Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena."

Transkript

1 Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens opfattelse vil være lovlig, forudsat at kommunen sikrer sig, at kommunen betaler markedsprisen. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Sendt pr e-post Vedr.: Kommunens sagsnr Københavns Kommune har ved brev af 29. februar 2008 anmodet statsforvaltningen om en vejledende udtalelse vedrørende kommunens engagement i en multiarena. Sagsfremstilling Kommunen har i anmodningen oplyst, at Borgerrepræsentationen den 9. februar 2006 besluttede at reservere et ekstraordinært udbytte fra Bella Center A/S på ca. 38,5 mio. kr. til en eventuel multiarena. Endvidere blev provenuet forbundet med kommunens salg af aktier i Bella Center A/S på godt 100 mio. kr. tillige med yderligere midler reserveret til en eventuel multiarena i budgetaftalen for Københavns Kommune har således reserveret i alt 200 mio. kr. til realisering af en multiarena i København. Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med advokataktieselskabet Horten foretaget nærmere undersøgelser af, på hvilken måde en kommune kan engagere sig i en multiarena. Det må påregnes også selv om ejerskab til multiarenaen og driften fordeles mellem to juridiske personer at en multiarena vil have et kommercielt tilsnit, hvilket som udgangspunkt uden positiv hjemmel hindrer kommunalt medejerskab eller støtte. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /343 SAGSBEHANDLER:LSCKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Det er imidlertid kommunens opfattelse, at det er en saglig og lovlig kommunal opgave at medvirke til, at der tilvejebringes en multiarena, som gennem større koncert- og idrætsbegivenheder vil styrke hovedstaden som en international metropol og være et oplevelsestilbud til glæde

2 for kommunens indbyggere. En multiarena vil endvidere være et centralt kultursted i Ørestadsregionen og i forhold til turister. Nævnte saglige kommunale interesser støttes dels på de kommunale grundsætninger, dels på principperne i lov om erhvervsfremme. Der henvises vedrørende foranstående til principperne i Statsamtet Københavns udtalelse i den såkaldte MTV-sag. Kommunen har som led i realiseringen af en multiarena overvejet et udbud efter en såkaldt "købs-/lånemodel". Købs-/lånemodellen, der er beskrevet indgående i et til kommunens anmodning vedlagt notat, går i korthed ud på, at kommunen udbyder en kapital på op til 200 mio. kr. til en privat aktør, der vil påtage sig at opføre og drive en multiarena i København. Kommunen vil i forbindelse med udbudet stille særlige krav til f.eks. multiarenaens faciliteter og karakteren af arrangementer. Kommunen vil tillige lægge vægt på, at multiarenaen får en karakter, som også når der bortses fra arrangementer vil være et udflugtsmål. Kommunen forventer ikke umiddelbart selv at skulle leje timer i multiarenaen. Den udbudte kapital vil blive ydet som et lån, som er rente- og afdragsfrit i en nærmere aftalt periode, jf. nedenfor. Lånet sikres med pant i multiarenaen inden for en sikkerhedsmargin på % af anlægsudgifterne. Det er hensigten med udbuddet, at værdien af rente- og afdragsfriheden er kommunens betaling for, at multiarenaen står til rådighed for og anvendes til sådanne arrangementer mod lejebetaling fra den enkelte arrangør som kommunen lovligt kan engagere sig i, og dermed også opfylder de særlige indretningskrav, som kommunen stiller i forbindelse med udbuddet. Markedsprisen for disse ydelser sikres ved, at det er et konkurrenceparameter, hvor meget kommunen får med hensyn til indretning og arrangementer for værdien af rente- og afdragsfriheden af det udbudte lån. Lånet vil blive krævet tilbagebetalt efter 30 år, og da ved halvårlige terminer over en 20-årig periode, dog således at nævnte perioder kan afkortes. Overvejelser om mulig konvertering til aktier er opgivet, bl.a. med henvisning til karakteren af en multiarenas virksomhed (kommercielle aktiviteter). Det er med henvisning til ovenstående kommunens opfattelse, at et kommunalt engagement i en multiarena i København kan ske i medfør kommunalfuldmagten og principperne i lov om erhvervsfremme. SIDE 2

3 Henset til de involverede værdier ønsker kommunen imidlertid vished omkring, at ovennævnte model for kommunens engagement ikke giver anledning til bemærkninger fra Statsforvaltningen Hovedstadens side. Kommunen har endvidere oplyst, at Kulturministeriet via Sport Event Denmark foretager et udbud i foråret Dette udbud kan have interesse for eventuelle tilbudsgivere i forhold til kommunens udbud. Derfor har kommunen besluttet at igangsætte udbudet med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse. Borgerrepræsentationen ville tage stilling til sagen den 3. april I udbudsbetingelserne er blandt andet anført, at: 1. EN MULTIARENA I KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Kommune har ca indbyggere. I Storkøbenhavn bor der omkring 1 mio. mennesker. København har en række faciliteter herunder Parken, Forum, Bella Center som anvendes til større sportsbegivenheder, koncerter mv. Der mangler imidlertid faciliteter, som giver mulighed for at huse de største sports- og kulturbegivenheder under optimale forhold. En multiarena vil være et centralt kultursted i Øresundsregionen og i forhold til turister og vil styrke København som international metropol. Københavns Kommune har derfor besluttet at reservere et beløb på 200 mio. kr. til brug for etablering af en multifunktionel arena i Københavns Kommune med plads til personer. 2. LÅNEFACILITET TIL ETABLERING AF MULTIARENA Efter overvejelse af forskellige modeller og undersøgelse af bl.a. de regulatoriske rammer har Københavns Kommune besluttet, at de kommunale midler vil blive stillet til rådighed i form af en lånefacilitet til etablering af en multiarena. Faciliteten er et lån på op til 200 mio. kr., der mod sikkerhed udlånes på vilkår om rente- og afdragsfrihed i en periode på op til 30 år. Til gengæld skal multiarenaen indtil lånet er fuldt tilbagebetalt i nærmere fastsat omfang anvendes inden for de nærmere specificerede formål, som Københavns Kommune lovligt kan engagere sig i forhold til. Låntageren kan herudover anvende arenaen til andre formål. SIDE 3

4 Københavns Kommunes engagement vil være begrænset til lånefaciliteten. Låntager skal således i eget navn og for egen risiko og regning sikre opførelse og drift af multiarenaen inden for de aftalte rammer, ligesom låntager skal være ejer af multiarenaen. Det er i udbudsmaterialet bemærket, at grunden til arenaen skal tilvejebringes af tilbudsgiver, idet Københavns Kommune ikke stiller offentlige arealer eller andet grundareal til rådighed. Det er endvidere vedrørende kommunens krav i relation til multiarenaens funktion anført, at: Københavns Kommune må kun anvende sine midler på lovlige kommunale formål. Det skal derfor sikres, at Kommunen til gengæld for lånet opnår, at multiarenaen i nærmere bestemt omfang står til rådighed for og anvendes til den type arrangementer, som er lovlige kommunale formål, indtil lånet inkl. renter er fuldt tilbagebetalt. Der vil således være tale om, at Københavns Kommune gennem de særligt gunstige lånevilkår sikrer sig, at der etableres en multiarena, og at denne er indrettet med henblik på samt står til rådighed for og anvendes i et nærmere bestemt omfang til bestemte typer af arrangementer. Den type arrangementer, som Kommunen har hjemmel til og her ønsker at anvende midler til, omfatter (herefter øremærkede arrangementer ): Sportsstævner/-arrangementer. Kulturarrangementer som koncerter (primært rettet mod rock/pop/underholdning), teater- og musikforestillinger, filmforevisninger, kulturudstillinger. Det skal pointeres, at Københavns Kommune i den aktuelle sammenhæng kun ønsker at bidrage til sports- og kulturarrangementer af en vis lødighed og interesse for almenhedens fritids- og kulturliv. Heri ligger bl.a., at man ikke ønsker at bidrage til arrangementer rettet mod erhvervslivet eller til arrangementer af politisk eller religiøs karakter. Hvis der på et tidspunkt måtte opstå tvivl om udstrækningen af sports- og kulturarrangementer i forhold til lovgrundlaget for Kommunens engagement, vil tvivlen i praksis bero på en fortolkning hos de kompetente myndigheder, Erhvervs- og Byggestyrelsen i forhold til erhvervsfremmeloven og Statsforvaltningen Hovedstaden i relation til kommunalfuldmagtsreglerne. Det bemærkes, at den enkelte arrangør på sædvanlig vis skal betale leje for sin brug af multiarenaen, også inden for de SIDE 4

5 øremærkede arrangementer. Københavns Kommunes bidrag i form af de særdeles gunstige lånevilkår medfører således ikke, at multiarenaen skal stilles til rådighed for de øremærkede arrangementer vederlagsfrit eller til en rabatpris eller i øvrigt på særligt gunstige vilkår for arrangøren. Forpligtelserne overfor Københavns Kommune står ikke i vejen for, at låntager kan anvende multiarenaen til andre formål, når blot andelen af øremærkede arrangementer overholdes. Vedrørende krav til låntager er blandt andet anført, at: Det er et krav, at låntager (projektselskabet) er ejer af multiarenaen, og at låntager ikke udøver og heller ikke har udøvet andre aktiviteter end opførelse og drift af multiarenaen Låntager skal endvidere have ansvaret for multiarenaens drift, medmindre Københavns Kommune godkender en overladelse af driftsansvaret til andre Endvidere skal låntager være organiseret som et aktieselskab eller i anden retlig form, hvorved sikres, at låntager ikke påføres forpligtelser som følge af andre aktiviteter end låntagers egne, og at der er klarhed og gennemsigtighed om de regulatoriske rammer og låntagers organisatoriske og økonomiske forhold. Som udgangspunkt gælder der krav om, at låntager senest ved låneaftalens indgåelse skal være stiftet med en stiftelseskapital på mindst 10 mio. kr. Om tildelingskriterierne er anført følgende: 3.1 Kriteriernes indhold Københavns Kommune vil vælge det tilbud, som er det økonomisk mest fordelagtige bedømt ud fra følgende delkriterier: a) Det lånebeløb (max 200 mio. kr.), som ønskes stillet til rådighed i en periode. b) De øremærkede arrangementer, som multiarenaen vil blive anvendt til hvert år, indtil lånet inkl. renter er fuldt tilbagebetalt, modsvarende Kommunens ydelse. c) Leveringssikkerhed i relation til opførelse og drift af multiarenaen. d) Arenaens placering i forhold til trafikinfrastruktur, herunder kollektiv transport, samt parkeringsfaciliteter. e) Arenaens funktionelle udformning (ud over de stillede krav), herunder i relation til accessoriske faciliteter. f) Forventet tidspunkt for idriftsætning. SIDE 5

6 g) Arenaens særlige arkitektoniske kvaliteter, herunder som vartegn for København. De enkelte delkriterier a)-g) er uddybet i udbudsmaterialet, hvor det ad kriterium a) er anført: Størrelsen af det lånebeløb, som ønskes stillet til rådighed (max 200 mio. DKK), vil indgå i vurderingen af tilbuddene i sammenhæng med det tilbudte antal arrangementsdage, jf. kriterium b). Endvidere vil indgå varigheden af den rente- og afdragsfri periode, som tilbudsgiveren ønsker (max 30 år). Københavns Kommune vil derved ud fra et renteskøn baseret på den af nedenstående faktorer, som er relevant ud fra den ønskede rente- og afdragsfri periode, foretage en beregning af den mistede renteindtægt vedr. det efterspurgte lånebeløb. [Skema]. Ad kriterium b) er anført: Antallet af arrangementer vil blive bedømt ud fra det tilbudte antal arrangementsdage inden for de øremærkede arrangementer, dvs. inden for sports- og kulturarrangementer Ved en arrangementsdag forstås en dag, hvor der foregår en sports- eller kulturaktivitet med adgang for offentligheden, og som involverer multiarenaen som facilitet (og ikke blot mindre tilknyttede lokaler/arealer, uden at det dog på den anden side kræves, at hele multiarenaen anvendes). [ ] En arrangementsdag kan også være dage, hvor låntager har overladt andre retten til at anvise arrangementer/arrangør. Ved bedømmelsen vil Københavns Kommune endvidere tillægge det betydning, om de tilbudte arrangementsdage er fordelt i en sådan grad mellem sportsarrangementer og kulturarrangementer, at man kan forvente en hensigtsmæssig indretning af arenaen og en hensigtsmæssig disponering af dens drift og ikke en ensidig tilgodeseelse af fx sportsarrangementer. Ad kriterium e) er bl.a. anført, at da de af Københavns Kommune fastsatte grund- og detailkrav er af overordnet karakter, vil bedømmelsen af, om kravene vil blive opfyldt ved den tilbudte multiarena, nødvendigvis omfatte et skøn. Der er nævnt en række punkter, som bedømmelsen efter delkriteriet om funktionel udformning vil omfatte, herunder om der vil være et godt udsyn fra alle pladser, om der vil være en mangfoldighed af accessoriske tilbud i tilknyt- SIDE 6

7 ning til arenaen, og om der tilbydes ishockeyfaciliteter og svømmefaciliteter. Ad kriterium g) er bl.a. anført, at i det omfang den tilbudte arena har særlige arkitektoniske kvaliteter, herunder i særlig grad må forventes at blive et vartegn for København, vil dette vægte til fordel for tilbuddet. Heri ligger nærmere bl.a. om der ved arenaens arkitektur er taget hensyn til, at arenaen har en stor synlighed i indflyvningen til byen og i den sædvanlige tv-optagelse fra helikopter til introduktion af store sportsbegivenheder i arenaen og om arenaen kan forventes at have en arkitektur i verdensklasse. Det er endvidere anført, hvorledes kommunen vil vægte delkriterierne a)-g) indbyrdes. Det fremgår desuden af udbudsmaterialet, at kommunen har besluttet at afholde udbuddet som et udbud efter EU s udbudsdirektiv. På møde i statsforvaltningen den 9. april 2008 har kommunen blandt andet supplerende oplyst følgende: - Der vil være tale om en multiarena, hvor der primært skal være idrætsarrangementer og derudover arrangementer inden for kultur/musik. Det er ikke meningen, at der skal være konferencer, eller at kommunen vil anvende arenaen til egne arrangementer. - Kommunens ydelse består i et rente- og afdragsfrit lån på maksimalt 200 mio. kr. Værdien heraf og værdien af modydelsen er begge konkurrenceparametre i kommunens udbud af ydelsen kommunen vil kunne se på buddene, hvad kommunen får for ydelsen, og udbuddet vil vise, hvad markedsprisen er. - Der er ikke tale om, at der faktisk kun er en tilbudsgiver, således at der ikke er tale om et reélt udbud kommunen tror, at der måske er 3-5 potentielle tilbudsgivere, herunder fra udlandet. - Man er helt uden for lov om erhvervsfremme. Statsforvaltningens kompetence Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48 i den kommunale styrelseslov. SIDE 7

8 Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Efter 50 i den kommunale styrelseslov kan statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Efter denne bestemmelse kan statsforvaltningen også efter anmodning fra kommunen afgive en vejledende udtalelse om lovligheden af en påtænkt kommunal disposition, inden kommunen træffer en beslutning. En sådan vejledende udtalelse omhandler alene lovligheden af en kommunal disposition i henhold til den lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen er beføjet til at prøve i medfør af 48 i den kommunale styrelseslov. Statsforvaltningens udtalelse Kommunerne har i medfør af kommunalfuldmagten uden egentlig lovhjemmel adgang til at foretage visse dispositioner af økonomisk karakter. De økonomiske dispositioner, som kommunen er bemyndiget til at foretage på grundlag af kommunalfuldmagten, går typisk ud på at stille forskellige former for ydelser til rådighed for borgerne. Ydelser kan bestå i at stille indretninger som f.eks. musikhuse og parker til rådighed for borgerne. I kommunalfuldmagten ligger et krav om, at de opgaver en kommunen påtager sig med hjemmel heri, skal være af almennyttig karakter, det vil sige, at kommunens foranstaltninger skal have et generelt sigte og være rettet til borgerne i almindelighed. En kommune kan kun udføre eller støtte en aktivitet i det omfang, der er en kommunal interesse i aktiviteten. Det antages efter praksis, at kommunalfuldmagten bl.a. giver hjemmel til at støtte idrætsformål, borgernes fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter som teater, musik og lignende samt at fremme turismen i kommunen. En kommune kan for eksempel tilvejebringe et idrætsanlæg og stille dette til rådighed for professionelle sportsklubber med henblik på at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende sportskampe. Endvidere kan en kommunal opførelse af et sportsanlæg have et turistfremmende formål. Kommunen må normalt ikke handle med indtjeningsformål for øje, medmindre der er lovhjemmel hertil. SIDE 8

9 Som hovedregel kan en kommune ikke uden lovhjemmel yde økonomisk støtte i form af tilskud, lån, garantistillelse eller lignende til enkelte erhvervsvirksomheder. Baggrunden for forbuddet er dels risikoen for at påvirke konkurrencen i den private sektor (konkurrenceforvridning), dels at kommuner ikke må begunstige enkelte virksomheder. Denne hovedregel er dog undergivet den modifikation, at kommunen kan yde individuel økonomisk støtte til en privat erhvervsvirksomhed i det omfang, der herved varetages en lovlig kommunal interesse. Kommunen kan kun yde støtte til en privat virksomheds opgavevaretagelse for så vidt, at kommunen selv kunne varetage den pågældende opgave. Hvis den private virksomhed varetager andre opgaver, som kommunen ikke yder støtte til, skal det sikres, at den kommunale støtte alene anvendes til den af kommunen støttede opgave. Støtten skal med andre ord øremærkes til den pågældende opgave. Hvis en virksomhed både varetager opgaver, som kommunen lovligt kan støtte, og opgaver, som kommunen ikke kan støtte, har kommunen efter almindelig opfattelse ikke adgang til at yde støtte til anlæg af virksomheden. Det skyldes, at det ved anlægsstøtte ikke er muligt at øremærke støtten således, at den alene kommer opgaver af kommunal interesse til gode. Det er endvidere en betingelse for kommunal støtte til en opgavevaretagelse, at den private ikke opnår et unormalt stort udbytte. Det hænger sammen med, at det ikke er meningen, at kommunen skal anvende sine økonomiske midler til at sikre private en økonomisk genvist på kommunens bekostning. Der må ikke blive tale om understøttelse af virksomheder, der rækker ud over den kommunale interesse. Kommunalbestyrelsen skal derfor sikre, at udbyttebetalingen fra en støttet privat virksomhed bliver af begrænset omfang. Endelig gælder, at når en privat virksomhed modtager økonomisk støtte fra en kommune til udførelse af en opgave, må kommunen sikre, at den private virksomhed varetager den pågældende opgave efter samme retningslinjer, som kommunen ville have været forpligtet til, hvis den selv havde varetaget opgaven. Dette indebærer bl.a., at den ydelse, som opgaven omfatter, som udgangspunkt skal stå åben for alle. Det bemærkes, at en kommune også som led i sin opgavevaretagelse kan købe varer og tjenesteydelser evt. efter udbud hos private virksomheder. Den væsentligste forskel mellem støtte til virksomheder (omhandlet i det SIDE 9

10 ovenstående) og køb af ydelser m.v. er, at sidstnævnte i modsætning til førstnævnte er et forretningsmæssigt forhold. Dette indebærer, at der ved køb af ydelser ikke er noget til hinder for, at den private virksomhed ved betalingen fra kommunen opnår en betydelig fortjeneste, blot den pris, der fører til fortjenesten, er markedsprisen. Aftalen skal således indgås på markedsvilkår, hvilket indebærer, at kommunen skal sikre sig, at den modtager modydelser af en værdi, der mindst svarer til den pris, kommunen betaler. Når en opgave overlades til en privat, må visse betingelser være opfyldt. Udførelsen af opgaven må ske således, at ydelsen står til rådighed for borgerne på samme måde, som hvis kommunen selv udførte den. Endvidere må det kræves, at kommunalbestyrelsen fører kontrol med, at opgaven udføres tilfredsstillende. Der henvises til Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. af Karsten Revsbech, 2005, s. 163 ff, 228 ff og 273 ff. Det er statsforvaltningens opfattelse, at de opgaver, vinderen af udbudet skal varetage, er opgaver, som Københavns Kommune lovligt kan støtte med hjemmel i kommunalfuldmagten, idet der er tale om idrætsarrangementer og aktiviteter af kulturel karakter, og idet en multiarena må anses for at være turistfremmende for København. Statsforvaltningen finder imidlertid ikke, at Københavns Kommune lovligt kan yde støtte til den virksomhed, som vinder udbudet. Vi har herved lagt vægt på, at låntageren ud over de nærmere specificerede formål, som Københavns Kommune lovligt kan engagere sig i forhold til, kan anvende arenaen til andre formål, og at multiarenaen efter det oplyste vil have et kommercielt tilsnit. Vi finder herefter ikke, at den betingelse for ydelse af støtte, at udbyttebetalingen fra den støttede virksomhed alene bliver af begrænset omfang, med sikkerhed kan anses for opfyldt. Vi har endvidere lagt vægt på, at låntager skal opføre multiarenaen, hvorfor der efter statsforvaltningens opfattelse vil være tale om anlægsstøtte, hvilket ikke er lovligt, når virksomheden både varetager opgaver, som kommunen lovligt kan støtte, og kan anvende arenaen til formål, som kommunen ikke kan støtte. Københavns Kommunes engagement i en multiarena ved udbud af et rente- og afdragsfrit lån på maksimalt 200 SIDE 10

11 mio. kr. til opførelse og arrangementer i en multiarena på de af kommunen nærmere angivne vilkår kan imidlertid efter statsforvaltningens opfattelse sidestilles med køb af en ydelse, hvilket, som det fremgår ovenfor, er anerkendt i teori og praksis. Statsforvaltningen har herved lagt til grund, at der i forbindelse med kommunens accept af det vindende tilbud sker en nærmere præcisering af, hvilke konkrete ydelser kommunen er berettiget til som modydelse for lånefaciliteten. Værdien af et rente- og afdragsfrit lån på maksimalt 200 mio. kr. og værdien af modydelsen er begge konkurrenceparametre i kommunens udbud af ydelsen og kan derfor ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Det er derfor ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger muligt for statsforvaltningen at vurdere, om kommunens ydelse (lånefaciliteten) er markedsprisen for den ydelse, kommunen får fra den vindende tilbudsgiver. Statsforvaltningen kan derfor alene udtale, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens opfattelse vil være lovlig, forudsat at kommunen sikrer sig, at kommunen betaler markedsprisen. Dette betyder efter statsforvaltningens opfattelse, at hvis der kommer færre end de af kommunen forudsatte 3-5 bud, må kommunen indhente en uvildig vurdering af, om kommunen modtager modydelser af en værdi, der mindst svarer til den pris, kommunen betaler. Det bemærkes, at det fremgår af styrelseslovens 48, stk. 3, at statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til, om kommunens engagement i en multiarena strider mod udbudsretlige regler, idet endelige afgørelser om konkrete udbudsretlige forhold henhører under Klagenævnet for Udbud og domstolene, herunder EFdomstolen. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på Internettet (www.statsforvaltning.dk). SIDE 11

12 Kopi af udtalelsen er sendt til Velfærdsministeriet til orientering. Med venlig hilsen Lone B. Christensen kontorchef Louise Schmidt fuldmægtig SIDE 12

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere