BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE DAGPENGE- DÆKNING"

Transkript

1 BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra:

2 Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne gennem de sidste 5 år har været i stand til at tiltrække og fastholde 3/4 af lønmodtagerne ganske godt gået, når man ser på den turbulens, som området har været udsat for i samme periode. Men der er faresignaler. Aldersprofilen på a-kassemedlemmerne er under forandring. Der er relativt færre under 30 år, og relativt flere over 45 år. De unge er begyndt at vælge A-kassen fra, det er for dyrt i forhold til, hvad de får for pengene. Den megen snak om lønforsikring er et andet faresignal. Indtil nu er det ikke mange lønmodtagere, der har benyttet sig af det. Men en voksende gruppe finder, at dækningen er så dårlig, at de er villige til at betale noget mere for at være dækket bedre ind. Private forsikringsselskaber har gennem længere tid tilbudt sig på dette marked. Nu er også flere af de store fagforbund gået i gang med at tilbyde forskellige former for lønforsikring som tillæg til A-kassemedlemsskabet. I Fagligt Ansvar finder vi, at det er en meget uheldig udvikling. Det er vand på de borgerliges mølle, hvis fagbevægelsen selv viser vejen for en model med en skrabet grundydelse, der suppleres med individuelle tillægsforsikringer. Hvis vi kan acceptere det, når det drejer sig om understøttelse, hvorfor så ikke når det drejer sig om folkepension, sygedagpenge og andre offentlige ydelser? Fra politisk hold er der også tiltag, som vil øge presset for individuelle forsikringer. Vi tænker på det såkaldte jobfradrag som den borgerlige regering har indført, og som Socialdemokratiet foreslår næsten en fordobling af. Det er rigtigt at et jobfradrag, er til størst fordel for de lavtlønnede når de er i arbejde! Men når de bliver ledige, bliver det en dobbelt straf. Det vil selvfølgelig øge presset for, at den enkelte forsikrer sig mod ekstra lønnedgang, og dermed forstærke den uheldige udvikling væk fra et kollektivt forsikringssystem. I forhold til de ledige bygger det på den fejlagtige antagelse, der har styret de sidste 15 års arbejdsmarkedspoliti, at der bliver flere arbejdspladser, fordi man forringer de lediges vilkår. Bortset fra, det er et klart usolidarisk forslag, der relativt forringer levevilkårene for alle på overførselsindkomster som om det ikke var nok, at deres ydelser reguleres dårligere end den almindelige lønudvikling. Vi mener, det haster med en helt anden dagsorden i diskussionen om dagpengesystemet, og har derfor bedt økonom Frank Aaen se på følgende spørgsmål: - Hvordan ser det rent faktisk ud med dækningsgraden af understøttelsen? - Hvad vil det koste, hvis vi skal hæve den maksimale dagpengesats til for eks kr.? - Hvilke finansieringsmodeller kan vi forestille os, hvis vi vil fastholde solidariteten? Undersøgelsen viser, at det med den nuværende ret høje ledighed vil det koste ca. 3,9 mia. kr. netto at hæve den maksimale dagpengesats til kr om året - et beske- 2

3 Det er vand på de borgerliges mølle, hvis fagbevægelsen selv viser vejen for en model med en skrabet grundydelse, der suppleres med individuelle tillægsforsikringer. Hvis vi kan acceptere det, når det drejer sig om understøttelse, hvorfor så ikke når det drejer sig om folkepension, sygedagpenge og andre offentlige ydelser? dent beløb, sammenlignet med de ca. 10 mia. kr. som regeringen i 2004 besluttede at lette skatten med. Gennemsnitsindtægten på det danske arbejdsmarked i 2001 var kr ,- alt inklusive. En maksimal dagpengesats på kr ,- vil betyde at dækningsgraden for en sådan indtægt hæves fra de nuværende ca. 51 % til ca. 75 %. Vi tror på, at store grupper vil finde, at det er en rimelig dækning, og at det vil give tilliden til det kollektive forsikringsprincip et kraftigt løft. Hvordan skal det finansieres? Frank Aaen giver 4 forskellige modeller, der alle bygger på solidariske principper, i modsætning til den individuelle forsikring. Andre modeller kan tænkes, og vi deltager gerne i en debat om det, så længe der ikke er tale om ordninger, hvor de lavtlønnede kommer til at betale for en højere dækning til de højtlønnede. Men uanset hvilken model man vælger, så er det ikke den tue der vælter velfærdsstatens budget. Der er mange andre problemer i det danske dagpengesystem. Det er generelt blevet for dyrt og for dårligt. Det er for svært at opnå dagpengeret, og alt for nemt at miste den igen. Gennem forskellige former for aktivering og virksomhedspraktik misbruges de ledige i vidt omfang som løntrykkere. Deres uddannelsesmuligheder har aldrig været gode, men de er blevet alvorligt beskåret under den borgerlige regering. Alt det skal der også gøres noget ved. Men dagpengenes dækningsgrad er afgørende for det store flertal af lønmodtagere, der aldrig eller kun i mindre grad berøres af ledighed. Det er denne gruppe, der skal opretholde det kollektive forsikringssystem, og derfor må fagbevægelsen og arbejderpartierne kommer med et klart og solidarisk svar på det problem. En forhøjelse af den maximale dagpengesats, som foreslået, er selvfølgelig ikke noget svar til den store gruppe, der kun tjener 90 % af den nuværende sats. Derfor må man i samme åndedrag ændre reguleringen af dagpengene, så den følger den almindelige lønudvikling. Det er en forudsætning for, at de lavtlønnede især unge kan genvinde tilliden til systemet og det er der skam også råd til! Fagligt Ansvar [ Bedre dagpenge-dækning økonomisk tryghed ] 3

4 BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Købekraften af den maksimale dagpengesats er faldet 7 % på lidt over 20 år. Økonom Frank Aaen giver her nogle bud på, hvad der kan gøres ved det. Faldende kompensation Det fremhæves som noget positivt om det danske arbejdsmarked, at der er meget mobilt, og at en af forudsætningerne for mobiliteten er et relativt godt dagpengesystem. Problemet er bare, at dagpengesystemet bliver dårligere og dårligere. For mange grupper, særligt unge, er det svært at opnå ret til at modtage dagpenge, og for meget store grupper er arbejdsløshedsdagpengene meget små i forhold til den tabte lønindtægt. Dagpengenes værdi er faldet støt gennem de sidste godt 20 år. Målt i købekraft er dagpengemaksimum i dag 7 pct. lavere end i Da der samtidig har været en reallønsudvikling, er faldet målt i forhold til lønudviklingen endnu større. I 1982 fik en faglært, mandlig LO-arbejder i gennemsnit 70 pct. af lønnen i understøttelse. I 2004 er dagpengene faldet til 59 pct. af lønnen. For en kvindelig ufaglært LO-arbejder er der sket et fald fra 87 pct. til 73 pct. For en tjenestemand er faldet fra 71 pct. til 63 pct. og for en privatansat funktionær er der sket et fald fra 62 pct. til 45 pct. af lønnen. Den seneste opgørelse over udviklingen viser, at hvis dagpengene skulle have fulgt udviklingen i timelønnen fra 1994 til 2005, så skulle dagpengemaksimum - efter regeringens beregninger - være på 200,000 kr. og ikke de godt kr., der nu er maksimum. Der er således et efterslæb på kr. Når borgerlige politikere taler om at dagpengene skal ned, for at få flere i arbejde, må vi altså konstatere at dagpengene allerede er sat ned, endog ganske betydeligt. Pres for en bedre dækning Den dårlige kompensation har medført et pres på a-kasserne, og flere fagforbund har indført eller taler om at indføre supplerende forsikringer, så den samlede dækning bliver højere. De fleste ordninger er individuelle med det problem, at den højere dækning opnås Den seneste opgørelse over udviklingen viser, at hvis dagpengene skulle have fulgt udviklingen i timelønnen fra 1994 til 2005, så skulle dagpengemaksimum - efter regeringens beregninger - være på 200,000 kr. og ikke de godt kr., der nu er maksimum. Der er således et efterslæb på kr. 4

5 En ledig LO arbejder fik i 1982 i gennemsnit 70 % af lønnen i understøttelse. I 2004 er andelen faldet til 59 % af lønnen. af dem, der har råd til at betale ekstra. Desuden er der typisk ekstra krav til uafbrudt beskæftigelse forud for, at man kan tegne en tillægsforsikring. Desuden er perioden, hvor man får højere dagpenge, kortere end de generelle regler, typisk et halvt eller 1 år. Ordningerne er individuelle og med strammere krav end de, der gælder for a-kassen generelt, fordi de ellers vil blive meget dyre. En kollektiv ordning vil særligt for de faggrupper, der er mest ramt af ledighed, medføre en urealistisk høj pris for den ekstra forsikring. Alle ordningerne bryder således med de solidariske principper, der hidtil har været gældende. A-kassernes Samvirke har arbejdet med en kollektiv model, hvor en tidsbegrænset forhøjelse af dagpengemaksimum gennemføres for alle i form af en generel [ Bedre dagpenge-dækning økonomisk tryghed ] 5

6 kontingentforhøjelse. Forslaget møder modstand fra faggrupper med relativ lav arbejdsløshed. Samtidig indebærer det, at de lavest lønnede grupper, der ikke får fulde dagpenge eller kun tjener lidt mere end det, der kan give fulde dagpenge, kommer til at betale et højere kontingent, for at dem, der er højere lønnede eller højtlønnede, får en højere understøttelse. En forhøjelse af kontingentet kan samtidig medføre et fald i antallet af medlemmer i a-kasserne. Meget taler således for, at en forhøjelse af dagpengemaksimum skal dækkes over statskassen, hvis det solidariske og kollektive element i a-kasserne skal opretholdes. Hvad koster en forhøjelse af dagpengemaksimum? Hvis dagpengemaksimum forhøjes til kr. vil det ifølge et skøn fra A-kassernes Samvirke medføre en ekstra udgift til dagpenge på ca. 7,9 milliarder kr. En væsentlig del af dette beløb vil vende tilbage til de offentlige kasser i form af skatter og afgifter (fordi man kan gå ud fra, at stort set hele merindkomsten for arbejdsløse vil gå til øget forbrug). En forhøjelse af dagpengemaksimum vil udløse 3 milliarder kr. i ekstra personskatter. Moms og afgifter af den ekstra disponible indkomst kan skønnes til ca. 20% af den indkomst, der er tilbage efter skat, svarende til 1 milliard kr. Samlet vil ca. 4 milliarder kr. vende tilbage til de offentlige kasser. Nettoudgiften kan således skønnes til 3,9 milliard kr. Der vil også ske en besparelse på udgifter til indkomstafhængige sociale ydelser, f.eks. boligsikring. En del af skatteindtægterne og besparelserne på de sociale konti vil tilfalde kommunerne og amterne, men da den form for ændringer i kommunernes økonomi typisk 6

7 Hvis dagpengemaksimum forhøjes til kr. vil det ifølge et skøn fra A-kassernes Samvirke medføre en ekstra udgift til dagpenge på ca. 7,9 milliarder kr. En væsentlig del af dette beløb vil vende tilbage til de offentlige kasser i form af skatter og afgifter. udlignes over bloktilskuddet til kommunerne og amterne, gås der her ud fra, at staten betaler alle udgifter og modtager alle ekstra skatter og sparede sociale udgifter. På den baggrund kan det skønnes, at nettoudgiften for staten vil udgøre mindre end 3,9 milliarder kr. Forslag til finansiering I det følgende præsenteres nogle forskellige modeller til en finansiering af den nævnte udgift (der evt. kan kombineres). 1. LUK SKATTEHULLERNE: Regeringen har efter pres besluttet sig for at lukke det såkaldte TDC-hul, der gør det muligt for store koncerner at lave fiktive skatteunderskud i udlandet, der efterfølgende kan trækkes fra i deres danske skat. Regeringen mener selv, at lukningen af dette hul kan sikre 2 milliarder kr. i ekstra skat. Desværre vil regeringen straks forære pengene til erhvervslivet i form af en generel skattelettelse. Langt den største del af lettelsen vil tilfalde bankerne, forsikringsselskaberne. A.P.Møller - Mærsk og de andre olieselskaber i Nordsøen. Aflyses denne skattelettelse vil halvdelen af udgiften til forhøjelsen af dagpengemaksimum være sikret. Lukkes der samtidig nogle af de øvrige skattehuller til fordel for erhvervslivet - bl.a. for rederierne og multinationale selskaber - kan den resterende finansiering skaffes. [ Bedre dagpenge-dækning økonomisk tryghed ] 7

8 2. TAG EN DEL AF DE SKATTE- LETTELSER, DE RIGESTE HAR FÅET: Skattestoppet har medført skattelettelser for ca. 20 milliarder kr. Arbejdsløse har stort set ikke fået en krone, mens højtlønnede har tjent tusindvis af kr. Denne ulighed kan der gøres noget ved, hvis topskatten blev sat i vejret svarende til de 3,9 milliarder kr. En forhøjelse af topskatten med 4% - fra 15% til 19% - vil give over 4 milliarder kr. En forhøjelse af topskatten rammer indkomster på over kr. (før fradrag af AM-bidrag) og vil i sagens natur ramme med et stigende beløb, jo højere indkomst. Ved indkomster på kr. vil en forhøjelse på 4% medføre en ekstra skat på under 800 kr. om året. Indkomster på vil få en merskat på ca. 500 kr. om måneden. Til gengæld vil disse grupper få en markant bedre dækning ved arbejdsløshed. I de fleste tilfælde vil forhøjelsen af topskatten ikke medføre en højere skat, end der blev betalt før regeringens skattelettelser. 3. TAG AF OVERSKUDDET: Udgiften til at forhøje dagpengemaksimum kan tages fra overskuddet på statsbudgettet. Finansministeriet regner med et stærkt stigende overskud i de offentlige kasser fra 2004 og frem. I december 2004 blev der anslået et overskud på 22 milliarder kr. Siden er der desuden fundet ekstra 23 milliarder kr. i statskassen. Det er usikkert, hvor meget de offentlige kassers overskud vil vokse til i de kommende år, men merudgiften til at forhøje dagpengemaksimum vil ikke udgøre mere end 10-15% af overskuddet. Det eneste negative ved denne finansiering er, at nedbringelsen af statsgælden vil ske noget langsommere. 4. LAD ARBEJDSGIVERNE BETALE: Beløbet kan skaffes ved at genindføre et arbejdsgiverbetalt AM-bidrag. Frem til år 2000 betalte arbejdsgiverne et arbejdsmarkedsbidrag, men det er fjernet. Da lønsummen i den private sektor udgør over 500 milliarder kr., vil et AM-bidrag på 0,8 pct. give den nødvendige finansiering, efter der er taget højde for at selskabsskatten vil falde lidt når virksomhedernes overskud bliver lidt mindre. Arbejdsgivernes AM-bidrag var i 1999 på 0,6 pct. Frank Aaen, 15/ Fagligt ansvar er et landsdækkende tværfagligt netværk af fagforeninger og tillidsfolk en fælles politisk platform for konkrete aktiviteter imod regeringens angreb på de svageste.»fagligt ansvar«arbejder også for, at der bliver skabt et troværdigt alternativ til den borgerlige regerings politik. Netværket er åbent for alle, vil du gerne tilmeldes, enten en temagruppe, eller nogle af de konkrete aktiviteter eller modtage nyhedsbrev, så gå på WEB: MAIL: TELEFON: Layout: GRAFIT, tlf Tryk: Handelstrykkeriet februar 2005

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

En ny kurs til en ny tid

En ny kurs til en ny tid SFU S ØKONOMISKE PAPIR En ny kurs til en ny tid - - - Vedtaget på landsmødet 2009 - - - 0.0 Indledning Selvom samfundets økonomi af mange betragtes som en flyvsk og uhåndterlig størrelse, er dette ikke

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere