Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv"

Transkript

1 Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formålet med Restaurationsplanen Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune Det lovmæssige grundlag Næringsbrev Det praktiske forløb Tildeling/fornyelser af alkoholbevillinger Begrænsninger Betingelser Midlertidige bevillinger Bortfald af alkoholbevilling Tilbagekaldelse af alkoholbevilling Åbningstider / lukketider Lejlighedstilladelser Ikrafttrædelse Evaluering Værd at vide Udgivet af Faxe Kommune 2012 Redaktion: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Layout: Center for Udvikling Tryk: HellasGrafisk Foto: Colourbox.com

3 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Det er Erhvervs- og Kulturudvalget i Faxe Kommune, der varetager bevillingsmyndigheden og træffer afgørelser om tildeling af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrer samt tilladelser til udvidet åbningstid. Politiet tildeler lejlighedsbevillinger og midlertidige bevillinger. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinier og bestemmelser for behandling af sager om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid jf. restaurationsloven. Restaurationsplanen henvender sig først og fremmest til restaurationsbranchens aktører, både allerede etablerede og nytilkomne. Planen er en vejledning for restaurationsbranchen i Faxe Kommune, uanset om det drejer sig om professionel deltagelse det primære erhverv, eller det kun er for interessenter med perifer tilknytning såsom klubber, foreninger etc. Restaurationsplanen er godkendt af Faxe Kommunes Byråd den 29. marts 2012 og er offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside. 2. Formålet med Restaurationsplanen Erhvervs- og Kulturudvalget i Faxe Kommune har udstukket de politiske retningslinier for nærværende Restaurationsplan og formålet med den er, at: Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunens borgere og gæster. Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder. Sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende miljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske, og støjmæssige forhold. Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder. Søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen. Koordinerer samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder til bekæmpelse af alkoholog narkotikamisbrug, samt øvrige strafbare forhold i restaurationsmiljøet. Sikre, at der overordnet set er fokus på restaurationsvirksomhedernes forhold til Ansvarlig Udskænkning specielt med fokus på ikke at udskænke til unge eller til kunder, der allerede er berusede. Give ansøgere inspiration og et værktøj til hurtigere og lettere at opnå det, som ansøgeren ønsker i forhold til at få og bevare en alkoholbevilling. 3

4 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune I Faxe Kommune varetages alkoholbevillingsopgaven af Erhvervs- og Kulturudvalget i henhold til restaurationsloven. Udvalgets medlemmer har tavshedspligt og der gælder de almindelige forvaltningsmæssige regler for inhabilitet. Generelt betyder det, at et medlem er inhabilt, hvis vedkommende har en særlig interesse for en sags udfald. Restaurationsplanen er ikke en facitliste, hvor ansøgere kan slå op og se, hvad der skal til for at få godkendt en ansøgning. En afgørelse på en ansøgning vil bero på Erhvervs- og Kulturudvalgets konkrete skøn og en helhedsvurdering. Det indebærer også, at fornyelser af tilladelser ikke er en formsag, udvalget vil igen skulle foretage en konkret vurdering. Efter restaurationsloven skal der ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan gives, foretages en helhedsvurdering og der tages derfor hensyn til samfunds-, ædrueligheds-, ordensmæssige og dermed sammenhængende forhold. Restaurationsplanen er vejledende og ikke uddybende, hvorfor der henvises til det til enhver tid gældende lovgivning på området. 5. Næringsbrev Der findes kun en type næringsbrev, et fødevarenæringsbrev, som udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis en virksomhed ønsker at få næringsbrev, skal virksomheden selv registrere næringsbrev. Det sker ved optagelse i Næringsbasen via 4. Det lovmæssige grundlag Restaurationsloven er det lovmæssige grundlag for tildeling af alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser samt tilladelser til udvidet åbningstid herunder iagttagelse af forvaltningslovens bestemmelser f.eks. høring, begrundelser, klageadgang m.m. 6. Det praktiske forløb Ansøgning/fornyelser af alkoholbevillinger, ansøgninger om bestyrergodkendelser samt tilladelser til udvidet åbningstid fremsendes til: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Bevillingssektionen, Nybrogade 5, 4900 Nakskov. 4

5 Ansøgningsblanketter kan findes på politiets hjemmeside: -> borgerservice -> tilladelser -> alkoholbevilling. Politiet, der er sagsbehandler på området, undersøger om betingelserne for bevilling er opfyldt, indhenter oplysninger om evt. gæld hos SKAT og næringsbrev hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Politiets indstilling vedlagt ansøgning fremsendes til Faxe Kommunes Erhvervs- og Kulturudvalg til endelig afgørelse. Såfremt politiets indstilling ikke imødekommer en ansøgning fuldt ud, foranlediger Erhvervs- og Kulturudvalget en partshøring hos ansøger jf. forvaltningsloven. Erhvervs- og Kulturudvalget sender afgørelser om alkoholbevillinger, bestyrer-godkendelser og tilladelser til udvidet åbningstid direkte til ansøger med kopi til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på fire-otte uger før sagen kan forelægges Erhvervs- og Kulturudvalget, afhængigt af hvor omhyggeligt ansøgningen er udformet. Erhvervs- og Kulturudvalget fungerer som bevillingsudvalg og deres afgørelser er endelige. 7. Tildeling/fornyelser af alkoholbevillinger Ved bevillingsmyndighedens behandling af ansøgninger om alkoholbevillinger skal der, som beskrevet ovenfor, lægges vægt på samfunds-, ædrueligheds-, ordensmæssige og derved sammenhængende hensyn. Det betyder at: Ansøger, medlemmer af virksomhedens bestyrelse eller andre, der kan have indflydelse på virksomhedens drift, ikke må have udvist en adfærd, så der er grund til at tro, at virksomheden ikke vil blive drevet på en forsvarlig måde. Ansøgers personlige forhold, herunder konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt med tildeling af alkoholbevilling også skal overvejes. Ansøgers forretningsmæssige kvalifikationer, det vil sige om man kan antage, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på en betryggende måde, hvilket også omfatter god og lovlig regnskabsførelse. Ansøgers økonomiske forhold og finansieringsplan, drifts- og likviditetsbudget for virksomheden undersøges. Herunder om der findes en realistisk finansieringsplan og budget, og om virksomheden vil blive drevet for ansøgers egen regning og risiko uden at være afhængig af producenter eller distributører af alkoholiske drikke eller andre f.eks. stråmænd. Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af virksomheden kan overvejes. Restaurationens beliggenhed, fordi der kan være byplanmæssige betragtninger, så der vises tilbageholdenhed med at give bevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der benyttes af unge. Stor koncentration af antallet af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i samme område, hvorved uforsvarlig restaurationsvirksomhed kan frygtes ligesom andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer kan opstå. Erhvervs- og Kulturudvalget forudsætter, at en bevillingshaver ikke fører en prispolitik, publikumspolitik eller reklamepolitik så der opstår særlige ædruelighedsmæssige, sociale eller politimæssige problemer. En sådan drift vil efter omstændighederne kunne medføre tilbagekaldelse af alkoholbevillingen eller at den ikke fornyes. Restaurationstæthed: Mellem restaurationer med alkoholbevilling kan der opstå den fristelse, at der f.eks. kan ske udskænkning af alkohol til personer under 18 år og for berusede, eller udskænkning til priser, der medfører et urimeligt stort alkoholforbrug, f.eks. i form af dobbelt op eller lignende tilbud. Sådanne tilbud kan medføre, at alkoholbevilling kan nægtes typisk i forbindelse med fornyelse af bevillingen. Ædruelighedsmæssige, sociale og politimæssige forhold. Heri indgår vurderingen af restaurationens hidtidige drift samt områdets relevante pro- 5

6 blemer. Hensynene bag bestemmelserne vil kunne motivere til et afslag af alkoholbevilling til nye restaurationer, hvor unge mennesker opholder sig. Der kan også ske en begrænsning af adgangen for unge ved at fastsætte et alderskrav. Principper for alkoholbevillinger: Den almindelige lukketid skal være fra klokken 2.00 til klokken Erhvervs- og Kulturudvalget kan, med politiets samtykke, tillade visse restaurationer/forretningssteder at have udvidet åbningstid torsdage, fredage, lørdage samt natten før en helligdag til klokken Den udvidede åbningstid gives under vilkår af, at restaurationen holder lukket mellem klokken 5.00 og klokken 8.00, når den udvidede åbningstid benyttes. Politiet kan give dispensation til udvidet åbningstid ved særlige lejligheder som f.eks. byfester o. lign. Alkoholbevillinger kan kun bevilges i op til to år, når det er første gang en person søger. Veletablerede virksomheder kan bevilges alkoholbevilling i op til fire år. En alkoholbevilling gives kun på betingelse af, at personer under 18 år ikke opholder sig som gæster i restauranten, diskoteket eller værtshuset efter klokken 2.00 og til lukketid. Hvis kommunens udstukne regler ikke overholdes af de respektive forretningssteder kan Erhvervs- og Kulturudvalget i samråd med politimyndigheden begrænse bevillingen eller lade den bortfalde. Bevillingen er personlig og retter sig mod en virksomheds ejer/forpagter og gælder et konkret forretningssted. Den kan ikke overdrages til ny indehaver. Bevillingen gælder et bestemt sted og kan gives til personer eller selskaber, der opfylder betingelserne. En bestyrer kan ikke få bevilling. En bevillingshaver (person eller selskab) er den, for hvis regning og risiko virksomheden drives og som har det økonomiske ansvar. En bestyrer er ansat. På et serveringssted med alkoholbevilling skal den daglige drift varetages af bevillingshaveren selv eller af en bestyrer. En af de to skal altså være til stede på alle tidspunkter ifølge restaurationsloven. I Faxe Kommune kan en bevilling højst tildeles for en periode af fire år og kan afslås eller gives for en kortere periode. 8. Begrænsninger Hvis der f.eks. er usikkerhed omkring ansøgers personlige eller økonomiske forhold, kan alkoholbevillingens løbetid begrænses, hvorefter der kan ske fornyelse, ligesom en alkoholbevilling kan begrænses til kun at gælde i sommerperioden. Ved nyopstartede virksomheder vil der typisk ske en tidsmæssig begrænsning i bevillingen, så den gives for en kortere periode end fire år. Der kan også ske begrænsninger f.eks., at der ikke udskænkes stærk spiritus, men kun må serveres øl og vin. 9. Betingelser En alkoholbevilling kan ifølge loven betinges efter en konkret vurdering. Betingelserne skal fremgå af bevillingen og kan bl.a. omhandle følgende: At stedet drives som det ansøgte, f.eks. restaurant, café, diskotek, pizzeria osv. At virksomheden skal holde lukket i et nærmere angivet tidsrum. At ændringer i sammensætningen af direktion, bestyrelse eller kapitalbesiddelse skal godkendes af Erhvervs- og Kulturudvalget. Dette er et lovpligtigt krav og altså en forudsætning for at modtage en bevilling. At der til kontrol og sortering af publikum i åbningstiden benyttes dørmænd, der er autoriserede. At unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i virksomheden mellem klokken 2.00 og At der på stedet foretages tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet. 6

7 At såfremt der er tilknyttet gårdhave til stedet skal denne være lukket i et nærmere angivet tidsrum. At der ikke anvendes aggressiv markedsføring, navnlig rettet mod unge, ligesom markedsføringen ikke må forbindes med sport og idræt. At personalet har modtaget instruktioner om ansvarlig udskænkning dvs. at der ifølge lovens krav ikke udskænkes til unge under 18 år og at der ikke udskænkes til gæster, der vurderes for berusede. 10. Midlertidige bevillinger Ved en ansøgning om alkoholbevilling kan politiet tildele ansøgeren en midlertidig bevilling indtil Faxe Kommunes Erhvervs- og Kulturudvalg har truffet afgørelse i sagen. Det er en forudsætning for en midlertidig bevilling, at det skønnes overvejende sandsynligt, at udvalget tildeler bevillingen. 11. Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan ifølge restaurationsloven bl.a. bortfalde: Hvis bevillingshaveren dør. Afdødes ægtefælle har ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende har samlevet med afdøde indtil dennes død, og i øvrigt opfylder de personlige betingelser for alkoholbevilling. Når bevillingens gyldighed udløber, uden fornyelse har fundet sted. Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen. Hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev. Hvis bevillingshaveren er under konkurs. Hvis en stillet betingelse for bevillingen ikke længere bliver opfyldt, vil der blive fortaget en helhedsvurdering, hvor overtrædelsen af betingelsen bliver taget i betragtning. 12. Tilbagekaldelse af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan tilbagekaldes af Erhvervs- og Kulturudvalget efter forslag fra politiet. Det er en forudsætning, at virksomheden gennem en periode har været drevet på groft uforsvarlig vis. 7

8 Politiet vil derfor sædvanligvis have givet mindst én påtale til bevillingshaveren, før Erhvervs- og Kulturudvalget tilskrives og foretager en helhedsvurdering. Som eks. på forhold, der kan føre til tilbagekaldelse, kan nævnes: Bevillingshaveren (gentagne gange) undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol. Bestyreren eller bevillingshaveren (gentagne gange) ikke er til stede i virksomheden på de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster. Bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted f.eks. slagsmål, voldeligt overfald, narkotikabesiddelse eller salg heraf. Bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan drives på forsvarlig måde. Bevillingshaveren undlader at benytte autoriserede dørmænd, der er godkendt af politiet. Grov uorden, f.eks. mangelfuld afrydning af tomme eller knuste glas og flasker, mangelfuld rengøring m.m. Gæster er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i en sådan grad, at de forstyrrer den offentlige orden eller er til gene for andre tilstede værende. 13. Åbningstider/lukketider Den almindelige lukketid for restaurationer i Faxe Kommune med alkoholbevilling er klokken Erhvervs- og Kulturudvalget kan dog beslutte, at en virksomhed skal lukke fra et tidligere tidspunkt end klokken 2.00, såfremt miljø-, ordens- eller ædruelighedsmæssige forhold taler herfor. Udvalget kan tillade, at diskoteker og nat-restauranter, der søges af et modent publikum, holder åbent til klokken Hvis det ud fra konkrete samfunds-, ædruelighedsog ordensmæssige hensyn findes nødvendigt, kan udvalget stille vilkår om, at virksomheden holdes lukket i en periode ud over den generelle lukketid, f.eks. i tidsrummet mellem klokken 5.00 og Ved behandling af ansøgninger om udvidet åbningstid foretages en konkret vurdering af følgende: Begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform (koncept). Miljø- og samfundsmæssige, herunder byplanmæssige hensyn, således at omkringboende ikke påføres væsentlige gener, herunder støj o. lign. Ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, her under ønsket om at modvirke uro og hærværk, når gæster bevæger sig mellem ensartede restaurationer. Ensartethed blandt ligestillede virksomheder af hensyn til konkurrenceforvridning. Områdets karakter og antallet af nattilladelser i kommunen eller dele heraf. Restaurationerne har ikke et retskrav på at få tilladelse til udvidet åbningstid. 14. Lejlighedstilladelser En lejlighedstilladelse gives efter reglerne i restaurationslovens 22. Det fremgår heraf, at man ved særlige lejligheder kan få tilladelse til at servere alkohol (over 2,8 procent volumen alkohol). Det er politiet, der bestemmer, om der skal gives en tilladelse. 8

9 Hvilke arrangementer skal man have lejlighedstilladelse til? Lejlighedstilladelser gives til arrangementer, der har en vis offentlig karakter, som afholdes på baggrund af en særlig lejlighed, og som kan karakteriseres som enkeltstående arrangementer. Offentlig karakter At arrangementet skal være af en vis offentlig karakter betyder, at der er nogen arrangementer, der falder uden for bestemmelsen og derfor ikke kræver tilladelse. Det afgørende er ikke størrelsen af arrangemen tet, men karakteren og især værtens tilknytning til gæster ne. Det har f.eks. betydning, hvordan der er blevet inviteret til arrangementet, om der er adgangs kontrol, om der kræves medlemskab og i givet fald hvad betingelserne for at opnå medlemskab er. Enkeltstående arrangement Endelig stilles der krav om, at der skal være tale om et enkeltstående arrangement. Det betyder ikke, at et arrangement ikke kan strække sig over længere tid (f.eks. er stævner og byfester typisk betragtet som enkeltstående arrangementer). Men omvendt kan der ikke være tale om et enkeltstående arrangement, hvis det er et fast tilbagevendende arrangement (f.eks. fredagsbaren for en åben kreds af studerende) eller hvis den samme kreds af personer, systematisk og ofte eventuelt til samme lokaler søger tilladelse til arrangementer. Tilbagevendende arrangementer kræver en alkoholbevilling. Eksempler på fester mv., der ikke er offentlige: Fester, møder og lignende arrangementer, der afholdes for en snæver kreds af personer, som har en tilknytning til hinanden, f.eks. sølvbrylluppet, barnedåben, firmafesten, klassefesten eller lignende. Eksempler på fester mv., der er af offentlig karakter: Julefrokostarrangementet for hele byens firmaer, gymnasiefesten, hvor eleverne må medbringe hver en ven, ungdomsfesten, hvor venners ven inviteres med og lignende. Særlig lejlighed Det kræves desuden, at der er tale om en særlig lejlighed. Denne betingelse stiller krav til anledningen for arrangementet. Det er aldrig serveringen i sig selv, der kan være anledningen. En særlig lejlighed betyder f.eks. også, at der ikke kan være tale om arrangementer, der kan gentage sig hver måned. Her er en række eksempler på arrangementer, der typisk vil være en særlig lejlighed: Bazarer, generalforsamlinger, dilettantforestillinger, teaterforestillinger, foredrag, koncerter, jubilæum, indvielser af parker eller pladser eller lignende, 1. maj-møder og lignende. Der kan ikke gives lejlighedstilladelser til lokaler, der har en alkoholbevilling i forvejen heller ikke selvom bevillingshaveren udlejer sit lokale for en aften. Der kan heller ikke gives lejlighedstilladelser til arrangementer, der afholdes i restaurationslokaler, hvor der er næringsbrev, men ingen alkoholbevilling. Der kan derimod godt gives en supplerende lejlighedstilladelse til servering af spiritus i restaurationslokaler, hvor der er en alkoholbevilling, der alene giver tilladelse servering af øl og vin (hvilket sommetider ses i f.eks. idrætshaller). 9

10 Skematisk oversigt: Under 150 personer Alene servering af øl og vin Indendørs Politiet skal underrettes senest tre dage inden arrangementets afholdelse Over 150 personer Alene servering af øl og vin Politiet skal give tilladelse Servering af spiritus uanset antal Kræver: Medvirken af restauratør med alkoholbevilling og politiets tilladelse Udendørs Politiet skal give tilladelse Politiet skal give tilladelse Kræver: Medvirken af restauratør med alkoholbevilling og politiets tilladelse Krav til arrangøren Arrangøren skal være fyldt 25 år. Som det fremgår af skemaet, kræves medvirken af en restauratør med alkoholbevilling, hvis der skal serveres spiritus. Der gælder dog en undtagelse i forhold til arrangementer med velgørende formål, hvor en person, der er fyldt 25 år kan stå for arrangementet uden medvirken af en restauratør, hvis politiet tillader det. Et velgørende arrangement kræver, at overskuddet fuldt ud anvendes til det velgørende formål. Hvordan skal jeg søge? Lejlighedstilladelser søges hos det lokale politi på en særskilt blanket. Blanketten kan udleveres på politistationen eller den kan findes på politiets hjemmeside: -> borgerservice -> tilladelser -> lejlighedstilladelse. Blanketten afleveres, sendes eller mailes til det lokale politi, der hvor arrangementet skal holdes. Hvor lang tid inden arrangementet skal jeg søge? Hvis der er tale om arrangementer, hvor politiet alene skal underrettes gælder en tidsfrist på tre dage inden arrangementets afholdelse. Arrangementer, der kræver politiets tilladelse skal søges i god tid og senest to uger inden arrangementets afholdelse. Jo større arrangementet er, desto vigtigere er det at søge i god tid. Det hænger sammen med, at der bl.a. kan være sikkerhedsmæssige forhold, der skal undersøges, og at der eventuelt skal stilles nogle yderligere vilkår til tilladelsen (f.eks. ved anvendelse af vagter/dørmænd). 15. Ikrafttrædelse Restaurationsplanen træder i kraft ved byrådets godkendelse af planen. Vedtaget ved Faxe Kommunes byrådsmøde den 29. marts Evaluering Faxe Kommune vil afholde møder ang. ændringer i bevillingspolitikken på ad hoc basis og vil i den forbindelse også ajourføre Restaurationsplanen, hvis det skønnes nødvendigt. Mindre ændringer i Restaurationsplanen godkendes i Erhvervs- og Kulturudvalgs regi. 17. Værd at vide Ansættelse af unge Man må ikke have unge under 18 år ansat i et serveringslokale, når man har en alkoholbevilling. Eneste undtagelse er stedets egne elever, eller hvis det er 10

11 egne børn/børnebørn. Unge under 18 år må godt være ansat som køkkenhjælp/opvasker, men må ikke opholde sig i serveringslokalet. Lukkede fester I diskoteker og i selskabslokaler (og i foreninger) som har karakter af diskoteksdrift/ungdomsfest, må der ikke serveres alkohol til unge under 18 år. Restauratøren har pligt til at give politiet (lokalpoliti) besked om et lukket arrangement. Dette skal ske senest en uge før arrangementet holdes. Private fester Der er ingen specielle regler for spiritusudskænkning ved private fester, men det forventes, at værten sørger for, at alt forløber i ro og orden. Definition af privat fest er, at det er personligt inviteret gæster (afgrænset gruppe man ved konkret hvem der deltager) og at man ikke tager entré. Dette gælder også, hvis den private fest holdes i selskabslokaler. Ansvar for servering unge under 18 år ske servering til unge under 18 år. Det samme gælder, hvis drikkevarer kan trækkes i en automat i lokalet (f.eks. på café eller i foreninger). Ændringer i ledelse, udvidelse af virksomhed/ ændring i konceptet Når der kommer ændringer i ledelsen herunder bestyrelsen, udvidelse af virksomhed evt. i form af udendørsservering samt ændringer i det oprindelige koncept skal Erhvervs- og Kulturudvalget have meddelelse om det. Baggrunden herfor er at bevillingsmyndigheden skal vurdere om ændringerne er af så væsentlig karakter, at der er tale om en ny ansøgning om bevilling. Naturlig udvikling af virksomhedens koncept vil ikke kræve en fornyelse af bevillingen. Det er i kommunens interesse at alle virksomheder fornyer og tilpasser deres udbud for at sikre de bedste oplevelser til gæsterne. Væsentlige ændringer som nedlæggelse af køkkenet, etablering af danseområde m.v. kan medføre krav om ny ansøgning om bevilling. Det er altid restauratørens/alkoholbevillingshaverens ansvar, at der ikke serveres alkohol til unge under 18 år, også selv om den unge evt. er sammen med sine forældre, eller får andre til at købe. Der må ikke 11

12 Kontakter sådan finder du: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Nybrogade 5, 4900 Nakskov Tlf CVR register Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1, 1780 København V Tlf Momsregistering og SKAT Alt om næringsbreve og næringsprøve Ansøgning om autorisation som dørmænd i virksomhed med alkoholbevilling Arbejdspladsvurdering i tilfælde af ansatte Tilmelding til KODA i tilfælde af, at der skal være musik/tv og lign.

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Gældende for studerende og studenterforeninger ved Aarhus Universitet 1. Indledning Fester, fredagsbarer

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Beboerværtshuset "Den Våde Høne"

Beboerværtshuset Den Våde Høne Beboerværtshuset "Den Våde Høne" ***** HISTORISKE VEDTÆGTER ***** Kapitel 1 - Generelt 1 Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

vejledning om alkoholbevillinger

vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Århus Kommune vejledning om alkoholbevillinger 2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - INDLEDNING... 7 Afsnit 2 - MYNDIGHEDERNE... 8 Afsnit 3 - REGELGRUNDLAGET... 10 3.1. Næringsbrev...

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere