samrådets organisationer.

6 En arbejdsgiverrege i ophavsretsoven vi skabe tistande i Danmark, hvor industrien sættes over individet Ophavsrettighederne vi sames på få kapitastærke hænder. Disse mediemonopoer vi tage mindre hensyn ti danskernes ønske om den ægte vare og det nære kuturiv. Det vi øge risikoen for, at uafhængig journaistik, kunst og kutur kan bive brugt og misbrugt ti rekamer og kommerciee aktiviteter. En arbejdsgiverrege vi kobe ophavsmanden fra og koncentrere ae ophavsrettighederne på få hænder. Regen vi afskære diaog og styrke den part, der i forvejen indtager den dominerende position. Stærke mediemonopoer vi tage færre hensyn ti æsernes, seernes og kuturbrugernes behov for at få den ægte vare, hvis de er uden med- og modspi fra de ophavsmænd, der everer indhodet. Det vi betyde mindre af det indhod, der afspejer det nære samfundsog kuturiv. Der vi bive skabt yderigere grobund for, at produkter, der aene er båret af kommerciee profithensyn, breder sig på kunstens, forskningens og journaistikkens område. En arbejdsgiverrege vi, uden at den øser påviseige probemer, være en hindring for øsningen af de udfordringer, det danske og de europæiske vidensamfund står overfor. Regen vi fjerne et vigtigt incitament ti diaog, innovation og kreativitet og vi samet set være et sag mod dansk kuturproduktion. En arbejdsgiverrege i Danmark vi forstærke den gobae medieindustris pres på de øvrige ande i Europa for at få amerikanske tistande og svække EU s position i internationae forhandinger. En sådan udviking vi også svække de mange ophavsmænd i USA, Engand og andre dee af verden, som kæmper for at opnå en ovgivning, der i højere grad bygger på individet frem for industrien, sådan som man kender den i det store ferta af andene i Europa. Gædende dansk ret er hovedregen i Europa I næsten samtige ande i Europa opstår ophavsrettighederne hos det enkete individ og overdrages fra dette ved fri aftae. Det gæder også for ansatte ophavsmænd. I Danmark og i de øvrige nordiske ande fastsås det i retspraksis, at arbejdsgiveren erhverver de ophavsrettigheder, der er nødvendige for den ansættende virksomheds sædvanige aktiviteter. Det betyder, at sev når virksomheden ikke har taget spørgsmået om ophavsret op i forhandinger om ansættesesvikårene, opnår virksomheden automatisk ae de rettigheder, der må antages at have været forudsat af parterne. I noge europæiske ande er en sådan hovedrege nedfædet i ovgivningen, fx i Tyskand. Kun i USA opstår rettighederne hos virksomhederne i stedet for hos det enkete individ, og kun i tre vesteuropæiske ande tvangsoverføres de uaktuee og fremtidige udnyttesesrettigheder ti arbejdsgiveren uden forhanding. Kide: Betænkning om revision af ophavsretsovens kapite 3, kapite 2.4. Enig europæisk optræden Foketinget afviste i juni 1995 en arbejdsgiverrege og bekræftede med et bredt ferta den gædende hovedrege i ophavsretsoven. I 1996 bokerede samtige EU-medemsande, herunder Engand, i WIPO for et amerikansk krav om, at en traktat om udøvende kunstnere skue indehode en formodningsrege om rettighedernes overgang ti producenten. En rege, der svarer ti den såkadte arbejdsgiverrege. Indføres en arbejdsgiverrege i Danmark, vi det svække EU-medemsandenes muigheder for at tibagevise tisvarende krav fra USA i fremtiden. Der er ikke, siden det danske foketing og Danmark indtog disse positioner, indtruffet omstændigheder, der kan begrunde, at dansk ophavsret nu ska gå enegang med indførese af en arbejdsgiverrege. Kide: Forsag fremagt af et enigt EU ti den dipomatiske konference i WIPO i 1996 og kapite 3 afsnit

7 En arbejdsgiverrege i ophavsretsoven vi øge risikoen for, at danske produktioner gider ned af troværdigheds-sisken Når journaisters rettigheder og pigter ikke føges ad, biver det svært for brugerne af nyhedsmedierne at vide, om det er uafhængige mennesker med etik og ansvar, der står bag, eer om de i virkeigheden udsættes for skjut rekame, manipuation eer genbrug. Dette vi kunne påvirke eksterne medvirkende, fx eksperter eer kider. Sandsynigheden for misbrug vi reducere disse menneskers yst ti at detage. Den gædende hovedrege sikrer, at ansatte ophavsmænd har indfydese på udnyttesen af deres værker, når disse videreudnyttes uden for den ansættende virksomheds egne medier. Denne medindfydese vi fade bort, hvis en arbejdsgiverrege indføres. Den medindfydese, ophavsmænd og udøvende kunstnere har opnået via aftaer, er centra for, at offentigheden kan stoe på, at kunstnerne, journaisterne, forskerne m.f. står inde for udnytteserne med hee deres personige og professionee integritet. Ophavsretsovens 3 om droit mora giver aene en efterføgende basa sikring mod de værste krænkeser af stoffets og ophavsmandens integritet og oprindese. Det er angt fra tistrækkeigt ti at sikre de ansatte ree medindfydese i kunstneriske eer fagetiske spørgsmå i forbindese med videreudnyttese. De ansatte har brugt deres medindfydese ti at kunne stå inde for øfter ti kider i forbindese med videreudnyttese, og ti at offentigheden får kendskab ti den egentige ophavsmand. Samtidig har de brugt deres medindfydese på at sikre, at stoffet i det hee behandes kunstnerisk, videnskabeigt eer presseetisk forsvarigt. Erfaringer fra ande med en arbejdsgiverrege sandsyniggør, at den mangende medindfydese vi forringe det konstruktive samarbejde om medieudvikingen og den fæes respekt for det kunstneriske eer uafhængige redaktionee stof. Mange års praksis viser, at det er de ansatte, der først biver opmærksomme på, når der sker krænkeser af stoffet fra tredjemands side. Det er også de ansatte, der tager skridt ti at retsforføge krænkeserne. Sagerne viser, at ophavsmændene ikke kunne have gjort dette, hvis de aene var beskyttet af ophavsretsovens 3. Aftaerne beskytter æserne, seerne og kiderne Et biag, produceret af Dansk Journaistforbund og Danske Dagbades Forening i fæesskab opister et udpuk af aftaer, herunder disses bestemmeser om etiske forskrifter, der beskytter stoffet bedre end ophavsretsovens 3 om droit mora. I betænkningen er der tiige optrykt et biag, som redegør for sammenhængen meem journaistens presseetiske pigt og medieretige ansvar, der b.a. modsvares af de rettigheder, som er en føge af ophavsretsbeskyttesen. I biaget nævnes også en ang række eksemper på sager om krænkeser, der er rejst af ansatte ophavsmænd. Kide: Betænkning om revision af ophavsretsovens kapite 3, biagsfortegnesen nr. 2 og 5 samt kapite 4.1 og 4.2 Samrådet for Ophavsrets bidrag. Muhammedtegningerne Fere af de 12, som på Jyands-Postens opfordring everede tegninger af profeten Muhammed, var ansatte og vie være omfattet af den foresåede arbejdsgiverrege. Havde den været gædende i dag, havde tegnerne ikke kunnet sikre sig, at de dødstrusse-fremkadende tegninger kun bev genoptrykt i sober redaktione sammenhæng. Nynne De tre journaister, der har skrevet Nynne-historierne ti Poitiken, er omfattet af en supperende aftae, der giver Poitiken ret ti at videreudnytte teksterne ti bøger, tv-udsendeser m.m. på betingese af, at det sker med respekt for journaisternes personige integritet og andre etiske krav. I kraft af aftaen har Nynne-journaisterne kunnet opnå indfydese på både bog og tv-serie. Havde arbejdsgiverregen været gædende, vie aftaen ikke have eksisteret, og journaisterne vie derfor have været uden indfydese på videreudnyttesen på trods af den stærke personige eksponering af dem i både bog og tvserie. Kide: Journaisterne og Dansk Journaistforbund. Kide: Tegnerne og Dansk Journaistforbund

8 En arbejdsgiverrege i ophavsretsoven sætter forskningsfriheden ud af kraft Danske universiteter i internationa konkurrence Det er en forudsætning for, at danske forskere kan drive forskning på højt, internationat niveau, at de har den nødvendige forskningsfrihed, på inje med deres koeger på udenandske universiteter. En arbejdsgiverrege vi være et avorigt indgreb i forskningsfriheden, som Danmark ikke har råd ti i den internationae konkurrence om at fasthode og titrække de bedste forskere fra hee verden. rigtige forskningsresutater, eer hvordan de i øvrigt ska bedrive deres forskning. Det er en vigtig de af forskningsfriheden, at forskerne sev kan væge, hvor deres forskning mest hensigtsmæssigt ska pubiceres. Forskerne kender deres forskning bedst, og de er bedre ti at vurdere, hvor deres artiker ska offentiggøres end administrative edere på fakuteter m.f. En arbejdsgiverrege vi indebære en avorig forringese af danske universitetsforskeres arbejdsforhod. Det vi kunne gøre det svært at titrække og fasthode kvaificerede forskere i konkurrence med udenandske universiteter. Kide: Nyt fra UBVA, nr. 4, maj På universiteter og andre forskningsinstitutioner skaber forskere øbende værker som ed i deres arbejde, fx videnskabeige artiker, ph.d.-afhandinger, doktordisputatser, hånd- og ærebøger m.m. Efter de gædende reger behoder forskerne sev ophavsrettighederne ti deres videnskabeige værker, fordi det ikke er en de af universiteternes sædvanige virksomhed at udgive dem. Forskerne bestemmer derfor sev, hvornår, hvordan og hvor værkerne ska offentiggøres. Dette er i overensstemmese med den internationae universitetstradition og en centra de af den amindeige forskningsfrihed. Ved siden af deres videnskabeige værker skaber forskere også administrative værker, fx eksamensopgaver, rettevejedninger, ektionskataoger m.m. Udnyttesesrettighederne ti den sags værker går over ti universiteterne ti brug for den sædvanige virksomhed. Hvis der indføres en arbejdsgiverrege, vi universiteter og andre forskningsinstitutioner automatisk få overført ae forskernes ophavsrettigheder, også ti de videnskabeige værker. Det vi bive opfattet som et særdees avorigt indgreb i den amindeige forskningsfrihed og indebære en væsentig forringese af danske forskeres arbejdsforhod. Indfører man en arbejdsgiverrege, vi det kunne få store samfundsmæssige konsekvenser, b.a. fordi det vi kunne få en række forskere ti at forade Danmark ti forde for udenandske forskningsmijøer. Det vi formentig også indebære, at udenandske forskere vi afhode sig fra at arbejde på danske universiteter, hviket vi betyde store tab for dansk forskning. Det betyder, at forskerne ikke bør ade sig diktere, hvike videnskabeige metoder de ska bruge for at nå frem ti de 14 15

9 Om ophavsret i ansættesesforhod Meget ophavsretigt beskyttet materiae skabes af ansatte ophavsmænd som ed i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er den aftae, der reguerer ansættesesforhodet, som er afgørende for, hvor mange ophavsretige udnyttesesrettigheder, der overgår ti arbejdsgiveren. Aftaefriheden er med andre ord udgangspunktet. Er aftaen tavs om rettighedsoverdragesens omfang, går efter retspraksis ae de ophavsrettigheder, der er nødvendige for den sædvanige virksomhed, over ti arbejdsgiveren. De ophavsrettigheder, arbejdsgiveren ikke har brug for ti sin sædvanige virksomhed, biver i denne situation hos ophavsmændene. Hvis arbejdsgiveren med tiden ønsker at iværksætte udnytteser, der igger uden for den sædvanige virksomhed eer uden for den indgåede aftaes rammer, kræver det en forhanding. Den sædvanige virksomhed udviker sig inden for ansættesesaftaens formå dynamisk i takt med den samfundsmæssige og teknoogiske udviking. Arbejdsgiveren får med andre ord under ae omstændigheder de ophavsrettigheder, han har brug for, og som han har betat for. De øvrige ophavsrettigheder biver hos ophavsmændene. Det er sådan i angt de feste europæiske ande, og i Danmark er ordningen en de af den danske forhandingsmode på arbejdsmarkedet. Forskeige medievirksomheder forsøger i denne tid at få indført en»arbejdsgiverrege«. Regen ska medføre, at også ae de uaktuee ophavsrettigheder automatisk ska overgå ti arbejdsgiveren, med mindre andet udtrykkeig er aftat. Hvor den gædende retstistand indehoder et incitament ti, at parterne indgår kare aftaer i forbindese med vidtgående rettighedsoverdrageser, vi den foresåede arbejdsgiverrege udgøre et stærkt incitament for den ene part ti het at undgå forhandingskontakt, idet arbejdsgiversiden ved at nægte forhandinger opnår ret ti ae aktuee som uaktuee og kendte som ukendte udnyttesesrettigheder. Udgivet af Samrådet for Ophavsret, Hjemmeside: Tekstbearbejdning: Lene Rosenmeier. Grafisk produktion: Maarbjerg Grafisk Design. Fere eksemparer kan fås hos Akademikernes Centraorganisation på teefon

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Vejledning. Flermedialitet mellem

Vejledning. Flermedialitet mellem Vejledning til Organisationsaftalen om Flermedialitet mellem DDFF og DJ fra februar 2004 Se ordbog bagest og den særskilte folder om tilpasning af normalkontrakter og aftaler når virksomhederne udvikler

Læs mere

(Redegørelse for problemstillinger om anvendelse af provenu ved frasalg, modregning i bloktilskud og finansiering af stranded costs)

(Redegørelse for problemstillinger om anvendelse af provenu ved frasalg, modregning i bloktilskud og finansiering af stranded costs) 21. JNI 2013 J.nr.: 7504166 SFS/JNO Modemisering af affadssektoren (Redegørese for probemstiinger om anvendese af provenu ved frasag, modregning i boktiskud og finansiering af stranded costs). INDLEDNING

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

At sætte kød på benene

At sætte kød på benene Kamp för socia rättvisa från jord ti bord At sætte kød på benene En rapport om strukturen og dynamikken i den europæiske kødindustri. Denna pubikation har tikommit med stöd från Europeiska kommissionen

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.0 15. december 2011 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr. Am Brand FORSIKRING Midtermoen 7 2100 København Ø Teefon 35 47 47 47 ambrand.dk Am. Brand Droneforsikring Betingeser Nr. 8701 Indhodsfortegnese Vejedning 1 10 Fæesbestemmeser 1 Hvem dækker forsikringen?

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

Svanemærkning af Engangsartikler til fødevarer

Svanemærkning af Engangsartikler til fødevarer Svanemærkning af Engangsartiker ti fødevarer Version 1.0 21. marts 2012 31. marts 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er en Svanemærket engangsartike ti fødevarer? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

tt1 i v I nogle af dette nr. af RP ligger der et

tt1 i v I nogle af dette nr. af RP ligger der et med påføgende ba kysser en he fremmed mands kone? Kommer han måske så»fine«steder, eer er det noget, han sutter sig ti efter sin ie forstand. Er de dansende n.cre sure end de, der gerne vie, J,ten som

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Høring om bogbranchen Folketingets Kulturudvalg 7. nov. 2012 Jo Hermann, Dansk Forfatterforening

Læs mere

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO-

DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- 9. januar 2002 Af Lise Nielsen DANMARKS PLACERING I EU MHT. DEN VIDENSBASEREDE ØKO- Resumè NOMI En ny undersøgelse fra EU konkluderer, at Danmark er blandt de mest innovative EU-lande, og at Danmark sammen

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

DJs ophavsretsstrategi

DJs ophavsretsstrategi DJs ophavsretsstrategi Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed Mobi Sikkerhed Thomas Wong Chef sikkerhedskonsuent ved FortConsut Forfatter af forskeige artiker om ITsikkerhed Foredragshoder om sikkerheds reaterede emner Metodik ansvarig for vores app testing Baggrund

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MARTS 2014 Denne edningsprotoko

Læs mere

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet INNOVATION SÅDAN! Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN! INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2016 2. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011 Megabå ti oprykningsejren! Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Arbejdsdag I forbindese med det konstituerende grupperådsmøde

Læs mere

FOA Silkeborg-Skanderborg. Tlf FOA Silkeborg-Skanderborg. Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg. Tlf

FOA Silkeborg-Skanderborg. Tlf FOA Silkeborg-Skanderborg. Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg. Tlf 2016 FOA Sikeborg-Skanderborg Tf. 4697 2020 FOA Sikeborg-Skanderborg Dagasgade 24, 8600 Sikeborg Tf. 4697 2020 www.foa.dk/sikeborg-skanderborg FOA Sikeborg- Skanderborg er en moderne fagforening, der tibyder

Læs mere

T Skov- og Naturstyrelsen 1989-93

T Skov- og Naturstyrelsen 1989-93 J. medarb. Sagsnr. SN ~\\YdA Mijøministeriet T Skov- og Naturstyresen 1989-93 Sagstekst: Erindring: tekst/dato r, t r ((' C"... G. jour.nr. Sagshenvisning Akt. nr.: 6 Svar på akt. nr.; q..... MILJØ & ENERGI

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning Origina betjeningsvejedning BW 80 AD-2/BW 90 AD-2/BW 100 ADM-2 BW 90 AC-2 S/N 101.460 42... > / S/N 101 460 52... > / S/N 101 460 62... > S/N 101.460 72... > Tandem-vibrationstrome

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI 1940-2015 SPECIELT KRÆVENDE MILJØER I noge mijøer sties der speciee krav ti de produkter, der bruges ti den interne transport. Det kan være meget hygiejnekrævende og aggressive

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik Direktoratet for Miljø og Natur. Indledende kumulativ undersøgelse for området vest for Tasersiaq

Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik Direktoratet for Miljø og Natur. Indledende kumulativ undersøgelse for området vest for Tasersiaq Avatangiisinut Pinngortitamuu Pisortaarfik Direktoratet for Mijø og Natur Indedende kumuativ undersøgese for området vest for Tasersia Oktober / 2007 Indedende kumuativ undersøgese for området vest for

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere