Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket"

Transkript

1 Møde 21 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Ole Michaelsen (OM), Tonny Laursen (TL), Ingelise Stæhr (IS), Peder Lærke (PL), Bo Öhrström (BOE), Jakob Heide Petersen (JHP) Karina Steffen (KS), Kasper Løvschall (KL) Afbud: Mogens Sandfær (MS), Birte Christensen Dalsgaard (BCD) 1. Dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 10. juni 2008 blev godkendt med følgende bemærkninger. AS oplyste, at man ikke er kommet videre med temadagen om dokumentlevering. Der har ligeledes kun været begrænset fremdrift i arbejdet vedrørende konsolidering. AC oplyste, at projektet vedrørende EZ-proxy er igangsat, og at der er blevet skrevet rundt til interessenterne. TL mente ikke at have modtaget information. KL oplyste, at 3D-projektet er under afslutning. 3. Kort gensidig information og tilbagemelding fra styregruppens møde den 29. september BOE fortalte om emner fra seneste styregruppemøde. Gruppen havde drøftet udmeldingen fra Danske Universiteter om biblioteksudvikling, og der var opbakning til indholdet. Styregruppen opfordrede sekretariatet til at gå videre med udarbejdelse af rapporten om fremtidens biblioteksbetjening af forskere. Sekretariatet har kontaktet Hans Siggaard, der er interesseret i at bidrage til opgaven. Det er hensigten, at rapporten bl.a. kan anvendes i forbindelse med at understøtte ansøgning om backfiles. BOE lagde dog vægt på, at rapporten kan bruges til at placere bibliotekerne som en central del af forskningens infrastruktur. Han oplyste, at formanden havde været lidt utålmodig i forhold til fremdriften i arbejdet med konsolidering, hvor BOE måtte oplyse, at der ikke er sket så meget. Derudover informerede BOE om processen om den nye styregruppe. Han fortalte, at der afholdes et koordinationsudvalgsmøde den følgende dag. Her vil koordinationsudvalget fastlægge rammerne og proceduren i forbindelse med styregruppens sammensætning. Derefter vil hvert ministerium i samarbejde med deres bagland og interessenter finde medlemmer til gruppen. På næste koordinationsudvalgsmøde medio december vil styregruppen sammensætning blive endelig fastlagt. Medlemmerne af koordinationsudvalget drøfter sideløbende formandskabet for styregruppen og tager stilling til, om der foretages ændringer. DEFF Biblioteksstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Danmark Telefon Fax E-post

2 BOE oplyste, at han har deltaget i et møde om open access med forsknings- og innovationsstyrelsen (FI). Anledningen er, at Helge Sander har underskrevet en erklæring, der forpligter Danmark på området. Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Universitetsog Bygningsstyrelsen (UBST) og FI. JHP tilføjede, at han har afholdt et møde med UBST om open access. Han oplyste, at han havde anbefalet, at man arbejder for at fremme, at universiteterne udforme publiceringspolitikker og arbejder for at få mere indhold i deres repositories. Fra UBST havde man sagt, at man måske kunne overveje tilgangen hos det humanistiske forskningsråd, der ved uddeling af forskningsstøtte, stiller krav om fri adgang til forskningsresultater. BOE fortalte, at han har deltaget i et styregruppemøde for Forskningsnettet. Her drøftede man WAYF, som Forskningsnettet muligvis vil delfinansiere efter BOE er blevet observatør i Forskningsnettets styregruppe og håbede at få godkendt bidraget til finansiering på næste møde den 11. november. Han vurderede, at det ville være et vigtigt skridt på vej til en permanent finansiering. KL fortalte, at har holdt møde med David og Jakob fra WAYF; Man havde drøftet forslag til konkrete anvendelser af WAYF, som f.eks. Forskningsnettets videokonferencesystem, bibliotekernes netmusik og danske forlag. AS tilføjede, at man måske kan bruge WAYF i forbindelse med det fælles bibliotekssystem til Århus Universitet og måske også til SFX-løsninger. BOE fortalte, at styregruppen havde drøftet databrønden og den bibliometriske forskningsindikator. Gruppen havde også behandlet de ansøgninger, som DEFF havde modtaget. Der var bevilget let reduceret støtte til ansøgning om etablering af et open access netværk. Styregruppen have udskudt stillingtagen til støtte til migrering af Asienportalen, indtil der er en afklaring af, hvorvidt fagportalerne skal have et nyt cms-system. KL forklarede, at portalerne alle er baseret på cms-systemet, Keystone. Det er et problem, fordi der ikke laves sikkerhedsrettelser til noget underliggende software som er nået end-of-life (PHP4). Det er primært DVM, Arkade og juraportalen, der har problemet. KL fortalte, at Indexdata tidligere havde estimeret, at det vil koste 0,5 mio. kr. at opdatere Keystone. Den konkrete anledning til diskussionen havde været, at Indexdata havde opsagt supportaftalen med en række portalerne. BOE fortalte, at der afholdes et møde med portalerne, hvor man drøfter behovet for nyt system. AS oplyste, at man på SB er lidt i tvivl om DVM. På den ene side er man lidt betænkelig ved portaler, og på den anden side synes DVM at have en stabil brugerkreds. AS mente desuden, at man kunne overveje at bruge en række af de nye redskaber som f.eks. Wordpress eller nye dialogværktøjer. BOE fortsatte gennemgangen og fortalte, at styregruppen havde afvist en ansøgning om eksplorativ søgning i denne omgang. Det skyldes både, at projektet var temmelig omkostningskrævende, og at gruppen ville have mere viden om området for at kunne vurdere relevansen af at yde støtte. 2

3 Endelig havde styregruppen behandlet en ansøgning om informationskompetence. Man havde vurderet, at den i høj grad havde gymnasier som målgruppe og afvist at støtte dette, før gymnasierne er en del af DEFF efter 1. januar. Styregruppen havde også drøftet indtrykkene fra reviewet. JHP oplyste, at der arbejdes på reviewrapporten, og at det første udkast foreligger primo november. BOE afsluttede med at fortælle, at det er lidt uklart, hvad der skal ske på det næste styregruppemøde, og hvor mange ansøgninger, DEFF vil modtage. Han mente dog, at det af hensyn til den nye styregruppe ville være hensigtsmæssigt, hvis styregruppen afholdt sig fra at disponere over en alt for stor del af næste års bevilling. JHP fortalte, at Biblioteksrådet har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at få udarbejdet forslag til forbedring af materialeforsyningen. Gruppen arbejder primært med fastformsmaterialer, men også i et vist omfang med digitale materialer. Fra forskningsbibliotekerne sidder Niels Henrik Gylstorff og Svend Larsen. 4. Danbib som ægte fælles katalog AS præsenterede beslutningsoplægget, der er lidt mindre konkret end det foregående, fordi man er blevet enige om en ny udviklingsmodel. DBC vil finansiere sin egen udvikling, så der er lagt en større del af opgaverne over til DBC. KB, Roskilde og SB deltager direkte i projektet. SB, KB og RuB tester og kravspecificerer i forhold til DBC. Man er blevet enige i at udvide deltagerkredsen, således, at det ikke kun er it-folk men også katalog- og procesfolk. Der laves en ansøgning fra de tre parter med 4 mm fra hver institution. Ansøgningen vil være på ca kr. Det er hensigten, at projektet skal starte 1. januar og køre i Der arbejdes med prototyper og iterativ udvikling. PL spurgte, hvor de konkrete serviceforbedringer ligger. AS svarede, at det er forventningen, at den lokale arbejdsbyde kan reduceres, at posterne bliver kvalitativt bedre, og at dubletter fjernes. PL mente, at det er vigtigt kunne sandsynliggøre konkrete gevinster, fordi projektet skal sælges i mange sammenhænge. AS mente, at det kan være lidt ømtåleligt at pege på effektivisering. IS spurgte, hvordan projektet hænger sammen med Worldcat, og om ikke en større anvendelse af Worldcat alt andet lige reducerer behovet for at forbedre poster i Danbib. AS mente, at Worldcat bidrager til et bedre katalogiseringsgrundlag, men at det ikke behøver at trække i en anden retning af Danbib-projektet. KL fortalte, at AUB har indledt et samarbejde med DBC, hvor de poster, som AUB køber, beriges hos DBC, inden de kommer til AUB. Der er tale om poster leveret af Starkmann. PL spurgte, om man kan forestille sig, at fælleskatalogen vil indeholde en bedre post end de poster, som CBS får gennem Dawson, og at de vil de være tilgængelige tilstrækkeligt hurtigt. AS mente, at det var en mulighed, hvis andre biblioteker stillede deres indkøbte poster til rådighed i Danbib. Desuden fremhævede AS muligheden for at få dynamiske poster, der kan tilføres flere data efterhånden. 3

4 5. Nye projekter til Styregruppemødet den 17. november KS orienterede om projektet med aftalemodeller og forretningsmodeller for webservices. Projektet er næsten færdigt, men afventer godkendelse af rapport. KB, DTIC og SB er blevet interviewet, og på baggrund af disse interviews har man identificeret et behov for en skabelon til en standardkontrakt for at udbyde services. Man havde konstateret, at OIO s kontrakter er for omfattende. AC understregede, at der skal være juridisk sagkundskab med. KS fortalte, at der på baggrund af forprojektet skal laves en nu ansøgning dog ikke til det kommende møde. AS nævnte overvejelserne om et projekt vedrørende Rapid. JHP fortalte, at han havde talt med Poul Erlandsen (PE), der havde oplyst, at man ville kunne lave en testadgang for en række danske biblioteker for et relativt beskedent beløb. JHP havde opfordret PE til at gå videre med det, men havde ikke hørt yderligere siden. AS mente, at det fortsat er relevant at arbejde for at lave en konference om dokumentlevering, Rapid, WAYF mv. 6. Viden til tiden 2 AS mente at rapporten som helhed er meget konsensussøgende, og at man generelt kan bakke op om det meste. BOE hæftede sig ved, at synet på DEFF har flyttet fra tvivl til opbakning siden sidste oplæg. Desuden påpegede han, at der står en del om fællesopgaver. PL tilføjede, at diskussionen er mere kvalificeret, også fordi bibliotekerne har fået flere erfaringer med fælles opgaver. AS spurgte mødedeltagerne, hvordan man følger op på anbefalingerne, og om f.eks. fælles bibliotekssystem og ét system til integreret søgning. Han mente, at det stiller krav til A&M-gruppen. PL mente, at rapporten beskriver den enkelte institution og bibliotek i et spændingsfelt mellem samarbejde og konkurrence. På den baggrund går rapporten videre til at stille nogle krav til konsolidering. KL mente, at konsolidering forløber anderledes end anbefalingerne om et system kunne antyde. Der er i højere grad tale om valg af fælles platforme som f.eks. PURE, Aleph og Summa/primo. AS spurgte, om gruppens handlingsplan skal omfatte arbejde på et fælles bibliotekssystem. AC mente, at det i mange tilfælde er mere spændende med den udenlandske konsolidering. Man kan f.eks. forestille sig at konsolidere med British Library. Han mente, at handlingsplanen skulle være mere ambitiøs og langsigtet; Man kunne arbejde med, hvordan biblioteksrollen kan udvikles i forhold til universiteterne. F.eks. kunne AC forestille sig, at KB gerne vil være backup-center for KU, fordi det vil give adgang til nogle gode data, desuden er en nødvendig og relevant opgave. AC mente, at A&M-gruppen i nogle år har holdt lidt lav profil, især fordi der var opbygget en stor portefølje. Man er nu ved at have indhentet efterslæb, hvilket giver mulighed for at være mere visionær. KL mente, at det er vigtigt at tænke noget af det, der allerede er lavet, f.eks. WAYF., ind i den fremtidige indsats. BOE foreslog, at man kunne gennemgå anbefalingerne fra Danske Universiteter og sikre sig, at der er taget stilling til alle anbefalingerne. 4

5 AS mente med henvisning til AC s opfordring til ambitiøse planer, at etableringen af et fælles bibliotekssystem og integreret søgning er større opgaver end som så. IS mente, at man burde prioritere arbejdet med databrønden. Hun mente ikke, at konsolidering af bibliotekssystemer er vigtigt, hvis de eksisterende systemer kører godt nok. Hun pegede på databrønd og arkiver som mere oplagte opgaver. BOE mente, at man kunne bruge rapportens anbefalinger som disposition for konsolideringspapiret ved at tage stilling til de enkelte anbefalinger. KL mente, at man bør tilstræbe at få både det visionære og det konkrete med i handlingsplanen. Han påpegede, at det ikke er selve driften af systemerne, der er dyr, men de tilknyttede licensbetalinger. Hvis kan skulle gå efter besparelser, skulle man forhandle f.eks. Oracle- og Alephlicenser sammen. PL mente heller ikke, at gevinsterne nødvendigvis ligger i en centralisering af systemer som f.eks. PURE, men der omvendt kan være gevinster i andre typer samarbejde som f.eks. CBS bibliotekets samarbejde med Harvard Business School. OM mente, at det er vigtigt at få uddannelsesbiblioteker med i udviklingen af nogle af de områder, der peges på i rapporten. AC mente, at konsolidering af bibliotekssystemet er strategisk når man næste år lægger 47 biblioteker sammen på KU, men det samme gælder ikke nødvendigvis f.eks. et fælles bibliotekssystem med AUB. KL foreslog, at man kunne kigge på de systemer man allerede har, og så vurdere, hvad kan man så konsolidere i de systemer. Han mente, at man f.eks. kan tænke open journal systemet ind i PURE. 7. Forslag fra DEFF om "Fremtidig struktur for Programgruppernes arbejde med handlingsplan AS indledte med at fortælle, at programgrupperne er blevet bedt om at fortsætte i yderligere to år. Han konstaterede, at der med notatet lægges op til lidt mere selvbestemmelse hos grupperne. BOE tilføjede, at det bl.a. er inspireret af meldinger fra programgrupperne og styregruppes sagsbehandling. Det er på den baggrund hensigten, at grupperne lægger bedre planer som til gengæld efter godkendelse forpligter styregruppen. AS mente, at A&M-gruppen ikke har oplevet så mange problemer i forbindelse med ansøgninger. Han mente, at problemet i højere grad er, at projekter i flere tilfælde ikke er gode nok eller når langt nok. Han henviste til, at det ofte er vanskeligt at lave infrastrukturprojekter, fordi de har berøringsflader med mange dele af institutionerne. Han mente, at de tidligere handlingsplaner har været udmærkede, men at man måske kunne være kommet lidt længere. Han kunne dog tilslutte sig DEFF-sekretariatets forslag til nye model. AS mente dog, at der behov for at drøfte, om projektmodellen god nok, eller om man i højere grad skal sætte opgaverne i udbud. 5

6 AC mente, at det måske var nemmere dengang man lavede brugerbase og ez-proxy, fordi de projekter var meget efterspurgte på institutionerne. Han mente, at gruppen måske er blevet bredere en navnet antyder. På den baggrund mente AC, at man burde tager andre projekter ind i gruppen. KL brugte eksemplet med handle/doi som eksempel. Alle er enige om, at det er relevant, men det er aldrig blevet lavet, fordi det er så kedeligt. KL mente, at det også var tilfældet med en del af projekterne i A&M-gruppen. De er for kedelige og ikke tilstrækkeligt kreative til at skabe engagement. Han mente, at en del af de interessante projekter nu ligger i programgruppen for informationsforsyning. PL mente, at tanken med A&M-gruppen vel var, at man skulle skabe den infrastruktur, som de spændende slutbrugerservices kan bygge på. AS tilføjede, at noget af WAYF var spændende, men at de opgaver også er flyttet til et andet regi. Han mente, at der er en svær snitflade til informationsforsyning, der måske var tiltænkt nogle lidt andre opgaver, således. kunne man argumentere for, at databrønd og SFX kunne ligge i A&M. I forhold til arbejdsformen forslog AS, at man i nogle tilfælde kunne lave udbud, som bibliotekerne også kunne byde på, så man ikke skal sprede mandemåneder ud mellem mange institutioner. KL mente, at det også kunne have noget med institutionernes størrelse at gøre, fordi en del projekter som f.eks. DS 484-projektet ikke er relevant for mindre institutioner; Det kan måske være svært at finde projekter, der rammer bredt i gruppen. AS mente ikke, at man skal begynde at lave for meget om i DEFF i øjeblikket, fordi det risikerer at sætte arbejdet i stå. JHP foreslog, at man kunne drøfte den konkrete fordeling af projekter og ansvarsområder med programgruppen for informationsforsyning, fordi man måske ville kunne aflaste informationsforsyning på enkelte områder. Desuden opfordrede han til, at man tænker KEO ind i handlingsplanen. AC foreslog, at man måske kunne kigge på hvilke systemer, der hører til hos A&M-gruppen; Man kunne f.eks. kigge på Verde og se på, om det kan bruges i forbindelse med databrønden. AS påpegede, at gruppen arbejder med hele arkitekturen, og at man i forhold til de nævnte systemer ikke har foretaget sig noget, fordi det ligger hos informationsforsyning. AS var dog åben overfor at drøfte det med informationsforsyning. KL foreslog, at man også burde tage SFX med. Mødedeltagerne drøftede spændingsfelt mellem åbne standarder og open url på den ene side og SFX og knowledge base på den anden side; På den ene side advokerer man for åbne standarder og på den anden side konsoliderer man properitære løsninger. AC fremhævede, at den hidtidige arbejdsform har været god, fordi det har en værdi, at medarbejderne samarbejder og erfaringsudveksler. 6

7 PL mente, at gruppen også bør drøfte standarder og arkitekturmodel, så man ikke kun vælger pragmatiske løsninger på baggrund af leverandørvalg. Han fremhævede ITIL/DS484 som et projekt, der skulle give anbefalinger og vejledninger. Man kunne forestille sig tilsvarende projekter omkring systemvalg og arkitektur. KL udtrykte bekymring for, at man kunne risikere for mange forprojekter og undersøgelser med for få konkrete resultater. Han mente ikke, at standardisering ville skabe begejstring blandt brugerne. AC foreslog, at man kunne anmode gruppens medlemmer om at bidrage med konkrete projektforslag for på den måde at få en mangfoldighed af projekter. AS mente, at man snarere burde finde de 4-5 ting, som gruppen skal lave de næste to år. Han mente, at SFX-projektet og noget om søgning kunne være interessant. KL foreslog, at man kunne låse deltagerne inde en dag og tage en tur med kreative processer og gule sedler. JHP var enig med KL i, at mange ideer måske umiddelbart i højere grad er rettet mod informationsforsyning. Han fremhævede e-læring som et vigtigt område, og påpegede, at programgruppen for informationsforsyning næppe har tid til at løse alle opgaverne. Man burde måske identificere de relevante områder, som DEFF skal levere konkrete resultater inden for, og så dele dem mellem grupperne uden at fokusere på, hvad gruppernes betegnelser tilsiger. BOE forslog opbevaring af tidsskriftsdata som en mulig opgave for A&M-gruppen. AS mente, at man kunne lave fælles seance i stil med KL s forslag med A&M-gruppen og informationsforsyning og så dele opgaverne med dem. KL spurgte, om ikke det oprindeligt var tanken, at A&M-gruppen skulle forholde sig til de andre gruppers områder. AS svarede bekræftende og pegede på forlæggelsen af databrønd-projektet som eksempel. BOE mente, at A&M gruppen kunne lave løsninger for de nye institutioner. Han fortalte om adgangsstyring på professionshøjskoler som et eksempel, hvor gruppen konkret kunne hjælpe brugerne. KL henviste til de praktiserende lægers adgang gennem sundhed.dk som en pragmatisk løsning, der havde haft stor værdi. AC mente, at det ville hensigtsmæssigt at indsamle projektideer før jul, så gruppen får et bedre udgangspunkt for en dialog med andre områder. KL mente, at national opsamling af brugerskabte data kunne være et interessant projekt med en lidt tydeligere DEFF-profil. Der var enighed om, at hvert medlem af gruppen udarbejder beskrivelse af tre projekter, som gruppen kan arbejde med. Disse indsendes til AS inden 23. november og består af en projekttitel + minimum fire linjer. 7

8 Der var enighed i gruppen om at fortsætte arbejdet i de kommende to år, og der var opbakning til den model for handlingsplaner, som var udsendt af DEFF-sekretariatet. 8. Arbejdet med bibliometrisk forskningsindikator BOE orienterede om arbejdet med henvisning til det udsendte bilag. Deltagerne kvitterede for gennemgangen ved at ønskede held og lykke med det videre arbejde. 9. Databrønd BOE præsenterede det foreløbige udkast. AS kommenterede oplægget med tre forskellige kasketter. Som formand for arkitektgruppen kunne han tilslutte sig infrastrukturen beskrevet i oplægget. På vegne af Statsbiblioteket tilkendegav AS, at SB gerne deltager i projektet både fordi det er interessant, og fordi man derved kan spare penge. Endelig mente AS, at Statsbiblioteket som potentiel operatør gerne vil have, at løsningen sættes i udbud. AC mente, at et udbud kunne risikere at indebærer en forsinkelse. IS mente, at det ville være godt med et udbud, fordi man derved ville finde ud af, hvad løsningen skal koste. Hun mente ikke, at tidsplanen kan holde, fordi det vil tage SDUB og andre lidt længere tid end 1½ måned at beslutte sig for, om man skal deltage. JHP påpegede, at det er vigtigt, at der er søgeadgang for andre institutioner end videregående uddannelse og forskning. Der var generelt stor opbakning til projektet fra hele gruppen. 10. Status på projekter 3D-projektet - KL henviste til tidligere bemærkninger. Det laves snart færdigt ud fra det, der er lavet på nuværende tidspunkt Forretningsmodeller for webservices KS fortalte, at projektet næsten er færdigt, og at rapporten blot skal godkendes Tilknytning af kommercielle bibliotekstjenester til DK-AAI TL oplyste, at projektet er gået i gang; man forsøger at få kontakt med JSTOR og danske forlag. KL spurgte til det tidligere projekt om tilknytning af Elsevier. AS oplyste, at projektet blev afsluttet uden endeligt resultat og overladt til WAYF. Det viste sig, at WAYF desværre er lidt anderledes end f.eks. den engelske løsning. BOE fortalte, at han har skrevet officielt til Elsevier, og at en løsning skulle være klar inden længe. EZ-proxy der blev henvist til de tidligere bemærkninger fra AC om, at er udsendt noget, og at projektet er igangsat. ITIL/DS484 der blev henvist til de tidligere bemærkninger fra AC om at man efter afklaringer med Rigsrevisionen og KUMADM nu er klar til at gå i gang. BOE oplyste, at den tidligere bevilling er tilbageført til DEFF. 11. Eventuelt Næste møde afholdes onsdag den 14. januar kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier. 8

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

DEFF-styregruppen Møde 51

DEFF-styregruppen Møde 51 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag den 22. november 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Gruppens sammensætning

Gruppens sammensætning DEFF 09/021 Handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2009-10 26. maj 2009 AS Programgruppens mål er: at bidrage til en IT-arkitektur, der sikrer en sammenhængende dansk IT-infrastruktur for bibliotekerne

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde den 22. november 2011 kl. 10:30-14:45 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5

Referat af DEFF styregruppemøde den 22. november 2011 kl. 10:30-14:45 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5 DEFF Styregruppen Kort referat Møde 47 Referat Referat af DEFF styregruppemøde den 22. november 2011 kl. 10:30-14:45 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Jens Thorhauge

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 6. maj 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. maj 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch,

Læs mere

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker Projekttitel Linked, Open & Social FFU-biblioteket version 2.0 Kontaktperson & -email: Mogens Sandfær - mosa@dtu.dk Kort beskrivelse af projektet Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 9. september 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 9. september 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 22. september 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 9. september 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

DEFF Strategi og Open Science

DEFF Strategi og Open Science DEFF Strategi og Open Science Mogens Sandfær Medlem af DEFF s styregruppe 23-02-2015 DFFU Vinterintenat 2015, 27. februar 2015 1 Indhold i 5 små kapitler 1. Open Science og DEFF 2. Strategi og virkemidler

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5)

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Møde 15 Informationsforsyning Referat Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars Nondal (LNO), Claus Vesterager

Læs mere

DEFF Styregruppen Møde 63

DEFF Styregruppen Møde 63 Bo Öhrström, 10. marts 2015 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 09:00-12:00 i mødelokale i SURF, Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne), Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Mødet afholdt den 28. oktober 2010 kl. 10.00 13.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (mødelokale 1)

Mødet afholdt den 28. oktober 2010 kl. 10.00 13.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (mødelokale 1) Møde 20 Informationsforsyning Referat Mødet afholdt den 28. oktober 2010 kl. 10.00 13.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (mødelokale 1) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars Nondal (LNO), Niels Jørgen

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde den 10. maj 2011 kl. 10:30-15:00 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5

Referat af DEFF styregruppemøde den 10. maj 2011 kl. 10:30-15:00 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5 Referat Referat af DEFF styregruppemøde den 10. maj 2011 kl. 10:30-15:00 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Jens Thorhauge (JTH), Peter Rubeck (PR), Birte Christensen-

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 25. oktober, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 25. oktober, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 09. november 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 25. oktober, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Hofmeister (Statsbiblioteket),

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning. 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier

Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning. 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Møde 7 Informationsforsyning Referat Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Deltagere: Indbudte: Afbud: Referent: Mogens

Læs mere

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF Deltagere: Grundvandsrådet Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet Benny Christensen, Byrådet Arne Hastrup Larsen, Danmarks Naturfredningsforening Hans-Kurt

Læs mere

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. maj 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune),

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 17. november 2014, kl i Kulturstyrelsen

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 17. november 2014, kl i Kulturstyrelsen Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 17. november 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Poul Bache (Kulturstyrelsen) Lone

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Mere specifikt bør Arbejdsmiljørådet fremover fokusere på følgende opgaver:

Mere specifikt bør Arbejdsmiljørådet fremover fokusere på følgende opgaver: Den 1. juni 2004 0XOLJHKRYHGOLQLHULHWQ\WSDUWVV\VWHPSnDUEHMGVPLOM RPUnGHW %DJJUXQG Det fremgår af Strukturudvalgsrapporten, at et enigt Strukturudvalg med opbakning fra såvel arbejdsgivere som lønmodtagere

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Anna Mette Morthorst, Anne Vedsted Hansen, Bjarke Parner,

Læs mere

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7.

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Referat 11. November 2013 DDB sekretariatet Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 14.00-18.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Deltagere: Rolf Hapel, Annette

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

Referat fra styregruppemøde 6

Referat fra styregruppemøde 6 Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Aarhus Universitet, bygning 1430 lokale 231 Tidspunkt Onsdag den 5. november 2008, kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 6 Referent

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Et DEFF projekt (journal nr.: 2009-023546), januar 2010-maj 2011 Deltagere i projektet: AUB, CBSB, DTIC, KUBIS, RUb, SB og SDUB. Formål

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Dansk Open Access Netværk

Dansk Open Access Netværk Dansk Open Access Netværk en plan for DOANs fortsatte bæredygtighedog udvikling version 0.1-3 maj 2013 Introduktion Dansk Open Access Netværk (DOAN) har siden 2009 været drevet af Danmark Tekniske Informationscenter

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB).

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB). Referat 4. januar 2017 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 6. december, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Hofmeister (Statsbiblioteket),

Læs mere

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Referat af møde mellem bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Tilstede: Hans Beksgaard, Helle Waagner, Thomas Vils Pedersen, Olav W. Bertelsen

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

DEFF Styregruppen Møde 57

DEFF Styregruppen Møde 57 Bo Öhrström, 13. februar 2014 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag d. 6. februar 2014 kl. 10:00-13:00 i mødelokale 1 i Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Deltagere:

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DeIC

Bestyrelsesmøde i DeIC Sekretariatet 13. maj 2013 Gitte Kudsk Bestyrelsesmøde i DeIC Dato: 21. maj 2013 Tid: 10.30 14.30 Sted: DTU Anker Engelundsvej 1 Bygning 101, lokale S09 2800 Kongens Lyngby Til stede: Børge Obel, Helle

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Deltagere: Karin Holland, Helle Ibsen, Birgit Munk Hansen, Tina Morgen Kristensen, Charlotte Brøndum, Anni Søby

Læs mere

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Møde 1 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB) (dag 2), Henning Nielsen (HN), Majken Caroline Jacobsen

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v.

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v. 10. juli 2012 Referat: 13. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 16. april, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Tove Lindhardt Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2009, 17. december 2008 kl. 9.30 14.00, H.C. Andersens Boulevard 2, mødelokale 7 Deltagere: Hans Nielsen, for Bibliotekschefforeningen

Læs mere

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i Styrelsen for Bibliotek og Mediers fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, RUF møde nr. 11 Tid: Fredag d.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

IT-chef møde kl. 13:00-15:30

IT-chef møde kl. 13:00-15:30 Aalborg Universitet Langagervej 2 9220 Aalborg Ø Tlf. 9940 9400 Fax 9815 5531 IT chefgruppen Alice M. Lund IT-projektleder 9940 9344 aml@aub.aau.dk 2011-06-17/aml IT-chef møde 17. 06. 2011 kl. 13:00-15:30

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

DEFF Styregruppen Møde 58

DEFF Styregruppen Møde 58 Referat Bo Öhrström, 26. marts 2014 Revideret BOE, 25. april 2014 Revideret MS, 28. april 2014 Referat af DEFF styregruppemøde tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 11:00-12:00 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 941826 Dato: 11. juni 2012 Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Til stede: Betina, Rogert, Lars og Lone. Peter som designer på vores hjemmeside Afbud: Stefan, Tina & Martin Referent: Betina

Læs mere

SKOLEBESTYRELSE DAGSORDEN. Fokus på kerneydelsen Tydelighed. Dato: 25/10. Tidspunkt: Sted: Urban P(afbud Mohammad, Sanne) Ref.

SKOLEBESTYRELSE DAGSORDEN. Fokus på kerneydelsen Tydelighed. Dato: 25/10. Tidspunkt: Sted: Urban P(afbud Mohammad, Sanne) Ref. SKOLEBESTYRELSE Fokus på kerneydelsen Tydelighed DAGSORDEN Dato: 25/10 Tidspunkt: 16.30 19.00 Sted: Urban P(afbud Mohammad, Sanne) Ref.: THABR Punkt Overskrift Beslutning Drøftelse Orientring Noter / beslutningsreferat

Læs mere

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Per Dahl (lokalklub 8), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen (lokalklub 13)) Olav Bertelsen

Læs mere

DEFF-styregruppen Kort referat Møde 44

DEFF-styregruppen Kort referat Møde 44 Referat Referat af DEFF styregruppemøde den 28. februar 2011 kl. 10:30-13:45 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Jens Thorhauge (JTH), Carsten Riis (CR), Peter

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et nyt fast punkt: Opfølgning fra sidste møde

1. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et nyt fast punkt: Opfølgning fra sidste møde Møde den: 30.11.2011 AU,Teknisk Forvaltning bygning 5128-215 UNI-lab projektgruppe REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK Anders Roed (AR) SUN, Lars Mitens (LM) SUN, Christina Breddam (CB) DJF, Bjarne

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere