Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014"

Transkript

1 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf fax Ansvarshavende redaktør Henrik Sandby

2 Indhold Arbejdsretten... 3 Dom af 16. januar 2014 (AR )... 3 Lockoutvarsel omfattede også lærere, som indmeldte sig i Danmarks Lærerforening, mens konflikten verserede Dom af 6. februar 2014 (AR m.fl.)... 3 Udmåling af bod ved manglende efterlevelse af forlig eller fællesmødepålæg i sager om bidrag til industriens uddannelsesfonde Dom af 10. februar 2014 (AR ).. 4 Dom af 20. februar 2014 (AR ) uden faglige dommere... 4 Faglige voldgiftsretter... 5 Fortolkningsspørgsmål mv DI Overenskomst II... 5 Overenskomst med Dansk Byggeri... 5 Andre private overenskomster... 5 Kommunale og regionale overenskomster... 6 Spørgsmål om overenskomstbrud mv Spørgsmål om usaglig afskedigelse... 6 Afskedigelsesnævnet... 6 Offentlig ansættelse... 7 Særligt om tillidsrepræsentanter... 7 De almindelige domstole... 7 Østre Landsrets dom af 22. oktober 2013 (18. afd. B )... 7 Krav fra medarbejdere i konkursramt dansk firma, som havde base i Sverige, var ikke sikret af garantifonden Vestre Landsrets ankedom af 21. november 2013 (1. afd. B-475/2012)... 8 Medarbejder afskediget under barselsorlov tilkendt godtgørelse efter ligebehandlingsloven Sø- og Handelsrettens dom af 14. januar 2014 (F-19-12) 3 juridiske og 2 sagkyndige dommere... 8 Godtgørelse efter funktionærloven 2a, uanset ret til indtræden i arbejdsgiverbetalt pensionsordning Højesterets domme af 17. januar 2014 (186/2012 og 96/2013 m.fl.)... 9 Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a bortfalder ikke, fordi en lønmodtager er berettiget til alderspension Sø- og Handelsrettens dom af 31. januar 2014 (F-13-06) med sagkyndige dommere Opsigelse i medfør af 120-dages reglen i funktionærloven var i strid med forskelsbehandlingsloven Litteratur Bøger Særligt om udenlandsk arbejdskraft og EUret mv Pjece Regelsamling

3 Arbejdsretten Afgørelserne kan i deres helhed ses på arbejdsretten.dk Dom af 16. januar 2014 (AR ) Lærernes Centralorganisation mod KL. Lockoutvarsel omfattede også lærere, som indmeldte sig i Danmarks Lærerforening, mens konflikten verserede. Den 28. februar 2013 varslede KL med virkning fra den 1. april 2013 over for LC lockout og boykot over for LC. Den 10. april vejledte KL igennem et indlæg på sin konfliktportal kommunerne om, at lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærerforening under konflikten, ikke ville blive omfattet af denne. LC indbragte KL for Arbejdsretten med henblik på at få landsforeningen til at anerkende, at også lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærerforening efter lockoutens ikrafttræden, var omfattet af lockouten. LC fandt desuden, at KL skulle betale en bod, da landsforeningens adfærd organisationsfjendtlig og dermed udgjorde et brud på parternes hovedaftale. Arbejdsretten udtalte, at det efter ordlyden af varslet var mest nærliggende at forstå det således, at det ikke alene omfattede de overenskomstansatte medlemmer af organisationer tilsluttet LC, herunder Danmarks Lærerforening, som var medlem ved konfliktens iværksættelse, men også lærere, som indmeldte sig, mens konflikten verserede. Herefter tog Arbejdsretten LC's påstand herom til følge. Det fulgte af det anførte, at KL's vejledning af kommunerne om, at lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærerforening efter konfliktens ikrafttræden, ikke blev omfattet af konflikten, var forkert. Der var imidlertid ikke grundlag for at antage, at KL havde haft til hensigt at påvirke lærernes incitament til at melde sig ind i LC's organisationer, herunder Danmarks Lærerforening. KL's vejledning kunne efter Arbejdsrettens opfattelse derfor ikke anses som udtryk for organisationsfjendtlig adfærd i strid med parternes hovedaftale. Da der således ikke var sket et brud på hovedaftalen, blev KL frifundet for LC's påstand om betaling af bod. Dom af 6. februar 2014 (AR m.fl.) LO for CO-industri mod DA for DIO I for Piepenbrink Beslagsmedie, Veta A/S, MT Truck A/S, Andersen & Martini A/S og J. Nielsen Design ApS. Udmåling af bod ved manglende efterlevelse af forlig eller fællesmødepålæg i sager om bidrag til industriens uddannelsesfonde. Sagerne, der blev behandlet i forbindelse med hinanden, angik udmåling af bod i tilfælde, hvor en sag er indbragt for Arbejdsretten som følge af, at overenskomstparterne ikke har kunnet opnå enighed på et fællesmøde, eller hvor en virksomhed ikke har efterlevet et forlig eller pålæg meddelt på et fællesmøde om indberetning af lønsummer og/eller betaling af bidrag til Industriens Kompetenceudviklingsfond, Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond og DA/LO udviklingsfonden. Arbejdsretten fastslog bl.a., at en virksomheds manglende eller forsinkede efterlevelse af et forlig indgået mellem overenskomstens parter og af fællesmødeafgørelser, herunder forlig indgået på et fællesmøde, udgør et selvstændigt overenskomstbrud, som kan indbringes for retten. Arbejdsretten udtalte videre, at en aftale af 8. november 2010 mellem COindustri og DI om håndtering af sager om manglende indberetning eller indbetaling vedrørende uddannelsesfondene ikke regulerer bodsudmåling i tilfælde, hvor en virksomheds manglende eller forsinkede efterlevelse af et forlig eller en fællesmødevedtagelse indbringes for retten. Der var ikke grundlag for at antage, at Arbejdsretten skulle være afskåret fra i givet fald at fastsætte en bod for et sådant særskilt overenskomstbrud, der overstiger den bod, som er blevet fastsat eller kunne fastsættes i henhold til det bodsskema, der er knyttet til 3

4 aftalen. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor parterne ikke har kunnet enes om bodsstørrelsen, og sagen derefter indbringes for retten. Arbejdsretten udtalte endelig, at det bodsbeløb, som er eller kunne være fastsat i overensstemmelse med aftalen af 8. november 2010, som udgangspunkt passende kan forhøjes med ca. 1/5 heraf, dog mindst med kr. Dette udgangspunkt kan fraviges, hvis der foreligger særlige forhold eller undskyldende omstændigheder. Arbejdsretten fastsatte herefter bodsbeløbet for de enkelte sager i overensstemmelse med de beskrevne principper. taget stilling til og imødekommet medarbejdernes reelle kursusønsker for kalenderåret Virksomheden gjorde gældende, at der forelå formildende omstændigheder, bl.a. en arbejdsleders langvarige sygdomsfravær. Arbejdsretten udtalte bl.a., at der efter karakteren og grovheden af det begåede forhold, herunder det betydelige antal medarbejdere, som ikke fik den ønskede efterog videreuddannelse, og da der ikke forelå formidlende omstændigheder, var forskyldt en bod, som under de foreliggende omstændigheder skønsmæssigt kunne fastsættes til kr. Dom af 10. februar 2014 (AR ) LO for Blik- og Rørarbejderforbundet mod DA for TEKNIQ for ENCO A/S VVS. Bod til arbejdsgiver for erkendt overenskomstbrud ved ikke i tilstrækkeligt omfang at have taget stilling til og imødekommet medarbejdernes reelle ønsker om efter- og videreuddannelse. Sagen, der drejede sig om, hvorvidt virksomheden skulle betale til bod til Blik- og Rørarbejderforbundet for manglende overholdelse af pkt. 18 i VVS Overenskomst om medarbejdernes ret til 2 ugers efter- og videreuddannelse pr. kalenderår. Det var under sagen ubestridt, at tillidsrepræsentanten den 12. april 2011 afleverede medarbejdernes ønsker om efterog videreuddannelse for kalenderåret 2011 til direktøren. Arbejdsretten lagde herudover til grund, at tillidsrepræsentanten på møderne i samarbejdsudvalget og i forhold til direktøren løbende forsøgte at få gennemført medarbejdernes ret til efter- og videreuddannelse, herunder udarbejdede flere kursusplaner med henblik på den konkrete gennemførelse. Medarbejdernes overenskomstmæssige ret til efter- og videreuddannelse for kalenderåret 2011 blev imidlertid kun i beskedent omfang opfyldt af virksomheden, der som følge heraf også erkendte at have begået overenskomstbrud ved ikke i tilstrækkeligt omfang at have Dom af 20. februar 2014 (AR ) uden faglige dommere Hekabe Design GmbH mod LO for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening Øst/Vest, Århus. Kollektive kampskridt over for udenlandsk tjenesteyder til støtte for krav om overenskomst med henblik på at sikre udstationerede medarbejdere løn svarende til minimumsaflønningen efter dansk overenskomst berettiget. En afdeling af malerforbundet tilkendegav, at man ville varsle blokade mod en tysk virksomhed, der udførte malerarbejde i forbindelse med renoveringen af et hotel i Danmark og aflønnede sine udstationerede medarbejdere med en timesats, som lå væsentligt under timelønnen i den danske brancheoverenskomst for malerområdet. Arbejdsretten fandt ikke, at det forhold, at malerarbejdet kun udgjorde en del af en mere omfattende entreprise, var til hinder for, at fagforeningen kunne kræve overenskomst for dette. At ingen af de ansatte var faglærte malere eller medlemmer af fagforeningen kunne efter fast arbejdsretlig praksis heller ikke føre til noget andet resultat. Da fagforeningen havde opfyldt betingelsen i udstationeringslovens 6 a, stk. 2, for iværksættelse af kollektive kampskridt over for udenlandske tjenesteydere (henvisning til 4

5 repræsentativ dansk overenskomst, hvoraf fremgår hvilken løn, der skal betales), og EU's udstationeringsdirektiv som fortolket ved Laval-dommen (C-341/05) ikke var til hinder for iværksættelse af kollektive kampskridt med henblik på opnåelse af overenskomst med det formål at sikre udstationerede en aflønning, der svarer til minimumsaflønningen efter den danske brancheoverenskomst, blev den frifundet for påstanden om at være uberettiget til at iværksætte blokade eller andet kampskridt. (EU-dommen af 18. december 2007 kan ses på curia.europa.eu). Faglige voldgiftsretter Afgørelserne kan i deres helhed ses på arbejdsretten.dk Fortolkningsspørgsmål mv. DI Overenskomst II Forlig efter tilkendegivelse af 28. januar 2014 FV Niels Waage Dansk Metal og Dansk El-forbund mod DI Overenskomst II ved DI for Arla Foods, Korsvej Mejeri. Fortolkning af parternes overenskomst (om der er krav på holddriftstillæg i forbindelse med tilkald). Kendelse af 7. februar 2014 FV Lene Pagter Kristensen Serviceforbundet, Landssammenslutningen for Rengøring og Service samt 3F Privat Service, Hotel og Restauration for et medlem mod DI Overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S. Fortolkning af og afgørelse i henhold til serviceoverenskomsten (om hvornår medarbejdere har krav på godtgørelse for tid og udgifter ved transport mellem flere arbejdssteder). Overenskomst med Dansk Byggeri Forlig efter tilkendegivelse af 27. februar 2013 FV Niels Waage Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod Dansk Byggeri for HHM A/S Fortolkning af parternes overenskomst (om tidsmæssige spørgsmål vedrørende overenskomstdækning for virksomheder, der meldes ind i arbejdsgiverforeningen) Kendelse af 20. januar 2014 FV Mogens Kroman 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen Sprotoften Nyborg mod Dansk Byggeri for Hansson & Knudsen A/S. Afgørelse (om opgørelse af akkordregnskab). Andre private overenskomster Forlig efter tilkendegivelse af 8. februar 2014 FV Niels Waage (4. februar 2014) 3F mod HORESTA-A. Fortolkning af og afgørelse i henhold til hovedoverenskomsten for hotel-, restaurantog turisterhvervet (om forståelse af beskæftigelseskravet i bestemmelsen om løn under sygdom). Forlig efter tilkendegivelse af 7. januar 2014 FV2013,0142 Jens Kristiansen Dansk Metal mod Autobranchens Arbejdsgiverforening for Olsen Biler A/S. Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om funktionærlignende ansat mister retten til fratrædelsesgodtgørelse ved egen kontraopsigelse). Forlig efter tilkendegivelse af 7. februar 2014 FV Poul Sørensen Dansk El-Forbund for et medlem mod Strøm Hansen A/S. Fortolkning af tiltrådt norsk overenskomst efter kompetencespørgsmålet var afgjort ved 5

6 en kendelse af 18. december 2013 (om vedkommende havde krav på utenbystillegg). Kommunale og regionale overenskomster Kendelse af 23. januar 2014 FV Jytte Scharling Fagligt Fælles Forbund og FOA mod KL for Vestforbrænding. Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om en principaftale knyttede sig så tæt til overenskomsten med KL, at den ikke kunne anses for en lokalaftale, og om der var en fælles forståelse med hensyn til hvilken overenskomst, driftsassistenter skulle ansættes efter). Kendelse af 4. februar 2014 FV Poul Søgaard Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Fortolkning af og afgørelse i henhold til overenskomsten om almen praksis (om Region Hovedstadens opsigelse af overenskomsten vedrørende Lægebetjeningen uden for dagtiden var overenskomststridig og bodspådragende). Spørgsmål om overenskomstbrud mv. Kendelse af 27. februar 2014 FV Niels Waage Serviceforbundet for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund mod Danmarks Organisation for Selvstændige Frisører & Kosmetikere for Salon Sunspot ved Hanne Søgaard Turrell Afgørelse (om overdragelse af halvdelen af en frisørvirksomhed er en overtrædelse af parternes overenskomst) Forlig efter tilkendegivelse af 22. februar 2014 FV Lene Pagter Kristensen (12. februar 2014) Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod GLS-A for Jemo I/S. Afgørelse i henhold til jordbrugsoverenskomsten (om det var sagligt begrundet ikke at tilbyde voksenelev løn som voksen arbejder). Spørgsmål om usaglig afskedigelse Afskedigelsesnævnet Forlig efter tilkendegivelse af 18. februar 2014 AN (Afskedigelsesnævnet) Poul Søgaard HK Privat for et medlem mod Tandlægerne O. Jakobsen og P. Lindahl. Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelse var i strid med ligebehandlingsloven og/eller hovedaftalen mellem tandlægeforeningen og HK). Forlig efter tilkendegivelse af 18. februar 2014 AN (Afskedigelsesnævnet) Lene Pagter Kristensen 3F Transportgruppen for 3F Bjerringbro & Omegn for et medlem mod DI for Arriva Danmark A/S. Afgørelse (om afskedigelse med henvisning til påstået krænkende adfærd var berettiget). Forlig efter tilkendegivelse af 9. januar 2014 AN (Afskedigelsesnævnet) Lene Pagter Kristensen 3F Transportgruppen for et medlem mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Prebens Minibusser. Afgørelse (om afskedigelse af chauffør i situation med arbejdsmangel var usaglig, når der umiddelbart forinden var nyansat en anden chauffør). 6

7 Offentlig ansættelse Forlig efter tilkendegivelse af 2. januar 2014 FV Jytte Scharling 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark. Afgørelse (om bortvisning eller afskedigelse på grund af overtrædelse af alkoholpolitikken var berettiget). Forlig efter tilkendegivelse af 13. januar 2014 FV Jytte Scharling Danmark Jurist- og Økonomforbund for et medlem mod Greve Kommune. Afgørelse (om afskedigelse i forbindelse med længere stressbetinget sygefravær var rimeligt begrundet). Forlig efter tilkendegivelse af 10. februar 2014 FV Jytte Scharling Danmarks Lærerforening for et medlem mod Odense Kommune. Afgørelse (om bortvisning eller afskedigelse uden forudgående advarsel med henvisning til brugen af udleveret computer var berettiget). Særligt om tillidsrepræsentanter Forlig efter tilkendegivelse af 31. januar 2014 FV Tine Vuust 3F Transportgruppen for et medlem mod DI for Meldgaard Holding A/S. Afgørelse (om virksomheden var bekendt med, at vedkommende på tidspunktet for afskedigelse var valgt som tillidsrepræsentant). De almindelige domstole Østre Landsrets dom af 22. oktober 2013 (18. afd. B ) Serviceforbundet for 2 medlemmer mod Lønmodtagernes Garantifond. Krav fra medarbejdere i konkursramt dansk firma, som havde base i Sverige, var ikke sikret af garantifonden. Når en arbejdsgiver virker i flere lande inden for EU og EØS, skal Lønmodtagernes Garantifond i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens efter 1, stk. 2, i loven om garantifonden kun dække en lønmodtagers krav på løn m.v., hvis lønmodtageren sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde i Danmark. Bestemmelsen er en gennemførelse af dagældende artikel 8 a, stk. 1, i EU-direktiv 2002/74/EF, nu artikel 9, stk. 1, i EU-direktiv 2008/94/EF. Af præamblen til direktivet fremgår bl.a., at det for at garantere arbejdstagernes retssikkerhed i forbindelse med insolvens hos virksomheder, som virker i flere medlemsstater, er nødvendigt at indføje en bestemmelse, hvori det eksplicit fastsættes, hvilken garantiinstitution der skal dække løntilgodehavender i disse tilfælde, og at målet for samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er, at arbejdstagerne får udbetalt deres løntilgodehavender så hurtigt som muligt. EU-Domstolen har i en afgørelse af 16. oktober 2008 (C-310/07) fastslået, at den omhandlede artikel skal forstås således, at det ikke er nødvendigt for at kunne anse en virksomhed, der er etableret i en medlemsstat, for at have aktiviteter på en anden medlemsstats område, at virksomheden har en filial eller et fast driftssted i denne anden stat. Virksomheden skal dog i sidstnævnte stat have en fast, økonomisk tilstedeværelse, som er karakteriseret ved, at der er menneskelige ressourcer til stede, som gør det muligt for virksomheden at udføre aktiviteter dér. Sterling Airlines A/S havde hjemsted i Danmark og drev flyvirksomhed i både Danmark, Sverige og Norge. Forbundets medlemmer havde i overensstemmelse med deres ansættelseskontrakter base/tjenested i Arlanda Airport, hvilket indebar, at de skulle møde på arbejde i dér, hvorfra de fly, de var besætning på, afgik, og hvortil flyene returnerede ved arbejdstids ophør. Det var 7

8 ubestridt, at der hos Sterling var mere end 200 flyvende medarbejdere, som havde base/tjenested i Arlanda, og at der i lufthavnen var lokaler og faciliteter til flypersonalets forberedelse af de enkelte flyvninger. Landsretten lagde endvidere til grund, at Sterling Airlines havde 6 fly fast stationeret i Arlanda. På den baggrund fandt retten, at Sterling virkede i Sverige i overensstemmelse med forståelsen af dette begreb i loven om Lønmodtagernes Garantifond og det bagvedliggende EUdirektiv. Retten fandt endvidere, at forbundets medlemmer sædvanligvis udførte deres arbejde dér. Garantifonden skulle derfor ikke sikre de pågældendes lønkrav m.v. mod Sterling Airlines under konkurs. Det bemærkedes herved, at kravene var sikret af den svenske løngarantiinstitution Kronofogden. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2014 side 247 (EU-dommen kan ses på curia.europa.eu) Vestre Landsrets ankedom af 21. november 2013 (1. afd. B-475/2012) Fagforeningen Danmark som mandatar for et medlem mod Tom s Rengøring ApS. Medarbejder afskediget under barselsorlov tilkendt godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Vedkommende havde været ansat siden september 2008, oprindeligt som barselsvikar, men fra marts 2010 uden tidsbegrænsning. Hun var beskæftiget med rengøring af posthusene i 4 byer. I sommeren 2010 blev den pågældende gravid, og i august blev hun graviditetsbetinget sygemeldt og var syg, indtil hun efter at have født i april 2011 begyndte at holde barselsorlov. I februar 2012 blev hun opsagt med henvisning til, at samarbejdet med postvæsenet stoppede 31. maj. Udover den pågældende blev 11 andre opsagt, mens et par medarbejdere ikke blev opsagt, men fik varslet en betydeligt nedsat arbejdstid. Da opsigelsen skete, mens vedkommende var på barselsorlov, havde virksomheden efter ligebehandlingslovens 16, stk. 4, bevisbyrden for, at den ikke var begrundet i den pågældendes graviditet eller fravær på grund af barsel. Virksomheden skulle følgelig godtgøre, at vedkommende ikke frem for en af de nævnte andre medarbejdere eller i lighed med dem kunne være tilbudt fortsat beskæftigelse i virksomheden. Da den ikke fandtes at have påvist, at opsigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i fravær på grund af barsel, stred den mod lovens 9, og under hensyn til varigheden af ansættelsesforholdet blev den pågældende tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2014 side 657 Sø- og Handelsrettens dom af 14. januar 2014 (F-19-12) 3 juridiske og 2 sagkyndige dommere Boet efter F mod DI som mandatar for Ajos A/S. Godtgørelse efter funktionærloven 2a, uanset ret til indtræden i arbejdsgiverbetalt pensionsordning. En tidligere afdelingsleder og nu salgskonsulent på 60 år, der havde været ansat i virksomheden siden 1984, blev i maj 2009 under henvisning til organisationsændring som følge af markedsnedgang afskediget med 6 måneders varsel. Han kontraopsagde selv sin stilling og valgte ikke at aktivere sin pensionsordning, men at overføre den til et nyt ansættelsesforhold som udlejningskonsulent, han påbegyndte i juni. I februar 2011 gik han på pension. I august 2009 havde den førstnævnte virksomhed efter aftale udbetalt ham en overenskomstbestemt fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Selvom det fremgår af bemærkningerne til overenskomsten, at denne godtgørelse er et supplement til funktionærlovens, blev der ikke fremsat krav om godtgørelse efter denne lovs 2a (såfremt en funktionær, der har været uafbrudt 8

9 beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved hans fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn), antagelig fordi det af bestemmelsens 3. stykke følger, at godtgørelsen bortfalder, hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og er indtrådt i pensionsordningen før det fyldte 50. år. I marts 2012 rejste den pågældende imidlertid med henvisning til EU-domstolens afgørelse af 12. oktober 2010 i Ole Andersensagen (C-499/08) gennem sin faglige organisation krav om en sådan fratrædelsesgodtgørelse. Virksomheden afviste dette krav, i første række med henvisning til udvist passivitet, men også fordi kravet måtte anses for at være frafaldet ved de aftaler, der han og hans organisation havde indgået i forbindelse med fratrædelsen. Dertil kom, at hverken beskæftigelsesdirektivet eller afgørelsen i sagen vedrørende Ole Andersen, der var offentligt ansat, efter virksomhedens opfattelse kunne tillægges virkning mellem private og slet ikke med tilbagevirkende kraft. Under den senere retssag fremsatte den pågældendes faglige organisation som mandatar for vedkommende udover krav om fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærloven svarende 3 måneders løn også krav om en tilsvarende godtgørelse for aldersdiskrimination efter forskelsbehandlingslovens 7, jf. 2. Efter den pågældende var afgået ved døden i februar 2013, fortsatte boet sagen. Sø- og Handelsretten udtalte, at det følger af dommen i Ole Andersen-sagen, at funktionærlovens 2a, stk. 3, som denne bestemmelse er blevet forstået i retspraksis, strider mod beskæftigelsesdirektivet. Den tidligere fortolkning af bestemmelsen er dermed tillige i strid med det almindelige EUretlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, som også kan påberåbes mellem private, jf. EU- Domstolens domme af 20. november 2005 (C-144/04) og af 19. januar 2010 (C-555/07). Fratrædelsesaftalen, der var indgået før dommen i Ole Andersen-sagen, kunne ikke fortolkes således, at den indeholdt en endelighedsklausul, som afskar den pågældende fra at fremsætte krav om godtgørelse i medfør af funktionærlovens 2a efter denne dom. Retten fandt endvidere ikke grudlag for at anse kravet for bortfaldet på grund af passivitet. Den pågældende var herefter berettiget til fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens 2a. Da virksomhedens afvisning af at betale denne godtgørelse primært blev begrundet med, at der var indgået en endelig fratrædelsesaftale, og at kravet var bortfaldet ved passivitet, fandtes nægtelsen ikke at være udtryk for aldersdiskrimination, og virksomheden blev følgelig frifundet for kravet om godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7. Dommen kan i sin helhed ses på Sø- og Handelsretten.dk (EU-dommene kan ses på curia.europa.eu, mens Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2011 i Ole Andersen-sagen er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2012 side 341) Højesterets domme af 17. januar 2014 (186/2012 og 96/2013 m.fl.) Region Syddanmark mod Socialpædagogernes Landsforbund som mandatar for 2 medlemmer og Slagelse Kommune mod FOA for et medlem. Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a bortfalder ikke, fordi en lønmodtager er berettiget til alderspension. Sagerne angik i alt 16 personer, der blev afskediget og som på fratrædelsestidspunktet var fyldt 60 år. De havde været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i mindst 12 år, og arbejdsgiverne havde i de fleste af sagerne afvist at betale fratrædelsesgodtgørelse under henvisning til funktionærlovens 2 a, stk. 3, hvorefter fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære 9

10 en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i pensionsordningen før det fyldte 50. år. I 14 sager omfattet af en dom fra Østre Landsret var hovedspørgsmålet, om der skulle betales fratrædelsesgodtgørelse. Der var alene tale om offentlige arbejdsgivere, idet de private arbejdsgivere under sagernes forberedelse for landsretten havde imødekommet kravet om fratrædelsesgodtgørelse. I de sager, hvor der skulle betales eller var blevet betalt fratrædelsesgodtgørelse, var der endvidere spørgsmål om, hvorvidt der var sket en krænkelse, der kunne føre til, at der skulle betales godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7. Det fulgte tidligere af fast retspraksis, at det forhold, at en arbejdstager var berettiget til alderspension, medførte, at retten til fratrædelsesgodtgørelse bortfaldt. EU- Domstolens dom af 12. oktober 2010 i Ole Andersen-sagen (C-499/08) medfører imidlertid, at beskæftigelsesdirektivet er til hinder for nationale forskrifter, hvorefter en arbejdstager ikke er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, selv om vedkommende har til hensigt midlertidigt at give afkald på alderspension med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere. Funktionærlovens 2 a, stk. 3, kan som følge af dommen derfor ikke anvendes af en offentlig arbejdsgiver i tilfælde, hvor en arbejdstager godtgør at have en sådan hensigt. Højesterets flertal fandt, at der ikke på grundlag af bl.a. Ole Andersen-dommen kunne udledes generelle faste retningslinjer for, i hvilke tilfælde en arbejdstager skal anses for midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere, og at en sådan afgørelse mest nærliggende bør foretages af lovgivningsmagten. Afgørelsen af de foreliggende sager måtte derfor ske på grundlag af en konkret bevismæssig vurdering, og Højesterets flertal fandt ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering. Der forelå ikke en krænkelse af en sådan grovhed, at der var grundlag for at pålægge nogen af arbejdsgiverne at betale godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. I en af sagerne, der var omfattet af en dom fra Vestre Landsret, var spørgsmålet alene, om arbejdsgiveren skulle betale godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, fordi arbejdsgiveren for sent havde accepteret at betale fratrædelsesgodtgørelse. Da arbejdsgiveren som følge af Ole Andersendommen havde anledning til at overveje, hvilken betydning dommen kunne have for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i de foreliggende tilfælde, og da arbejdsgiveren kort efter at have modtaget dokumentation for, at arbejdstagerne stod til rådighed for arbejdsmarkedet, accepterede kravene, forelå der ikke en krænkelse af en sådan grovhed, at der var grundlag for at pålægge arbejdsgiveren at betale godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Højesteret stadfæstede hermed Østre Landsrets dom, men ændrede Vestre Landsrets. Med rettens tilladelse gengivet efter Højesteret.dk, hvor dommene i deres helhed også kan ses (EU-dommen kan ses på curia.europa.eu, mens Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2011 i Ole Andersen-sagen er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2012 side 341) Sø- og Handelsrettens dom af 31. januar 2014 (F-13-06) med sagkyndige dommere HK som mandatar for et medlem mod DA som mandatar for Pro-Display A/S nu under konkurs. Opsigelse i medfør af 120-dages reglen i funktionærloven var i strid med forskelsbehandlingsloven. En medarbejder, der siden 1998 havde været ansat som kontorassistent/direktionssekretær, pådrog sig en piskesmældslæsion ved et trafikuheld i december Efter 3 ugers sygemelding vendte den pågældende tilbage til arbejdet, som hun med enkelte sygedage varetog indtil begyndelsen af november Her sygemeldte vedkommende sig først på 10

11 halv og fra januar 2005 på fuld tid. I februar oplyste hendes læge, at uarbejdsdygtighedens varighed ikke kunne angives, og i april opsagde virksomheden hende med 1 måneds varsel og henvisning til 120-dages reglen i funktionærloven 5, stk. 2. I juni 2006 blev den pågældende tildelt førtidspension med henvisning til en vurdering af hendes arbejdsevne, og i 2007 vurderede Arbejdsskadestyrelsen hendes mén til 10% og erhvervsevnetabet til først 50% og senere 65%. Spørgsmålet om afskedigelsens berettigelse blev indbragt for retten med krav betaling af løn mv. i en opsigelsesperiode på yderligere 4 måneder og en godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingslovens 7 svarende til 18 måneders løn. Virksomheden nedlagde påstand om frifindelse. Under forberedelsen blev der forelagt en række præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen, som traf afgørelse den 11. april 2013 (C- 335/11 og C-337/11). Herefter skal handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende direktiv fortolkes således, at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. I lyset af de lægelige oplysninger i sagen lagde Sø- og Handelsretten til grund, at den pågældende var omfattet af handicapbegrebet i loven og det bagvedliggende direktiv. Selvom virksomheden havde været var bekendt med vedkommendes lidelse og dennes udvikling, iværksatte den ikke egentlige afhjælpningsinitiativer i anledning af medarbejderens nedsatte funktion, og fra januar til april 2005 var der slet ingen kontakt mellem parterne. Under disse omstændigheder fandtes virksomheden ikke at have opfyldt sine forpligtelser til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold til forskelsbehandlingslovens 2 a, 1. pkt., og der var ikke noget grundlag for at fastslå, at sådanne foranstaltninger eventuelt ville have indebåret en uforholdsmæssig stor byrde, jf. herved bestemmelsens 2. punktum. Da i hvert fald en del af medarbejderens handicaprelaterede sygefravær måtte tilskrives den omstændighed, at virksomheden undlod at iværksætte tilpasningsforanstaltninger, forelå der ved opsigelsen en direkte forskelsbehandling efter forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1, jf. 1, stk. 2. Den pågældende blev herefter udover løn i den yderligere opsigelsesperiode i henhold til lovens 7, stk. 1, tilkendt en godtgørelse svarende til 12 måneders løn. Dommen kan i sin helhed ses på Sø- og Handelsretten.dk (EU-dommen kan ses på curia.europa.eu) Litteratur Bøger Ole Hasselbalch Arbejdsret 11. udgave af oversigten over virksomhedernes, medarbejdernes og organisationernes forhold til hinanden på arbejdsmarkedet med gennemgang af dels de almene problemer, herunder den historiske udvikling, organisationsvæsenet, retskilderne, tvisteløsningssystemerne, internationalt arbejdsretlige forhold m.v., dels det ansættelsesretlige forhold mellem den enkelte arbejdsgiver og lønmodtager, og endelig de kollektivarbejdsretlige spørgsmål, der knytter sig til forvaltningen af arbejdsmarkedets overenskomstforhold, samt en kort beskrivelse af arbejdsmiljøretten og kildeskattereglerne med introduktion til den omkringliggende sociallovgivning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider kr. Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret 11

12 3. udgave af den samlede fremstilling med fokus på grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder samspillet mellem arbejds- og forvaltningsretlige principper på det offentlige arbejdsmarked og EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret, hovedreglerne om det individuelle ansættelsesforhold, herunder diskriminationsforbud, indgåelse af ansættelsesaftaler, forskellige ansættelsesformer, centrale løn- og arbejdsvilkår samt ændringer i og ophør af ansættelsesforhold samt de centrale principper om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med inddragelse af såvel det arbejdsmiljøretlige system som det arbejdsskaderetlige system. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 765 kr. Lene Court-Payen og Mette Klingsten Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave af kommentaren, som også beskriver vigtige hovedprincipper, henviser til andre relevante arbejds- og ansættelsesretlige regler, indeholder resuméer af afgørelser fra det fagretlige system, de danske domstole og EU-Domstolen samt medtager resultaterne af en empirisk undersøgelse af beskæftigelsesrådenes håndtering varslingsreglerne. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 995 kr. Johannes Egholm Hansen og Christian Lundgren Køb og salg af virksomheder 5. udgave af den omfattende samlede fremstilling af de juridiske forhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelser i Danmark med fokus på den praktiske håndtering af de problemstillinger, herunder de ansættelsesretlige aspekter, med hensyn til lovgivning og praksis opdateret til oktober Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider kr. Vibe Ulfbeck (redaktør) Arbejdstagerskader i privat/offentligretligt perspektiv Beskriver afgrænsning, placering og kanalisering af ansvar med omtale af såvel virksomhedsansvaret ved overtrædelser af arbejdsmiljøloven, arbejdsskadeansvaret, arbejdsskadeforsikringen og erhvervsansvarsforsikringen, privat og offentlig regres samt psykiske skader. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. kr. Særligt om udenlandsk arbejdskraft og EU-ret mv. Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Undersøger, hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene, for det første de påvirkninger, som følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne, og for det andet de påvirkninger, som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne, som led i håndhævelsen af den danske stats EU-retlige forpligtelser. Rækker endvidere ud over den rene retsdogmatik og beskriver på relevante punkter belyst med statistikker de livsforhold, retsreglerne finder anvendelse på. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 800 kr. Materiale fra forfatterens præsentation af bogen på et møde i arbejdsretsforeningen kan ses på Dansk Forening for Arbejdsret.dk. Ruth Nielsen EU Labour Law 2. udgave af den engelsksprogede redegørelse for den aktuelle EU-arbejdsmarkedsret og dens udvikling siden 1958 med specielt sigte 12

13 på interaktionen med national og international arbejdsret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 980 kr. Ulla Neergaard og Ruth Nielsen EU-ret - fri bevægelighed Opdatering og tilpasning af del af 6. udgave af forfatternes EU-ret, der bl.a. omhandler fri udveksling af tjenesteydelser og arbejdskraftens fri bevægelighed med gengivelse af centrale bestemmelser. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 348 kr. + moms Morten P. Broberg og Nina Holst-Christensen EU-domme med bemærkninger og spørgsmål 6. udgave af oversigten over mere end 100 væsentlige domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital, der i første række er udarbejdet til undervisningsbrug. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 900 kr. Martin Gräs Lind og Christian Andersen- Mølgaard: Udenlandsk arbejdskraft i Danmark - en oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden Behandler bl.a. reglerne for opholds- og arbejdstilladelse til Danmark samt for fri bevægelighed af arbejdskraft, kapital og tjenesteydelser i EU, udstationering, udlændinges arbejde i Danmark, myndigheders og fagforeningers kontrol af udenlandsk arbejdskraft samt RUT-registret, etablering af udenlandske EU-virksomheder i Danmark, kollektive kampskridt overfor udenlandske virksomheder i Danmark, illegal beskæftigelse og omgåelse, vikararbejde fra udlandet, arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, underentrepriser med udenlandsk beskæftigelse, arbejdsprocesretlige problemstillinger i relation til udenlandske virksomheder med optryk af de vigtigste regelsæt og henvisninger til speciallitteratur. Boggruppen sider. 575 kr. Martin Steen Kabongo: Udenlandske medarbejdere Giver et overblik over de væsentligste regler om udenlandske medarbejdere, hvad enten de er ansat direkte, er vikarer eller er tilknyttet leverandøren af en entrepriseydelse. DA Forlag sider. 120 kr. + moms Rapport fra udvalget om modvirkning af social dumping Som en del af Finanslovsaftalen for 2012 blev det beslutte at nedsætte et tværministerielt udvalg, der skulle undersøge, hvordan indsatsen mod social dumping kan styrkes. Arbejde skulle bl.a. behandle muligheden for styrket håndhævelse af krav til udenlandske virksomheder, herunder for indførelse/udvidelse af adgang til at udstede administrative bøder, bedre mulighed for inddrivelse af krav, såvel offentligretlige krav som f.eks. bøder og skat samt privatretlige krav som f.eks. efterbetaling i henhold til overenskomst, undersøgelse af, hvilke virkemidler andre lande anvender på området, herunder ID-kort og skiltning på byggepladser, offentlige myndigheders mulighed for anvendelse af arbejdsklausuler, afdækning af andre muligheder for indberetningspligt, herunder gennem informationsudveksling med myndigheder i andre lande, gennemgang af lovgivning og administration, herunder mulighed for bl. a. skærpelse af registrerings- og indberetningsforpligtelser på skatteområdet, styrket kontrol af, om udenlandske virksomheder er reelt etablerede i hjemlandet, mulighederne for registrering af cabotagekørsel samt gennemgang af skattereglerne for udstationerede virksomheder. Beskæftigelsesministeriet sider (kan bl.a. ses ved opslag på under aktuelt/ publikationer) 13

14 Arbejdsmarkedsrapport 2013 Sætter fokus på beskæftigelsen i Danmark samt de langsigtede udfordringer, som dansk økonomi står over for, og belyser forhold i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. Dansk Arbejdsgiverforening sider Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Konkluderer at udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af overenskomst i omtrent samme omfang som deres danske kolleger. Agenda.dk 2013/3 (DA s nyhedsbrev) Pjece Erik Simonsen (redaktør) Personaleomkostninger 20. udgave af bogen, der i kort form beskriver alle væsentlige ydelser og bidrag i forholdet mellem arbejdsgiver, lønmodtager og det offentlige. DA Forlag sider. 120 kr. + moms Regelsamling Ole Hasselbalch Arbejdsmarkedets regler 2014 Indeholder de vigtigste nationale og internationale arbejds- og ansættelsesretlige love regler og overenskomster frem til december 2013 med endnu ikke ikrafttrådte lovændringer medtaget i notatform. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 450 kr. 14

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Sag nr.: AR2012.0553 Landsorganisationen i Danmark CO-industri mod Dansk Arbejdsgiverening DIO I Piepenbrink Beslagsmedie v/ Mads Piepenbrink sag nr.:

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Januar 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Januar 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Januar 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.03.2014 200.000 KR. I BOD FOR IKKE AT SENDE MEDARBEJDERE PÅ EFTERUDDANNELSE 12.3.2014 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere