Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske designere - kompetencer og muligheder"

Transkript

1 Tekniske designere - kompetencer og muligheder

2 AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose

3 Indhold Konklusion... 3 Om projektet... 4 Hvad er en teknisk designer... 4 Hvem er de tekniske designere... 5 Hvad laver de tekniske designere... 5 Hvorfor vælge kommunal ansættelse... 6 Kompetencer nu og i fremtiden... 6 Efteruddannelse nu og i fremtiden... 7 Erfaring med elever... 7 Bilag: Grafisk fremstilling af spørgeskemaundersøgelsens resultater... 9 Konklusion De kommunalt ansatte tekniske designere er typisk ansat i tekniske forvaltninger eller i kommunale forsyningsselskaber. Den primære arbejdsopgave for tekniske designere er tegning og beregninger på computer, f.eks. via GIS (Geografiske Informations Systemer). Det er særligt de unge, som fremhæver tegning og beregninger på computer, som deres primære kompetence. En væsentlig del af de tekniske designere har også tilsynsopgaver, projektledelse, projektering og planarbejde som arbejdsopgave. Arbejdsforhold og arbejdsopgaver er en tungtvejende årsag til at vælge kommunal ansættelse. Der er de seneste år sket en stor udvikling inden for uddannelsen og faget, og det gør sig særligt gældende i forhold til it og jura. Analysen viser, at de tekniske designere gennem oplæring på arbejdspladsen og ved deltagelse i efteruddannelse, i høj grad har tilpasset sig denne udvikling og erhvervet sig de nødvendige kompetencer, der skal til for at varetage deres funktioner i kommunerne. Arbejdsgiverne fremhæver, at brede it-kompetencer og viden om lovgivningen, er kompetencer der vægtes højt hos de tekniske designere. Enkelte respondenter fremhæver, at der er en tendens til, at tidligere tekniske designerjobs erstattes af jobs for ingeniører eller AC ere. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at 62 pct. af de tekniske designere i kommunerne er 50 år eller ældre. Om 5-10 år forventer de tekniske designere større efterspørgsel på kompetencer inden for digitalisering, jura, miljø og projektledelse mv. Størstedelen af de tekniske designere har deltaget i efteruddannelse indenfor de seneste 5 år typisk indenfor it eller andre fagspecifikke kurser. Knap halvdelen af de tekniske designere har erfaring med at arbejde sammen med elever, og erfaringerne er rigtig gode. 3

4 Om projektet Projektet Analyse af mulighederne for ansættelse af teknisk designerelever i kommunerne er et 6-projekt aftalt mellem KL og Teknisk Landsforbund som led i overenskomstfornyelsen på det kommunale område i Formålet med projektet er, at få etableret et overblik over de udfordringer arbejdsgivere og arbejdstagere ser nu og i fremtiden, i forhold til tekniske designeres jobfunktioner i kommunerne. Herunder har projektet til formål, at se nærmere på mulighederne for at øge antallet af elevpladser for tekniske designere i de kommunale tekniske forvaltninger. Projektet skal således undersøge og analysere arbejdskraftudfordringen inden for de tekniske forvaltningers område, i forhold til rekruttering og fastholdelse, af tekniske designere. Målgruppen for projektet er således kommunalt ansatte tekniske designere samt ledere i de tekniske forvaltninger, hvor der er ansat tekniske designere. En sekundær målgruppe for projektet er parterne selv (KL og TL). Projektet har i marts 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor 900 kommunalt ansatte tekniske designere har været inviteret til at deltage. Af disse svarede 330 på spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 37 pct. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med interviews af enkelte arbejdsgiver, for at få et billede af, om arbejdstager og arbejdsgiver har samme billede af udfordringen. En analyse af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive præsenteret på de følgende sider. Som bilag er desuden vedlagt grafiske illustrationer af besvarelserne. Hvad er en teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer er en ungdomsuddannelse og udbydes på 15 af landets erhvervsskoler. Det er derfor muligt at påbegynde uddannelsen umiddelbart efter at have afsluttet 9. klasse. Uddannelsen er relativt ny, og erstatter tidligere uddannelser til henholdsvis teknisk tegner og teknisk assistent. I denne analyse dækker betegnelsen teknisk designer derfor over medarbejdere i kommunerne med én af disse tre uddannelser. De tekniske designere kan finde beskæftigelse i såvel den offentlige som den private sektor. I dag eksisterer der en specialisering på uddannelsen, der betyder, at de studerende skal vælge mellem et offentligt spor (bygge og anlæg) og et privat spor (produktion). Tidligere fandt størstedelen af de tekniske designere beskæftigelse i den offentlige sektor og typisk i de kommunale tekniske forvaltninger. Kommunerne er fortsat en vigtig aftager af tekniske designere, men størstedelen af såvel eleverne som de færdiguddannede orienterer sig i dag mod det private arbejdsmarked typisk på de større produktionsvirksomheder. 4

5 De tekniske designere udfører ofte deres arbejdsopgaver i samarbejde med faggrupper som ingeniører og bygningskonstruktører. Hvem er de tekniske designere Analysen viser, at gennemsnitsalderen blandt de tekniske designere er relativ høj, idet 62 pct. angiver, at de er 51 år eller derover. Blot 12 pct. er 40 år eller yngre (spørgsmål 1). Den høje gennemsnitsalder understreges yderligere af, at langt de fleste tekniske designere i kommunerne er uddannet i perioden (spørgsmål 4). Aldersprofilen for de tekniske designere tegner et klart billede af, at der ansættes færre og færre tekniske designere i kommunerne. 55 pct. af de tekniske designere har haft deres nuværende job i 15 år eller længere (spørgsmål 2), hvilket understreger, at det er ganske få unge og nyuddannede tekniske designere, der ansættes i kommunerne. Cirka. 6 ud af 10 kommunalt ansatte tekniske designere er ansat i teknisk forvaltning (spørgsmål 3). Under svarmuligheden andet har flest angivet, at de er ansat i en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed, i enheder der arbejder med kort og geodata eller i Plan og Byg. 61 pct. har taget deres uddannelse efter at have afsluttet folkeskolen, mens 33 pct. har afsluttet en anden ungdomsuddannelse først (heraf har 18 pct. en gymnasial uddannelse). Blot 5 pct. har gennemført en videregående uddannelse inden de påbegyndte uddannelsen til teknisk designer (spørgsmål 5). Under svarmuligheden andet har flest angivet, at de har en realeksamen, EFG (i dag HG) eller handelseksamen. To ud af tre kommunalt ansatte tekniske designere har tidligere været privat ansat (spørgsmål 6). Hvad laver de tekniske designere De primære opgaver der løses af de tekniske designere er tekniske tegninger på computer (24 pct.), tilsynsopgaver (18 pct.), projektledelse (14 pct.), projektering (12 pct.) og planarbejde (11 pct.). Under andet har flest angivet, at de arbejder med GIS. Mange arbejder endvidere med miljøsagsbehandling eller sagsbehandling i henhold til vejloven. Enkelte arbejder med BBR eller har administrative opgaver (spørgsmål 8). Blot 5 pct. af de tekniske designere har ansvar for personaleledelse (spørgsmål 9), mens 20 pct. har fagligt ledelsesansvar (spørgsmål 10). Der er i den forbindelse ingen direkte sammenhæng mellem medarbejdernes alder og graden af fagligt ledelsesansvar (krydstabel 3). 5

6 Hvorfor vælges kommunal ansættelse 1 ud af 3 angiver, at de primært har valgt en kommunal ansættelse på grund af rammerne i et kommunalt job. Heraf angiver 19 pct., at det skyldes arbejdsopgaverne, 10 pct. at det skyldes arbejdsforholdene, mens 2 pct. fremhæver udviklingsmulighederne som den primære årsag. Over halvdelen angiver, at de har valgt en kommunal ansættelse ved en tilfældighed. Under andet har flest angivet, at de har valgt kommunal ansættelse på grund af indholdet i arbejdet, eller fordi de fik en fod indenfor som elev, praktikant eller via de sociale kapitler. En del nævner transporttid til arbejde som en grund. Enkelte er blevet virksomhedsoverdraget fra de tidligere amter. Kompetencer nu og i fremtiden 32 pct. angiver, at de bruger tegning på computer som en af de primære kompetencer fra deres uddannelse. Derudover fremhæves også planlægning og projektering (28 pct.), erfaringer fra elevtid (21 pct.), materialekendskab (20 pct.), kendskab til byggeprocessens forløb (19 pct.) og projektstyring (18 pct.) som væsentlige kompetencer fra uddannelsen, der kan bruges i det nuværende job (spørgsmål 11). Der er en klar tendens til, at jo yngre medarbejderne er, i jo højere grad bruger de deres kompetencer inden for tegninger og beregninger på computer. Cirka 8 ud af 10 af de årige fremhæver dette som en af deres primære kompetencer mod kun ca. 1 ud af 4 af de årige (krydstabel 4). Under andet har flest angivet, at de bruger kompetencer oparbejdet gennem deres job. Enkelte nævner kompetencer som GIS og juridiske kompetencer (spørgsmål 11). Fra arbejdsgiverside fremhæves en række spidskompetencer hos de tekniske designere. Blandt andet nævnes digitalisering (i GIS), grafiske præsentationer, grafisk design (logoer, brochurer mv.), udtræk og import af data i forskellige formater, viden om lokalplaner, kommuneplaner og ejendomsdata mv. De kompetencer, de tekniske designere selv forventer størst efterspørgsel på i fremtiden er kompetencer inden for digitalisering, jura, miljø og projektledelse mv. Enkelte nævner fleksibilitet og samarbejdsevner som vigtige kompetencer i fremtiden. Denne udvikling bakkes op af arbejdsgiverne, som tilmed påpeger, at tekniske designere skal være meget selvstændige og selvkørende, fordi der som oftest ikke er så mange ansat med samme baggrund. Enkelte tekniske designere mener, at faggruppen med tiden helt vil forsvinde og i stedet erstattes af ingeniører eller AC ere. 6

7 Efteruddannelse nu og i fremtiden Tekniske designere har relativt gode videreuddannelsesmuligheder til erhvervsakademi- og bacheloruddannelser som eksempelvis produktionsteknolog, driftsteknolog, byggetekniker og bygningskonstruktør. 72 procent af de tekniske designere angiver, at de har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år (spørgsmål 13). Besvarelserne på, hvilken efteruddannelse de tekniske designere har været særligt glade for, spænder bredt. Mange næver, at efteruddannelse er bedst, når det relaterer sig snævert til arbejdet. Konkret er det kurser i relation til GIS og AutoCad, som fremhæves. Men også ledelse og jura nævnes af flere (spørgsmål 14). 26 pct. svarer, at de mener, der er tilstrækkelig med efteruddannelsesmuligheder for tekniske designere. 28 pct. svarer, at de ikke mener det er tilfældet, mens 46 pct. svarer ved ikke (spørgsmål 15). Svaret kan dække over, at der ikke er afsat midler eller tid til efteruddannelse på den enkelte arbejdsplads, men det kan også dække over, at det rette efteruddannelsestilbud ikke findes. Af efteruddannelsestilbud der mangler, efterlyses primært tilbud inden for GIS og andre digitale løsninger. Herudover nævnes en række fagspecifikke emner, der knytter sig snævert til natur, miljø eller jura (spørgsmål 16). For arbejdsgiverne er det væsentligt, at kurserne udbydes til rimelige priser. Der er desuden en klar tendens til, at det er de ældre medarbejdere der i størst omfang gør brug af efteruddannelse. Eksempelvis har 85 pct. af respondenterne over 60 år angivet at de har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år, mens det kun er tilfældet for 33 procent af de årige og 55 pct. af de årige (krydstabel 5). Erfaring med elever Cirka 4 ud af 10 tekniske designere har erfaring med at arbejde sammen med tekniske designerelever (spørgsmål 17). Af disse har 76 pct. gode eller meget gode erfaringer med eleverne. Kun 5 pct. har angivet, at de har dårlige erfaringer med elever (spørgsmål 18). 7

8 8

9 Bilag: Grafisk fremstilling af spørgeskemaundersøgelsens resultater Spørgsmål 1: Hvad er din alder? - Gennemsnitsalderen er relativ høj idet 62 pct. angiver, at de er 51 år eller derover - Knap 1 ud af 5 er fyldt 60 år - Blot 12 procent er 40 år eller yngre Spørgsmål 2: Hvor mange år har du haft dit nuværende job? - Over halvdelen (55 pct.) har haft deres job i 15 år eller længere 9

10 Spørgsmål 3: Hvor i kommunen er du ansat? - Ca. 6 ud af 10 er ansat i teknisk forvaltning - Under andet har flest angivet, at de er ansat i en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed. Den næststørste gruppe er ansat i enheder der arbejder med kort og geodata. Enkelte arbejder i Plan og Byg Spørgsmål 4: Hvilket år blev du færdig med uddannelsen som teknisk assistent, teknisk tegner eller teknisk designer? - Besvarelserne her stemmer meget godt overens med aldersprofilen for de tekniske designere i kommunerne, og viser, at størstedelen er uddannet som tekniske designere (eller assistenter/tegnere) inden

11 - Der er sket et fald i ansættelser af tekniske designere der er uddannet efter Mere end dobbelt så mange tekniske designere uddannet i perioden er i dag beskæftiget i kommunerne, end det er tilfældet for tekniske, designere uddannet i perioden Spørgsmål 5: Hvad er din baggrund før studiet? - 61 pct. har taget deres uddannelse umiddelbart efter folkeskolen - 33 pct. har afsluttet en anden ungdomsuddannelse først heraf 15 pct. en anden erhvervsuddannelse og 18 pct. en gymnasial uddannelse - 5 pct. har gennemført en videregående uddannelse inden de påbegyndte uddannelsen til teknisk designer - Under andet har flest angivet, at de har en realeksamen. En stor gruppe har EFG eller handelseksamen. Enkelte har enten erhvervserfaring eller anden kompetencegivende uddannelse bag sig Spørgsmål 6: Har du tidligere været privat ansat? - 2 ud af 3 har tidligere været privat ansat 11

12 Spørgsmål 7: Hvad er din primære årsag til at vælge kommunal ansættelse? - Ca. 1 ud af 3 angiver, at de primært har valgt en kommunal ansættelse på grund af rammerne i et kommunalt job - Heraf angiver 19 pct. at det skyldes arbejdsopgaverne, 10 pct. at det skyldes arbejdsforholdene, mens 2 pct. fremhæver udviklingsmulighederne som den primære årsag - Over halvdelen angiver, at de har valgt en kommunal ansættelse ved en tilfældighed - Under andet har flest angivet, at de har valgt kommunal ansættelse på grund af indholdet i arbejdet eller fordi de fik en fod indenfor som elev, praktikant eller via de sociale kapitler. En del nævner transporttid til arbejde som en grund. Enkelte er blevet virksomhedsoverdraget fra de tidligere amter Spørgsmål 8: Hvilke opgaver løser du primært i dag? (sæt gerne flere krydser) 12

13 - Tekniske tegninger på computer (24 pct.), tilsynsopgaver (18 pct.), projektledelse (14 pct.), projektering (12 pct.) og planarbejde (11 pct.) fremhæves som primære opgaver for de tekniske designere - Under andet har flest angivet, at de arbejder med GIS (Geografiske Informations Systemer). Mange arbejder endvidere med miljøsagsbehandling eller sagsbehandling i henhold til vejloven. Enkelte arbejder med BBR eller har administrative opgaver Spørgsmål 9: Har du ansvar for personaleledelse? - 5 pct. har ansvar for personaleledelse Spørgsmål 10: Har du fagligt ledelsesansvar (teamleder, projektleder eller lign.)? - 20 pct. har fagligt ledelsesansvar 13

14 Spørgsmål 11: Hvilke kompetencer fra din uddannelse eller tidligere beskæftigelse bruger du primært i dit nuværende job? (sæt gerne flere krydser) - 32 pct. angiver, at de bruger tegning på computer som en af de primære kompetencer fra deres uddannelse - Derudover fremhæves også planlægning og projektering (28 pct.), erfaringer fra elevtid (21 pct.), materialekendskab (20 pct.), kendskab til byggeprocessens forløb (19 pct.) og projektstyring (18 pct.) som væsentlige kompetencer fra uddannelsen, der kan bruges i det nuværende job - Under andet har flest angivet, at de bruger kompetencer oparbejdet gennem job. Enkelte nævner GIS og lovstof Spørgsmål 12: Hvilke typer af opgaver og kompetencer forventer du, vil fylde mere i jobbet som teknisk designer om 5-10 år? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Den kompetence, der forventes størst efterspørgsel på i fremtiden er indenfor digitalisering, men også jura, miljø og projektledelse forventes at fyld en del. Enkelte nævner kompetencer som fleksibilitet og samarbejdsevner som vigtige fremtidige kompetencer. - Enkelte mener, at tekniske designere med tiden helt vil forsvinde og i stedet erstattes af ingeniøre eller AC ere 14

15 Spørgsmål 13: Har du deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år? - 72 pct. angiver, at de har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år Spørgsmål 14: Er der en type efteruddannelse, du var særligt glad for? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst - Besvarelserne spænder bredt. Mange næver, at efteruddannelse er bedst, når det relaterer sig snævert til arbejdet. - Konkret er det kurser i relation til GIS og AutoCad, som fremhæves. Men også ledelse og jura bliver nævnt flere gange Spørgsmål 15: Er der efter din mening tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder for tekniske assistenter, tekniske tegnere og tekniske designere? - 28 pct. mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder for tekniske designere 15

16 Spørgsmål 16: Angiv evt. efteruddannelse du mener mangler for tekniske assistenter, tekniske tegnere og tekniske designere? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Igen går besvarelser med GIS og andre digitale løsninger igen. Herudover nævnes en række fagspecifikke emner, der knytter sig snævert til natur, miljø eller jura Spørgsmål 17: Har du erfaringer med at arbejde sammen med teknisk designelever? - Ca. 4 ud af 10 har erfaring med at arbejde sammen med tekniske designelever Spørgsmål 18: Hvordan er dine erfaringer med at arbejde med teknisk design elever? - 76 pct. angiver, at de har gode eller meget gode erfaringer med at arbejde med tekniske designelever - Kun 5 pct. har direkte dårlige eller meget dårlige erfaringer med at arbejde med tekniske designelever 16

17 Krydstabel 1: Hvad er din alder? krydset med Hvad er din baggrund før studiet? år 0% 11% 22% 33% 89% år 10% 21% 21% 21% 62% år 6% 14% 25% 28% 48% år 6% 15% 15% 13% 68% Over 60 år 2% 10% 11% 26% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Folkeskole Anden erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelse Andet (Angiv) - Der er en nogenlunde jævn aldersfordeling på baggrund før studiet. De unge kommer i lidt højere grad direkte fra skolebænken, hvilket er naturligt nok Krydstabel 2: Hvad er din alder? krydset med Hvilke opgaver løser du primært? - De unge løser primært opgaver vedr. tekniske tegninger på computer 17

18 Krydstabel 3: Har du fagligt ledelsesansvar? krydset med Hvad er din alder? - Det er aldersgruppen årige, der i størst omfang har fagligt ledelsesansvar (31 pct. mod 20 pct. i gennemsnit) - Der er dog ikke en entydig sammenhæng mellem alder og fagligt ledelsesansvar Krydstabel 4: Hvilke kompetencer fra din uddannelse eller tidligere beskæftigelse bruger du primært i dit nuværende job? krydset med Hvad er din alder? - De unge trækker primært på kompetencer indenfor tegning på computer og kendskab til byggeprocessens forløb, mens de ældre trækker på anden erfaring 18

19 Krydstabel 5: Har du deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år? krydset med Hvad er din alder? - Der er en klar tendens til, at det er de ældre medarbejdere der gør mest brug af efteruddannelse 19

20 blank

21 blank

22

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012 PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI Center for Studiekvalitet 2012 Dimittend- og aftageranalyse EAK EL-Installatør Center for studiekvalitet F2012 Indhold Indhold... 2 Konklusion...

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT Dato 29/09/2014 Udarbejdet af Rambøll Ramboll Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S Denmark T +45 5161 1000 F +45 5161

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer

E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer E-survey af Departementschefer, styrelsesdirektører, amtsdirektører og kommunaldirektører gennemført Februar 2004 Sammenfatning

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere