den danske landinspektørforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den danske landinspektørforening"

Transkript

1 den danske landinspektørforening Beretning 2014

2

3 Den danske landinspektørforening Beretning 3: Indledning Indledning 4: Politikområder fokus på 1. Regeringens Vækstpakke Landinspektøruddannelsen 3. Strukturudvikling i profession og branche 7: Aktiviteter 1. I ALF-bestyrelsen 2. OK-forhandlingerne 3. Tillidsrepræsentantarbejdet og uddannelse 4. Lønstatistik 5. Efteruddannelse 6. Branding af landinspektørerne 7. Kommunikation 8. Pension 9. Fagligt Møde Ændret støttepolitik 11. Lov og vedtægter (ekstraordinær generalforsamling) 12. Sommerhusene 10: Samarbejder 1. Nationalt 2. Internationalt 12: Regnskab 2014 budget : Sekretariatet Landinspektørprofessionen og branchens rammevilkår og beskæftigelse styres først og fremmest af samfundsøkonomien og det offentliges ressourcer. Samfundet er ualmindeligt langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Afkastene fra investeringer i statsobligationer og aktier har været generelt lavt, hvilket har medført lave boligudgifter, og samtidig har landinspektørerne den laveste eller næstlaveste ledighed blandt akademikerne. Dansk landbrug er på vej ind i en økonomisk deroute, der tangerer eller overgår krisen i firserne. Udkantområderne ser mere og mere trøstesløse og tomme ud. Og alligevel er landinspektørerne ansat i landinspektørfirmaer og andre private firmaer i omfang, der ikke er set længe, og de offentlige institutioner har stort set ikke fyret landinspektører. Ledigheden er raslet ned. Kommunerne er for alvor ved at blive akademiseret efter kommunalreformen, så der burde være plads til yderligere landinspektører i de kommuner, der ikke har opdaget professionens kvaliteter. Branchen har været kendetegnet ved omfattende sammenlægninger og fusioner, som med garanti vil fortsætte i de kommende år. For at øge kendskabet til profession og branche og øget tilgang til studiet gennemførte foreningen den store brandingindsats. På et tidspunkt, hvor universitetet kæmper med økonomiske reduktioner og deraf følgende trussel mod fagligheden. Bestyrelsen ser tilbage på et år med mange udfordringer og opgaver, - nævnt i flæng: Uddannelsen, branding, fremtid for Fagligt Møde, pension, foreningens økonomi, vækstpakken. Bestyrelsen takker alle aktive og fratrådte i udvalg og grupper for den store indsats i årets løb. Foreningen eksisterer på grundlag af Jeres indsats. 13: Lister og oplysninger 14: statistik Kolofon Udgiver: Den danske Landinspektørforening, januar 2015 Foto: Ole Konstantyner og Torben Lund Christensen Fra foreningens brandingkampagne og brochure 2014 Redaktør: Kim Ingemann, DdL Lay-out: Jesper Lind Jans, J-Grafik Tryk: IDA-Print BERETNING

4 Den danske landinspektørforening Beretning Politikområder fokus på 1. Regeringens Vækstpakke 2014 I juni 2014 fremlagde regeringen en Vækstplan 2014 med formålet at fremme vækst og beskæftigelse i Danmark med mere end 90 initiativer, som blev tiltrådt af partierne. Landinspektørbranchen blev nævnt under emnet Højere produktivitet og billigere produkter i byggebranchen med initiativ nr. 49, hvor der var enighed om at igangsætte en undersøgelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører. Der blev herefter nedsat et tværministerielt udvalg med Miljøministeriet/Geodatastyrelsen som formand og bemanding af Erhvervs- og Vækstministeriet og Finansministeriet. Det er opfattelsen bag kommissoriet, at det nuværende system begrænser adgangen til erhvervet og konkurrencen. Udvalgets har fået til opgave: aflevere en rapport til regeringen med forslag til mulige nye ejerskabsmodeller i landinspektørerhvervet og redegøre for, hvilke konsekvenser disse har i forhold til den nuværende regulering med hensyn til uafhængighed, ansvar, konkurrence og ejendomsregistreringen. En opstramning i forhold til den folketingspolitiske enighed om gennemførelse af en undersøgelse. Foreningspolitisk er opgaven delt mellem DdL og PLF. DdL håndterer spørgsmålene om landinspektørerne generelt, dvs. antal uddannede, erhvervs- og aldersfordeling på individniveau, samt spørgsmål om uddannelsen. PLF håndterer spørgsmålene om ejerforholdene med fordeling på firmastørrelser, konkurrenceforhold i branchen, prisudvikling etc. For at afdække spørgsmål og ønsker fra de parter, som har udtrykt ønske om at følge udvalget eller potentielt kunne forestille sig at være interesseret i udvalgets arbejde, blev PLF, Ingeniørforeningen IDA, Danske Byggeri, COWI og Den danske Landinspektørforening inviteret til møde primo december. Ingeniørforeningen IDA og Danske Byggeri afslog at deltage. Det er let at identificere forskellige ønsker om udkommet. PLF ønsker som udgangspunkt ejerreglerne opretholdt, idet man imødegår påstandene om manglende konkurrence og ikke har mødt problemer med udviklingen af branchen forårsaget af manglende investeringsmuligheder. COWI og andre - argumenterer for, at man selv burde kunne gennemføre den matrikulære proces. I DdL har sagen været genstand for en grundig drøftelse, og selv om bestyrelsen er delt i meninger om det ønskelige resultat, så er der enighed om, at lovgivningens krav til uddannelse, praktik, etik, landinspektørnævn m.m. skal fastholdes. Altså uanset retning af udfaldet fastholdes landinspektørens faglige niveau og integritet. Rapporten fra udvalget forventes afgivet i foråret Den efterfølgende politiske behandling skal ses i lyset af det kommende folketingsvalg så det er et åbent spørgsmål om, hvorvidt og hvornår en udmøntning eventuel kan finde sted. 2. Landinspektøruddannelsen Et tilstrækkeligt antal og et velkvalificeret fagligt niveau hos dimittenderne er forudsætningen for at landinspektørprofessionen og -branchen kan opretholdes. Landinspektøruddannelsen havde ved udflytningen i 1974 til Aalborg Universitet til formål at håndtere en omstilling fra en profession domineret af landinspektørpraksis til en trestrenget profileret profession bestående af: landinspektørpraksis, offentlig sektor og den øvrige private sektor At det er lykkedes til overmåde kan ses af landinspektørernes spredning på ansættelsesområder sideløbende med en støt stigende andel erhvervsaktive fra omkring 600, da de første AUCuddannede landinspektører blev uddannet til nu ca erhvervsaktive. Uddannelsens erhvervsmæssige gennemslagskraft afspejler en høj faglig kvalitet hos de nyuddannede, understøttet af den for tiden usædvanligt lave arbejdsløshed. Den overordnede beskrivelse fra 70 erne: En juridisk, administrativ og teknisk uddannelse har holdt stik og været holdbar. Uddannelsen vurderes dog aktuelt at være under krydspres økonomisk og kvalitetsmæssigt. Uddannelsens oprindelige bemanding med op til 5 professorater er styrtdykket til et professorat i GIS. Uddannelsens absolutte kernefag i ejendomsdannelse og eksistensberettigelse er under pres. Foreningen er foruroliget. Tilgangen af studerende har gennem årene været svingende i lange perioder generelt lav og i modsætning til tidligere år sker der i disse år tilsyneladende et betydeligt frafald under studiet. Oprettelsen af uddannelsen i København har nok været med til at bedre på tilgangen, men har også sat både studerende og lærere på en hård opgave med fjernundervisning og rejser frem og tilbage, ligesom lokalerne i København ikke er indrettet til AAU-studieformen. Men lærerkræfterne gør en stor, stor indsats. Universiteterne i Danmark har generelt en dårlig økonomi. AAUs økonomi omtales som særlig dårlig, hvor etableringen i København indgår som en medvirkede årsag. Det lægger pres på studierne for øget samlæsning = læs: besparelser og risiko for udvanding af identiteten. Uddannelsens kvalitet og omfang udgør et af kerneområderne for bestyrelsen, som løbende drøfter udviklingen og tager initiativer. Bestyrelse: er aktiv i universitetets aftagerpanel, hvor uddannelsen drøftes har rejst spørgsmålet om rekruttering og økonomi hos universitetets ledelse 4 BERETNING 2014

5 Foto: Ole Konstantyner Camilla Gottwald Bønnelycke Ansat ved Landinspektørfirmaet Vektor A/S BERETNING

6 Den danske landinspektørforening Beretning samarbejder med universitetets marketingsmedarbejdere om rekruttering til uddannelsen presser på for at få lærerstaben opnormeret og opfordrer til inddragelse af eksterne kræfter til kompensation på de udsatte områder har i samarbejde med AAU reetableret Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning som et digitalt tidskrift til styrkelse af det faglige miljø og en støtte til forskernes publiceringsmuligheder på dansk. har tæt kontakt til de studerende gennem deres repræsentation i bestyrelsen opfordrer firmaer, virksomheder og kommuner til at ansætte nyuddannede og praktikanter/studenter. Det sidste er en stort set sikker rekruttering til uddannelsen. 3. Strukturudvikling i profession og branche Branchen og professionen har undergået store forandringer genne de sidste 40 år parallelt med samfundets infrastrukturelle udvikling fra land til by og fra analog til digital. Den håndbårne teknologi har forandret samfundet på måder, som i dag opleves som naturlige, men i bakspejlet er voldsomme. Branche og profession har løbende tilpasset sig de samfundsmæssige behov og blevet voldsomt centraliserede. I 1975 var der 550 erhvervsaktive landinspektører med 65 % i landinspektørpraksis som indehavere eller assistenter. De resterende 35 % var ansat i det offentlige eller (ganske få) i den private sektor. I 2014 er antallet af erhvervsaktive er nu tæt på 986, med 38 % er i landinspektørpraksis. Knap 45 % er ansat i det offentlige eller offentligt ejede institutioner og knap 18 % er ansat i den private sektor med en stort set ligelig fordeling mellem ingeniørog entreprenørfirmaer og IT-relaterede/geodatafirmaer. Der er 6 arbejdspladser med mere end 20 landinspektører, heraf 3 landinspektørfirmaer. Markant topscorer er LE34 med COWI på en anden plads. Der er 20 arbejdspladser med 8 eller flere landinspektører ansat, heraf 9 landinspektørfirmaer, og 51 arbejdspladser med 5 eller flere landinspektører, og heraf 14 landinspektørfirmaer. Samtidig er antal firmaer faldet drastisk, mens antal kontorsteder stort set er opretholdt på godt 140 spredt over landet. Erhvervsaktive fordelt pr. december 2014 Største arbejdsplads Landinspektørfirmaer/selskaber PLF ere 192 Ansatte landinspektører 178 Ansat i offentlige og offentligt ejede Institutioner Kommune 270 Stat 160 Region 12 Private virksomheder Ingeniører, Entreprenører mv 83 IT-firmaer, landboorganisationer etc LE Aalborg 17 Geodatastyrelsen 43 Nordjylland 5 COWI 58 NIRAS Landinspektørfirmaernes udvikling Firmaudvikling reduktion i % Antal firmaer % Praktiserende % Ansatte landinspektører % 6 BERETNING 2014

7 Aktiviteter 1. I ALF-bestyrelsen ALF-bestyrelsen drøfter løbende, hvordan ALF får mest indflydelse. Bestyrelsen har afholdt et internt strategiseminar med deltagelse af en proceskonsulent for at afklare, hvor ALF skal bevæge sig hen med bedst mulig udnyttelse af ALFs ressourcer. Bestyrelsen arbejder for nedenstående i prioriteret rækkefølge: OK 15: procentuelle generelle lønstigning. Benchmark for offentlige arbejdspladser i forhold til trivsel. Opstramning af forhandlingsprocedurerne i Ny løn Bedst muligt resultat af forhandlingen mellem ALF og PLF Afholdelse af min. 2 årlige møder for landinspektør-tr-repræsentanterne Bedst mulig forrentning af ALF-fonden Dimittendledigheden følges tæt Høj organisationsgrad Synliggøre de ydelser foreningen tilbyder hjemmesiden Mest mulig indflydelse i eksterne udvalg Holde skarpt øje med IDA og foreningens fagforeningsmæssige tiltag. Hvilke ting kan vi bruge? 2. OK-forhandlingerne OK15 På det offentlige område Arbejdsmarkedets parter har udvekslet OK-krav. DdLs forhandlinger foregår gennem IDA med Akademikerne/AC som hovedforhandler. OK15 bærer præg af at blive en vedligeholdelsesoverenskomst i et folketingsvalgår. Der er ikke fremsat store og revolutionære krav, og der er præg af, at der ikke ønskes konflikt. De generelle krav om lønstigninger forventes at ligge på 4-6 %. Akademikerne har et krav om opstramning af forhandlingsprocedurerne ved Ny løn. Sker dette ikke vil et nyt krav til en kommende OK-periode sandsynligvis være afskaffelse af ny løn. Der er forslag om en 3-årig OK periode. Der er stadig ikke voldsomt gang i væksten, så en 2-årig periode er kort tid. OK15 På det private område Ved OK13 blev det efter ønske fra PLF aftalt, at der skulle nedsættes en kommission med repræsentanter fra PLF og ALF, som sammen skulle se på mulighederne for en ændring af den faste lønstruktur. Kommissionsarbejdet blev færdiggjort i 2014, så resultaterne kunne indgå i OK15, men der kunne ikke opnås enighed om ændringer, som PLF mente ville kunne betale sig bl.a. ift. det ekstra administrative arbejde, som mere individuelle lønforhold ville betyde. ALF stod sammen med de øvrige ansattes foreninger (KLF og TL) fast på, at en ændring af lønstrukturen ikke må betyde en formindskelse af den samlede lønsum. Ligesom på det offentlige område indstiller ALF, at kan indgås en 3 årig overenskomst. 3. Tillidsrepræsentantarbejdet og uddannelse Tillidsrepræsentanternes indsats er et vigtigt element i sikring af ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, men foregår under vanskelige forhandlingsrammer. Arbejdsgiverne har ofte ikke afsat penge til tillæg og supplerende løn. I efteråret blev der afholdt et af de to årlige møder mellem ALF og tillidsrepræsentanterne. Stemningen er optimistisk, men der skal fortsat arbejdes hårdt på at lønnen lever op til forventningerne. TR repræsentanterne har været flittigere til at tage på de TRkurser, der tilbydes gennem foreningen. Kurserne bidrager til en fortsat udvikling af TR s gennemslagskraft på arbejdspladserne. TR kan få opbakning og støtte til arbejdet fra IDAs medarbejdere. Hvis det er nødvendigt i den enkelte sag, kan foreningen endvidere yder støtte til eventuel advokatmæssig bistand. 4. Lønstatistik Foreningen har i december fået udarbejdet en lønstatistik Lønstatistikken giver et fint overblik over lønudviklingen, men anvendeligheden begrænses ved en relativ lav svarprocent kombineret med den lave landinspektørpopulation. ALF-bestyrelsen overvejer, om der er alternative metoder til at indsamle validt materiale til lønstatistikken, men udarbejdelse af en landinspektørlønstatistik er fortsat prioriteret. 5. Efteruddannelse Efteruddannelsesudvalget fokuserer på kompetencegivende og udviklende kurser for professionen og kurser som kan styrke landinspektørområdets faglige profil. Med et øget fokus på kvalitet og innovation ved udvikling og markedsføring af kurser og efteruddannelse. De udbudte kurser har primært været fagrelevante kurser for praktiserende landinspektører og enkelte fagrelevante kurser som er målrettet de kommunale opgaver. Der har været færre kursister på de udbudte kurser i forhold til det normalt og desværre også med aflysning af flere kurser. Samtidig er der gennemført flere kurser, med færre antal tilmeldte typisk mellem deltagere. De gennemførte kurser var overvejende målrettet mod de praktiserende landinspektører. De aflyste kurser henvender sig til både PLF, ALF og andre faggrupper. Formidling af efteruddannelse Kursusmateriale er i årets løb blevet omlagt til digitale kursusmapper, hvilket der er taget pænt imod. Hjemmesiden har fået indarbejdet en ny digital kursustilmelding, ligesom der foretages en digital booking til kurser. Udvalget har i årets løb overvejet, hvordan det trykte kursusprogram udbredes bedre, samt drøftet gennemførelse af en brugerundersøgelse i 2015, hvor der ønskes en tættere dialog med branchen om, hvad der aktuelt efterspørges af kurser og efteruddannelse. Det er 3 år siden, at der blev gennemført en tilsvarende undersøgelse. 6. Branding af landinspektørerne Foreningens brandingkampagnen i forår/sommer 2014 er et af de dyreste projekter i foreningens historie. Kampagne løb af stablen med busstanderreklamer og busreklamer over hele landet ad to BERETNING

8 Den danske landinspektørforening Beretning omgangen. Opfølgningen har bestået af facebook-side og remarketing på nettet. Som led i kampagnen blev udarbejdet en digital brochure, som i samarbejde med Aalborg Universitet blev optrykt fysisk. Det er vanskeligt i sig selv at måle et direkte resultat, men antal nye studerende på bachelor er oppe på omkring 50. Kampagnen er tænkt som første skub i et længere, sejt træk, der skal synliggøre faget, professionen og branchen og sammen med universitets indsats bidrage til at tiltrække flere studerende til uddannelsen. 7. Kommunikation Fagbladet Landinspektøren skal holde et højt redaktionelt niveau med en stor grad af faglighed, serveret på en læsevenlig form og i et indbydende layout. Bladet bygger på journalistiske grundprincipper med fuld redaktionel frihed. Fagbladet skal være med til at profilere landinspektørerne som profession og branche og bidrage til den interne faglige debat og til samfundsdebatten generelt, hvor dette er relevant. Derfor bliver udvalgte artikler i forbindelse med nye numre af bladet promoveret overfor relevante medier. Ultimo 2014 er der indgået fornyede aftaler om tryk, layout og forsendelse, som vil sikre samme høje standard i 2015 til et uændret prisniveau. Der blev udgivet 6 numre. Hjemmesiden I 2014 lanceredes en tiltrængt, fornyet hjemmeside. Den fremtræder nu mere brugervenlig og indbydende. Siden bygger ovenpå IDAs hjemmesidestruktur. Det har den fordel, at der er sammenhæng mellem hjemmesiden og både efteruddannelseskurser og medlemsoplysninger, men som også giver udfordringer. Hjemmesiden kan ikke blive præcist, som sekretariatet ønsker. Det er et ret tungt system at administrere. I første omgang er det primært det eksisterende indhold, der blev lagt, men der har været en væsentlig udbygning af fagforeningselementerne, hvor medlemmerne inden for foreningens ressourcer gerne skal kunne finde nødvendig viden og hjælp. I december igangsattes arbejdet med videreudvikling af hjemmesiden med integrering af foreningens dokumenter og mulighed for at i første omgang bestyrelse og udvalg kan bruge hjemmesiden til debat og som dokumentbibliotek. Sociale medier Foreningen har to profiler på Facebook; foreningens hovedside samt en selvstændig side for Fagligt Møde. På hovedsiden Den Danske Landinspektørforening er der i årets løb lagt 26 nyheder ud, som i gennemsnit er nået ud til 352 brugere. Siden fungerer primært som information fra foreningen til landinspektørsamfundet det er begrænset hvad der foregår af debat. Fagligt Møde-siden har i løbet af 2014 lagt 49 nyheder ud, som i snit er nået ud til 133 brugere. Elektronisk tidsskrift Den 15. december 2014 blev første udgave af det nye videnskabelige elektroniske tidsskrift offentliggjort. Foreningen har i en række år sammen med Aalborg Universitet arbejdet på at etablere det elektroniske tidskrift, der hovedsagelig skal anvendes til at sprede relevant forskning og undersøgelsesvirksomhed, samt til at lærerkræfterne kan få peer-review og pointgivet artikler til dokumentation af gennemført publikationsvirksomhed. 8. Fagligt Møde 2014 Nye tider medfører nye teknologier og nye metoder. Ved FM14 gennemførtes for første gang fuldt digital tilmelding uden de store problemer. På mødet blev der gennemført forsøg med fladskærme, hvorfra der sendtes live fra det store mødelokale. Inden for de sidste par år er finansiering af deltageromkostningerne langsomt flyttet rundt, så deltagerne som udgangspunkt betaler for de ydelser, som de bestiller, hvilket afspejler sig i stigende udgift til deltagelse i festmiddagen. Ved FM14 deltog 53 studerende. Deltagelsen blev vurderet som meget succesfuld og værdifuld og de samlede omkostninger værd. Gæsterne ved FM14 udgjordes alene af de nordiske gæster. Der var 486 deltagere, som fordelt på foreningens medlemsgrupper i skemaet. I højre kolonne vises, hvor stor andel af den samlede medlemsgruppe, der deltog på et eller andet tidspunkt under FM14. Antal Gruppens andel % af gruppen deltagere af foreningen der deltager Ansat i praksis % 76 % Offentlig ansat % 22 % Praktiserende % 57 % Privat ansat % 32 % Studerende % 40 % Pensionister, arbejdsløse, andet % 13 % Medlemsundersøgelse om FM14 Med en svarprocent på 42 % (550 medlemmer) blandt alle medlemmer gennemførte foreningen en undersøgelse om medlemmernes deltagelse i Fagligt Møde. 49 % har deltaget hyppigt, og godt 10 % har aldrig deltaget, som oftest studerende eller offentlig ansatte. De hyppige deltagerer er overvejende privatansatte. Vedr. manglende deltagelse angav 28 % økonomiske årsager og 22 % manglende interesse. For offentlig og privat ansatte, er arbejdsgivers betaling af omkostninger en væsentlig barriere for deltagelse. Og mødegebyret er for de offentligt ansatte en mindre barriere, mens det for de private ikke er det. Arbejdspladsens finansieringsvillighed betyder altså meget. Undersøgelsen har givet mange detaljerede svar, som i de kommende 8 BERETNING 2014

9 Foto: Ole Konstantyner Regitze Gottschalch Ansat ved Lyngby-Taarbæk kommune BERETNING

10 Den danske landinspektørforening Beretning år vil danne grundlag for arbejdet i Fagligt Mødeudvalg med planlægning af de kommende Faglige Møder. 9. Pension Foreningen har pensionsaftale med Danica Pension for overenskomstansatte, hvor andre landinspektører frivilligt kan tilslutte sig ordningen. I 2014 var der journalistisk og medlemsmæssigt meget opmærksomhed på pensioner og afkast. Foreningen fik senest i 2011 gennemført en ekstern analyse af den daværende pensionsaftale med Danica Pension. Aftalen med Danica er løbende blevet forbedret og indrettet i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Senest vedr. afskaffelse af dispensation til udbetaling i fm. stillingsskift. Bestyrelsen har besluttet at få pensionsordningen gennemgået grundigere i begyndelsen af 2015 med forventning om fornyede forhandlinger med Danica Pension, evt. at sende ordningen i udbud. 10. Ændret støttepolitik Foreningen havde i efteråret det årlige møde med bestyrelserne for de to FoFoDaLa-foreninger med drøftelse af uddannelsessituationen, erhvervsmulighederne, deltagelse ved Fagligt Møde og øvrig bistand til studenterarbejdet. Foreningen har efterfølgende omlagt foreningens støtte, så foreningen fremover støtter aktiviteter, der kommer flere til gode med fokus på studenterne, som studenternes deltagelse i Fagligt Møde, hvert tredje år i INTERGEO i Tyskland og de årlige nordiske studentersamarbejder mv. Det er således ikke længere muligt at søge individuel støtte fra foreningen. 11. Lov og vedtægter (ekstraordinær generalforsamling) Den 27. august 2014 gennemførte foreningen en ekstraordinær generalforsamling i København med det ene formål at sammenlægge ALF-Fonden og PALF-fonden. I praksis skulle generalforsamlingen træffe beslutning om nedlæggelse af PALF-Fonden, overflytning af alle midler til ALF-Fonden og gennemføre nødvendige ændringer af reglerne i foreningens lov og vedtægter. På den ordinære generalforsamling i januar 2014 var der imidlertid ikke fremmødt tilstrækkeligt antal medlemmer til, at forslaget kunne vedtages, hvorfor der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med beskedent fremmøde. Forslagene blev vedtaget. 12. Sommerhusene Samsø var udlejet i 22 uger. Huset er malet og står som nyt. Der er indgået aftale med en entreprenør om at vedligeholde vejen og græsset omkring huset. Der er ved at blive indgået en aftale med en ny rengørings- og opsynsdame. Der vil hvis alt falder på plads også kunne indgås aftaler om slutrengøring efter endt sommerhusophold. Falster var udlejet i 14 uger, hvilket ikke er nok til, at huset hviler i sig selv. Haven er renoveret med træfældning, så der kommer mere sollys ind ALF-bestyrelsen vil reklamere mere for leje af husene. Samarbejder 1. Nationalt Akademikerne (AC) Akademikerne er en tværgående arbejdsmarkedsorganisation, som omfatter selvstændige, privat ansatte og offentligt ansatte akademikere. Akademikernes bestyrelse har i løbet af efteråret hovedsagligt arbejdet med Dagpengekommissionen, regeringens dimensionering af de videregående uddannelser og forberedelse på en kommende valgkamp samt fingeraftryk på et nyt regeringsgrundlag. Privatsektorudvalget, hvor foreningen er selvstændigt repræsenteret, arbejder på en ny erhvervsstrategi, som skal komme med politiske anbefalinger og konkrete forslag til, hvordan koblingen mellem de højtuddannede og virksomhederne bliver endnu bedre end i dag. Arbejdsmiljøundersøgelsen For at afdække det psykiske arbejdsmiljø og niveauet af stress blandt medlemmerne, gennemførte Akademikerne iværksat en arbejdsmiljøundersøgelse i 2014 gældende for alle medlemsorganisationer. Alle medlemmer af Landinspektørforeningen fik mulighed for at deltage. Undersøgelsesresultater offentliggøres i februar 2015 opbygget over en lang række emner, som: psykisk arbejdsmiljø (sammenhæng med produktivitet, faglighed, arbejdsmængde mv.), stress, forandringer og psykisk arbejdsmiljø, ledelse og selvledelse, sygefravær, mobning og konflikter. Foreningen får i februar mulighed for adgang til egne medlemsdata, så det kan afklares, om landinspektørerne har særlige problemer, der afviger fra hovedparten af akademikerne. DdLs svarprocent var meget fin 47,6 % hvilket er blandt den øvre kvartil blandt AC-organisationer. Foreningen oplever i stigende omfang, at der er stressrelaterede problemer på arbejdspladserne, hovedsageligt de offentlige, og hvad det skyldes er uvist. Der er i den grad behov for at stressproblemer underbygges med statistik. Akademikerenes A-kasse Foreningen er repræsenteret i AAKs bestyrelsen, og medarbejdere fra A-kassen deltager i foreningens årlige dimittendmøde på universitetet. I slutningen af 2013 meddelte A-kassen, at man ønskede at træde ud af det fælles a-kassesamarbejde i AK-Samvirke. I løbet 10 BERETNING 2014

11 Foto: Ole Konstantyner Anders Tolbøll Jørgensen 9. semester studerende på landinspektørstudiet i København BERETNING

12 Den danske landinspektørforening Beretning af 2014 besluttede bestyrelsen så, at A-kassen alligevel skal forblive i Samvirket. Det er sjældent, at foreningen modtager klager over A-kassen, men hvis det skulle ske, vil klagen blive behandlet som en almindelig medlemsydelse og med træk på ekspertise i IDA, som så i øvrigt er blevet oplært af A-kassen jurister efter sammenlægningen af IAK og AAK. Der har i årets løb været stor variation på ledighedstallene mellem A-kassen og Akademikernes. A-kassens var højere, så foreningen lå med en ledighed over 3 %. Det viser sig, at A-kassen indregner cand.scient.tech er og cand.geom er i samme opgørelse. 2. Internationalt samarbejde Norden Det nordiske samarbejde er under ændring. De klassiske nordiske kongresser, som fandt sted hvert fjerde år med op mod deltagere og med ledsagere og børn i en del af deltagernes sommerferie er fortid. De store underskud ved kongresserne i Danmark i 2009 og Norge i 2012 har effektivt slukket lyset og lysten hos alle nordiske lande. Det er tanken, at der fremover afholdes ombudsmandsmøder blandt formændene med vægt på en forlods fastlagt faglig dagsorden og med mulighed for inviterede indlæg. Det overvejes, at supplere møderne med seminarer om aktuelle faglige problemstillinger, som f.eks. det nordiske uddannelsessamarbejde. Årets ombudsmandsmøde, hvor fremtiden for det nordiske samarbejde blev drøftet, fandt sted i tilknytning til de svenske Samhällsbyggar-dage i Stockholm, hvor det nordiske islæt og papers trak mange tilhørere. De svenske lantmätere er nu del af en forening på 5000 medlemmer, som spænder fagligt bredt. Den norske forening har inspireret af svenskerne taget navneforandring til Samfunnsutviklerne. Europa CLGE er rammen om den primære danske indsats i Europa. CLGE har gennemløbet en markant udvikling i de seneste 10 år fra en mindre organisation til nu at omfatte alle EU lande og en række øvrige europæiske lande. CLGE markerer årligt en fremtrædende landmåler/geodæt på den internationale landmålerdag. I 2014 blev det Friedrich Struve, som mellem 1816 og 1855 opmålte Struves medianbue fra Hammerfest i Norge til Ukraines kyst ved Sortehavet, km gennem 10 lande for at fastslå jordklodens præcise form og størrelse. I efteråret valgtes ny bestyrelse i CLGE. Maurice Barbieri fra Schweiz blev valgt og ny generalsekretær blev Vasile Chiriac fra Moldova. Det må opfattes som et sundhedstegn, at medlemmerne ser det som vigtigt at være placeret i ledelsen af CLGE. CLGE skal i 2015 og frem både konsolidere og udvikle sig i samarbejde med Europæiske og globale initiativer INTERGEO i Tyskland har en særlig placering i den europæiske indsats, hvor flere danske landinspektører søger nye tendenser og nyheder. I tilknytning hertil finder et særligt studentermøde sted hvert tredje år og i 2014 med 35 danske studerende. Globalt FIG er som FN-godkendt NGO den samlende globale organisation, som gør en stor indsats for at markere og synliggøre landmålernes/landinspektørens rolle, bl.a. gennem samarbejde med EU og FN og deres underorganisationer. Årets kongres blev holdt i Kuala Lumpur i Malaysia, bl.a. med valg af professor Chryssy Potsiou, Grækenland, som ny præsident. Den siddende præsident Cheehai Teo, Malaysia, kunne med tilfredshed se tilbage på 4 meget travle år. Præsidentposten overdrages dog først med udgang af året. Afhængig af, hvornår kongressen holdes, kan overgangsperioden blive meget lang, hvilket kan vanskeliggøre overgangen. De nordiske lande fremsatte derfor forslag om, at den kommende nyvalgte præsident skulle tiltræde umiddelbart efter valget, hvilket endte med en anbefaling til overvejelse. Denne anbefaling har de nordiske lande videregivet til den nye præsident og forventer det noteret ved Working Week i maj 2015 i Sofia, Bulgarien. På samme møde har svenskerne allerede fremsat forslag om vurdering af kommissionernes antal, effektivitet og arbejde. Kommissionerne er principielt rygraden i den faglige del af FIGs indsats, og de bør efterses med henblik på større effektivitet. Regnskab 2014 budget 2015 Regnskab 2014 Foreningen kommer ud af 2014 med et bedre resultat end forventet. Resultatet er blevet minus godt 0,15 mio. kr. med et budget på minus godt 0,5 mio. kr. Det er en række faktorer, der bidrager til det positive resultat, selvom der blev brugt mere på brandingkampagnen end budgetteret. Der var en tilbageholdenhed med udbygning af hjemmesiden, indtægterne fra Fagligt Møde og egenkapitalen er over budget, og stillingsannonceindtægter er over forventning. Budget 2015 Bestyrelsen udviser en relativ behersket tilbageholdenhed for Med afsæt i generalforsamlingsønsket fra 2013 om øget synlighed af professionen og i lyset af det positive resultat for 2014 budgetteres med et underskud på 0,25 mio. kr. Dvs. der budgetteres med træk på egenkapitalen, bl.a. til gentagelse af brandingkampagnen i lidt mindre størrelsesorden, men alligevel på 0,3 mio. kr. Budgetmæssigt tydeliggøres foreningens samlede støtte til studenteraktiviteter på lidt over 0,2 mio. kr. De seneste års sam- 12 BERETNING 2014

13 fundsmæssige økonomiske udvikling har været overordentlig beskeden. Der forventes begrænsede stigninger i forbrugerprisindekset, hvorfor bestyrelsen har besluttet at foreslå uændrede kontingenter. Økonomien er fortsat under ændring med reduktion af sideindtægter og et skift til fuld kontingentfinansiering af foreningens ordinære drift. Sekretariatet I maj flyttede sekretariatet efter ½ års drøftelser fra Punkthuset til 5. sal i IDAs hovedbygning. Årsagen var IDAs ønske om at samle koncernen, inkl. Mediahuset under ét tag. Fordelene er bl.a. lavere m 2 -pris, hvilket på kort sigt giver en samlet lavere husleje, når den økonomiske understøtning af FIGs husleje udfases i Samtidig deles PLF og DdL om udgifter til fælles mødelokale. Sekretariatet er fortsat bemandet med Torben Lund Christensen i Odense og Vibeke Bo og Kim Ingemann i København. Lister og oplysninger Afdøde medlemmer landinspektør låri hansen * , tidligere medindehaver af Landmålergården, pensionist. landinspektør mogens poulsen * , tidligere medindehaver af Landinspektørcentret Vest, pensionist. landinspektør christtian peter jørgensen * , Matrikeldirektoratet , Direktoratet for FødevareErhverv , pensionist. landinspektør harald w. heering * , professor ved KVL , praktiserende , pensionist. landinspektør andreas steen-jensen * , pensionist. landinspektør jørgen madsen * , tidligere praktiserende i Hornslet, pensionist. Æresmedlemmer Stig Enemark, Niels Østergård, Niels Kristian Nielsen Bestyrelse Henning Elmstrøm, formand, Morten Krebs, næstformand, Helle Ejsing, Lise Lausten Frederiksen, Vibeke Brandhof (ALF-repræsentant), Torben Juulsager (PLF-repræsentant) Observatør for Fofodala, Morten Blickfeldt Laursen Politisk revisor Ole Kjær / Suppleant Tanja Skovsgaard Ansatte Landinspektørers Forum bestyrelsen Vibeke Brandhof, formand, Søren Bredal Henriksen, næstformand., Kåre Christensen, Jacob Jellesen Suppleanter: Jimmy Donsbæk, Kasper Kornerup Thygesen, Niels Westh-Hansen Responsumudvalg Sti Herman Stisen, Jørgen Bang Jakobsen, Finn Kjær Christensen, Jess Svendsen Fagligt Møde Udvalg Morten Krebs, formand, Morten Hellemann, Sigvard Stampe Villadsen, Esben Hansen, Jacob Kloch, Else-Marie Ulvsgaard, Søren Aage Nørmølle, Søren Lousdal Borkmann Efteruddannelsesudvalg Michael Hammer, formand, Bent Hulegaard Jensen, Anders Heebøl, Poul Moesgaard, Lars Hoff Nielsen, Karsten L. Willeberg, Peter Mortensen DdL-PLF Forhandlingsudvalg ALF: Jacob Juul Jellesen, Birthe Voer Andersen, Jimmy Donbæk Jensen PLF: Søren Andersen, formand, Anne Kristine Munk Mouritsen, Torben Juulsager Eksterne repræsentanter Akademikerne Bestyrelsen Frida Frost, IDA, - gennem IDA-DdLs fællesrepræsentantskab Privatsektorudvalget Kåre Christensen Øvrige udvalg i Akademikerne er bemandet af IDA i samarbejde med DdL. Akademikernes A-kasse Bestyrelse Christian Peter Hansen Repræsentantskab Vibeke Brandhof, Christian Peter Hansen Dansk Byplanlaboratorium Repræsentantskabet Jan P. Nielsen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Repræsentantskabet Vibeke Brandhof Uddannelsesudvalget ved Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen Søren Ladegaard Andersen, Steen Boe IDA-udvalg Ansattes Råd Søren Henriksen, IDA offentlig Vibeke Brandhof, IDA privat Kåre Christensen, Lønstatistikudvalget Jacob Jellesen BERETNING

14 Den danske landinspektørforening Beretning Internationale repræsentationer CLGE - Comité de Liaison des Géomètres-Experts Européens Henning Elmstrøm, Torben Juulsager FIG - Fédération Internationale des Géomètres Fast delegeret Henning Elmstrøm Kommission 1 Professional Standards & Practice Torben Juulsager Kommission 2 Professional Education Michael Tophøj Sørensen Kommission 3 Spatial Information Management Mie Mølbak Kommission 4 Hydrography vakant Kommission 5 Positioning and Measurement vakant Kommission 6 Engineering Surveys Henrik Vad Jensen Kommission 7 Cadastre & Land Management Søren Fauerholm Christensen Kommission 8 Spatial Planning & Development vakant Kommission 9 Valuation and the Management of Real Estate Henning Elmstrøm Kommission 10 Construction Economics and Management vakant Statistik økonomi Brugerbetaling: Deltagerbetaling ved bl.a. Fagligt Møde og kurser Kapitalforvaltning: Forrentning af egenkapitalen. Bidrag, tilskud mv: Licensindtægter, PLF-bidrag til administrationsaftale mv, annonceindtægter, abonnementsindtægter, AKUT-tilskud. Foreningsdrift: Udgifter til IDA, drift af sekretariatet, kontingent til Akademikerne etc. Bestyrelse og udvalg: Vederlag, rejseomkostninger, mødeudgifter Indtægtsdækket virksomhed: Udgifter til aktiviteter, der medfører brugerbetaling. Projekter: Brandingkampagnen, bestyrelsens uddelinger Kommunikation: Fagbladet, kataloger, hjemmeside etc. Antal medlemmer pr. januar 2014 Pensionister og ude af erhverv: 279 Studenter: 139 Selvstændige: Praktiserende landinspektører: 192 Ansatte: ved landinspektørfirmaer: 178 I offentlige / offentligt ejede institutioner: Kommuner: 270 Stat: 160 Regioner: 12 Ved øvrige private firmaer og institutioner: 174 Sum Indtægter 2014 Mio. Kr. Nettotilvækst i årets løb: 4 medlemmer Kontingenter 5.8 Brugerbetaling 2.4 Kapitalforvaltning 0.3 Bidrag, tilskud mv 1.9 Udgifter Mio. Kr. Foreningsdrift 5.4 Bestyrelse og udvalg 1.0 Indtægtsdækket virksomhed 2.1 Projekter 1.4 Kommunikation Underskud 0.15 Udgivelser Landinspektøren udgivet: 6 Særudgivelser: 4 (Beretning 2013, 2 efteruddannelseskataloger, Foreningens lov og vedtægter 2014) Nyhedsmails: 15 Efteruddannelseskurser Planlagt: 16 kurser, heraf 1 PLF-kursus Gennemført: 8 kurser med 149 deltagere, heraf 133 landinspektører. Sager til Responsumudvalget: 1 Samlet antal syns- og skønsmænd: Jylland: 10, Fyn: 3, Sjælland: 6 Møder i bestyrelsen: 5 14 BERETNING 2014

15

16

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i 1960. Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Program. Velkommer til medlemmer, dirigent og gæstetaler(e)! Program. 18:05 Jack Hindborg. 19:00 Generalforsamling 20:00 ca.

Program. Velkommer til medlemmer, dirigent og gæstetaler(e)! Program. 18:05 Jack Hindborg. 19:00 Generalforsamling 20:00 ca. Program Velkommer til medlemmer, dirigent og gæstetaler(e)! Program 18:05 Jack Hindborg Hvad er kommunikation for en størrelse Feedback Fylder og tapper adfærd 19:00 Generalforsamling 20:00 ca. Anretning

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere