DA s reformudspil sender mindst personer ud i fattigdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom"

Transkript

1 DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil sende mindst 5. personer under fattigdomsgrænsen, hvoraf de 4.7 vil være børn. af senioranalytiker Mikkel Høst Gandil 17. juni 215 og analysechef Jonas Schytz Juul Analysens hovedkonklusioner En nedsættelse af kontanthjælpen, førtidspensionen og sygedagpengene, som DA foreslår, vil medføre mindst 5. nye étårs-fattige, svarende til en stigning på 3 procent. Heraf er de 4.7 børn. En kontanthjælpsmodtager vil i gennemsnit opleve et indkomsttab på over 18. kr. årligt svarende til en nedgang i disponibel indkomst på 15 procent. En førtidspensionist får i gennemsnit et indkomsttab på 14. kr. om året svarende til et fald på 7 pct. I gennemsnit får de 1 pct. fattigste et indkomsttab på 3,5 pct., mens de 1 pct. rigeste stort set er upåvirket af forslaget. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Konsekvenser af DA s reformudspil I marts udgav Dansk Arbejdsgiverforening (DA) udspillet Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark. Reformudspillet har for øje at øge arbejdsudbuddet i dansk økonomi, hvilket primært skal ske ved at sænke overførslerne. I denne analyse ses der nærmere på de fordelingsmæssige konsekvenser af satsnedsættelserne i DA s udspil. Satsnedsættelserne medfører isoleret set omkring 5. flere étårs-fattige, heriblandt knap 4.7 børn. De elementer af reformudspillet, som AE har regnet på, er følgende: - Kontanthjælpssats sænkes for personer over 3 år. - Der indføres loft over kontanthjælpen. Loftet er afhængigt af ægteskabelig status og forsørgerstatus. - Der indføres gensidig forsørgerpligt for samlevende. - Ledighedsydelses sænkes med 15 procent. - Sygedagpenge for ledige sænkes med 25 procent. - Førtidspension (på ny ordning) sænkes med 25 procent. 1 De specifikke satser i DA s udspil er vist i tabel 1. Tabel 1. Oversigt over ændrede satser i DA s reformudspil Nu DA-udspil Ændring i procent Årlig ændring i kr. (før skat) Sygedagpenge, ledige , Kontanthjælp, forsørger over 3 år , Kontanthjælp, ikke forsørger over 3 år , Kontanthjælpsloft, enlig forsørger Kontanthjælpsloft, enlig ikke forsørger Kontanthjælpsloft, par forsørger* Kontanthjælpsloft, par ikke forsørger* Ledighedsydelse , Førtidspension , Kilde: AE på baggrund af Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark, DA 215. *Der er ikke angivet loft for par, men er udregnet ud fra oplysninger i udspillet. Se boks 1 for uddybning. Der er en række øvrige tiltag i Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark, som ikke er med i beregningerne. Iblandt disse tiltag er: - Ændrede rådighedskrav for kontanthjælpsmodtagere - Afskaffelse af aktivitetstillæg for unge på kontanthjælp - Ændringer i fleksjobordningen - Lavere reguleringstakst for overførselsindkomster i årene fremover - Ændret modregning i førtidspension 1 Der er i udspillet ikke specificeret, hvordan førtidspensionen for par skal nedsættes. Denne antages nedsat til samme niveau pr. person som for enlige. 2

3 - Ændrede regler for visitation til førtidspension - Afskaffelse af jobafklaringsydelse - Varighedsbegrænsning af sygedagpenge Disse tiltag er der ikke taget højde for i denne analyse. Dette leder til, at der vil være folk, som i beregningen får sænket deres ydelser, der reelt helt vil miste disse med DA s udspil. Der vil således være en tendens til at undervurdere indkomstnedgangen ved udelukkende at se på konsekvenserne af satsændringerne, og dermed undervurderes de fordelingsmæssige effekter af reformudspillet. Hvis de ovenstående elementer også medregnes, vil der komme endnu flere fattige. De konkrete forudsætninger er nærmere beskrevet i boks 1. I beregningerne sker implementeringen af ændringerne sekventielt. Først indføres ændrede kontanthjælpssatser og gensidig forsørgerpligt for samboende. Derefter beregnes konsekvenserne af kontanthjælpsloftet. Derefter nedsættes ledighedsydelsen efterfulgt af sænkning af sygedagpenge. Afslutningsvist nedsættes kontanthjælpen. Reform rykker 5. danskere under fattigdomsgrænsen De dele af reformudspillet, som der er regnet på her, øger antallet af étårs-fattige med godt 5. personer. 2 Det svarer til en stigning i gruppen af etårsfattige på omkring 3 pct. I figur 1 er stigningen i gruppen af etårsfattige opdelt på de forskellige reformelementer. Af figuren ses det, at nedsættelsen af kontanthjælpen medfører, at godt 25. personer krydser fattigdomsgrænsen. Når man derefter indfører kontanthjælpsloftet, bevirker dette, at yderligere godt 2. personer krydser grænsen. Samlet giver alene forringelserne af kontanthjælpen altså ca. 45. ekstra etårsfattige. Nedsættelsen af sygedagpenge og ledighedsydelse medfører samlet godt 79 nye étårs-fattige, mens revisionen af førtidspensionen gør, at yderligere godt 5.4 personer krydser grænsen. Samlet medfører satsnedsættelserne i DA s reformudspil, at omkring 5. personer krydser indkomstgrænsen og bliver étårs-fattige. Af disse er cirka 4.7 børn under 18 år. 3 2 Étårs-fattige er defineret som personer, der har en disponibel indkomst under 5 procent af medianindkomsten. Se bilagstabel B1 for dekomponering af stigningen i étårs-fattige. 3 Familier med studerende som hovedpersoner er ekskluderet i opgørelsen af etårsfattige. 3

4 Figur 1. Forøgelse i antal étårs-fattige efter implementering af DA s udspil Antal Antal fattige Antal Kontanthjælp Kontanthjælpsloft Ledighedsydelse Sygedagpenge Førtidspension Anm: Opgørelsen er baseret på 212-data fremskrevet til 215 priser. Se boks 1. Implementering sker sekventielt. Folk der er blevet fattige af et forudgående tiltag tæller således ikke med i nye etårsfattige af efterfølgende tiltag. Der er tale om en nettoopgørelse personer rykker over indkomstgrænsen, da denne falder som følge af sænkningen i overførslerne. Se bilagstabel B1. Kilde: Lovmodellens datagrundlag og egne beregninger. Da ikke alle elementer af DA s reformudspil er indregnet, er konsekvensen med 5. étårs-fattige et underkantsskøn. Det er sandsynligt, at reformens øvrige elementer vil bevirke, at flere overførselsmodtagere rykker under fattigdomsgrænsen. I tabel 2 ses de nye fattige opgjort på socioøkonomisk status. Ikke overraskende udgør ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister langt den største gruppe af nye étårs-fattige. Den tredje største gruppe af nye étårs-fattige er børn, hvor 4.7 børn krydser grænsen. Dette sker ved, at deres forældre oplever et indkomsttab, som bevirker, at den ækvivalerede indkomst i familien falder. Den fjerdestørste gruppe er lønmodtagere på grundniveau. Dette skyldes dels, at en del af disse kan have modtaget overførselsindkomster i løbet af året, dels at en ægtefælle kan have været overførselsmodtager. At arbejdsløse (forsikrede og ikkeforsikrede) ikke rammes hårdere skyldes, at en stor del af disse er på dagpenge og dermed ikke påvirkes af DA s udspil. 4

5 Tabel 2. Nye fattige fordelt på socioøkonomisk status Antal Selvstændig eller medhjælper,2,5 Topledere,,1 Lønmodtager på højeste niveau,3,7 Lønmodtager på mellem niveau,2,4 Lønmodtager på grundniveau 5,6 11,3 Ledig og aktivering 1,3 19,6 Kontanthjælp (ikke arbejdsmarkedsparate) 2,8 39,4 Førtidspensionist 5,4 11,3 Efterløn,, Pensionist -,1 -,1 Øvrige uden for arbejdsstyrken 3,7 7,5 Barn 4,7 9,3 I alt 51,3 1, Anm: Opgørelsen er baseret på 212-data fremskrevet til 215 priser. Se boks 1. Der er tale om en nettoobevægelse. Se bilagstabel B1. Kilde: Lovmodellens datagrundlag og egne beregninger Størst stigning i étårs-fattige på Sjælland og Fyn Fordeles stigningen af de nye étårs-fattige på landsdele ses det, at alle landsdele oplever stigninger på mellem 22 og 38 procent. Den procentvise stigning er størst på Fyn og Sjælland og lavest i Københavns by, om end stigningen fortsat er på 22,4 procent. De jyske landsdele ligger tæt omkring landsgennemsnittet en stigning på omkring 3 procent. Dette fremgår af tabel 3. Tabel 3. Antal personer, der krydser fattigdomsgrænsen Gamle fattige Nye fattige Ændring Relativ ændring Landsdel Antal Pct. Bornholm 1,1 1,5,4 32,9 Fyn 12,9 17,6 4,7 35,9 København by 37,8 46,9 9,1 22,4 Københavns omegn 16, 21,4 5,4 31,4 Nordjylland 15,3 2,1 4,8 3,8 Nordsjælland 9,4 12, 2,7 27,5 Sydjylland 18,8 25,1 6,3 32,9 Vest- og Sydsjælland 15,3 21,4 6,1 38,3 Vestjylland 1,2 13,1 2,9 27,8 Østjylland 22,2 29,3 7, 3,8 Østsjælland 4,8 6,6 1,8 36,6 I alt (inkl. uoplyst) 163,8 215,1 51,3 3,1 Anm: Opgørelsen er baseret på 212-data fremskrevet til 215 priser. Antallet er netto, dvs. der tages højde for, at fattigdomsgrænsen falder i samfundet. Tallet for nuværende etårsfattige er større end Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse. Dette skyldes, at åriges kontanthjælp er blevet sat ned til gældende niveau i 215 som følge af kontanthjælpsreformen. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag 5

6 Lavindkomstgrupper betaler mest I figur 2 er den gennemsnitlige indkomstændring fordelt på ækvivalerede indkomstdeciler. Her ses det, at den samlede indkomstnedgang er højest for 2. decil på cirka 3.8 kr. Det ses, at ændringen i kontanthjælpen har den største effekt i bunden af indkomstfordelingen. De laveste deciler rammes dobbelt, idet indkomsten bliver yderligere nedsat som følge af kontanthjælpsloftet. Førtidspensionen rammer særligt i 3. decil, hvilket skyldes, at mange førtidspensionister er i 3. decil. Figur 2. Gennemsnitligt årligt indkomsttab fordelt på deciler (kr.) kr kr Kontanthjælp Kontanthjælpsloft Ledighedsydelse Sygedagpenge Førtidspension Anm: Opgørelsen er baseret på 212-data fremskrevet til 215 priser. Se boks 1. Til decilfordeling er anvendt den ækvivalerede disponible indkomst. I decilfordelingen er børn under 18 udeladt. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. Hvis man i stedet ser på indkomstnedgangen som en andel af disponibel indkomst, ses DA s reformudspil at påvirke nederste decil i langt højere grad end højere deciler. Den øverste decil vil således se en indkomstnedgang på,4 procent, mens den laveste decil vil opleve et fald på 3,5 procent. Dette skyldes, at overførsler udgør en større andel af lavindkomstgruppers indkomst. Dette gennemsnit er dog stadig lavere, end hvad den enkelte vil opleve, såfremt vedkommende påvirkes af DA s udspil. I bunden af indkomstfordelingen udgør nedsættelsen af kontanthjælpen den største kilde til nedgangen i disponibel indkomst, som det ses af figur 3. Det ses, at kontanthjælpsloftet har en relativt stor betydning i 1. decil og 2. decil. Dette skyldes de særlige tillæg og boligstøtte, som personer nederst i indkomstfordelingen er berettiget til. Fra 3. decil og opefter udgør nedsættelsen af førtidspensionen den største indkomstnedgang. 6

7 Figur 3. Gennemsnitligt årligt indkomsttab i procent af disponibel indkomst, fordelt på deciler 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, , 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Kontanthjælp Kontanthjælpsloft Ledighedsydelse Sygedagpenge Førtidspension Anm: Opgørelsen er baseret på 212-data fremskrevet til 215 priser. Se boks 1. Til decilfordeling er anvendt den ækvivalerede disponible indkomst. Indkomsttab er ækvivaleret. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag I figur 2 og 3 er det er den gennemsnitlige indkomstnedgang for alle personer i en decil, der er vist. En lang række personer, navnlig beskæftigede og raske dagpengemodtagere, vil ikke blive direkte påvirket af DA s reformudspil. Dette gør, at de gennemsnitlige beløb bliver mindre end det beløb, som en konkret person vil opleve, hvis vedkommende er på en af de ydelser, der nedsættes. Af figur 4 ses det, at mens over en fjerdedel i nederste decil vil blive påvirket af de elementer af DA s reformudspil, der er regnet på her, er det kun 2,8 procent af den øverste decil, der påvirkes. Figur 4. Andel, der er påvirket af reformudspil, fordelt på deciler Anm: Opgørelsen er baseret på 212-data fremskrevet til 215 priser. Se boks 1. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag 7

8 Stort indkomsttab for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister Nedsættelsen af ydelser rammer ikke kun den enkelte person på overførsel, men også dem, som er i familie med de personer, som får nedsat deres overførsel. I tabel 4 ses den gennemsnitlige påvirkning af den ækvivalerede indkomst opgjort på socioøkonomisk status. 4 Man kan få en indkomstnedgang enten direkte, fordi man modtager en ydelse på et tidspunkt i året, eller indirekte fordi man er i familie med en person, der påvirkes direkte af DA s reformudspil. Ikke overraskende har ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere den største indkomstnedgang, på knap 18.9 kroner om året, efterfulgt af førtidspensionister, der får et tab på godt 14. kroner. Lønmodtagere på grundniveau har et tab på godt 1. kroner, mens toplederen får et meget lille gennemsnitligt tab på knap 3 kroner. Selv når der korrigeres for familiens samlede tab, skattebetalinger og stordriftsfordele i familien, er det altså kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, som oplever langt det største tab. Tabel 4. Årlig indkomstnedgang fordelt på socioøkonomisk gruppe (kr.) Kontanthjælp Kontanthjælpsloft Ledighedsydelse Sygedagpenge Førtidspension Selvstændig eller medhjælper Topledere Lønmodtager på højeste niveau Lønmodtager på mellem niveau Lønmodtager på grundniveau Ledig og aktivering Kont.hjælp (ikke arb.mark.parat) Førtidspensionist Efterløn Pensionist Øvrige uden for arbejdsstyrken Anm: Opgørelsen er baseret på 212-data fremskrevet til 215 priser. Se boks 1. Indkomsttab er indkomstækvivaleret. Status er opgjort i november. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. I alt I figur 5 er indkomsttabet vist som procent af disponibel indkomst. Af denne figur ses det, at kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit oplever et fald på 15 procent af den årlige disponible indkomst, mens førtidspensionister mister 7 procent. Indkomstnedgangen for toplederen udgør blot,7 procent. 4 Da indkomstnedgangen er opgjort over hele året, og socioøkonomisk status er en novemberstatus, kan en person, der ikke er på overførsel i november, stadig påvirkes direkte, såfremt vedkommende er på overførsel i løbet af året, ellers hvis en i familien er det. 8

9 Figur 5. Indkomstnedgang i procent af disponibel indkomst på socioøkonomisk gruppe Selvstændig eller medhjælper Topledere Lønmodtager på højeste niveau Lønmodtager på mellem niveau Lønmodtager på grundniveau Ledig og aktivering Kont.hjælp (ikke arb.mark.parat) Førtidspensionist Efterløn Pensionist Øvrige uden for arbejdsstyrken Kontanthjælp Kontanthjælpsloft Ledighedsydelse Sygedagpenge Førtidspension Anm: Opgørelsen er baseret på 212-data fremskrevet til 215 priser. Se boks 1. Indkomsttab er indkomstækvivaleret. Status er opgjort i november. Andele genfindes i tabel B3. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 9

10 Boks 1. Antagelser til beregningen Beregningerne bygger på Lovmodellens datagrundlag fra 212 fremskrevet til 215-niveau. Efter implementering af DA s udspil anvendes AE s skattemodel for at tage højde for ændringer i personbeskatningen, da overførslerne er bruttoficerede. I beregningerne er en række antagelser foretaget, idet ikke alle oplysninger foreligger i DA s udspil. Antagelserne præsenteres under hver kategori i nedenstående. Kontanthjælp I lovmodellen er senest tilgængelige data fra 212. På dette tidspunkt er kontanthjælpen for ikke-forsørgere mellem 25 og 3 år ikke sat ned pga. kontanthjælpsreformen. Derfor sættes disse personers sats ned i udgangspunkt, for ikke at tilskrive denne ændring til reformudspillet. I beregningen af DA s udspil er der indført gensidig forsørgerpligt for samboende ved 215-regler. Hvis der for partneren er registreret indkomst, fordeles denne ud på de måneder, hvor der ikke udbetales kontanthjælp for partneren. Herefter tildeles timefradraget under antagelse af, at vedkommende har fuldtidsjob. Der er ikke taget hensyn til det øgede timefradrag for gifte ift Dette kan lede til en overvurdering af indkomstnedgangen. Ift. DA s udspil udelades ændringer i aktivitetstillæg, ændrede krav til rådighed og eventuelle ændringer i særlige tillæg. Ved disse udeladelser må det alt andet lige forventes at undervurdere nedgangen i disponible indkomst for de berørte ift. fuld indfasning af DA s udspil. I beregningen af DA s udspil er satser nedsat, og kontanthjælpsloft er indført. Mindstelønnen på DA/LO-området antages at være kr. pr. måned, hvorved loftet for forsørgere/ikke-forsørgere er /1.882 kr. for enlige og / kr. for par. Det er forudsat, at der ikke sker ændringer i udbetalt boligstøtte og særlig støtte. Ved en sænkning i kontanthjælpen vil nogle være berettiget til mere boligstøtte med de nuværende regler, om end mange vil blive ramt af DA s kontanthjælpsloft. Det er forudsat, at DA s reformudspil tager højde for dette, således at en nedgang i kontanthjælpen ikke delvist modsvares af en stigning i fx boligstøtten. Sygedagpenge Årlige sygedagpengeudbetalinger er nedsat procentvis. Der tages dog ikke hensyn til indførelse af varighedsbegrænsning, ressourceforløb og jobafklaringsydelse. Disse undladelser må igen antages at medføre en undervurdering af indkomstnedgangen. Førtidspension Både gammel (tildelt før 23) og ny ordning er nedsat. For ny ordning (tildelt efter 23) er beløbet nedsat med en procentsats, således at indkomstnedgangen i en gennemsnitlig måned vil svare til DA s udspil. For gifte sættes satsen pr. person ned til satsen for enlige, idet det ikke fremgår, hvorledes disse påvirkes i DA s udspil. Det indebærer en mindre procentvis reduktion for gifte og samlevende ift. enlige. Der ses bort fra skattefrie tillæg. Førtidspensionister på gammel ordning antages at fortsætte på samme ordning, om end der indføres en grænse, således at de ikke kan få mere end satsen i DA s udspil over et år. Dette må forventes at undervurdere indkomstnedgangen for førtidspensionister på gammel ordning. Der er ikke taget højde for ændringer i modregning i førtidspensionen. Ledighedsydelse er nedsat. Øvrigt Der er regnet på 215-regler. Der er ikke taget hensyn til mindre-reguleringen af offentlige overførsler i de efterfølgende år, idet der alene regnes på 215. Der er ikke taget højde for ændringer i fleksløntilskud. Såfremt en person har en positiv disponibel indkomst i basisscenarie og negativ efter indførelse af nye regler, sættes disponibel indkomst til nul. Alle ændringer samt ændringer i personbeskatninger ækvivaleres. Det er noteret i bunden af figurer og tabeller. 1

11 Bilag Tabel B1. Netto og bruttobevægelse i etårsfattige Antal Tilgang Afgang 1.53 I alt Anm: Afgang skyldes, at fattigdomsgrænsen rykkes nedad, da indkomsten falder i samfundet. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag Tabel B2. Ændring i antallet af fattige Antal Tilføjet I dag Kth Kth og loft Kth,loft og led Kth,loft, led og sdp Kth,loft, led, sdp og ftp I alt Anm: Opgørelsen er baseret på 212-data fremskrevet til 215 priser. Se boks 1. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag Tabel B3. Årlig indkomstnedgang fordelt på socioøkonomisk gruppe (procent af dispnibel ind- Selvstændig eller medhjælper Kontanthj ælp Kontanthjælps loft Ledighedsyd else Sygedagpe nge Førtidspens ion -,1,,, -,1 -,2 Topledere,,,,, -,1 Lønmodtager på højeste niveau Lønmodtager på mellem niveau -,1,,,, -,1 -,1,,,, -,1 Lønmodtager på grundniveau -,2,,, -,1 -,5 Ledig og aktivering -1,8 -,8 -,2 -,1 -,3-3,2 Kont.hjælp (ikke arb.mark.parat) -1,3-4,1 -,1, -,4-14,9 Førtidspensionist -,3,,, -6,6-7, Efterløn,,,, -,1 -,1 Pensionist,,,,, -,1 Øvrige uden for arbejdsstyrken -,3 -,1 -,3 -,1 -,2-1, Anm: Opgørelsen er baseret på 212-data fremskrevet til 215 priser. Se boks 1. Indkomsttab er indkomstækvivaleret. Status er opgjort i november. Nogle rækker summer ikke på grund af afrunding. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. I alt 11

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen Kontanthjælpsloftet skubber 16.4 under fattigdomsgrænsen Det nye kontanthjælpsloft vil sende omkring 16.4 personer under fattigdomsgrænsen og gøre dem til en del af gruppen af étårs-fattige. Ud af de 16.4

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Analyse 13. december 2013

Analyse 13. december 2013 13. december 2013 Kontanthjælpsreform: konsekvenser for rådighedsbeløb Regeringen, V, K, O og I har vedtaget en omfattende reform af kontanthjælpssystemet. Det centrale sigte i reformen er at sikre, at

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen AE har regnet på økonomien af regeringens 2025-plan vedr. skatteforslagene mv. for forskellige familietyper. Almindelige lønmodtagere står

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Rockwoolfondens Forskningsenhed har lanceret en rapport, der opgør minimumsbudgetter for en række familietyper. Med regeringens fattigdomsydelser

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Fattigdom er væsentligt mere udbredt i ghettoområderne i Danmark end i resten af landet. I ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige,

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde Progressiv arveafgift kan give En markant sænkning af skatten på arbejde i en skattereform kræver finansieringselementer. En mulig finansieringskilde til at lette skatten på arbejde er at indføre en progressiv

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

De fattige har ikke råd til tandlæge

De fattige har ikke råd til tandlæge De fattige har ikke råd til tandlæge går væsentlig mindre til tandlæge, end andre personer gør. Fire ud af ti fattige har slet ikke været ved tandlæge i løbet af de seneste tre år. af chefanalytiker Jonas

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen ser på sandsynlighederne for at blive ramt af ledighed,

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr.

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr. Regningen for krisen er dyr for danskerne Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 1 mia. kr. En samlet beregning af regeringens økonomiske krisestyring i form af Forårspakke. og Genopretningspakken

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling 11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling Fra d. 1. oktober træder kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen i kraft. Ser man på antallet af kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling i Jobnet, som er

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Nye tal fra Finansministeriet understøtter de tendenser som både AE s og Eurostats tal viser: Fattigdommen stiger markant i Danmark. Ifølge tallene fra

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG 20. februar 2009 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG Resumé: INKL. ERHVERVSSKATTER I det følgende er fordelingseffekterne af Skattekommissionens

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Udvikling i fattigdom i Danmark

Udvikling i fattigdom i Danmark Udvikling i fattigdom i Danmark Målt ud fra en definition af relativ fattigdom er andelen af fattige steget markant i perioden 21-27. Fattigdommen er steget, uanset om man ser på alle fattige, fraregner

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn 7 ud af 1, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn Nye beregninger viser, at regeringens kontanthjælpsloft især er rettet mod enlige, mod personer med børn og mod etniske danskere. 7 ud af 1 af dem,

Læs mere

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 6. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33557722 / 30291107 Resumé: Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 Den netop indgåede skatteaftale mellem VK og DF giver en gennemsnitlig

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

De rigeste vandt på finansloven 2016 hvem skal nu tilgodeses?

De rigeste vandt på finansloven 2016 hvem skal nu tilgodeses? De rigeste vandt på finansloven 216 hvem skal nu tilgodeses? På tirsdag præsenteres regeringens forslag til finansloven for 217. Ser man på, hvilke grupper, der fik mest ud af sidste års finanslov, er

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen 14. marts 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Christina Bjørnbak Hallstein Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen Næsten hver tredje kontanthjælpsmodtager med barn får lige

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformuer 2. Gennemsnit 3. Ansættelsesforhold 4. Boligforhold 5. Brancher 6. Civilstand 7. Indkomst 8. Køn 9. Oprindelsesland 10. Landsdel 11. Skattesatser 12. Socioøkonomiske

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne I løbet af de seneste ti år er formuerne i stigende grad blevet koncentreret hos de mest formuende. Den ene procent med de største nettoformuer

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser som følge af de skattepakker, regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010.

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere