Forord A. Målsætning B. Næringsbrev C. Bevillingsnævnet... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4"

Transkript

1 Restaurationsplan

2 Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling Begrænsninger Vilkår for bevillingen Betingelser for bevillingen Afslag på alkoholbevilling Bortfald af alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling Fornyelser Forhåndstilsagn Udeservering Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling Ændring af driftsform Byrådets retningslinier for tildeling af alkoholbevilling F. Salg af stærke drikke uden alkoholbevilling G. Godkendelser Næringsbrev Alkoholbevilling Bestyrere Dørmænd og andre ansatte H. Adgangskontrol I. Unges beskæftigelse i restaurationer J. Åbningstider K. Sanktionsmuligheder L. Ikrafttrædelse

3 Forord I 1999 fik Aalborg Kommune sin første restaurationsplan. I begyndelsen indeholdte restaurationsplanen retningslinier for Bevillingsnævnets tildeling af alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid. Denne reviderede restaurationsplan er bygget op, så den mere direkte henvender sig til den borger i Aalborg Kommune, der ønsker at søge om alkoholbevilling, tilladelse til udvidet åbningstid samt godkendelse af bestyrer. Restaurationsplanen er tænkt som en vejledning i, hvordan man bærer sig ad med at søge om diverse tilladelser. I forbindelse med revisionen af restaurationsplanen er der også blevet plads til at give forskellige oplysninger, f.eks. er der en oversigt over, hvilke myndigheder, der er involveret i sagsbehandlingen, ligesom Bevillingsnævnets forretningsorden er vedlagt. 3

4 A. Målsætning Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. (restaurationsloven), lokalplaner og miljø- og brandforskrifter skal: a. skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for byens borgere og gæster, b. fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, c. sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker kan samles, d. sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske, støjmæssige og tekniske forhold (herunder ventilation), e. mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder, f. søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen, og g. koordinere samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder til bekæmpelse af alkoholog narkotikamisbrug, samt øvrige strafbare forhold i restaurationsmiljøet. B. Næringsbrev Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed med servering af spise- og drikkevarer m.v., skal i henhold til restaurationslovens 2 have næringsbrev som restauratør eller hotelvært til hvert forretningssted. Næringsbrevet udstedes af politimesteren i den politikreds, hvor forretningsstedet findes. Virksomheden må ikke påbegyndes, før næringsbrevet er udstedt. Hvis der skal udskænkes stærke drikke, skal restauratøren, inden restaurationen åbner, have en alkoholbevilling. C. Bevillingsnævnet Aalborg Byråd har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3 nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, og tilladelser til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet består af borgmesteren (formand), politimesteren, tre byrådsmedlemmer samt to medlemmer uden for byrådet, valgt efter indstilling fra henholdsvis RBF-Tjenergruppen Nordjylland og Aalborg Restauratørforening af

5 Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal indgives til Aalborg Politi, Bevillingskontoret, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskemaerne og vedlæggelse af dokumentation. Blanketter til ansøgning om alkoholbevilling kan rekvireres hos Aalborg Politi på adressen eller via internettet på adressen klik på blanketter. Bevillingskontoret undersøger, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldte, ligesom man indhenter oplysninger fra Aalborg Kommune og Skat, om ansøgeren skylder skat og moms. Der indhentes ligeledes oplysninger fra Teknisk Forvaltning, By og Miljø om de bygningsmæssige og brandmæssige forhold, samt støj, ventilation og affaldsmæssige forhold opfylder betingelserne for restaurationsdrift. De hygiejniske forhold i køkken og toilet skal være i orden. Henvendelse herom skal ske til Fødevareregion Nord. Sagen fremsendes herefter til Bevillingsnævnets sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og uarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Der holdes møde i Bevillingsnævnet ca. 8 gange om året. D. Behandling af bevillingsansøgninger Bevillingsnævnet skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan herved navnlig lægges vægt på, a. om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, b. bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, c. bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, 5

6 d. størrelse, indretning, og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden, e. restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge, f. om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan være risiko for uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller g. om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevillingen gives. Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber m.v., som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Ved vurderingen af ansøgers økonomiske forhold vil Bevillingsnævnet lægge vægt på følgende: a. Der skal være tilstrækkelig kapital, herunder egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på betryggende måde. b. Lånte midler til køb eller forpagtning af en restaurant skal normalt dokumenteres gennem et lånedokument og udskrift af bankkonti, hvoraf det fremgår, at midlerne er indsat af udlåneren eller subsidiært af låntageren. c. Forfalden gæld til det offentlige sammenholdt med ansøgerens økonomiske forhold i almindelighed vil ofte medføre afslag. d. Bevillingsnævnet vil normalt kræve, at finansieringen af købet eller forpagtningen af en restaurant skal levne tilstrækkelige midler til driften af restauranten, ligesom det forelagte driftsbudget skal rumme plads til (brutto) lønninger til ansat personale, medmindre åbningstiden er så kort, at én person kan klare arbejdet. 1. Myndighederne Når en borger søger om alkoholbevilling til en restaurant, eller en restauratør i øvrigt ønsker ændringer i sin restaurant, eksempelvis forlænget åbningstid, ændring af driften eller udeservering, er der en lang række myndigheder, som involveres: Bevillingsnævnets sekretariat, Serviceafdelingen, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, tlf.nr , Administrerer Bevillingsnævnets afgørelser om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og forlænget åbningstid. 6

7 Aalborg Byråd, Boulevarden 13, 9000 Aalborg. Ankeinstans for Bevillingsnævnet. Myndighedsgruppens sekretariat, Serviceafdelingen, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, tlf.nr , Koordinerer samarbejdet mellem de offentlige myndigheder. En repræsentant fra Jomfru Ane Gade er repræsenteret i Myndighedsgruppen. Aalborg Politi, Bevillingskontoret, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg, tlf.nr , a. Sagsforbereder alle ansøgninger inden de sendes til Bevillingsnævnet. b. Udfører kontrollerende tilsyn med overholdelse af restaurationslovens bestemmelser. c. Udsteder næringsbrev og lejlighedstilladelser. d. Meddeler midlertidige alkoholbevillinger. Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, tlf.nr , a. Behandler ansøgningerne i relation til støj- og lugtgener m.m., jf. den Kommunale Forskrift: Restaurationsdrift i Aalborg Kommune. b. Fastsætter vilkår for anvendelse af offentlige arealer, herunder udeservering. c. Behandler ansøgninger om ændret indretning og bygningsmæssige ændringer til en restaurant. Fødevareregion Nord, Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV, tlf.nr , Behandler ansøgningerne i relation til fødevarehåndtering, krav til restaurationskøkkener og restaurationstoiletter m.v. Skat, Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg, tlf.nr , Behandler ansøgningerne i relation til virksomhedens gæld til det offentlige og udstedelse af CVR-nr. Skattevæsenet i ansøgerens hjemkommune Behandler ansøgningerne i relation til gæld til det offentlige. Beredskabscenter Aalborg, Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg, tlf.nr , Kontrollerer om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes. 7

8 E. Alkoholbevilling Stærke drikke må kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling. Det er muligt at kombinere detailsalg og restaurationsdrift, så der i alle butikker kan ske servering og fra restaurationer kan ske detailsalg. Modellen for samdrift er opbygget således, at sker der detailsalg hvad enten det sker fra en butik eller en restauration vil reglerne i lov om detailsalg være gældende. Tilsvarende vil reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. gælde, så snart der sker servering. Alkoholbevilling gives og fornyes af Bevillingsnævnet efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder for et bestemt forretningssted og som udgangspunkt for et tidsrum af 8 år. En alkoholbevilling kan ikke overdrages. Efter anmeldelse til politimesteren kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en umyndiggjort uden næringsbrev fortsætte afdødes, skyldnerens eller den umyndiggjortes virksomhed med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil et år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. I særlige tilfælde kan politimesteren forlænge fristen. Der kan som udgangspunkt bortset fra hoteldrift ikke gives alkoholbevilling til restaurationsdrift i lokaler over 1. sal. Bevillingsnævnets praksis vil i denne forbindelse være i overensstemmelse med lokalplanen. Selvom man har modtaget næringsbrev og alkoholbevilling, må virksomheden ikke påbegyndes, før lokalerne er godkendt af Teknisk Forvaltning, By og Miljø samt Fødevareregion Nord. 1. Begrænsninger En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 10 stk. 2 begrænses efter en konkret vurdering. Hvis der f.eks. er usikkerhed omkring ansøgerens personlige eller økonomiske forhold, kan alkoholbevillingens løbetid begrænses til 1 eller 2 år, hvorefter der kan ske fornyelse, ligesom en alkoholbevilling kan begrænses til kun at gælde i sommerperioden. Der kan ligeledes ske begrænsninger vedrørende udbuddet af stærke drikke, således at der kun må serveres øl og vin. Til brugerne af en sportshal og deres gæster kan der udstedes en sportsbevilling. 8

9 2. Vilkår for bevillingen Alkoholbevillingen kan gives under bestemte vilkår, at miljø- og støjkrav nøje overholdes, at beredskabsmæssige krav nøje overholdes, at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, således at der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer, at restaurationen ikke drives med hård udskænkning af stærke drikke eller iværksættes aggressiv og pågående markedsføring af stærke drikke, ligesom der ikke må foretages markedsføring og salg af spiritus på uddannelsesinstitutionerne, at der er optræden og underholdning i restaurationen, at der ikke afvises gæster alene med baggrund i etnisk oprindelse m.v., at bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift. Det er en generel forudsætning for samtlige restaurationer, at bestemmelserne i den kommunale forskrift nr. 001; Restaurationsdrift i Aalborg Kommune vedrørende regulering af de miljømæssige forhold, herunder bl.a. støj vedtaget henholdsvis den 11. september 2000 og den 25. juni 2001 overholdes. Ved bygnings- og driftsmæssige ændringer skal der søges om tilladelse hos Teknisk Forvaltning, By og Miljø, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, tlf.nr , 3. Betingelser for bevillingen En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 10, stk. 2 betinges efter en konkret vurdering. Betingelserne skal fremgå af bevillingen. Der kan f.eks. blive tale om følgende betingelser: at restaurationen er en spiserestaurant, at restaurationen ikke må indrettes med dansegulv eller scene, at restaurationslokalerne og indgangspartiet videoovervåges, at der ikke opstilles spilleautomater i restaurationen, at der kun serveres stærke drikke til medlemmer, spillende gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer, at ændringer i sammensætningen af direktion, bestyrelse eller kapitalbesiddelse kan godkendes af Bevillingsnævnet, at der er adgangskontrol med autoriserede dørmænd fra kl. 24 til lukketid, at personalet eller dele af personalet skal godkendes af politiet, at bevillingshaver eller bestyreren har bopæl i eller i nærheden af Aalborg Kommune, 9

10 at personer under 18 år, der deltager i sluttede selskaber af ikke familiemæssig karakter, ikke får serveret stærke drikke. Før der fastsættes begrænsninger eller knyttes betingelser til en alkoholbevilling, skal der foretages en høring af ansøgeren i henhold til forvaltningsloven. 4. Afslag på alkoholbevilling Hvis betingelserne for at imødekomme en ansøgning om alkoholbevilling ikke er opfyldte, meddeles afslag herpå. Afslaget skal indeholde oplysning om adgangen til at indbringe afgørelsen for Byrådet og om fristen herfor. Bevillingsnævnets afslag - samt betingelser og begrænsninger - kan indbringes for Byrådet inden 4 uger efter, at afslaget er meddelt. Fristen regnes fra den dag meddelelse sendes fra Bevillingsnævnet. Når Byrådet modtager ankeskrivelsen vil den blive forelagt Bevillingsnævnet til udtalelse forud for fremsendelsen til Byrådet. Byrådet behandler anken på et byrådsmøde. Byrådets afgørelse af anken vil blive meddelt ansøgeren skriftligt. Hvis Byrådet tiltræder Bevillingsnævnets afgørelse, vil det af meddelelsen til ansøgeren fremgå, at der ikke kan ankes videre til en højere administrativ myndighed. Hvis ansøgeren ønsker at gå videre med sagen, må vedkommende anlægge sag mod kommunen ved de almindelige domstole. 5. Bortfald af alkoholbevillingen En alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 18 bortfalde hvis bevillingshaveren dør. Afdødes ægtefælle har ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende har samlevet med afdøde indtil dennes død og i øvrigt opfylder de personlige betingelser for alkoholbevilling, når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted, når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev, når en stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt. Det påhviler bevillingshaveren at underrette bevillingsnævnet, hvis bevillingen ikke udnyttes. 10

11 Et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en umyndiggjort kan efter anmeldelse til politimesteren fortsætte en virksomhed med alkoholbevilling med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil et år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. I særlige tilfælde kan politimesteren forlænge fristen. 6. Fratagelse af alkoholbevilling Frakendelse En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 19 frakendes af domstolene under en straffesag, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller af vilkårene for alkoholbevillingen. Domstolene kan således frakende bevillingen, uden at der er givet en forudgående advarsel, hvis der er tale om en tilstrækkelig grov overtrædelse. Har bevillingshaveren i øvrigt gjort sig skyldig i gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller vilkårene, forudsætter frakendelsen, at politiet tidligere har påtalt forholdene over for restauratøren. Domstolene tager herefter stilling til både straf og frakendelse ud fra en samlet vurdering. Tilbagekaldelse En alkoholbevilling kan endvidere tilbagekaldes af Bevillingsnævnet efter forslag fra politiet, hvis der er særlig grund til at antage at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. Det er således en forudsætning, at restaurationen gennem en periode har været drevet på uforsvarlig vis. Politiet vil derfor sædvanligvis have givet mindst én påtale til bevillingshaveren, før der bliver skredet til tilbagekaldelse. Som eksempel på forhold, der kan føre til tilbagekaldelse, kan nævnes: bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol, bestyreren eller bevillingshaveren er ikke til stede i virksomheden på de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster, bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted, f.eks. slagsmål eller voldeligt overfald, bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan drives på forsvarlig måde, bevillingshaveren undlader at benytte autoriserede dørmænd, grov uorden, f.eks. mangelfuld afrydning af tomme eller knuste glas eller flasker, mangelfuld rengøring m.m., eller gæster er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at de forstyrrer den offentlige orden eller er til ulempe for andre tilstedeværende eller omboende. 11

12 Ved tilbagekaldelse af en alkoholbevilling må der kræves mere graverende forhold, end der kræves ved nægtelse i forbindelse med ansøgning herom, da der er tale om fratagelse af en rettighed, og da fratagelsen kan have store økonomiske konsekvenser for bevillingshaveren. Afgørelsen kan af bevillingshaver kræves indbragt for domstolene. Bevillingsnævnets afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og fristen herfor. Bevillingshaverens begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos Bevillingsnævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt bevillingshaveren. Bevillingsnævnet oversender sagen til den stedlige politimester, der indbringer sagen for retten. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, i hvilket omfang den pågældende under sagens behandling må drive virksomheden. 7. Fornyelser Før der gives en fornyet alkoholbevilling, vil Bevillingsnævnet iagttage følgende forhold: a. Ingen tidligere problemer: Fornyelser på uændrede vilkår. b. Tidligere problemer: Der stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. En forlængelse kan nægtes, hvis tidligere stillede krav ikke er opfyldte, eller hvis virksomheden ikke har været drevet på forsvarlig måde. En klage over afslag på fornyelse af alkoholbevilling har ikke opsættende virkning, men Bevillingsnævnet og Aalborg Byråd kan bestemme, i hvilket omfang ansøger under sagens behandling må drive virksomheden. 8. Forhåndstilsagn Bevillingsnævnet kan give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt under forudsætning af, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Et forhåndstilsagn er gældende for 6 måneder, således at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning om forhåndstilsagn skal som minimum indeholde oplysning om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, driftsform og åbningstid. 12

13 9. Udeservering Offentligt vejareal Ansøgning om særlig råden over offentligt vejareal i forbindelse med etablering af fortovsrestauration i Aalborg Kommune skal indgives til Teknisk Forvaltning, Trafik og Veje. Tilladelserne bliver meddelt som midlertidige, gældende for en sæson ad gangen, og på nærmere angivne vilkår. Såfremt arealet omfatter eller på anden måde berører flugt- og redningsveje fra og til omgivende bebyggelse og grundarealer skal beredskabsmyndigheden give deres samtykke. I forbindelse med udeservering, skal restaurationen overholde visse støjkrav, jf. den Kommunale Forskrift: Restaurationsdrift i Aalborg Kommune. Bilaget almindelige vilkår for etablering af fortovsrestauranter på offentlige gadearealer i Aalborg Kommune, samt ansøgningsskema kan fås ved Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Trafik og Veje, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, tlf.nr , Private arealer Ansøgning om udeservering på privat areal indgives til Teknisk Forvaltning, By og Miljø, hvor ansøgningen skal behandles efter plan- og bygningslovgivningen. I tilladelsen vil der blive henvist til de vilkår, som er gældende ved udeservering på offentligt areal. 10. Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets godkendelse. 11. Ændring af driftsform En restaurant må ikke ændre driftsform uden Bevillingsnævnets forudgående godkendelse. En bodega må således ikke uden godkendelse ændres til et diskotek, ligesom en spiserestaurant ikke uden godkendelse må ændres til bodega eller diskotek. En ændring, der medfører en kombination af spiserestaurant, cafe eller diskotek kræver ligeledes godkendelse, idet spiserestaurationerne i videst muligt omfang bør bibeholdes. I denne forbindelse vil følgende begreber blive anvendt: 13

14 Spiserestaurant: Ved spiserestaurant forstås en restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Der skal føres et varieret udbud af madretter, som skal tillaves på stedet. Restaurationen skal i sin indretning afgørende bære præg af at være en spiserestaurant. Hvis en spiserestaurant har tilladelse til at ændre koncept om aftenen fra spiserestaurant til cafe/diskotek, skal det klart kunne fastslås, hvornår restaurationen skifter koncept, ligesom alle myndighedstilladelser skal følge konceptet. Bar, bodega, café: Herved forstås restauranter med eller uden madservering. Der er oftest indrettet bar i serveringslokalet. Danserestaurant/diskotek: Herved forstås en større restaurant med et gæsteareal, og et permanent etableret frit dansegulv. Kulturelle institutioner: I denne sammenhæng forstås teatre, biografer, museer o.l. Det forudsættes, at udskænkning sker enten i en foyer eller et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Klubber/foreninger: Foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde-/samlingslokaler, der drives af foreninger på almennyttigt grundlag, og hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. Adgang til og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter og deres gæster/tilskuere. Bevillingen vil endvidere normalt være begrænset til servering af øl i skatteklasse 1 og bordvine. 12. Byrådets retningslinier for tildeling af alkoholbevillinger Bevillingsnævnet skal ved sin tildeling af alkoholbevillinger søge at realisere restaurationsplanens målsætninger. I det omfang, der opstår nye bycentre omkring banegården og havnen nord og syd for fjorden, skal nye restaurationer medvirke til, at der skabes et godt miljø omkring disse torve og pladser. Bevillingsnævnet kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende retningslinier: Butikscentre, handelscentre o.l. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. 14

15 Restaurationer, kantiner o.l. på kursussteder, skoler m.m. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Til kursussteder, skoler o.l. kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, skatteklasse I og bordvine for medarbejdere og elever på institutionen. Drives institutionen af Aalborg Kommune, stilles der som udgangspunkt krav om, at alkoholbevillingen tildeles en forpagter på markedsmæssige vilkår. Sportshaller: Private og selvejende haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Til de kommunale haller uden selskabslokaler kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, skatteklasse I, og bordvine for medlemmer, gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer. Restauranter med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme: Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik- og parkeringsforhold. Der skal således udvises betydelig tilbageholdenhed ved meddelelse af tilladelse til diskoteker i beboelsesejendomme. Restaurationer i det indre Aalborg: Dette område gælder følgende gader, som danner en naturlig ring: Vesterbro, Prinsensgade, J.F. Kennedys Plads, Jyllandsgade, Kjellerupsgade, Nyhavnsgade, Slotspladsen og Strandvejen. Desuden er de gader, der ligger inden for ringen også omfattet. Udover kravene til restauranter i og tæt på beboelsesejendomme, kan der herud over stilles krav om, at restaurationen drives som spiserestaurant uden opstilling af spille- og morskabsautomater, ligesom der kan lægges vægt på, om der er tale om et koncept, der tilføjer restaurationsmiljøet større variation og bredde. Der skal endvidere lægges vægt på, at det blandede bymiljø fastholdes, så restaurationskoncentrationen ikke lokalt bliver for stor. Jomfru Ane Gade: Der kan ikke uden Byrådets forudgående godkendelse meddeles flere alkoholbevillinger i Jomfru Ane Gade på grund af for stærk koncentration af restauranter, ligesom serveringsarealet for de bestående restauranter ikke må udvides uden tilladelse fra såvel bygningsmyndighederne, beredskabsmyndighederne som Bevillingsnævnet. 15

16 For området mellem Vesterbro, Strandvejen, Østerågade og Bispensgade henvises til lokalplan Lokalplaner kan ses på adressen under kort og planer. Aalborg Havn: På og ved Limfjorden ejes og udlejes nogle af arealerne af Aalborg Havn. Der kan meddeles alkoholbevillinger til nyetablerede restauranter under forudsætning af, at placeringen findes hensigtsmæssigt. F. Salg af stærke drikke uden alkoholbevilling a. Lejlighedstilladelser Politiet kan i henhold til restaurationslovens 22 tillade, at der under nærmere angive betingelser serveres stærke drikke ved enkeltstående arrangementer. b. Midlertidig tilladelse Når der er indgivet ansøgning om alkoholbevilling, kan politimesteren tillade, at der serveres stærke drikke. Tilladelsen gives for et bestemt tidsrum, dog længst indtil endelig afgørelse er truffet. Det forudsættes, at politimesteren ved nye restaurationer kun giver midlertidig tilladelse til servering af stærke drikke, hvis det skønnes åbenbart, at Bevillingsnævnet senere vil give alkoholbevilling. Hvis det drejer sig om en midlertidig tilladelse i forbindelse med ejerskifte, forudsættes at restauranten drives videre som hidtil. Foretages der efterfølgende ændringer i restaurationens størrelse, indretning og koncept, henvises den nye ejer til at ansøge Bevillingsnævnet om forhåndsgodkendelse af det nye koncept. c. Kantiner Til kantinedrift kræves ikke næringsbrev og alkoholbevilling. Ved kantinevirksomhed forstås servering i dertil indrettede lokaler i eller i tilknytning til arbejdspladser og tilsvarende steder for personer, der er beskæftiget i virksomheden, og for personer med ærinde i virksomheden. I kantiner må der ikke serveres, nydes eller udleveres andre stærke drikke end øl og bordvin. Kantiner må som udgangspunkt holdes åbne fra 1/2 time før arbejdstidens begyndelse til 1 1/2 time efter arbejdstidens ophør. d. Sluttede selskaber Der kræves ikke næringsbrev eller alkoholbevilling til afholdelse af sluttede private selskaber, ligesom der som udgangspunkt ikke er forbud mod servering af stærke drikke for unge under 18 år. Der må dog ikke i selskabslokaler, der normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurations- 16

17 virksomhed med alkoholbevilling, serveres stærke drikke for personer under 18 år. Sluttede selskaber afholdes ofte inden for familiens rammer (dåb, konfirmation, bryllup, fødselsdage m.fl.) i private boliger, forsamlingshuse og selskabslokaler, hvor værten selv sørger for serveringen. Der må ikke være offentlig adgang til sluttede selskaber, og der skal føres en effektiv kontrol med, at uvedkommende ikke deltager i det sluttede selskab. Det skal kunne oplyses, hvem der er arrangør, og hvem der er gæst, og der skal være en forbindelse mellem arrangøren og gæsterne, der vil være til stede i henhold til en invitation eller anden indkaldelse. Man kan ikke ved et offentligt arrangement ved lukketid lukke dørene og fortsætte som et sluttet selskab. Hvis det drejer sig om store arrangementer uden for en etableret restauration, hvor tilknytningen mellem arrangør og gæster er ringe, kræves en lejlighedstilladelse, ligesom der evt. hos politiet skal indhentes tilladelse til offentlig forlystelse. Det kræver politiets tilladelse, hvis et sluttet selskab, der afholdes i restaurationslokaler, skal fortsætte udover restaurationens lukketid. G. Godkendelser 1. Næringsbrev Personer har ret til næringsbrev, når de bor her i riget og er myndige og ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs. Ved en prøve skal de have godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne vedrørende skat og afgifter, fødevarer, arbejdsmiljøforhold, brandsikkerhed og restaurationslovgivningen, eller gennem deres erhvervsuddannelse har opnået fornødent kendskab til reglerne. Her i landet registrerede aktieselskaber og anpartsselskaber har ligeledes ret til næringsbrev, såfremt direktørerne og et flertal af bestyrelsesmedlemmerne opfylder samme betingelser. Det samme gælder andre her i landet hjemmehørende selskaber med begrænset ansvar, foreninger, fonde og andre selvejende institutioner. Vedrørende ovennævnte prøve er det dog tilstrækkeligt, at et medlem af ledelsen har bestået prøven eller har gennemført en erhvervsuddannelse, hvorved man har opnået fornødent kendskab til reglerne. Næringsbrev kan nægtes, hvis ansøgeren personligt, selskabet, direktionen eller flertallet af bestyrelsen har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesorden kr. og derover. 17

18 Næringsbrev kan ligeledes nægtes, hvis ansøgeren personligt eller selskabets direktører og et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er dømt for et strafbart forhold, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. Der skal foretages en konkret afvejning af sagens omstændigheder, herunder a. overtrædelsernes karakter og deres egnethed til at indebære risiko for misbrug af hvervet, b. det forløbne åremål siden overtrædelserne, samt c. antallet af overtrædelser, herunder om der foreligger en kæde af overtrædelser. Næringsbrevet bortfalder, når indehaveren af næringsbrevet dør, samt hvis indehaveren af næringsbrevet ikke længere opfylder betingelserne for at få næringsbrev. Betalingsstandsning medfører dog ikke bortfald af næringsbrevet. Retten til at drive næring kan fratages af politimesteren, såfremt den næringsdrivende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover. Er der indgået en afdragsordning om gældens afvikling, er det kun de forfaldne afdrag, der tillægges afgørende betydning. Næringsbrevet kan fratages for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgang til domstolsprøvelse og om fristen på 4 uger herfor. Retten til at udøve virksomhed efter restaurationsloven kan endvidere frakendes en person eller en virksomhed ved dom for et strafbart forhold, hvis restaurationen gentagne gange eller under i øvrigt skærpende omstændigheder væsentligt har overtrådt lovgivningen vedrørende skat og afgifter, fødevarer, arbejdsmiljøforhold, brandsikkerhed eller restaurationsdrift. Den daglige drift af virksomheden skal ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun et af disse ledes af næringsbrevindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. 2. Alkoholbevilling Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der har næringsbrev til den pågældende forretningssted, samt er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og er 23 år, ligesom man ikke må være umyndiggjort eller under lavværgemål. I ansvarlige interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have alkoholbevilling. 18

19 Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber m.v., hvis selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted, samt at direktionens medlemmer og et flertal af bestyrelsesmedlemmerne opfylder samme personlige betingelser som ved alkoholbevillinger til personer. 3. Bestyrere Den daglige drift af virksomheden skal ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun en af disse ledes af forretningsindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Er næringsbrevindehaveren et selskab eller lignende, skal hver af virksomhedens forretningssteder ledes af en bestyrer. Bestyreren skal opfylde samme betingelser, bortset fra de økonomiske forhold, som for at få næringsbrev. Skal man være bestyrer i en virksomhed med alkoholbevilling, skal bestyreren være fyldt 25 år eller have afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og være fyldt 23 år. Bestyrer skal være bosiddende i den nordjyske region, således at han kan tilkaldes med kort varsel. Bestyreren i en restauration med alkoholbevilling skal godkendes af Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens 15 stk. 2. Bestyreren må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at man ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde, jf. 15 stk. 2. Hvis bestyreren har overtrådt straffeloven (vold, berigelse mv.), våbenloven eller narkobestemmelserne eller har banderelationer, kan den pågældende, som udgangspunkt, ikke godkendes som bestyrer. Der er afgørende forskel på en bestyrer i en restauration og på en forpagter af en restauration, idet forpagteren er selvstændig erhvervsdrivende, der skal have sit eget næringsbrev og alkoholbevilling. Forpagtningsafgiften til restaurationens ejer vedrører således lejeafgift af lokalerne, goodwill m.v. 4. Dørmænd og andre ansatte Dørmænd Bevillingsnævnet kan meddele påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en forsvarlig drift af virksomheden. Forretninger med en tilladelse til udvidet åbningstid til kl skal have dørmænd. Hvis der i restaurationsvirksomheder, som ikke har tilladelse til udvidet åbningstid til kl , opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer i restaurationen eller i forbindelse med kødannelser uden for restaurationen, kan det efter indstilling fra politiet fastsættes, at restaurationen skal have dørmænd. 19

20 Dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling skal være autoriserede af politiet. Autorisationen kan meddeles en person, der er fyldt 18 år, har gennemgået et dørmandskursus og som ikke er dømt for et strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, og som ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde. Andre ansatte Bevillingsnævnet kan træffe bestemmelse om, at andre eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling skal godkendes af politiet. Godkendelse af en ansat kan nægtes, såfremt den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil kunne udføre hvervet på betryggende måde. En godkendelse som bestyrer, en autorisation af en dørmand og en godkendelse af en ansat kan frakendes ved dom, hvis bestyreren, dørmanden eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller gentagen strafbar overtrædelse af restaurationsloven. Bevillingsnævnet og politiet kan endvidere tilbagekalde godkendelsen, hvis der er grund til at antage, at bestyreren, dørmanden eller den ansatte ikke vil varetage sit hverv på forsvarlig måde. H. Adgangskontrol Som indehaver af en selvstændig privat virksomhed, bestemmer restauratøren selv, hvem der kan modtages som gæster. Hvis gæster udelukkes eller bortvises, må der kunne anføres en konkret begrundelse herfor, idet restauratøren lever af at modtage og servere for gæsterne. Der kan være mange grunde til at nægte gæster adgang til restaurationen. Hvis gæsterne ikke opfylder restaurationens aldersmæssige eller beklædningsmæssige krav eller er støjende eller berusede, kan de afvises. De kan selvsagt også afvises, hvis restaurationen er fyldt op, idet restaurationen kun er godkendt til et bestemt antal gæster. Hvis gæsterne ved tidligere lejligheder har optrådt på en sådan måde, at de fremover er uønsket i restaurationen, kan de afvises under henvisning til deres tidligere opførsel. En sådan karantæne, der er meddelt af virksomheden, vil normalt gælde indtil videre. 20

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere