Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena."

Transkript

1 Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens opfattelse vil være lovlig, forudsat at kommunen sikrer sig, at kommunen betaler markedsprisen. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Sendt pr e-post Vedr.: Kommunens sagsnr Københavns Kommune har ved brev af 29. februar 2008 anmodet statsforvaltningen om en vejledende udtalelse vedrørende kommunens engagement i en multiarena. Sagsfremstilling Kommunen har i anmodningen oplyst, at Borgerrepræsentationen den 9. februar 2006 besluttede at reservere et ekstraordinært udbytte fra Bella Center A/S på ca. 38,5 mio. kr. til en eventuel multiarena. Endvidere blev provenuet forbundet med kommunens salg af aktier i Bella Center A/S på godt 100 mio. kr. tillige med yderligere midler reserveret til en eventuel multiarena i budgetaftalen for Københavns Kommune har således reserveret i alt 200 mio. kr. til realisering af en multiarena i København. Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med advokataktieselskabet Horten foretaget nærmere undersøgelser af, på hvilken måde en kommune kan engagere sig i en multiarena. Det må påregnes også selv om ejerskab til multiarenaen og driften fordeles mellem to juridiske personer at en multiarena vil have et kommercielt tilsnit, hvilket som udgangspunkt uden positiv hjemmel hindrer kommunalt medejerskab eller støtte. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /343 SAGSBEHANDLER:LSCKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Det er imidlertid kommunens opfattelse, at det er en saglig og lovlig kommunal opgave at medvirke til, at der tilvejebringes en multiarena, som gennem større koncert- og idrætsbegivenheder vil styrke hovedstaden som en international metropol og være et oplevelsestilbud til glæde

2 for kommunens indbyggere. En multiarena vil endvidere være et centralt kultursted i Ørestadsregionen og i forhold til turister. Nævnte saglige kommunale interesser støttes dels på de kommunale grundsætninger, dels på principperne i lov om erhvervsfremme. Der henvises vedrørende foranstående til principperne i Statsamtet Københavns udtalelse i den såkaldte MTV-sag. Kommunen har som led i realiseringen af en multiarena overvejet et udbud efter en såkaldt "købs-/lånemodel". Købs-/lånemodellen, der er beskrevet indgående i et til kommunens anmodning vedlagt notat, går i korthed ud på, at kommunen udbyder en kapital på op til 200 mio. kr. til en privat aktør, der vil påtage sig at opføre og drive en multiarena i København. Kommunen vil i forbindelse med udbudet stille særlige krav til f.eks. multiarenaens faciliteter og karakteren af arrangementer. Kommunen vil tillige lægge vægt på, at multiarenaen får en karakter, som også når der bortses fra arrangementer vil være et udflugtsmål. Kommunen forventer ikke umiddelbart selv at skulle leje timer i multiarenaen. Den udbudte kapital vil blive ydet som et lån, som er rente- og afdragsfrit i en nærmere aftalt periode, jf. nedenfor. Lånet sikres med pant i multiarenaen inden for en sikkerhedsmargin på % af anlægsudgifterne. Det er hensigten med udbuddet, at værdien af rente- og afdragsfriheden er kommunens betaling for, at multiarenaen står til rådighed for og anvendes til sådanne arrangementer mod lejebetaling fra den enkelte arrangør som kommunen lovligt kan engagere sig i, og dermed også opfylder de særlige indretningskrav, som kommunen stiller i forbindelse med udbuddet. Markedsprisen for disse ydelser sikres ved, at det er et konkurrenceparameter, hvor meget kommunen får med hensyn til indretning og arrangementer for værdien af rente- og afdragsfriheden af det udbudte lån. Lånet vil blive krævet tilbagebetalt efter 30 år, og da ved halvårlige terminer over en 20-årig periode, dog således at nævnte perioder kan afkortes. Overvejelser om mulig konvertering til aktier er opgivet, bl.a. med henvisning til karakteren af en multiarenas virksomhed (kommercielle aktiviteter). Det er med henvisning til ovenstående kommunens opfattelse, at et kommunalt engagement i en multiarena i København kan ske i medfør kommunalfuldmagten og principperne i lov om erhvervsfremme. SIDE 2

3 Henset til de involverede værdier ønsker kommunen imidlertid vished omkring, at ovennævnte model for kommunens engagement ikke giver anledning til bemærkninger fra Statsforvaltningen Hovedstadens side. Kommunen har endvidere oplyst, at Kulturministeriet via Sport Event Denmark foretager et udbud i foråret Dette udbud kan have interesse for eventuelle tilbudsgivere i forhold til kommunens udbud. Derfor har kommunen besluttet at igangsætte udbudet med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse. Borgerrepræsentationen ville tage stilling til sagen den 3. april I udbudsbetingelserne er blandt andet anført, at: 1. EN MULTIARENA I KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Kommune har ca indbyggere. I Storkøbenhavn bor der omkring 1 mio. mennesker. København har en række faciliteter herunder Parken, Forum, Bella Center som anvendes til større sportsbegivenheder, koncerter mv. Der mangler imidlertid faciliteter, som giver mulighed for at huse de største sports- og kulturbegivenheder under optimale forhold. En multiarena vil være et centralt kultursted i Øresundsregionen og i forhold til turister og vil styrke København som international metropol. Københavns Kommune har derfor besluttet at reservere et beløb på 200 mio. kr. til brug for etablering af en multifunktionel arena i Københavns Kommune med plads til personer. 2. LÅNEFACILITET TIL ETABLERING AF MULTIARENA Efter overvejelse af forskellige modeller og undersøgelse af bl.a. de regulatoriske rammer har Københavns Kommune besluttet, at de kommunale midler vil blive stillet til rådighed i form af en lånefacilitet til etablering af en multiarena. Faciliteten er et lån på op til 200 mio. kr., der mod sikkerhed udlånes på vilkår om rente- og afdragsfrihed i en periode på op til 30 år. Til gengæld skal multiarenaen indtil lånet er fuldt tilbagebetalt i nærmere fastsat omfang anvendes inden for de nærmere specificerede formål, som Københavns Kommune lovligt kan engagere sig i forhold til. Låntageren kan herudover anvende arenaen til andre formål. SIDE 3

4 Københavns Kommunes engagement vil være begrænset til lånefaciliteten. Låntager skal således i eget navn og for egen risiko og regning sikre opførelse og drift af multiarenaen inden for de aftalte rammer, ligesom låntager skal være ejer af multiarenaen. Det er i udbudsmaterialet bemærket, at grunden til arenaen skal tilvejebringes af tilbudsgiver, idet Københavns Kommune ikke stiller offentlige arealer eller andet grundareal til rådighed. Det er endvidere vedrørende kommunens krav i relation til multiarenaens funktion anført, at: Københavns Kommune må kun anvende sine midler på lovlige kommunale formål. Det skal derfor sikres, at Kommunen til gengæld for lånet opnår, at multiarenaen i nærmere bestemt omfang står til rådighed for og anvendes til den type arrangementer, som er lovlige kommunale formål, indtil lånet inkl. renter er fuldt tilbagebetalt. Der vil således være tale om, at Københavns Kommune gennem de særligt gunstige lånevilkår sikrer sig, at der etableres en multiarena, og at denne er indrettet med henblik på samt står til rådighed for og anvendes i et nærmere bestemt omfang til bestemte typer af arrangementer. Den type arrangementer, som Kommunen har hjemmel til og her ønsker at anvende midler til, omfatter (herefter øremærkede arrangementer ): Sportsstævner/-arrangementer. Kulturarrangementer som koncerter (primært rettet mod rock/pop/underholdning), teater- og musikforestillinger, filmforevisninger, kulturudstillinger. Det skal pointeres, at Københavns Kommune i den aktuelle sammenhæng kun ønsker at bidrage til sports- og kulturarrangementer af en vis lødighed og interesse for almenhedens fritids- og kulturliv. Heri ligger bl.a., at man ikke ønsker at bidrage til arrangementer rettet mod erhvervslivet eller til arrangementer af politisk eller religiøs karakter. Hvis der på et tidspunkt måtte opstå tvivl om udstrækningen af sports- og kulturarrangementer i forhold til lovgrundlaget for Kommunens engagement, vil tvivlen i praksis bero på en fortolkning hos de kompetente myndigheder, Erhvervs- og Byggestyrelsen i forhold til erhvervsfremmeloven og Statsforvaltningen Hovedstaden i relation til kommunalfuldmagtsreglerne. Det bemærkes, at den enkelte arrangør på sædvanlig vis skal betale leje for sin brug af multiarenaen, også inden for de SIDE 4

5 øremærkede arrangementer. Københavns Kommunes bidrag i form af de særdeles gunstige lånevilkår medfører således ikke, at multiarenaen skal stilles til rådighed for de øremærkede arrangementer vederlagsfrit eller til en rabatpris eller i øvrigt på særligt gunstige vilkår for arrangøren. Forpligtelserne overfor Københavns Kommune står ikke i vejen for, at låntager kan anvende multiarenaen til andre formål, når blot andelen af øremærkede arrangementer overholdes. Vedrørende krav til låntager er blandt andet anført, at: Det er et krav, at låntager (projektselskabet) er ejer af multiarenaen, og at låntager ikke udøver og heller ikke har udøvet andre aktiviteter end opførelse og drift af multiarenaen Låntager skal endvidere have ansvaret for multiarenaens drift, medmindre Københavns Kommune godkender en overladelse af driftsansvaret til andre Endvidere skal låntager være organiseret som et aktieselskab eller i anden retlig form, hvorved sikres, at låntager ikke påføres forpligtelser som følge af andre aktiviteter end låntagers egne, og at der er klarhed og gennemsigtighed om de regulatoriske rammer og låntagers organisatoriske og økonomiske forhold. Som udgangspunkt gælder der krav om, at låntager senest ved låneaftalens indgåelse skal være stiftet med en stiftelseskapital på mindst 10 mio. kr. Om tildelingskriterierne er anført følgende: 3.1 Kriteriernes indhold Københavns Kommune vil vælge det tilbud, som er det økonomisk mest fordelagtige bedømt ud fra følgende delkriterier: a) Det lånebeløb (max 200 mio. kr.), som ønskes stillet til rådighed i en periode. b) De øremærkede arrangementer, som multiarenaen vil blive anvendt til hvert år, indtil lånet inkl. renter er fuldt tilbagebetalt, modsvarende Kommunens ydelse. c) Leveringssikkerhed i relation til opførelse og drift af multiarenaen. d) Arenaens placering i forhold til trafikinfrastruktur, herunder kollektiv transport, samt parkeringsfaciliteter. e) Arenaens funktionelle udformning (ud over de stillede krav), herunder i relation til accessoriske faciliteter. f) Forventet tidspunkt for idriftsætning. SIDE 5

6 g) Arenaens særlige arkitektoniske kvaliteter, herunder som vartegn for København. De enkelte delkriterier a)-g) er uddybet i udbudsmaterialet, hvor det ad kriterium a) er anført: Størrelsen af det lånebeløb, som ønskes stillet til rådighed (max 200 mio. DKK), vil indgå i vurderingen af tilbuddene i sammenhæng med det tilbudte antal arrangementsdage, jf. kriterium b). Endvidere vil indgå varigheden af den rente- og afdragsfri periode, som tilbudsgiveren ønsker (max 30 år). Københavns Kommune vil derved ud fra et renteskøn baseret på den af nedenstående faktorer, som er relevant ud fra den ønskede rente- og afdragsfri periode, foretage en beregning af den mistede renteindtægt vedr. det efterspurgte lånebeløb. [Skema]. Ad kriterium b) er anført: Antallet af arrangementer vil blive bedømt ud fra det tilbudte antal arrangementsdage inden for de øremærkede arrangementer, dvs. inden for sports- og kulturarrangementer Ved en arrangementsdag forstås en dag, hvor der foregår en sports- eller kulturaktivitet med adgang for offentligheden, og som involverer multiarenaen som facilitet (og ikke blot mindre tilknyttede lokaler/arealer, uden at det dog på den anden side kræves, at hele multiarenaen anvendes). [ ] En arrangementsdag kan også være dage, hvor låntager har overladt andre retten til at anvise arrangementer/arrangør. Ved bedømmelsen vil Københavns Kommune endvidere tillægge det betydning, om de tilbudte arrangementsdage er fordelt i en sådan grad mellem sportsarrangementer og kulturarrangementer, at man kan forvente en hensigtsmæssig indretning af arenaen og en hensigtsmæssig disponering af dens drift og ikke en ensidig tilgodeseelse af fx sportsarrangementer. Ad kriterium e) er bl.a. anført, at da de af Københavns Kommune fastsatte grund- og detailkrav er af overordnet karakter, vil bedømmelsen af, om kravene vil blive opfyldt ved den tilbudte multiarena, nødvendigvis omfatte et skøn. Der er nævnt en række punkter, som bedømmelsen efter delkriteriet om funktionel udformning vil omfatte, herunder om der vil være et godt udsyn fra alle pladser, om der vil være en mangfoldighed af accessoriske tilbud i tilknyt- SIDE 6

7 ning til arenaen, og om der tilbydes ishockeyfaciliteter og svømmefaciliteter. Ad kriterium g) er bl.a. anført, at i det omfang den tilbudte arena har særlige arkitektoniske kvaliteter, herunder i særlig grad må forventes at blive et vartegn for København, vil dette vægte til fordel for tilbuddet. Heri ligger nærmere bl.a. om der ved arenaens arkitektur er taget hensyn til, at arenaen har en stor synlighed i indflyvningen til byen og i den sædvanlige tv-optagelse fra helikopter til introduktion af store sportsbegivenheder i arenaen og om arenaen kan forventes at have en arkitektur i verdensklasse. Det er endvidere anført, hvorledes kommunen vil vægte delkriterierne a)-g) indbyrdes. Det fremgår desuden af udbudsmaterialet, at kommunen har besluttet at afholde udbuddet som et udbud efter EU s udbudsdirektiv. På møde i statsforvaltningen den 9. april 2008 har kommunen blandt andet supplerende oplyst følgende: - Der vil være tale om en multiarena, hvor der primært skal være idrætsarrangementer og derudover arrangementer inden for kultur/musik. Det er ikke meningen, at der skal være konferencer, eller at kommunen vil anvende arenaen til egne arrangementer. - Kommunens ydelse består i et rente- og afdragsfrit lån på maksimalt 200 mio. kr. Værdien heraf og værdien af modydelsen er begge konkurrenceparametre i kommunens udbud af ydelsen kommunen vil kunne se på buddene, hvad kommunen får for ydelsen, og udbuddet vil vise, hvad markedsprisen er. - Der er ikke tale om, at der faktisk kun er en tilbudsgiver, således at der ikke er tale om et reélt udbud kommunen tror, at der måske er 3-5 potentielle tilbudsgivere, herunder fra udlandet. - Man er helt uden for lov om erhvervsfremme. Statsforvaltningens kompetence Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48 i den kommunale styrelseslov. SIDE 7

8 Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Efter 50 i den kommunale styrelseslov kan statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Efter denne bestemmelse kan statsforvaltningen også efter anmodning fra kommunen afgive en vejledende udtalelse om lovligheden af en påtænkt kommunal disposition, inden kommunen træffer en beslutning. En sådan vejledende udtalelse omhandler alene lovligheden af en kommunal disposition i henhold til den lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen er beføjet til at prøve i medfør af 48 i den kommunale styrelseslov. Statsforvaltningens udtalelse Kommunerne har i medfør af kommunalfuldmagten uden egentlig lovhjemmel adgang til at foretage visse dispositioner af økonomisk karakter. De økonomiske dispositioner, som kommunen er bemyndiget til at foretage på grundlag af kommunalfuldmagten, går typisk ud på at stille forskellige former for ydelser til rådighed for borgerne. Ydelser kan bestå i at stille indretninger som f.eks. musikhuse og parker til rådighed for borgerne. I kommunalfuldmagten ligger et krav om, at de opgaver en kommunen påtager sig med hjemmel heri, skal være af almennyttig karakter, det vil sige, at kommunens foranstaltninger skal have et generelt sigte og være rettet til borgerne i almindelighed. En kommune kan kun udføre eller støtte en aktivitet i det omfang, der er en kommunal interesse i aktiviteten. Det antages efter praksis, at kommunalfuldmagten bl.a. giver hjemmel til at støtte idrætsformål, borgernes fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter som teater, musik og lignende samt at fremme turismen i kommunen. En kommune kan for eksempel tilvejebringe et idrætsanlæg og stille dette til rådighed for professionelle sportsklubber med henblik på at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende sportskampe. Endvidere kan en kommunal opførelse af et sportsanlæg have et turistfremmende formål. Kommunen må normalt ikke handle med indtjeningsformål for øje, medmindre der er lovhjemmel hertil. SIDE 8

9 Som hovedregel kan en kommune ikke uden lovhjemmel yde økonomisk støtte i form af tilskud, lån, garantistillelse eller lignende til enkelte erhvervsvirksomheder. Baggrunden for forbuddet er dels risikoen for at påvirke konkurrencen i den private sektor (konkurrenceforvridning), dels at kommuner ikke må begunstige enkelte virksomheder. Denne hovedregel er dog undergivet den modifikation, at kommunen kan yde individuel økonomisk støtte til en privat erhvervsvirksomhed i det omfang, der herved varetages en lovlig kommunal interesse. Kommunen kan kun yde støtte til en privat virksomheds opgavevaretagelse for så vidt, at kommunen selv kunne varetage den pågældende opgave. Hvis den private virksomhed varetager andre opgaver, som kommunen ikke yder støtte til, skal det sikres, at den kommunale støtte alene anvendes til den af kommunen støttede opgave. Støtten skal med andre ord øremærkes til den pågældende opgave. Hvis en virksomhed både varetager opgaver, som kommunen lovligt kan støtte, og opgaver, som kommunen ikke kan støtte, har kommunen efter almindelig opfattelse ikke adgang til at yde støtte til anlæg af virksomheden. Det skyldes, at det ved anlægsstøtte ikke er muligt at øremærke støtten således, at den alene kommer opgaver af kommunal interesse til gode. Det er endvidere en betingelse for kommunal støtte til en opgavevaretagelse, at den private ikke opnår et unormalt stort udbytte. Det hænger sammen med, at det ikke er meningen, at kommunen skal anvende sine økonomiske midler til at sikre private en økonomisk genvist på kommunens bekostning. Der må ikke blive tale om understøttelse af virksomheder, der rækker ud over den kommunale interesse. Kommunalbestyrelsen skal derfor sikre, at udbyttebetalingen fra en støttet privat virksomhed bliver af begrænset omfang. Endelig gælder, at når en privat virksomhed modtager økonomisk støtte fra en kommune til udførelse af en opgave, må kommunen sikre, at den private virksomhed varetager den pågældende opgave efter samme retningslinjer, som kommunen ville have været forpligtet til, hvis den selv havde varetaget opgaven. Dette indebærer bl.a., at den ydelse, som opgaven omfatter, som udgangspunkt skal stå åben for alle. Det bemærkes, at en kommune også som led i sin opgavevaretagelse kan købe varer og tjenesteydelser evt. efter udbud hos private virksomheder. Den væsentligste forskel mellem støtte til virksomheder (omhandlet i det SIDE 9

10 ovenstående) og køb af ydelser m.v. er, at sidstnævnte i modsætning til førstnævnte er et forretningsmæssigt forhold. Dette indebærer, at der ved køb af ydelser ikke er noget til hinder for, at den private virksomhed ved betalingen fra kommunen opnår en betydelig fortjeneste, blot den pris, der fører til fortjenesten, er markedsprisen. Aftalen skal således indgås på markedsvilkår, hvilket indebærer, at kommunen skal sikre sig, at den modtager modydelser af en værdi, der mindst svarer til den pris, kommunen betaler. Når en opgave overlades til en privat, må visse betingelser være opfyldt. Udførelsen af opgaven må ske således, at ydelsen står til rådighed for borgerne på samme måde, som hvis kommunen selv udførte den. Endvidere må det kræves, at kommunalbestyrelsen fører kontrol med, at opgaven udføres tilfredsstillende. Der henvises til Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. af Karsten Revsbech, 2005, s. 163 ff, 228 ff og 273 ff. Det er statsforvaltningens opfattelse, at de opgaver, vinderen af udbudet skal varetage, er opgaver, som Københavns Kommune lovligt kan støtte med hjemmel i kommunalfuldmagten, idet der er tale om idrætsarrangementer og aktiviteter af kulturel karakter, og idet en multiarena må anses for at være turistfremmende for København. Statsforvaltningen finder imidlertid ikke, at Københavns Kommune lovligt kan yde støtte til den virksomhed, som vinder udbudet. Vi har herved lagt vægt på, at låntageren ud over de nærmere specificerede formål, som Københavns Kommune lovligt kan engagere sig i forhold til, kan anvende arenaen til andre formål, og at multiarenaen efter det oplyste vil have et kommercielt tilsnit. Vi finder herefter ikke, at den betingelse for ydelse af støtte, at udbyttebetalingen fra den støttede virksomhed alene bliver af begrænset omfang, med sikkerhed kan anses for opfyldt. Vi har endvidere lagt vægt på, at låntager skal opføre multiarenaen, hvorfor der efter statsforvaltningens opfattelse vil være tale om anlægsstøtte, hvilket ikke er lovligt, når virksomheden både varetager opgaver, som kommunen lovligt kan støtte, og kan anvende arenaen til formål, som kommunen ikke kan støtte. Københavns Kommunes engagement i en multiarena ved udbud af et rente- og afdragsfrit lån på maksimalt 200 SIDE 10

11 mio. kr. til opførelse og arrangementer i en multiarena på de af kommunen nærmere angivne vilkår kan imidlertid efter statsforvaltningens opfattelse sidestilles med køb af en ydelse, hvilket, som det fremgår ovenfor, er anerkendt i teori og praksis. Statsforvaltningen har herved lagt til grund, at der i forbindelse med kommunens accept af det vindende tilbud sker en nærmere præcisering af, hvilke konkrete ydelser kommunen er berettiget til som modydelse for lånefaciliteten. Værdien af et rente- og afdragsfrit lån på maksimalt 200 mio. kr. og værdien af modydelsen er begge konkurrenceparametre i kommunens udbud af ydelsen og kan derfor ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Det er derfor ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger muligt for statsforvaltningen at vurdere, om kommunens ydelse (lånefaciliteten) er markedsprisen for den ydelse, kommunen får fra den vindende tilbudsgiver. Statsforvaltningen kan derfor alene udtale, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens opfattelse vil være lovlig, forudsat at kommunen sikrer sig, at kommunen betaler markedsprisen. Dette betyder efter statsforvaltningens opfattelse, at hvis der kommer færre end de af kommunen forudsatte 3-5 bud, må kommunen indhente en uvildig vurdering af, om kommunen modtager modydelser af en værdi, der mindst svarer til den pris, kommunen betaler. Det bemærkes, at det fremgår af styrelseslovens 48, stk. 3, at statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til, om kommunens engagement i en multiarena strider mod udbudsretlige regler, idet endelige afgørelser om konkrete udbudsretlige forhold henhører under Klagenævnet for Udbud og domstolene, herunder EFdomstolen. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på Internettet (www.statsforvaltning.dk). SIDE 11

12 Kopi af udtalelsen er sendt til Velfærdsministeriet til orientering. Med venlig hilsen Lone B. Christensen kontorchef Louise Schmidt fuldmægtig SIDE 12

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Statsforvaltningens brev til en borger Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Resumè: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der i det konkrete tilfælde foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde, at de omhandlede

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver.

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. 2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen ikke finder, at det vil være i overensstemmelse med lovgivningen, såfremt kommunen i forbindelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag 2007-03-05. Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag til budgettet. Resumé: Udtalt at SF-gruppen havde haft ret til teknisk bistand fra forvaltningen til et ændringsforslag til budgettet, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Furesø Kommune ikke har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven i forhold til

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere