RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE"

Transkript

1 RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden Alkoholbevillinger Retningslinier for bevillinger. 4 - Fornyelser Forhåndsgodkendelse. 6 - Midlertidig alkoholbevilling Lejlighedstilladelse 6 - Afslag. 6 - Bortfald af alkoholbevilling Åbningstider Sanktionsmuligheder Ikrafttrædelse 12

3 3 1. Målsætning Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstemmelse med lokalplaner, miljø- og brandforskrifter skal a. skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for såvel kommunens borgere og gæster og restaurationsvirksomhederne, b. fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem spiserestauranter, spillesteder, bodegaer, cafeer og diskoteker m.v, c. sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker kan samles, d. sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder blandt andet de visuelle, fysiske og tekniske forhold, e. mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder, og f. søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne hovedsageligt konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen. 2. Fødevarenæringsbrev Enhver som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spiseog drikkevarer m.v. skal være registreret i næringsbasen med fødevarenæringsbrev til forretningsstedet. Virksomheden skal selv registrere fødevarenæringsbrevet. Det sker ved optagelse i næringsbasen via hvis virksomheden har digital signatur, eller ved indsendelse af en blanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Blanketten findes på Virksomheden må ikke påbegyndes, før fødevarenæringsbrevet er udstedt, og før lokalerne er godkendt af myndighederne. 3. Bevillingsmyndigheden Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3 nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling og tilladelser til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet består af lederen af lokalpolitiet i Grenaa, borgmesteren, og 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal udarbejdes i overensstemmelse med vejledningen og derefter stiles til politiets bevillingskontor, som kan

4 4 give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskemaerne og vedlæggelse af dokumentation. Behandlingstiden må forventes at være 60 dage fra modtagelsen af fyldestgørende ansøgning/ansøgninger vedlagt den nødvendige dokumentation. Bevillingskontoret indhenter nødvendige oplysninger fra Betalingscenteret i Ringkøbing om, hvorvidt ansøgeren har restancer til det offentlige. Der må ikke være forfalden gæld til det offentlige på kr. og derover. Endvidere indhentes oplysninger om eventuelle straffesager og eventuel tidligere restaurationsdrift. Ansøgeren skal selv sørge for, at de bygningsmæssige forhold opfylder betingelserne for restaurationsdrift. Sagen fremsendes herefter til bevillingsnævnets sekretariat, der forbereder sagen til behandling i bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden til bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Der holdes møde i bevillingsnævnet ca. hver 4. uge, hvis der er indkommet sager til mødet. 4. Alkoholbevillinger Efter restaurationslovens 12 skal der ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan gives, tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende forhold. Alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 10, stk. 2 gives og fornyes af bevillingsnævnet. Bevillingen gælder til et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges. Udbuddet af drikkevarer kan efter en konkret vurdering begrænses, ligesom der kan stilles krav om gode lokalemæssige forhold, hvor der er mulighed for spisning eller en vis underholdning. Bevillingen kan også begrænses i tid, f.eks. til alene at gælde sommermånederne, ligesom der kan stilles krav om, at bevillingshaveren har bopæl i eller i nærheden af Norddjurs Kommune. Retningslinier for bevillinger Det er bevillingsnævnet, som træffer afgørelse om bevilling til tog, turistbusser, fly og skibe i fart, eller busser i international rutefart, hvor rutens længde er mindst 200 km. Bevillingsnævnet kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende retningslinier: a. Butikscentre, handelscentre og lign. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger.

5 5 b. Restaurationer, kantiner og lign. på kursussteder, skoler m.m. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Til kursussteder, skoler og lign. kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl og bordvine for medarbejdere og elever på institutionen. Drives institutionen af Norddjurs Kommune, stilles der som udgangspunkt krav om, at alkoholbevillingen tildeles en forpagter på markedsmæssige vilkår. c. Sportshaller: Haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Haller uden selskabslokaler: Alkoholbevillingen kan begrænses til udskænkning af øl og bordvine for medlemmer, gæster og tilskuere under afviklingen af arrangementer. d. Restaurationer med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. e. Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme: Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold. f. Restaurationer i bymidten. Udover kravene til restauranter i og tæt på beboelsesejendomme, kan der herudover stilles krav om, at restaurationen drives som spiserestaurant uden opstilling af spille- og morskabsautomater, ligesom der kan lægges vægt på, om der er tale om et koncept, der tilføjer restaurationsmiljøet større variation og bredde. Der skal endvidere lægges vægt på, at det blandede bymiljø fastholdes, så restaurationskoncentrationen ikke lokalt bliver for stor. Fornyelser Før der gives en fornyet alkoholbevilling, vil bevillingsnævnet iagttage følgende forhold: a. Ingen tidligere problemer Fornyelser på uændrede vilkår. b. Tidligere problemer Der kan stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. Eventuelt kan forlængelse nægtes, hvis tidligere stillede krav ikke er blevet opfyldt.

6 6 Forhåndsgodkendelse Bevillingsnævnet kan forhåndsgodkende en alkoholbevilling til et restaurationsprojekt under forudsætning af, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget. Midlertidig alkoholbevilling Politiet kan i henhold til restaurationslovens 17, stk. 2 give en midlertidig alkoholbevilling, indtil bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Det forudsættes, at politiet kun giver midlertidig alkoholbevilling, hvis det skønnes overvejende sandsynligt, at bevillingsnævnet senere vil give en alkoholbevilling. Lejlighedstilladelse Politiet kan i henhold til restaurationslovens 22 give alkoholbevilling til enkeltstående arrangementer (lejlighedstilladelser). Afslag Ansøgning om alkoholbevilling kan afslås eller gives for et kortere tidsrum end 8 år. Der skal i henhold til restaurationslovens 12 navnlig lægges vægt på, a. om bevillingsansøgeren er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, b. om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, c. bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, d. bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, e. om bevillingsansøgeren har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, f. at bevillingsansøgeren ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, g. om bevillingsansøgeren er dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jfr. straffelovens 78, stk. 2.

7 7 Der vil fra politiets side blive foretaget en vurdering af bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer og økonomiske forhold m.v., h. størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden. i. restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner der søges af unge, j. om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan være risiko for uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller k. om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber m.v., som fremstiller eller forhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler drikkevarer. Bevillingsnævnets afslag kan ankes til kommunalbestyrelsen. Anken skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling bortfalder efter restaurationslovens 18, a. når bevillingens gyldighedstid udløber uden at fornyelse finder sted, b. når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, c. når bevillingshaveren ikke længere har fødevarenæringsbrev, d. når betingelserne for alkoholbevillingen ikke længere er opfyldt herunder overtrædelse af de beredskabsmæssige krav i henhold til beredskabslovens bestemmelser, e. ved bevillingshaverens død. Efterladte kan dog normalt overtage bevillingen efter ansøgning. 5. Åbningstider Den almindelige åbningstid for restaurationer med alkoholbevilling er indtil kl og kun undtagelsesvis til kl se nærmere herom nedenfor. Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af, - at restaurationen tidligst åbner kl ,

8 8 - at der på dage, hvor den udvidede åbningstid benyttes fra kl til lukketid, anvendes adgangskontrollerende personale godkendt af politiet, - at miljø- og støjkrav nøje overholdes, - at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, - at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale-, ædruelighedsmæssige- eller ordensmæssige problemer, - at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid fra kl til kl /03.00, - at politiet efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer kan kræve, at der opsættes digital videoovervågning, der skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Til ovennævnte kategori af virksomheder kan der undtagelsesvis gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl Følgende betingelser skal i den sammenhæng som hovedregel altid være opfyldt: 1. Restauranten skal være beliggende således, at gæsters færden ikke skønnes at ville være til gene for nærmiljøet. 2. Restauranten må ikke være omgivet af privat beboelse i umiddelbar nærhed. 3. Den forudgående drift af den konkrete restaurant må ikke have afstedkommet nævneværdige og berettigede klager over støj og uro. 4. Restauranten opsætter digital videoovervågning af restaurationsområdet. Udstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer skal videofilerne efter anmodning udleveres til politiet. 5. Restauranten skal have en ansvarlig markedsføring overfor unge på skoler og uddannelsesinstitutioner som sikrer, at der ikke reklameres aggressivt i form af tilbud til dumpingspriser (double up, triple up, happy hour-tilbud, pubcrawl etc.). De enkelte virksomheder i Norddjurs Kommune, som ved udarbejdelsen af denne restaurationsplan havde tilladelse til udvidet åbningstid til kl og ikke opfylder betingelsen i ovennævnte pkt. 2, vil retfærdigvis heller ikke fremover alene på det grundlag kunne nægtes tilladelse til udvidet åbningstid til kl I sådanne tilfælde kan et historisk erfaringsgrundlag, der dokumenterer en uproblematisk drift, i visse tilfælde suspendere nævnte betingelse i pkt. 2. Øvrige fastsatte betingelser kan derimod ikke fraviges. Samme lempelige princip kan i særlige tilfælde også anvendes for så vidt angår nye restauranter, der etableres i umiddelbar nærhed af eksisterende restauranter med tilladelse til udvidet åbningstid til kl eller længere. Bevillingsnævnet kan tillade, at natrestauranter og diskoteker med natklubpræg holder åbent til kl

9 9 Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af, - at restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl til kl Alle gæster skal være ude af restaurationen kl , - at der er adgangskontrol fra kl til lukketid, - at der ansættes adgangskontrollerende personale, og at alt adgangskontrollerende personale godkendes af politiet, før ansættelse sker, - at natrestauranter har en vis størrelse og indretning, - at miljø- og støjkrav nøje overholdes, - at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale-, ædruelighedsmæssige- eller ordensmæssige problemer, - at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, - at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid fra kl til kl , - at restauranten opsætter digital videoovervågning af restaurationsområdet. Udstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer skal videofilerne efter anmodning udleveres til politiet, - at restauranten har en ansvarlig markedsføring overfor unge på skoler og uddannelsesinstitutioner som sikrer, at der ikke reklameres aggressivt i form af tilbud til dumpingpriser (double up, triple-up, happy hourtilbud, pubcrawl etc.). Alle restaurationsvirksomheder, der ikke har udvidet åbningstid, kan uden tilladelse holde åbent fra kl til kl , herunder morgenværtshuse, bodegaer, caféer, pizzeriaer, pølseboder, fast-food, spisesteder m.v. Bevillingsnævnet kan tillade, at restauranter på Anholt holder åbent til kl i skolernes sommerferie d.v.s. fra og med sidste uge i juni til og med de 2 første uger i august. Tilladelsen betinges af, at der efter kl ikke spilles live-musik - ikke serveres udendørs - at dørene holdes lukkede Bevillingsnævnet kan endvidere tillade, at pølseboder og fast-foodrestauranter uden alkoholbevilling, som ligger i området med restauranter, holder åbent til kl En sådan tilladelse gælder i maksimalt 8 år. Tilladelsen kan betinges at, at virksomheden holder lukket i tidsrummet mellem kl og I Østjyllands Politikreds tilstræbes, at restaurationer m.v. af lignende sammenlignelig karakter meddeles ensartede tilladelser til udvidet åbningstid. Tilladelser til forlænget åbningstid kan meddeles for et kortere tidsrum end 8 år.

10 10 I tilknytning til eksisterende restaurationsvirksomhed kan bevillingshaveren hos Norddjurs Kommune, søge om tilladelse til at drive gård og/eller fortovsservering (udeservering) under forudsætning af, at kravene fra vejmyndigheden, brandmyndigheden og miljømyndigheden nøje overholdes. Åbningstiden kan ud fra en konkret vurdering indskrænkes. Politiet kan i henhold til restaurationslovens 28, stk. 2 tillade længere åbningstid ved særlige lejligheder, som større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat. Alle restaurationer med alkoholbevilling får tilladelse til udvidet åbningstid til kl nytårsnat. Før en virksomhed åbner, kan bevillingsnævnet træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis det findes påkrævet af miljømæssige hensyn. Bevillingsnævnet kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelse til den udvidede åbningstid, hvorefter der skal holdes lukket fra kl Sanktionsmuligheder Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde, ligesom tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger, som er fastsat af bevillingsnævnet, kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf. Har en bevillingshaver gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i virksomheden, kan bevillingsnævnet efter forslag fra politiet inddrage bevillingen. Det samme gælder, hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, prostitution, uterlighed eller strafbare handlinger derved vil kunne fremmes, og politiet tidligere har advaret bevillingshaveren, jf. restaurationslovens 19, stk. 1. Fratagelse af alkoholbevilling kan af bevillingshaveren kræves indbragt for domstolene. Bevillingsnævnet skal løbende fra andre myndigheder holde sig orienteret om forhold, der vil kunne indgå i overvejelser om fratagelse af alkoholbevil-

11 11 lingen, eller indskrænkninger i åbningstiderne i henhold til restaurationslovens 28, stk. 6. Bevillingsnævnet skal i den forbindelse særligt være opmærksom på følgende bestemmelser: a. Restaurationslovens 26, stk. 2, hvorefter optræden i restauranter for offentligheden kun må ske med politiets tilladelse, ligesom politiet kan forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende i restaurationer. b. Restaurationslovens 28, stk. 8, om forbud mod gæsters ophold i restaurationslokaler i lukketiden (nattesæde). c. Restaurationslovens 29 om forbud mod servering af stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år, samt forbud mod servering af stærke drikke for personer, om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. d. Restaurationslovens 31, hvorefter politiet under særlige forhold kan forbyde restauratører og hotelværter at lade personer under 18 år opholde sig som gæster i vedkommende virksomhed, ligesom politiet kan forbyde personer, der søger fortjeneste ved prostitution eller som tidligere i forbindelse med restaurationsbesøg har gjort sig skyldig i strafbare handlinger, at opholde sig som gæster i bestemte virksomheder. Politiet kan tillige forbyde de pågældende restaurationer at modtage disse personer som gæster. e. Restaurationslovens 32 om forbud mod i restaurationslokaler at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulemper for andre tilstedeværende eller omboende. f. Ordensbekendtgørelsens 8, hvorefter politiet kan forbyde brugen af højttalere, grammofoner, musikinstrumenter eller lignende i fri luft eller for åbne vinduer eller døre, når brugen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. g. Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 198 af 22. marts 2001 om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.v. 62 og 63 om, at udenomsarealerne til levnedsmiddelvirksomheder skal være hensigtsmæssigt udformet og holdes rene, i god orden og vedligeholdte, ligesom lokaler i levnedsmiddelvirksomhederne skal holdes rene, i god orden og vedligeholdte. h. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltningerne i hoteller, forsamlingslokaler m.v. om, at flugtveje skal holdes frie, samt at der i restaurationer, der er godkendt til over 150 personer, skal være ophængt møble-

12 12 rings- og flugtplan i restaurationen, ligesom der ikke må være flere gæster i restaurationen, end den er godkendt til. Bestemmelser, der er fastsat i medfør af beredskabslovens 34 og 35 om foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand skal også nøje overholdes. i. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder samt betingelser og vilkår til støj fra musikanlæg m.v. skal nøje overholdes, ligesom påbud til restaurationer efter miljøbeskyttelsesloven om begrænsning af gener, herunder støj og lugt selvfølgelig skal overholdes. 7. Ikrafttrædelse Vedtaget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune den 5. oktober Denne restaurationsplan træder i kraft den 5. oktober Planen revurderes mindst 1 gang i hver valgperiode indenfor 1 år efter, at nyvalg til kommunalbestyrelsen har fundet sted.

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr. 1206 Industriministeriet, juni 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere