Danske Revisorer. Nr Årgang Marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011"

Transkript

1 Danske Revisorer Nr Årgang Marts 2011

2 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten Odense SØ Telefon Telefax Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej Tureby Tlf Næstformand: Ejgil Petersen Nygade Slagelse Tlf Keld Dupont Humlevej 17, 8240 Risskov Tlf Søren Skree Nielsen Købenshavnsvej 228, 4600 Køge Tlf Arne M. Jakobsen Porschevej Vejle Tlf Liselotte P. Jensen Hareskovvej 19, 4400 Kalundborg Tlf Henrik Wilson Rådhustorvet Stenløse Tlf Stående udvalg: Lovudvalg: Merete Leth, formand Ejgil Petersen Henrik Wilson Responsumudvalg/klageudvalg: Arne Jakobsen Keld Dupont Søren Skree Nielsen Optagelsesudvalg: Ejgil Petersen, formand Søren Skree Nielsen Støt dig selv Udveksel erfaring Deltag i ERFA-grupperne Redaktionsudvalg: Henrik Wilson, formand Keld Dupont Liselotte Jensen Kursusudvalg: Keld Dupont, formand Liselotte P. Jensen Henrik Wilson De stående udvalg kan supplere sig med andre medlemmer i og uden for foreningen i forbindelse med løsningen af mere specielle opgaver m.v. Foreningen har nedsat forskellige projektgrupper, der arbejder inden for områder som faglitteratur, revisors fremtidsmuligheder, edb m.v., ligesom foreningen er repræsenteret i forskellige udvalg og arbejdsgrupper. 2

3 Danske Revisorer INDHOLD nr Udgiver: FORENINGEN DANSKE REVISORER Munkehatten 32, 5220 Odense SØ Telefon Telefax Webadresse: 4 Skattemæssig behandling af låneomkostninger Af seniorskattekonsulent cand.jur. Steen Mørup, BDO DANSKE REVISORER s målsætning er at bringe kortfattede, relevante faglige artikler. Synspunkter, der kommer til udtryk i DANSKE REVISORER, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for foreningens eller bestyrelsens standpunkt. Redaktion: Carsten Klint, Odense (ansvarsh.) Ole Nielsen, Randers Liselotte Jensen, Kalundborg Keld Dupont, Århus DANSKE REVISORER udkommer: medio marts medio september medio juni medio december Der tages forbehold for forsinkelser i udgivelsestidspunktet. Tvunget debitorskifte ved virksomhedsoverdragelser under rekonstruktion Af advokatfuldmægtig Tejs Ernst, Bech-Brun Advokatfirma 10 Gevinst og tab på fordringer Af direktør Thorbjørn Helmo Madsen, TimeTax A/S 8 Abonnementspris: Pr. årgang kr. 125,- incl. moms og forsendelse. Løssalg kr. 35,-. Annoncepriser: 1/1 side 265x ,- 1/2 side 130x ,- 1/3 side 85x ,- 1/4 side 85x ,- Bagside 230x ,- Omslag side ,- Alle priser er excl. moms. Ovenstående er gældende for annoncer i 4 farver. Gentagelsesrabat: 4 indrykninger 10%. Aktiebeskatning for selskaber Af seniorskattekonsulent cand.jur. Steen Mørup, BDO Skattefrie godtgørelser Rejsegodtgørelse og befordringsgodtgørelse Af skatterådgiver John Rasmussen, TimeTax A/S Annoncemateriale: Elektronisk. Indleveringsfrist: 4 uger før udgivelse. Tryk: Rounborgs grafiske hus 7500 Holstebro, tlf Den nye selskabslov god for erhvervslivet Af advokat Jacob Rix, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab 22 Oplag: 1000 eksemplarer. Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 24 Moms på byggegrunde og nye bygninger Af seniormomskonsulent Marlene Frentzel Sørensen, BDO Medlem af: Dansk Fagpresseforening 3

4 Skattemæssig behandling af låneomkostninger Renter af gæld er fradragsberettigede og har altid været det. Det gælder, uanset om der er tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. At optage lån kan almindeligvis ikke ske, uden at der skal betales forskellige former for gebyrer til långiveren. Skattemæssigt ville det være nemmest, hvis sådanne låneomkostninger skulle behandles på samme måde som renter af lånet, men sådan er det ikke. Skat er nemlig ikke nemt, og det er den skattemæssige behandling af låneomkostninger heller ikke. I nogle tilfælde afhænger de skattemæssige konsekvenser af lånets løbetid, og i andre tilfælde af om låntageren er en person eller et selskab. Og i atter andre tilfælde af lånets art. Nedenfor forsøger jeg at give en oversigt over reglerne, men først må der klarhed over begreberne. Definitioner Ved låneomkostninger forstås i denne forbindelse stiftelsesprovisioner, gebyrer og andre éngangsydelser, der betales i forbindelse med etableringen af et lån. Omkostningerne kan have mange forskellige navne, men benævnelsen er uden betydning. Afgørende er alene, at der er tale om en éngangsudgift. For visse lån betales der løbende provisioner og præmier. Sådanne udgifter behandles på samme måde som renter, og er derfor normalt altid fradragsberettigede. Disse udgifter er derfor ikke dækket af det nedenfor anførte. Ved optagelse af lån skal der i mange tilfælde også betales udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse for lånet. Det gælder fx gebyrer for udfærdigelse af eller påtegning på (ejer) pantebreve, tinglysning af sådanne, gebyr for besigtigelse af en ejendom samt for prioriteringsassistance mv. Sådanne udgifter sidestilles ikke med stiftelsesprovisioner, men behandles ikke desto mindre på samme måde som disse, når det gælder lån med en løbetid på 2 år eller derudover. Det samme gælder for udgifter til eventuel stempel af lånedokumenter. Begrebet kontantlån dækker her over et lån i et realkreditinstitut, hvor låneprovenuet er fremskaffet ved salg af obligationer, og hvor hovedstolen er identisk med dette provenu. Også sådanne lån kan have forskellige navne, og der kan både være tale om lån, hvor renten ligger fast i hele løbetiden, som lån hvor renten ændres ved jævnlige låneomlægninger, ligesom der kan være tale om lån, hvor der i starten ikke betales afdrag. Obligationslån omfatter lån i et realkreditinstitut, hvor hovedstolen på lånet er identisk med den pålydende værdi af de obligationer, der ligger til grund for lånet. Kursværdien af obligationerne er almindeligvis lavere end den pålydende værdi af disse, hvorfor det på låntagningstidspunktet ligger klart, at tilbagebetalingsbeløbet vil overstige låneprovenuet. Ved pari-pari-lån forstås lån, der er optaget i et pengeinstitut eller hos en anden långiver, hvor lånet ikke er baseret på obligationsudstedelse, og hvor tilbage-betalingsbeløbet normalt altid vil være identisk med låneprovenuet. Kursgevinstlovens regler Låneomkostninger skal indregnes, når kursgevinster og kurstab på lånet opgøres. Skattemæssigt bliver låneomkostninger derved i realiteten behandlet på samme måde som kursgevinster/-tab. Kursgevinster og kurstab beskattes efter realisationsprincippet. Dermed bliver låneomkostninger også fradragsberettigede efter realisationsprincippet, da de er en del af den opgjorte kursgevinst/-tab. Låneomkostninger fratrækkes altså i takt med, at der sker afvikling af lånet. Enten ved ordinære afdrag eller ved indfrielse - på samme måde som kursgevinster/- tab. Ved et 20-årigt kontantlån på 2 mio. kr., der i år 1 afdrages med kr , kan der i samme år således kun fradrages 8/2.000 (4 promille) af omkostningerne. Hvis lånet indfries før tiden, fx ved en låneomlægning, kan de på dette tidspunkt endnu ikke fratrukne omkostninger fratrækkes sammen med de eventuelle gebyrer, der betales i forbindelse med indfrielsen. Hvis indfrielsen sker i forbindelse med en låneomlægning det vil sige samtidig med optagelse af et nyt lån skal de omkostninger, der knytter sig til det nye lån, behandles efter de almindelige regler og kan ikke fratrækkes som omkostninger, der knytter sig til indfrielsen af det gamle lån. De låneomkostninger, der kan indgå i opgørelsen af gevinst og tab omfatter fx stiftelsesprovisioner m.m. vedrø- 4

5 behandling Af seniorskattekonsulent cand.jur. Steen Mørup, BDO rende lån med en løbetid på 2 år eller mere, tinglysningsafgift, advokat- og revisorudgifter, vekselomkostninger i forbindelse med indfrielse af et lån i fremmed valuta samt kurtage ved salg af obligationer i forbindelse med stiftelse af et obligationslån og kurtage ved opkøb af obligationer i forbindelse med indfrielse af et obligationslån. Selskaber Efter reglerne i kursgevinstloven er selskaber generelt skattepligtige af kursgevinster og har skattefradrag for kurstab. Tidligere havde selskaber ikke skattefradrag for kurstab vedrørende obligationslån. Det er ændret med virkning for obligationslån, der er optaget den 1. juli 2007 eller senere. Fysiske personer Fysiske personer er skattefrie af kursgevinster på obligationslån. Som udgangspunkt er personer derimod skattepligtige af kursgevinster på kontantlån, medmindre det vedrører kontantlån, som er optaget eller indfriet indenfor 6 måneder før eller efter en ejendomshandel. gæld skal overstige kr., førend gevinst/tab skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Kassekredit På grund af realisationsprincippet kan låneomkostninger til oprettelse af en kassekredit først fratrækkes, når 1)kassekreditten indfries, 2) kassekredittens maksimum nedsættes, eller 3) kassekreditten overføres til et andet pengeinstitut, medmindre der konkret er aftalt en afviklingsperiode på mindre end 2 år. Lån med en løbetid på under 2 år Efter reglen i ligningslovens 8, stk. 3 kan løbende provisioner eller præmier for lån fratrækkes ved indkomstopgørelsen. Hvis der jfr. nedenfor er lån, som ikke skal medtages ved opgørelsen af avance/-tab ved salg af en næringsejendom, så skal lånene skattemæssigt behandles efter reglerne i kursgevinstloven. For selskaber betyder det, at kursgevinster som hovedregel altid er skattepligtige, og at kurstab som hovedregel altid er fradragsberettigede. Det gælder dog ikke de tilfælde, hvor der er koncernforbindelse mellem debitor og kreditor. Personer har aldrig fradrag for tab på hverken obligationslån eller kontantlån. For lån i fremmed valuta som f.eks. EURO er personer altid skattepligtige af kursgevinster og har fradrag for kurstab. Der gælder dog en årlig bagatelgrænse på kr. Det betyder, at årets nettogevinst/nettotab for personens samlede skattepligtige kursgevinster/-tab på fordringer og Derimod kan stiftelsesprovisioner, éngangspræmier og lignende éngangsydelser for lån kun fratrækkes, dersom lånets løbetid ifølge låneaftalen er mindre end to år. Det sidste skal tages helt bogstaveligt. Hvis lånet har en løbetid på 2 år, er engangsydelser- Synlighed? Vores reklamebureau, Bureau Plus, kan hjælpe dig med alle former for markedsføringsopgaver. Mangler du synlighed, kan vi hjælpe uanset om det drejer sig om web, annoncering, tryk eller outdoor! G R A F I S K E H U S S B U R E A U by ROUNBORG Rasmus Færchs Vej 19 l 7500 Holstebro l Tlf l 5

6 kattemæssig ne ikke fradragsberettigede efter ligningslovens 8, men skal derimod behandles efter kursgevinstlovens regler eller indgå i avanceopgørelsen for næringsejendommen. Lån, der har en løbetid på 2 år eller derover, men som indfries førtidigt altså inden de 2 år er heller ikke omfattet. Kassekreditter, hvor der ikke er aftalt nogen afviklingsperiode, anses altid for at have en løbetid på over to år. Dette gælder uanset, om det i låneaftalen er bestemt, at denne skal genforhandles en gang årligt, og uanset om kreditor altid kan forlange kassekreditten afviklet. Stiftelsesprovisioner, éngangspræmier og lignende éngangsydelser for lån kan dog kun fratrækkes fuldt ud i det indkomstår, hvori lånet etableres, hvis omkostningerne ikke overstiger 2,5 % af hovedstolen. Overskydende del af omkostningerne kan først fratrækkes i det andet år. Næringsdrivende ved handel med fast ejendom Når en person eller et selskab er næringsdrivende ved handel med fast ejendom, skal gevinst/tab på ejendomshandler opgøres efter statsskattelovens regler. Det betyder, at opgørelsen foretages på grundlag af nominelle værdier der skal altså ikke ske omregning til kontantværdi. Uanset om et selskab/en person er næringsdrivende ved handel med fast ejendom, så kan låneomkostninger ikke fratrækkes løbende som driftsomkostninger. For næringsejendomme skal der ikke foretages særskilt opgørelse af gevinst/tab på de lån, der indgår i opgørelsen af den skattepligtige avance på disse ejendomme. Kursgevinster/- tab på sådanne lån påvirker derimod den skattemæssige anskaffelsessum for næringsejendommen, og i den forbindelse indgår låneomkostninger som en del af anskaffelsessummen. Gevinst/tab på følgende lån indgår i avanceopgørelsen for næringsejendomme og er dermed ikke omfattet af kursgevinstloven: Lån med pant i ejendommen som forelå ved ejendommens erhvervelse, og lån, der i ejertiden er optaget med pant i ejendommen, og som overtages af køber. Når kursgevinst/tab på lånet skal opgøres, indregnes låneomkostninger. Låneomkostninger vil således betyde, at et kurstab bliver større eller en kursgevinst bliver mindre. Kursgevinst/-tab ved indfrielse af lån, som var i næringsejendommen ved erhvervelsen, skal påvirke ejendommens anskaffelsessum på den måde, at et kurstab incl. låneomkostninger tillægges anskaffelsessummen, og en kursgevinst incl. låneomkostninger reducerer anskaffelsessummen. Skematisk oversigt over reglerne Låneomkostninger på lån omfattet af kursgevinstloven: Kursgevinstlovens regler Personer Selskaber Kursgevinst Kurstab Kursgevinst Kurstab incl. låneomk. incl. låneomk. incl. låneomk. incl. låneomk. Kontantlån Skattepligtig Ikke fradrag Skattepligtig Fradrag og pari-pari-lån som hovedregel Obligationslån Skattefri Ikke fradrag Skattepligtig Fradrag Lån i fremmed valuta Skattepligtig Fradrag Skattepligtig Fradrag Bagatelgrænse Bagatelgrænse 6

7 behandling Tilsvarende skal kursgevinster/-tab incl. låneomkostninger på lån, der er optaget i sælgerens ejertid, og som overtages af køber, påvirke anskaffelsessummen for næringsejendommen. Det betyder, at lån, der er optaget efter køb af ejendommen, og som er indfriet inden salg af ejendommen, beskattes efter reglerne i kursgevinstloven. Sammenfatning Det ovenfor anførte kan sammenfattes som: Låneomkostninger behandles på samme måde som kursgevinst/- tab på lånet, da omkostningerne anses for at være en del af lånets anskaffelsessum. Efter kursgevinstloven er selskaber generelt skattepligtige af kursgevinster og har skattefradrag for kurstab. Personer er skattepligtige af kursgevinster på kontantlån bortset fra kontantlån, der er optaget eller indfriet i forbindelse med ejerskifte. Personer har ikke skattefradrag for kurstab på lån bortset fra lån i fremmed valuta. Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende ydelser på lån med en løbetid under 2 år er direkte fradragsberettigede uanset om lånet vedrører en næringsejendom eller ikke. For næringsejendomme påvirker kursgevinster/-tab den skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen forudsat det vedrører lån, som blev overtaget ved køb af ejendommen eller lån, som er optaget i ejertiden, og som overtages af køber. Sådanne lån er derfor ikke omfattet af kursgevinstloven. Kursgevinster reducerer ejendommens anskaffelsessum og kurstab tillægges anskaffelsessummen. Lån, der er optaget i ejertiden, og som ikke overtages af køber dvs. lån, som er indfriet i ejertiden, behandles efter reglerne i kursgevinstloven. Stiftelsesprovisioner, éngangspræmier og lignende éngangsydelser for lån under 2 år: Lånets løbetid er under 2 år Personer Ligningslovens 8 Fradrag Selskaber Låneomkostninger vedrørende lån, som indgår i avanceopgørelsen for næringsejendomme: Næring Kursgevinst incl. låneomk. Kurstab incl. låneomk. Lån ved køb/overtagelse Fradrag i ejendommens Tillæg til ejendommens anskaffelsessum anskaffelsessum Lån optaget i ejertid overtages af køber Fradrag i ejendommens Tillæg til ejendommens anskaffelsessum anskaffelsessum 7

8 debit Tvunget debitorskifte ved virksomhedsoverdragelser under rekonstruktion Fremover vil kontraktpartere i gensidigt bebyrdende aftaler skulle forberede sig på at kunne påtvinges nye aftaleparter i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion. Tvunget debitorskifte ved virksomhedsoverdragelser under rekonstruktion Om rekonstruktion Vi har tidligere fra Bech-Bruun skrevet her i bladet om det nye kapitel Rekonstruktion i konkursloven. De nye regler har til formål at sikre overlevelsen af insolvente, men levedygtige virksomheder. Dette skal ske igennem enten tvangsakkord, overdragelse af skyldnerens virksomhed eller en kombination af de to. Som et led i en sådan virksomhedsoverdragelse vil skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler kunne indgå uden medkontrahentens samtykke. Nuværende regler Det er det klare udgangspunkt i dansk ret, at et kreditorskifte ikke kræver debitors samtykke, imens et debitorskifte modsat kræver kreditors samtykke. Dette har den konsekvens for overdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler, at man alene kan overdrage sine rettigheder uden medkontrahentens samtykke, men ikke sine pligter. Overdrages en personlig virksomhed, vil der således skulle indhentes samtykke fra virksomhedens aftalepartere, hvis man vil være sikker på, at aftalerne kan føres videre af virksomhedens erhverver. Overdrages et selskab eller en anden juridisk person, der overdrages på ejerandele, kræves ikke samtykke, idet den juridiske person forbliver aftalepart. I Selskabsloven findes regler, der ligeledes gør det muligt at foretage fusioner og spaltninger uden indhentelse af samtykke fra de enkelte aftaleparter. Man kan dog, i såkaldte change-ofcontrol klausuler, have aftalt, at sådanne overdragelser og omdannelser medfører aftalens ophør, medmindre der indhentes samtykke fra medkontrahenten. Nye regler Den nye 14 c, stk. 2, 1. pkt. i Konkursloven lyder: Overdrages en gensidigt bebyrdende aftale, der er videreført efter 12 o, som led i en virksomhedsoverdragelse, overgår skyldnerens rettigheder og forpligtelser efter aftalen til erhververen af virksomheden, medmindre andet følger af retsforholdets beskaffenhed. I forbindelse med rekonstruktionens indledning vil der, på lignende vis som ved indtræden af konkurs, skulle tages stilling til, hvilke af skyldnerens aftaler der ønskes videreført under rekonstruktion. Medkontrahenten opnår i den forbindelse en fortrinsstilling i den efterfølgende konkursordning og kan ikke indgå i en tvangsakkord under rekonstruktionen. I løbende forhold gælder dette dog alene krav efter konkursens indledning, ligesom krav efter afsigelse af konkursdekret ikke opnår fortrinsstilling, medmindre konkursboet selvstændigt indtræder i aftalen. En væsentlig forskel fra konkurs er, at aftaler ophævet senest fire uger inden rekonstruktionens begyndelse, grundet skyldnerens forsinkelse med sin ydelse, også kan videreføres. De videreførte aftaler vil herefter kunne indgå i en overdragelse af skyldnerens virksomhed, hvorefter erhververen indtræder i aftalerne, uden medkontrahentens samtykke. De samme vilkår Som udgangspunkt indtræder erhververen af skyldnerens virksomhed på samme vilkår som skyldneren. Det betyder, at eventuelle sikkerheder i den oprindelige aftale bevares, eksempelvis aftaler med skyldneren om forudbetaling. Såfremt skyldneren i det oprindelige forhold har erlagt et depositum, er erhververen, efter de nye regler, endda pligtig at retablere dette, i det omfang medkontrahenten har søgt sig fyldestgjort heri. Dermed sikres det, at medkontrahenten ikke stilles ringere i det efterfølgende kontraktforhold med erhververen af skyldnerens virksomhed, idet erhververen er pligtig at retablere det oprindeligt stillede depositum. Ikke tidligere restancer Oftest må en medkontrahent formodes at betragte en videreførelse og efterfølgende overdragelse af sin aftale med skyldneren som noget positivt, 8

9 orskifte ved Af advokatfuldmægtig Tejs Ernst, Bech-Brun Advokatfirma idet den insolvente skyldner udskiftes med en solvent aftalepart. Erhververens indtræden i løbende kontraktforhold er dog væsentlig begrænset, idet krav vedrørende tiden før rekonstruktionens indledning ikke kan rettes mod erhververen. Medkontrahenten vil dermed alene opnå dækning herfor ved en efterfølgende tvangsakkord eller igennem et simpelt krav mod skyldnerens konkursbo, men må ufortrødent fortsætte med at levere egne ydelser i henhold til aftalen. Såfremt aftalen ikke var blevet videreført, ville den pågældende medkontrahent kunne notere sig det samme tab, men ville være fri af aftaleforholdet. Dermed ville medkontrahenten være fritstillet til at kontrahere til anden side og i den forbindelse, klog af skade, kunne kræve yderligere sikkerhedsstillelser. Denne mulighed frarøver de nye regler. I et skrækscenarie vil eksempelvis en leasinggiver gang på gang kunne realisere tab for den samme leasingkontrakt, hvori der oprindeligt ikke var krævet de fornødne sikkerhedsstillelser, fordi aftalen videreføres og overdrages til erhververe, der heller ikke er i stand til at drive skyldnerens virksomhed rentabelt. Undgå overdragelsen Er en aftale først videreført, er mulighederne for at modsætte sig en efterfølgende overdragelse stærkt begrænsede. Den sikreste måde at undgå videreførelse og eventuel efterfølgende overdragelse af en aftale er derfor at hæve aftalen forud for rekonstruktionen, såfremt der er mulighed herfor. Hæves der tidligere end fire uger før rekonstruktionens indledning, vil aftalen herefter ikke kunne videreføres. Hæves der først på et senere tidspunkt, er det afgørende, om man har disponeret i henhold til ophævelsen, eksempelvis ved at kontrahere til anden side, da aftalen så ligeledes vil være afskåret fra videreførelse. Bliver aftalen videreført, indeholder lovens 14 c, stk. 2, dog en enkelt undtagelse, idet aftaler ikke kan indgå i en overdragelse under rekonstruktionen, såfremt andet følger af retsforholdets beskaffenhed. Dette er uden tvivl en meget snæver undtagelse, hvortil der i øjeblikket kun findes begrænset vejledning til den nærmere fortolkning af. De eneste helt klare tilfælde, hvor en medkontrahent kan modsætte sig overdragelsen, er, hvor aftalen er afhængig af skyldnerens fysiske person, som modelaftaler eller udførelse af kunstnerisk arbejde. Dette gælder dog ikke, såfremt skyldneren efterfølgende tilknyttes virksomheden til varetagelse af de pågældende arbejder. Endvidere kan man forestille sig situationer, hvor et samarbejde mellem medkontrahenten og erhververen af skyldnerens virksomhed er utænkelig, eksempelvis hvor disse er direkte konkurrenter. Videreførelsen af aftaler i forbindelse med rekonstruktionens indledning er tilsvarende afskåret, såfremt andet følger af retsforholdets beskaffenhed, men da udgangspunktet er, at en skyldner fortsætter i sin virksomhed under rekonstruktionen, er anvendelsesområdet for denne undtagelse endnu mindre. 9

10 og ta Gevinst og tab på fordringer Den 1. juni 2010 vedtog Folketinget væsentlige ændringer til kursgevinstloven. Årsagen til dette var, at man skulle harmonisere reglerne for fordringer i danske kroner med fordringer i udenlandsk valuta. Det udspringer af EU-regler. Der har efter vedtagelsen været mange udmeldinger om fortolkning af loven. Jeg vil i denne artikel prøve på at skitsere reglerne for de mest anvendte fordringer. Jeg vil i artiklen kun skitsere reglerne for den, der har en fordring og ikke den, der skylder beløbet. Fordringer Hvad er egentlig en fordring? Ifølge den store danske encyklopædi er en fordring en ret for en eller flere til at kræve, fordre, noget af en eller flere andre. I almindelig juridisk sprogbrug betegner fordring det krav, som en person (en fordringshaver eller en debitor) har over for en anden person (den forpligtede eller kreditor) om at gøre eller undlade at gøre noget. I dagligdagen er en fordring, obligationer, gældsbreve, tilgodehavender etc. Overgangsregler - personer Fordringer, der er anskaffet før 27. januar 2010 behandles efter de gamle regler. Fordringer, der er anskaffet efter 27. januar 2010 beskattes efter de nye regler. Efter de gamle regler skelnede man mellem blåstemplede (den pålydende rente er lig med eller højere end mindsterenten på udstedelsestidspunktet) og sortstemplede fordringer.(pålydende rente under mindsterenten) Gevinst på blåstemplede fordringer i danske kroner beskattes ikke og tab kan ikke fradrages. Gevinst på sortstemplede fordringer i danske kroner beskattes og tab kan ikke fradrages. Hvis en indeksfordring er sortstemplet, skal også indekseringen beskattes ellers er den skattefri. Ved fordringer i fremmed valuta beskattes både kursgevinst på fordringen og valutaen uanset mindsterente. Der er dog ikke fradrag for tab i fremmed valuta, hvis kreditor og debitor er nærtstående, eller debitor er selskab, og kreditor har eller har haft bestemmende indflydelse. En hovedaktionærs fordring mod hans selskab vil altid være sortstemplet, dvs. en kursgevinst er skattepligtig og et tab vil der ikke være fradrag for. Dette gælder også, hvis debitor er en pengenæringsdrivende person/dødsbo, og kreditor er nærtstående. Disse regler gælder kun fordringer erhvervet efter den 1. juli Fysiske personer beskattes endvidere, når blåstemplede obligationer er erhvervet for lånte midler. Beskatningen undlades, når udgifter kun overstiger indtægter i uvæsentligt omfang, eller hvis resultatet er negativt efter skat allerede før beskatning af kursgevinster. Overgangsregler/gældende regler selskaber For selskaber sker der ingen ændringer. Kursgevinster beskattes og tab kan fradrages. Der er dog ikke fradrag, hvis den modsvarende renteindtægt eller kursgevinst ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst som følge af en dobbeltbeskatningsindkomst. Den skattepligtige indkomst opgøres efter lagerprincippet. Koncern og vederlagsfordringer (debitorer) opgøres som udgangspunkt efter realisationsprincippet med mulighed for valg af lagerprincippet uden tilladelse. Dette betyder, at hvis man anvender lagerprincippet på sine debitorer, så skal man værdiansætte hver enkelt debitor ved regnskabsåret slutning. Kurstabet kan da fradrages i den skattepligtige indkomst. Det betyder, at tidligere hensættelser der ikke kunne fradrages i den skattepligtige indkomst nu kan fradrages. Man må ikke fradrage med en generel sats 10

11 b på fordring Af direktør Thorbjørn Helmo Madsen, TimeTax A/S det er hver enkelt debitor, der skal vurderes. Vurderingen foretages efter sammen principper, som ved vurdering af hensættelser. Denne regel gælder kun for selskaber. Nye regler for personer Gevinster på fordringer, der er anskaffet efter 27. januar 2010 skal beskattes som kapitalindkomst uanset rentesatsen. Tab kan fradrages i kapitalindkomsten. Skattepligtige gevinster/tab medregnes kun, hvis det overstiger kr totalt for året. Der er ikke tale om et bundfradrag, så hvis gevinsten er kr , så skal hele beløbet beskattes. Der anvendes FIFO - princippet, således at de obligationer, der er anskaffet først er afhændet først. Hvordan styrer man nu det? Nogle har foreslået, at oprette et nyt depot på de obliga- tioner, der anskaffes efter 27. januar Det giver dog det problem, at hvis der så bliver udtrukket obligationer i det nye depot, og man samtidig har samme slags obligationer i det gamle depot, så er det skatteteknisk obligationerne i de gamle depot, der er udtrukket. Dette kan løses på 2 måder enten kan man undlade at købe de samme obligationer i det nye depot eller man kan oprette det nye depot i hustruens navn. Dette kan naturligvis give problemer for singler og ægtepar med særeje etc. Som nævnt indledningsvis, så er fordringer obligationer og tilgodehavender. Det gælder også obligationsbaserede investeringsforeninger Det betyder, at alle kursgevinster/tab er skattepligtige. Det giver ikke umiddelbart større problemer vedrørende obligationer udover ovenstående problemstillinger. Men hvad med udlån etc. Hvis man udlåner et beløb til en person, der ikke er nærtstående og dette tabes, så vil der være fradrag i kapitalindkomsten, når det kan bevises at beløbet er tabt. Det er skatteyderen selv, der har bevisbyrden. Indbetaler man et beløb til et rejsebureau som forudbetaling på en rejse, og rejsebureauet inden rejsens afgang går konkurs, så vil der være fradrag, hvis beløbet ikke er dækket af en rejseforsikring. Hvis man sælger en ejendom eller en virksomhed efter 27. januar 2010 og der i forbindelse med handlen udstedes et pantebrev, så vil der, hvis man 11

12 evinst og ta senere taber pengene på pantebrevet have fradrag i kapitalindkomsten. Efter konkursen i Amagerbanken har mange personer tabt penge. Hvis de har indskudt penge efter 27. januar 2010 og taber penge p.g.a. store indskud, der ikke dækkes af garantien, så kan disse fratrækkes i indkomsten. Fysiske personers gevinst eller tab på fordringer, der er erhvervet for lånte midler indgår i den skattepligtige indkomst.. Der er ikke fradrag for tab på fordringer mellem hovedaktionær og selskab samt mellem nærtstående (ægtefælle, forældre, bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer) Reglerne betyder også, at der vil være fradrag, hvis en kautionsforpligtelse udløses DOG ikke hvis det er mellem nærtstående. Hvis en person overdrager en fordring til en anden ikke nærtstående efter 27. januar 2010 og den nye køber får et tab, så vil denne have fradrag for kurstabet i kapitalindkomsten uanset rentesatsen. For gamle sortstemplede fordringer gælder de hidtidige regler. Det betyder, at gevinster beskattes og tab ikke kan fradrages.. Indberetning Det er en betingelse for fradrag for tab på fordringer optaget til handel på et reguleret marked, at købet er indberettet inden udløb af indsendelsesfristen for selvangivelsen.. Reglen gælder fra 2010 og indberetning skal derfor være sket inden 1. maj (lønmodtagere m.fl.) eller 1. juli Dette er ikke noget problem for handler gennem danske fondshandlere, da disse har indberetningspligt. Hvis man handler på udenlandske markeder er man selv pligtig til at indsende oplysningerne enten ved indberetning fra den udenlandske fondshandler eller på den blanket, som SKAT har udarbejdet. Ved tilflytning til landet betinges fradrag af, at der er indsendt en oversigt over fordringer i behold på tilflytningstidspunktet. Der er også regler for fraflytning, som er meget lig reglerne for aktier. Disse regler vil ikke blive gennemgået her. Virksomhedsordningen Nu kan alle obligationer, der forrentes indgå i virksomhedsordningen. Det gælder også indekserede obligationer bare de forrentes Regnskabsmæssig behandling af fordringer i mindre virksomheder Virksomhedens beholdning af finansielle aktiver, som er erhvervet med et kortsigtet gevinstformål for øje, herunder ved spekulation i ændringer i markedspriser på det erhvervede aktiv, er en virksomheds handelsbeholdning af finansielle aktiver, der bogføres som omsætningsaktiver.. Der kan eksempelvis være tale om værdipapirer, fordringer eller likvider. Handelsbeholdninger omfatter desuden placering af overskudslikviditet, eksempelvis midlertidig placering i obligationer. Beholdning af finansielle aktiver som ikke indgår i handelsbeholdningen, bogføres under finansielle anlægsaktiver. Dette kan eksempelvis omfatte gældsbreve eller langfristede udlån, som er erhvervet i forbindelse med salg af aktiver eller ydelser, og som beholdes til udløb. Ved første indregning skal finansielle aktiver indregnes til kostpris, som antages at svare til aktivets dagsværdi på anskaffelsestidspunktet. Kostpris opgøres som den kontante betaling for aktivet eller som nutidsværdien af fremtidige ydelser, der betales for aktivet. I kostprisen indgår direkte henførbare omkostninger, eksempelvis handelsomkostninger og provisioner Finansielle aktiver som ikke indgår i handelsbeholdningen bogføres efterfølgende til kostpris på balancedagen, dog til dagsværdien hvis denne er lavere. Finansielle aktiver, som indgår i virksomhedens handelsbeholdning, måles efterfølgende til dagsværdi på balancedagen. Dagsværdi for finansielle aktiver opgøres i følgende prioriterede rækkefølge: a) Til salgsværdi, hvis aktivet handles på et velfungerende marked. Eksempelvis børsnoterede værdipapirer. b) Til tilnærmet salgsværdi, hvis aktivet ikke handles på et velfungerende marked. Eksempelvis skønnet kursværdi for pantebreve eller en beregning af kapitalværdien med en anerkendt værdiansættelsesmetode. c) Til kostpris, hvis der ikke findes en salgsværdi eller en tilnærmet salgsværdi. 12

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender - 1 Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om personers fradragsret for tab på fordringer har i en årrække været uklare. Siden 2010 har

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere