Restaurationsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan"

Transkript

1 Restaurationsplan Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017

2 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens intentioner Udvikling af restaurationsmiljøet 3.2 Unge i nattelivet 3.3 Et trygt, sundt og ansvarligt restaurationsliv 4. Hvornår skal man have en alkoholbevilling 7 5. Hvordan får man en alkoholbevilling Grundlæggende krav til ansøgeren 5.2 Forretningskoncept 5.3 Åbningstider 5.4 Unge som gæster restaurationen 5.5 Godkendelse af personale 5.6 Udeservering 5.7 Videoovervågning 6. Sagens gang fra ansøgning til bevilling Midlertidige tilladelser 7. Bevillingsmyndigheden giver bevilling Betingelser og begrænsninger 7.2 Bevillingens varighed 8. Hvis bevillingsmyndigheden giver afslag Overtrædelse samt bortfald af bevilling Straf 9.2 Frakendelse eller tilbagekaldelse 9.3 Indskrænkning i åbningstiden 9.4 Bortfald af alkoholbevilling 10. Lejlighedstilladelser Byfester og lignende 10.2 Halballer arrangeret af foreninger 10.3 Øvrige arrangementer 10.4 Forhåndstilkendegivelser 10.5 Hvordan søges der lejlighedstilladelse 11. Kontaktinformation til bevillinger og tilladelser 20 Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland, hvor politiet og samtlige kommuner i området er repræsenteret, vedtog i juni 2014 en bevillingsstrategi. Med strategien vil bevillingsmyndighederne, kommunerne og politiet i samarbejde med det øvrige samfund arbejde for at skabe et attraktivt, ansvarligt og trygt restaurationsliv i bred forstand. Ensartethed og gennemsigtighed i administrationen af området skal være med til at understøtte en balanceret udvikling af restaurations- og nattelivet i Syd- og Sønderjylland. Strategien sætter nogle klare mål for bevillingsområdet de kommende år, ligesom den peger på de områder, der skal være særligt fokus på. Målene er Udvikling af restaurationsmiljøet Unge i nattelivet Lejlighedstilladelser Samarbejde Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjylland er en udmøntning af strategien og indeholder overordnede retningslinjer for bevillingsmyndighedernes praksis på området. At retningslinjerne er overordnede betyder, at Bevillingsnævnene i de konkrete sager bør inddrage kommunalbestyrelsernes og politiets fælles intentioner i restaurationsplanen sammen med de øvrige oplysninger fra ansøgeren og sagen i øvrigt. Restaurationsplanen ændrer således ikke på, at den enkelte ansøgning og de vilkår, der opstilles for denne, altid undergives en konkret vurdering. Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjylland kan suppleres med lokale restaurationsplaner, som indeholder særregler for den enkelte kommune. Restaurationsplanen træder i kraft ved offentliggørelse på den enkelte kommunes hjemmeside. Planen følger ligesom strategien byrådsperioden ( ) og gælder indtil en ny restaurationsplan vedtages. På kredsrådets vegne, Jørgen Meyer Politidirektør Esbjerg, Juni 2017

3 3 2. Restaurationsplanens formål Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjylland indeholder overordnede retningslinjer for bevillingsmyndighedens praksis på området, men er samtidig også en guide for restauratører og arrangører af forskellige arrangementer, hvor man ønsker at udskænke alkohol. Det er bevillingsmyndigheden i den enkelte kommune, der beslutter, om man kan få en alkoholbevilling. Tilladelser til udskænkning i forbindelse med arrangementer gives af politiet. Kommunalbestyrelserne i Syd- og Sønderjylland har, bortset fra Aabenraa Kommune, nedsat bevillingsnævn, der træffer afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling og øvrige tilladelser i tilknytning til restaurationsvirksomhed, f.eks. godkendelse af bestyrer og udvidet åbningstid. Bevillingsnævnene består af repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen samt repræsentanter fra politiet. Derudover kan der sidde repræsentanter for henholdsvis arbejdsgivere- og tagere indenfor restaurationsbranchen i nævnene. Oplysninger om sammensætningen af den enkelte kommunes bevillingsnævn, kan findes på kommunens hjemmeside. I Aabenraa Kommune træffer økonomiudvalget afgørelse i bevillingssager. Bevillingsmyndigheden anvendes i denne restaurationsplan som en fællesbetegnelse for de nævn eller udvalg i kommunerne, der tager stilling til alkoholbevillinger. 3. Restaurationsplanens intentioner Bevillingsmyndigheden skal i forbindelse med den konkrete, skønsmæssige vurdering af ansøgninger om alkoholbevilling iagttage ordensmæssige, samfundsmæssige og ædruelighedsmæssige hensyn. De ovennævnte tre hensyn skal sikre at folk kan færdes fredeligt på gader og andre offentlige steder at der ikke sker udvikling af vold og andre kriminelle forhold specielt i og omkring restaurationsvirksomheder at omkringliggende beboelse og virksomheder kan eksistere uden gener som følge af restaurationsvirksomhed i området at der ikke opstår uforsvarligt drift som følge af en for stærk koncentration af restaurationsvirksomheder i området at der ikke som følge af restaurationsvirksomheden opstår ædruelighedsmæssige og sammenhængende sociale- og sundhedsmæssige problemer Bevillingsstrategien for Syd- og Sønderjylland anviser en klar retning for udviklingen af restaurationsmiljøet, og bevillingsmyndigheden bør i afvejningen af de tre pligtmæssige hensyn have fokus på strategiens

4 4 intentioner alt med henblik på at fremme et attraktivt, ansvarligt og sundt restaurationsliv. Vælger kommunen at udarbejde zoneinddelinger anvendes følgende kategorier: * Haderslev Kommune har på visse områder fraveget restaurationsplanen. Nærmere oplysninger kan fås ved Haderslev Kommune Esbjerg Kommune har vedtaget en lokal restaurationsplan. Med mindre der er vedtaget lokale restaurationsplaner*, som supplerer restaurationsplanen for Syd- og Sønderjylland, vil strategiens vision og mål blive udmøntet af bevillingsmyndigheden på følgende måde: 3.1 Udvikling af restaurationsmiljøet Restaurationslivet er en vigtig drivkraft i bybilledet. Cafeer, restauranter, værtshuse og diskoteker skaber liv og glæde, men også omsætning og arbejdspladser. Nattelivet kan dog også have en bagside, ikke mindst for de øvrige forretninger og mennesker som er bosat i områder med høj koncentration af restaurationer. Bevillingsmyndigheden skal derfor sammenholde ansøgerens ønske til restaurationens placering og forretningskoncept med de mere overordnede planer for byens udvikling og hensynet til de omkringliggende forretninger og boliger. Med henblik på at sikre, at kommune- og lokalplaners intentioner omkring udvikling af byområder i stigende grad inddrages i bevillingsmyndighedens afvejning af de forskellige hensyn, men også for at skabe større forudsigelighed for ansøgerne generelt, kan kommunerne udarbejde oversigtskort eller beskrivelser, som viser i hvilke zoner, man ønsker de forskellige restaurationstyper. Zone 1 dækker over områder, hvor alle restaurationstyper som udgangspunkt kan være, typisk bymidten hvis der er tale om en lidt større by. Zone 2 dækker over områder til blandet bolig erhverv, hvor alle restaurationstyper med undtagelse af natrestauranter og diskoteker som udgangspunkt kan være, og Zone 3 dækker over boligområder, hvor ingen restaurationsvirksomhed bør finde sted. Zoneinddelinger kan optages som bilag til restaurationsplanen. Bevillingsmyndigheden kan også i forhold til restaurationens placering tage hensyn til, om der er nærliggende skoler eller andre institutioner, der søges af unge, og som dermed taler for en anden placering af virksomheden end den ønskede. 3.2 Unge i nattelivet Alkohol er fortsat det mest populære rusmiddel i nattelivet, og en del unge drikker sig så fulde, at de har svært ved at tage vare på sig selv. Den fuldskabsorienterede brug af alkohol betegnes i et forskningsprojekt fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet (2014) som et af de absolut største sikkerhedsproblemer i nattelivet.

5 5 Alkohol markedsføres intenst i nattelivet. Ikke kun ved reklamer og hjemmesider, hvor man med billeder af gæster celebrerer alkohol og fuldskab, men også avancerede salgsteknikker i barerne anvendes bevidst til at øge salget og indtagelsen af alkohol. En promovering af alkohol, skønnes at have en særlig effekt på de helt unge i nattelivet. En ungeprofilundersøgelse gennemført blandt unge i Syd- og Sønderjylland i 2014 viser, at de unge generelt drikker mindre alkohol end tidligere. Dog er der fortsat mange mindreårige, som indtager alkohol i forbindelse med fester på værtshuse eller diskoteker. Undersøgelsens konklusioner omkring de unge harmonerer med Syd- og Sønderjyllands Politi erfaringer med unge og alkohol. Politiet støder således løbende på unge under 18 år i nattelivet, som skønnes at have indtaget betydelige mængder alkohol og som følge heraf kan have svært ved at tage vare på sig selv eller udviser støjende og uroskabende adfærd. Politi og kommuner i Syd- og Sønderjylland ønsker på denne baggrund at styrke beskyttelsen af de unge i nattelivet ved at skabe bedre overensstemmelse mellem bevillingspolitikken og kommunernes øvrige strategier i forhold til unge. En bedre beskyttelse kan bl.a. skabes ved at udskyde de unges alkoholdebut, hvorfor bevillingsstrategien arbejder med en fælles politisk intention om, at unge under 16 år som udgangspunkt ikke bør færdes på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element. Efter kl bør det samme gælde for unge under 18 år. Bevillingsmyndigheden vil derfor generelt prioritere beskyttelsen af de unge i nattelivet højt og i videst muligt omfang stille konkret begrundede vilkår, som kan give den ønskede effekt. Fastsætter bevillingsmyndigheden vilkår om, at unge under 18 år ikke må opholde sig på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element, efter kl , skal der angives en konkret begrundelse ud fra samfundsmæssige samt ordensog ædruelighedsmæssige hensyn. Begrundelsen kan bygge på både lokale og regionale forhold, herunder også oplysninger fra politiet, men også ansøgerens egne oplysninger om forretningskonceptet og ønsker til kundekreds bør indgå. På samme måde skal vilkår i forhold til unge under 16 år konkret begrundes. Vilkår kan typisk undlades på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element, hvis den unge er i følgeskab med en myndig person og forretningskonceptet i øvrigt ikke taler imod. Forretningskoncepter baseret på familier i forbindelse med indkøbsture, eller arrangementer, hvor børn og forældre ser fodboldkampe eller lignende på storskærm, vil normalt ikke tale imod. Er konceptet et diskotek eller et almindeligt værtshus, bodega eller lignende vil det typisk tale imod.

6 3.3 Et trygt, sundt og ansvarligt restaurationsliv Kommunerne og politiet i Syd-og Sønderjylland ønsker sammen med det øvrige samfund, herunder ikke mindst restauratørerne, at fremme et attraktivt restaurationsliv i området, hvor nøgleordene er tryghed, sundhed og ansvarlighed. Sundhedsstyrelsen forsøger i kampagnen, hold lidt igen og hold lidt længere (september 2014), at sætte fokus på danskernes alkoholvaner. Danskernes alkoholforbrug er faldet de senere år, men især midaldrende mænd drikker fortsat meget. Nedgangen i forbruget er meget positivt, da alkohol kan relateres til ikke mindre end 60 forskellige sygdomme. Administration af bevillingsområdet med et alkoholog stofforebyggende sigte kan bidrage væsentligt til kommunernes sundheds- og alkoholforebyggende tiltag, hvorfor disse hensyn skal indgå som naturlige elementer i bevillingsmyndighedens vurdering af den konkrete bevillingsansøgning. Erfaringer fra forskningsprojekter omkring alkohol i festmiljøet skal også indgå i bevillingsmyndighedens vurdering af ansøgninger. Undersøgelser viser således, at der er en klar sammenhæng mellem fuldskab og aggressiv adfærd, og at begge dele stiger gradvist i løbet af natten og at begge dele kan mindskes ved at begrænse tidsrummet for udskænkning. undersøgelser af festmiljøet. Jo længere man kommer ud på natten, jo flere tilfælde af uroskabende og støjende adfærd blandt gæsterne. Den normale åbningstid i Syd- og Sønderjylland er fra kl til kl , og kan på bestemte dage, primært torsdage, fredage og lørdage, og under visse betingelser udvides til kl , dog skal udskænkningen af alkohol indstilles kl Tilladelser til udvidet åbningstid skal altid af ordensmæssige, samfundsmæssige og ædruelighedsmæssige grunde efterfølges af vilkår om lukning fra kl til kl , således at der skabes ro i og omkring restaurationerne, ikke mindst af hensyn til de omkringboende mennesker og almindelige forretninger. Med henblik på at begrænse fænomenet morgenværtshuse, som bl.a. kan være opsamlingssted for trætte og berusede gæster fra de øvrige restaurationer, skal bevillingsmyndigheden konkret vurdere om, der skal stilles vilkår om ingen udskænkning af alkohol i tidsrummet fra kl til kl Den konkrete vurdering kan bl.a. bygge på lokale zoneinddelinger, oplysninger fra ansøgeren omkring restaurationens målgruppe, men også oplysninger fra politiet omkring nattelivet i og omkring restaurationen sammenholdt med kommunens øvrige sundhedsmæssige og forebyggende tiltag. 6 Syd- og Sønderjyllands Politis oplevelser af nattelivet generelt falder fint i tråd med de forskellige

7 7 Finder bevillingsmyndigheden, at der efter en konkret vurdering er grundlag for at stille vilkår om ingen udskænkning i tiden mellem kl og kl , skal bevillingsmyndigheden skele til de omkringliggende restaurationers vilkår. Har restaurationer med tilsvarende forretningskoncept lempeligere vilkår, kan bevillingsmyndigheden ud fra ligheds- og konkurrencemæssige betragtninger beslutte at meddele dispensation fra kravet om indskrænket åbningstid, indtil restaurationerne i samme nærområde, primært bymidten, kan ligestilles. Hoteller i områder, hvor bevillingsmyndigheden finder grundlag for at indskrænke den almindelige åbningstid, vil i forhold til overnattende gæster kunne fritages for kravet om ingen udskænkning af alkohol i tidsrummet fra kl til kl Hvornår skal man have en alkoholbevilling Hvis man vil drive en restaurationsvirksomhed - café, værtshus, spisested, diskotek m.v. - der serverer alkohol, skal man søge en alkoholbevilling. Alkohol defineres i restaurationsloven og i denne restaurationsplan som drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover. Man må ikke servere alkohol i restaurationsvirksomheden, før man har fået en alkoholbevilling. Dette gælder, uanset om man vil drive virksomheden som personligt ejet eller i selskabsform. 5. Hvordan får man en alkoholbevilling Ansøgningsskema til alkoholbevilling eller fornyelse heraf findes på Politi.dk, tilladelser, restaurationsvirksomhed. Samme sted findes blanketter til godkendelse af bestyrer og andet personale. Nærmere vejledning om, hvilke bilag der skal vedlægge ansøgningen, alt efter om man søger om bevilling til en ny restauration eller fornyelse af eksisterende bevilling, fremgår af bilag I-IV sidst i restaurationsplanen. I forbindelse med udfyldelse af ansøgningen skal man tage stilling til følgende: Kan de grundlæggende krav til ansøger opfyldes? Forretningskonceptet? Åbningstider? Unges mulighed for at være gæst i restaurationen? Godkendelse af bestyrer og andet personale? Udeservering? Anvendelse af dørmænd og videoovervågning med henblik på sikre ro og orden på stedet? Oplysningerne har afgørende betydning for, hvordan en eventuel alkoholbevilling kommer til at se ud.

8 8 Ansøgningen bør derfor indeholde så deltaljerede oplysninger om den påtænkte drift som muligt. Nærmere oplysninger om grundlæggende krav til ansøger, samt hvilke forretningskoncepter, åbningstider mv. der findes i Syd- og Sønderjylland, fremgår af afsnit Ansøgning om alkoholbevilling med bilag skal sendes til: Syd- og Sønderjyllands Politi Bevilling/Tilladelser Ringridervej 37, 6400 Sønderborg eller via til 5.1 Grundlæggende krav til ansøgeren Restaurationsloven stiller nogle grundlæggende krav, man som ansøger skal opfylde for at kunne få en alkoholbevilling. Opfylder man de grundlæggende krav, foretager bevillingsmyndigheden ud fra oplysningerne i ansøgningen, restaurationsloven og restaurationsplanen en konkret vurdering af, om der kan gives en alkoholbevilling til den ønskede restaurationsvirksomhed. Nærmere oplysninger om denne afvejning fremgår af afsnit 3. Alkoholbevilling kan gives til personer eller det selskaber. En person skal som hovedregel være fyldt 25 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren blot være fyldt 23 år. Derudover må ansøgeren ikke være umyndig eller under værgemål have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, eller være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet (vandel), have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs Hvis det er et selskab, der søger alkoholbevilling, må det naturligvis heller ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, ligesom selskabet ikke må være i betalingsstandsning eller under konkurs. De ovenstående krav omkring myndighed og vandel gælder også for direktionens medlemmer samt bestyrelsesmedlemmer. Som udgangspunkt vil bevillingsmyndigheden kun se på gæld til det offentlige, der relaterer sig til restaurationsvirksomhed, f.eks. moms- og skatterestancer fra driften. Er ansøgeren en privat person, som jo hæfter med hele sin formue, foretager bevillingsmyndigheden en helhedsvurdering af de økonomiske forhold med henblik på at sikre, at restaurationen kan drives på betryggende måde og for egen regning og risiko. Når bevillingsmyndigheden ser på gæld til det offentlige, har det afgørende betydning, om der er

9 9 indgået en afdragsordning med det offentlige, og at aftalen overholdes. Dokumentation for en sådan aftale med Skat skal vedlægges ansøgningen. Endelig ser bevillingsmyndigheden på ansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, da de også siger noget om, hvorvidt man vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. 5.2 Forretningskoncept Oplysninger om forretningskoncept skal bevillingsmyndigheden bruge i vurderingen af, om der kan gives tilladelse til en restauration på det pågældende sted og/eller zone samt hvilke vilkår, der i givet fald skal knyttes til en alkoholbevilling. Valg af koncept er meget centralt i alkoholbevillinger. Man skal derfor også søge bevillingsmyndigheden om tilladelse ( Ændring af koncept ), hvis man ønsker at ændre sit koncept så meget, at man derved skifter forretningskoncept. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en ændring i eksisterende koncept medfører, at restaurationen skifter forretningskoncept, skal du kontakte bevillingsmyndigheden eller politiet. Restaurationerne i Syd- og Sønderjylland er inddelt i tre koncepttyper (A, B og C), hvor type A er den type restaurationer, der er mindst belastende (miljømæssigt, ordensmæssigt osv.) for omgivelserne. Type B er mere belastende for omgivelserne, og type C er mest belastende for omgivelserne. De tre typer er nærmere beskrevet i det følgende. Samtidig er nævnt nogle eksempler på hvilke former for restaurationer, der ofte vil høre under hvilken type. Da der hele tiden udvikles nye koncepter og restaurationsformer, er der alene tale om eksempler. Samtidig skal det understreges, at det ved vurderingen af hvilken type en restauration falder ind under, ikke er afgørende, hvad man kalder restaurationen (om man fx kalder den en café eller en natklub). Det afgørende er, hvordan restaurationen belaster omgivelserne, om det er et spisested eller et sted, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element. Hvis en restauration er en blanding af flere typer, vil den som udgangspunkt skulle placeres i den mest belastende type. Type A Type A restaurationer, er den type restaurationer, der er mindst belastende for omgivelserne. Det vil typisk være spisesteder eller steder, hvor underholdning er det centrale, f.eks. teater, biografer, museer og lignende. Type A restaurationer vil som hovedregel kun holde åbent i den almindelige åbningstid. Type B Type B restaurationer vil typisk være cafeer, barer og bodegaer, som holder sig inden for den almindelige åbningstid. Type B restaurationer vil ikke have levende musik på stedet, men nøjes med lavere baggrundsmusik. Type C

10 10 Type C restaurationer er den type restaurationer, der belaster omgivelserne mest både miljømæssigt (støj mv.) og ordensmæssigt. Musik og evt. dans er ofte et af de vigtige elementer i type C restaurationer. Restaurationer, der søger om at holde åbent til kl. 5 falder ind under type C. Type C restaurationer kan fx være natklubber, diskoteker og spillesteder, men også restaurationer, som vil anvende udendørs arealer i forbindelse med restaurationens drift, og herunder påtænker at spille musik uden for, vil være type C. 5.3 Åbningstider Den normale åbningstid i Syd- og Sønderjylland er i tidsrummet fra kl til kl Bevillingsmyndigheden kan dog af hensyn til det øvrige samfund og for at skabe et mere trygt, sundt og ansvarligt restaurationsmiljø efter en konkret vurdering stille vilkår om, at udskænkning af alkohol ikke må finde sted i tidsrummet fra kl til kl Se eventuelt nærmere om baggrunden herfor i afsnit 3.3. Bevillingsnævnet kan give en restauration tilladelse til udvidet åbningstid, hvis det vurderes at være forsvarligt ud fra ordens-, ædrueligheds- og miljømæssige (særligt støjmæssige) hensyn sammenholdt med restaurationens type og koncept. Tilladelse til udvidet åbningstid betyder, at restaurationen må holde åbent indtil kl , således at gæster kan forlade stedet i god ro og orden, men udskænkning af alkohol skal indstilles kl En tilladelse til udvidet åbningstid, vil som oftest blive ledsaget af en række betingelser og begrænsninger, afhængig af type/koncept, beliggenhed og åbningstid. Se nærmere om vilkår under afsnit Ændrede åbningstider ved særlige lejligheder Politiet kan give tilladelse til, at restaurationer holder åbent til længere end den normale åbningstid ved særlige lejligheder og arrangementer, som fx større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer. Til restaurationer med udvidet åbningstid kan bevillingsmyndigheden med politiets samtykke give tilladelser til fravigelse af vilkår om lukning og dermed længere åbningstid. I forbindelse med nytårsaften vil alle restaurationer uden ansøgning kunne holde åbent frem til kl Den udvidede åbningstid skal efterfølges af en lukning mellem kl og kl Kommunerne kan løbende udarbejde oversigter over særlige arrangementer, hvortil restaurationer kan forvente at opnå tilladelse til udvidet åbningstid, med mindre konkrete, ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn taler i mod. Oversigten vil kunne findes på den enkelte kommunes hjemmeside. Generelle tilladelser til udvidet åbningstid ved særlige arrangementer vil blive offentliggjort ved pressemeddelelser samt på politiets og kommunernes hjemmesider Unge som gæster i restaurationen

11 11 Unge under 16 år må som udgangspunkt ikke færdes på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element, og efter kl gælder det samme for unge under 18 år. Kravet om, at unge under 16 år ikke må færdes på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element, kan fraviges, hvis forretningskonceptet f.eks. er baseret på familier i forbindelse med indkøbsture, eller arrangementer, hvor alkohol ikke er det bærende element, f.eks. forældre/børn som sammen vil se en fodboldkamp eller lignende på storskærm. Kravet kan dog kun fraviges indtil kl , og den unge må kun opholde sig på stedet i følgeskab med en myndig person. Ønsker man en fravigelse fra kravene omkring de unge i restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element, er det vigtigt at angive dette i ansøgningen, herunder på hvilke tidspunkter og til hvilke arrangementer, man ønsker at have de unge som gæster. 5.5 Godkendelse af bestyrer og andet personale Efter restaurationsloven skal den daglige drift af et sted med alkoholbevilling varetages af bevillingshaveren selv eller en/flere bestyrere. Er bevillingshaveren et selskab, skal der ligeledes være en godkendt bestyrer til stede. Driver bevillingshaveren flere restaurationer, må kun et af stederne ledes af denne. De øvrige skal således ledes af en eller flere bestyrere. Kravet om bevillingshaverens eller bestyrerens tilstedeværelse er indsat i restaurationsloven for at sikre en ansvarlig drift. Restaurationen kan således kun drives kortvarigt og midlertidigt uden bevillingshaverens eller bestyrerens tilstedeværelse. Det betyder, at fravær efter almindelig arbejdstid, sygdom eller ferie skal dækkes ind af en anden godkendt bestyrer. Overladelse af driften til andet personale, f.eks. en medarbejder med grønt kort, vil således være i strid med bevillingens vilkår. Godkendelse som bestyrer kræver, at personen er fyldt 25 år. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren blot være fyldt 23 år. Derudover må ansøgeren ikke være umyndig eller under værgemål være helt eller delvist finansieret af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil kunne lede restaurationen på forsvarlig vis Bevillingsmyndighedens godkendelse af en bestyrer vil normalt følge alkoholbevillingens gyldighedsperiode. Hvis der søges om udvidet åbningstid skal der søges om godkendelse af andet personale til servering, afrydning, garderobe osv. Godkendelse af personale er det samme som udstedelse af grønt kort.

12 12 Medarbejderen som skal være fyldt 18 år for at kunne arbejde i serveringslokaler, garderober eller lignende i restaurationer - skal selv søge om godkendelse hos politiet. Politiet vil i forbindelse med ansøgning om godkendelse af personale (grønt kort) lægge vægt på om ansøgeren er dømt eller har vedtaget bøder for strafbare forhold, især for tyveri, vold, narko og ordensbekendtgørelsen om ansøgeren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil kunne varetage jobbet på forsvarlig måde Grønt kort vil normalt kunne udstedes inden for 7 dage. Hvis kortet ikke kan udstedes inden for denne frist, vil ansøgeren modtage et brev fra politiet om, hvornår svar så kan forventes. Ansøgeren må ikke påbegynde arbejdet i restaurationen, før grønt kort er udstedt, med mindre andet fremgår af brevet fra politiet. Grønt kort er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdatoen. Personale med grønt kort skal altid kunne fremvise kortet på forespørgsel fra politiet. 5.6 Udeservering Hvis man vil servere mad og drikke udendørs, skal der søges om tilladelse hos kommunen til udeservering, uanset om man serverer fra egen grund eller offentligt areal. Nærmere vejledning om udeservering, retningslinjer, ansøgning mv. kan findes på den enkelte kommunes hjemmeside. 5.7 Dørmænd og videoovervågning Søges der om udvidet åbningstid, vil bevillingsmyndigheden normalt stille krav om anvendelse af dørmænd senest fra kl , ligesom der vil blive stillet krav om videoovervågning af indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen. Kravene stilles for at sikre ro og orden på stedet. Dørmandsvirksomhed kræver autorisation hos politiet. Nærmere oplysninger om, hvordan man opnår godkendelse som dørmand, kan findes på Politi.dk. 6. Sagens gang fra ansøgning til bevilling Efter modtagelse af ansøgningen hos politiet indhentes der oplysninger i kriminalregistret og politiets øvrige systemer samt hos SKAT vedrørende restancer og gæld til det offentlige. På baggrund af ansøgningen og de indhentede oplysninger sammenholdt med restaurationsloven og denne restaurationsplans rammer - vurderer Syd- og Sønderjyllands Politi sagen og sender sin indstilling (det vil sige politiets forslag til afgørelse) til bevillingsmyndigheden. Bevillingsmyndighedens sekretariat gennemgår sagen og indhenter eventuelle supplerende udtalelser om støj- og miljøforhold og beredskabsmæssige

13 13 forhold. Oplysninger, som ansøgeren må antages ikke være bekendt med, og som kan have betydning for afgørelsen, sendes i høring, før der træffes afgørelse. Når sagen er fuldt oplyst sættes den på bevillingsmyndighedens dagsorden og behandles på det førstkommende møde. Bevillingsmyndigheden vurderer sagen på baggrund af restaurationsloven, restaurationsplanen, politiets indstilling og de øvrige oplysninger i sagen og beslutter, om der skal gives alkoholbevilling eller ej. Bevillingsmyndigheden beslutter samtidig, hvilke betingelser og begrænsninger, der skal være for bevillingen. Kommunen sender efterfølgende et brev med bevillingsmyndighedens beslutning. Brevet sendes som udgangspunkt som digitalpost. 6.1 Midlertidig tilladelse Når ansøgning med alle relevante bilag er indsendt, kan Syd- og Sønderjyllands Politi udstede en midlertidig tilladelse til servering af alkohol, som er gældende, indtil sagen kan behandles i Bevillingsmyndigheden. Det er en forudsætning for meddelelse af midlertidig tilladelse, at det er overvejende sandsynligt, at der vil blive givet en bevilling. Det betyder, at politiet som hovedregel kun vil give tilladelse til steder, hvor der allerede er etableret og drives restaurationsvirksomhed med et lignende forretningskoncept og kun indtil kl , da tilladelse til udvidet åbningstid kun kan gives af bevillingsmyndigheden. Ønsker man udvidet åbningstid, mens ansøgningen er under behandling, skal der rettes henvendelse til kommunen. 7. Bevillingsmyndigheden giver bevilling Hvis bevillingsmyndigheden giver alkoholbevilling, modtager ansøgeren et brev, hvor der står, at der er givet alkoholbevilling under visse betingelser og begrænsninger samt i en bestemt periode Betingelser og begrænsninger Uanset hvilken restauration man ønsker at drive, vil bevillingsmyndigheden altid stille følgende vilkår i bevillingen at restaurationen ikke må ændre forretningskoncept eller foretage udvidelse uden bevillingsmyndighedens godkendelse at der er en ansvarlig ansat over 25 år (dog 23 år hvis pågældende har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget) til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær at krav og vilkår fremsat af andre relevante offentlige myndigheder skal efterkommes og opfyldes Hvilke betingelser og begrænsninger, der derudover sættes for den enkelte be-villing, beror på en konkret vurdering, hvor bl.a. placering i forhold til andre restaurationer og beboelse, forretningskoncept og

14 14 åbningstider indgår. I forhold til restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element, kan de vilkår som for eksempel fastsættes være: at unge under 16 år ikke må opholde sig i restaurationen at unge under 18 år ikke må opholde sig i restaurationen efter kl at restaurationen fører en ansvarlig markedsføring overfor unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse I forhold til restaurationer med tilladelse til udvidet åbningstid kan de betingelser og begrænsninger, der indsættes f.eks. være: at der kan holdes åbent indtil kl , men udskænkningen af alkohol skal indstilles kl at restaurationen skal være lukket mellem kl og kl at der senest fra kl og frem til lukketid skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangs-kontrol at der opsættes videoovervågning af indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen samt at optagelser opbevares i min. 14 dage med henblik på eventuel udlevering til politiet at alle ansatte godkendes af politiet (grønt kort) at der skiltes tydeligt med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse anmeldes til politiet at restaurationens personale bærer en for form uniformering, som alene benyttes på stedet at tilladelse til udvidet åbningstid eller alkoholbevillingen i sin helhed under visse betingelser kan tilbagekaldes De nævnte vilkår og begrænsninger vil også kunne indsættes i forhold til restaurationer med udvidet åbningstid i kortere tidsrum end til kl I forhold til hoteller kan betingelser og begrænsninger f.eks. være: at der i tiden mellem kl og kl ikke må udskænkes alkohol til andre end overnattende gæster 7.2 Alkoholbevillingens varighed Alkoholbevillinger kan maksimalt udstedes for 8 år. En ny bevilling vil efter fast praksis være begrænset til 2 år, da bevillingsmyndigheden vil sikre sig, at restaurationen drives på forsvarlig måde og uden væsentlige gener for omgivelserne. Ved fornyelse af alkoholbevillinger kan bevillingsmyndigheden på baggrund af ordensmæssige og/eller økonomiske problemer i restaurationen vælge at give bevillingen en kortere varighed end 8 år.

15 15 8. Hvis bevillingsmyndigheden giver afslag på alkoholbevilling Hvis Bevillingsmyndigheden giver afslag på ansøgning om alkoholbevilling, vil ansøgeren modtage et brev med en nærmere begrundelse for afslaget. Det vil samtidig fremgå af brevet, at afslaget kan indbringes for byrådet. Indbringelsen skal ske senest 4 uger efter, at afslaget er sendt. 9. Overtrædelse af lov og bevilling samt bortfald af bevilling Hvis man som bevillingshaver ikke overholder loven og/eller de betingelser og begrænsninger, der følger af bevillingen, kan det have forskellige konsekvenser Straf Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser og tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger fastsat af bevillingsmyndigheden kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel. 9.2 Frakendelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevillingen En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes hvis: bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, eller der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. En alkoholbevilling kan desuden fratages, hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på minimum kr. - og som relaterer sig til restaurationsdriften. 9.3 Indskrænkning i åbningstiden Bevillingsmyndigheden kan, hvis det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn, beslutte, at en restauration skal holde lukket fra et tidligere tidspunkt end restaurantens gældende åbningstid. Ud fra de samme hensyn kan politiet med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil Bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse om åbningstiden. 9.4 Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling bortfalder når bevillingshaveren dør, når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted, når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen hvis bevillingshaveren er under konkurs, når en af bevillingsmyndigheden stillet

16 16 betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt, hvis bevillingshaveren er umyndig eller kommer under værgemål. Syd- og Sønderjyllands Politi sender ét erindringsbrev til restauratøren, person eller selskab, senest 2 måneder før bevillingens udløb. Er der ikke indgivet ansøgning om fornyelse inden bevillingens udløb, er bevillingen bortfaldet, og politiet vil kontrollere om restaurationen holder lukket. 10. Lejlighedstilladelser Hvis man ønsker at udskænke alkohol i forbindelse med et enkeltstående arrangement, der har en vis offentlig karakter, skal man som udgangspunkt søge om lejlighedstilladelse. Det er politiet, der udsteder lejlighedstilladelser. Som ved bevillinger er valg af koncept afgørende for, om politiet kan og vil give tilladelse til et arrangement og hvilke vilkår, der i givet fald skal knyttes til tilladelsen. I Syd- og Sønderjylland skelnes der mellem følgende koncepttyper: I. Byfester (målgruppe alle aldre) II. Halballer arrangeret af foreninger (målgruppe unge over 16 år eller egentlige voksenfester) III. Øvrige arrangementer i lokalsamfundet, f.eks. motions- og cykelløb, festivaler, hvor man i tilknytning til arrangementet ønsker at kunne udskænke alkohol (målgruppe alle aldre) Politiet vil i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om lejlighedstilladelse iagttage ordensmæssige, samfundsmæssige og ædruelighedsmæssige hensyn. De ovennævnte hensyn skal sikre at der kun gives tilladelse til arrangementer, der opfylder lovens krav om særlig lejlighed, således at der ikke opstår konkurrenceforvridning i forhold til restaurationer, som drives med alkoholbevilling. at arrangementer gennemføres på forsvarlig måde at arrangementer har fokus på at beskytte børn og unge at lejlighedstilladelser ikke giver anledning til uorden eller væsentlig gene for naboer eller forbipasserende Politiet vil i afvejningen af de forskellige hensyn følge bevillingsstrategiens intentioner alt med henblik på at støtte og fremme attraktive, ansvarlige og sunde arrangementer til gavn for borgerne i Syd- og Sønderjylland. Afvejningen vil derfor også ske med respekt for arrangementernes særlige betydning, ikke mindst for de mindre lokalsamfund Byfester og lignende

17 17 I Syd- og Sønderjylland afholdes der hvert år et stort antal by- og havnefester. Byfester henvender sig som udgangspunkt til alle borgere i byen, og aktiviteterne spænder derfor også vidt. Festpladsen er typisk placeret et sted i byen, hvor telte, tivoli, boder mv. kan opstilles. Med henblik på at sikre, at arrangementer gennemføres i overensstemmelse med intentionerne beskrevet ovenfor i afsnit 10, vil politiet i tilladelsen stille en række konkrete vilkår, f.eks.: At de ansvarlige for arrangementet er tydeligt afmærkede og er til stede og ædru under hele arrangementet. At der anvendes det nødvendige antal kontrollører At det efter kl sikres, at unge under 18 år ikke opholder sig i øltelte og lignende, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element. Ved arrangementer efter kl på steder, hvor alkohol er det bærende element, skal retningslinjerne i afsnit 10.2 følges, hvis man lokalt ønsker at give de unge mellem 16 år og 18 år mulighed for at deltage. Syd- og Sønderjyllands Politi vil som udgangspunkt af ordensmæssige og ædruelighedsmæssige grunde stille vilkår om, at udskænkningen og festen indstilles kl Der kan dog efter ansøgning gives tilladelse til kl , medmindre de ovenfor nævnte hensyn, herunder også hensyn til omkringboende taler imod Halballer arrangeret af foreninger Halballer defineres som åbne/offentlige fester i idrætsfaciliteter, haller, telte eller forsamlingshuse. Festerne arrangeres af foreninger i lokalområdet, og de tillægges ofte en særlig lokal betydning, da de udover at styrke foreningernes aktiviteter er med til at understøtte sammenholdet i lokalsamfundet. Arrangementerne kræver en lejlighedstilladelse, da udskænkning af alkohol sammen med entreindtægter bærer festen og dermed også det efterfølgende overskud til foreningerne. Politiet vil i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretage en afvejning af de forskellige hensyn, som er nærmere beskrevet i afsnit Kan ansøgningen imødekommes, vil der udover sikkerhedsmæssige krav typisk blive stillet vilkår om: At de ansvarlige for arrangementet er til stede og ædru under hele arrangementet. At der til adgangskontrol og til opretholdelse af ro og orden anvendes et tilstrækkeligt antal dørmænd, der er autoriseret af politiet. At personer under 16 år ikke må være til stede ved arrangementet. Hvis arrangementet har en særlig betydning for lokalsamfundet, og ønsker man med baggrund heri at give de unge mellem 16 og 18 år mulighed for at deltage i festen også efter kl , skal det beskrives nærmere i ansøgningen. Begrundelsen

18 18 kan f.eks. være, at arrangementet i høj grad bæres af en samtidig koncert, eller at de unge fra området traditionelt har deltaget i foreningens sociale arrangementer, herunder også fester. Kan der efter en konkret vurdering gives tilladelse til, at de unge mellem 16 og 18 år deltager i festen, vil politiet typisk stille følgende vilkår: At de unge mellem 16 og 18 år bærer tydelig markering med armbånd eller lignende, således at det sikres, at der ikke sker udskænkning af alkohol til de unge. At der betales fuld entré igen, hvis gæsten forlader arrangementet og efterfølgende igen ønsker adgang. Af ordensmæssige og ædruelighedsmæssige grunde vil politiet stille vilkår om, at udskænkningen og festen indstilles kl Der kan dog efter ansøgning gives tilladelse til kl , med mindre de ovenfor nævnte hensyn, herunder også hensyn til omkringboende taler i mod. Syd- og Sønderjyllands Politi vil med afsæt i bevillingsstrategiens intentioner - som udgangspunkt kun give tilladelse til, at foreninger afholder halballer i de lokale idrætsfaciliteter og haller tre gange om året, uanset hvilke af de lokale foreninger der står bag arrangementerne. Begrænsningen bygger dels på konkurrencehensyn i forhold til de almindelige restauratører i lokalområdet, dels på mere brede sundhedsmæssige og ædruelighedsmæssige betragtninger, hvor også beskyttelsen af de unge under 18 år indgår Øvrige arrangementer med udskænkning af alkohol Øvrige arrangementer såsom motorløb, cykel- og motionsløb, festivaler, campusfester, hvor flere forskellige studieretninger fester sammen, og hvor man tillige ønsker at udskænke alkohol kræver en lejlighedstilladelse. Politiet vil ved ansøgninger til koncepttype III arrangementer foretage den i afsnit 10 nævnte afvejning af forskellige hensyn. Politiet vil også vurdere, om kravet om særlig lejlighed er opfyldt, herunder om ansøgeren har tilstrækkelig tilknytning til selve arrangementet. Med henblik på at stille relevante vilkår vil politiet vurdere, om udskænkningen sker i det fri som f.eks. ved koncerter, eller om udskænkningen finder sted i såkaldte øltelte. Ansøgningen skal derfor indeholde oplysninger om planlagte udskænkningssteder og tidsrummet for udskænkningen. Syd- og Sønderjyllands Politi vil som udgangspunkt af ordensmæssige og ædruelighedsmæssige grunde stille vilkår om, at udskænkning af alkohol indstilles kl Der kan dog efter ansøgning gives tilladelse til kl , medmindre de ovenfor nævnte hensyn, herunder også hensyn til omkringboende, taler imod Forhåndstilkendegivelser

19 19 Flere arrangementer er årligt tilbagevendende begivenheder i Syd- og Sønderjylland, som kræver en betydelig planlægning. Med henblik på at imødekomme arrangørernes behov for at planlægge i meget god tid kan politiet under visse betingelser give forhåndstilsagn til større arrangementer, typisk over en treårig periode. Der skal dog fortsat indgives ansøgning til det konkrete arrangement. Nærmere oplysninger om, hvordan man kan opnå en forhåndstilkendegivelse til større arrangementer, kan fås ved at rette henvendelse til Syd- og Sønderjyllands Politi, Bevilling/Tilladelser i Sønderborg Hvordan søges der lejlighedstilladelse Afholdelse af byfester og øvrige arrangementer kræver ofte flere forskellige tilladelser, f.eks. Tilladelse til at anvende kommunale arealer og veje Byggetilladelse til opstilling af telte på over 50 m2 samt scener og tribuner over 1 meter i højden Tilladelse til forlystelser såsom hoppeborge, tivoli og lignende Tilladelse til afholdelse af koncerter Tilladelse til udskænkning af alkohol (lejlighedstilladelse) Ansøgning til koncepttype I og III-arrangementer kan derfor med fordel indgives via kommunernes Netforvaltning for offentlige arrangementer, som automatisk sender ansøgningen videre til de relevante myndigheder, blandt andet politiet, brand/redning og fødevaremyndighederne. Ejes festpladsen ikke af kommunen, skal ansøgeren selv sørge for at få grundejerens tilladelse til afholdelse af arrangementet på stedet. Netforvaltning kan findes på kommunernes hjemmesider eller link via Politi.dk, Syd- og Sønderjyllands Politi. Søges der alene til koncepttype II, halballer arrangeret af foreninger, kan man nøjes med at udfylde politiets blanket til lejlighedstilladelser. Blanketten findes på Politi.dk, Ansøgninger om afholdelse af koncepttype I og III arrangementer skal indgives senest 4 måneder før arrangementets afholdelse. Søges der senere, risikerer man, at arrangementet ikke kan gennemføres i den ønskede form, da f.eks. koncepttype III-arrangementer såsom cykelløb normalt kræver Hjemmeværnets bistand til trafikregulering på centrale steder. Ved koncepttype II arrangementer er sagsbehandlingstiden normalt 60 dage. I forbindelse med ansøgninger er det især vigtigt at anføre præcise oplysninger om:

20 20 Hvem er målgruppen for arrangementet? Må de unge under 18 år være med? Hvis ja under hvilke rammer? Hvornår slutter arrangementet? Hvordan sikres ro og orden kontrollører og/ eller dørmænd? 11. Spørgsmål til bevillinger og tilladelser Spørgsmål i forbindelse med ansøgning om bevillinger eller lejlighedstilladelser kan stilles til: Syd- og Sønderjyllands Politi Bevilling/Tilladelser Ringridervej Sønderborg Tlf. 114 Spørgsmål vedrørende støj, udeservering og byggetilladelser skal rettes til kommunen.

21 21 Beskrivelse af forretningskoncept 1 Alkoholbevilling søges til følgende restaurationstype (se side 9 for en beskrivelse af retaurationstyperne A, B og C)... type A type B type C 3 I forbindelse med restaurationen forventes der... At blive søgt om tilladelse til udeservering At blive søgt om tilladelse til at spille musik på udeareal At blive spillet musik fra musikanlæg i restaurationen At blive spillet levende musik i restaurationen At afholde egentlige koncerter i restaurationen 2 Beskriv karakteren af dit forretningskoncept:,.eks. bodega, diskotek eller spiserestaurant, samt hvilke gæster du ønsker at betjene i din restauration. Anfør også om forretningskonceptet forventes at ændre sig i løbet af dagen / åbningstiden 4 Hvilke åbningstider søges der om? Normal åbningstid Udvidet åbningstid 5 Anfør åbningstiden Fra klokken til klokken

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift

Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Vejledning til Forskrift om Restaurationsdrift Indledning Rebild Kommune ønsker en god sammenhæng mellem at være borger og virksomhed, og der skal være plads til begge. Mulighederne og det liv, som restaurationer

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere