Evaluering af barseludligningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af barseludligningsloven"

Transkript

1 Evaluering af barseludligningsloven

2 Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: Fotos: ISTOCK og sxc.hu Grafisk tilrettelæggelse: COWI A/S

3 Konklusion og sammenfatning COWI har i perioden fra juni til oktober 2010 gennemført en evaluering af barseludligningsloven for Beskæftigelsesministeriet. Efter en kort introduktion til evalueringens formål og datagrundlag præsenteres de væsentligste resultater. Baggrund og formål Barseludligningsloven trådte i kraft den 1. oktober Formålet med loven er at øge ligestillingen mellem kvinder og mænd gennem udligning af arbejdsgivernes udgifter til løn under medarbejdernes barselorlov (barsel-, graviditets-, adoptions-, fædre- og forældreorlov). De forventede ligestillingsmæssige konsekvenser af loven var især en øget beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder i den fødedygtige alder, idet ordningen - ved at udligne forskellen i indirekte lønomkostninger mellem kvinder og mænd - ville mindske risikoen for, at økonomiske forhold hindrer ansættelse og fastholdelse af kvinder i den fødedygtige alder på arbejdsmarkedet. Med loven er der etableret en barseludligningsordning, Barsel.dk, der gælder for alle private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af en godkendt decentral ordning. Det betyder, at samme model dækker virksomheder, som i forskellig grad udbetaler løn under barsel. De decentrale ordninger afspejler typisk aftaler om løn under barsel fastsat i overenskomsterne. Der er i loven opstillet en række krav til disse ordninger med henblik på at fastholde de ligestillingsmæssige effekter af loven. Den lovbaserede ordning indebærer, at arbejdsgiveren er forpligtet til at indbetale et årligt barseludligningsbidrag pr. fuldtidsansat, som arbejdsgiveren har ansat. Til gengæld får arbejdsgiveren automatisk ret til lønrefusion pr. time, som vedkommende har udbetalt i løn under barsel inden for en given periode. Refusionen udgør forskellen mellem barseldagpenge og løn under barsel, dog maksimalt 159,75 kr. pr. time. 3

4 Hvad angår spørgsmålet om størrelsen og længden af den periode, der udbetales løn under barsel, så er løn- og arbejdsvilkår traditionelt overladt til arbejdsmarkedets parter selv at aftale. Dette gælder også spørgsmålet om løn under barsel med den undtagelse i funktionærloven, som giver kvindelige funktionærer krav på halv løn under fravær som følge af graviditet og barsel fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen (Jf. 7 stk. 2 i Funktionærloven). I dag eksisterer der tre typer af barseludligningsordninger: Den centrale (lovbaserede) ordning (Barsel.dk) De decentrale ordninger (DA-barsel samt andre ordninger), der dækker enten et overenskomstområde, et fag eller en branche, og som opfylder en række konkrete lovkrav Ordningerne på det offentlige arbejdsmarked Fokus i denne undersøgelse er alene på ord ningerne på det private arbejdsmarked. Barseludligningsloven omfatter i denne henseende den del af det private arbejdsmarked, som ikke er omfattet af godkendte, decentrale barseludligningsordninger og vil i det følgende blive benævnt Barsel.dk. Undersøgelsen bygger på et kommissorium fastlagt af forligspartierne bag barseludligningsloven. I kommissoriet er det fastsat, at målgrupperne for undersøgelsen er arbejdsgiverne og forældrene. Kommissoriet inde- holder endvidere en række konkrete spørgs 4

5 mål, som evalueringen skal afdække, herunder om barseludligningsloven har haft en effekt i forhold til kvinders muligheder på arbejdsmarkedet, arbejdsgivernes kendskab til og holdning til refusion og betydningen af refusionen for den periode, der udbetales fuld løn mv. Undersøgelsen bygger først og fremmest på to spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis virksomheder og forældre for at afdække deres kendskab og holdninger til barseludligningsordninger. Denne metode er valgt for at sikre repræsentative svar og dermed et validt grundlag for evalueringen. Herudover er der gennemført enkelte individuelle interview med henblik på nærmere at afdække vilkårene for freelancere/midlertidigt ansatte under barsel. Endelig er der indhentet oplysninger fra ATP om brugen af den lovbaserede barseludligningsordning (Barsel.dk) samt oplysninger fra arbejdsgiverorganisationer om karakteristika ved godkendte decentrale barseludligningsordninger på det private arbejdsmarked. Konklusion Helt overordnet peger denne evaluering i retning af, at barseludligningsloven har haft en positiv effekt på nogle områder i forhold til at fremme ligestillingen på det private arbejdsmarked. Det gælder for følgende forhold: Tal fra Barsel.dk viser at, ordningen primært gavner kvinderne, hvilket er ganske i overensstemmelse med ordningen formål. Tallene tyder på, at der kan være en tendens til, at mænd (som modtager løn under forældreorlov) i stigende grad tager del i forældreorloven. Dette gælder for virksomheder under Barsel.dk. Der er en (begrænset) tendens til en mere positiv holdning blandt arbejdsgiverne overfor mænds barselorlov. Virksomhedernes kendskab til barseludligningsordningerne kan have betydning for, hvor længe de betaler løn under barsel. Dette skal dog også ses i lyset af overenskomsterne. Virksomhederne vurderer, at barseludligningsordninger er en fordel. På følgende område ser loven ikke ud til at have større effekt: Arbejdsgiverne mener ikke selv, at de har ændret holdning til at ansætte kvinder i den fødedygtige alder sammenlignet med for 5 år siden. Samtidig mener et flertal af forældrene dog, at deres arbejdsgiver ikke er tilbageholdende med at ansætte kvinder i den fødedygtige alder. Sammenfatning af hovedresultater Dette afsnit sammenfatter undersøgelsens resultater for hvert af de opstillede analysespørgsmål. Resultaterne baserer sig primært på de to spørgeskemaundersøgelser, som er gennemført med hhv. virksomheder og forældre. (Se mere om metode og datagrundlag i kapitel 4) Arbejdsgivernes holdning til at ansætte kvinder i den fødedygtige alder 15 % af de adspurgte virksomheder oplyser, at andelen af kvinder i deres virksomhed er større end for fem år siden (altså før lovens ikrafttræden), 10 % har nu en mindre andel, mens 75 % mener, at andelen er den samme. Det er ikke arbejdsgivernes vurdering, at der er sket en ændring i tilbøjeligheden til at ansætte kvinder i den fødedygtige alder sammenlignet med for fem år siden, og dermed i forhold til før loven trådte i kraft. 5

6 Flertallet af forældrene (75 %) mener, at deres arbejdsgiver ikke er tilbageholdende med at ansætte kvinder i den fødedygtige alder, og lidt færre (66 %) af forældrene mener, at deres arbejdsgiver slet ikke eller i ringe grad ser barselorloven som et problem. Arbejdsgivernes holdning til mænds barselorlov Størstedelen af virksomhederne vurderer selv, at deres holdning til mænds barselorlov er uforandret. Dog siger ca. 15 %, at de er blevet mere positivt indstillet end for fem år siden. 9 ud af 10 virksomheder, som er blevet mere positivt indstillede, forbinder det med muligheden for refusion. 74 % af forældrerne er i nogen eller høj grad enige i, at deres arbejdsgiver giver samme muligheder for mænd og kvinder for at afholde barsel/forældreorlov. Arbejdsgivernes løn under barsel før og efter barseludligningsordningens ikrafttræden Fire ud af fem virksomheder betaler løn til nogle af deres medarbejdere under en del eller hele barselorloven. Det er især de mindre virksomheder, som ikke betaler løn under barsel. Det er her primært virksomheder inden for transport, hotel og restauration samt gruppen øvrige brancher, der ikke betaler løn under barsel. Ser man på sammenhængen mellem betaling af løn under barsel og barseludligningsordninger, så er der flere virksomheder, der slet ikke betaler løn under barsel i Barsel.dk end i DA-udligning. Dette skal ses i lyset af aftalerne om løn under barsel i overenskomsterne. Da det især er de mindre virksomheder, der ikke betaler løn under barsel, ser dette ud til at hænge sammen med deres mere begrænsede kendskab til barseludligningsloven sammenlignet med de større virksomheder. Der kan således være tale om, at kendskab til ordningen fremmer virksomhedernes lyst til at betale løn under barsel. 15 % af virksomhederne oplyser, at de har udvidet perioden med løn eller øget løndækningen under barsel inden for de sidste fem år, mens 85% oplyser, at der ikke er sket ændringer. 6

7 Det skal dog bemærkes, at det ikke er muligt at isolere effekten af ændringer i overenskomster (som sætter rammerne for løndækningen) fra effekten af barseludligningsordningen. Faktorer, som er udslagsgivende for at yde løn under barsel De væsentligste faktorer for, hvorvidt arbejdsgiverne yder løn under barsel, er overenskomsterne og reglerne i funktionærloven. Herudover ser kendskab til ordningen ud til at spille ind, idet dette har en medvirkende betydning for, hvor lang en periode en virksomhed betaler løn. De kvindelige funktionærer får løn i en længere periode end de mandlige - og de kvindelige funktionærer får løn i en længere periode end de timelønnede kvinder. Disse resultater skal ses i lyset af funktionærlovens regler om mindst halv løn i 4 uger før og 14 uger efter fødslen til kvinden. Virksomhedernes kendskab til barseludligningsordningerne kan have betydning for, hvor længe de betaler løn under barsel. Resultaterne tyder på, at de virksomheder, der har kendskab til, at ordningerne giver mulighed for refusion af løn i op til 29 uger, betaler 4-6 ugers længere løn under barsel. Dette skal dog også ses i lyset af overenskomsterne. Undersøgelsen tyder desuden på, at antallet af uger, hvor virksomhederne betaler løn, afhænger af, hvor længe de kan få refusion fra barseludligningsordningerne. Der ser ikke ud til at være forskelle mellem ordningerne på dette punkt. Her skal det dog bemærkes, at det ikke er muligt at isolere effekten af ændringer i overenskomster fra effekten af barseludligningsloven. Når virksomhederne ikke betaler løn under barsel skyldes det ifølge dem selv primært to forhold, nemlig dels overenskomsterne, og dels grænserne for adgang til lønkompensation. Arbejdsgivernes kendskab til ordningen Der er endnu ikke fuldt kendskab til loven blandt de danske virksomheder. Omkring en fjerdedel af virksomhederne ved ikke, hvilke(n) ordning(er) de er med i. En tredjedel af virksomhederne har ikke kendskab til, at de kan få refusion i op til 29 uger fra en barseludligningsordning, hvis de betaler løn til den ansatte under barsel. Det gælder i særlig grad de mindre virksomheder og dermed især de virksomheder, som er omfattet af Barsel.dk. Udover at kendskabet til ordningerne kan have betydning for, hvor længe virksomhederne betaler løn under barsel, ser det også ud til at have betydning for, om medarbejderne får løn under barsel. Således betaler kun 46% af de virksomheder, som ikke har kendskab til ordningerne, løn under barsel, mens det for de øvrige virksomheder er ca. 75%. Sammenhæng mellem centrale og decentrale barseludligningsordninger De decentrale ordninger er generelt udformet således, at de afspejler overenskomstmæssigt fastsatte aftaler om løn under barsel. Den lov- baserede ordning (Barsel.dk) dækker arbejdsgivere fra forskellige områder med forskellige aftaler om løn under barsel. Et væsentligt motiv for at etablere en decentral ordning kan være at opnå en fleksibilitet, som gør det muligt at skræddersy og løbende at tilpasse ordningen til, hvad der er aftalt om løn under barsel inden for det overenskomstområde, 7

8 som ordningen dækker. Herudover kan økono miske hensyn spille en væsentlig rolle i for- hold til beslutningen om at etablere og videreføre decentrale ordninger. Muligheden for decentrale ordninger synes ikke at hindre barseludligningslovens effektivitet, idet de decentrale ordninger har tilsvarende eller bedre dækning end den lovbaserede ordning (Barsel.dk). De krav til decentrale ordninger, som er opstillet i barseludligningsloven for at sikre, at der ikke kan spekuleres mod den lovbaserede ordning for at slippe billigere, synes således at virke efter hensigten. Administration i forbindelse med udbetalingen 8

9 af refusion kan have betydning for arbejdsgivernes tilfredshed med ordningen. For den lovbaserede ordning (Barsel.dk) og enkelte decentrale ordninger udbetales refusionen automatisk ved udbetaling af dagpengerefusion fra kommunen eller registrering af barsel i lønsystemet. Generelt ser virksomhederne ikke den administration, som er forbundet med ordningerne, som et stort problem. Der er dog for virksomheder under DA-udligning et billede af, at man er mindre tilfreds, idet 57 % her udtrykker, at der i meget høj eller høj grad er for meget administration forbundet med at være omfattet af barseludligningsordningen. Det kan evt. hænge sammen med, at virksomheder under denne ordning både skal søge om refusion hos kommunen og i DA-udligning, mens virksomhederne i Barsel.dk kun skal søge hos kommunen, hvorefter resten går automatisk. Virksomhedens egen vurdering af udligningsordningernes betydning Virksomhederne vurderer for ca. halvdelens vedkommende, at barseludlig-ningsordningen er en fordel, 12 % mener, at den er en ulempe, mens 39 % svarer hverken eller. For de forskellige ordninger er der kun begrænset forskel på, om man vurderer barseludligningsordningen som en fordel eller ulempe. Mest positive er de virksomheder, der er omfattet af andre ordninger. Det er specielt de større virksomheder, der ser det som en fordel at være omfattet af Barsel. dk. Der er ikke den samme tydelige sammenhæng med virksomhedsstørrelse for virksomheder under DA-udligning. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt udgifterne forbundet med at være omfattet af en barseludligningsordning er passende, så mener virksomhederne for 54 % vedkommende, at udgifterne er passende eller små, mens resten ser udgifterne som store eller meget store ift. udbyttet. Vurderingen af udgifterne ser hverken ud til at afhænge af, hvilken ordning virksomheden er tilknyttet eller virksomhe d ens størrelse. Derimod er der flere virksomheder inden for industrien, bygge og anlæg samt de øvrige branchegrupper, der vurderer udgifterne til at være for store ift. udbyttet. Dette skal formentlig ses i lyset af den relativt mindre andel af kvinder i disse brancher. Forældres kendskab og holdning til barseludligningsloven Spørgeskemaundersøgelsen viser, at halvdelen af forældrene ved, at arbejdsgiveren kan få refunderet omkostninger til løn under barsel i op til 29 uger fra en barseludligningsordning, hvis virksomheden betaler løn under barsel. Kendskabet er større blandt kvinder end blandt mænd. 87 % af forældrene vil selv bestemme, hvordan de fordeler barseldagpenge mellem sig frem for samfundet, politikerne eller overenskomsterne. Langt de fleste forældre (81 %) mener, at lønkompensation til arbejdsgiveren styrker kvinders muligheder på arbejdsmarkedet. 67 % af forældrene mener, at lønkompensation til arbejdsgiveren får flere mænd til at holde mere barsel. Ordningens betydning for mødre og fædres brug og fordeling af barselorlov, herunder betydningen af mulighederne for at få fuld eller delvis løn under barsel Tal fra ATP viser, at langt størstedelen af refusionsudbetalingerne fra den lovbaserede barseludligningsordning (Barsel.dk) vedrører 9

10 kvinder. Det er således primært kvinderne og deres arbejdsgivere, som har glæde af ordningen, hvilket er i overensstemmelse med lovens formål. Mændene og deres arbejdsgivere har dog også glæde af ordningen. Tallene fra ATP viser, at den gruppe af mænd, som får løn under forældreorlov, og som er omfattet af Barsel.dk, udløser refusion i knap 4 uger i gennemsnit ud over de 2 ugers fædreorlov. Det er højere end gennemsnittet for hele det danske arbejdsmarked 2. Forældreundersøgelsen bekræfter, at fædrene i vid udstrækning benytter sig af forældreorlov. 56% af forældrene mener, at muligheden for at få fuld eller delvis løn under barsel/forældreorlov i nogen eller høj grad har haft betydning for fordelingen af barsel/forældreorlov. 64% og 56% af forældrene mener, at samvær med henholdsvis moderen eller faderen i nogen eller høj grad har haft betydning for fordelingen af barsel/forældreorlov. Forældrene vurderer, at moderens karrieremuligheder og ligestilling har mindre betydning for fordeling af barsel/forældreorlov. Der er kvalitative indikationer på, at den måde, overenskomsterne er udformet på (og ordninger dermed udmøntes på), hvor der stilles krav om, at fædre skal have afholdt deres forældreorlov inden et bestemt tidspunkt for at opnå refusion, levner mindre plads til, at fædre kan tage del i forældreorloven. Analyse af de grupper, som er på barsel uden en arbejdsgiver 5% af virksomhederne har inden for de seneste fem år haft medarbejdere/konsulenter, som har afsluttet deres tilknytning til virksomheden, mens de var gravide. Denne andel er 10

11 lidt større blandt virksomheder i DA-udligning (8%), blandt virksomheder med mindst 50 ansatte (11%) og blandt virksomheder med en kvindeandel på mindst 60% (11%). Således tyder virksomhedsundersøgelsen på, at der på landsplan kan være ca kvinder, som i forbindelse med barsel har afsluttet deres tilknytning til virksomheden, svarende til ca. 800 medarbejdere om året. Dette tal kan anvendes som en indikator for antallet af freelancere/midlertidigt ansatte på barsel, som er kvinder. Interview peger på, at freelancere/midlertidigt ansatte oplever, at arbejdsgiverne ikke har interesse i at (fast)ansætte kvinder, som skal på barsel. I nogen tilfælde kan man som freelancer/midlertidig ansat lave en ordning med arbejdsgiveren, som betyder, at ansættelsesforløbet forlænges, sådan at der udbetales løn under barsel, men det kræver arbejdsgiverens velvilje. Freelancere/midlertidigt ansatte oplever endvidere, at det er svært at finde ud af, hvilke vilkår som gælder. Der er knap 1% freelancere/midlertidigt ansatte blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen. Alle freelancere/midlertidigt ansatte, som havde været på barsel, modtog dagpenge fra kommunen, mens lidt under halvdelen også modtog løn fra arbejdsgiveren. Resultaterne skal fortolkes med varsomhed på grund af få observationer. 2. Den gennemsnitlige orlov pr. barn var 26 dage for mænd i 2008 (3,7 uger). Tallet dækker hele det danske arbejdsmarked. Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2010, Beskæftigelsesministeriet. 11

12

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Beskæftigelsesministeriet Evaluering af barseludligningsloven Rapport December 2010 Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligningsloven (Fællesopkrævning af bidrag

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

4.5.1. Kriterier/elementer, der indgår i modellen... 67 4.5.2. Totale omkostninger v. løn under barsel... 68 4.5.3. Bidraget... 69 4.5.4.

4.5.1. Kriterier/elementer, der indgår i modellen... 67 4.5.2. Totale omkostninger v. løn under barsel... 68 4.5.3. Bidraget... 69 4.5.4. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for udvalgets nedsættelse... 3 1.2. Udvalgets kommissorium... 3 1.2.1. Selvstændige... 4 1.3. Udvalgets sammensætning og udvalgets varighed...

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning af

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

Forslag. Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (Barselsudligningsloven) (UDKAST 05.09.2005)

Forslag. Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (Barselsudligningsloven) (UDKAST 05.09.2005) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L xx Folketinget 2005-06 Fremsat den xx. oktober 2005 af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Lars Barfoed)

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov

Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov Side l Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov KL Kom m u n a le Tj e n es tern æn d og O v crcnskomsta n s a t te Indholdsfortegnelse Side 1. 1\ftalens anvendelsesområde... 3 2.

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr. 2012-10299 JAIC/KAT

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV 2012.0033) DIO I ved DI. (advokat Thomas Nielsen) mod. 3f Industri (Emballage) HK/Privat

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV 2012.0033) DIO I ved DI. (advokat Thomas Nielsen) mod. 3f Industri (Emballage) HK/Privat OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2012.0033) DIO I ved DI (advokat Thomas Nielsen) mod 3f Industri (Emballage) og HK/Privat (advokat Ane Kristine Lorentzen) Afsagt den 27. november 2012 2 1. Parternes

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider

Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider Familiepolitiske overvejelser er i dag en naturlig del af den faglige politik. Af HK's medlemmer er 41% mellem 20 og 35 år. Børnefamilierne tæller derfor stærkt,

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Rapport om øremærket barsel

Rapport om øremærket barsel Rapport om øremærket barsel Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Ydelser i regler og overenskomster i forbindelse med barselsorlov... 15 Kapitel 3: Faktisk brug af barsel i Danmark...

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Rapport om. lovovervågning. af barseludligningsloven

Rapport om. lovovervågning. af barseludligningsloven Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 74 Offentligt December 2009 J.nr. 2009-0010767 JAIC/TLO Rapport om lovovervågning af barseludligningsloven Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Udviklingen

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere