Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena."

Transkript

1 Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens opfattelse vil være lovlig, forudsat at kommunen sikrer sig, at kommunen betaler markedsprisen. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Sendt pr e-post Vedr.: Kommunens sagsnr Københavns Kommune har ved brev af 29. februar 2008 anmodet statsforvaltningen om en vejledende udtalelse vedrørende kommunens engagement i en multiarena. Sagsfremstilling Kommunen har i anmodningen oplyst, at Borgerrepræsentationen den 9. februar 2006 besluttede at reservere et ekstraordinært udbytte fra Bella Center A/S på ca. 38,5 mio. kr. til en eventuel multiarena. Endvidere blev provenuet forbundet med kommunens salg af aktier i Bella Center A/S på godt 100 mio. kr. tillige med yderligere midler reserveret til en eventuel multiarena i budgetaftalen for Københavns Kommune har således reserveret i alt 200 mio. kr. til realisering af en multiarena i København. Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med advokataktieselskabet Horten foretaget nærmere undersøgelser af, på hvilken måde en kommune kan engagere sig i en multiarena. Det må påregnes også selv om ejerskab til multiarenaen og driften fordeles mellem to juridiske personer at en multiarena vil have et kommercielt tilsnit, hvilket som udgangspunkt uden positiv hjemmel hindrer kommunalt medejerskab eller støtte. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /343 SAGSBEHANDLER:LSCKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Det er imidlertid kommunens opfattelse, at det er en saglig og lovlig kommunal opgave at medvirke til, at der tilvejebringes en multiarena, som gennem større koncert- og idrætsbegivenheder vil styrke hovedstaden som en international metropol og være et oplevelsestilbud til glæde

2 for kommunens indbyggere. En multiarena vil endvidere være et centralt kultursted i Ørestadsregionen og i forhold til turister. Nævnte saglige kommunale interesser støttes dels på de kommunale grundsætninger, dels på principperne i lov om erhvervsfremme. Der henvises vedrørende foranstående til principperne i Statsamtet Københavns udtalelse i den såkaldte MTV-sag. Kommunen har som led i realiseringen af en multiarena overvejet et udbud efter en såkaldt "købs-/lånemodel". Købs-/lånemodellen, der er beskrevet indgående i et til kommunens anmodning vedlagt notat, går i korthed ud på, at kommunen udbyder en kapital på op til 200 mio. kr. til en privat aktør, der vil påtage sig at opføre og drive en multiarena i København. Kommunen vil i forbindelse med udbudet stille særlige krav til f.eks. multiarenaens faciliteter og karakteren af arrangementer. Kommunen vil tillige lægge vægt på, at multiarenaen får en karakter, som også når der bortses fra arrangementer vil være et udflugtsmål. Kommunen forventer ikke umiddelbart selv at skulle leje timer i multiarenaen. Den udbudte kapital vil blive ydet som et lån, som er rente- og afdragsfrit i en nærmere aftalt periode, jf. nedenfor. Lånet sikres med pant i multiarenaen inden for en sikkerhedsmargin på % af anlægsudgifterne. Det er hensigten med udbuddet, at værdien af rente- og afdragsfriheden er kommunens betaling for, at multiarenaen står til rådighed for og anvendes til sådanne arrangementer mod lejebetaling fra den enkelte arrangør som kommunen lovligt kan engagere sig i, og dermed også opfylder de særlige indretningskrav, som kommunen stiller i forbindelse med udbuddet. Markedsprisen for disse ydelser sikres ved, at det er et konkurrenceparameter, hvor meget kommunen får med hensyn til indretning og arrangementer for værdien af rente- og afdragsfriheden af det udbudte lån. Lånet vil blive krævet tilbagebetalt efter 30 år, og da ved halvårlige terminer over en 20-årig periode, dog således at nævnte perioder kan afkortes. Overvejelser om mulig konvertering til aktier er opgivet, bl.a. med henvisning til karakteren af en multiarenas virksomhed (kommercielle aktiviteter). Det er med henvisning til ovenstående kommunens opfattelse, at et kommunalt engagement i en multiarena i København kan ske i medfør kommunalfuldmagten og principperne i lov om erhvervsfremme. SIDE 2

3 Henset til de involverede værdier ønsker kommunen imidlertid vished omkring, at ovennævnte model for kommunens engagement ikke giver anledning til bemærkninger fra Statsforvaltningen Hovedstadens side. Kommunen har endvidere oplyst, at Kulturministeriet via Sport Event Denmark foretager et udbud i foråret Dette udbud kan have interesse for eventuelle tilbudsgivere i forhold til kommunens udbud. Derfor har kommunen besluttet at igangsætte udbudet med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse. Borgerrepræsentationen ville tage stilling til sagen den 3. april I udbudsbetingelserne er blandt andet anført, at: 1. EN MULTIARENA I KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Kommune har ca indbyggere. I Storkøbenhavn bor der omkring 1 mio. mennesker. København har en række faciliteter herunder Parken, Forum, Bella Center som anvendes til større sportsbegivenheder, koncerter mv. Der mangler imidlertid faciliteter, som giver mulighed for at huse de største sports- og kulturbegivenheder under optimale forhold. En multiarena vil være et centralt kultursted i Øresundsregionen og i forhold til turister og vil styrke København som international metropol. Københavns Kommune har derfor besluttet at reservere et beløb på 200 mio. kr. til brug for etablering af en multifunktionel arena i Københavns Kommune med plads til personer. 2. LÅNEFACILITET TIL ETABLERING AF MULTIARENA Efter overvejelse af forskellige modeller og undersøgelse af bl.a. de regulatoriske rammer har Københavns Kommune besluttet, at de kommunale midler vil blive stillet til rådighed i form af en lånefacilitet til etablering af en multiarena. Faciliteten er et lån på op til 200 mio. kr., der mod sikkerhed udlånes på vilkår om rente- og afdragsfrihed i en periode på op til 30 år. Til gengæld skal multiarenaen indtil lånet er fuldt tilbagebetalt i nærmere fastsat omfang anvendes inden for de nærmere specificerede formål, som Københavns Kommune lovligt kan engagere sig i forhold til. Låntageren kan herudover anvende arenaen til andre formål. SIDE 3

4 Københavns Kommunes engagement vil være begrænset til lånefaciliteten. Låntager skal således i eget navn og for egen risiko og regning sikre opførelse og drift af multiarenaen inden for de aftalte rammer, ligesom låntager skal være ejer af multiarenaen. Det er i udbudsmaterialet bemærket, at grunden til arenaen skal tilvejebringes af tilbudsgiver, idet Københavns Kommune ikke stiller offentlige arealer eller andet grundareal til rådighed. Det er endvidere vedrørende kommunens krav i relation til multiarenaens funktion anført, at: Københavns Kommune må kun anvende sine midler på lovlige kommunale formål. Det skal derfor sikres, at Kommunen til gengæld for lånet opnår, at multiarenaen i nærmere bestemt omfang står til rådighed for og anvendes til den type arrangementer, som er lovlige kommunale formål, indtil lånet inkl. renter er fuldt tilbagebetalt. Der vil således være tale om, at Københavns Kommune gennem de særligt gunstige lånevilkår sikrer sig, at der etableres en multiarena, og at denne er indrettet med henblik på samt står til rådighed for og anvendes i et nærmere bestemt omfang til bestemte typer af arrangementer. Den type arrangementer, som Kommunen har hjemmel til og her ønsker at anvende midler til, omfatter (herefter øremærkede arrangementer ): Sportsstævner/-arrangementer. Kulturarrangementer som koncerter (primært rettet mod rock/pop/underholdning), teater- og musikforestillinger, filmforevisninger, kulturudstillinger. Det skal pointeres, at Københavns Kommune i den aktuelle sammenhæng kun ønsker at bidrage til sports- og kulturarrangementer af en vis lødighed og interesse for almenhedens fritids- og kulturliv. Heri ligger bl.a., at man ikke ønsker at bidrage til arrangementer rettet mod erhvervslivet eller til arrangementer af politisk eller religiøs karakter. Hvis der på et tidspunkt måtte opstå tvivl om udstrækningen af sports- og kulturarrangementer i forhold til lovgrundlaget for Kommunens engagement, vil tvivlen i praksis bero på en fortolkning hos de kompetente myndigheder, Erhvervs- og Byggestyrelsen i forhold til erhvervsfremmeloven og Statsforvaltningen Hovedstaden i relation til kommunalfuldmagtsreglerne. Det bemærkes, at den enkelte arrangør på sædvanlig vis skal betale leje for sin brug af multiarenaen, også inden for de SIDE 4

5 øremærkede arrangementer. Københavns Kommunes bidrag i form af de særdeles gunstige lånevilkår medfører således ikke, at multiarenaen skal stilles til rådighed for de øremærkede arrangementer vederlagsfrit eller til en rabatpris eller i øvrigt på særligt gunstige vilkår for arrangøren. Forpligtelserne overfor Københavns Kommune står ikke i vejen for, at låntager kan anvende multiarenaen til andre formål, når blot andelen af øremærkede arrangementer overholdes. Vedrørende krav til låntager er blandt andet anført, at: Det er et krav, at låntager (projektselskabet) er ejer af multiarenaen, og at låntager ikke udøver og heller ikke har udøvet andre aktiviteter end opførelse og drift af multiarenaen Låntager skal endvidere have ansvaret for multiarenaens drift, medmindre Københavns Kommune godkender en overladelse af driftsansvaret til andre Endvidere skal låntager være organiseret som et aktieselskab eller i anden retlig form, hvorved sikres, at låntager ikke påføres forpligtelser som følge af andre aktiviteter end låntagers egne, og at der er klarhed og gennemsigtighed om de regulatoriske rammer og låntagers organisatoriske og økonomiske forhold. Som udgangspunkt gælder der krav om, at låntager senest ved låneaftalens indgåelse skal være stiftet med en stiftelseskapital på mindst 10 mio. kr. Om tildelingskriterierne er anført følgende: 3.1 Kriteriernes indhold Københavns Kommune vil vælge det tilbud, som er det økonomisk mest fordelagtige bedømt ud fra følgende delkriterier: a) Det lånebeløb (max 200 mio. kr.), som ønskes stillet til rådighed i en periode. b) De øremærkede arrangementer, som multiarenaen vil blive anvendt til hvert år, indtil lånet inkl. renter er fuldt tilbagebetalt, modsvarende Kommunens ydelse. c) Leveringssikkerhed i relation til opførelse og drift af multiarenaen. d) Arenaens placering i forhold til trafikinfrastruktur, herunder kollektiv transport, samt parkeringsfaciliteter. e) Arenaens funktionelle udformning (ud over de stillede krav), herunder i relation til accessoriske faciliteter. f) Forventet tidspunkt for idriftsætning. SIDE 5

6 g) Arenaens særlige arkitektoniske kvaliteter, herunder som vartegn for København. De enkelte delkriterier a)-g) er uddybet i udbudsmaterialet, hvor det ad kriterium a) er anført: Størrelsen af det lånebeløb, som ønskes stillet til rådighed (max 200 mio. DKK), vil indgå i vurderingen af tilbuddene i sammenhæng med det tilbudte antal arrangementsdage, jf. kriterium b). Endvidere vil indgå varigheden af den rente- og afdragsfri periode, som tilbudsgiveren ønsker (max 30 år). Københavns Kommune vil derved ud fra et renteskøn baseret på den af nedenstående faktorer, som er relevant ud fra den ønskede rente- og afdragsfri periode, foretage en beregning af den mistede renteindtægt vedr. det efterspurgte lånebeløb. [Skema]. Ad kriterium b) er anført: Antallet af arrangementer vil blive bedømt ud fra det tilbudte antal arrangementsdage inden for de øremærkede arrangementer, dvs. inden for sports- og kulturarrangementer Ved en arrangementsdag forstås en dag, hvor der foregår en sports- eller kulturaktivitet med adgang for offentligheden, og som involverer multiarenaen som facilitet (og ikke blot mindre tilknyttede lokaler/arealer, uden at det dog på den anden side kræves, at hele multiarenaen anvendes). [ ] En arrangementsdag kan også være dage, hvor låntager har overladt andre retten til at anvise arrangementer/arrangør. Ved bedømmelsen vil Københavns Kommune endvidere tillægge det betydning, om de tilbudte arrangementsdage er fordelt i en sådan grad mellem sportsarrangementer og kulturarrangementer, at man kan forvente en hensigtsmæssig indretning af arenaen og en hensigtsmæssig disponering af dens drift og ikke en ensidig tilgodeseelse af fx sportsarrangementer. Ad kriterium e) er bl.a. anført, at da de af Københavns Kommune fastsatte grund- og detailkrav er af overordnet karakter, vil bedømmelsen af, om kravene vil blive opfyldt ved den tilbudte multiarena, nødvendigvis omfatte et skøn. Der er nævnt en række punkter, som bedømmelsen efter delkriteriet om funktionel udformning vil omfatte, herunder om der vil være et godt udsyn fra alle pladser, om der vil være en mangfoldighed af accessoriske tilbud i tilknyt- SIDE 6

7 ning til arenaen, og om der tilbydes ishockeyfaciliteter og svømmefaciliteter. Ad kriterium g) er bl.a. anført, at i det omfang den tilbudte arena har særlige arkitektoniske kvaliteter, herunder i særlig grad må forventes at blive et vartegn for København, vil dette vægte til fordel for tilbuddet. Heri ligger nærmere bl.a. om der ved arenaens arkitektur er taget hensyn til, at arenaen har en stor synlighed i indflyvningen til byen og i den sædvanlige tv-optagelse fra helikopter til introduktion af store sportsbegivenheder i arenaen og om arenaen kan forventes at have en arkitektur i verdensklasse. Det er endvidere anført, hvorledes kommunen vil vægte delkriterierne a)-g) indbyrdes. Det fremgår desuden af udbudsmaterialet, at kommunen har besluttet at afholde udbuddet som et udbud efter EU s udbudsdirektiv. På møde i statsforvaltningen den 9. april 2008 har kommunen blandt andet supplerende oplyst følgende: - Der vil være tale om en multiarena, hvor der primært skal være idrætsarrangementer og derudover arrangementer inden for kultur/musik. Det er ikke meningen, at der skal være konferencer, eller at kommunen vil anvende arenaen til egne arrangementer. - Kommunens ydelse består i et rente- og afdragsfrit lån på maksimalt 200 mio. kr. Værdien heraf og værdien af modydelsen er begge konkurrenceparametre i kommunens udbud af ydelsen kommunen vil kunne se på buddene, hvad kommunen får for ydelsen, og udbuddet vil vise, hvad markedsprisen er. - Der er ikke tale om, at der faktisk kun er en tilbudsgiver, således at der ikke er tale om et reélt udbud kommunen tror, at der måske er 3-5 potentielle tilbudsgivere, herunder fra udlandet. - Man er helt uden for lov om erhvervsfremme. Statsforvaltningens kompetence Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48 i den kommunale styrelseslov. SIDE 7

8 Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Efter 50 i den kommunale styrelseslov kan statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Efter denne bestemmelse kan statsforvaltningen også efter anmodning fra kommunen afgive en vejledende udtalelse om lovligheden af en påtænkt kommunal disposition, inden kommunen træffer en beslutning. En sådan vejledende udtalelse omhandler alene lovligheden af en kommunal disposition i henhold til den lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen er beføjet til at prøve i medfør af 48 i den kommunale styrelseslov. Statsforvaltningens udtalelse Kommunerne har i medfør af kommunalfuldmagten uden egentlig lovhjemmel adgang til at foretage visse dispositioner af økonomisk karakter. De økonomiske dispositioner, som kommunen er bemyndiget til at foretage på grundlag af kommunalfuldmagten, går typisk ud på at stille forskellige former for ydelser til rådighed for borgerne. Ydelser kan bestå i at stille indretninger som f.eks. musikhuse og parker til rådighed for borgerne. I kommunalfuldmagten ligger et krav om, at de opgaver en kommunen påtager sig med hjemmel heri, skal være af almennyttig karakter, det vil sige, at kommunens foranstaltninger skal have et generelt sigte og være rettet til borgerne i almindelighed. En kommune kan kun udføre eller støtte en aktivitet i det omfang, der er en kommunal interesse i aktiviteten. Det antages efter praksis, at kommunalfuldmagten bl.a. giver hjemmel til at støtte idrætsformål, borgernes fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter som teater, musik og lignende samt at fremme turismen i kommunen. En kommune kan for eksempel tilvejebringe et idrætsanlæg og stille dette til rådighed for professionelle sportsklubber med henblik på at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende sportskampe. Endvidere kan en kommunal opførelse af et sportsanlæg have et turistfremmende formål. Kommunen må normalt ikke handle med indtjeningsformål for øje, medmindre der er lovhjemmel hertil. SIDE 8

9 Som hovedregel kan en kommune ikke uden lovhjemmel yde økonomisk støtte i form af tilskud, lån, garantistillelse eller lignende til enkelte erhvervsvirksomheder. Baggrunden for forbuddet er dels risikoen for at påvirke konkurrencen i den private sektor (konkurrenceforvridning), dels at kommuner ikke må begunstige enkelte virksomheder. Denne hovedregel er dog undergivet den modifikation, at kommunen kan yde individuel økonomisk støtte til en privat erhvervsvirksomhed i det omfang, der herved varetages en lovlig kommunal interesse. Kommunen kan kun yde støtte til en privat virksomheds opgavevaretagelse for så vidt, at kommunen selv kunne varetage den pågældende opgave. Hvis den private virksomhed varetager andre opgaver, som kommunen ikke yder støtte til, skal det sikres, at den kommunale støtte alene anvendes til den af kommunen støttede opgave. Støtten skal med andre ord øremærkes til den pågældende opgave. Hvis en virksomhed både varetager opgaver, som kommunen lovligt kan støtte, og opgaver, som kommunen ikke kan støtte, har kommunen efter almindelig opfattelse ikke adgang til at yde støtte til anlæg af virksomheden. Det skyldes, at det ved anlægsstøtte ikke er muligt at øremærke støtten således, at den alene kommer opgaver af kommunal interesse til gode. Det er endvidere en betingelse for kommunal støtte til en opgavevaretagelse, at den private ikke opnår et unormalt stort udbytte. Det hænger sammen med, at det ikke er meningen, at kommunen skal anvende sine økonomiske midler til at sikre private en økonomisk genvist på kommunens bekostning. Der må ikke blive tale om understøttelse af virksomheder, der rækker ud over den kommunale interesse. Kommunalbestyrelsen skal derfor sikre, at udbyttebetalingen fra en støttet privat virksomhed bliver af begrænset omfang. Endelig gælder, at når en privat virksomhed modtager økonomisk støtte fra en kommune til udførelse af en opgave, må kommunen sikre, at den private virksomhed varetager den pågældende opgave efter samme retningslinjer, som kommunen ville have været forpligtet til, hvis den selv havde varetaget opgaven. Dette indebærer bl.a., at den ydelse, som opgaven omfatter, som udgangspunkt skal stå åben for alle. Det bemærkes, at en kommune også som led i sin opgavevaretagelse kan købe varer og tjenesteydelser evt. efter udbud hos private virksomheder. Den væsentligste forskel mellem støtte til virksomheder (omhandlet i det SIDE 9

10 ovenstående) og køb af ydelser m.v. er, at sidstnævnte i modsætning til førstnævnte er et forretningsmæssigt forhold. Dette indebærer, at der ved køb af ydelser ikke er noget til hinder for, at den private virksomhed ved betalingen fra kommunen opnår en betydelig fortjeneste, blot den pris, der fører til fortjenesten, er markedsprisen. Aftalen skal således indgås på markedsvilkår, hvilket indebærer, at kommunen skal sikre sig, at den modtager modydelser af en værdi, der mindst svarer til den pris, kommunen betaler. Når en opgave overlades til en privat, må visse betingelser være opfyldt. Udførelsen af opgaven må ske således, at ydelsen står til rådighed for borgerne på samme måde, som hvis kommunen selv udførte den. Endvidere må det kræves, at kommunalbestyrelsen fører kontrol med, at opgaven udføres tilfredsstillende. Der henvises til Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. af Karsten Revsbech, 2005, s. 163 ff, 228 ff og 273 ff. Det er statsforvaltningens opfattelse, at de opgaver, vinderen af udbudet skal varetage, er opgaver, som Københavns Kommune lovligt kan støtte med hjemmel i kommunalfuldmagten, idet der er tale om idrætsarrangementer og aktiviteter af kulturel karakter, og idet en multiarena må anses for at være turistfremmende for København. Statsforvaltningen finder imidlertid ikke, at Københavns Kommune lovligt kan yde støtte til den virksomhed, som vinder udbudet. Vi har herved lagt vægt på, at låntageren ud over de nærmere specificerede formål, som Københavns Kommune lovligt kan engagere sig i forhold til, kan anvende arenaen til andre formål, og at multiarenaen efter det oplyste vil have et kommercielt tilsnit. Vi finder herefter ikke, at den betingelse for ydelse af støtte, at udbyttebetalingen fra den støttede virksomhed alene bliver af begrænset omfang, med sikkerhed kan anses for opfyldt. Vi har endvidere lagt vægt på, at låntager skal opføre multiarenaen, hvorfor der efter statsforvaltningens opfattelse vil være tale om anlægsstøtte, hvilket ikke er lovligt, når virksomheden både varetager opgaver, som kommunen lovligt kan støtte, og kan anvende arenaen til formål, som kommunen ikke kan støtte. Københavns Kommunes engagement i en multiarena ved udbud af et rente- og afdragsfrit lån på maksimalt 200 SIDE 10

11 mio. kr. til opførelse og arrangementer i en multiarena på de af kommunen nærmere angivne vilkår kan imidlertid efter statsforvaltningens opfattelse sidestilles med køb af en ydelse, hvilket, som det fremgår ovenfor, er anerkendt i teori og praksis. Statsforvaltningen har herved lagt til grund, at der i forbindelse med kommunens accept af det vindende tilbud sker en nærmere præcisering af, hvilke konkrete ydelser kommunen er berettiget til som modydelse for lånefaciliteten. Værdien af et rente- og afdragsfrit lån på maksimalt 200 mio. kr. og værdien af modydelsen er begge konkurrenceparametre i kommunens udbud af ydelsen og kan derfor ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Det er derfor ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger muligt for statsforvaltningen at vurdere, om kommunens ydelse (lånefaciliteten) er markedsprisen for den ydelse, kommunen får fra den vindende tilbudsgiver. Statsforvaltningen kan derfor alene udtale, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens opfattelse vil være lovlig, forudsat at kommunen sikrer sig, at kommunen betaler markedsprisen. Dette betyder efter statsforvaltningens opfattelse, at hvis der kommer færre end de af kommunen forudsatte 3-5 bud, må kommunen indhente en uvildig vurdering af, om kommunen modtager modydelser af en værdi, der mindst svarer til den pris, kommunen betaler. Det bemærkes, at det fremgår af styrelseslovens 48, stk. 3, at statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til, om kommunens engagement i en multiarena strider mod udbudsretlige regler, idet endelige afgørelser om konkrete udbudsretlige forhold henhører under Klagenævnet for Udbud og domstolene, herunder EFdomstolen. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på Internettet (www.statsforvaltning.dk). SIDE 11

12 Kopi af udtalelsen er sendt til Velfærdsministeriet til orientering. Med venlig hilsen Lone B. Christensen kontorchef Louise Schmidt fuldmægtig SIDE 12

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere