Håndtering af gruppe B streptokok urinvejsinfektion hos gravide i almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering af gruppe B streptokok urinvejsinfektion hos gravide i almen praksis"

Transkript

1 Håndtering af gruppe B streptokok urinvejsinfektion hos gravide i almen praksis Forskningstræningsopgaven er lavet af Anne Sofie Hanghøj Laursen Sarah Vibeke Lorentzen Bendtsen Tenna Barbre Haargaard Nielsen Hold Nr. 34, September 2017 Vejleder: Hanne Heje

2 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 2 Formål s. 3 Metode s. 4 Resultater s. 6 Diskussion s. 8 Konklusion s. 12 Perspektiv s. 13 Flowchart s. 14 Bilag 1: Spørgeskema til Almen Praksis s. 16 Bilag 2: Resultater af spørgeskemaet s. 18 Referenceliste s. 20 1

3 Introduktion Indledning Infektion med Gruppe B streptokokker (GBS) hos en gravid kvinde er en alvorlig tilstand. Infektionen medfører risiko for, for tidlig fødsel, intrauterin infektion, postpartum endometritis og infektion hos det nyfødte barn, og kan dermed være livstruende. Fund af GBS infektion og håndtering af denne under graviditet, er derfor meget vigtig. Baggrund Kvinder har en øget risiko for at få urinvejsinfektion (UVI) og gravide kvinder har en yderligere risiko for, at en UVI bliver til pyelonefrit grundet fysiologisk dilatation af ureteres og nyrepelvis som kan ses fra 8. gestationsuge 1. Risikoen for at udvikle bakteriuri i graviditeten er størst imellem uge 9 og 17. Asymptomatisk bakteriuri ses hos ca. 5-13% 2 3 af gravide, og ubehandlet vil 20-30% af disse udvikle pyelonefrit 4. E. coli er den hyppigste årsag til UVI, men især gruppe B streptokok (GBS) er farlig for graviditetsforløbet, det nyfødte barn 5 og den nybagte mor. GBS er den hyppigste årsag til tidlig neonatal infektion hos børn født til terminen 6. Infektionen kan medføre meningitis, sepsis, pneumoni og i værste tilfælde død. Der ses ca. 30 tilfælde af denne alvorlige infektion årligt i Danmark 7. Hos moderen ses GBS at øge risikoen for chorionamnionitis, postpartum endometritis, bakteriæmi og urinvejsinfektioner 8. Moderen har også øget risiko for at udvikle kronisk nyresygdom. Cervix er koloniseret med GBS hos % af de gravide ved termin 9. Perinatal transmission af GBS fra moder til barnet vil medføre neonatal infektion hos 0.5 % af de nyfødte, hvis mor er koloniseret med GBS i fødselsvejen 8. Børn der overlever infektionen er i risiko for at få bl.a. syns- og høretab og indlæringsvanskeligheder. I Danmark finder vi GBS hos den gravide ved de profylaktiske undersøgelser hos praktiserende læge og jordemoder. Ved alle disse undersøgelser skal den gravide aflevere en urinprøve og ved positiv urinstix/mikroskopifund dyrkes urinen. Hvornår urinstix vurderes positiv er omdiskuteret. I kliniske retningslinjer angives urinstix positiv ved + for nitrit og/eller mindst 3+/4+ for leukocytter (afhængig af stixmærke) sv.t. 500 leukocytter/mikrol. 10. Det gøres dog opmærksom på at GBS ikke er nitrit producerende, hvilket også er gældende for flere andre UVI-givende bakterier. Det er desuden beskrevet, at der i graviditetsuge 16 rutinemæssigt skal indsendes urin til D+R, hvis den gravide har anamnese omfattende 11 : Hyppige urinsvejsinfektioner Urinvejsinfektioner i aktuel graviditet Præterme veer i tidligere graviditet Præterm vandafgang i tidligere graviditet Tidligere pyelonefrit 2

4 I andre lande podes alle gravide for GBS rectovaginalt i 3. trimester 12. GBS er fortsat fuldt følsom for penicillin, og ved selve fødslen gives iv penicillin som profylakse mod neonatal GBS infektion til risiko kvinder (Tabel 1). Det er almindeligt, at GBS rekoloniserer efter endt behandling 13. Derfor skal fødestedet informeres om fund af GBS under graviditeten, således at den gravide kan blive behandlet under fødsel. Dette gøres ved at notere fundet af GBS i vandrejournalen. Risiko kvinder er gravide kvinder med GBS bakteriuri i nuværende graviditet. Tidligere født et barn med invasiv GBS infektion. Vandafgang 18 timer Temperatur 38,0 omkring fødsel Gestationsalder ved fødsel < 37 uger (evt. < 35 uger) Tabel 1 Der findes flere retningslinjer for håndtering af GBS hos gravide, bl.a. fra Institut for Rationel Farmakoterapi, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Lægehåndbogen, Regionale retningslinjer og Sundhedsstyrelsens Anbefaling for Svangreomsorgen. Disse retningslinjer er hverken helt entydige eller i fuld overensstemmelse med hinanden, hvilket gør, at vi oplever tvivl om, om fx gentagne asymptomatiske UVI er med GBS skal behandles eller hvornår/om screening for GBS hos risiko kvinder skal udføres. Hvornår tolkes en urinstix som positiv? Er kontrolurin efter endt behandling indiceret? Formål Vi har derfor sat os for at undersøge 2 følgende forskningsspørgsmål: Hvordan håndterer læger i almen praksis fund af gruppe B streptokok i urin hos gravide i forbindelse med svangreprofylakse og ved mistanke om UVI? Hvordan stemmer dette overens med de gældende kliniske retningslinjer? 3

5 Metode Spørgeskema Vores undersøgelse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende speciallæger i almen medicin. Målgruppen udgøres af de lægehuse hvor uddannelseslæger på forskningstræningshold 34 (SPEAM) hører til. De forskellige lægehuse er placeret i Region Midt og Region Nord og skønsmæssigt lige fordelt mellem land og by. 16 lægehuse med i alt 51 speciallæger fik af deres fase 2 uddannelseslæge udleveret spørgeskema til individuel besvarelse. Spørgeskemaet er designet, så det fylder 2 sider og indledes med en præsentation og vejledning til udfyldelse (se bilag 1). For alle svar kan der afkrydses ja og nej rubrikker med mulighed for tilføjelse. I et enkelt svarfelt udbedes skriftlig uddybelse. Spørgeskemaet er designet, så det er enkelt og simpelt at udfylde, og blev eksternt vurderet af vores vejleder. Skulle projektet skaleres til større størrelse, ville det være relevant at gennemføre et pilotprojekt, hvor tilgangen til spørgeskemaet skulle undersøges. Man kunne forestille sig, at et udkast til spørgeskemaet blev præsenteret for et udvalgt panel af forskningssagkyndige, samt en testgruppe af praktiserende læger. Dette forarbejde vil kunne give feedback på læsevenlighed og brugervenlighed. Det ville ligeledes være vigtig at undersøge, om der i designet af spørgeskemaundersøgelsen kunne være svarmuligheder, der konsekvent kunne overses (missing items). Besvarelserne er indhentet af fase 2 uddannelseslæger og sendt/videregivet til denne forfattergruppe. Vi må forvente stor varians, når vi udbeder os svar fra 51 individuelle læger, men data baseres på læger udvalgt efter tilknytning til et lægehus, og dermed forventer vi en mindre variation i vores data. Ved et større studie ville man korrigere for dette ved en clusteranalyse. 4

6 Retningslinjer De kliniske retningslinjer er fundet ved at tilgå de vejledninger, som er alment brugt i Almen Praksis. Anbefaling for svangreomsorgen. Sundhedsstyrelsen Institut for Rationel Farmakoterapi. Urinvejsinfektioner og asymptomatisk bakteriuri hos gravide. Okt Gruppe B streptokokker og graviditet Lægehåndbogen på sundhed.dk. Håndtering af Urinundersøgelse hos gravide Region Midtjylland, praksisinformation. Praksis.dk. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. GBS guideline Retningslinjerne er systematisk gennemgået, og praksisrelevante punkter er samlet i 2 flowcharts til anvendelse i praksis. Desuden oplistes vigtige pointer i forbindelse med håndtering, behandling og kontrol. 5

7 Procent Resultater Vi har modtaget 37 besvarede spørgeskemaer ud af 51. En af besvarelsen er fra en sygeplejerske som varetager alle uriner fra de gravide i den pågældende praksis, og lægerne (3 stk.) i denne praksis har valgt ikke at svare. Vi har valgt, at medtage denne besvarelse i vores samlede opgørelse, således at den tæller for en. Vi har således en svarprocent på 73 %. Resultaterne er opgjort i % af de indkomne besvarelser. Alle resultater er skematisk opgjort i bilag 2. Sp. 1: 100 % laver urinstix ved de profylaktiske undersøgelser af de gravide. Sp. 2: 24 % anfører at lave urinstix ved alle øvrige kontakter med gravide, hvorimod 73 % kun laver urinstix ved symptomer (dysuri, plukkeveer, mavesmerter, hyppige vandladninger). (1 har ikke besvaret dette spørgsmål). Sp. 3: 57 % laver aldrig urinmikroskopi. Urinmikroskopi laves altid hos 16 % og ved symptomer hos 24 %. Hos lægerne som laver mikroskopi ved symptomer, laver knap halvdelen også mikroskopi ved asymptomatisk, positiv urinstix. (1 har ikke besvaret dette spørgsmål). Sp. 4: 59 % sender urin til D+R ved mindste udfald på urinstix (leuko. 1+ og opefter). Nogle dog kun hvis udfaldet er fulgt af symptomer hos den gravide. 24 % sender ved leuko. 2+ og opefter. 11 % ved leuko. 3 + og opefter. (1 har besvaret kun at dyrke urin ved mikroskopi påviste stave). (1 dyrker kun ved vedvarende gener eller recidiverende UVI). Se figur 1. Procentvis fordeling. Hvad skal stix vise, for at der laves urin D+R? LEUKO. 1+ LEUKO. 2+ LEUKO Figur 1 6

8 Procent Sp. 5: 86 % sender urin til D+R ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA). Af disse dyrker 31 % samtidig i eget lab. 11 % dyrker kun i eget laboratorie. (1 besvarelse dyrker kun ved vedvarende symptomer eller recidiverende UVI). Se figur 2. Procentvis fordeling. Hvor dyrkes urinen? KMA KMA samt eget lab. Eget lab. 11 Figur 2 Sp. 6: 32 % har ikke besvaret dette spørgsmål. 5 % sender ikke rutinemæssigt urin til D+R hos gravide med tidligere problemer. 8 % sender urin til D+R hos alle med tidligere problemer. 49 % sender rutinemæssige urin til D+R, hvis den gravide har fået påvist GBS ved tidligere graviditet. Sp. 7: Midtstråleurin sikres ved mundtlig information hos 27 %, alene ved instruks på toilet hos 19 % og ved begge dele hos 51 %. (1 besvarelse angiver, at der ikke gives information til pt.) Sp. 8: Ved fund af GBS i urin D+R starter 100 % i antibiotikabehandling. 95 % skriver fundet af GBS i vandrejournalen. 5 % skriver det ikke i vandrejournalen. 16 % svarer ikke på hvor mange dage der behandles med V-penicillin. 2 besvarelser behandler i hhv. 5 og 6 dage. 54 % behandler i 7 dage. 24 % behandler i 10 dage. Sp. 9: Ved positivt fund af GBS beder 57 % om kontrolurin efter afsluttet behandling. 43 % beder ikke om kontrolurin. Ved fund af GBS i kontrolurin vil knap halvdelen behandle med penicillin igen og nogle vil konferere med KMA. Sp. 10: 78 % poder ikke for GBS fra vagina. 22 % poder ved fx tidligere præterm fødsel eller tidligere fund af GBS eller ved uspecifikke symptomer med fx negativt dyrkningssvar. 7

9 Diskussion Med denne spørgeskemaundersøgelse har vi opnået en svarprocent på 73 %, hvilket er tilfredsstillende. Vi har i spørgeskemaet ikke givet mulighed for at besvare den enkeltes demografiske forhold, og vi kan derfor ikke vurdere bias i forhold til dette. Skemaet er sendt ud til lægepraksis via en uddannelseslæge og besvarelsen har skulle sendes tilbage i 2 trin. Dette besværliggør dataindsamlingen, og vil måske give en lavere svarprocent end ved direkte kontakt mellem speciallæge og forfattergruppe. Tidsrammen for besvarelse af spørgeskemaet blev sat til 3 uger, hvilket har været en passende tid jvf. ovennævnte trin spørgeskemaet skulle igennem. 3 lægehuse meldte tilbage, at de havde speciallæger på ferie i den pågældende periode og indgik derfor ikke. Omvendt vil man med en længere besvarelses periode, kunne forvente, at nogen glemmer opgaven. Vi har taget direkte kontakt til de kollegaer, som ikke fik returneret spørgeskema i rette tid, og opnåede derved yderligere besvarelser fra 3 læger. Denne fremgangsmåde, vil ikke være realistisk i et væsentlig større studie. Uddannelseslæge stod selv for at printe spørgeskemaet ud, hvilket gjorde udformningerne (sideantal og grafik) forskellige. Således har der været en betydelig heterogenitet i opsætningen af det udleverede spørgeskema. Dette kan give bias i form af mindre overskuelighed og dermed undladte/manglende besvarelser. Ved indsamlingen var materialet enten 1-sidet eller 2-sidet, hvilket potentielt giver mulighed for sammenblanding af svarark. Vi ser størst svarprocent i de spørgsmål, der er udformet dikotome dvs. ja/nej. I spørgsmål 6, hvor der er mere tekst, er svarprocenten væsentligt lavere. Foruden mere tekst er det grafiske layout også anderledes end i de øvrige spørgsmål. Man kan tænke sig, at dette har gjort, at den besvarende læge har mistet overblikket i spørgeskemaet, og derfor har undladt at besvare. Denne problematik ville vi have fået fokus på, hvis spørgeskemaet før undersøgelsen, var blevet sendt til et testpanel. Man vil kunne bedre dette, ved at lave ensartning af alle svarrubrikker igennem spørgeskemaet. Vi fandt, at et lægehus med 3 læger, havde uddelegeret al urin undersøgelse i forbindelse med graviditet til en sygeplejerske. Der foreligger her altså kun 1 besvarelse fra 3 læger samlet. Vi har valgt, at inddrage denne ene besvarelse, da det må formodes at sygeplejersken har modtaget relevant instruktion og færdighed i urinundersøgelse og vurdering af særlige tiltag hos gravide. De manglende besvarelser, fra lægerne det pågældende sted, indgår i antal ubesvarede skemaer, i udregning af svarprocent. Vi har undret os over hvordan en uddelegering af dette felt er foretaget og med hvilke interne retningslinjer der ligger bag. Overlades al vurdering og anamneseoptegnelse til sygeplejersken? Er lægerne her bekendte med de særlige forhold hos gravide og ved GBS, som ikke fremgår af vandrejournal eller svangrejournal? 8

10 Anbefalinger for Svangreomsorgen 2013 foreskriver, at der til alle profylaktiske svangre undersøgelser laves urinundersøgelse med stix. Dette ses udført 100 % og er således velintegreret i lægepraksis. 24 % laver desuden urinstix ved kontakt med en gravid i praksis, symptomer eller ej. Det kan diskuteres om spørgsmålet her har været for åbent, for betyder det, at man udfører urinstix uanset henvendelsesårsag, eller blot hvis man synes, det er relevant for graviditeten? Mere specifikt svarer 73 % at de kun laver yderligere stix ved symptomer. Her er der enighed i, at symptomerne er dysuri, plukkeveer, mavesmerter og/eller hyppige vandladninger. Den regionale instruks fra sundhed.dk Håndtering af urinundersøgelse hos gravide anbefaler, at man enten undersøger med mikroskopi eller urinstix ved asymptomatisk bakteriuri. Vi ser at 57% aldrig bruger mikroskopi. Flere har ikke mikroskoper i praksis. Kun 16 % laver rutinemæssigt urinmikroskopi på alle urinprøver, mens tallet stiger til 24 %, hvis der er beskrevet symptomer forud for prøvetagning. Vi kan konkludere, at ingen lader urinmikroskopi stå alene som undersøgelse. Men om urinmikroskopi stadig har relevans i undersøgelsesprogrammet kan diskuteres. Hvad der kunne tale for mikroskopi, er at såfremt den gravide har symptomer, men mikroskopi er uden bakterier, da vil man kunne afvente opstart af antibiotika til svar på urindyrkningen. Det der taler imod mikroskopi, er at man bør sende urin D+R uanset mikroskopifund. Den regionale instruks Håndtering af urinundersøgelse hos gravide, er den eneste vejledning der nævner, at der skal foretages D+R på urin, hvis der ved stix findes positiv test for 3+leukocytter og/eller nitrit (ved screening for asymptomatisk bakteriuri). De øvrige vejledninger angiver at urin skal sendes til dyrkning ved blot positivt udslag for leukocyt eller nitrit på urinstix. Vurderingen er således op til den enkelte. Dette kan give forskelligartet praksis. Vi finder at hele 59% sender urin til D+R ved blot +1 leukocytter, nogle dog med bemærkning om at dette kun gøres ved symptomer. Man kan diskutere om dette leder til for mange urinundersøgelser. Ifølge ovennævnte instruks er graviditet en fysiologisk tilstand, som giver en nedsat inflammatorisk reaktion, og stix kan derfor give udslag for færre leukocytter end ellers. Så det er måske alligevel relevant. GBS er i øvrigt nitrit negativ. Denne diskussion kan give anledning til overvejelse om urinstix overhovedet er velegnet til undersøgelse hos gravide, specielt i forholdet til GBS. Ved tilgangen til urinundersøgelse i graviditet finder vi efter gennemgang af vejledningerne, at det er vigtigt fra start at skelne imellem om undersøgelsen laves som 1) screeningsundersøgelse for asymptomatisk bakteriuri eller 2) på baggrund af et symptombillede der giver lægen mistanke om pågående urinvejsinfektion hos den gravide. Ved screeningundersøgelse undersøger vi for asymptomatisk bakteriuri og bruger urinstix som vejledning. Hvis stix er blank har den gravide med stor sandsynlighed ikke bakteriuri. Hvis urinstix er positiv tilrådes dyrkning og resistens på KMA. Ved mistanke om symptomatisk urinvejsinfektion sendes urin til KMA uanset udslag på stix. Kun 11% venter med at sende urin til D+R ved 3+ leukocytter. 9

11 Besvarelsen fra lægehuset der lader sygeplejerske foretage al urin håndtering/vurdering anfører at urin kun sendes til D+R ved urinmikroskopi påviste stave. Denne praksis kan vi ikke finde belæg for. Det vil betyde undersøgelse for enterobakterier som eksempelvis e. coli infektion og ikke GBS, der i mikroskop fremstår som kokker i kæde. En enkelt besvarelse skiller sig ud ved kun at sende urin til D+R ved vedvarende symptomer eller recidiverende UVI, hvilket tyder på underbehandling eller potentiel overset bakteriuri. Urin sendes til D+R hos KMA ved 86 %. Heraf dyrker 31 % også i eget lab. Begrundelsen herfor er, at man ønsker at tilrette den antibiotiske behandling hurtigst muligt. Egen D+R tager knap 24 timer, mens der kan gå op imod 3 dage på KMA. Der er stadig 11 %, der kun dyrker i eget laboratorie. Dette kan være problematisk, da GBS infektion ikke vil skille sig ud fra andre kokker i kæde, og da GBS desuden er meget vanskelig at aflæse på agarplade. Sikker GBS diagnostik vil ikke kunne laves og dokumenteres i vandrejournalen mhp. relevant intrapartum antibiotika. Ved besvarelse af, hvilke tilstande der leder til rutinemæssige D+R af urin i graviditet, ser vi overraskende lav svarprocent. 32 % har helt undladt at svare, hvilket den gode svarprocent i øvrigt taget i betragtning, får os til at tænke at spørgeskemaets udformning er uklart. Dette spørgsmål har i spørgeskemaet et andet layout, men det kunne også være, at spørgsmålet er svært og kræver mere refleksion. I de besvarelser vi har, ser vi helt klart, at der er fokus på at indsende urin til undersøgelse ved tidligere GBS infektion. Der er derimod ganske få der undersøger rutinemæssigt for GBS ved tidligere præterme veer, tidlig vandafgang eller tidligere pyelonefrit. Man må her overveje om det skyldes, at man ikke vurderer behov for undersøgelse ved disse tilstande, eller om man slet og ret ikke spørger ind til dem ved 1. svangreundersøgelse. Af ovennævnte tilstande er det kun hyppige UVI er, der har selvstændig registrerings-rubrik på vandrejournalen under medicinske tilstande. Ganske få har svaret hvornår de vil lave urin D+R ved ovenstående tilfælde, men alle svarer: ved 1. svangreundersøgelse dvs. grav. uge Dette står i kontrast til de kliniske retningslinjer, der anbefaler grav. uge 16. Der findes mange fejlkilder til falsk positiv urin stix. I litteraturen er det velbeskrevet at urinprøve kan forurenes på flere måde. Det fordrer en korrekt opsamling af urin for at undgå bakterieflora fra perineum eller vaginalsekret/ blodtilblanding og dermed en valid test. På trods af dette, er der ikke ensartethed i, hvordan læger instruerer i korrekt urinopsamling. Halvdelen instruerer mundtligt og skriftligt, mens de resterende fordeler sig mellem de to metoder. Vi har ikke uddybet hvad instruktion indbefatter, hvilket ikke muliggør yderligere konkluderen herpå. Behandling af påvist GBS initieres ved 100 %, og næsten alle noterer fundet i vandrejournalen. Alle behandler relevant med penicillin, men varigheden svinger og kun ca. halvdelen behandler i 7 dage, som guideline anbefaler. Flere har dog udeladt at svare på behandlingsvarigheden. Dette kan skyldes udformningen af spørgsmålene i dette punkt, hvor vi ændrer svarmulighed fra en afkrydsning til et tal angivelse. Dette kan influere på det generelle overblik og dermed på svarprocenten, eller det er igen et sværere spørgsmål, og vi kan forvente en lavere svarprocent, da den enkelte ikke får reflekteret over spørgsmålet. 10

12 Vi ser en uenighed blandt de adspurgte læger om, hvorvidt der skal laves kontrolurin til D+R efter endt behandling af GBS. Her svarer hele 57 %, at de vil lave kontrolurin, og knap halvdelen af disse vil behandle på ny med penicillin ved fund af GBS. De resterende beder ikke om kontrolurin. Man ved at risikoen for rekoloniseringen af GBS er høj. Dvs. at efter endt penicillin behandling vil en gravid ved rekolonisering kunne testes pos. for GBS flere gange, og i så fald behandles unødigt mange gange med antibiotika (såfremt hun er asymptomatisk). Man skal under alle omstændigheder behandle med antibiotika under fødslen. Denne uenighed, der næsten deler lægegruppen i 2 lejre, ser vi, at udspringe fra forskellige nationale og regionale retningslinjer. Kun i guidelines fra Institut for rationel farmakoterapi anbefales det, at følge op på tidligere positive dyrkningsfund. DSOG og anbefalinger for svangreomsorgen anbefaler behandling af GBS uden efterfølgende kontroldyrkning, men fortsat intrapartum iv penicillin og observation af barn i >48 timer efter fødsel. Signifikansen: Der findes i retningslinjerne desuden uenighed omkring mængden af GBS i urin forud for antibiotisk behandling. Her anbefaler DSOG og IRF behandling uanset mængde, hvorimod den regionale instruks Håndtering af urinundersøgelse hos gravide anbefaler behandling ved vækst af GBS 10⁴ hos den gravide med symptomer, og GBS 10⁵ hvis det drejer sig om asymptomatisk bakteriuri. 11

13 Konklusion Det lykkedes os, at udarbejde et relevant spørgeskema og dermed indsamle data fra et repræsentativt udsnit af danske læger med henblik på besvarelse af vores forskningsspørgsmål. Vi har fundet, at læger i almen praksis (som integreret del af svangre programmet) bruger urinundersøgelse ved stort set enhver kontakt med gravide. Der bliver overvejende sendt urinundersøgelse til KMA frem for eget laboratorie, hvorved GBS verificeres. Vi ser en generel tendens til at sende flere urinprøver afsted, end retningslinjerne egentlig foreskriver. Ved fund af GBS ses der 100 % enighed om, at igangsætte relevant behandling, og 95 % noterer det i vandrejournalen. Der er usikkerhed om, hvordan opfølgning til GBS og kontrol urin skal foretages. Her ser vi den største uensartethed i håndtering blandt lægerne. Efter fund af GBS og endt relevant behandling foreskriver retningslinjerne, at man ikke laver kontroldyrkning med mindre, der er pågående symptomer. Registrering af GBS skal bruges til fødested, og planlægning af intrapartum behandling. Der findes flere forskellige retningslinjer, og disse er ikke helt entydige. Vi har derfor forsøgt at samle retningslinjerne i nedenstående flowchart, for at skabe et samlet overblik. Flowchartet er 2-delt. Det ene går på urinundersøgelse ved de profylaktiske svangre undersøgelser. Det andet går på gravide med symptomer hvor UVI kan mistænkes. Derudover er der oplistet enkelte info/anbefalinger i forholdet til håndteringen af urinprøverne. 12

14 Perspektiv På baggrund af vores studie ser vi et behov for at have enkle og klare retningslinjer til håndtering af urinundersøgelse hos gravide, screeningsundersøgelser såvel som udredning for UVI og tiltag ved påvisning af GBS. Vandrejournal og svangrejournal er et godt og vigtigt redskab i almen praksis. Vi synes dog, der mangler mulighed for at registrere oplysninger, så vi får opsporet de kvinder, der er i øget risiko for at få komplicerende urinvejsinfektion. Disse kvinder bør rutinemæssig tilrådes indsendelse af urin til D+R i uge 16, da der er øget risiko hos den gravide for bakteriuri i graviditetsugerne Det fremgår tydeligt af vores undersøgelse, at dette ikke er udbredt praksis blandt de adspurgte læger. Optimalt set bør følgende punkter kunne registreres i vandrejournal/svangrejournal Hyppige urinsvejsinfektioner Urinvejsinfektioner i aktuel graviditet Præterme veer i tidligere graviditet Præterm vandafgang i tidligere graviditet Tidligere pyelonefrit Ved ja til en af ovenstående skal den gravide kvinde aflevere urin til D+R i uge 16. Dette vil øge fokus på GBS og være relevant information for praktiserende læge, jordemødre og fødested. 13

15 Flowchart: Urinundersøgelse hos gravide Rutine urinundersøgelse af gravide (uden symptomer) 1. svangre pos. mikroskopi eller urinstix med +nitrit og/el. 3-4 leuko. GA 16 (kun ved mange tidl. UVI'er, UVI i akt. graviditet, tidl. præterme veer/vandafgang el. tidl. pyelonefrit) Urin til D+R (KMA) oplys gravid + asympt. Pos. v/ vækst > 10 5 (uanset mængde v/ GBS) Beh. efter resistensbestemmel se 2. svangre pos. mikroskopi eller urinstix med +nitrit og /el. 3-4 leuko 3. svangre urinstix som ved 1. og 2. svangre, dog med særlig fokus på albumin og glukose. OBS: Der skal screenes ved alle svangre us. for u-albumin og u-glukose. Noteres i vandrejournal. 14

16 Symptomatisk UVI hos en gravid Urin til D+R (KMA) Oplys gravid med sympt. + evt. dyrkning i eget lab. for hurtigt svar Lettere cystitsympt. eller plukkeveer afvent D+R. Ved oplagte cystitsymptomer start pnenomax 400 mg x 3 i 5 dage Beh. ved signif. vækst 10 3 ved E. coli og Staph. Saprof. Øvrige bakt GBS uanset mængde Neg. D+R men fortsat symptomer. Ny D+R efter 1 uge. Rettes ind efter D+R eller sep. ved neg. dyrkning. OBS: 1. Sikre ikke forurenet prøve ved at adskille labia, afvask ved meget udflåd, midtstråleurin (friskladt, helst 2 timer siden sidste vandladning). 2. GBS er ej nitritproducerende. Desuden ses et mindre inflammatorisk respons hos gravide og dermed evt. lavt leukocytudslag. 3. Ved fund af GBS: Behandling initialt og under fødsel. Skal noteres i vandrejournal. 4. Ingen kontrolurin. 5. Ved recidiverende UVI ( 3 i graviditet): Ordineres nitrofurantoin postcoitalt eller dagligt frem til GA 37. Ved symptomgivende UVI x 3 m. GBS forsøg imadrax 500 mg x 3 i 14 dage. 15

17 Bilag 1: Maj 2017 Spørgeskema til Almen Praksis Kære kollega Vi er 3 kommende speciallæger i Almen Medicin, som er i gang med vores forskningstræningsopgave i fase 2. Vores opgave omhandler håndtering af gruppe B streptokok (GBS) urinvejsinfektion hos gravide i Almen Praksis. Vi vil bede om din hjælp, ved at svare på nedenstående spørgsmål. Spørgsmål vedrører kun gravide, og der er plads til uddybende kommentarer ved behov. Alle speciallæger i lægehuset bedes besvare nedenstående individuelt. Alle besvarelser behandles anonymt. 1. Laver du urinstix ved profylaktiske undersøgelserne af de gravide? Ja Nej Kommentar 2. Laver du urinstix i øvrigt, når du ser en gravid? Altid Ved symptomer. Hvilke: Andet 3. Hvornår vil du lave urinmikroskopi hos en gravid? Altid Aldrig Ved symptomer Andet 4. Hvad skal urinstix vise før du sender urin til D+R? (sæt gerne flere krydser) Leuko. 1+ Leuko. 2+ Leuko. 3+ Leuko. 4+ Nitrit + Kommentar: 5. Ved pos. urinstix undersøges urin da med D+R? Ja, på sygehuset Ja, i eget lab. Nej Andet 16

18 6. Indsender du rutinemæssigt urin til D+R (uanset fund på urinstix), hvis den gravide har haft: Hyppige UVI er før graviditet Har haft UVI under aktuelle graviditet Påvist GBS ved tidligere graviditet Ved tidligere præterme veer (ej plukkeveer) Tidligere præterm vandafgang eller tidligere pyelonefrit Hvis ja til en eller flere af ovenstående, i hvilken graviditetsuge? 7. Hvordan sikrer du, at urinprøven er midtstråleurin? Mundtlig vejledning Instruks hænger på toilet Ingen information Andet 8. Ved fund af Gruppe B streptokokker (uanset mængde) i urin D+R: Opstarter du antibiotikabehandling? Ja Nej Andet Skriver du det i vandrejournalen? Ja Nej Andet I hvor mange dage behandler du med V-penicillin? Dage 9. Ved pos. fund af GBS, beder du da om kontroldyrkning tidligst 3 dage efter afsluttet behandling? Ja Nej Andet Hvis ja til ovenstående, hvordan vil du behandle en asymptomatisk GBS pos. kontrolurin? 10. Poder du for GBS fra vagina og cervix? Ja Nej Andet Hvis ja til ovenstående i hvilke situationer? Spørgeskemaet bedes snarest returneret til din fase 2 læge. Tusind tak for hjælpen. Med venlig hilsen Sarah, Tenna og Anne Sofie 17

19 Bilag 2: Resultater er opgjort i procent af de indkommende besvarelser, for hvert spørgsmål i spørgeskemaet. 1. Ja Nej Bemærkninger U-stix v. prof. 100% 0% Svangreus. 2. Altid Kun ved sympt. Bemærkninger U-stix i øvrigt 24% 73% 1 mangler at besvare 3. Altid Aldrig Ved sympt. Bemærkninger Urinmikroskopi 16% 57% 24% Ca. 50% af dem der mikroskoperer ved symptomer, laver også mikroskopi ved asymptomatiske med pos stix 4. Leu 1+ Leu 2+ Leu 3+ N+ Bemærkninger Undersøger med D+R når u- stix viser 59% 24% 11%?? En (sygeplejersken) har besvaret kun at dyrke med mikroskopipåviste stave. En dyrker kun ved vedvarende gener eller recidiverende UVI. 5. KMA Eget lab. Nej Bemærkninger Ved Pos u-stix D+R 86% 11% En svarer: kun ved vedvarende sympt el. recidiv. uvi 18

20 6. Nej Ja Sender urin til D+R kun ved påvist GBS i tidligere graviditet Sender urin til D+R rutinemæssigt ved tidligere problemer i graviditet Bemærkninger 5% 8% 49% 32 % har ikke besvaret. Få har angivet i hvilken graviditetsuge. 7. Mundtlig info. Toiletinstruks Mundtlig info+ Sikrer optimal urinprøve Bemærkninger toiletinstruks 27% 19% 51% 1 (3%) giver ingen information til pt 8. V-penicillin Noterer i vandrejournal Bemærkninger GBS fund ved D+R 100% beh. fra 5-10 dage 95% 57% beh I 7 dage 9. Ja Nej Bemærkninger Kontrol dyrkning efter GBS beh. 57% 43% Ved pos. kontrol urin med GBS vælger knap halvdelen at beh. den gravide igen. 10. Ja Nej Bemærkninger Podning for GBS i vagina/cervix 22% 78% Der podes f.eks. grundet tidl. præterm fødsel el. tidl. fund af GBS el. ved uspec. sympt med f.eks. neg. D+R. 19

21 Referencer: 1 Fried AM. Hydronephrosis og pregnancy: ultrasonographic study and classification of asymptomatic women. Am J Obstet Gynecol Dec 15; 135(8): Schnarr J, Smaill F. Asymptomatic bacteriuria and symptomatic urinary tract infections in pregnancy. Eur J Clin Invest Oct;38 Suppl 2:50-7. doi: /j Ghafari M, Baigi V, Cheraghi Z, Doosti-Irani A. The Prevalence of Asymptomatic Bacteriuria in Iranian Pregnant Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One Jun 23;11(6):e doi: /journal.pone ecollection Rouse, D.J., et al., Screening and treatment of asymptomatic bacteriuria of pregnancy to prevent pyelonephritis: a cost-effectiveness and cost-benefit analysis. Obstet Gynecol, (1): p Urinvejsinfektioner og asymptomatisk bakteriuri hos gravide. Institut for Rationel Farmakoterapi okt Stoll BJ, Hansen NI, Sanchez PJ et al. Early Onset Neonatal Sepsis: The burden of Group B Streptococcal and E. coli Disease Continues. Pediatrics May;127(5): Anbefaling for svangreomsorgen 2013, Sundhedsstyrrelsen. s.129, kap Johnson SR, Galask RP. Group B streptococcal disease. Clin Obstet Gynaecol 1983; 10: Hansen et al. Dynamics of Streptococcus agalactiae colonization in women during and after pregnancy and in their infants. J Clin Microbiol. 2004;42(1): Forløbsbeskrivelse Region Midtjylland. Håndtering af Urinundersøgelse hos gravide Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen. Afsnit 7.5.3, s GBS Guideline, s. 6. Dansk selskab for obstetrik og gynækologi GBS Guideline. Dansk selskab for obstetrik og gynækologi. 20

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Dyrkning og Resistens

Dyrkning og Resistens Mikrobiologi i LKO Dyrkning og Resistens Per Søgaard og Pia Steinicke LeoPharma Dennis Nielsen tlf 40562569, lægemiddelkonsulent i Region Syddanmark. http://www.mikapnord.dk/vejled ninger/mikrobiologiskdiagnostik-i-almen-praksis-enpraktisk-vejledning.aspx

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2011 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG FORÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis. Kurset

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

URINENS VEJ I PRAKSIS

URINENS VEJ I PRAKSIS URINENS VEJ I PRAKSIS Afsnitsledende bioanalytiker Kirsten Inger Paulsen Overlæge, ph.d. Jette Brommann Kornum Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital CASE 1 Ung kvinde med symptomer på urinvejsinfektion

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte?

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE 04-03-2014 Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? CHRISTINA TERKELSEN OG ANNE SOFIE BOLDSEN SALICATH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Pointer ~50% af behandlinger for urinvejsinfektion er overflødige Positiv urinstix

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Følgende forhold tages i betragtning Henvisningsårsagen Overvej om pt. kan håndteres af e.l. Formålet med denne pjece er at anskueliggøre mulige årsager for henvisning

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Velegnet til praksispersonale Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Af Lars Bjerrum, Per Grinsted og Tove Højbjerg Biografi Lars Bjerrum er praktiserende læge og professor ved Københavns Universitet,

Læs mere

Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009

Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009 Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009 1 Faglig vurdering af en række udvalgte forløb i Map of Medicine (MoM) Der skal udfyldes et skema pr. forløb/pathway (I MoM anvendes begrebet

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis?

Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Forskningsopgave i almen medicin Aarhus universitet Januar 2014 Af Ali Maghsoudi Toke Østerby Vejleder Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER GBS Guideline Vedtaget ved guidelinemødet 2012 ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER 2012 Vinnie Hornshøj Greve, Rikke Bek Helmig (tovholder), Tine Brink Henriksen (Pædiatri), Helle Krogh Johansen (Klinisk mikrobiologi),

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningens holdning til populationsscreening for CF. af Erik Wendel Cystisk Fibrose Foreningen

Cystisk Fibrose Foreningens holdning til populationsscreening for CF. af Erik Wendel Cystisk Fibrose Foreningen Cystisk Fibrose Foreningens holdning til populationsscreening for CF af Erik Wendel Cystisk Fibrose Foreningen Cystisk Fibrose Anlægsbærerundersøgelse CF-genfundet i 1989 betød: muligt at undersøge, via

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Urinvejsinfektioner i almen praksis

Urinvejsinfektioner i almen praksis Undersøgelser for urinvejslidelser ligger oftest hos praksispersonalet. Af en eller anden grund har det i mange praksis været rutine, at patienterne ved symptomer bare kan komme og aflevere en urinprøve

Læs mere

KMA - I Urindyrkning_prøvetagningsvejledning, ver. 1.9

KMA - I Urindyrkning_prøvetagningsvejledning, ver. 1.9 Side 1 af 6 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Hvorfor fokus på UVI? Udsagn fra hjemmeplejen og plejecentre jeg synes vi har så mange urinvejsinfektioner Undervisning gav indikation på flere indsatsområder: Opbevaring

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis 1 Kolofon: Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Udgivet af: Audit Projekt

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse E-mail E-mail Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Disposition Smitteveje Infektioner i graviditeten Screening Undersøgelse Intrapartal febrilia

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse?

Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse? Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse? Af: Kasper Kjæhr og Rasmus Buchholt Hald 1 Introduktion: I 2011 er der i Danmark testet 341.178 personer for Chlamydia trachomatis. (CT) Hovedparten af

Læs mere

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide

Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide 2014 Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide Evaluation of two different screening methods for the detection of Streptococcus agalactiae in

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

Aalborg modellen for tværfagligt, tværsektorielt samarbejde om gode patientforløb for gravide kvinder med en spiseforstyrrelse

Aalborg modellen for tværfagligt, tværsektorielt samarbejde om gode patientforløb for gravide kvinder med en spiseforstyrrelse Aalborg modellen for tværfagligt, tværsektorielt samarbejde om gode patientforløb for gravide kvinder med en spiseforstyrrelse Et udviklingsprojekt Inger Becker Sygeplejerske, psykoterapeut, supervisor

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012.

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012. Rapport over prævalensregistrering, efterår 1. Infektionshygiejnisk Enhed har i ugerne 39-1/1 deltaget i den landsdækkende prævalensundersøgelse af de fire hyppigste nosokomielle infektioner (urinvejsinfektion,

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Svangrepraksis i Danmark En rundringning

Svangrepraksis i Danmark En rundringning Svangrepraksis i Danmark En rundringning Sarah Fredsted Villadsen, Hodan Jama Ims og Anne-Marie Nybo-Andersen Afdeling for Social Medicin Dias 1 Baggrund i europæisk sammenhæng - Etnisk ulighed i reproduktiv

Læs mere

CiPoc Symposium. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse

CiPoc Symposium. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse CiPoc Symposium Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse 1 POC i almen praksis Point Of Care analyser i almen praksis vi stige: Centralisering -> større afstande til

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Udredning for urininkontinens

Udredning for urininkontinens Ifølge servicelovens 97 bevilges inkontinenshjælpemidler, såfremt der er tale om en varig lidelse, som ikke kan bedres ved medicinsk eller terapeutisk behandling. Odder Kommune følger derfor et udredningprogram

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger CARDIOTOCOGRAFI En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger 2008 Cardiotocografi en spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 1. Indledning Du sidder nu med vejledningen til den Power-Point-præsentation, som Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Diagnostik af ukompliceret nedre UVI i almen praksis! Forskningsopgave i Almen Medicin. Aarhus Universitet Januar 2013

Diagnostik af ukompliceret nedre UVI i almen praksis! Forskningsopgave i Almen Medicin. Aarhus Universitet Januar 2013 Forskningsopgave i Almen Medicin Aarhus Universitet Januar 2013 Af Læge Maja Løvgreen Læge Kasper Hyldgaard Poulsen Læge Thomas Hjertholm Vejleder Læge, phd. Tomas Holm 1 Indholdsfortegnelse: Formål...Side

Læs mere

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis.

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Case Peter Jensen, 48 år. Anlægsgartner. Tidligere rask. Ryger. Gennem den sidste måned haft

Læs mere

Sandbjerg guideline om præterm fødsel 2009. Anders Atke, Rikke Bek Helmig, Jens Langhoff-Roos (tovholder), Jens Svare, Ulla Vinkel.

Sandbjerg guideline om præterm fødsel 2009. Anders Atke, Rikke Bek Helmig, Jens Langhoff-Roos (tovholder), Jens Svare, Ulla Vinkel. Sandbjerg guideline om præterm fødsel 2009 Anders Atke, Rikke Bek Helmig, Jens Langhoff-Roos (tovholder), Jens Svare, Ulla Vinkel. Disposition Risikofaktorer og screening Profylakse før graviditeten Profylakse

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor & Jacob Dvinge Redder, Ph.d.-studerende, cand.scient.med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt,Vejle

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Igangsættelser. Kvalitetssikring i obstetrikken. Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010

Igangsættelser. Kvalitetssikring i obstetrikken. Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010 Kvalitetssikring i obstetrikken Igangsættelser Tværfagligt Obstetrisk Forum 12. November 2010 Ole Bredahl Rasmussen, Herning Kirsten Marie Schiøtt, Horsens Hvad kan I vente jer? Hvad er kvalitetssikring?

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere