1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:"

Transkript

1 Onsdag den 8. april 2015 kl afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Nicolas Helt 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport (regnskab) samt forelæggelse af revisorberetning v/erik Vittrup, Advodan 4. Forelæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder godkendelse af en evt. ændring af boligafgift og lejeafgift v/erik Vittrup, Advodan Bestyrelsen foreslår uændret leje- og boligafgift 5. Forelæggelse af Forbedrings- og vedligeholdelsesplan v/formand Nicolas Helt 6. Forslag Udskiftning af vinduer Ændring til fjernvarme Omlægning af lån Skift af tv-udbyder Ændring af husordenen angående husdyr Det åbne bestyrelsesmøde Parkering, forslag til ændringer Vedtægtsændring 25.2 Vedtægtsændring angående sammenlægning af lejligheder Vedtægtsændring angående forældrekøb Vedtægtsændring angående midlertidig eje af flere andele Efterfølgende er indkommet yderligere forslag: X1 Lena Edholm, ændring af husorden vedrørende husdyr X2 Lene Edholm, godkendelse af at Nadia må holde hund X3 René Olesen og Bent Olsen, forslag om tilskud til dørsikring X4 René Olesen og Bent Olsen, etablering af ekstra gæstepladser ved garager 7. Valg af formand, kasserer og revisor Formand Nicolas Helt er på valg, ønsker ikke genvalg, men stiller op som bestyrelsesmedlem Kristoffer Kreinøe er på valg, ønsker genvalg. Revisor er villig til genvalg. 8. Valg af den øvrige bestyrelse, herunder suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne Sekretær Lone Christoffersen er ikke på valg Bestyrelsesmedlem Nicolas Tapia er på valg, ønsker ikke genvalg. Foreningen er p.t. uden suppleanter 9. Eventuelt Formand, Nicolas Helt bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Der var i alt mødt 87 medlemmer inklusive dem, der var repræsenteret ved fuldmagter. Formanden indledte med oplysninger omkring ejendommens historie og jubilæum. Herefter præsenteredes bestyrelsen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Uffe Thorlacius som dirigent, og han blev valgt.

2 Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig. Dog skulle mindst 90 andelshavere være til stede eller repræsenteret ved fuldmagt for at kunne vedtage vedtægtsændringer. Generalforsamlingen var derfor ikke beslutningsdygtig vedrørende bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer uden gentagelse af forslaget på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Herefter valgte bestyrelsen af praktiske årsager at trække forslaget om vedtægtsændringer. 2. Bestyrelsens beretning v/formand Nicolas Helt Formanden fik ordet for beretningen. Beretningen var udsendt i forvejen. Herefter forklarede han, at foreningen er en sund forening, og han henviste til beregninger der viste, at økonomien er god både med udgangspunkt i valuar- og offentlig vurdering. Han viste også sammenligning til andre andelsboligforeninger. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport (regnskab) samt forelæggelse af revisorberetning v/erik Vittrup Nielsen, Advodan Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk, og der var ingen der havde bemærkninger hertil. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Andelskronen blev vedtaget med kr. 202, Forelæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder godkendelse af en evt. ændring af boligafgift og lejeafgift v/erik Vittrup Nielsen, Advodan Budgettet blev kort gennemgået, og der var ingen bemærkninger. Dog er der medtaget en indtægt for 2015 på kr Beløbet er overført fra 2014, hvor man solgte kontoret. Indtægten kommer ikke igen i Revideret budget vedlægges. Der er regnet med uændret boligafgift. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 5. Forelæggelse af Forbedrings- og vedligeholdelsesplan v/formand Nicolas Helt Formanden forklarede, at bestyrelsen nu har udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Den er udarbejdet i samarbejde med fagfolk og faktiske tilbud. Der er medtaget de udgifter, som bestyrelsen planlægger at afholde i perioden. Budgettet er tilpasset økonomien frem til Man forventer at afholde udgifter til vinduer, faldstammer og tage. Det har vist sig at være nødvendigt at udskifte ejendommenes tage. Det vil formentlig ske i 2019 og frem. Bestyrelsen prioriterer ejendommens friarealer, og der afsættes løbende kr i år, og derefter kr de næste 2 år til disse forhold. Det blev drøftet, hvorvidt det var rigtigt at bruge penge på renovering af tagene. Hertil bemærkede formanden, at bestyrelsen benytter fagfolk til vurderingen, idet bestyrelsen ikke selv har forstand på forholdene. Det blev foreslået, at man har fokus på altanerne. De trænger også til reparation. Alle der har problemer med altaner bedes derfor henvende sig til bestyrelsen.

3 Herefter blev vedligeholdelsesplanen enstemmigt vedtaget, og langt de fleste af de tilstedeværende havde udskiftning af vinduer som første prioritet. 6. Forslag 1. Udskiftning af vinduer. Bestyrelsen indstiller, at der skiftes vinduer i AB Toftevang iht. tilbud fra Ideal Combi. Kristoffer Kreinøe fik ordet, og han oplyste, at rådgiverne har anbefalet, at man udskifter vinduerne nu. Vinduerne er utætte, dyre at vedligeholde og nogle af delene til at lukke vinduerne kan ikke skaffes længere. Kristoffer gennemgik herefter budgettet for udskiftningen, og forklarede omkring valget af vinduer. Det bliver lydisolerede vinduer, bl.a. af hensyn til støj fra lokalbanen. Der var opstillet et prøvevindue i lokalet. Det bliver et udadgående vindue, som man kan vende helt i forbindelse med pudsning. Der er indbygget ventilation, godt for indeklimaet. Ventilen er et bygningskrav, så det kan man ikke undgå. Der blev stillet flere spørgsmål til konstruktionen, ligesom der blev spurgt ind til økonomien. Der blev spurgt til, hvordan man havde valgt leverandør. Jens Bokelund, som bestyrelsen har antaget som rådgiver, har anbefalet PNP byg, og man har derefter besluttet at bruge dem. Der er efterfølgende taget tilbud på forskellige vinduer, og her har man valgt Ideal Combi, et dansk produceret vindue. PNP er hovedentreprenør og står for både køb af vinduerne og monteringen. Angående ansvar forklarede Uffe Thorlacius, at det var godt at der var antaget en rådgiver. Rådgiver, Jens Bokelund forklarede, at han selvfølgelig var ansvarlig og har en ansvarsforsikring. Der isoleres og fuges rundt om vinduerne. Der vil ikke blive foretaget isolering af brystningerne. Det er ikke med i tilbuddet. Til gengæld bliver alle sålbænke udskiftet. Omkring det indvendige forklarede Jens Bokelund, at man udskifter trærammerne, men ikke lysningerne. Der bør derfor ikke være de store reparationsarbejder herefter. Men der er en buffer til efterreparationer. Uffe Thorlacius nævnte, at vinduesudskiftningen kræver tålmodighed, ligesom alle andre byggesager. Der vil komme problemer undervejs. I forløbet efterlades ingen lejligheder uden vinduer, så man skal ikke forvente sikkerhedsproblemer. Når vinduet sættes i, bliver der stoppet rundt omkring det, så det er tæt. Herefter gik man til afstemning. Der blev stemt ved håndsoprækning, og der var stort flertal for nye vinduer. Der var ingen der stemte imod. 2. Ændring til fjernvarme Bestyrelsen indstiller, at andelsboligforeningens varmeforsyning bliver omlagt til fjernvarme Repræsentanter for Vestforbrænding fortalte om Vestforbrænding. Nu udvides dækningen for Vestforbrænding til også at omfatte Lyngby. En del ejendomme har allerede sagt ja tak til omlægningen, og det skyldes, at der er afgivet et meget favorabelt tilbud, herunder en prisgaranti på, at man altid vil ligge mindst 5 % under naturgasprisen.

4 Vestforbrænding betaler for 4 units, 4 stikledninger og fjernelse af de gamle anlæg. Dermed spares der 1 million i forhold til, hvis man først melder sig til senere. Det er politisk besluttet, at man fra 2035 ikke længere må opvarme med gas. Der blev spurgt til forsyningsgaranti, og det blev forklaret, at nedbrud var meget sjældne. Angående støj blev der spurgt til, om det ville hjælpe på de støjproblemer der er nu. Støjen bør forsvinde, idet man ikke længere har en brænder kørende. Herefter gik man over til afstemning. Der var stort flertal, og kun få stemte imod. Forslaget er herefter vedtaget. 3. Omlægning af lån Bestyrelsen indstiller, at andelsboligforeningen omlægger det 20-årige annuitetslån i Nykredit med afdrag og en fast rente på 4% restløbetid 16 år og 9-måneder, oprindeligt kr ,- restgæld kr samt det 30-årige lån med afdrag og en variabel rente inkl. 0.75% i bidrag % forsikring af et renteloft på 3.5%. Renteloftet udløber dog 10 år før lånet, og derefter vil AB Toftevang ikke være beskyttet af renteloftet. Lån oprindeligt kr ,- restgæld kr med dertil hørende negative markedsværdi på kr til 2 nye fastforrentede lån (for at sikre laveste rente) på i alt 19,5 mio. Niclolas Helt fik ordet. Nykredit var mødt med Else-Marie Davidsen og Christian Madsen. Nicolas forklarede forholdene om de eksisterende lån og renteloftet. Argumenterne og forslaget fremgår af det udsendte materiale. Der blev spurgt til, hvorfor man omlægger lige nu, hvor den negative markedsværdi er høj. Svaret er, at renten tilsvarende er lav. Bestyrelsen fortalte, at det vil kunne medføre en dårligere lånesituation, hvis vi venter. Og ingen kan spå om fremtiden. Derfor mener bestyrelsen, at man bør omlægge nu. Men bestyrelsen kan selvfølgelig ikke garantere noget. Nykredit forklarede, at man ikke venter, at den korte rente vil stige lige nu, og man kan godt risikere, at markedsrenten stiger, uden at den negative værdi på de eksisterende lån nødvendigvis falder. Uffe Thorlacius forklarede, at man også, hvis man omlægger nu, senere - hvis renten stiger får mulighed for at indfri til en lavere kurs. Omkostningerne til omlægningen er ikke store. Men situationen er stadig, at omlægning altid vil være gambling, men her får man sikkerhed for fremtiden. Det foreslåede lån, der i materialet til indkaldelsen vil blive 1 %-lån, ville, hvis de var blevet optaget på generalforsamlingsdagen, blive et 0,5%-lån til over kurs 98. Forslaget blev sat til afstemning. Omlægning af lånene og tilbagekøb af rentegarantien blev besluttet med stort flertal. Herefter var der pause. 4. Skift af tv-udbyder Bestyrelsen indstiller, at vi skifter TV-udbyder, således at andelshaverne kan få differentierede TVpakker samt mulighed for favorable internetpriser. Der vil kun blive præsenteret et alternativ til vores nuværende løsning.

5 Bestyrelsen har holdt møde med forskellige udbydere, og valget er faldet på Fibia. En repræsentant fra Fibia fik herefter ordet, og gennemgik løsningen. Hovedtrækkene i løsningen er: - Uafhængig af andre, egen kabling - Boks der kan tilsluttes tv, internet og fastnettelefon - Forskellige pakker og individuelle programvalg - vedlagte - Også analoge kanaler til visning på gamle fjernsyn - Lynhurtig fiberforbindelse, hastighed op til 999/999, ingen forbrugsbegrænsning - Teknisk assistance også i weekenden - Kabelføring gennem eksisterende kabelbakker (hvis der er plads) - Eksisterende harddiskoptagere kan anvendes Efter en del uddybende spørgsmål og forklaring på prisstruktur blev forslaget sat til afstemning. Forslaget vedtoges med stort flertal. 5. Ændring af husordenen angående husdyr Bestyrelsen indstiller, at husordenens nuværende ordlyd angående husdyr; Det er ikke tilladt at holde hund eller kat. Pasning i kortere tid (2-3 uger) tillades. Bestyrelsen skal orienteres. Ved pasning, skal dyrene være i snor, efterladenskaber skal fjernes, og lovgivning i øvrigt overholdes ændres til: Det er ikke tilladt at holde husdyr. Pasning i kortere tid (2-3 uger) kan dog tillades af bestyrelsen, hvis der ansøges herom. Får man en sådan tilladelse til at passe husdyr, skal der gøres rent efter husdyrene på alle fælles arealer, hvis dyrene færdes på disse. Kristoffer Kreinøe forklarede, at forslaget var med, idet den gamle formulering efterlader tvivl. Der var forskellige indlæg, alle imod forslaget. Forslaget kom til afstemning. Forslaget faldt, idet kun få stemte for ændringen. 6. Det åbne bestyrelsesmøde Bestyrelsen indstiller, at det åbne bestyrelsesmøde nedlægges. I stedet vil andelshaverne have mulighed for at møde bestyrelsen 1 time inden det almindelige bestyrelsesmøde sidste onsdag i måneden, hvis dette varsles forinden. Nicolas oplyste, at der aldrig kommer nogen til de åbne møder. Man kan i stedet holde møder efter behov. Man må godt komme til bestyrelsesmøderne. Forslaget kom til afstemning. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 7. Parkering, forslag til ændringer Bestyrelsen indstiller, at parkeringsreglen med at man kun må parkere i afmærkede båse fastholdes. Dette sikrer gennemsigtighed i AB Toftevangs parkeringsregler, for både andelshavere og gæster. Bestyrelsen lægger op til at generalforsamlingen stemmer individuelt, om 3 modeller. Nicolas fremlagde forslaget. Der afstemmes om, at man kun må holde i afmærkede båse. Dette var der stort flertal for. Herefter skulle man stemme om de 3 forslag. Der henvises til vedlagte

6 Første forslag giver mange pladser, men koster en del penge. Det blev nævnt, at nogle skure ville blive fjernet. Bestyrelsen forklarede, at man i stedet vil bruge kælderrum, og at det vil give flere m2 end nu. Cykelskuret bliver nedlagt. Der var flere forslag til etablering af alternative skure. Bestyrelsen vil forsøge at etablere cykelparkering mod at tage areal fra tørregården. Nogen foreslog, at kun beboere i blok 3 og 4 skulle stemme for A. Det afviste bestyrelsen, fordi der vil blive brugt penge af de i budgettet nævnte Forslag A blev sat til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag B medfører, at man kun skal opmale nogle pladser. Forslag model B blev sat til afstemning. Der var stort flertal for model B. Forslag C Der foreligger ikke konkret tilbud på, hvad det koster. Der blev nævnt flere muligheder, men bestyrelsen nævnte, at andelshavernes forslag efter bestyrelsens mening blev for dyrt. Forslaget skaber flere pladser og nedsættet hastigheden. Det blev efterfølgende foreslået, at man skulle vente indtil Vestforbrænding skulle grave. Det var der stemning for. Forslaget afventer indlægning af fjernvarme. Følgende forslag kom ikke til afstemning: 8. Vedtægtsændring Vedtægtsændring angående sammenlægning af lejligheder 10. Vedtægtsændring angående forældrekøb 11. Vedtægtsændring angående midlertidig eje af flere andele Forslagene var fremsat under den betingelse, at der var mødt mindst 2/3 til generalforsamlingen. Da dette ikke var tilfældet bortfaldt forslagene. X1 Lena Edholm, ændring af husorden vedrørende husdyr Lena Edholm indstiller, at generalforsamlingen godkender ændring af husordenen vedr. husdyr fra: Det er ikke tilladt at holde hund eller kat. Pasning i kortere tid (2-3 uger) tillades. Bestyrelsen skal orienteres. Ved pasning, skal dyrene være i snor, efterladenskaber skal fjernes, og lovgivning i øvrigt overholdes. til: Det er ikke tilladt at holde hund eller kat. Bestyrelsen kan dog give dispensation, hvis ansøgningen kan begrundes ud fra et sundhedsmæssigt/socialt aspekt og anbefales af fagpersoner omkring ansøger, således at beboere med handicaps på den måde kan komme til at føre et mere normalt liv. Pasning i kortere tid (2-3 uger) tillades. Bestyrelsen skal orienteres. Dyrene skal være i snor, efterladenskaber skal fjernes, og lovgivning i øvrigt overholdes. Forslaget kom til skriftlig afstemning. Forslaget faldt. 29 stemte for, 54 stemte imod og en stemte blank. X2 Lene Edholm, godkendelse af, at Nadia må holde hund Lena Edholm indstiller, at generalforsamlingen godkender, at Nadia får hund (trods husordenen). Forslaget kom til skriftlig afstemning. Forslaget faldt. 32 stemte for, 48 stemte imod og en stemte blank.

7 X3 René Olesen og Bent Olsen, forslag om tilskud til dørsikring Forslagsstillerne stiller forslag om: Med det beløb der svarer til reparationsudgiften efter indbrud/indbrudsforsøg. Det vil sige ca. ½ delen af en ny ståldør inkl. stålkarm. Hvis en andelsejer ikke kan finde midler til sin andel af udgiften, så er forslaget, at foreningen laver en afdragsordning til alles tilfredshed. Forslagsstiller nævnte, at døre og karme var meget dårlige. Det var i forlængelse af indbrud hos en beboer. Kristoffer Kreinøe oplyste, at ved køb af 20 døre koster de kr. stykket. Det giver 1,7 million for alle lejligheder. Selv med tilskud bliver udgiften over kr Det er der ikke penge til i budgettet. Iflg. vedtægten påhviler vedligeholdelsen af dørene i øvrigt andelshaverne. Det gælder også altandøre. Man kan også selv med få midler gøre en indsats, og med stålrigler mv. selv sikre sig. Det kan gøres for 800 kr. pr. dør. Forslaget kom til afstemning. Forslaget faldt, der var stort flertal imod forslaget. X4 René Olesen og Bent Olsen, etablering af ekstra gæstepladser ved garager Forslagsstillerne stiller følgende forslag: Det foreslås, at der etableres opmærkede Gæste P- pladser, til egne gæster, foran de lejede garager mellem blok 2 3 og blok 3 4. Da dette vil aflaste de andre Gæste P-pladser. Forslaget er, at man må kunne parkere foran egen garage, så belaster man ikke p-pladserne. Forslaget gælder således kun garagerne mellem 3 og 4. Det må ikke genere brandbiler mv. Forslaget kom til afstemning. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. De lejere af garager, der ønsker opmåling af pladser, skal selv henvende sig til bestyrelsen herom. 7. Valg af formand, kasserer og revisor Formand Nicolas Helt er på valg, ønsker ikke genvalg, men stiller op som bestyrelsesmedlem Kristoffer Kreinøe er på valg, ønsker genvalg. Dirigenten påpegede, at formand og kasserer ikke bør være på valg samme år ifølge vedtægterne. Derfor skulle den ene af de to kun vælges for 1 år. Herefter blev der spurgt til, om der var nogen formandsemner i salen. Der var ingen respons. Nicolas forslog en pensionist, en der dagligt er på ejendommen. Men der var ingen, der melder sig. Kristoffer ønskede ikke at stille op som formand. Det endte med, at Nicolas påtog sig et år mere som formand. Stor applaus. Kristoffer blev genvalgt som kasserer for 2 år. Revisor blev genvalgt. 8. Valg af den øvrige bestyrelse, herunder suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne Sekretær Lone Christoffersen er ikke på valg Bestyrelsesmedlem Nicolas Tapia er på valg, ønsker ikke genvalg. Foreningen er p.t. uden suppleanter Der skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer. Da der ikke var den store interesse for posten besluttede Nicolas Tapia at genopstille, og han blev herefter genvalgt. Der skal bruges yderligere et bestyrelsesmedlem. Helle Sindahl meldte sig herefter og blev valgt.

8 Under valg af suppleanter meldte Jan Bundgaard og Pia Johansson sig. Begge blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Nicolas Helt, formand Kristoffer Kreinø, kasserer Lone Christoffersen, sekretær (2014) Nicolas Tapia Helle Sindahl Jan Bundgaard, suppleant Pia Johansson, suppleant 9. Eventuelt Det blev nævnt, at revisionsprotokollen var blevet udsendt som forslag. Det var en fejl. Der blev også foreslået, at man kunne sætte postkasser udenfor. Det ville hjælpe på aflevering og gøre, at man ikke skulle lukke folk ind for at aflevere reklamer mv. Men det er dyrt og ikke særlig pænt. Kl 23 afsluttes GF. Kgs. Lyngby, den 30. april 2015 Som dirigent: Som referent Uffe Thorlacius Erik Vittrup Nielsen Bestyrelsen:

9

10

11

12

13

14

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere